memo Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 1. Inleiding en vraagstelling

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "memo Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 1. Inleiding en vraagstelling"

Transcriptie

1 Advocaten Notarissen Belastingadviseurs memo datum 14 december 2009 van S.C. van Schaik / W. Seinen, CMS Derks Star Busmann aan Anjuli Groenewegen, Landelijk Studenten Rechtsbureau onderwerp Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 1. Inleiding en vraagstelling Het Landelijk Studenten Rechtsbureau heeft ons gevraagd om een advies op te stellen over de privacy aspecten van zogenaamde passensystemen van studentenverenigingen. Veel studentenverenigingen gaan tegenwoordig over op elektronische betaalsystemen waarbij studenten met een pas kunnen betalen voor eten en drinken dat zij op hun studentenvereniging bestellen. De pas is een soort chipkaart waar de studenten zelf een tegoed op kunnen zetten. Een studentenvereniging in Utrecht die binnenkort een dergelijk systeem in gaat voeren, wendde zich tot het Landelijk Studenten Rechtsbureau met vragen over de regels voor bescherming van de gegevens op de passen. Het Landelijk Studenten Rechtsbureau vroeg ons in dat verband om advies. Het Landelijk Studenten Rechtsbureau stelde ons een aantal concrete vragen, zoals de vraag of een derde (bijvoorbeeld de politie of ouders) de gegevens mag inzien en op welke gronden, of gegevens in het verenigingsblad gepubliceerd mogen worden en of het systeem geanonimiseerd moet worden. 2. Verwerking van (persoons)gegevens in de passensystemen Uit de vraag van het Landelijk Studenten Rechtsbureau begrijpen wij dat het systeem dan wel de passen waarschijnlijk persoonsgegevens zal bevatten. Op het gebruik van persoonsgegevens 1 is veelal de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) van 1 Persoonsgegevens worden in de Wbp gedefinieerd als: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zie artikel 1 lid 1 sub a Wbp CMS Derks Star Busmann is a member of CMS, the transnational legal and tax services organisation. 1/8

2 toepassing. 2 Aan de ene kant zal op de pas die aan een verenigingslid wordt verstrekt mogelijk diens naam en een pasfoto staan. Aan de andere kant begrijpen wij uit de vraag van het Landelijk Studenten Rechtsbureau dat in het achterliggende systeem in een database/gegevensbestand mogelijk de consumptiegegevens gekoppeld worden aan de personen waarbij persoonsgegevens zoals de naam en het adres worden opgenomen, die consumptiegegevens kunnen door die koppeling ook gekwalificeerd worden als persoonsgegevens. Wij zullen in dit advies ingaan op de vraag wat in dit geval op grond van de Wbp is toegestaan. 3. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens De Wbp bepaalt dat men slechts persoonsgegevens mag verwerken indien men daarvoor een wettige grondslag heeft. De grondslagen voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens zijn (limitatief) opgesomd in art. 8 van de Wbp. Dit betekent dat een studentenvereniging alleen persoonsgegevens mag verwerken in het kader van het passensysteem voor zover zij dit kan baseren op één van de daarin genoemde gronden. De volgende gronden komen daarvoor mogelijk in aanmerking: - ondubbelzinnige toestemming (sub a) - noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (sub b) - noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke (sub f). 3.1.Ondubbelzinnige toestemming Art. 8 sub a Wbp noemt als verwerkingsgrond dat de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Deze toestemming dient vrij, specifiek en op informatie berust te zijn. 3 Dit betekent dat de betrokkene (in dit geval: het verenigingslid) vrij 4 moet zijn om al dan niet zijn toestemming te geven. De toestemming dient voorts te zien op een specifieke verwerking en moet op informatie berusten, m.a.w. men moet weten waarvoor men toestemming geeft. Niet vereist is dat de toestemming schriftelijk wordt gegeven, al is dat wel aan te raden. De verantwoordelijke dient immers bij twijfel aan te tonen dat de toestemming gegeven is en waarvoor. 2 Het begrip verwerking van persoonsgegevens omvat eigenlijk ieder gebruik van persoonsgegevens, dit volgt uit de ruime definitie in art. 1 sub b van de Wbp: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens 3 Art. 1 sub i Wbp 4 Bij de beoordeling of er sprake is van vrije wilsuiting is o.i. van groot belang of het mogelijk is om een anonieme pas te verkrijgen. Is dat niet het geval, dan zou dat er op neerkomen dat een lid min of meer gedwongen wordt om toestemming te geven, omdat hij/zij anders niet kan bestellen. Memo: Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 2/8

3 We raden aan om een Privacy Policy (of een vergelijkbaar document) op te stellen waarin (kort) opgenomen is welke gegevens men verwerkt en waarvoor men deze gebruikt en om deze voor te leggen aan leden en toestemming te vragen voor de daarin genoemde verwerkingen. Ook doet een vereniging er goed aan om bij te houden hoe de toestemming wordt gegeven en deze informatie te bewaren. De gegeven toestemming kan overigens te allen tijde worden ingetrokken (art. 5 lid 2 Wbp). De verantwoordelijke zal de verwerking van de persoonsgegevens daarna moeten stoppen. 3.2.Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Art. 8 sub b Wbp noemt als grond voor gegevensverwerking dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. De leden van de studentenvereniging gaan wanneer zij consumpties aanschaffen in de bar of de mensa van hun studentenvereniging een overeenkomst aan. Mogelijk is het noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst dat leden een pas hebben. Voor een beroep op deze bepaling moet het echter ook noodzakelijk zijn dat het systeem gekoppeld is aan persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat de vereniging moet kunnen aantonen dat het betaalsysteem niet behoorlijk kan werken indien de persoonsgegevens van de leden niet worden verwerkt, met andere woorden aantonen dat een geanonimiseerd pasjessysteem niet mogelijk is. Mogelijk zijn er redenen die het noodzakelijk maken voor de uitvoering van de overeenkomst om de persoonsgegevens in het systeem op te nemen, deze zijn ons momenteel echter niet bekend. 3.3.Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke Art. 8 sub f noemt als grond dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het privacybelang van de betrokkene prevaleert. De studentenvereniging (of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt) zal voor een beroep op deze verwerkingsgrondslag moeten aantonen dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belang. Het gerechtvaardigd belang zal gelegen moeten zijn in de verwerking van persoongegevens in het kader van bedrijfsactiviteiten. Dit gerechtvaardigde belang moet worden afgewogen tegen het belang van de betrokkene. Men zal antwoord moeten kunnen geven op de volgende vragen: 1. is er werkelijk een belang dat de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigt? 2. wordt met de verwerking een inbreuk gemaakt op belangen of fundamentele rechten van degene wiens gegevens worden verwerkt? En hoe groot is deze inbreuk? 3. kan het doel dat met de verwerking wordt nagestreefd ook langs andere weg, zonder verwerking, worden bereikt? 4. is de verwerking in de mate die is beoogd evenredig aan het nagestreefde doel? Memo: Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 3/8

4 De rechtvaardiging (vraag 1) van het pasjessysteem zou gelegen kunnen in het versnellen van de bediening, de preventie van diefstal (van kasgeld), en het tegengaan van het gratis weggeven van consumpties. Niet alleen de studentenvereniging, maar ook een derde aan wie de gegevens worden verstrekt kan een gerechtvaardigd belang hebben. Zo kan een leverancier bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in consumptiegegevens in verband met marktonderzoek. Echter, met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het systeem wordt een inbreuk gemaakt op de privacybelangen van betrokkenen. Van belang is de ernst van deze inbreuk (vraag 2). Voor de stamgegevens geldt dat het hier om een beperkte inbreuk gaat aangezien het eenvoudige en betrekkelijk ongevoelige persoonsgegevens betreft als naam en mogelijk adres of andere ongevoelige gegevens. Ten aanzien van de consumptiegegevens ligt dat geheel anders. Dit zijn gegevens met een erg hoog privé gehalte, te weten: drankconsumptiegedrag. Het gaat derhalve om een betrekkelijk ernstige inbreuk op de privacy van betrokkenen. De vraag is vervolgens of het doel van de verwerking ook op een andere manier, zonder verwerking van persoonsgegevens, kan worden bereikt, bijvoorbeeld door de transactiegegevens te scheiden van de stamgegevens, zodra de betaling is geschied, of door anonimisering. Tot slot is van belang of de verwerking evenredig is aan het nagestreefde doel (vraag 4). Staat de ernst van de inbreuk in verhouding tot het gerechtvaardigde belang en is verwerking echt noodzakelijk? Het is aan degene die zich op deze verwerkingsgrond beroept om aan te tonen dat dit het geval is. 4. Kwaliteit, doelbinding en bewaartermijn Naast een verwerkingsgrondslag, vereist de Wbp dat verwerking van persoonsgegevens - gelet op het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt - toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. 5 Dat betekent (kort gezegd) dat ze compleet en juist moeten zijn (toereikend), nuttig/noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (ter zake dienend) en men het doel niet met minder gegevens kan van de verwerking realiseren (niet bovenmatig). In dit kader zal een studentenvereniging zich dus eigenlijk nogmaals af moeten vragen of het in het kader van de doelen van het passensysteem noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken, en zo ja: welke. Ook zal de vereniging moeten beoordelen of het mogelijk is om (ook) anonieme passen aan te bieden. Daarnaast bepaalt de Wbp dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor van te voren uitdrukkelijk omschreven doeleinden én dat men ze vervolgens niet verder mag verwerken en niet langer mag bewaren dan nodig is voor dat doel. 6 Dat betekent dus dat men de doelen waarvoor men gegevens wil gebruiken van te voren goed en volledig moet omschrijven (bijvoorbeeld in de Privacy Policy) en dat die doelen later niet zomaar mag uitbreiden. Ook betekent dat dat men de gegevens moet verwijderen 5 art. 11 Wbp 6 art. 9 resp. 10 wbp Memo: Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 4/8

5 zodra ze niet meer nodig zijn. Voor de stamgegevens geldt waarschijnlijk dat ze verwijderd moeten nadat de pashouder zijn lidmaatschap heeft beëindigd. De consumptiegegevens zullen waarschijnlijk (indien verwerking überhaupt is toegestaan) veel eerder moeten worden verwijderd. 5. Verstrekking van gegevens aan derden Ook het eventueel verstrekken van gegevens aan derden geldt dat daarvoor een wettige grondslag moet hebben (die is genoemd in art. 8 Wbp). Hiervoor kunnen ook de in paragraaf 3 genoemde grondslagen in aanmerking komen. In het geval van een eventuele verstrekking aan de politie kan daarnaast ook andere verwerkingsgrond een rol spelen. Zo kan de verstrekking van gegevens uit het passensysteem noodzakelijk zijn om een wettelijke verplichting na te komen. 7 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men gehoor geeft aan een vordering tot verstrekking van persoonsgegevens aan politie of justitie op grond van het Wetboek van Strafvordering. 6. Publicatie in verenigingsblad / op internet Indien men de middels het passensysteem verkregen gegevens tevens wil gebruiken voor publicatie in het verenigingsblad en eventueel op internet, dan gelden hiervoor verzwaarde eisen. Met name bij publicatie van persoonsgegevens op internet dient men erg voorzichtig te zijn. 8 O.i. met name publicatie op internet alleen toelaatbaar wanneer betrokkenen hier uitdrukkelijk hun toestemming voor hebben gegeven. 7. Rechten van betrokkene De Wbp kent voorts aan betrokkenen een aantal rechten toe. Zo hebben betrokkenen (degenen wiens gegevens worden verwerkt) onder andere het recht om hun gegevens in te zien, zo nodig te laten verbeteren, verwijderen of afschermen wanneer ze feitelijk onjuist zijn of niet ter zake dienend Beveiliging Op grond van de Wbp dient men persoonsgegevens middels passende technische en organisatorische maatregelen te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (art. 13 Wbp). Daarbij dient rekening gehouden te worden met: - de stand van de techniek (in het algemeen en in het bijzonder van de techniek die gebruikt wordt door de verantwoordelijke, m.a.w. als de verantwoordelijke de 7 art. 8 sub c Wbp 8 zie de CBP Richtsnoeren publicatie persoonsgegevens op internet, 9 art. 35 en 36 Wbp Memo: Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 5/8

6 nieuwste apparatuur en technieken gebruikt om de gegevens mee te verwerken, dan wordt hetzelfde niveau van techniek verwacht voor de beveiliging); - de kosten van beveiliging; en - de risico s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Aangezien het passensysteem o.m. gedragsgegevens zal bevatten zullen en de rechtvaardiging vrij dun is kunnen vrij zware eisen gesteld worden aan de organisatorische (beleid) en technische beveiliging van de gegevens. Wat uiteindelijk passend is hangt sterk af van alle specifieke factoren. Zo zullen de beveiligingseisen hoger zijn naarmate het systeem meer en gevoeliger gegevens bevat. Ook de complexiteit van het systeem (welke verwerkingen vinden plaats, wie heeft er allemaal toegang, etc.) is in dit verband van belang. Indien er gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, dan moet een vereniging ervoor zorgen dat deze derden zich ook aan de wet houden en alleen die verwerkingen verrichten die hen specifiek zijn opgedragen. 10 In dit advies kunnen wij geen concrete uitspraken doen over welke beveiligingsmaatregelen in dit geval passend (en dus vereist) zijn, omdat wij niet beschikken over de details van het systeem en dit bovendien de reikwijdte van dit advies overstijgt. Leveranciers van systemen kunnen hier veelal informatie over geven. Uiteraard zijn ook wij graag bereid om hierover al dan niet samen met een EDP auditor nader te adviseren. Gezien de gevoeligheid van met name de consumptiegegevens gaan wij er overigens wel van uit dat de beveiligingseisen streng zijn. 9. Privacy Policy We raden aan om onder meer ter voldoening aan de wettelijke informatieverplichtingen een privacy policy op te (laten) stellen. Het is belangrijk om daarin volledig en correct uiteen te zetten welke gegevens een vereniging gebruikt en waarvoor. 11 Verder dienen de volgende onderwerpen opgenomen te worden: - wie toegang heeft tot welke gegevens; - hoe lang gegevens opgenomen blijven, bijv. na beëindiging van het lidmaatschap (men mag gegeven niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn) 12 ; - het recht van betrokkenen op inzage, correctie, verwijdering, afscherming van de gegevens 13 en het op verzet tegen de verwerking Indien er van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt, raden wij aan hierover apart advies in te winnen omdat de Wbp specifieke eisen stelt in dit verband. 11 art. 7 en 33 Wbp 12 art. 10 Wbp 13 art. 35 en 36 Wbp 14 art. 40 Wbp Memo: Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 6/8

7 10. Melding Algemene meldingsplicht Iedere verwerking van persoonsgegevens dient vooraf aan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) gemeld te worden, tenzij men zich kan beroepen op een in het Vrijstellingsbesluit genoemde uitzondering. 15 De melding dient de volgende gegevens te bevatten (artikel 28 Wbp): - de naam en het adres van de verantwoordelijke. Verantwoordelijke is een in de Wbp gedefinieerd begrip, namelijk degene die het doel en de middelen van de verwerking bepaald. In dit geval is dat dus de studentenvereniging; - het doel van de verwerking; - een beschrijving van de betrokkenen en van de gegevens (of categorieën van gegevens) die op hen betrekking hebben; - degenen die toegang hebben tot de gegevens of aan wie gegevens kunnen worden verstrekt; - een algemene beschrijving van de voorgenomen beveiligingsmaatregelen. De melding kan gedaan worden via het meldingsprogramma op de website van het Cbp, zie Vrijstellingsbesluit niet van toepassing op passensysteem Het vrijstellingsbesluit bevat een bepaling ten gunste van verenigingen. 16 Men moet dan voldoen aan alle voorwaarden van de bepaling en mag bijvoorbeeld niet meer soorten gegevens verwerken dan in het Vrijstellingsbesluit bepaald. Voor de standaard verwerkingen (zoals ledenadministratie) van een vereniging biedt deze vrijstelling over het algemeen soelaas. In dit geval zal moeten getoetst of men zich erop kan beroepen. Wanneer in het passensysteem de consumptie gedragsgegevens worden gekoppeld aan andere persoonsgegevens (en deze daardoor ook persoonsgegeven worden) verwerkt men meer gegevens dan limitatief opgenomen in de bepaling en voldoet men niet aan de voorwaarden van de vrijstelling. 15 art. 27 en 28 Wbp 16 art. 3 Vrijstellingenbesluit Memo: Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 7/8

8 11. Conclusies en aanbevelingen 1) Passensystemen zijn in beginsel prima in overeenstemming met de Wbp in te richten. Wel moet de vereniging toetsen of de te administreren gegevens ook echt moeten worden verwerkt om het beoogde doel te realiseren; 2) Als niet op voorhand zeker is dat alle leden voor alle verwerkingen toestemming geven, is het noodzakelijk om ook anonieme passen aan te bieden; 3) De leden moeten goed worden geïnformeerd over de gebruiksdoelen van de (soorten) gegevens die worden verwerkt en wie daartoe toegang heeft; 4) Het publiceren, vooral op internet, van de met het passensysteem verkregen gegevens is zeer riskant en alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leden; 5) De verwerking van persoonsgegevens in het passensysteem moet voorts worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, alvorens met die verwerking van start wordt gegaan; 6) Tot slot geldt: hoe meer je bewaart, hoe groter je verantwoordelijkheid. Een vereniging kan niet worden verplicht om gegevens af te staan die zij niet heeft. *-*-* Memo: Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 8/8

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

privacyreglement Dit reglement is voor Adhesive Bonding Center B.V. 1. Aanhef Vaartweg PD Lelystad ( verder te noemen school) 2.

privacyreglement Dit reglement is voor Adhesive Bonding Center B.V. 1. Aanhef Vaartweg PD Lelystad ( verder te noemen school) 2. 1. Aanhef Dit reglement is voor Adhesive Bonding Center B.V. Vaartweg 81 E 8243 PD Lelystad ( verder te noemen school) 2. Definities Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement SOML

Privacyreglement SOML Privacyreglement SOML Reglement voor de verwerking van persoonsgegevens 27 juni 2018 versienummer: 1.4 1. Aanhef Dit reglement is voor SOML (Stichting Onderwijs Midden-Limburg en bijbehorende scholen),

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement versie 1.2, d.d

Privacyreglement versie 1.2, d.d Privacyreglement versie 1.2, d.d. 20-2-2018 Dit reglement is van toepassing binnen Stichting Techniek Praktijk Centrum (TPC) te Doetinchem en wordt aan cliënten en medewerkers verstrekt bij de start van

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt. Artikel 3 Wijze van verkrijging van de gegevens

5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt. Artikel 3 Wijze van verkrijging van de gegevens Privacy reglement Artikel 1 - Algemeen De tandartsenpraktijk zorgt ervoor dat er met Persoonsgegevens die patiënten verstrekken zorgvuldig wordt omgegaan. Uiteraard nemen wij bij de Verwerking van Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacystatement Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF)

Privacystatement Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) Privacystatement Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doelstelling....3 Artikel 3 Soorten persoonsgegevens....3 Artikel 4 Beheer en toegang

Nadere informatie

Modelprivacyreglement Stichting vmbo Dienstverlening en Producten

Modelprivacyreglement Stichting vmbo Dienstverlening en Producten Modelprivacyreglement Stichting vmbo Dienstverlening en Producten 1. Aanhef Dit reglement is voor de Stichting vmbo Dienstverlening en Producten (hierna Stichting), gevestigd te Deventer, Ludgerstraat

Nadere informatie

Privacyreglement. Voorwoord Privacybepalingen Begripsbepalingen Toepassingsgebied... 3

Privacyreglement. Voorwoord Privacybepalingen Begripsbepalingen Toepassingsgebied... 3 PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Privacybepalingen... 3 1. Begripsbepalingen... 3 2. Toepassingsgebied... 3 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 4. Verwerking van Persoonsgegevens...

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Esma dienstverlening (februari 2018)

Privacyreglement Esma dienstverlening (februari 2018) Privacyreglement (februari 2018) Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement van Stichting 070Watt;

Privacyreglement van Stichting 070Watt; Privacyreglement van Stichting 070Watt; Stichting 070Watt treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd zijn hiermee

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Springkussenverhuur Nederland

PRIVACYREGLEMENT Springkussenverhuur Nederland PRIVACYREGLEMENT Springkussenverhuur Nederland Naam: Springkussenverhuur Nederland Adres: Sydneystraat 140-142 Telefoonnummer: 010 303 1302 E-mail: info@springkussenverhuur-nederland.nl Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302) verstaan onder:

In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302) verstaan onder: Privacy Reglement Second Chance Force Versie 1.1, datum 31-03-2015 PARAGRAAF 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacy reglement verwerking persoonsgegevens

Privacy reglement verwerking persoonsgegevens Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Privacy reglement verwerking persoonsgegevens Datum goedkeuring CvB 24 augustus 2017 Datum goedkeuring Directie 24 augustus 2017 Datum instemming

Nadere informatie

REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Pagina 1 juni 2016 Algemene bepalingen a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, in dit geval de hulpzoekende;

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PCBO LEIDERDORP

PRIVACY REGLEMENT PCBO LEIDERDORP PRIVACY REGLEMENT PCBO LEIDERDORP 1. Aanhef Dit reglement is voor de Stichting PCBO, gevestigd te Leiderdorp. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT T HUISZORG GEZELLIG VECHTSTRAAT AS ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT T HUISZORG GEZELLIG VECHTSTRAAT AS ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT T HUISZORG GEZELLIG VECHTSTRAAT 41 8021 AS ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Wageningen University & Research. I Algemene bepalingen II Verwerking van persoonsgegevens...

REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Wageningen University & Research. I Algemene bepalingen II Verwerking van persoonsgegevens... REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Wageningen University & Research Inhoud I Algemene bepalingen... 2 II Verwerking van persoonsgegevens... 2 III Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens... 3 IV

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Houtdatwerkt

Privacyreglement Stichting Houtdatwerkt Privacyreglement Stichting Houtdatwerkt Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement ZorgFamilie

Privacyreglement ZorgFamilie Privacyreglement ZorgFamilie Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking cliëntgegevens voor: HorecaMonitor

Privacyreglement verwerking cliëntgegevens voor: HorecaMonitor Privacyreglement verwerking cliëntgegevens voor: HorecaMonitor Geactualiseerde versie mei 2018 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Personeel/Partners: bij of voor het

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor STICHTING VLIETKINDEREN gevestigd aan de Bucaillestraat 6, 2273 CA te Voorburg

1. Aanhef Dit reglement is voor STICHTING VLIETKINDEREN gevestigd aan de Bucaillestraat 6, 2273 CA te Voorburg Privacyreglement VLIETKINDEREN 1. Aanhef Dit reglement is voor STICHTING VLIETKINDEREN gevestigd aan de Bucaillestraat 6, 2273 CA te Voorburg 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Nieuwegein

Reglement bescherming persoonsgegevens Nieuwegein CVDR Officiële uitgave van Nieuwegein. Nr. CVDR339387_1 22 mei 2018 Reglement bescherming persoonsgegevens Nieuwegein Het college van de gemeente Nieuwegein; Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma

Privacyreglement van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma Privacyreglement van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma 1. Aanhef Dit reglement is van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma, gevestigd te Driebergen. 2. Definities

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Aanhef Dit reglement is voor Stichting ROC West Brabant 1. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden ook leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bedoeld.

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Privacyverklaring. 1. Begripsbepalingen. Privacyreglement Dapper Kindercoaching

Privacyverklaring. 1. Begripsbepalingen. Privacyreglement Dapper Kindercoaching Privacyverklaring Dapper Kindercoaching hecht waarde aan de privacywetgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening

Nadere informatie

Privacyreglement Medewerkers Welzijn Stede Broec

Privacyreglement Medewerkers Welzijn Stede Broec Privacyreglement Medewerkers Welzijn Stede Broec 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte en doel van het reglement... 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacy statement Autocross Masters

Privacy statement Autocross Masters Privacy statement Autocross Masters Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens... 3 Artikel 3 Soorten persoonsgegevens... 3 Artikel 4 Beheer

Nadere informatie

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan TOEPASSELIJKHEID Wet Bescherming Persoonsgegevens Vraag 1 Vraag 2 Verwerkt 1) u persoonsgegevens 2) voor uitsluitend

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacyreglement Inleiding en doel Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en beschrijft

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

I. de gemeente: de aan de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland deelnemende DAGELIJKS BESTUUR VAN HOLLAND RIJNLAND

I. de gemeente: de aan de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland deelnemende DAGELIJKS BESTUUR VAN HOLLAND RIJNLAND DAGELIJKS BESTUUR VAN HOLLAND RIJNLAND Gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens Besluit: Vast te stellen: PRIVACYREGLEMENT WOONRUIMTEVERDELING HOLLAND RIJNLAND Paragraaf 1: Algemene

Nadere informatie

Privacy Protocol van voetbalvereniging F.C.R.I.A.

Privacy Protocol van voetbalvereniging F.C.R.I.A. Privacy Protocol van voetbalvereniging F.C.R.I.A. 1 Inleiding en begripsbepalingen Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Modelprivacyreglement voor scholen

Modelprivacyreglement voor scholen Modelprivacyreglement voor scholen 1. Aanhef Dit reglement is voor stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard, gevestigd te Emmastraat 46 3171 AH Poortugaal 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking

Nadere informatie

Documentinformatie: Wijzigingslog:

Documentinformatie: Wijzigingslog: PRIVACY BELEID Documentinformatie: Versie 1.0 Status Definitief Datum 20-12-2017 Organisatie go2ubl B.V. Auteur(s) R.M. Tolstra Classificatie Openbaar Wijzigingslog: Versie Datum Status Wijziging Onderdeel

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement voor scholen PCBO Amersfoort

Privacyreglement voor scholen PCBO Amersfoort Privacyreglement voor scholen PCBO Amersfoort 1. Aanhef Dit reglement is voor de scholen van PCBO Amersfoort, gevestigd te Burgemeester de Beaufortweg 16, 383 AG Leusden 2. Definities Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Algemeen adres:

Algemeen  adres: Patiënten Privacyreglement ION Database Vastgesteld door het bestuur van de Stichting ION op 25 november 2008 Aangepast september 2012 naar aanleiding van uitspraak gerechtshof Leeuwarden 12 juli 2011

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacy Protocol van vereniging

Privacy Protocol van vereniging Privacy Protocol van vereniging 1 Inleiding en begripsbepalingen Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens)

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem PRIVACYREGLEMENT Vegro Verpleegartikelen INHOUD PAGINA Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Artikel 2. Reikwijdte 2 Artikel 3. Doel reglement 3 Artikel 4. Vertegenwoordiging 3 Artikel 5. Voorwaarden voor rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement Okkerse & Schop Advocaten rechtsbijstand en procesvertegenwoordiging

Privacyreglement Okkerse & Schop Advocaten rechtsbijstand en procesvertegenwoordiging Privacyreglement Okkerse & Schop Advocaten rechtsbijstand en procesvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement...

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Revalidatiecentrum Haaglanden

Privacyreglement Revalidatiecentrum Haaglanden Privacyreglement Revalidatiecentrum Haaglanden Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement/ Geheimhouding

Privacyreglement/ Geheimhouding / Geheimhouding Autoschadetraining.nl B.V. en Ecarr Inleiding Autoschadetraining.nl B.V. hecht veel waarde aan zorgvuldigheid met betrekking tot klantgegevens, klanten moeten ervan op aan kunnen dat gevoelige,

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda PRIVACYREGLEMENT VERWERKING LEERLINGENGEGEVENS Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda privacyreglement leerlinggegevens.doc pagina 1 van 8 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacy Reglement. 2 Definities. 3 Reikwijdte en doelstelling

Privacy Reglement. 2 Definities. 3 Reikwijdte en doelstelling Privacy Reglement 1 Aanhef Dit reglement 1 is voor de CorDeo scholengroep, gevestigd aan de Burg. De Beaufortweg 16, 3833 AG, Leusden, verder te noemen CorDeo. 2 Definities Persoonsgegeven Verwerking van

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Artikel 1. Bereik

Privacyreglement. Artikel 1. Bereik Privacyreglement Privacyreglement Artikel 1. Bereik 1.1 Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op

Nadere informatie

Privacyreglement 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement 1. Begripsbepalingen Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: De hulpverlener, Nicole de Lange handelend onder Praktijk Your Power, Kvk nummer: 69528152, te Zandkamp 33, Hattem De wet: de

Nadere informatie

Privacyreglement. WerkPro privacyreglement pagina: 1 van 5 Versiedatum: Eigenaar: Bedrijfsjurist

Privacyreglement. WerkPro privacyreglement pagina: 1 van 5 Versiedatum: Eigenaar: Bedrijfsjurist Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een herkenbaar persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie