Normen, wetten en de beroepscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normen, wetten en de beroepscode"

Transcriptie

1 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd ) te krijgen moet een zorgorganisatie voldoen aan kwaliteitsnormen. Deze zijn sinds 005 vastgelegd in de Normen Verantwoorde Zorg, nu Normen Goede Zorg genoemd. In de gehandicaptensector geldt sinds 011 het Kwaliteitskader VGN. Om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft en de kwaliteit van de zorg gecontroleerd wordt, zijn er door de overheid een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn verwerkt in wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn onder andere de verplichting van het werken met een zorgplan, het werken met indicaties beschreven in zorgzwaartepakketten (ZZP s) of in de toekomst de zwaarteklassen (licht, middel of zwaar) en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrisch ziekenhuis). De Wet BIG regelt de eisen aan de deskundigheid van de zorgprofessional. In deze paragraaf worden deze en andere wetten uitgelegd. Ook de financiering van de zorg wordt aangestipt. In de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden verwoordt de beroepsgroep zelf hoe ze met het verpleegdossier, zorgplan of zorg- en ondersteuningsplan willen werken. De manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht houdt op de wetten en regels en de manier waarop zorginstellingen aan kwaliteit werken met behulp van keurmerken, komen in 7 par..6 aan bod..1 Normen voor de kwaliteit van zorg 14. Wetten voor de bescherming van de cliënt 15.3 Kwaliteitswetten 16.4 Wetten voor de besturing en de financiering van de zorg 18.5 Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden 1.6 Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 3 N. van Halem, S. Groot, Planmatig zorg verlenen, DOI / _, 014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

2 14 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Uit de notulen van de teamvergadering van afdeling Zuid, 1 mei 014 Mededelingen: Er komen binnenkort drie verplichte scholingsmiddagen over de meest voorkomende handelingen voor verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4 in het kader van de Wet BIG). Je moet je op een van de drie inschrijven. De theorie over de vaardigheid dien je als voorbereiding zelfstandig te bestuderen aan de hand van de Vilans-protocollen. Vanaf oktober gaat de organisatie werken met een bekwaamheidspaspoort. Daarin moeten drie handtekeningen staan voor de volgende onderdelen: De handeling is correct uitgevoerd aan het einde van de scholingsmiddag, beoordeeld door een toetser (één keer). De handeling is onder toezicht van een bekwame college correct uitgevoerd in de praktijk (twee keer). Alleen met deze drie handtekeningen ben je bekwaam om de betreffende vaardigheid uit te voeren bij de cliënt. De handtekeningen zijn drie jaar geldig..1 Normen voor de kwaliteit van zorg Binnen de VVT en de gehandicaptensector hebben medewerkers en belangenorganisaties (waaronder ook cliënten) eigen normen (VVT) of kwaliteitseisen (gehandicaptensector) geformuleerd. Wat vinden wij zelf goede zorg, wat vinden we een goede zorgorganisatie en wat vinden we goede zorgprofessionals? In deze paragraaf kun je daar meer over lezen. Normen Goede Zorg Steeds vaker staat kwaliteit van leven centraal, in plaats van zorg. Zorg is namelijk geen doel op zich, maar een voorwaarde om te leven zoals de cliënt dit wil. Het Kwaliteitsdocument Normen Goede Zorg beschrijft wat er precies bedoeld wordt met goede en verantwoorde zorg. Deze normen gelden voor de intramurale zorg en de extramurale zorg (VVT). Zorgondernemingen, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties zijn samen tot een omschrijving gekomen vanuit het uitgangspunt kwaliteit van leven van cliënten. Met de normen wordt het volgende bedoeld: zorg van goed niveau, die in elk geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht verleend wordt en die afgestemd is op de reële behoeften van de cliënt. Voordelen van het werken met deze normen zijn dat: alle betrokkenen dezelfde taal spreken en dezelfde uitgangspunten gebruiken; ze de cliënt een beeld geven van wat hij van de zorginstelling mag verwachten; ze informatie geven over hoe de organisatie en medewerkers gestuurd moeten worden; ze de financierders van de zorg richtlijnen geven; ze zorgaanbieders richting geven voor de verbetering van zorg.

3 15. Wetten voor de bescherming van de cliënt De normen geven aan wat het resultaat moet zijn van de geleverde zorg aan de cliënten: zo veel mogelijk het leven kunnen leiden zoals ze dat willen en gewend zijn, en de dingen kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. De Normen Goede Zorg worden ook gebruikt om regelmatig de kwaliteit van zorg te controleren, ook wel toetsing, audit of meetweek genoemd. De resultaten ervan worden geëvalueerd en gebruikt voor de verbetering van de zorg. Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg De kwaliteitsrichtlijnen van de gehandicaptensector staan beschreven in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument.0 (013). Hierin zijn de belangrijkste waarden de eigen regie en de kwaliteit van bestaan (ook wel kwaliteit van leven genoemd) van cliënten. Kwaliteit van leven gaat over de gehele mens; het betreft zeker in de zorg alle levensdomeinen (zie 7 H. 4). Met eigen regie wordt bedoeld: invloed hebben op het eigen leven. Kwaliteit moet je kunnen terugzien in de directe zorg en begeleiding. Het zorgplan van de cliënt, over alle domeinen, is een goed instrument voor het samen bepalen, formuleren en helpen realiseren van kwaliteit van de directe zorg en begeleiding. Elke zorgorganisatie in de gehandicaptensector moet laten zien dat het de zorg goed organiseert voor alle spelers in het veld : de cliënten (op de eerste plaats) én de medewerkers. Ook de onderlinge relatie tussen cliënt en professional moet goed beschreven en geregeld zijn. De zorgorganisatie doet verslag van haar streven naar kwaliteit in een jaarverslag. Dit jaarverslag bevat de onderwerpen veiligheid, vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid. Ook thema s als lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en gedrag zijn opgenomen. Naast de Normen Goede Zorg en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bestaan er in de gezondheidszorg wetten die gericht zijn op de bescherming en belangen van cliënten, op de kwaliteit van de zorg en op de financiering en de besturing van de zorg. In de volgende paragrafen worden ze beschreven.. Wetten voor de bescherming van de cliënt Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) beschermt mensen die te maken krijgen met gedwongen opname en vrijheidsbeperkende maatregelen. In de Wet Bopz staat wat de rechten zijn van patiënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en de sector VVT. De minister van VWS is primair verantwoordelijk voor de Wet Bopz en het beleid rondom de wet. De Wet Bopz geldt voor: gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie; de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie, artikel 60 van de Bopz). Hoe dit in zijn werk gaat wordt in 7 par. 4.5 uitgelegd.

4 16 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg Er komt een nieuwe wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die door een psychische stoornis zichzelf of anderen ernstige schade dreigen toe te brengen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Het voorstel moet de huidige Wet Bopz gaan vervangen. Inmiddels is het conceptwetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg klaar. De procedure om te komen tot een nieuwe wet is in 013 nog niet geheel doorlopen. Wetsvoorstel Zorg en dwang Naast de veranderingen in de Wet Bopz is in 009 het Wetsvoorstel zorg en dwang ingediend. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle mensen met dementie of een verstandelijke beperking straks een betere rechtsbescherming krijgen als zij door zorgverleners in hun vrijheid worden beperkt of tegen hun zin zorg moeten ondergaan. Mogelijk worden beide wetsvoorstellen uiteindelijk in één wet samengevoegd. In september 013 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet heeft tot doel de rechtspositie van de patiënt te versterken. De WGBO geeft regels voor: het recht op informatie door de hulpverlener; toestemming voor een medische behandeling; inzage in het medisch dossier; bewaren van zorgdossier (minimaal vijftien jaar); geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener; het recht op privacy tijdens een medische behandeling; vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen. De cliënt heeft ten allen tijde recht op inzage in zijn dossier en het zorgplan (als onderdeel van het dossier). Ook kan de cliënt altijd vragen om een afschrift of een kopie. Maar de cliënt heeft geen eigendomsrecht en hij kan ook niet zijn eigen plan aanvullen of wijzigen; wel kan hij de zorgverlener vragen een aanvulling toe te voegen of iets te verwijderen..3 Kwaliteitswetten Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) De WKCZ versterkt de rechtspositie van cliënten. Ze geldt voor alle instellingen en alle beroepsbeoefenaren in de zorg, dus zowel voor verzorgingshuizen en huisartsen als voor de kinderopvang en maatschappelijk werk. De WKCZ is een kaderwet. Dit betekent dat de wetgever alleen de randvoorwaarden van het klachtrecht heeft opgesteld. De randvoor-

5 17.3 Kwaliteitswetten waarden moeten uitgewerkt worden door de instellingen en beroepsbeoefenaren zelf. Elke organisatie heeft dus een eigen klachtenreglement. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Het doel van de wet is de betrokkenheid van de cliënten bij het beleid van de instelling te vergroten en hun invloed op het zorgverleningproces te versterken door het oprichten van een cliëntenraad. De verwachting is dat daardoor de zorgverlening beter op de behoeften en wensen van de cliënten kan worden afgestemd. Voorbeelden van onderwerpen waarover een cliëntenraad kan mee beslissen of adviseren zijn een verandering in de doelstelling van een zorginstelling, de begroting en de jaarrekening van een instelling, het beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne. Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz) Dit Wetsvoorstel brengt de rechten van de cliënt samen in één wettelijke regeling. Dat betekent dat een aantal bestaande wetten onder deze wet komt te vallen. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. De cliënt krijgt het recht op keuze-informatie, dat wil zeggen dat hij sneller informatie kan vinden over zorgaanbieders, omdat op verschillende plaatsen dezelfde informatie te vinden is. Ook het klachtrecht zal in deze wet geregeld worden. De procedure om te komen tot deze nieuwe wet is in 013 nog niet geheel doorlopen. Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) Deze wet geldt voor alle zorgverlening in instellingen, voor zowel privéklinieken als voor door de overheid gesubsidieerde instellingen. De KWZ gaat over de kwaliteit van zorg geboden door de zorginstellingen. De KWZ eist dat de zorgaanbieder zijn zorgverlening zo organiseert dat er sprake is van verantwoorde zorg. De instelling moet daarvoor voorwaarden scheppen en daarbij hoort ook de zorg voor bevoegd en bekwaam personeel. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de zorg die beroepsbeoefenaren verlenen te bevorderen en de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen te beschermen. De wet geeft daartoe onder andere de volgende middelen: registratie en titelbescherming; regeling van voorbehouden handelingen en beroepsgeheim; mogelijkheid voor de overheid kwaliteitsbevorderende voorschriften te stellen; tuchtrecht en de mogelijkheid in bepaalde gevallen mensen die in de gezondheidszorg schade of een kans op schade aan de gezondheid veroorzaken, strafrechtelijk te vervolgen. Verpleegkundigen vallen (samen met een andere zorgverleners, zoals verloskundigen, artsen en fysiotherapeuten) onder de Wet BIG (volgens artikel 3). De verpleegkundige is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen (zoals injecteren en katheteriseren van de blaas, inbrengen van sondes en infusen en doen van venapunctie).

6 18 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Verzorgenden IG (VIG er) worden ook genoemd in de Wet BIG (onder artikel 34). De VIG er valt niet onder het tuchtrecht en is niet zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Daarvoor moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze zijn: tussenkomst (ingrijpen, bijstaan door een arts), aanwijzing (de opdracht tot handelen van een arts en hoe te handelen bij complicaties) en toezicht (door een arts). De opleidingstitel VIG is wettelijk beschermd. De VIG er mag wel zelfstandig risicovolle handelingen uitvoeren, zoals het bedienen van een tillift en medicatie toedienen..4 Wetten voor de besturing en de financiering van de zorg De overheid vindt het belangrijk dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is, of hij nu weinig of veel inkomen heeft. Daar is een stelsel voor ontworpen dat onderscheid maakt tussen verzekerbare kosten (curatieve zorg, gericht op het genezen van mensen) en onverzekerbare kosten (langdurige zorg, zoals chronische zorg en ouderenzorg). Dit stelsel wordt bijna jaarlijks herzien omdat de zorg betaalbaar en toegankelijk moet blijven voor iedereen. Zorgverzekeringswet (Zvw) Voor verzekerbare kosten verzekeren mensen zich bij hun zorgverzekeraar. Daarvoor betalen zij premie. Dit wordt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) geregeld. De wet geldt voor iedereen en bestaat uit een verplicht basispakket en eventueel een aanvullend pakket naar keuze. Het basispakket omvat onder meer de kosten van de huisarts, medisch specialist, ziekenhuisopname, medicijnen en in beperkte mate paramedische zorg. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de inhoud van het basispakket. Iedereen moet zich verzekeren. De wet verplicht zorgverzekeraars een basispakket aan te bieden volgens de wettelijke afspraken. Iedereen die zich aanmeldt voor dit basispakket moet door de zorgverzekeraar geaccepteerd worden. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (in de toekomst de WLZ, Wet Langdurige Zorg) dekt zware geneeskundige risico s die niet onder de zorgverzekering vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Op grond van de AWBZ worden bijzondere ziektekosten vergoed (zoals langdurige zorg thuis of opname in een zorgcentrum of gehandicapteninstelling). Of iemand in aanmerking komt voor AWBZ- (of WLZ-) zorg bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Er geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int. De langdurige AWBZ-zorg is de snelst stijgende kostenpost in de gezondheidszorg. Zo zorgen onder meer de ontwikkelingen in medische technologie en de vergrijzing ervoor dat de uitgaven in de AWBZ nog verder zullen stijgen. Het kabinet vindt het belangrijk dat voor iedereen die een overduidelijke behoefte heeft aan zorg, de AWBZ beschikbaar blijft. Daarom worden er regelmatig bezuinigingen doorgevoerd om de betaalbaarheid van de AWBZ te verbeteren. De al eerder genoemde WLZ moet daarin voorzien.

7 19.4 Wetten voor de besturing en de financiering van de zorg Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan de gemeente gevraagd worden om ondersteuning (bijvoorbeeld hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en bij het ontmoeten van anderen). De Wmo regelt dat de gemeente de cliënt helpt als deze hulp nodig heeft. Gemeenten bepalen zelf voor welke voorzieningen ze een eigen bijdrage vragen en hoe hoog deze is. Deze wet is de afgelopen jaren erg vaak aangepast. Ook huishoudelijke zorg en hulpmiddelen vallen er nu onder. In de toekomst zal ook de lichamelijke verzorging er onder kunnen gaan vallen. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding krijgen zij voor de extra kosten die zij hebben als gevolg van hun ziekte of handicap, zoals een vergoeding voor een taxi om zelfstandig te kunnen reizen of extra stookkosten omdat iemand altijd thuis is en veel stilzit. Het CAK berekent en int de eigen bijdragen voor de AWBZ (en in de toekomst de WLZ), en de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen (of in de toekomst de instellingen voor langdurig verblijf) en het uitbetalen van de compensatie van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet. Wet toelating zorginstellingen (WTZi) De WTZi bevat vooral regels voor de bedrijfsvoering en bestuursstructuur van zorginstellingen. Zorginstellingen waarvan de geboden zorg vanuit de zorgverzekeringswet of de AWBZ (in de toekomst de WLZ) wordt vergoed, moeten daarvoor een vergunning hebben, een zogenoemde toelating. Deze toelating is ook nodig voor sommige verbouwingen. De WTZi omvat regels waaraan de instellingen moeten voldoen om te worden toegelaten. De wet is bedoeld om instellingen meer verantwoordelijkheid en vrijheid te geven, zodat overheidsbemoeienis bij de bouw van zorginstellingen verminderd kan worden. De wet geeft ook kaders aan om de kwaliteit te garanderen. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels voor een doeltreffend en doelmatig systeem binnen de zorg en helpt om de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de hand te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van cliënten. De Wmg is belangrijk voor de langdurige zorg (verzorging verstandelijk gehandicapten, verpleging dementerende ouderen) en voor de curatieve zorg (zoals de huisartsenzorg, de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg). Instellingen, individuele beroepsbeoefenaren, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren ze hebben allemaal met de Wmg te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder in de zorg. Zij controleert of alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorggebieden goed blijven functioneren.

8 0 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode In de Wmg staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De NZa moet bij alles wat zij doet het belang van de consument/cliënt voorop stellen. Zorgzwaartepakket (ZZP) voor de intramurale zorg De financiering van zorginstellingen is de laatste jaren nogal veranderd. Instellingsbudgetten zijn voortaan afhankelijk van de hoeveelheid zorg die cliënten nodig hebben. Dit systeem heet zorgzwaartebekostiging. Voor cliënten die weinig zorg nodig hebben, krijgen zorginstellingen nu minder geld dan voor cliënten met een grote zorgvraag. Met een persoonsgebonden budget (pgb) kan de cliënt zelf de zorg regelen die hij nodig heeft als hij door ziekte, handicap of ouderdom thuis hulp nodig heeft. Bij zorgzwaartebekostiging voor de intramurale zorg horen zorgzwaartepakketten (ZZP s). In een zorgzwaartepakket staat beschreven welke zorg een bewoner van een instelling nodig heeft. De zwaarte van de zorg die geleverd moet worden, heeft de volgende coderingen: geen zorg nodig, toezien/ stimuleren, hulp of overname. Elke sector heeft een eigen indeling in zorgzwaartepakketten. In de toekomst zal dit mogelijk veranderen in een andere indeling; drie zwaarteklassen: licht, middel of zwaar of een aangepaste indeling per zorgsector. We geven een voorbeeld uit de VVT. Zorgzwaartepakketten De tien zorgzwaartepakketten voor de VVT: 1. Beschut wonen met enige begeleiding.. Beschut wonen met begeleiding en verzorging. 3. Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging. 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. 6. Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. 7. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding. 8. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging. 9. Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging. 10. Verblijf met intensieve palliatief/terminale zorg. ZZP s 1 t/m 3 uit de VVT geven een indicatie voor extramurale zorg, pakket 4 en hoger voor intramurale zorg. Door politieke keuzes zijn hierin de afgelopen jaren veel veranderingen geweest. Ook in de toekomst zal ermee geschoven (beter: bezuinigd) worden. Er is een nieuw wetsvoorstel op komst dat grote verschuivingen gaat geven in de indicaties en de wijze van indicatiestelling. Kenniscentrum Vilans geeft informatie over deze nieuwe wet:» De nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal waarschijnlijk vanaf 1 januari 015 de huidige AWBZ uit 1968 vervangen. Uitgangspunt van de regering is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van hun sociale netwerk en eventuele gemeentelijke ondersteuning. Pas als dat niet meer mogelijk is en iemand bijvoorbeeld is aangewezen op intensieve zorg met 4-uurs toezicht, bestaat er aanspraak op zorg ten laste van de WLZ. «

9 1.5 Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden WLZ Drie leveringsvormen binnen de WLZ (onder voorbehoud, de wet moet op moment van schrijven nog in de Tweede Kamer besproken worden): 1. Zorg met verblijf; integraal pakket van zorg en wonen in een instelling.. Zorg zonder verblijf/volledig pakket thuis (VPT); integraal pakket van zorg en hoteldiensten in eigen woning van cliënt; 3. Zorg zonder verblijf/persoonsgebonden budget (pgb); vergelijkbaar met het pgb in de AWBZ, maar dan met een trekkingsrecht in plaats van een bedrag op de rekening. Verantwoording De zorgverlener kan met behulp van registratie verantwoording afleggen over de gegeven zorg zoals afgesproken in het ZZP of de zwaarteklasse. Met behulp van het zorgplan kunnen betrokkenen evalueren of de geïndiceerde zorg (dus de zorg die is afgesproken door het CIZ) voor de cliënt ook gegeven wordt. Zo wordt duidelijk wanneer de zorgbehoefte van een cliënt de indicatiestelling overschrijdt en er een nieuwe indicatie (een herindicatie) moet worden aangevraagd. Een cliënt heeft bijvoorbeeld per dag veel meer zorg nodig dan in zijn indicatie staat, omdat zijn toestand is verslechterd. Persoonsgebonden budget (pgb) Met een pgb regelt de cliënt zelf wanneer, wie, hoe vaak, hoe lang en welke zorg uitgevoerd wordt. De cliënt is dan niet afhankelijk van traditionele zorgaanbieders. Het pgb mag niet gebruikt worden wanneer een cliënt is opgenomen in een instelling. Wel mag het pgb gebruikt worden voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten, de zogenoemde respijtzorg. Het pgb kan gebruikt worden voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang) en vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen). Om in aanmerking te komen voor een pgb moet ook hier indicatie plaatsvinden door het CIZ en moet de cliënt zich verantwoorden voor het opgenomen budget..5 Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden Verpleegkundigen en verzorgenden van Nederland hebben in De Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden de uitgangspunten beschreven over de manier waarop zij hun werk willen doen. Ze beschrijven hierin hoe zij staan in hun beroepsuitoefening, hoe zij willen omgaan met elkaar en de zorgvrager (en zijn vertegenwoordiger) en wat zij maatschappelijk willen betekenen. Deze uitgangspunten gelden voor elke zorgsector en voor elke zorgvrager (hoe ze ook mogen heten: cliënt, zorgvrager, patiënt enzovoort). Er zijn verschillende teksten in de beroepscode die gaan over planmatig zorg verlenen of werken met een zorgplan (of verpleegplan, zorgplan of zorg- en ondersteuningsplan).

10 Hoofdstuk Normen, wetten en de beroepscode Respect voor de eigenheid van de zorgvrager (en zijn vertegenwoordiger) is een belangrijk uitgangspunt. Ook wordt het verpleegdossier of zorgplan als middel in diverse artikelen genoemd. De continuïteit van zorg en het samenwerken om dit te bereiken zijn eveneens uitgangspunten die genoemd worden bij het planmatig werken. Vertrouwelijk omgaan met informatie uit het zorgplan en toestemming van de zorgvrager zijn uitgangspunten uit de beroepscode, gebaseerd op de WGBO. Verantwoordelijkheid dragen voor het eigen handelen en de eigen deskundigheid (uit de Wet BIG) komen er ook in terug. We geven ter illustratie twee artikelen uit de beroepscode die betrekking hebben op het zorgplan. Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Artikel.5 Als verpleegkundige/verzorgende erken en respecteer ik de rol van de zorgvrager en zijn vertegenwoordiger als partners in de zorg. Dat betekent met name: dat ik de zorgvrager (en/of zijn vertegenwoordiger) betrek bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het verpleeg- of zorgplan; dat ik de zorgvrager stimuleer tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en tot actief deelnemen aan de zorg binnen zijn mogelijkheden; dat ik met toestemming van de zorgvrager zijn vertegenwoordiger betrek bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het verpleeg- of zorgplan. Artikel.8 Als verpleegkundige/verzorgende ga ik op verantwoorde wijze om met de verslaglegging van gegevens van de zorgvrager in het verpleegkundig of zorgdossier. Dat betekent met name: dat ik noteer welke informatie er aan de zorgvrager (en/of zijn vertegenwoordiger) gegeven is; dat ik noteer welke afspraken er gemaakt zijn met de zorgvrager (en/of zijn vertegenwoordiger); dat ik de gegevens zo beschrijf dat er geen persoonlijke vooringenomenheid in doorklinkt; dat ik alleen gegevens noteer die voor de zorgverlening aan de zorgvrager van belang zijn. Bron: Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (007), V&VN/Nu 91. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn zelf betrokken bij het maken van hun beroepscode. De beroepscode wordt daarom breed gedragen en kan dienen als kompas voor het professioneel handelen.

11

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie