Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2014 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2014 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)"

Transcriptie

1 Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2014 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

2 Kerngegevens

3 Projectleider Afdeling Gerard Verweij, milieu- en duurzaamheidcoördinator Ruimte 3 Datum 25 juni Behandeling Gemeenteraad Planstatus Concept Projectnummer Opdrachtgever Martin Kip, Gitta Reuvers en Pieternel Hol Identificatie

4 4 Inhoudsopgave 4

5 Bladzijde 1. INLEIDING EN LEESWIJZER 6 2. VEILIGE EN SCHONE LEEFOMGEVING WET MILIEUBEHEER EXTERNE VEILIGHEID GELUIDSHINDER LUCHTKWALITEIT WATERBELEID BODEMBELEID AFVALBELEID NATUUR- EN BIODIVERSITEIT 15 BIJLAGEN

6 1. INLEIDING EN LEESWIJZER Voor u ligt het jaarverslag van wettelijk verplichte taken uit het milieu- en duurzaamheidbeleid Het uitvoeringsprogramma Bussum bewust de toekomst in, is de kapstok voor de uitvoering van het Bussumse milieu- en duurzaamheidbeleid. De inzet op de wettelijke activiteiten is in het uitvoeringsprogramma omschreven in het tweede hoofdstuk: Veilige en schone leefomgeving. In dit jaarverslag komen de inspanningen aan bod die Bussum gedaan heeft voor een schoon en goed functionerend openbaar gebied in De activiteiten uit de volgende beleidsvelden worden toegelicht: Milieutoezicht en handhaving (wet Milieubeheer), externe veiligheid, geluidshinder, luchtkwaliteit en bodembeleid (de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek voert deze taken voor Bussum uit); Waterbeleid, natuur- en biodiversiteit en asbestcontrole bij particulieren (gemeente Bussum voert deze taken uit); Afvalbeleid (de GAD voert deze taak uit voor Bussum). 6 6 Populair verslag De niet wettelijke taken rond milieu en duurzaamheid, vanuit onder andere het raadsprogramma Bussum bewust de toekomst in, visie op duurzame ontwikkeling , komen in een separaat verslag aan bod. Financiën De financiële verantwoording van het milieu- en duurzaamheidbeleid loopt via de jaarrekening.

7 2. VEILIGE EN SCHONE LEEFOMGEVING In 2014 is op veel gebieden in Bussum gewerkt aan een schone, veilige en goed functionerende leefomgeving. Hieronder treft u de resultaten van acht beleidsvelden aan, inclusief de wettelijk verplichte. Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek Sinds 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) actief. De OFGV is ontstaan uit een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten en twee provincies die hun taken op het gebied van milieu gebundeld en uitbesteed hebben. De gemeente Bussum maakt hier deel van uit. De OFGV verstrekt adequaat advies aan de partners omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Voor de gemeente Bussum voert de OFGV de milieu uitvoeringstaken uit. Dit betreft dan milieuvergunningverlening en handhaving, bodemgeluid- en luchttaken inclusief uitvoeringsbeleid en externe veiligheid. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst getekend die geldt tot uiterlijk 1 januari WET MILIEUBEHEER In het kader van de wet Milieubeheer zijn de volgende activiteiten met betrekking tot vergunningverlening, milieutoezicht en handhaving ondernomen: Er zijn acht meldingen ontvangen van inrichtingen inzake artikel 8.41, die onder het Activiteitenbesluit vallen. Zes meldingen betrof de oprichting van een nieuwe inrichting en twee meldingen betrof een verandering in de inrichting. Het aantal meldingen is laag omdat alleen bedrijfswijzigingen en het vestigen van nieuwe bedrijven gemeld moeten worden. Om de administratieve druk te verlichten is het niet langer verplicht voor categorie A-inrichtingen verandering of vestiging te melden. Dit zijn inrichtingen die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren. Enkele voorbeelden van dergelijke inrichtingen zijn: kerken, peuterspeelzalen, tehuizen voor daklozen en scholen. Er zijn twaalf adviezen bij de Front Office binnengekomen in het kader van de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In 2014 is gestart met branchegewijs toezicht op bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Er is controle uitgeoefend bij 56 inrichtingen met een horeca faciliteit, 21 garagebedrijven en zes tankstations. Bij negen inrichtingen met een horeca faciliteit en bij negen garagebedrijven is een hercontrole uitgevoerd. Het Activiteitenbesluit stelt algemene regels voor bedrijven die onder de wet milieubeheer vallen. Alle vuurwerkverkooplocaties zijn in het eerste kwartaal van 2014 bezocht voor een eindcontrole op basis van het Vuurwerkbesluit. Hierbij is onder andere gekeken of de bewaarplaatsen en bufferbewaarplaatsen leeg zijn. De vuurwerkverkooplocaties zijn in november bezocht. Tijdens deze controle is gecontroleerd of de vuurwerkopslagplaats aan de regels voldeed. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen zijn de locaties elke dag gecontroleerd. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Er zijn 101 meldingen van particulieren voor het verwijderen van asbest binnengekomen en even zoveel vergunningen verleend. Door de gemeente wordt incidenteel een fysieke controle uitgevoerd bij particulieren. Daarnaast zijn door de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 239 meldingen ingestuurd rond asbestverwijdering bij bedrijven. Van deze meldingen zijn elf meldingen doorgestuurd naar de OFGV. De meldingen zijn vervolgens administratief gecontroleerd en beoordeeld. Bij het beoordelen wordt een afweging gemaakt op basis van de noodzaak van een fysieke controle op grond van omvang van de sanering, soort asbest en naleefgedrag van het uitvoerende bedrijf. Na beoordeling zijn twee asbestsaneringen fysiek gecontroleerd. Gezien de omvang van Bussum een laag aantal. Er zijn zes meldingen voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem binnengekomen. Sinds juli 2013 is het verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp, bodemwarmtewisselaar) te melden. Er is één controle in het kader van het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd. 7 7

8 Er zijn tien ontheffingen voor gevelreiniging verleend. Twintig keer hebben inwoners van Bussum een milieu gerelateerde klacht met betrekking tot geur-, geluid-, afvaloverlast ingediend. Dit is substantieel minder dan vorig jaar. Opvallend is dat het aantal klachten over airco s en koelinstallaties oploopt vanwege geluidsoverlast. Vanaf 2010 is het aantal ingediende klachten als volgt: 2010: 77 klachten 2011: 33 klachten 2012: 33 klachten 2013: 32 klachten 2014: 20 klachten Signaaltoezicht Er is door de OFGV ondersteuning geleverd bij het project opzetten en invoeren van signaaltoezicht binnen de gemeente. Signaaltoezicht is een aanpak die toezichthouders uit verschillende vakgebieden in staat stelt een collega te attenderen op mogelijke misstanden of overtredingen in diens toezichtgebied. Hiermee wordt het mogelijk om gerichter te handhaven bij een ieder die zich niet aan de regels houdt en het draagt bij aan betere samenwerking en inzicht in elkaars werk. OFGV: de basis op orde Voor de OFGV stond 2014 in het teken van de basis op orde. Voor Bussum betekende dit concreet de achterstand inhalen bij de controle van 168 inrichtingen. Deze inhaalslag is gerealiseerd en niet ten koste gegaan van de afgesproken en gerealiseerde controle van 195 inrichtingen in In totaal zijn in 2014 dus 363 inrichtingen gecontroleerd. Handhavingsestafette In de week van 24 september was de jaarlijkse Handhavingsestafette. Naarden, Muiden en Bussum hebben in samenwerking met de regionale brandweer een eigen project gedraaid: brandveiligheid in zorginstellingen. Er werd vooral gekeken naar de bouwkundige brandveiligheid. In de praktijk worden bouwkundige veranderingen doorgevoerd waar geen vergunning meer voor nodig is. Deze veranderingen hebben vaak gevolgen voor de brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan doorvoeringen tussen ruimten boven systeemplafonds, wijzigingen aan vluchtwegen, nooduitgangen etc. Per gemeente is een instelling (gezamenlijk) geïnspecteerd. In Bussum is een kinderdagverblijf bezocht. De geconstateerde tekortkomingen op de Bussumse locatie zijn inmiddels opgelost. Het betrof hier met name de bereikbaarheid van brandblusmiddelen. Waar staat Bussum? In Bussum is vergunningverlening, milieutoezicht en handhaving op adequaat niveau. In vergelijking met andere gemeenten is de frequentie van de controle van inrichtingen in Bussum intensiever dan elders EXTERNE VEILIGHEID Onderstaande activiteiten zijn ondernomen om risico s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen te minimaliseren: Bij vier ruimtelijke ontwikkelingen is geadviseerd over het vergroten van de veiligheid en is de uitvoering getoetst aan de beleidsvisie externe veiligheid. Deze plannen betroffen ontwikkelingen in een gebied met een transportlijn voor gevaarlijke stoffen of in de buurt van een LPG tankstation. Het register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) is actueel gehouden. In dit landelijke register wordt informatie over risicovolle bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen vastgelegd. Wijzigingen die in 2014 hebben plaatsgevonden zijn verwerkt in het register. 8 8 Brandweer adviseert bij verstrekken milieuvergunningen 2.3. GELUIDSHINDER Het thema Geluid vinden we terug in een veelvoud aan gemeentelijke producten en processen. Van belang is om daarbij inwoners van Bussum te beschermen tegen de

9 gevolgen van geluidsoverlast. Het betreft specifiek taken ten aanzien van (spoor)weggeluid. De adviestaak is daarom belangrijk. In 2014 werden adviezen gegeven voor: Zeven ruimtelijke ontwikkelingen in de geluidzone van het spoor of van een weg. Hiertoe zijn toelichtingen van bestemmingsplannen/ruimtelijke plannen getoetst, adviezen gegeven ten aanzien van de noodzaak van akoestische onderzoeken, akoestische onderzoeken beoordeeld en daar waar nodig een hogere waarden procedure Wet geluidhinder gevoerd. Aanpak geluidsanering B-lijstwoningen. De gemeente Bussum heeft een aanzienlijke geluidsaneringsopgave. De site Sanering in kaart vermeldt dat 1278 woningen in Bussum voor geluidsanering in aanmerking komen. (Daarvan zijn inmiddels 159 woningen aangepast). Er is een overzicht gemaakt met een hanteerbare projectomvang zodat er een basis ligt voor geluidsanering. APV ontheffingen en geluidklachten. Geluidsbelastingkaarten Bussum is relatief rustig. Toch zijn er plekken waar meer geluid heerst dan elders. Als er teveel geluid in de woonomgeving is, heeft dat ook gevolgen voor de beleving van de leefbaarheid. Bussum is verplicht om de blootstelling aan omgevingslawaai te inventariseren en haar inwoners hierover voor te lichten. Hiervoor zijn geluidbelastingkaarten gemaakt. Deze kaarten brengen de geluidsoverlast, veroorzaakt door autoverkeer, spoorwegen, luchtvaart en gezoneerde industrieterreinen, in beeld. De kaarten zijn te bekijken via: Daarnaast is een Actieplan geluid in het kader van de Regeling geluid milieubeheer , gemeente Bussum opgesteld om geluidsknelpunten te beheersen en waar nodig te verlagen om er voor te zorgen dat het aantal geluidgehinderden niet toeneemt. Railschermen langs het spoor In augustus is ProRail begonnen met het plaatsen van geluidwerende kokosschermen langs het spoor tussen de stations Bussum-Zuid en Naarden-Bussum. De schermen van kokosvezel zijn maximaal 4 meter hoog en temperen het geluid van de treinen. Door de kokosvezels hebben de schermen een warme uitstraling en een hoge geluidsabsorptie. Ook hebben zij als voordeel dat klimplanten er goed aan hechten, zodat na verloop van tijd een groene muur ontstaat. Naar verwachting is de aanleg in mei/juni 2015 voltooid. De eerste palen worden geslagen Rond worden de vijf en zes sporen in Bussum teruggebracht naar twee sporen. Het is daarna pas mogelijk om geluidschermen bij station Naarden-Bussum te plaatsen. Er wordt voor een totale lengte van 2600 meter aan schermen geplaatst LUCHTKWALITEIT Bussum streeft naar een luchtkwaliteit die beter is dan de wettelijk vereiste grenswaarden en die onder alle omstandigheden gezondheidsklachten voorkomt. Bussumse luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in Bussum wordt met behulp van een zogenaamde monitoring tool berekend. Het betreft de situatie van het voorgaande jaar. Zo is in 2014 de situatie van 2013 in beeld gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat zich in 2013 binnen de gemeente Bussum geen overschrijdingen hebben voorgedaan van de luchtkwaliteitsnormen in de Wet luchtkwaliteit. Ook is er geen sprake van een dreigende overschrijding. De berekende concentraties en overschrijdingsdagen langs een groot aantal hoofdwegen in Bussum zijn terug te vinden in de Resultaten berekeningen en metingen luchtkwaliteit in 2013, welke in bijlage 1 is opgenomen. Alle Nederlandse gemeenten zijn jaarlijks verplicht om voor 1 mei de invoergegevens ten behoeve van de berekeningen van de luchtkwaliteit in het voorgaande kalenderjaar te actualiseren. Dit is nodig voor de 9 9

10 nationale rapportage aan de Europese Commissie en monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Stimuleren fietsgebruik Het stimuleren van het fietsgebruik is opgenomen in het beleid Parkeerbeleid Fietsparkeren maakt nu deel uit van parkeren. Fietsparkeren en autoparkeren vormen zo meer één geheel. Ook in 2014 heeft de gemeente een aantal fietsklemmen vervangen door fietsklemmen met Fietsparkeur (normen voor de kwaliteit van een fietsenrek). De gratis bewaakte fietsenstalling is sinds 1 april langer open (van dinsdag tot en met zaterdag). Hierdoor wordt het fietsgebruik verder gestimuleerd. In overleg met Pro Rail worden extra fietsklemmen geplaatst bij station Bussum Zuid. Met het uitbreiden van het aantal stallingsplaatsen voor de fiets wordt het nog aantrekkelijker om met de fiets naar het station te gaan. Er is besloten dat het nieuw te ontwikkelen Fietsbeleid wordt opgenomen in het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. Hierin wordt ook de wettelijke verplichting tot het opstellen van een gemeentelijke Aanpak Veilig Fietsen opgenomen. Er is besloten het nieuwe Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan op te stellen voor de nieuwe gemeente Gooise Meren. Fietsenstalling aan het Wilhelminaplantsoen 2.5. WATERBELEID Met de uitvoering van het waterbeleid worden maatregelen getroffen die de kans van milieuverontreiniging in het oppervlaktewater en het grondwater beperken en die de kans op wateroverlast verkleinen. In 2013 zijn de volgende acties ondernomen: Het verrichten van overstortmetingen in de bergbezinkbassins (2014). Doel is inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering en de oorzaken van overstorten. Het in kaart brengen, monitoren en beheersen van diepere grondwaterverontreinigingen in het Gooi. In 2014 zijn gebiedsdeelplannen vastgesteld, waarin grenzen zijn bepaald, en vastgelegd is hoe de diepere grondwaterverontreinigingen in het Gooi in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer beheerd kunnen worden. Daarnaast zijn in deze gebieden voorwaarden gesteld aan het toepassen van warmte- koude opslag. Begin 2015 wordt het meetnet voor het monitoren en beheeren van diepere grondwatervervuilingen ingericht. Tevens vindt dan de eerste monitoring plaats. Ondertekening van het nieuwe Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Het Gooi. Dit convenant is ondertekend door alle Gooise gemeenten, drinkwaterbedrijven Vitens en PWN, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord- Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het nieuwe convenant komt in de plaats van het oude Masterplan sanering grondwater Het Gooi. Dit was nodig vanwege veranderingen in de Wet bodembescherming in De nadruk wordt verschoven van saneren naar beschermen van kwetsbare objecten, zoals de drinkwaterwinningen in het Gooi. Het opruimen van ernstig vervuilde locaties blijft verplicht. Het aanleggen van gescheiden riolering en infiltratieriolering (afkoppelen) bij reconstructie, Westereng deelplan 3 en 4, en de afronding van het project Spijkerstraat en omgeving. Begin met de voorbereidingen voor het aanleggen van een hemelwaterafvoer naar de Karnemelksloot die de kans op overlast veroorzaakt door hevige regenbuien in het Spiegel aanzienlijk vermindert. In het kader van het bestuursakkoord water en samenwerken in de waterketen is in 2014 begonnen met het uitwerken van plannen voor de inrichting van een regionaal grondwatermeetnet (waterschapsregio). Naar verwachting vindt de aanbesteding voor de inrichting medio 2015 plaats (Europees) en wordt eind 2015 gestart met de inrichting en telemetrische ontsluiting van het meetnet

11 In 2014 zijn de volgende extra werkzaamheden verricht: In december 2009 is het convenant Waterkwaliteitsspoor door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ondertekend. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater door het afkoppelen van het hemelwater (regenwater) van het vuilwaterrioolstelsel. Voor de rioleringsprojecten die in het kader van het waterkwaliteitspoor zijn uitgevoerd in 2013 en 2014 is subsidie aangevraagd. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak en mogelijke preventieve acties tegen wateroverlast veroorzaakt door hevige regenbuien. Dit naar aanleiding van de wateroverlast van 27 juli Wateroverlast in Bussum De eerste onderzoeksresultaten van de nieuwe methode voor het opsporen van foutief aangesloten riolering (welke een negatief effect heeft op de waterkwaliteit) zijn verkregen. De methode geeft vooralsnog goede resultaten maar er zijn meer resultaten nodig voor de verdere uitwerking van de methode. Het doel is om tot een goedkoper alternatief te komen van de huidige kostbare onderzoeksmethoden BODEMBELEID Al geruime tijd is het bodembeleid in Nederland in ontwikkeling. Die ontwikkelingen zorgen ervoor dat de functies van de bodem ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Zo voorziet de bodem in tal van ecosysteemdiensten, zoals schoon drinkwater, voedsel, nutriënten en bouwstoffen. Ook is de bodem drager van economische factoren. Denk aan woningbouw, infrastructuur en bodemenergie. Vandaar het belang om onze bodem te beschermen. Dit gebeurt enerzijds door wet- en regelgeving, zoals de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Anderzijds door het integreren van bodembeleid in allerlei maatschappelijkeen ruimtelijke processen. Duurzaam bodembeleid In Bussum is deze verschuiving van een sectorale naar een integrale benadering al langer merkbaar. Een goed voorbeeld hiervan is het MOB-terrein. De toekomstige bodemsanering staat sterk in relatie met de planontwikkeling, de functie en de bestemming van het terrein. De bodemkwaliteit wordt afgestemd op het gebruik van de bodem in de toekomst: duurzaam bodembeleid dus. In 2014 heeft de OFGV bijgedragen om deze ontwikkelingen in Bussum te faciliteren. Bodeminformatie De OFGV beschikt over een uitgebreide dataset met bodeminformatie om duurzaam bodembeheer mogelijk te maken. Alle bodemdata van Bussum is inmiddels uitgewisseld met de OFGV. De OFGV onderhoudt de data en voegt nieuwe bodeminformatie toe. De bodeminformatie van Bussum vormt een belangrijke bron voor verdere verdieping van de bodemproblematiek via uitvoering van het convenant Spoedlocaties, het Besluit bodemkwaliteit en de toekomstige Omgevingswet. Spoedlocaties Het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties uit 2009 verplicht gemeenten om alle locaties, waar sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, te saneren. Daarnaast moeten alle overige locaties met verontreinigde grond in kaart zijn gebracht en een aanpak zijn opgesteld voor het saneren van deze locaties. In 2015 loopt dit convenant af. In 2013 en 2014 zijn door de OFGV de spoedlocaties in beeld gebracht. Het resultaat is dat in Bussum (hoogstwaarschijnlijk) nog twee humane spoedlocaties zijn: Bussummergrindweg (drinkwaterwinning). Hier is sprake van een grondwaterverontreiniging met bestrijdingsmiddelen; 11 11

12 Kerkstraat 6-8. Hier is sprake van een verontreiniging met VOCL (vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen). Omgevingswet Bussum participeert in een pilotproject Omgevingswet van het ministerie van I&M via het ontwikkelen van een omgevingsplan. In 2014 heeft de OFGV verschillende adviezen gegeven waar het gaat om de digitale verbeelding van bodeminformatie op kavelniveau binnen het omgevingsplan. Het streven is inzicht te geven in de bodemkwaliteit en de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving en de omgevingswaarden. Omgevingsrapportage, makelaarsinformatie en kabelexploitanten In Bussum is in 2014 een flinke toename geweest van het aantal verzoeken om bodeminformatie. Via sum werden 920 omgevingsrapporten gedownload. De rapporten worden bijvoorbeeld opgevraagd door aspirant huizenkopers en/of makelaars en kabelexploitanten. Kabelmaatschappijen zijn verplicht de veiligheid van medewerkers te garanderen. Het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de grond maakt daar onderdeel vanuit. De omgevingsrapporten roepen vragen op. Bij gemiddeld 40% van de 920 omgevingsrapporten vindt een telefonisch vervolggesprek plaats. In 2014 waren dit 368 gesprekken. Synchronisatie bodemdata met de provincie In 2014 zijn door de OFGV voorbereidingen gestart om over de dataset van Bussumse bodemgegevens bij de provincie Noord-Holland te kunnen beschikken. Deze set bevat bodemlocaties waar de provincie bevoegd gezag is op grond van de Wet bodembescherming. Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan Sinds midden 2013 is een bodemkwaliteitskaart met bodembeheersplan van Naarden en Bussum beschikbaar. De kaart is toegankelijk via een speciale website. Met een druk op de knop kunnen civieltechnische bedrijven de toepassingsmogelijkheden bepalen van uitkomende grond en/of te herschikken grond. Ook de meldingen, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, zijn via deze tool vereenvoudigd. De website wordt veel gebruikt door de kabelexploitanten en milieuadviesbureaus. De website is te benaderen via Net als bij de omgevingsrapportage ondersteunt de OFGV het gebruik van de website. In 2014 werden 120 telefonische adviezen gegeven. Webtool duurzaam bodembeheer in Bussum en Naarden Bodemadviezen Wabo In 2014 zijn in totaal 238 bodemadviezen geleverd door de OFGV aan gemeente Bussum, makelaars, bedrijven, adviesbureaus en derden. Het gaat hier om alle schriftelijke adviezen (inclusief conversaties) bestaande uit: In- en externe advisering inzake omgevingsvergunningen en milieuvergunningen. Adviezen inzake goedkeuring tanksanering en beoordeling BOOT-bodemonderzoeken. Beoordelen van bodemonderzoek, asbestbodemonderzoeken en saneringsplannen. Verzoeken om historische informatie inzake de uitvoering van NEN onderzoeken. Adviezen naar aanleiding van bestemmingsplanwijzigingen. Advisering inzake de grootschalige kabelwerkzaamheden (glasvezelnetwerk). Leveren van schriftelijke aanvullende informatie naar aanleiding van omgevingsrapporten. Begeleidingsadviezen adviesbureaus inzake grootschalig historisch bodemonderzoek. Projecten Bussum MOB-complex In 2014 heeft de OFGV een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van een raamsaneringsplan voor het MOB-terrein. Het plan kwam tot stand in samenwerking met adviesbureau CSO. De provincie stemde in met een saneringsplan dat voldoet aan de wet- en regelgeving, 12 12

13 maar in uitvoering efficiënt is en maximale flexibiliteit geeft. Verder is het plan in economisch opzicht afgestemd op de heersende maatschappelijke inzichten, zoals: sober, doelmatig, efficiënt en effectief. De Nieuwe Vaart grondwal In 2014 is besloten om de grondwal aan De Nieuwe Vaart te verwijderen. De OFGV adviseerde over de bodemkwaliteit en de mogelijkheden om de grond te verwijderen conform het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast begeleidde de OFGV de uitvoering van twee bodemonderzoeken. Aan de hand daarvan werden de saneringsstrategieën geïnventariseerd en overleggen gevoerd met het bevoegd gezag, de provincie Noord- Holland. Kruislaan 15 Op dit terrein is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Er liggen twaalf niet gesaneerde tanks op de locaties met een gezamenlijke inhoud van liter. Voor de locatie is een beschikking afgegeven door de provincie Noord-Holland. De toekomstige bestemming is woningbouw. Om het terrein hiervoor geschikt te maken is een saneringsplan noodzakelijk. De OFGV heeft in 2014 regelmatig geadviseerd over hoe met deze problematiek om te gaan. Kerkstraat 6-8 Kerkstraat 6-8 is waarschijnlijk een van de laatste spoedlocaties in Bussum. In 2014 is de verontreinigingsproblematiek door de OFGV in beeld gebracht. De locatie is gemeld bij de provincie Noord- Holland. De provincie heeft de eigenaar aangeschreven om aanvullende gegevens te verzamelen met betrekking tot de omvang van de verontreiniging. In samenwerking met de gemeente Bussum, de OFGV, de eigenaar en de provincie Noord-Holland wordt een strategie ontwikkeld om tot een oplossing te komen. Brediusweg 12 en Landstraat Noord Voor beide terreinen geldt dat sprake is van een afgeronde bodemsanering. In 2014 heeft de OFGV aanvullende gegevens geleverd aan de provincie Noord- Holland. Mede op basis daarvan is ingestemd met de behaalde saneringsresultaten. Bodemadviezen bestemmingsplannen en infrastructurele werkzaamheden De OFGV heeft voor de volgende bestemmingsplannen en infrastructurele werkzaamheden input geleverd inzake de bodemkwaliteit: Graaf Florislaan 2. Singel 6. Catharina van Renesselaan 2-4. Nieuwe s-gravelandseweg 80. Kapelstraat Kapelstraat 11. Gudelalaan 5 - Koningslaan 15. Brinklaan Verkeerscirculatieplan Centrum. Westereng. Station Bussum Zuid. Veldheimerlaan/Botweg AFVALBELEID Landelijke doelstellingen In Nederland is het totale beleid voor afvalbeheer opgenomen in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Sinds het nieuwe LAP2 (looptijd ) zijn de afzonderlijke taakstellingen per fractie niet meer opgenomen. Het te behalen scheidingspercentage voor het totale huishoudelijk afval is 60% voor alle gemeenten ongeacht de grootte of mate van verstedelijking. In 2011 heeft toenmalig staatssecretaris Atsma aangekondigd dat de komende jaren het landelijke percentage hergebruik huishoudelijk afval naar 65% moet. In 2014 is het landelijk programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) opgestart. In dit programma werkt het rijk samen met andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hoofddoel van dit programma is om een transitie naar een circulaire economie te bevorderen door meer duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren én meer en beter te recyclen. Binnen dit programma is de landelijke scheidingsdoelstelling nog verder opgetrokken naar 75%. Dit geldt dan zowel voor huishoudelijk, als bedrijfsafval en afval uit de openbare ruimte. Om een circulaire economie te kunnen bereiken, is goed afvalbeheer van groot belang. Met goed afvalbeheer wordt immers bereikt dat producten en grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt en niet verloren 13 13

14 gaan voor de samenleving. In onderstaand plaatje is het VANG programma schematisch weergegeven. huishoudelijk afval te verhogen tot 70% (eind van dit decennium) en op de lange termijn zelfs naar (bijna) 100%. Naast de wettelijke taak om het ophalen van het huishoudelijk afval te regelen zet Bussum extra in op het voorkomen van zwerfafval. In samenwerking met de Bussumse samenleving draagt de gemeente zorg voor een schoon en goed functionerend openbaar gebied. Raamovereenkomst verpakkingen In de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn afspraken tussen Rijk, bedrijfsleven en gemeenten vastgelegd over de uitvoering van het Verpakkingenbesluit in de komende tien jaar. Er waren al afspraken over de vergoedingen voor glas, papier & karton, metalen, kunststofverpakkingen en zwerfafval. Eind 2014 heeft het Afvalfonds Verpakkingen besloten ook de inzameling en recycling van drankenkartons als aparte stroom te vergoeden. De vergoeding is vastgesteld voor een periode van drie jaar (2015, 2016 en 2017) om het mogelijk te maken voor gemeenten aan de slag te gaan met gescheiden inzameling van drankenkartons. Zowel de operationele praktijk, inclusief resultaten, als de vergoeding worden medio 2016 geëvalueerd als basis voor nadere afspraken voor de periode daarna. Regionale doelstelling De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) verzorgt de gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen en afval. De GAD volgt in haar afvalbeleid het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voor het verbeteren van de inzamelresultaten. Het Portefeuillehoudersoverleg Milieu van het Gewest heeft in 2012 de ambitie vastgesteld om 70% van het afval gescheiden in te zamelen in De GAD heeft opdracht gekregen een structuur te ontwikkelen om het hergebruik van In 2015 zal de GAD het landelijk VANG-programma (Van Afval naar Grondstof) vertalen naar een regionale ambitie ten aanzien van grondstoffen. Resultaten afvalbeleid In de afgelopen tien jaar is het afvalscheiding-percentage in de regio gestegen van 50 naar 55%. Bijlage 2 laat de cijfers zien van de sorteerproeven van samenstelling huishoudelijk afval over In het restafval zitten op dit moment nog veel herbruikbare grondstoffen als GFT, papier en kunststoffen. In bijlage 3 treft u een plaatje aan die het aanwezige restafval inzichtelijk maakt. Als we alle grondstoffen aan de bron scheiden, resteert er nog zo n 14% van de inhoud van de restafvalcontainer. Trendbreuk De stap van 55% naar 70%-75% is groot. Dit betekent dat er echt een trendbreuk moet plaatsvinden. Om het beoogde resultaat te behalen is een ombuiging nodig van de traditionele inzamelwijze naar een geheel nieuwe systematiek. Daarbij zal de GAD meer service op de grondstoffen bieden, minder op het restafval. De inzameling van grondstofstromen die nu nog niet apart ingezameld worden (bijvoorbeeld blik, drankenkartons en luiers) biedt daarbij ook kansen. Pilots afvalscheiding in de regio In 2014 zijn pilots uitgevoerd om na te gaan hoe de inzamelstructuur in de regio moet worden aangepast om de doelstelling van 70% afval scheiden te halen. In verschillende regiogemeenten is samen met de bewoners onderzocht hoe bij de verschillende bebouwingstypen (hoogbouw, laagbouw, centrum) het 14 14

15 afval in de toekomst het beste kan worden ingezameld. Deze informatie, gecombineerd met ervaringen uit de rest van Nederland, zal leiden tot een nieuwe inzamelsystematiek. Laagbouw: Pilot Bussum en Huizen In 2014 is de pilot in Bussum en Huizen uitgevoerd. In Huizen hebben bewoners een vierde container gekregen voor plastic, metaal en drankkartonnen. In Bussum hebben de bewoners een container gekregen voor plastic, metaal en drankkartonnen. Het restafval hebben zij gedurende de proefperiode naar een ondergrondse container gebracht. De grondstoffracties zijn in beide pilotgebieden in een andere frequentie ingezameld. In onderstaande tabel een overzicht van de opzet van de pilot en de behaalde resultaten. Huizen Bussum Vervolgstappen Op basis van de bovenstaande resultaten is voor de laagbouw de volgende modelkeuze ontwikkeld. Daarbij zal op wijkniveau rekening worden gehouden met omgevingsfactoren: 4 containers (3 grondstoffen, 1 restafval) daar waar het kan. 3 containers voor grondstof en ondergrondse container voor restafval waar het moet. Maatwerk waar nodig: b.v. randen met centra, relaties met hoogbouw. Er zal met uitrol in de laagbouw worden gestart. Hiermee wordt 72% van de huisaansluitingen in de regio bereikt. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van 2015 een voorstel voor aanpassing van de inzamelstructuur aan de portefeuillehouders van de regio wordt voorgelegd. Uitrol van de nieuwe structuur volgt dan tot en met Voor de hoogbouw en de centra zal in 2015 een modelkeuze ontwikkeld worden e mini container voor verpakkingen Restafval container ophalen 1 x per maand Extra mini container voor verpakkingen Restafval container weg en brengen naar verzamel container in de buurt Vaker ophalen van grondstoffen GFT: 2x per maand GFT: 4 x per maand Papier: 1x per Papier: 2x per maand maand Verpakkingen: 1 Verpakkingen: 2x per maand x per maand Resultaat: % bronscheiding Resultaat: % bronscheiding Uit de pilots (combinatie van andere inzamelmiddelen en vaker ophalen van grondstoffen) in de laagbouw is gebleken dat het beoogde scheidingsresultaat behaald kan worden. Pilots: Hoogbouw en centra De resultaten van de pilots in de hoogbouw en centra zijn eind 2014 nog niet volledig. Deze worden in 2015 nader uitgewerkt NATUUR- EN BIODIVERSITEIT De gemeente Bussum streeft naar een natuurlijke, groene omgeving met veel diversiteit in flora en fauna. Dit bereikt de gemeente door uitvoering te gegeven aan de Flora- en Faunawet; deze beschermt de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Verder dragen het groen- en bomenbeleid bij aan het groen in Bussum. In het beleid is het ecologisch groenbeheer en de toepassing van diverse (inheemse) plantensoorten vastgelegd. De volgende acties zijn uitgevoerd: De buitendienstmedewerkers van de drie fusiegemeenten Naarden, Muiden en Bussum zijn in 2014 opgeleid in het kader van de flora- en faunawet. Er zijn speciale bijenbollenmengsels toegepast ter vergroting van het nectaraanbod voor bijen en hommels. Bij herinrichtingsprojecten past de gemeente bijvriendelijke beplantingssoorten toe. De gemeente heeft de Imkervereniging Bussum geholpen met een plek voor bijenkasten in openbaar gebied. Op de Algemene Begraafplaats heeft de vereniging 10 bijenkasten geplaatst. Er zijn diverse artikelen op de gemeentepagina van het BussumsNieuws geplaatst over de prachtige 15

16 natuurgebieden, planten en diersoorten (flora en fauna) die het waard zijn om onder de aandacht van Bussumers te brengen. De bijenkasten op de Algemene Begraafplaats Aanbesteding groenstromen (Biomassa) Bussum heeft samen met de gewest gemeenten een contract voor de afvoer en verwerking van biomassastromen (gemeentelijk hout-, snoei- en plantsoenafval). Dit contract loopt nog. Na afloop van de contracttermijn worden de groenstromen opnieuw aan de markt aangeboden. Sinds 2011 onderzoekt de GAD namens de regiogemeenten de kansen voor het toepassen van biomassa in en buiten de regio. Van aansluiting bij regio Amsterdam of provincie Flevoland is nog geen sprake

17 Bijlage 1. Resultaten berekeningen en metingen luchtkwaliteit 2013 Berekeningen luchtkwaliteit in 2013 Straatnaam NO 2 µg/m 3 jaargemiddelde concentratie (max. 40 µg/m 3 ) PM 10 µg/m 3 jaar gemiddelde concentratie 1) (max. 40 µg/m 3 ) Amersfoortsestraatweg (Huizerweg - Ceintuurbaan) 23,9 20,8 9 Amersfoortsestraatweg (Ceintuurbaan - Crailo) 27,3 21,5 10 Bredelaan (Gooilandseweg Nieuwe 18,3 20,5 8 s-gravelandseweg) Brediusweg (Brinklaan - C. Huijgenslaan) 26,0 21,6 10 Brinklaan (Hooftlaan - Brediusweg) 29,9 22,3 11 Brinklaan (Brediusweg - Nieuwe Raadhuisstraat) 27,4 21,9 10 Brinklaan (Kerkstraat - Prinsenstraat) 23,3 21,3 9 Brinklaan (Prinsenstraat - Ceintuurbaan) 23,7 21,3 9 Brinklaan (spoorviaduct) 21,2 20,5 8 Bussummergrindweg (Struikheiweg Franse Kampweg) 21,3 20,4 8 Ceintuurbaan (Brinklaan - Laarderweg) 25,5 21,6 10 Ceintuurbaan (Laarderweg - Sint Janslaan) 25,8 21,9 10 Ceintuurbaan (Sint Janslaan - Lorentzweg) 24,7 21,7 10 Ceintuurbaan (Lorentzweg Amersfoortse-traatweg) 25,1 21,3 9 Generaal de la Reijlaan 25,9 21,6 10 Groot Hertoginnelaan (Statenlaan Koningin Sophielaan) 20,7 20,6 8 Huizerweg (Landstraat - Beatrixplantsoen) 27,6 22,1 10 Huizerweg (Beatrixplantsoen Amersfoortse-traatweg) 24,6 21,2 9 Kerkstraat 28,2 22,4 11 Landstraat (Huizerweg - De Genestetlaan) 28,9 22,4 11 Nieuwe Raadhuisstraat 24,5 21,5 9 Nieuwe s-gravelandseweg (Franse Kampweg - Bredelaan) 18,3 20,5 8 Prinses Irenelaan 18,3 20,5 8 PM 10 aantal dagen overschrijding 2) (max. 35 / jaar) ) zonder aftrek van 5 µg/m3 door zeezoutcorrectie 2) zonder aftrek van 6 dagen door zeezoutcorrectie De zeezoutcorrectie is alleen toegestaan indien sprake is van een grenswaarde overschrijding. Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. De luchtkwaliteit is met de Monitoringstool berekend conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit. De wettelijk vastgestelde rekenpunten liggen voor stikstofdioxide en voor fijnstof op 10 meter vanaf de wegrand. Echter, als er bebouwing staat binnen 10 meter van de wegrand, dan is in de berekeningen de afstand van de wegrand tot de bebouwing aangehouden. Bron:

18 Bijlage 2. Cijfers sorteerproeven samenstelling huishoudelijk afval 2013 Regiocijfers Totale Huishoudelijke Afvalstromen Totaal 2013 Per inwoner Totaal 2014 Per inwoner Totale inzameling (ton) (kg) (ton) (kg) Totaal gescheiden fijn huishoudelijk , afval 185,7 Totaal gescheiden grof huishoudelijk , afval 94,5 Totaal gescheiden , ,2 Totaal fijn huishoudelijk restafval , ,6 Totaal grof huishoudelijk restafval , ,5 Totaal restafval , ,1 Totaal afvalstroom , ,3 Bronscheidingspercentage totaal 54,4% 54,4% 54,5% 54,5% Regiocijfers fijn huishoudelijk afval (fha) Totaal 2013 Per inwoner Totaal 2014 Per inwoner Fijn huishoudelijk afval (fha) (ton) (kg) (ton) (kg) Groente-, fruit- en tuinafval (gft) , ,6 Oud papier en karton (opk) , ,5 Glas , ,8 Textiel , ,7 Kunststof verpakking , ,7 Klein chemisch afval (kca) 396 1, ,2 Totaal Gescheiden , ,7 Fijn Huishoudelijk restafval , ,6 Totaal ,4 Bronscheidingspercentage fha 46,8% 46,8% 46,7% 46,7% Regiocijfers inzamelrespons fijn huishoudelijk afval (fha) Gescheiden ingezameld Nog in restafval aanwezig Inzamelrespons Fijn huishoudelijk afval (fha) Per inwoner (kg) Per inwoner (kg) Groente-, fruit- en tuinafval (gft) 90,6 72,0 56% Oud papier en karton (opk) 55,5 25,4 69% Glas 26,8 6,3 81% Textiel 5,7 10,6 35% Kunststof verpakking 5,7 25,4 18% Klein chemisch afval (kca) 1,2 0,2 85% Totaal Gescheiden 185,7 Fijn Huishoudelijk restafval 211,6 Totaal 397,4 Bronscheidingspercentage fha 46,7%

19 Regiocijfers grof huishoudelijk afval (gha) Totaal 2013 Per inwoner Totaal 2014 Grof huishoudelijk afval (gha) (ton) (kg) (ton) Per inwoner (kg) Aarde , ,5 AEEA , ,9 Asbest 68 0,3 45 0,2 Gasbeton/Gips 446 1, ,0 Gasfles 6 0,0 6 0,0 Hout B , ,1 Hout C 446 1, ,9 Kunststof /Mix 439 1, ,7 Matrassen 288 1, ,3 Metaal , ,3 Non-ferro 48 0,2 43 0,2 Puin , ,2 Tapijtresten 452 1, ,1 Tuinafval , ,1 Vet Frituur en Oliën 46 0,2 48 0,2 Vlakglas 173 0, ,7 Totaal Gescheiden , ,5 Grof Huishoudelijk Restafval , ,5 Totaal Bronscheidingspercentage gha 80,3% 80,3% 80,8% 80,8% In het 2 de kwartaal van 2015 wordt de GAD-meter 2014 uitgebracht. Hierin worden gedetailleerde gegevens verstrekt over de grondstoffen- en afvalstoffeninzameling in de regio Gooi en Vechtstreek.

20 Bijlage 3. Grondstoffen in ons restafval Onderstaande restafvalcontainer laat zien, welke grondstoffen er nu nog in het restafval zitten. Als we alle grondstoffen aan de bron scheiden, resteert er nog zo n 14% van de inhoud van de restafvalcontainer Restafvalcontainer

21 21 21

Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken) Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken) Kerngegevens Projectleider Afdeling Gerard Verweij, milieu- en duurzaamheidcoördinator Ruimte 3 Datum Mei 2013

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ Opinienota Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ 148113 1. Inleiding Doel van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017 Nr. 17INT02679 Memo Datum : woensdag 27 september 2017 Aan wie : Cie Grondgebied Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen Behandeld door : Gerard Oonk (GOO) Onderwerp: Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen NOTITIE aan Gemeente Bunnik t.a.v. J. Neyssen kopie aan -- opsteller M. de Jong telefoon 088 02 25 111 datum 27 maart 2015 kenmerk Z-2014-07555/9131 doc.ref NOTITIE werkafspraken bodem onderwerp Werkafspraken

Nadere informatie

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid.

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Factsheet Onderwerp Luchtkwaliteit over het jaar 2013 Inleiding Op 16 december 2014 is de vijfde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan de voorzitter van

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Beheer huishoudelijk afval

Beheer huishoudelijk afval Beheer huishoudelijk afval Gemeente Bergen 16 december 2010 Agenda Trend in het afvalbeheer Kaders afvalbeheer Nulmeting Afvalbeleidsplan Overdracht afvalbeheer Planning en vervolg Trend Ontwikkeling in

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Opgesteld voor : Gemeente Alblasserdam Opgesteld door : Josine van den Berg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Resultaten afvalbeheer: afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

GAD is een onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. team Toezicht en Handhaving

GAD is een onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. team Toezicht en Handhaving GAD is een onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek team Toezicht en Handhaving Toezicht en Handhaving De inzameling van huishoudelijk afval is aan een aantal regels gebonden. Dit om het inzamelen zo

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag.

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag. M E M O R A A D Aan: Van: de gemeenteraad college van Heusden Datum: 31 juli 2012 Onderwerp: Milieujaarverslag 2011 Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie (periodiek)

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2019. PRESENTATIE 12 november 2015

Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2019. PRESENTATIE 12 november 2015 Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2019 PRESENTATIE 12 november 2015 Dorpenoverleg Midden-Drenthe 18 november 2015 Afvalstoffenbeleidsplan Landelijk beleid en doelstellingen Van Afval Naar Grondstof (VANG) 100

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 11

Inhoudsopgave hoofdstuk 11 -202- Inhoudsopgave hoofdstuk 11 Samenvatting hoofdstuk 11 Tabellen: 11.1 Van gemeentewege ingezameld huishoudelijk afval 11.2 Milieuklachten in Delft naar soort klacht 11.3 Zwemwaterkwaliteit in Delftse

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet; besluit:

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet; besluit: Dordrecht Nr. 1703687 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 september 2016, Nr.

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2008, Nr. PD/2008/1959;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2008, Nr. PD/2008/1959; Gemeentebestuur Nr. PD/2008/1959 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2008, Nr. PD/2008/1959; overwegende dat het wenselijk is

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Quick scan afvalbeleid

Quick scan afvalbeleid Quick scan afvalbeleid Doel Deze quick scan beoogt in hoofdlijnen in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn. Deze inventarisatie wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, opdat zij richting kunnen

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

Titel G A D. Tekst ISO Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Afdeling Toezicht en Handhaving. Toezicht en Handhaving

Titel G A D. Tekst ISO Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Afdeling Toezicht en Handhaving. Toezicht en Handhaving Titel Tekst G A D ISO 14001 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Afdeling De taken van : Preventieve taak Gericht op gedragsverandering niet op het geven van een proces-verbaal Repressieve

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie