Normen, wetten en de beroepscode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normen, wetten en de beroepscode"

Transcriptie

1 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd ) te krijgen moet een zorgorganisatie voldoen aan kwaliteitsnormen. Deze zijn sinds 005 vastgelegd in de Normen Verantwoorde Zorg, nu Normen Goede Zorg genoemd. In de gehandicaptensector geldt sinds 011 het Kwaliteitskader VGN. Om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft en de kwaliteit van de zorg gecontroleerd wordt, zijn er door de overheid een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn verwerkt in wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn onder andere de verplichting van het werken met een zorgplan, het werken met indicaties beschreven in zorgzwaartepakketten (ZZP s) of in de toekomst de zwaarteklassen (licht, middel of zwaar) en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrisch ziekenhuis). De Wet BIG regelt de eisen aan de deskundigheid van de zorgprofessional. In deze paragraaf worden deze en andere wetten uitgelegd. Ook de financiering van de zorg wordt aangestipt. In de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden verwoordt de beroepsgroep zelf hoe ze met het verpleegdossier, zorgplan of zorg- en ondersteuningsplan willen werken. De manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht houdt op de wetten en regels en de manier waarop zorginstellingen aan kwaliteit werken met behulp van keurmerken, komen in 7 par..6 aan bod..1 Normen voor de kwaliteit van zorg 14. Wetten voor de bescherming van de cliënt 15.3 Kwaliteitswetten 16.4 Wetten voor de besturing en de financiering van de zorg 18.5 Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden 1.6 Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 3 N. van Halem, S. Groot, Planmatig zorg verlenen, DOI / _, 014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

2 14 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Uit de notulen van de teamvergadering van afdeling Zuid, 1 mei 014 Mededelingen: Er komen binnenkort drie verplichte scholingsmiddagen over de meest voorkomende handelingen voor verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4 in het kader van de Wet BIG). Je moet je op een van de drie inschrijven. De theorie over de vaardigheid dien je als voorbereiding zelfstandig te bestuderen aan de hand van de Vilans-protocollen. Vanaf oktober gaat de organisatie werken met een bekwaamheidspaspoort. Daarin moeten drie handtekeningen staan voor de volgende onderdelen: De handeling is correct uitgevoerd aan het einde van de scholingsmiddag, beoordeeld door een toetser (één keer). De handeling is onder toezicht van een bekwame college correct uitgevoerd in de praktijk (twee keer). Alleen met deze drie handtekeningen ben je bekwaam om de betreffende vaardigheid uit te voeren bij de cliënt. De handtekeningen zijn drie jaar geldig..1 Normen voor de kwaliteit van zorg Binnen de VVT en de gehandicaptensector hebben medewerkers en belangenorganisaties (waaronder ook cliënten) eigen normen (VVT) of kwaliteitseisen (gehandicaptensector) geformuleerd. Wat vinden wij zelf goede zorg, wat vinden we een goede zorgorganisatie en wat vinden we goede zorgprofessionals? In deze paragraaf kun je daar meer over lezen. Normen Goede Zorg Steeds vaker staat kwaliteit van leven centraal, in plaats van zorg. Zorg is namelijk geen doel op zich, maar een voorwaarde om te leven zoals de cliënt dit wil. Het Kwaliteitsdocument Normen Goede Zorg beschrijft wat er precies bedoeld wordt met goede en verantwoorde zorg. Deze normen gelden voor de intramurale zorg en de extramurale zorg (VVT). Zorgondernemingen, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties zijn samen tot een omschrijving gekomen vanuit het uitgangspunt kwaliteit van leven van cliënten. Met de normen wordt het volgende bedoeld: zorg van goed niveau, die in elk geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht verleend wordt en die afgestemd is op de reële behoeften van de cliënt. Voordelen van het werken met deze normen zijn dat: alle betrokkenen dezelfde taal spreken en dezelfde uitgangspunten gebruiken; ze de cliënt een beeld geven van wat hij van de zorginstelling mag verwachten; ze informatie geven over hoe de organisatie en medewerkers gestuurd moeten worden; ze de financierders van de zorg richtlijnen geven; ze zorgaanbieders richting geven voor de verbetering van zorg.

3 15. Wetten voor de bescherming van de cliënt De normen geven aan wat het resultaat moet zijn van de geleverde zorg aan de cliënten: zo veel mogelijk het leven kunnen leiden zoals ze dat willen en gewend zijn, en de dingen kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. De Normen Goede Zorg worden ook gebruikt om regelmatig de kwaliteit van zorg te controleren, ook wel toetsing, audit of meetweek genoemd. De resultaten ervan worden geëvalueerd en gebruikt voor de verbetering van de zorg. Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg De kwaliteitsrichtlijnen van de gehandicaptensector staan beschreven in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument.0 (013). Hierin zijn de belangrijkste waarden de eigen regie en de kwaliteit van bestaan (ook wel kwaliteit van leven genoemd) van cliënten. Kwaliteit van leven gaat over de gehele mens; het betreft zeker in de zorg alle levensdomeinen (zie 7 H. 4). Met eigen regie wordt bedoeld: invloed hebben op het eigen leven. Kwaliteit moet je kunnen terugzien in de directe zorg en begeleiding. Het zorgplan van de cliënt, over alle domeinen, is een goed instrument voor het samen bepalen, formuleren en helpen realiseren van kwaliteit van de directe zorg en begeleiding. Elke zorgorganisatie in de gehandicaptensector moet laten zien dat het de zorg goed organiseert voor alle spelers in het veld : de cliënten (op de eerste plaats) én de medewerkers. Ook de onderlinge relatie tussen cliënt en professional moet goed beschreven en geregeld zijn. De zorgorganisatie doet verslag van haar streven naar kwaliteit in een jaarverslag. Dit jaarverslag bevat de onderwerpen veiligheid, vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid. Ook thema s als lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en gedrag zijn opgenomen. Naast de Normen Goede Zorg en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bestaan er in de gezondheidszorg wetten die gericht zijn op de bescherming en belangen van cliënten, op de kwaliteit van de zorg en op de financiering en de besturing van de zorg. In de volgende paragrafen worden ze beschreven.. Wetten voor de bescherming van de cliënt Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) beschermt mensen die te maken krijgen met gedwongen opname en vrijheidsbeperkende maatregelen. In de Wet Bopz staat wat de rechten zijn van patiënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en de sector VVT. De minister van VWS is primair verantwoordelijk voor de Wet Bopz en het beleid rondom de wet. De Wet Bopz geldt voor: gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie; de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie, artikel 60 van de Bopz). Hoe dit in zijn werk gaat wordt in 7 par. 4.5 uitgelegd.

4 16 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg Er komt een nieuwe wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die door een psychische stoornis zichzelf of anderen ernstige schade dreigen toe te brengen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Het voorstel moet de huidige Wet Bopz gaan vervangen. Inmiddels is het conceptwetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg klaar. De procedure om te komen tot een nieuwe wet is in 013 nog niet geheel doorlopen. Wetsvoorstel Zorg en dwang Naast de veranderingen in de Wet Bopz is in 009 het Wetsvoorstel zorg en dwang ingediend. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle mensen met dementie of een verstandelijke beperking straks een betere rechtsbescherming krijgen als zij door zorgverleners in hun vrijheid worden beperkt of tegen hun zin zorg moeten ondergaan. Mogelijk worden beide wetsvoorstellen uiteindelijk in één wet samengevoegd. In september 013 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet heeft tot doel de rechtspositie van de patiënt te versterken. De WGBO geeft regels voor: het recht op informatie door de hulpverlener; toestemming voor een medische behandeling; inzage in het medisch dossier; bewaren van zorgdossier (minimaal vijftien jaar); geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener; het recht op privacy tijdens een medische behandeling; vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen. De cliënt heeft ten allen tijde recht op inzage in zijn dossier en het zorgplan (als onderdeel van het dossier). Ook kan de cliënt altijd vragen om een afschrift of een kopie. Maar de cliënt heeft geen eigendomsrecht en hij kan ook niet zijn eigen plan aanvullen of wijzigen; wel kan hij de zorgverlener vragen een aanvulling toe te voegen of iets te verwijderen..3 Kwaliteitswetten Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) De WKCZ versterkt de rechtspositie van cliënten. Ze geldt voor alle instellingen en alle beroepsbeoefenaren in de zorg, dus zowel voor verzorgingshuizen en huisartsen als voor de kinderopvang en maatschappelijk werk. De WKCZ is een kaderwet. Dit betekent dat de wetgever alleen de randvoorwaarden van het klachtrecht heeft opgesteld. De randvoor-

5 17.3 Kwaliteitswetten waarden moeten uitgewerkt worden door de instellingen en beroepsbeoefenaren zelf. Elke organisatie heeft dus een eigen klachtenreglement. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Het doel van de wet is de betrokkenheid van de cliënten bij het beleid van de instelling te vergroten en hun invloed op het zorgverleningproces te versterken door het oprichten van een cliëntenraad. De verwachting is dat daardoor de zorgverlening beter op de behoeften en wensen van de cliënten kan worden afgestemd. Voorbeelden van onderwerpen waarover een cliëntenraad kan mee beslissen of adviseren zijn een verandering in de doelstelling van een zorginstelling, de begroting en de jaarrekening van een instelling, het beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne. Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz) Dit Wetsvoorstel brengt de rechten van de cliënt samen in één wettelijke regeling. Dat betekent dat een aantal bestaande wetten onder deze wet komt te vallen. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. De cliënt krijgt het recht op keuze-informatie, dat wil zeggen dat hij sneller informatie kan vinden over zorgaanbieders, omdat op verschillende plaatsen dezelfde informatie te vinden is. Ook het klachtrecht zal in deze wet geregeld worden. De procedure om te komen tot deze nieuwe wet is in 013 nog niet geheel doorlopen. Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) Deze wet geldt voor alle zorgverlening in instellingen, voor zowel privéklinieken als voor door de overheid gesubsidieerde instellingen. De KWZ gaat over de kwaliteit van zorg geboden door de zorginstellingen. De KWZ eist dat de zorgaanbieder zijn zorgverlening zo organiseert dat er sprake is van verantwoorde zorg. De instelling moet daarvoor voorwaarden scheppen en daarbij hoort ook de zorg voor bevoegd en bekwaam personeel. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de zorg die beroepsbeoefenaren verlenen te bevorderen en de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen te beschermen. De wet geeft daartoe onder andere de volgende middelen: registratie en titelbescherming; regeling van voorbehouden handelingen en beroepsgeheim; mogelijkheid voor de overheid kwaliteitsbevorderende voorschriften te stellen; tuchtrecht en de mogelijkheid in bepaalde gevallen mensen die in de gezondheidszorg schade of een kans op schade aan de gezondheid veroorzaken, strafrechtelijk te vervolgen. Verpleegkundigen vallen (samen met een andere zorgverleners, zoals verloskundigen, artsen en fysiotherapeuten) onder de Wet BIG (volgens artikel 3). De verpleegkundige is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen (zoals injecteren en katheteriseren van de blaas, inbrengen van sondes en infusen en doen van venapunctie).

6 18 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Verzorgenden IG (VIG er) worden ook genoemd in de Wet BIG (onder artikel 34). De VIG er valt niet onder het tuchtrecht en is niet zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Daarvoor moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze zijn: tussenkomst (ingrijpen, bijstaan door een arts), aanwijzing (de opdracht tot handelen van een arts en hoe te handelen bij complicaties) en toezicht (door een arts). De opleidingstitel VIG is wettelijk beschermd. De VIG er mag wel zelfstandig risicovolle handelingen uitvoeren, zoals het bedienen van een tillift en medicatie toedienen..4 Wetten voor de besturing en de financiering van de zorg De overheid vindt het belangrijk dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is, of hij nu weinig of veel inkomen heeft. Daar is een stelsel voor ontworpen dat onderscheid maakt tussen verzekerbare kosten (curatieve zorg, gericht op het genezen van mensen) en onverzekerbare kosten (langdurige zorg, zoals chronische zorg en ouderenzorg). Dit stelsel wordt bijna jaarlijks herzien omdat de zorg betaalbaar en toegankelijk moet blijven voor iedereen. Zorgverzekeringswet (Zvw) Voor verzekerbare kosten verzekeren mensen zich bij hun zorgverzekeraar. Daarvoor betalen zij premie. Dit wordt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) geregeld. De wet geldt voor iedereen en bestaat uit een verplicht basispakket en eventueel een aanvullend pakket naar keuze. Het basispakket omvat onder meer de kosten van de huisarts, medisch specialist, ziekenhuisopname, medicijnen en in beperkte mate paramedische zorg. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de inhoud van het basispakket. Iedereen moet zich verzekeren. De wet verplicht zorgverzekeraars een basispakket aan te bieden volgens de wettelijke afspraken. Iedereen die zich aanmeldt voor dit basispakket moet door de zorgverzekeraar geaccepteerd worden. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (in de toekomst de WLZ, Wet Langdurige Zorg) dekt zware geneeskundige risico s die niet onder de zorgverzekering vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Op grond van de AWBZ worden bijzondere ziektekosten vergoed (zoals langdurige zorg thuis of opname in een zorgcentrum of gehandicapteninstelling). Of iemand in aanmerking komt voor AWBZ- (of WLZ-) zorg bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Er geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int. De langdurige AWBZ-zorg is de snelst stijgende kostenpost in de gezondheidszorg. Zo zorgen onder meer de ontwikkelingen in medische technologie en de vergrijzing ervoor dat de uitgaven in de AWBZ nog verder zullen stijgen. Het kabinet vindt het belangrijk dat voor iedereen die een overduidelijke behoefte heeft aan zorg, de AWBZ beschikbaar blijft. Daarom worden er regelmatig bezuinigingen doorgevoerd om de betaalbaarheid van de AWBZ te verbeteren. De al eerder genoemde WLZ moet daarin voorzien.

7 19.4 Wetten voor de besturing en de financiering van de zorg Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan de gemeente gevraagd worden om ondersteuning (bijvoorbeeld hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en bij het ontmoeten van anderen). De Wmo regelt dat de gemeente de cliënt helpt als deze hulp nodig heeft. Gemeenten bepalen zelf voor welke voorzieningen ze een eigen bijdrage vragen en hoe hoog deze is. Deze wet is de afgelopen jaren erg vaak aangepast. Ook huishoudelijke zorg en hulpmiddelen vallen er nu onder. In de toekomst zal ook de lichamelijke verzorging er onder kunnen gaan vallen. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding krijgen zij voor de extra kosten die zij hebben als gevolg van hun ziekte of handicap, zoals een vergoeding voor een taxi om zelfstandig te kunnen reizen of extra stookkosten omdat iemand altijd thuis is en veel stilzit. Het CAK berekent en int de eigen bijdragen voor de AWBZ (en in de toekomst de WLZ), en de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen (of in de toekomst de instellingen voor langdurig verblijf) en het uitbetalen van de compensatie van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet. Wet toelating zorginstellingen (WTZi) De WTZi bevat vooral regels voor de bedrijfsvoering en bestuursstructuur van zorginstellingen. Zorginstellingen waarvan de geboden zorg vanuit de zorgverzekeringswet of de AWBZ (in de toekomst de WLZ) wordt vergoed, moeten daarvoor een vergunning hebben, een zogenoemde toelating. Deze toelating is ook nodig voor sommige verbouwingen. De WTZi omvat regels waaraan de instellingen moeten voldoen om te worden toegelaten. De wet is bedoeld om instellingen meer verantwoordelijkheid en vrijheid te geven, zodat overheidsbemoeienis bij de bouw van zorginstellingen verminderd kan worden. De wet geeft ook kaders aan om de kwaliteit te garanderen. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels voor een doeltreffend en doelmatig systeem binnen de zorg en helpt om de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de hand te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van cliënten. De Wmg is belangrijk voor de langdurige zorg (verzorging verstandelijk gehandicapten, verpleging dementerende ouderen) en voor de curatieve zorg (zoals de huisartsenzorg, de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg). Instellingen, individuele beroepsbeoefenaren, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren ze hebben allemaal met de Wmg te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder in de zorg. Zij controleert of alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorggebieden goed blijven functioneren.

8 0 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode In de Wmg staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De NZa moet bij alles wat zij doet het belang van de consument/cliënt voorop stellen. Zorgzwaartepakket (ZZP) voor de intramurale zorg De financiering van zorginstellingen is de laatste jaren nogal veranderd. Instellingsbudgetten zijn voortaan afhankelijk van de hoeveelheid zorg die cliënten nodig hebben. Dit systeem heet zorgzwaartebekostiging. Voor cliënten die weinig zorg nodig hebben, krijgen zorginstellingen nu minder geld dan voor cliënten met een grote zorgvraag. Met een persoonsgebonden budget (pgb) kan de cliënt zelf de zorg regelen die hij nodig heeft als hij door ziekte, handicap of ouderdom thuis hulp nodig heeft. Bij zorgzwaartebekostiging voor de intramurale zorg horen zorgzwaartepakketten (ZZP s). In een zorgzwaartepakket staat beschreven welke zorg een bewoner van een instelling nodig heeft. De zwaarte van de zorg die geleverd moet worden, heeft de volgende coderingen: geen zorg nodig, toezien/ stimuleren, hulp of overname. Elke sector heeft een eigen indeling in zorgzwaartepakketten. In de toekomst zal dit mogelijk veranderen in een andere indeling; drie zwaarteklassen: licht, middel of zwaar of een aangepaste indeling per zorgsector. We geven een voorbeeld uit de VVT. Zorgzwaartepakketten De tien zorgzwaartepakketten voor de VVT: 1. Beschut wonen met enige begeleiding.. Beschut wonen met begeleiding en verzorging. 3. Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging. 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. 6. Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. 7. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding. 8. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging. 9. Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging. 10. Verblijf met intensieve palliatief/terminale zorg. ZZP s 1 t/m 3 uit de VVT geven een indicatie voor extramurale zorg, pakket 4 en hoger voor intramurale zorg. Door politieke keuzes zijn hierin de afgelopen jaren veel veranderingen geweest. Ook in de toekomst zal ermee geschoven (beter: bezuinigd) worden. Er is een nieuw wetsvoorstel op komst dat grote verschuivingen gaat geven in de indicaties en de wijze van indicatiestelling. Kenniscentrum Vilans geeft informatie over deze nieuwe wet:» De nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal waarschijnlijk vanaf 1 januari 015 de huidige AWBZ uit 1968 vervangen. Uitgangspunt van de regering is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van hun sociale netwerk en eventuele gemeentelijke ondersteuning. Pas als dat niet meer mogelijk is en iemand bijvoorbeeld is aangewezen op intensieve zorg met 4-uurs toezicht, bestaat er aanspraak op zorg ten laste van de WLZ. «

9 1.5 Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden WLZ Drie leveringsvormen binnen de WLZ (onder voorbehoud, de wet moet op moment van schrijven nog in de Tweede Kamer besproken worden): 1. Zorg met verblijf; integraal pakket van zorg en wonen in een instelling.. Zorg zonder verblijf/volledig pakket thuis (VPT); integraal pakket van zorg en hoteldiensten in eigen woning van cliënt; 3. Zorg zonder verblijf/persoonsgebonden budget (pgb); vergelijkbaar met het pgb in de AWBZ, maar dan met een trekkingsrecht in plaats van een bedrag op de rekening. Verantwoording De zorgverlener kan met behulp van registratie verantwoording afleggen over de gegeven zorg zoals afgesproken in het ZZP of de zwaarteklasse. Met behulp van het zorgplan kunnen betrokkenen evalueren of de geïndiceerde zorg (dus de zorg die is afgesproken door het CIZ) voor de cliënt ook gegeven wordt. Zo wordt duidelijk wanneer de zorgbehoefte van een cliënt de indicatiestelling overschrijdt en er een nieuwe indicatie (een herindicatie) moet worden aangevraagd. Een cliënt heeft bijvoorbeeld per dag veel meer zorg nodig dan in zijn indicatie staat, omdat zijn toestand is verslechterd. Persoonsgebonden budget (pgb) Met een pgb regelt de cliënt zelf wanneer, wie, hoe vaak, hoe lang en welke zorg uitgevoerd wordt. De cliënt is dan niet afhankelijk van traditionele zorgaanbieders. Het pgb mag niet gebruikt worden wanneer een cliënt is opgenomen in een instelling. Wel mag het pgb gebruikt worden voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten, de zogenoemde respijtzorg. Het pgb kan gebruikt worden voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang) en vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen). Om in aanmerking te komen voor een pgb moet ook hier indicatie plaatsvinden door het CIZ en moet de cliënt zich verantwoorden voor het opgenomen budget..5 Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden Verpleegkundigen en verzorgenden van Nederland hebben in De Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden de uitgangspunten beschreven over de manier waarop zij hun werk willen doen. Ze beschrijven hierin hoe zij staan in hun beroepsuitoefening, hoe zij willen omgaan met elkaar en de zorgvrager (en zijn vertegenwoordiger) en wat zij maatschappelijk willen betekenen. Deze uitgangspunten gelden voor elke zorgsector en voor elke zorgvrager (hoe ze ook mogen heten: cliënt, zorgvrager, patiënt enzovoort). Er zijn verschillende teksten in de beroepscode die gaan over planmatig zorg verlenen of werken met een zorgplan (of verpleegplan, zorgplan of zorg- en ondersteuningsplan).

10 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Respect voor de eigenheid van de zorgvrager (en zijn vertegenwoordiger) is een belangrijk uitgangspunt. Ook wordt het verpleegdossier of zorgplan als middel in diverse artikelen genoemd. De continuïteit van zorg en het samenwerken om dit te bereiken zijn eveneens uitgangspunten die genoemd worden bij het planmatig werken. Vertrouwelijk omgaan met informatie uit het zorgplan en toestemming van de zorgvrager zijn uitgangspunten uit de beroepscode, gebaseerd op de WGBO. Verantwoordelijkheid dragen voor het eigen handelen en de eigen deskundigheid (uit de Wet BIG) komen er ook in terug. We geven ter illustratie twee artikelen uit de beroepscode die betrekking hebben op het zorgplan. Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Artikel.5 Als verpleegkundige/verzorgende erken en respecteer ik de rol van de zorgvrager en zijn vertegenwoordiger als partners in de zorg. Dat betekent met name: dat ik de zorgvrager (en/of zijn vertegenwoordiger) betrek bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het verpleeg- of zorgplan; dat ik de zorgvrager stimuleer tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en tot actief deelnemen aan de zorg binnen zijn mogelijkheden; dat ik met toestemming van de zorgvrager zijn vertegenwoordiger betrek bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het verpleeg- of zorgplan. Artikel.8 Als verpleegkundige/verzorgende ga ik op verantwoorde wijze om met de verslaglegging van gegevens van de zorgvrager in het verpleegkundig of zorgdossier. Dat betekent met name: dat ik noteer welke informatie er aan de zorgvrager (en/of zijn vertegenwoordiger) gegeven is; dat ik noteer welke afspraken er gemaakt zijn met de zorgvrager (en/of zijn vertegenwoordiger); dat ik de gegevens zo beschrijf dat er geen persoonlijke vooringenomenheid in doorklinkt; dat ik alleen gegevens noteer die voor de zorgverlening aan de zorgvrager van belang zijn. Bron: Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (007), V&VN/Nu 91. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn zelf betrokken bij het maken van hun beroepscode. De beroepscode wordt daarom breed gedragen en kan dienen als kompas voor het professioneel handelen.

11

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving. 1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Regelgeving rondom zorg en ondersteuning. Julie Creemers, Casemanager Demen0e Judith Lansink, Ketenregisseur

Regelgeving rondom zorg en ondersteuning. Julie Creemers, Casemanager Demen0e Judith Lansink, Ketenregisseur Ju Regelgeving rondom zorg en ondersteuning Julie Creemers, Casemanager Demen0e Judith Lansink, Ketenregisseur Fysiek gaat het ook steeds moeilijker Het wordt steeds moeilijker voor uw naaste om zichzelf

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Utrecht mei Rapport van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014

Utrecht mei Rapport van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014 Utrecht mei 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014 Inleiding Op 7 maart 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 Inleiding Op 10 april 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Veiligheid begint bij je zelf! Belangrijk uitgangspunt Nederlands aansprakelijkheidsrecht Spreekwoordelijk: Wie

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie