1.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4"

Transcriptie

1 Jaardocument 2014

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties Inleiding Extramurale zorg Intramurale zorg Ondersteunende diensten Financieel beleid 9 3. Kwaliteit van zorg Kwaliteitsonderzoeken Incidenten Klachten Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen van goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Centrale cliëntenraad Ondernemingsraad 17 Bijlage 1: Organigram Bijlage 2: Overzicht nevenfuncties leden raad van toezicht 19 Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 2 van 19

3 Voorwoord Inovum onderscheidt zich, zoals de naam al zegt, met de wil vooruit te streven, zichzelf steeds te verbeteren en aan te passen. Daar zijn we goed in. Onze kernwaarden zijn: eigen regie, liefdevol en samen. Eigen regie, omdat we geloven dat ieder mens, ook binnen de beperkingen die hij of zij heeft, de eigen regie heeft. Liefdevol, omdat onze medewerkers vanuit hun hart kiezen voor de zorg! Zorg met aandacht, die integer en persoonlijk is en het welbevinden van de cliënt voorop stelt. Samen, omdat we samen werken met de cliënt, zijn familie en mantelzorgers. Waar nodig en nuttig werken we actief samen met andere organisaties. In dit jaardocument leggen we als Inovum verantwoording af over onze activiteiten en beschrijven we de ontwikkelingen in Het gaat over activiteiten op het gebied van de zorg- en dienstverlening, die gefinancierd worden uit collectieve middelen (AWBZ en WMO) en niet collectief gefinancierde activiteiten. De activiteiten van Inovum vinden voornamelijk plaats binnen de gemeentes Wijdemeren en Hilversum, in zorgkantoorregio t Gooi. Voor Inovum was 2014, na de turbulente jaren 2012 en 2013, een jaar van weer bouwen. Het financieel herstel, waaraan met man en macht is gewerkt, wierp zijn vruchten af. Met de invoering van Inovum Nieuwe Stijl, waarbij een forse afslanking van de overhead plaatsvond, was een koers uitgezet naar een toekomstbestendig Inovum. In 2014 is dit proces verder afgerond en zijn nog forse besparingen gerealiseerd op de inkoop. Ook hebben de zorgafdelingen o.a. als gevolg van een snelle instroom van bewoners in het verbouwde Gooiers Erf, meer zorg geleverd dan was begroot en heeft het zorgkantoor deze zorg vergoed. Het jaar 2014 konden we daarom met een positief resultaat afsluiten. Het management is in 2014 gewijzigd. De interim manager vertrok en de nieuwe bestuurder trad aan. De heer Dennis Roobeek is aangesteld als manager bedrijfsvoering en de functie van controller is gesplitst in business control en financial control. Tot slot werd mevrouw Welmoet Gerritsen verantwoordelijk voor de extramurale zorg en mevrouw Maaike Derksen voor de intramurale zorg. Ook het aantal operationeel managers werd verminderd. Over de uitkomsten uit verschillende kwaliteitsmetingen in 2014, zoals de audit in het kader van de certificering, zijn wij tevreden en de verbeterpunten helpen ons onze zorg- en dienstverlening nog verder te verbeteren. Aan het in 2013 ingevoerde plannings- en registratiesysteem van Nedap zijn in 2014 de flexfunctionaliteit en het elektronisch cliëntdossier toegevoegd. Daarmee beschikken we over een instrument om snel en continu inzicht te hebben in de productie, cliënt- en medewerkersgegevens en het daarop kunnen sturen door de managers. Ook hebben we een proces gestart om ons strategisch vastgoedbeleid te herijken. Het resultaat daarvan zal in 2015 leiden tot een strategie ten aanzien van ons vastgoed. Dat het weer goed gaat met Inovum, is te danken aan de door het MT ingezette koers in 2013 en de medewerkers en vrijwilligers, die in de moeilijke tijd bereid waren zich in te zetten om Inovum op koers te houden en weer toekomstbestendig te maken. Aad de Jonge, directeur bestuurder Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 3 van 19

4 1. Profiel van de organisatie Met dit jaarverslag legt Inovum, overeenkomstig de zorgbrede governancecode, verantwoording af over het verslagjaar Inovum is een middelgrote zorgorganisatie. Wij willen zorgen voor een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van wonen, zorg, behandeling, (welzijn)diensten, gericht op het verbeteren of in stand houden van de kwaliteit van leven van onze klanten. Dat zijn voornamelijk, maar niet uitsluitend, ouderen. Wij leveren huisvesting, zorg, behandeling en diensten, die zowel collectief gefinancierd worden via de AWBZ (vanaf 2015 Wlz), WMO en de Zvw als privaat gefinancierd, zowel intra- als extramuraal. Dat doen we in de gemeentes Wijdemeren en Hilversum. 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Inovum Adres Postbus 70 Postcode 1230 AB Plaats Loosdrecht Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 1.2 Structuur van het concern Stichting Inovum levert behandeling, zorg- en dienstverlening vanuit verpleeghuis Beukenhof in Loosdrecht en verpleeghuis Gooiers Erf in Hilversum. Ook beheert Inovum het appartementencomplex Veenstaete te Kortenhoef met seniorenappartementen en twee kleinschalige woongroepen voor intramuraal verblijf voor PG-geïndiceerden. In appartementencomplex Emtinckhof te Loosdrecht is de dagactiviteit gehuisvest. Daarnaast verleent Inovum thuiszorg; persoonlijke verzorging en verpleging en huishoudelijke zorg. Begin 2014 had Inovum twee locatiemanagers. Eén manager verantwoordelijk voor de locatie Beukenhof en het Behandel Advies Centrum (BAC), waarin de (para)medische zorg is gebundeld. De andere manager was verantwoordelijk voor Thuiszorg Inovum, Veenstaete en locatie Gooiers Erf. In oktober is deze structuur gewijzigd, waarbij een scheiding is aangebracht tussen de verantwoordelijkheid voor de intra- en de extramurale zorg. Zie ook 2.3. Bijlage 1 is het organogram zoals van toepassing per eind Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 4 van 19

5 2. Beleid, inspanningen en prestaties 2.1 Inleiding De koers van Inovum wordt bepaald door de wens om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vragen en wensen van onze cliënten en om zo goed mogelijk zorg te leveren binnen de daarvoor gestelde financiële kaders. Daarbij willen we aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. In het kader van de landelijke ontwikkeling van afbouw van verzorgingshuiszorg, heeft in 2012 reeds de verhuizing van de bewoners van de verzorgingshuizen Oudergaard en Brughelen naar het appartementencomplex Veenstaete plaatsgevonden en is de grootschalige verbouwing van Gooiers Erf gestart. Met de voltooiing hiervan is de verzorgingshuiscapaciteit van Inovum in 2013 volledig afgebouwd en hadden we in 2014 uitsluitend dagbehandeling, thuiszorg, verpleeghuiszorg en revalidatiezorg. Liquiditeit en productie Het jaar 2014 stond financieel gezien voor een groot deel in het teken van het weer financieel gezond krijgen en houden van de organisatie. Qua vermogen stond Inovum er weliswaar goed voor, maar de liquiditeit prognoses waren zorgelijk. Daartoe is de in 2013 door het MT ingezette reorganisatie met de titel Inovum Nieuwe Stijl (INS) verder ingevoerd en in 2014 nagenoeg afgerond. Tevens is fors ingezet op het reduceren van kosten verband houdend met de inkoop. Hierop is een besparing gerealiseerd van zo n ,-. Tezamen met de overproductie die zonder al te veel extra kosten is gerealiseerd en vergoed, leverde dit een goed financieel resultaat over 2014 op. Bestuurswisseling Mevrouw Siety de Jager, per half november 2013 tot interim-bestuurder van Inovum benoemd, is overeenkomstig de daarvoor geldende regels na 6 maanden afgetreden. Vanaf dat moment tot het aantreden op 2 juni 2014 van de heer Aad de Jonge als nieuwe directeur-bestuurder, heeft de heer Dennis Roobeek, lid van het MT, de functie tijdelijk waargenomen. 2.2 Extramurale zorg De 4 centrale thema s in 2014 waren: 1. vraag en servicegericht werken als methode om cliënttevredenheid te verhogen; 2. investeren in extern samenwerken en netwerken (zorg, wonen en welzijn); 3. verhogen van activiteiten en gebruik van de drie wijkcentra; 4. voorbereiden van transitie: sociale wijkteams, relatie gemeenten, zorgen dat, in plaats van zorgen voor. Ad 1. Verhogen cliënttevredenheid door vraag en servicegericht werken: In 2014 zijn verschillende bijeenkomsten geweest waar de thuiszorg medewerkers (en vrijwilligers) zelf hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden om te verbeteren. Op het gebied van informatievoorziening bijvoorbeeld. Ook zijn er gerichte scholingen geweest voor medewerkers hulp in de huishouding. De thuiszorgteams zijn bijgeschoold in wond - en palliatieve zorg. Daarnaast zijn er relatief veel medewerkers intern opgeleid naar niveau 3 en niveau 4. De kernwaarden en de gedragscode van Inovum zijn dit jaar goed onder de aandacht gebracht. Ad 2. Investeren in extern samenwerken en netwerken (zorg, wonen en welzijn): In 2014 hebben we de samenwerkingsrelaties en netwerkpartners actief opgezocht. Naast deelname aan diverse netwerken in het Gooi, werden actief relaties onderhouden, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn van kwetsbare ouderen. Naast casemanagement dementie is ook de samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde van Inovum het vermelden waard. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 5 van 19

6 Ad 3. Verhogen van activiteiten en gebruik van de drie wijkcentra: De drie wijkcentra zijn onder 1 regie gekomen, dit komt de exploitatie ten goede. Het aantal activiteiten en deelnemers is groeiende. Door het bundelen van verschillende activiteiten en clubs (met Versa Welzijn bijvoorbeeld), maar ook door het aanbieden van diverse services op de locaties ontstaat een intensiever gebruik. Eind 2014 is het fenomeen eetgroep ontstaan, een veelbelovend concept, waarin ouderen met elkaar actief zijn en elkaar ontmoeten. Ad 4. Voorbereiden transitie: sociale wijkteams, relatie gemeenten, zorgen dat, in plaats van zorgen voor: Geheel 2014 stond ook in het teken van de voorbereiding van de transities in de zorg nl. de overgang van delen van de AWBZ naar de gemeenten (WMO) en andere delen naar de zorgverzekeringswet. We hebben deelgenomen aan informatiebijeenkomsten voor inwoners en vele voorbereidingsgesprekken met gemeenten gevoerd. We hebben gewerkt aan de vorming van sociale wijkteams en het creëren van korte lijnen met (de toegangsloketten van) de gemeenten. We hebben alternatieven voor de duurdere dagactiviteiten als pilot gestart. Hierdoor kunnen we de groep van mensen met een lichtere vorm van dementie blijven helpen. De mensen met zwaardere vormen kunnen blijven deelnemen aan de reguliere dagactiviteit. Beide groepen kunnen daardoor langer zelfstandig blijven wonen. De wijkteams verzorging en verpleging hebben met de zorgplannen (ECD) de voorbereidingen getroffen om te komen tot zorgen dat, in plaats van zorgen voor. Tot slot hebben we de wijkverpleegkundigen geschoold, zodat zij de indicering vanaf 2015 kunnen overnemen van het CIZ. 2.3 Intramurale zorg In 2014 is de overhead teruggedrongen van 23% naar 15%. De functie van zorgbemiddelaar is komen te vervallen en deze taak is bij de zorgmanagers belegd. Ook is het aantal zorgmanagers in 2014 teruggebracht van 7 naar 4. Ondanks dat dit de werkbelasting van de zorgmanagers heeft verhoogd, hebben zij een heel mooie prestatie neergezet. Ze hebben zich het werk van zorgbemiddeling in korte tijd eigen gemaakt en dit heeft geresulteerd in een uiteindelijk zelfs hogere productie dan begroot. De taken zijn onderling verdeeld. Vanaf medio oktober kwamen Gooiers Erf, de Beukenhof en woongroepenpsychogeriatrie te Veenstaete onder verantwoordelijkheid van één manager intramurale zorg en behandeling en kwam Gooiers Erf ook onder de aansturing van één zorgmanager. Het elektronisch cliëntendossier (ECD) van ONS-Nedap is vanaf mei tot en met november afdeling voor afdeling op alle intramurale locaties ingevoerd. Alle medewerkers zijn opgeleid en bij de invoering begeleid. Zowel zorgmedewerkers als behandelaren zijn zonder uitzondering heel tevreden en blij met het ECD. Geregeld wordt het gebruik en de toepassing van het ECD in evaluaties verder aangescherpt en verbeterd. Gooiers Erf In het voorjaar van 2014 zijn alle vernieuwde eenpersoonskamers versneld in gebruik genomen, waardoor de gehele transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis verder kon worden gerealiseerd. In totaal wonen nu 32 somatische en 53 psychogeriatrische cliënten op Gooiers Erf. Dit bracht een verandering van werken en ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor de zorgmedewerkers van Gooiers Erf. De zorgmanagers zijn het grootste deel van hun tijd bezig geweest met het inzetten van voldoende én gekwalificeerd personeel en konden daardoor minder tijd besteden aan de transitie. Deze intensieve en moeilijke periode heeft een zware wissel op management en medewerkers getrokken. De wijziging in management met één zorgmanager op Gooiers Erf bracht eenheid in de aansturing en rust onder de medewerkers. Van een aantal zorgmedewerkers is afscheid genomen en nieuwe medewerkers zijn aangenomen. Een analyse is gemaakt van de knelpunten op Gooiers Erf. Deze punten zijn opgepakt. De veranderingen gaan in 2015 door. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 6 van 19

7 Veenstaete Op de woongroepen psychogeriatrie is goed integraal samengewerkt met mantelzorgers en vrijwilligers. Een vitale moestuin is dankzij een subsidie van het mr. Roelsefonds en de inzet van vrijwilligers gerealiseerd. Deze tuin voegt echt iets toe voor de bewoners van de kleinschalige cliënten woongroepen. Het team op Veenstaete heeft zich in 2014 verder professioneel ontwikkeld en werkt zeer zelfstandig. De Beukenhof De Beukenhof is in het voorjaar gestart met een nieuwe semi-open afdeling, de Flox, voor somatische cliënten met dubbelproblematiek. Een tiental psychogeriatrische cliënten moest daarvoor verhuizen naar de PG-huisjes in de Beukenhof of naar de nieuwe PG-woongroepen op Gooiers Erf. Het team van de Flox heeft zich heel goed aan deze verandering aangepast. Het zorgkantoor heeft toestemming gegeven onze NAH-cliënten (niet aangeboren hersenletsel) met een indicatie voor LG ook als zodanig te mogen declareren. Voorheen werd deze indicatie omgezet naar een V&V indicatie. De omzetting maakt het financieel mogelijk de zorg die deze cliënten nodig hebben ook te geven. Door de invoering van de diagnose behandelcombinaties (DBC s) bij de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) is de productie afgenomen. Dit ligt niet aan het aantal cliënten (zelfs licht toegenomen ten opzichte van 2013), maar aan het aantal ligdagen dat door een sterkere focus op het revalidatieproces en de ontslagdatum is gedaald. De functie van voedingsassistent is in 2014 komen te vervallen, de vrijgekomen formatie is ingevuld met zorgmedewerkers. Overgestapt is op een andere leverancier van levensmiddelen en ook warme maaltijden. De zorgteams zijn hierbij geschoold in het beter en op een aantrekkelijker wijze aanbieden van de maaltijden. In de zomer kon de belevingsvolle gang op de PG-woningen dankzij een gift van de familie van een overleden cliënt worden gerealiseerd onder de bezielende aansturing van een creatieve zorgmedewerkster. Ook vrijwilligers hebben hierbij geholpen. Op een muur in de gang zijn de Loosdrechtse plassen geschilderd, een kunstboom is in de gang geplaatst met daaromheen een bankje, een caféterras is gemaakt met uitzicht op een groot scherm waarop filmpjes worden gedraaid, er is een stal gebouwd met aaibare schapen, er is een bushalte en een winkeletalage met ervoor een ouderwetse marktkraam. Hierdoor zien wij dat onze PG-cliënten meer worden uitgedaagd om minder in zichzelf gekeerd te leven en ook meer te bewegen. Na een onderbreking van een paar jaar is er weer een cliëntenraad in de Beukenhof actief, bestaande uit vijf enthousiaste leden. Ook de leden van de partnergroep zijn actief geweest. Zo heeft de partnergroep in mei alle terrassen rond de Beukenhof schoongespoten en gezellig gemaakt en zijn enkele leden van de groep iedere donderdag op pad met steeds twee andere cliënten. In de zomer zijn veel bewoners meegenomen op een vaartocht. In 2014 heeft onze geestelijk verzorger samen met de afdeling Welzijn ook weer twee herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden de cliënten die in de periode ervoor zijn overleden, herdacht samen met hun familie en medewerkers. Deze bijeenkomsten worden altijd zeer gewaardeerd door familie en medewerkers. Behandel- en Adviescentrum Het Behandel- en Adviescentrum is in 2014 een nauwere samenwerking aangegaan met de behandelcentra van Hilverzorg en Amaris. Afspraken zijn gemaakt over het waar mogelijk uitwisselen van personeel bij een tekort of overschot en over het mogelijk samen opleiden van behandelaren. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht een gezamenlijk regio-geriatrieteam in 2015 te starten voor de eerste lijn. In 2014 vertoonde het aantal consulten van de specialisten ouderengeneeskunde voor huisartsen een stijgende lijn. De huisartsen weten ons te vinden. De meeste consulten betreffen cognitieve problemen bij patiënten. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 7 van 19

8 De psychologen hebben een stappenplan moeilijk hanteerbaar gedrag gemaakt en zijn in het najaar gestart met het informeren hierover van de zorgteams. Ook vindt op de PG-woningen en de afdeling met dubbelproblematiek omgangsoverleg plaats tussen zorgteam en psychologen. Het beheer van de rolstoelen van Inovum is sinds 2013 in handen van de ergotherapeuten. In 2014 is hierin structuur aangebracht en is al het achterstallig onderhoud weggewerkt. In 2014 is gestart met een andere meer structurele invulling van het multidisciplinair overleg (MDO): elke dinsdag is er MDO. De aanwezigheid is hierdoor verbeterd. Inmiddels is deze nieuwe invulling geëvalueerd. De deelnemers zijn enthousiast. Ook het gebruik van het ECD is de kwaliteit van het MDO ten goede gekomen. 2.4 Ondersteunende diensten Bestuursbureau Vanuit het bestuursbureau verrichten de medewerkers ondersteunende en adviserende taken voor de verschillende locaties en de thuiszorg van Inovum, en daarmee aan het primaire proces, alsmede voor de raad van bestuur, raad van toezicht en de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. P&O Onder de noemer Inovum Nieuwe Stijl (INS) is een rationalisatie van de organisatie tot stand gekomen. 1. De nieuwe visie van INS houdt in dat meer flexibiliteit gevraagd wordt van medewerkers om de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de cliënt. Dit is arbeidsvoorwaardelijk gerealiseerd middels een vorm van een jaaruren systematiek. Afdeling overstijgende flexibilisering is bereikt door bij de planning de medewerkers van elke locatie tot een pool om te vormen. De keerzijde hiervan is wel dat er administratief in mindere mate een 1-op-1 relatie bestaat tussen medewerker en afdeling. De visie is verder uitgewerkt in het idee om per afdeling een pool te maken van goed gekwalificeerd personeel dat onderling maximaal uitwisselbaar is, te weten pools die bestaan uit nivo 2+, nivo 3, nivo 4. Deze medewerkers kunnen het overgrote deel van alle verzorgende en verplegende handelingen uitvoeren. De separate functies van voedingsassistente, welzijn, huismeester/facilitair medewerker zijn of worden afgebouwd (functies op nivo 1 en 2). 2. Er is een strakke toepassing ingezet van de NZA normen voor de inzet van verzorgend en verplegend en behandelend personeel. Zorgmanagers hebben de beschikking gekregen over een tool om hun bezetting daarop af te stemmen. Ook de budgetten zijn opgesteld volgens deze normen. Dit heeft tot aanpassingen geleid in de formaties van afdelingen. 3. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden op Gooiers Erf in 2013 naar verpleeghuis functie. Hierdoor is een uitbreiding van het aantal plaatsen gerealiseerd en dus een grotere inzet van personeel in de zorg. 4. Er is een reductie ingezet van management en overhead functies, zowel op kantoor als in de zorg zelf. 5. De functie van zorgbemiddeling is geheel komen te vervallen en verschoven naar het zorgmanagement. 6. De restaurants van de verpleeghuizen en de brasserie Veenstaete en Emtinckhof zijn afgeslankt tot het minimale dat nodig is voor hun respectievelijke functies. 7. Eind 2014 is de schoonmaak uitbesteed. Op Arbo terrein hebben we in 2014 het vaccinatiebeleid verder verbeterd en afgerond. Er is meer structuur gekomen in de evaluatie van het verzuim en de psychische werkbelasting. Via een interne audit is toegezien op het juist hanteren van de arbeidstijden en gezond roosteren. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 8 van 19

9 Ook in 2014 hebben we ons eigen personeel verder geschoold. Hiervoor hebben we zowel gebruik gemaakt van een nieuw e-learning systeem als van de intensieve beroepsopleiding. Dit alles leidt op termijn tot hoger gekwalificeerd personeel. Administratie Op de administratie hebben we de functie-verdeling aangepast. Knelpunten in de administratieve inrichting en verantwoording zijn opgepakt en verbeterd. Veel energie is gestoken in het reduceren van de (crediteuren) facturenstroom. Verder is de interne rapportage sterk verbeterd. Deze rapportage wordt maandelijks aan de belanghebbenden verstrekt. Facilitair In 2014 is met ondersteuning van ADC performance improvement een project uitgevoerd, gericht op verbeterde inkoopcontracten. Op een totaal inkoopvolume van ruim 3 mln. is 0,5 mln. bespaard. Vanwege de verschillende start-/looptijden van contracten zullen deze besparingen in de komende tijd zichtbaar worden. Grote besparingen zijn gerealiseerd op verpleegmaterialen, inhuur zorgpersoneel, medische gassen, medicatie, voeding, glasbewassing, schoonmaak en onderhoud. Op het gebied van voeding is ook kwalitatief een verbetering gerealiseerd. Vastgoed en onderhoud Op het gebied van onderhoud is, gezien de liquiditeit, de hand op de knip gehouden waar dat mogelijk was. Grote investeringen zijn wel gedaan in het compartimenteren van de Beukenhof in het kader van brandpreventie. Met het oog op toekomstig beleid, is een strategische vastgoed analyse gemaakt. 2.5 Financieel beleid Ontwikkelingen in de financiering Inovum heeft vroegtijdig geanticipeerd op de grote veranderingen in de ouderenzorg. Hiertoe behoren het sluiten van twee verzorgingshuizen en het bouwen van een zorggeschikt wooncentrum, en de renovatie van het derde verzorgingshuis tot verpleeghuis. Inovum gaf in 2014 zorg en dienstverlening gefinancierd vanuit verschillen de bronnen: Wmo, AWBZ, Zvw en privaat gefinancierd Bedrijfsresultaat Door de in 2013 ingezette reorganisatie en het continu beoordelen van plannen en ontwikkelingen op financiële consequenties, is het resultaat in 2014 fors verbeterd ten opzichte van Het monitoren en beoordelen zal in de loop van 2015 nog verder worden versterkt door de ingebruikname van een Business Intelligence tool. Hierdoor zijn wij als management in staat actiever te sturen op die processen die onvoldoende bijdragen aan het toevoegen van klantwaarde en/of het rendement van onze organisatie Hoofdlijnen van de jaarrekening Balans Het balanstotaal van Inovum is ten opzichte van 2013 gedaald met bijna 1,4 mio. Deze daling houdt grotendeels verband met de daling van de materiële vaste activa van circa 2,6 miljoen aan afschrijvingen. Hier staat tegenover een stijging van de liquide middelen van ca. 800K, mede veroorzaakt door de extra voorfinanciering van de zorgproductie over geheel Resultaat Het resultaat in 2014 is bijna 2,2 mio positief. Dit is een aanzienlijke verbetering t.o.v. het resultaat over 2013, dat bijna 1,7 mio negatief was. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een stijging van de omzet met 2,0 mio (7,9%) door de uitbreiding van de capaciteit in Gooiers Erf en een hogere bezettingsgraad in de Beukenhof en Veenstaete. Dit heeft geleid tot een herschikking van de zorginkoop over 2014 van circa 1,2 miljoen zonder dat dit tot noemenswaardige extra kosten heeft geleid. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 9 van 19

10 Ook de boekwinst op de verkoop van de boerderij ad. 359K heeft eenmalig een positieve bijdrage geleverd aan de omzetstijging (1,4%). Verder zijn de personeelskosten gedaald met circa 0,7 miljoen, mede als gevolg van de eenmalige toevoeging aan de voorziening reorganisatie in De overige bedrijfskosten zijn met circa 0,9 miljoen gedaald o.a. door het verbeteren van ons inkoopproces en verder door het opnieuw herijken van onze groot onderhoudsplannen, wat heeft geleid tot een lagere dotatie dan in Investeringen In 2014 is er mede gelet op de lastige liquiditeitspositie alleen geïnvesteerd in de meest urgente vernieuwingen of instandhoudingen in met name Gooiers Erf. Totaal is er voor 309K geïnvesteerd. De laatste fase van de verbouwing van Gooiers Erf (entree en voorkant van gebouw) is voorlopig stilgezet. Voor de jaren 2015 en volgende is in samenhang met de herziene grootonderhoudsplannen een inschatting gemaakt van de meest urgente investeringen. Bijzondere waardevermindering De impairment toets is herhaald en gaf geen aanleiding tot aanpassing van de boekwaarde. Uitkomst van de toets was, dat de huidige boekwaarde goed passend is bij de toekomstig verwachte opbrengsten van kapitaallasten (rekening houdende met de ombouw van de vaste bijdrage naar de bijdrage uit volume maal tarief (Normatieve Huisvesting Component). Vermogenspositie Het eigen vermogen is gestegen met circa 2,2 mio door het positieve resultaat Dit heeft onze ratio s weer versterkt ten opzichte van De komende jaren zullen deze ratio s onderdeel uitmaken van de stuurinformatie voor het management. Voorzieningen Het totaal aan voorziening ultimo 2014 is circa 200K lager dan eind Dit wordt mede veroorzaakt door een lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud en de herijking van de voorziening reorganisatie, welke eind 2014 in stand wordt gehouden door de reorganisatie van een aantal facilitaire zaken. Na het uitbesteden van deze facilitaire werkzaamheden in 2015, is de in 2013 in gang gezette reorganisatie voltooid. Nacalculatie Vanuit de nacalculatie 2014 is in de jaarrekening opgenomen de gerealiseerde onderproductie ad. 167K ten opzichte van de herziene inkoop Verder zien we een daling van de kapitaalslasten AWBZ met 146 K. Deze daling is het gevolg van de overgang van de GRZ naar de ZVW in Over 2013 moet nog 139K worden terugbetaald aan het CAK. Deze verrekening vindt plaats in de eerste helft van Liquide middelen De liquiditeitspositie van Inovum is in 2014 na een sterke terugloop in met name 2013, weer gestegen met 842K. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de omzet en het sterk toegenomen resultaat. Opgemerkt dient verder dat in 2014 de schuld aan het CAK over de productie van 2012 ( 960K) en de uitgestelde betalingen aan de leveranciers m.b.t. de renovatie Gooierserf (ca. 800K) zijn afgehandeld. De liquiditeitsontwikkeling zal de komende jaren hoge prioriteit houden. Als extra buffer voor de liquiditeit is er begin 2015 een extra kredietfaciliteit overeengekomen met de bank van 500K. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 10 van 19

11 Ratio s De ontwikkeling van de ratio s is als volgt: Resultaatratio 8,0-6,6 1,3 1,4 4,7 3,8 5,9 Liquiditeit: current ratio 0,8 0,5 0,8 0,8 0,2 1,4 1,3 Solvabiliteit: totaal eigen verm./balanstotaal 38,2 31,7 33,6 35,6 43,6 51,8 48,7 Solvabiliteit: eigen vermogen/totaal opbrengsten 55,6 51,7 56,1 55,5 53,4 46,0 44, Verwachtingen 2015 De belangrijkste verandering in 2015 is de transitie in de zorg, die van overheidswege ingezet is. Dit betekent verdere differentiatie van onze inkomstenbronnen (zorgkantoor, diverse zorgverzekeraars en de gemeenten Hilversum en Wijdemeren), wijzigingen in de bijbehorende facturatiesystemen en ook meer onzekerheid over de inkomsten op de langere termijn. Inovum zal deze uitdaging aangaan door investeringen en aanpassingen te richten op een aanbod van wonen, zorg, welzijnsactiviteiten en services, dat aansluit bij de wensen van de cliënt. Komende investeringen richten zich op de kwaliteit van zorg en het professionaliseren van de back-office- en ICT systemen. De beperkte liquiditeitspositie vraagt van Inovum om dit nauwgezet te bewaken en beheren. Voor 2015 is de verwachting dat een kleine marge van 2-4% gerealiseerd kan worden en dat de huidige liquiditeitspositie in 2015 en 2016 gehandhaafd kan blijven. 3. Kwaliteit van zorg Binnen Inovum is kwaliteit geïntegreerd in het dagelijks handelen van medewerkers, ondersteund door het documentatiesysteem (kwaliteitssysteem) dat beschikbaar is via intranet. Elke medewerker draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn of haar werk. Zij worden hierbij ondersteund door de zorgmanagers en de (wijk)verpleegkundigen, die op de werkvloer helpen de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren. Naast de verschillende kwaliteitsonderzoeken is in 2014 veel aandacht gegeven aan het verbeteren van het welzijn van de cliënt en de samenwerking met de informele zorg. Beide zijn speerpunten m.b.t. de kwaliteit van zorg. Intramuraal is een welzijnsplan ontwikkeld waarbij de cliënt, deels binnen zijn indicatie en deels via particuliere financiering, een keuzemogelijkheid krijgt tot deelname aan meerdere activiteiten per week en uitstapjes. Dit plan wordt in 2015, in overleg met de cliëntenraad, verder uitgewerkt en ingevoerd. Voortbouwend op het projectvoorstel Partnerschap in de zorg, is in 2014, samen met Vilans, een aangepast programma samengesteld, waarmee Inovum de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en professional verder gaat verbeteren. Dit progamma bestaat uit een nulmeting, een tweetal klantarena s en een COUP-training voor medewerkers, waarbij COUP staat voor contact leggen met familie, ondersteuning bieden aan familie, uitnodigen van familie en participatie van familie. De verschillende onderdelen worden begin 2015 uitgevoerd. 3.1 Kwaliteitsonderzoeken Inspectie gezondheidszorg (IGZ) De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. In 2014 heeft Inovum twee keer deelgenomen aan het thematisch toezicht op overdracht ziekenhuis VVT. Voor de afdeling Flox is uitbreiding van pg-plaatsen aangevraagd in het kader van de BOPZ. In 2014 zijn drie incidenten gemeld bij de inspectie, waarvan twee incidenten te Gooiers Erf hebben plaatsgevonden en één in de Beukenhof. Bij alle drie de incidenten is een uitgebreide prisma-analyse uitgevoerd. De analyse met verbetermaatregelen zijn naar de inspectie gestuurd. De inspectie heeft op Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 11 van 19

12 basis van de verstrekte informatie beoordeeld, dat de meldingen voldoende zijn onderzocht en dat genomen maatregelen adequaat zijn. Er was geen aanleiding om nader onderzoek in te stellen Externe toetsingen Keurmerk Inovum is in het bezit van het NEN-EN-ISO-9001:2008 certificaat voor alle locaties en producten van Inovum. In een cyclus van drie jaar toetst DNV elk jaar of aan de norm wordt voldaan. In 2014 zijn twee audits uitgevoerd, in februari en in november. Beide audits hadden tot resultaat dat wij het certificaat hebben kunnen voortzetten. Naast positieve punten zijn ook enkele verbeterpunten genoemd, waaronder de geborgde aandacht voor de directiebeoordeling van het kwaliteitsinstrument als zodanig. In 2014 is door de bestuurder een directiebeoordeling gemaakt en is de systematiek van de kwartaalrapportages verbeterd. Meting zorginhoudelijke indicatoren In 2014 hebben de partijen Zorgverzekeraars Nederland, LOC Zeggenschap in zorg en de inspectie besloten de gezamenlijke uitvraag indicatoren VVT niet voort te zetten. De inspectie heeft besloten zelf risico-indicatoren uit te gaan vragen voor risicogestuurd toezicht. De set risico-indicatoren voor verslagjaar 2014 en de procedure is bekend gemaakt. Het beantwoorden van deze set indicatoren gebeurt in het eerste kwartaal van Vooruitlopend hierop heeft Inovum de indicatoren besproken en waar nodig acties uitgezet middels een plan van aanpak. Meting cliëntwaardering Inovum voert elke twee jaar, conform de landelijke richtlijnen, een cliëntwaarderingsonderzoek uit volgens de CQ-methode. In het voorjaar 2013 heeft de laatste meting plaatsgevonden. De resultaten zijn met de cliëntenraad besproken. Belangrijke aandachtspunten voor de cliëntenraad zijn voor de thuiszorg en de intramurale zorg de ervaren inspraak (dagelijkse communicatie over de zorg) en voor zover van toepassing de maaltijdvoorziening. Op deze aandachtspunten en op andere onderwerpen waar Inovum minder scoort dan het landelijke gemiddelde, zijn acties uitgezet. Monitoring van de voortgang is geborgd door deze mee te nemen in de MT-kwartaalrapportages. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de volgende CQ-meting in Het onderzoeksbureau Kiwa-Carity voert in het eerste kwartaal 2015 het CQ-onderzoek uit Interne toetsingen Onderzoek welzijnsaanbod Veenstaete en Emtinckhof Door beleid van de overheid gaat er veel veranderen in de zorg, ook op welzijnsgebied. Om hier op in te spelen, wilde Inovum graag weten wat de bewoners van Veenstaete en de Emtinckhof vinden van het activiteitenaanbod en horen waar behoefte aan is. Inovum organiseert op verschillende locaties activiteiten en dat willen wij graag blijven doen. Om deze activiteiten zoveel mogelijk te laten aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep, hebben wij aan de bewoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij de ontwikkeling van het activiteitenaanbod. Vragenlijst revalidatie In 2014 is een korte vragenlijst ontwikkeld die aan cliënten van de revalidatieafdeling gegeven wordt bij vertrek. Aan de hand van enkele thema s wordt hun mening gevraagd over de zorg en dienstverlening teneinde deze nog verder te verbeteren. Interne audits Eind 2013 is besloten het interne auditproces anders vorm te gaan geven en de negen onderwerpen genoemd in het IGZ-rapport: Verbetering van hygiëne en infectiepreventie in ouderenzorg snel Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 12 van 19

13 Beukenhof Intramuraal Gooiers Erf Intramuraal Veenstaete Intramuraal Veenstaete Huurders Kortenhoef Extramuraal Loosdrecht Extramuraal Hilversum Extramuraal Totaal realiseerbaar (dec. 2013) als uitgangspunt te nemen. In 2014 is dit verder uitgewerkt door de infectiepreventiecommissie in hygiënebeleid en afspraken en auditchecklisten en zijn hygiënecoaches aangewezen. Na instructie gaan deze coaches de negen onderwerpen auditen met ondersteuning vanuit de infectiepreventiecommissie. In 2015 vindt de nulmeting plaats. Daarnaast is in 2014 een audit werktijdenbeleid uitgevoerd en is het gebruik van ONS en het ECD steekproefsgewijs getoetst. Kaderregeling AO/IC De invoering van Nedap/ONS Planning-, registratie en ECF systeem heeft bijgedragen aan de verbetering van de administratieve organisatie en de interne controle. De opwaartse lijn zit er in, maar nog niet alles is gerealiseerd. In 2015 moet de overstap naar de laatste versie van Bomas, de invoering van de BI-tool en het aanscherpen van de procedure interne controle op basis van risicoanalyse tot verdere verbetering leiden. 3.2 Incidenten De incidentenmeldingen zijn per kwartaal geanalyseerd en voorzien van advies en daarna teruggekoppeld naar de locatiemanagers en leidinggevenden. Mede n.a.v. de incidentmeldingen is een stappenplan voor de zorg uitgewerkt hoe om te gaan met moeilijk hanteerbaar gedrag. In 2014 heeft de psycholoog dit stappenplan samen met de zorgmanagers geïntroduceerd op de afdelingen / woongroepen van de verschillende locaties. 3.3 Klachten Inovum beschikt over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris, die onafhankelijk van de lijn haar werkzaamheden verricht. In oktober 2014 is een nieuwe klachtenfunctionaris aangesteld. Een cliënt/contactpersoon kan een klacht ook voorleggen aan de externe klachtencommissie. In 2014 is geen klacht bij de externe klachtencommissie neergelegd. Gecomprimeerd klachtenoverzicht 2014 uit het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. V&VT / Intramuraal & Extramuraal & huurders Totaal zorginhoudelijk Totaal communicatie. rond zorg Totaal overige Totaal klachtaspecten Totaal aantal klagers Onder overige klachten zitten o.a. klachten die te maken hebben met facilitaire aangelegenheden. Het jaarverslag van de klachtenfunctionaris is besproken in het managementteam en de centrale cliëntenraad. Ook is de raad van toezicht geïnformeerd over de omvang en aard van de klachten. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 13 van 19

14 Op basis van de aanbevelingen van de klachtenfunctionaris is het volgende besloten voor 2015: We gaan in de klachtenregistratie meer verdieping aanbrengen. We willen meer inzicht krijgen in het aantal klachten / meldingen die op locaties zelf worden gemeld en behandeld. De klachtenregistratie in de lijn en de klachtenregistratie van de klachtenfunctionaris gaan we meer op een eenduidige wijze registreren. 4 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 4.1 Normen voor goed bestuur De brancheorganisaties in de zorg ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf regels op te stellen voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Naleving van deze code geldt als lidmaatschapsverplichting voor de aangesloten brancheorganisaties. Inovum hanteert deze Zorgbrede Governancecode en heeft deze uitgewerkt in de statuten, het bestuursreglement en het reglement raad van toezicht. Op één punt is afgeweken van de Governancecode. Gezien de situatie waarin Inovum zich bevond in 2014 en de bestuurswisselingen is om redenen van continuïteit de voorzitter van de raad van toezicht langer aangebleven dan zijn lopende laatste termijn. 4.2 Raad van bestuur Inovum heeft een eenhoofdige raad van bestuur met de titel: directeur-bestuurder. De bevoegdheden en de werkwijze van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement. Tot half mei 2014 was mevrouw S. de Jager bestuurder. Na een korte periode van waarneming van de functie door één van de managementteam leden, dhr. D. Roobeek, is de functie vanaf 2 juni 2014 vervuld door de heer A. de Jonge. 4.3 Raad van toezicht Samenstelling en werkwijze De raad bestond in 2014 uit zeven personen, te weten: De heer J.A. Dekker (juni 2004; voorzitter) De heer A.J. Boekelman (mei 2005) De heer S.W.A.M. Visée (mei 2005) Mevrouw E. ter Veld (november 2006) De heer M.C. Dekker (januari 2013) Mevrouw M.M.N.M. Minkman (april 2013) De heer A.E.M. Vink (december 2013) In 2014 zijn de heren A.J. Boekelman en S.W.A.M. Visée afgetreden als lid van de raad van toezicht. Vanaf dat moment bestaat de raad uit 5 leden. De samenstelling en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in de statuten van Inovum en in het reglement raad van toezicht. Nadruk ligt op integer en onafhankelijk functioneren. De leden hebben verschillende deskundigheden en achtergronden en hebben geen privébelang bij de stichting. Tenminste één lid beschikt over ruime kennis van de zorgsector. De raad van toezicht is integraal en als geheel verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting. De raad van toezicht vraagt de bestuurder naar zijn afwegingen bij besluiten en toetst dit aan de statutaire opdracht, maatschappelijke taak en relevante ontwikkelingen. De raad van toezicht is tevens beschikbaar als klankbord en adviseur voor de bestuurder. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 14 van 19

15 4.3.2 Bijeenkomsten De raad is in 2014 zes keer bijeen geweest, vrijwel altijd in volle samenstelling. Alle vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de raad van bestuur en de secretaris. Soms waren staffunctionarissen of leden van het management team ook aanwezig. De raad bespreekt een maal per jaar het functioneren van de raad en de bestuurder. De voorzitter en de bestuurder hebben ook meerdere malen contact gehad over de gang van zaken en speciale onderwerpen Contact met andere organen Met de ondernemingsraad en met de centrale cliëntenraad heeft de raad van toezicht nauw overleg gevoerd in het kader van de benoemingen. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van de raad van toezicht één respectievelijk vier keer een vergadering van ondernemingsraad en centrale cliëntenraad bijgewoond Raad van bestuur Na het vertrek van de vorige bestuurder is Inovum gedurende zes maanden geleid door een interimdirecteur, mevrouw De Jager. Per 1 juni 2014 is de heer De Jonge in dienst getreden als eenhoofdige raad van bestuur. Gedurende de overgangsperiode is er frequent contact geweest tussen raad van bestuur en leden van de raad van toezicht Informatievoorziening en gespreksonderwerpen De informatievoorziening aan de raad van toezicht is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Naast de documenten ter voorbereiding van de vergaderingen en de maandelijkse financiële rapportages en liquiditeitsoverzichten, ontvangt de raad van de toezicht van de bestuurder regelmatig een bestuursrapportage en de interne communiqués over belangrijke lopende zaken en over de algemene gang van zaken. De interne communiqués worden na elke vergadering van het managementteam gemaakt. In het afgelopen jaar zijn de reorganisatie volgens Inovum Nieuwe Stijl en de terugkerende rust in de organisatie voortdurend onderwerp van gesprek geweest. Daarnaast kregen de kwaliteit van de zorg, de bezetting en de relatie met het zorgkantoor veel aandacht naast de financiële resultaten en de zich geleidelijk in 2014 verbeterende liquiditeit. De raad van bestuur heeft besloten een vastgoed analyse te laten uitvoeren. Deze is in 2014 gestart en zal in 2015 verder worden uitgewerkt. Een vergadering werd grotendeels gewijd aan het kwaliteitsysteem dat Inovum hanteert. Andere onderwerpen waar aandacht aan besteed is zijn: Selectie en werving van een nieuwe bestuurder. De ontwikkelingen in de zorg, waarbij verzorgingshuizen verdwijnen. Inovum heeft op deze verandering goed geanticipeerd. De kwaliteit van de geleverde zorg. De financiële administratie en rapportage. De relaties met de omgeving van Inovum. Werving van nieuwe leden voor de raad van toezicht. Hier zijn zowel de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad als de bestuurder bij betrokken Commissies De raad kent drie standaard commissies: een financiële auditcommissie, de commissie zorg en de remuneratiecommissie. In 2014 had de raad tevens een benoemingscommissie. De financiële auditcommissie van de raad van toezicht adviseert bij het toezicht op de financiële verslaglegging en de interne systemen voor risicobeheersing en controle. De auditcommissie bestaat uit drie leden van de raad van toezicht (de heren Dekker, Dekker en Vink) met een financiële achtergrond. De financiële audit commissie is in 2014 acht keer bijeen geweest. Standaard wordt in de vergadering van de auditcommissie de bestuurder vergezeld door zijn financieel manager. In de commissie zijn o.a. de Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 15 van 19

16 begroting, de tussentijdse exploitatiecijfers en de jaarrekening besproken. Zij heeft de financiële resultaten en de ontwikkeling van de liquiditeit plus de financiering nauwlettend gevolgd. De auditcommissie rapporteert haar bevindingen aan de voltallige raad van toezicht, die zich daarmee een oordeel kan vormen en tot een standpunt kan komen. Kwaliteit van de zorg is een zaak voor de volledige raad van toezicht, maar de commissie zorg van de raad van toezicht houdt zich meer in detail op de hoogte met de kwaliteitsontwikkelingen, ernstige klachten en mogelijke incidenten. De commissie is vier keer bijeen geweest. De commissie zorg bestond uit drie (na het vertrek van de heer Visée twee) leden van de raad van toezicht met affiniteit voor zorginhoudelijke onderwerpen (mevrouw Ter Veld, mevrouw Minkman en de heer Visée). De commissie wordt geïnformeerd over die zaken, die aan de IGZ zijn gemeld als incident, de rapportages van de IGZ naar aanleiding van onderzoeken en de uitspraken van de onafhankelijke klachtencommissie, waar cliënten of hun vertegenwoordigers hun klachten kunnen neerleggen. Grotere incidenten worden direct aan de gehele raad gemeld. In 2014 zijn een drietal incidenten gemeld aan de IGZ en deze zijn, evenals de afhandeling van de IGZ, ter kennis gebracht van de voltallige raad van toezicht heeft ook in het teken gestaan van een herbezinning op de noodzaak en rol van de commissie zorg. De besluitvorming hierover heeft begin 2015 plaatsgevonden. De remuneratiecommissie bespreekt het functioneren van de bestuurder en stelt de honorering vast. De commissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht (de heren Dekker en Dekker) en is in 2014 enkele keren bijeen geweest in het kader van de wisseling van bestuurder. Tot slot heeft de benoemingscommissie voor de raad van toezicht de selectie van de nieuwe raad van bestuur voorbereid. Daarnaast heeft zij de selectie van nieuwe leden van de raad van toezicht gecoördineerd. Deze commissie is in 2014 zes keer bijeen gekomen Honorering De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op het honoreringsadvies van de NVTZ/WNT. 4.4 Centrale cliëntenraad De centrale cliëntenraad Inovum (CCR) bestaat uit vertegenwoordigers - de voorzitter, eventueel vergezeld door een tweede lid - van de vier lokale cliëntenraden en een onafhankelijk voorzitter. In 2014 waren alle locale raden weer vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad en door inspanningen van betrokkenen beschikken alle locaties weer over een functionerende locale cliëntenraad. De CCR wordt ondersteund door de ondersteuner cliëntenraden. Deze functie wordt sinds augustus 2014 ingevuld door de ambtelijk secretaris OR. De CCR heeft in 2014 twaalf maal vergaderd, waarvan viermaal in aanwezigheid van een lid van de raad van toezicht. Het werk van de CCR en het overleg met de beide bestuurders verliep dit jaar in een constructieve sfeer. Het convenant cliëntenraden is geëvalueerd en aangepast. In 2014 is advies gevraagd en uitgebracht over: Plan van aanpak Een toekomstbestendig Inovum Begroting 2014 Onderzoek naar bezuinigingen op inkoop en maaltijden door bureau ADC Onderzoek naar uitbesteding van schoonmaak en linnendienst Klachtenregeling cliënten en aanstellen nieuwe klachtenfunctionaris Aanstellen nieuwe bestuurder (in samenwerking met de ondernemingsraad) Huisdierenbeleid Jaarplan en begroting 2015 Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 16 van 19

17 Daarnaast zijn diverse onderwerpen in de CCR besproken, zoals het project Partnerschap in de zorg (samenwerking met mantelzorg), het elektronisch cliëntdossier en het cliëntervaringsonderzoek (CQmeting). De CCR is actief betrokken bij het werven van twee nieuwe leden voor de raad van toezicht. 4.5 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) van Inovum telt sinds 1 januari 2014 negen leden. De OR vergadert tweemaal per maand onderling en eenmaal per zes weken met de bestuurder. De OR heeft zeker tweemaal per jaar contact met de raad van toezicht. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In 2014 heeft de OR advies- en instemmingsaanvragen behandeld over: Plannen Inovum Nieuwe Stijl (waarbij 12 medewerkers boventallig werden) Aanstelling nieuwe directeur/bestuurder Begroting 2014 Onderzoek naar het uitbesteden van ondersteunende diensten Uitbesteden van schoonmaak op Beukenhof en Gooiers Erf Wijziging organisatiestructuur Centraal Bureau en structuurwijziging management zorg Werktijdenbeleid en gezond roosteren Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Jaarplan 2015 Daarnaast is met de OR overleg gevoerd over het huisdierenbeleid, het hygiëne- en infectiepreventiebeleid en de klachtenregeling voor cliënten. De OR is samen met de CCR betrokken geweest bij de selectie van nieuwe leden voor de raad van toezicht. Tot juli 2014 werkte de OR met een onafhankelijk voorzitter. Met de nieuwe bestuurder is de OR gekomen tot een prettige, constructieve samenwerking. Een delegatie van de OR heeft elke week een kort, informeel overleg met de bestuurder, waarin de stand van zaken wordt uitgewisseld. Een werkgroep Sociaal Beleid overlegt met het hoofd Personeel & Opleidingen over bedrijfsregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. De OR heeft in 2014 een aantal trainingsdagen gevolgd, waarin de OR zich onder andere richtte op het meerjarenbeleid van Inovum (missie, visie en organisatieontwikkeling). De OR zet zich ervoor in dat medewerkers worden betrokken bij belangrijke veranderingen en besluiten door dialoog en participatie. Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 17 van 19

18 Bijlage 1 Organogram Inovum 2014 Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 18 van 19

19 Bijlage 2 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht De heer J.A. Dekker Nevenfunctie: Bestuurslid Stichting Continuïteit Ctac Bestuurslid Stichting Continuïteit KBW Voorzitter RvT Helen Dowling Instituut Mevrouw E. ter Veld Nevenfunctie: Voorzitter RvC Keerpunt BV Lid RvC SABIC Petrochemicals" BV Limburg. Lid RvC SABIC IP BV Bergen op Zoom Voorzitter VSCA (vereniging samenwerking Chronische Ademhalingsondersteuning) Vicevoorzitter College Pensioen en UitkeringsRaad Voorzitter Klachtencommissie Stadsbeheer Den Haag Lid raad van advies Hobeon/SKO De heer S.W.A.M. Visée Hoofdfunctie: Advocaat, partner bij Rutgers Posch Visée Endedijk N.V Nevenfunctie: Bestuurslid Praktizijns-Sociëteit De heer A.J. Boekelman Hoofdfunctie: Director Finance & Member of the Executive Board EBN B.V. Nevenfunctie: Bestuurslid Stichting Chimbo Voorzitter van de Audit Commissie van GasTerra B.V. Mevrouw M.M.N.M. Minkman Hoofdfunctie: Programmaleider Innovatie en Onderzoek bij Stichting Vilans Nevenfunctie: Lid RvT Zorgcentra de Betuwe Lid Editorial Board International Journal for Integrated Care De heer M.C. Dekker Hoofdfunktie : Zelfstandig Bestuursadviseur & Coach Neven functie: Lid van de Advies Commissie Pakket(ACP) van het College voor Zorgverzekeringen Lid van de Raad van Toezicht GERIANT (Noord Holland Noord) Lid van de Raad van Commissarissen Vital Innovators (Ede) Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie (Almere) Onbetaald: Voorzitter Stichting Kunst en Dementie (Utrecht) De heer A.E.M. Vink Hoofdfunctie: Partner HPO Center, Hilversum Nevenfunctie: Lid audit commissie Vereniging commissarissen en Toezichthouders Erasmus universiteit Jaarverslag 2014 versie 21 mei Pagina 19 van 19

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Eigen regie zorgplan cliënt en familie

Eigen regie zorgplan cliënt en familie Projectplan Zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Bestuurder Contactpersoon Eigen regie zorgplan cliënt en familie Stichting Inovum Bestaat uit verpleeghuis Beukenhof, verpleeghuis Gooiers Erf, wooncomplex

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Verzorgen en ontzorgen

Verzorgen en ontzorgen Verzorgen en ontzorgen Thuiszorg is niet alleen verzorgen, maar ook ontzorgen. Naast verzorging en verpleging biedt Thuiszorg Inovum hulp bij de grote schoonmaak, een was-en-strijkservice, beweegactiviteiten,

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Exploitatie van kleinschalige voorzieningen

Exploitatie van kleinschalige voorzieningen Dorp en wijk, een goede plek? Exploitatie van kleinschalige voorzieningen Donderdag 27 september Stimuleringsprogramma kleinschalig wonen Provincie Noord-Holland Henk Nouws, Ruimte voor zorg Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017 Profiel lid van de Raad van Toezicht Catharina Stichting d.d. 7 juli 2017 Profiel Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie met haar wortels in westelijk Voorne-Putten. De wortels

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

We horen wel waar jullie mee komen

We horen wel waar jullie mee komen We horen wel waar jullie mee komen Rijnlands op afstand sturen zonder middenmanagement, bespaart half miljoen per jaar. De kosten nemen af als de kwaliteit toeneemt vanwege zelfstandige zorgteams. De langdurige

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie

De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie Kleinschalig wonen voor ouderen De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie Workshop Dinsdag 2 oktober 2007 TVV ZorgVisie Henk Nouws, Ruimte voor zorg Vier manieren om kleinschalig

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren Jaarbericht 2012 Stichting De Frisse Wind Zorgboeren 2012 Is het eerste jaar dat Stichting De Frisse Wind Zorgboeren kleinschalige zorg in natura kan aanbieden. In dit Jaarbericht een overzicht van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Korte terugblik 2014 3 2. Veranderingen in de zorg 4 3. Pleyade in 2015: de basis op orde 4 4. De basis

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 In dit document vindt u de reactie van LOC Zeggenschap in zorg op het wetsontwerp

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie