Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de"

Transcriptie

1 Privacyreglement 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiermee wordt de privacy van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en (ouders 1 van) cliënten 2 geborgd. Dit reglement is van toepassing op alle werksoorten van Rijnstad. 2. Definities Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Dit kunnen medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, of (ouders van) cliënten (ook wel: klant of deelnemer) van Rijnstad zijn. Gegevensverzameling: verzameling van persoonsgegevens over een bepaalde groep (medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, of (ouders van) cliënten) met daaraan ten grondslag een bepaald doel. Intern beheer: degene die vanuit een hiërarchische verhouding met de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Bv. de medewerkers van salarisadministratie of hulpverleners van Rijnstad. Persoonsgegevens: gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon en als die persoon identificeerbaar is. Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen; de directeur. De directeur delegeert de bevoegdheid tot het verwerken van gegevens aan uitvoerende medewerkers voor intern beheer, maar behoudt de formele verantwoordelijkheid ervoor. Verantwoordelijke bewerker: degene die persoonsgegevens bewerkt in opdracht van verantwoordelijke, maar die niet onder rechtstreeks gezag staat van verantwoordelijke (bv. een ingehuurd bedrijf voor het vernietigen van persoonsgegevens). Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot personeelsgegevens, verzamelen, vastleggen, bijwerken, samenvoegen en analyseren, valt hieronder. 3. Regels voor verwerking van persoonsgegevens Voorwaarden gegevensverzameling en -verwerking Persoonsgegevens mogen slechts door Rijnstad worden verwerkt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1) de betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming verleend. Hiervoor moet voor betrokkene duidelijk zijn welke gegevens voor welk doel verzameld worden. De toestemming is verleend door het ondertekenen van een overeenkomst of intakeformulier, de praktische uitwerking hiervan is per cluster bepaald. Indien in een later stadium specifieke gegevens moeten worden opgevraagd of verstrekt aan derden, dan wordt hiervoor separaat toestemming gevraagd aan de betrokkene (bv. toestemming voor overdracht van gegevens aan de basisschool d.m.v. het Arnhems Overdrachtformulier), 2) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (arbeidsovereenkomst, hulp- en dienstverleningsovereenkomst, behandelplan o.i.d.), 3) de gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, 1 Als betrokkene < 18 jaar is dan wordt hij vertegenwoordigd door zijn ouders (verzorgers / voogd). 2 Met cliënten worden de klant-afnemers bedoeld, geen opdrachtgevers. Ook wel: deelnemer of klant. Privacyreglement Pagina 1 van 4

2 4) de gegevensverwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene. In het geval van Rijnstad wil dat zeggen dat de gegevensverzameling en verwerking valt onder bemoeizorg. In dat geval is de regeling Bemoeizorg van kracht. Doel gegevensverzameling en -verwerking Rijnstad verzamelt en verwerkt gegevens waarbij de volgende doelen worden beoogd: 1) vastleggen van personeelsgegevens ten behoeve van het personeelsbeleid. 2) vastleggen van cliëntgegevens ten einde goede hulp- en dienstverlening te bieden. 3) het financieel afhandelen en verantwoorden van de geboden hulp- en dienstverlening aan cliënten volgens de eisen van financiers en opdrachtgevers. 4) het kunnen uitvoeren van controles ten behoeve van de AO&IC. 5) het kunnen evalueren en onderzoeken van het voldoen aan kwaliteitseisen en wetgeving. 6) Vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van deelname aan activiteiten die behoren tot de kerndoelen van Rijnstad. In bijlage I staat een gedetailleerde opsomming van soorten gegevensverzameling inclusief de beoogde doelen. Informatieverstrekking aan betrokkene 1) Betrokkene moet worden geïnformeerd over het doel van gegevensverzameling en verwerking door Rijnstad, voordat de gegevens worden verzameld. 2) Betrokkene moet ook worden geïnformeerd over de manier waarop met gegevens wordt omgegaan en welke rechten betrokkene heeft. Nieuwe cliënten ontvangen informatie via de folder privacyreglement en klachtenreglement en kunnen desgewenst het privacy reglement ontvangen. Nieuwe medewerkers hebben vanaf start dienstverband inzage in het reglement via IDocument. 3) Betrokkene hoeft niet actief te worden geïnformeerd als redelijkerwijs ervan uitgegaan kan worden dat betrokkene op de hoogte is van het doel van gegevensverzameling en verwerking door Rijnstad 3. Verwerken van persoonsgegevens 1) Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en worden verwerkt, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. 2) Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze in de eerste instantie zijn verkregen. 3) Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 4) Personen die belast zijn met het intern beheer van persoonsgegevens en (externe) bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. 5) Rijnstad draagt zorg voor passende beveiliging van persoonsgegevens die worden verwerkt. Uitgangspunten daarbij zijn dat digitale informatie wordt beveiligd tegen verlies en onbevoegd gebruik door een back up systeem en gepaste autorisaties. Papieren informatie wordt beveiligd tegen verlies en onbevoegd gebruik door het hanteren van huisregels en een gedragscode en het gebruik van afsluitbare kasten. De regels voor het vernietigen van digitale en papieren informatie zijn opgenomen in het hoofdstuk bewaren van gegevens. Recht op inzage 1) Betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. 2) Rijnstad reageert uiterlijk binnen 4 weken op een dergelijk verzoek. 3) Inzage kan geweigerd worden als betrokkene buitensporig vaak om inzage verzoekt. 4) Voor inzage kan een vergoeding van ten hoogste 4,50 gevraagd worden. Alleen als aanvragen bij niet redelijke tussenpozen worden gedaan, de clustermanager besluit hierover. 3 Bijvoorbeeld het verzamelen en beheren van contactgegevens ten behoeve van wijkbijeenkomsten Privacyreglement Pagina 2 van 4

3 Recht op aanvulling, correctie of verwijdering 1) Op basis van inzage kan betrokkene Rijnstad verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 2) Dit kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn. 3) Rijnstad geeft binnen 4 weken aan of en op welke wijze aan het verzoek voldaan wordt. Een weigering moet gemotiveerd zijn. 4) Bij honoreren van het verzoek zal Rijnstad zo spoedig mogelijk de gegevens aanvullen, corrigeren of verwijderen. Indien van toepassing worden daarbij ook derden, aan wie gegevens zijn verstrekt, geïnformeerd over de wijziging. Bewaren van gegevens 1) Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt. 2) De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. 3) De bewaartermijn voor hulp- en dienstverleningsgegevens is in beginsel vijf jaar, vanaf het moment waarop het dossier is gesloten. 4) Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. 5) Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd. 6) Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat - het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene; - het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of - indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat. 7) Indien voor vernietiging van gegevens gebruik gemaakt wordt van een externe partij, dan wordt gekozen voor een gewaarborgd of gecertificeerd bedrijf. Klachten Indien betrokkene van mening is dat dit reglement niet wordt nageleefd, kan hij zich wenden tot: 1) De functionaris die belast is met het intern beheer, 2) De leidinggevende van deze functionaris, 3) De directeur als verantwoordelijke, 4) Het College Bescherming Persoonsgegevens: - hij kan het College verzoeken een onderzoek in te stellen; - en hij kan gebruik maken van de in de Wbp neergelegde beroepsmogelijkheden. 4. Slotopmerkingen 1) Degene die vanuit intern beheer gegevensverzamelingen bewerken doen dit conform het privacy reglement. Aan medewerkers van Rijnstad wordt dit privacy reglement ter beschikking gesteld. 2) De gegevensverzamelingen ten behoeve van de hulpverlening door Rijnstad wordt gemeld bij Het College Bescherming Persoonsgegevens. Privacyreglement Pagina 3 van 4

4 3) Dit reglement treedt in werking per en geldt tot De kwaliteitsadviseur draagt zorg voor het up to date houden van het reglement. 4) In geval van samenwerking met andere instanties kan een ander privacyreglement van kracht zijn. Dit is van toepassing bij deelname door het cluster MW&SR aan Centrale Toegang Arnhem (dak- en thuislozen) en deelname aan Verwijsindex Risicojongeren regio Arnhem (VIRA). 5) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement. Bij deze regeling horen de volgende documenten: 1 Bijlage I: soorten gegevensverzamelingen 2 Bijlage II: verklaring van geheimhouding voor interne auditoren 3 Folder privacyreglement en klachtenregeling aangepast, versienummer opgehoogd naar 2.1 Voorheen bij 4: slotopmerkingen: De gegevensverzamelingen bij Rijnstad hoeven niet gemeld te worden bij de Het College Bescherming Persoonsgegevens. Ze vallen onder het Vrijstellingsbesluit Versie 2.1 bij 4: slotopmerkingen: De gegevensverzamelingen ten behoeve van de hulpverlening door Rijnstad wordt gemeld bij Het College Bescherming Persoonsgegevens Privacyreglement Pagina 4 van 4

5 Privacyreglement 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiermee wordt de privacy van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en (ouders 1 van) cliënten 2 geborgd. Dit reglement is van toepassing op alle werksoorten van Rijnstad. 2. Definities Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Dit kunnen medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, of (ouders van) cliënten (ook wel: klant of deelnemer) van Rijnstad zijn. Gegevensverzameling: verzameling van persoonsgegevens over een bepaalde groep (medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, of (ouders van) cliënten) met daaraan ten grondslag een bepaald doel. Intern beheer: degene die vanuit een hiërarchische verhouding met de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Bv. de medewerkers van salarisadministratie of hulpverleners van Rijnstad. Persoonsgegevens: gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon en als die persoon identificeerbaar is. Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen; de directeur. De directeur delegeert de bevoegdheid tot het verwerken van gegevens aan uitvoerende medewerkers voor intern beheer, maar behoudt de formele verantwoordelijkheid ervoor. Verantwoordelijke bewerker: degene die persoonsgegevens bewerkt in opdracht van verantwoordelijke, maar die niet onder rechtstreeks gezag staat van verantwoordelijke (bv. een ingehuurd bedrijf voor het vernietigen van persoonsgegevens). Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot personeelsgegevens, verzamelen, vastleggen, bijwerken, samenvoegen en analyseren, valt hieronder. 3. Regels voor verwerking van persoonsgegevens Voorwaarden gegevensverzameling en -verwerking Persoonsgegevens mogen slechts door Rijnstad worden verwerkt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1) de betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming verleend. Hiervoor moet voor betrokkene duidelijk zijn welke gegevens voor welk doel verzameld worden. De toestemming is verleend door het ondertekenen van een overeenkomst of intakeformulier, de praktische uitwerking hiervan is per cluster bepaald. Indien in een later stadium specifieke gegevens moeten worden opgevraagd of verstrekt aan derden, dan wordt hiervoor separaat toestemming gevraagd aan de betrokkene (bv. toestemming voor overdracht van gegevens aan de basisschool d.m.v. het Arnhems Overdrachtformulier), 2) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (arbeidsovereenkomst, hulp- en dienstverleningsovereenkomst, behandelplan o.i.d.), 3) de gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, 1 Als betrokkene < 18 jaar is dan wordt hij vertegenwoordigd door zijn ouders (verzorgers / voogd). 2 Met cliënten worden de klant-afnemers bedoeld, geen opdrachtgevers. Ook wel: deelnemer of klant. Privacyreglement Pagina 1 van 4

6 4) de gegevensverwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene. In het geval van Rijnstad wil dat zeggen dat de gegevensverzameling en verwerking valt onder bemoeizorg. In dat geval is de regeling Bemoeizorg van kracht. Doel gegevensverzameling en -verwerking Rijnstad verzamelt en verwerkt gegevens waarbij de volgende doelen worden beoogd: 1) vastleggen van personeelsgegevens ten behoeve van het personeelsbeleid. 2) vastleggen van cliëntgegevens ten einde goede hulp- en dienstverlening te bieden. 3) het financieel afhandelen en verantwoorden van de geboden hulp- en dienstverlening aan cliënten volgens de eisen van financiers en opdrachtgevers. 4) het kunnen uitvoeren van controles ten behoeve van de AO&IC. 5) het kunnen evalueren en onderzoeken van het voldoen aan kwaliteitseisen en wetgeving. 6) Vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van deelname aan activiteiten die behoren tot de kerndoelen van Rijnstad. In bijlage I staat een gedetailleerde opsomming van soorten gegevensverzameling inclusief de beoogde doelen. Informatieverstrekking aan betrokkene 1) Betrokkene moet worden geïnformeerd over het doel van gegevensverzameling en verwerking door Rijnstad, voordat de gegevens worden verzameld. 2) Betrokkene moet ook worden geïnformeerd over de manier waarop met gegevens wordt omgegaan en welke rechten betrokkene heeft. Nieuwe cliënten ontvangen informatie via de folder privacyreglement en klachtenreglement en kunnen desgewenst het privacy reglement ontvangen. Nieuwe medewerkers hebben vanaf start dienstverband inzage in het reglement via IDocument. 3) Betrokkene hoeft niet actief te worden geïnformeerd als redelijkerwijs ervan uitgegaan kan worden dat betrokkene op de hoogte is van het doel van gegevensverzameling en verwerking door Rijnstad 3. Verwerken van persoonsgegevens 1) Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en worden verwerkt, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. 2) Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze in de eerste instantie zijn verkregen. 3) Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 4) Personen die belast zijn met het intern beheer van persoonsgegevens en (externe) bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. 5) Rijnstad draagt zorg voor passende beveiliging van persoonsgegevens die worden verwerkt. Uitgangspunten daarbij zijn dat digitale informatie wordt beveiligd tegen verlies en onbevoegd gebruik door een back up systeem en gepaste autorisaties. Papieren informatie wordt beveiligd tegen verlies en onbevoegd gebruik door het hanteren van huisregels en een gedragscode en het gebruik van afsluitbare kasten. De regels voor het vernietigen van digitale en papieren informatie zijn opgenomen in het hoofdstuk bewaren van gegevens. Recht op inzage 1) Betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. 2) Rijnstad reageert uiterlijk binnen 4 weken op een dergelijk verzoek. 3) Inzage kan geweigerd worden als betrokkene buitensporig vaak om inzage verzoekt. 4) Voor inzage kan een vergoeding van ten hoogste 4,50 gevraagd worden. Alleen als aanvragen bij niet redelijke tussenpozen worden gedaan, de clustermanager besluit hierover. 3 Bijvoorbeeld het verzamelen en beheren van contactgegevens ten behoeve van wijkbijeenkomsten Privacyreglement Pagina 2 van 4

7 Recht op aanvulling, correctie of verwijdering 1) Op basis van inzage kan betrokkene Rijnstad verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 2) Dit kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn. 3) Rijnstad geeft binnen 4 weken aan of en op welke wijze aan het verzoek voldaan wordt. Een weigering moet gemotiveerd zijn. 4) Bij honoreren van het verzoek zal Rijnstad zo spoedig mogelijk de gegevens aanvullen, corrigeren of verwijderen. Indien van toepassing worden daarbij ook derden, aan wie gegevens zijn verstrekt, geïnformeerd over de wijziging. Bewaren van gegevens 1) Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt. 2) De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. 3) De bewaartermijn voor hulp- en dienstverleningsgegevens is in beginsel vijf jaar, vanaf het moment waarop het dossier is gesloten. 4) Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. 5) Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd. 6) Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat - het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene; - het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of - indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat. 7) Indien voor vernietiging van gegevens gebruik gemaakt wordt van een externe partij, dan wordt gekozen voor een gewaarborgd of gecertificeerd bedrijf. Klachten Indien betrokkene van mening is dat dit reglement niet wordt nageleefd, kan hij zich wenden tot: 1) De functionaris die belast is met het intern beheer, 2) De leidinggevende van deze functionaris, 3) De directeur als verantwoordelijke, 4) Het College Bescherming Persoonsgegevens: - hij kan het College verzoeken een onderzoek in te stellen; - en hij kan gebruik maken van de in de Wbp neergelegde beroepsmogelijkheden. 4. Slotopmerkingen 1) Degene die vanuit intern beheer gegevensverzamelingen bewerken doen dit conform het privacy reglement. Aan medewerkers van Rijnstad wordt dit privacy reglement ter beschikking gesteld. 2) De gegevensverzamelingen ten behoeve van de hulpverlening door Rijnstad wordt gemeld bij Het College Bescherming Persoonsgegevens. Privacyreglement Pagina 3 van 4

8 3) Dit reglement treedt in werking per en geldt tot De kwaliteitsadviseur draagt zorg voor het up to date houden van het reglement. 4) In geval van samenwerking met andere instanties kan een ander privacyreglement van kracht zijn. Dit is van toepassing bij deelname door het cluster MW&SR aan Centrale Toegang Arnhem (dak- en thuislozen) en deelname aan Verwijsindex Risicojongeren regio Arnhem (VIRA). 5) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement. Bij deze regeling horen de volgende documenten: 1 Bijlage I: soorten gegevensverzamelingen 2 Bijlage II: verklaring van geheimhouding voor interne auditoren 3 Folder privacyreglement en klachtenregeling aangepast, versienummer opgehoogd naar 2.1 Voorheen bij 4: slotopmerkingen: De gegevensverzamelingen bij Rijnstad hoeven niet gemeld te worden bij de Het College Bescherming Persoonsgegevens. Ze vallen onder het Vrijstellingsbesluit Versie 2.1 bij 4: slotopmerkingen: De gegevensverzamelingen ten behoeve van de hulpverlening door Rijnstad wordt gemeld bij Het College Bescherming Persoonsgegevens Privacyreglement Pagina 4 van 4

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 1. Inleiding Doel van het beleid is een vastlegging van de maatregelen die Badminton Nederland heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met Persoonsgegevens

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement van het Alexander Monro Ziekenhuis Inleiding De raad van bestuur van het Alexander Monro Ziekenhuis (hierna AMZ ) vindt het belangrijk voor alle cliënten, medewerkers en externe partijen

Nadere informatie

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg SEZO.Privacyreglement Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg Privacyreglement Ten behoeve van een goede en correcte dienstverlening van SEZO zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6)

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 2. Zorggegevens:

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Versie maart 2016

Privacyreglement Versie maart 2016 Privacyreglement Versie 1.0 01 maart 2016 Privacyreglement 1HSPO zorgpunt versie 1.0 vastgesteld op 01-03-2016 1 Privacyreglement Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Persoonsgegevens Alle gegevens, betreffende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT CURA ZORG AAN HUIS

PRIVACYREGLEMENT CURA ZORG AAN HUIS PRIVACYREGLEMENT CURA ZORG AAN HUIS Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Rijn IJssel training & opleiding

Privacyreglement Rijn IJssel training & opleiding Privacyreglement Rijn IJssel training & opleiding Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Switch Care

Privacyreglement Stichting Switch Care Privacyreglement Stichting Switch Care Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis

Nadere informatie

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H.

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H. Procesnaam Privacyreglement Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H., Geneesheer Directeur Document beheerder

Nadere informatie

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V.

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. 1. begripsbepalingen 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Maart Privacyreglement

Maart Privacyreglement Maart 2016 Privacyreglement Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Begripsbepalingen... 3 2. Reikwijdte... 4 3. Doel... 4 4. Vertegenwoordiging... 4 5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking... 5 6. Verwerking

Nadere informatie