Data verzamelen, data verwerken, data interpreteren. Pijlers onder PBIS:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data verzamelen, data verwerken, data interpreteren. Pijlers onder PBIS:"

Transcriptie

1 Data verzamelen, data verwerken, Pijlers onder PBIS: data interpreteren 1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden 2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag 3. PBS-scholen maken verwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch 4. De PBS-school stuurt op basis van data 5. Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten Data verzamelen, verwerken, interpreteren

2 Data verzamelen, data verwerken, data interpreteren Dataverzameling. Doelen: 1. Datagebaseerde besluiten nemen: Om leerlinggedrag te verbeteren Om docentgedrag te verbeteren 2. Evalueren van interventies Om het effect te meten van de interventie 3. De voortgang van de implementatie bepalen Gaat het proces zoals we afgesproken hebben, doen we de goede dingen en doen we goed?

3 Data verzamelen, data verwerken, data interpreteren Datagebaseerde besluiten nemen. Hoe: Bepalen waarover een besluit genomen moet worden en hoe interpreteren? Van gevoel naar.. southdacola.com

4 Het verwerken van gegevens is te allen tijde gebonden aan verschillende voorwaarden en verplichtingen. Belangrijk bij het verwerken van gegevens is het in acht nemen van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel moet zijn om persoonsgegevens te verwerken, aldus artikel 7 van de Wbp. Bij het toepassen van PBS kunnen we dit doel omschrijven als het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit houdt in dat het verwerken van persoonsgegevens geen onevenredige inbreuk op de belangen van de betrokkene als gevolg mag hebben (proportionaliteit) en dat er door de verantwoordelijke moet worden nagegaan of er geen voor de betrokkene minder nadelige wijze van gegevensverwerking mogelijk is, dan de manier waarop de verantwoordelijke dit voor ogen heeft (subsidiariteit). Tevens geldt als belangrijke voorwaarde dat er altijd een andere belangrijke voorwaarde voordat er mag worden overgegaan tot het verwerken van persoonsgegevens, is genoemd in artikel 8 van de Wbp. Dit artikel stelt dat elke verwerking van persoonsgegevens moet berusten op een rechtvaardigingsgrond. We kunnen stellen dat de enige rechtvaardigingsgrond om persoonsgegevens middels een PBS-systeem te verwerken wordt genoemd in artikel 8, sub a van de Wbp: Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Kenniscentrum SWPBS Nederland, geraadpleegd op , van Samenvatting uit: De Wilde M., en Van den Berg A., (2012), SWPBS, vanuit juridisch oogpunt, afstudeerrapport juridische afdeling Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

5 Omwille van de aansprakelijkheidsvraag is de verantwoordelijke verplicht om een overeenkomst op te stellen tussen hem en een bewerker op het moment dat persoonsgegevens door deze bewerker worden verwerkt, aldus art. 14 van de Wbp. Dit is al snel het geval bij het gebruik van het PBS-systeem. De directeur kan worden gezien als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp, maar deze zal niet zelf alle gedragsincidenten registreren. Veelal zal dit worden gedaan door docenten zelf, die vallen onder het begrip bewerker. Elke directeur van een school waarbij PBS wordt ingezet zal daarom een overeenkomst moeten opstellen tussen hem en de docent (bewerker) die gedragsincidenten verwerkt. Ook is de verantwoordelijke verplicht om bij het CBP te melden dat hij persoonsgegevens wil gaan verwerken, tenzij de activiteiten zijn gemeld in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Deze melding dient voorafgaand aan de daadwerkelijke verwerking van persoonsgegevens te geschieden. Alle scholen waarbij PBS zal worden/wordt ingezet, dienen dus zo n melding aan het CBP te verrichten. Het CBP meldingsprogramma en/of het CBP meldingsformulier om de hier beschreven melding te verrichten kunt u op de website van het CBP vinden. College Bescherming Persoonsgegevens. Meldingsformulier verwerking persoonsgegevens. Geraadpleegd op , van

6 Elke betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft drie rechten. De betrokkene heeft recht om in te zien welke persoonsgegevens er over hem worden verwerkt, hij heeft het recht om correctie aan te vragen op het moment dat deze persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt en hij heeft het recht om in verzet te gaan tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Elke leerling of ouder van deze leerling wanneer deze de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, heeft dus de mogelijkheid om deze drie rechten uit te oefenen. Het recht om in verzet te gaan gaat bij PBS echter niet op, omdat PBS niet gebaseerd is op een van de twee rechtvaardigingsgronden genoemd in art. 8, sub e en f. Enkel tegen verwerkingen van persoonsgegevens die zijn gebaseerd op een van deze twee rechtvaardigingsgronden is het mogelijk om gebruik te maken van het recht op verzet.

7 Dataverzameling, doelen: 1. Datagebaseerde besluiten nemen Incidentenformulier, eigen administratie, ll-volg 2. De voortgang van de implementatie bepalen ZBO, SAS, TIC, 3. Evalueren van interventies Eigen meetinstrumenten

8 Resultaten van metingen Cijfers in de vakken Het welzijn van studenten Rendement van de inzet van de docent/het team Aantal van verwacht gedrag Aantal van: incidenten, schorsingen, afwezigheid, verwijderingen uit de klas, handelingsplannen, Schoolveiligheidsonderzoek Het proces van implementatie

9 Overzicht van instrumenten O P Z O E K I N G J A A R L I J K S E A S S E S S M E N T T O O L P R O G R E S S M O N I T O R I N G T O O L U N I V E RSELE SYST E E M (TIER 1 ) SET BOQ SAS EG BOQ TIC SEC U N DA I R E E N T E RTIAIRE SYST E M S (TIER 2 E N 3 ) * Isset SAS BAT MATT OUTCOME TOOL / I N ST R U MENT: SCHOOL SA F E T Y SURVEY * Het hulpmiddel moet worden opgenomen in de toekomstige versie

10 Working model in pilot schools using data: Quality and process of implementation SET TIC Data about fidelity of intervention Implementing Intervention Evaluation complaint behavior Complaints Values and behavioral expectations are developed in the school Data about 5 W s * Decision: intervention yes or no? wie, wat, waar, wanneer, waarom BOQ Developing the intervention Data about What works in the school already? Blonk, A, 2012 SAS

11 Relevant Outcome measures? Blonk, A, 2012 ACADEMIC RESULTS SCHOOL SAFETY SURVEY? SET WELL-BEING of STUDENTS (TEAM) TEACHER EFFICACY Evaluation complaint behavior Complaints Data about fidelity of intervention Data about 5 W s * TIC Implementing Intervention Values and behavioral expectations are developed in the school Decision: intervention yes or no? BOQ Developing the intervention Data about What works in the school already? AMOUNT of EXPECTED BEHAVIORS SAS AMOUNT of INCIDENTS, SUSPENSIONS, ABSENTEEISM, REFERRALS FROM THE CLASSROOM, IEP s in schools

12 Data verzamelen, data verwerken, data interpreteren Data verzamelen, verwerken, interpreteren

13 Data verzamelen, data verwerken, data interpreteren Waar? kijken we naar en hoe verzamelen we daarover data? Hoe? Kunnen we data verzamelen: D.m.v.: Observatie Foto s Opnames Enquêtes Tellen van gedragingen

14 Waarmee verwerken we data? Binnen ieders bereik: Schooladministratiesysteem (Magister, LVS 2000,.) Excel Google documents Acces SurveyMonkey Welkom bij CORF : de Collectieve Onderwijs Research Faciliteit. Statistische bewerkingen: SPSS

15 Data verzamelen, data verwerken, / data interpreteren Knop instrumenten

16

17 SWIS - verwijzingen door probleemgedrag

18 Data verwerken Waarmee verwerken wij data? Binnen ieders bereik: Schooladministratiesysteem (Magister, LVS 2000,.) Excel Google documenten Acces SurveyMonkey Corfstart Andere mij onbekende gratis sites Statistische bewerkingen (kan met de bovenstaande programma s)ook: SPSS

19 Data verwerken Excel: ZBO Incidenten formulier Google (op website): ZBO Benchmark of quality Zelfassessment (SAS, schoolbreed,buiten de klas, binnen de klas, de leerling betreffend) Efficacy scale (docenten en team ) Checklist mentor verwachtingen

20 Data verwerken Basis van alle verwerking is een tabel Excel: Zelf maken. Dus weten wat je aan gegevens wilt Verzamelen. B.v. temperatuur, of boeken vergeten of..

21 Data verwerken Deze gegevens zijn vaak uit een administratiesysteem te halen. Zelf doen kan als volgt :

22 Data verwerken Google documents: Account aanmaken Naar drive heet ook documenten

23 Data verwerken

24 Data verwerken Tabel in Google documents, maakt Google zelf aan.

25 Interpreteren Data-analyse en interpretatie is het proces van het toewijzen van betekenis aan de verzamelde informatie en het bepalen van de conclusies, betekenis en implicaties van de bevindingen. De stappen van de gegevensanalyse zijn een functie van het type verzamelde informatie echter terug naar het doel van de evaluatie en de evaluatie vragen een structuur voorzien in de organisatie van de gegevens en een focus voor de analyse. https://oira.syr.edu/assessment/assesspp/analyze.htm Positie van de datamanager?

26 Data verwerken, presenteren

27 Gedragsincidenten

28 Gedragsincidenten

29 Uitdraai

30 Een aantal praktische oefeningen.

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N 1 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I N H O U D S O P G AV E I n h o u

Nadere informatie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie F.C. VAN DER JAGT* Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie Bij het inrichten en gebruiken van de ledenadministratie moeten sportverenigingen

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden COREON Commissie Regelgeving en Onderzoek FMWV VvE Vragen en antwoorden bij de Codes Goed Gebruik en Goed Gedrag (versie 20 december 2004) De codes GOED GEBRUIK en GOED GEDRAG zijn te raadplegen op www.fmwv.nl

Nadere informatie

Datagebaseerd overleggen en beslissen in het PBS-team. Anita Blonk a.blonk@fontys.nl

Datagebaseerd overleggen en beslissen in het PBS-team. Anita Blonk a.blonk@fontys.nl Datagebaseerd overleggen en beslissen in het PBS-team Anita Blonk a.blonk@fontys.nl Data over gedragsvraagstukken Regelmatig voorkomende situaties binnen en buiten de klas Incidenten (veiligheid) Leerling/

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum Protocol internetonderzoek door gemeenten Landelijk Kenniscentrum auteurs: Ton Plompen en mr Corrie Ebbers november 2014 Protocol internetonderzoek door gemeenten bij rechtmatigheidsonderzoeken sociale

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Analyse privacyvoorwaarden Apps in opdracht van de Consumentenbond

Analyse privacyvoorwaarden Apps in opdracht van de Consumentenbond Analyse privacyvoorwaarden Apps in opdracht van de Consumentenbond 25 juli 2014 Considerati mr. dr. Bart W. Schermer mr. Nathalie Falot www.considerati.com 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 ACHTERGROND...4

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen Artikel Uitbesteding bij financiële ondernemingen Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 Wbp) Jeroen van Puijenbroek Aan uitbesteding kleven risico s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein. Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein

CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein. Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Doel van dit document... 3 1.1 Doel... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Protocol Overlastregistraties door winkelketens

Protocol Overlastregistraties door winkelketens Protocol Overlastregistraties door winkelketens Den Haag, augustus 2014 Algemeen Winkeldiefstal en overlast vormen vandaag de dag een groot probleem in Nederland. Bijna elke winkelier in Nederland heeft

Nadere informatie

Praktische juridische tips mobile

Praktische juridische tips mobile Praktische juridische tips mobile DDMA september 2013 Voorwoord Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is de toekomst en de marketing- en technologiesector speelt hier op in. Dagelijks

Nadere informatie

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode van de Nederlandse biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens in 2004 Colofon Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie