Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalmonitor / effectmeting Brielle"

Transcriptie

1 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat Postbus JH Tilburg Tel: Fax:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Beleidskaders en doelstellingen Landelijk beleid 5 3. Toetsing Toetsing VANG doelstelling Vergelijking Brielle met het CBS gemiddelde 8 4. Resultaat afvalinzameling Ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval Gescheiden ingezameld fijn afval Gescheiden ingezameld grof afval Samenstelling fijn restafval Resultaat Respons gescheiden ingezameld fijn afval Inzamelrespons Brielle Respons in vergelijking met het CBS gemiddelde Conclusies en advies Conclusies Advies 18 Bijlage 1 Werkwijze sorteeranalyses fijn restafval 19 Bijlage 2 Resultaten sorteeranalyses fijn restafval 20 Bijlage 3 Inzamelresultaten gemeente Brielle 22 2

3 1. Inleiding Fijn en grof huishoudelijk afval Binnen het gemeentelijk afvalbeleid wordt onderscheid gemaakt in fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval. Fijn huishoudelijk afval Hieronder verstaan we fijn restafval, gft-afval, papier, glas, textiel, kunststof verpakkingen en klein chemisch afval Grof huishoudelijk afval Huishoudelijk afval dat te zwaar of te groot is om in een zak of minicontainer te kunnen aanbieden. Grof huishoudelijk afval kunnen inwoners aanbieden op de milieustraat dan wel op afroep aan huis laten inzamelen. Bruikbare huisraad bestemd voor het kringloopbedrijf wordt ook tot het grof huishoudelijk afval gerekend. Afvalmonitor/ effectmeting In 2014 is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het fijn restafval in Brielle. Door de resultaten van deze sorteeranalyse te koppelen aan de inzamelcijfers kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de gescheiden inzameling in Brielle. In de gemeente Brielle wordt onderscheid gemaakt in de volgende gebiedstypen met elk hun eigen inzamelmiddel voor fijn huishoudelijk restafval: Type gebied Bebouwde kom Type woning en inzamelmiddel voor fijn huishoudelijk restafval Alle woningen binnen de bebouwde kom die beschikken over een minicontainer. 3

4 BUREAU Inzamelwijze per afvalstroom De inzamelwijzen verschillen per afvalstroom en gebied. 4

5 2. Beleidskaders en doelstellingen 2.1 Landelijk beleid Landelijk Afvalbeheerplan Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) vormt het kader voor het gemeentelijk afvalbeleid. Het plan geeft aan dat een vermindering van de milieudruk noodzakelijk is. Het afvalstoffenbeleid moet een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. In LAP2 is daarom ingezet op grondstoffenbeleid. Het beleid dient zich niet alleen meer te richten op de eindfase van materiaalketens, het afvalstadium, maar op de gehele materiaalketen. Conform de prioriteitsvolgorde of ladder van Lansink ligt het accent op het voorkomen van afval en de wel ontstane afvalstromen als grondstof te hergebruiken. In LAP2 zijn zeven afvalstromen waarvan de milieudruk hoog is geselecteerd als prioritair voor de ketenaanpak in het afvalbeleid, te weten papier en karton, textiel, bouw- en sloopafval, organisch afval/ voedselresten, aluminium, PVC en grof huishoudelijk afval. In het LAP2 is voor 2015 een doelstelling geformuleerd van 60 % nuttige toepassing/ hergebruik (totaal bron- en nascheiding) van alle (grof) huishoudelijk afval. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in augustus 2011 in zijn Afvalbrief de ambitie neergelegd om in 2015 van de totale hoeveelheid afval die vrijkomt uit huishoudens 65 % te recyclen. Dit is dus een feitelijke bijstelling van de doelstelling uit LAP2. Publiek Kader en Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval t/m 2025 In januari 2014 heeft de staatssecretaris de ambitie die is opgenomen in LAP2 nog verder aangescherpt in het programma Van Afval Naar Grondstof. In Van Afval Naar Grondstof staat dat 75 % van het huishoudelijk afval in 2020 geschikt moet zijn voor hergebruik. In de verdere toekomst moet 100 % van het huishoudelijk afval hergebruikt worden. 1 december 2014 heeft de staatssecretaris het Publiek Kader Huishoudelijk Afval en het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is naast een hergebruiksdoelstelling ook een doelstelling voor de maximale hoeveelheid restafval (totaal van fijn en grof restafval) gedefinieerd, te weten 100 kilogram per inwoner in 2020 en 30 kilogram in Deze ambitie vormt voor de gemeente geen dwingend kader, maar is politiek hoogst actueel en wordt volop opgepakt door de markt. Kern van het Publiek Kader is dat huishoudelijke product- en materiaalketens worden gesloten en dat dit gebeurt aan de hand van drie uitgangspunten: de vervuiler betaalt; de dynamiek van burgers en bedrijven krijgt de ruimte; marktfalen wordt tegengegaan. 5

6 Om deze visie uit te voeren is het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval ontwikkeld om structureel aan de slag te gaan met het motiveren, faciliteren en betrekken van de gemeenten, de burger en andere ketenpartijen aan de hand van verschillende activiteiten. Het merendeel van de activiteiten richt zich met name op de periode tot en met 2017, maar het uitvoeringsprogramma heeft een doorlooptijd tot Samenvatting landelijke doelstellingen Percentage hergebruik Hoeveelheid restafval per inwoner Landelijke doelstelling % Geen doelstelling Landelijke doelstelling % 100 kg Landelijke doelstelling 2025 Geen doelstelling 30 kg 6

7 3. Toetsing 3.1 Toetsing VANG doelstelling 2020 Wanneer Brielle uit wil komen op de VANG doelstelling: er komt in 2020 niet meer restafval (fin + grof) vrij dan100 kg per inwoner per jaar, dan moet per inwoner 206 kg worden omgebogen naar hergebruik / grondstoffen. Ten opzichte van 2014 vereist dat een vermindering van de hoeveelheid restafval met 67%. 618 fijn afval hergebruik % % % % grof afval hergebruik fijn en grof afval hergebruik extra hergebruik fijn restafval grof restafval fijn afval grof afval totaal fijn en grof Doelstelling 2020 fijn en grof restafval Figuur 3.1 Hoeveelheid huishoudelijk afval in kilogram per inwoner 7

8 3.2 Vergelijking Brielle met het CBS gemiddelde Ten opzichte van het voor Brielle vergelijkbare CBS gemiddelde ligt de afvalproductie in Brielle hoger voor fijn afval en aanzienlijk hoger voor grof afval. De hoeveelheid gescheiden ingezameld fijn afval loopt fors achter bij het vergelijkbare CBS gemiddelde. De hoeveelheid gescheiden ingezameld grof afval ligt in Brielle hoger dan het vergelijkbare CBS gemiddelde. Procentueel gezien is dat een vertekening; in Brielle ligt het scheidingspercentage op 75% en in de vergelijkbare gemeenten van het CBS gemiddelde ligt het scheidingspercentage op 83% grof afval hergebruik fijn afval hergebruik grof restafval fijn restafval fijn afval 2014 CBS weinig stedelijk 2013 grof afval 2014 CBS weinig stedelijk 2013 Figuur 3.2 Hoeveelheid huishoudelijk afval in kilogram per inwoner, vergeleken met het CBS gemiddelde. 8

9 4. Resultaat afvalinzameling In dit hoofdstuk tonen we het resultaat van de gescheiden afvalinzameling in 2014 en vergeleken met de jaren 2011 tot en met Tevens is het resultaat vergeleken met het gemiddelde resultaat van vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. Het CBS bepaalt de stedelijkheidsklasse van een gemeente op basis van het aantal adressen per km². Vanwege de gewenste vergelijkbaarheid zijn de inzamelresultaten uitgedrukt in kilogram per inwoner. De gemiddelde grootte van het huishouden (aansluiting) kan immers sterk verschillen per gemeente, waardoor de rekeneenheid kilogram per aansluiting geen eerlijke vergelijking mogelijk maakt. Voor Brielle is gerekend met het gemiddeld aantal per 1 januari 2014 en 1 januari 2015, namelijk inwoners. Voor 2011 t/m 2013 is gerekend met het aantal inwoners per 1 januari. Het percentage hergebruik/ nuttige toepassing en de hoeveelheid restafval (totaal van fijn en grof restafval) is getoetst aan de gemeentelijke en landelijke doelstellingen voor 2015 en Ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval Zie figuur 3.1. In 2014 is in Brielle gemiddeld per inwoner een hoeveelheid van 254 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Hiervan wordt 38 % gescheiden ingezameld en komt beschikbaar voor hergebruik/ nuttige toepassing. Uitgangspunt is dat alle gescheiden ingezamelde afval voor 100 % beschikbaar komt voor hergebruik/ nuttige toepassing. In vergelijking tot het CBS gemiddelde voor vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten zamelt Brielle meer huishoudelijk afval in. Dit komt vooral door een grotere hoeveelheid fijn en grof restafval. De hoeveelheid gescheiden ingezameld fijn afval ligt daarentegen in Brielle juist lager (zie voor verklaring figuur 3.2). Brielle voldoet nog niet aan de landelijke doelstelling voor 2015, te weten 65 % hergebruik/ nuttige toepassing. Brielle voldoet nog lang niet aan de landelijke doelstelling voor 2020, te weten 75 % hergebruik/ nuttige toepassing en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner (totaal van fijn en grof restafval). 9

10 % % 49 % 51 % % grof afval hergebruik fijn afval hergebruik grof restafval fijn restafval CBS weinig stedelijk 2013 Figuur 4.1 Hoeveelheid huishoudelijk afval in kilogram per inwoner 10

11 4.2 Gescheiden ingezameld fijn afval Zie figuur 3.2. Het gescheiden ingezamelde fijn afval betreft gft-afval, papier, glas, textiel, kunststof verpakkingen en klein chemisch afval. De trend in Brielle is een dalende hoeveelheid van de meeste afvalstromen. Papier en gft-afval maken het grootste deel uit van het totaal. In vergelijking tot het CBS gemiddelde voor vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten zamelt Brielle minder gft-afval en papier apart in. Ook de ingezamelde hoeveelheid kunststof verpakkingen blijft in Brielle achter bij het CBS gemiddelde , , ,3 0, , overig fha klein chemisch afval kunststof verpakkingen textiel glas papier gft-afval CBS weinig stedelijk 2013 Figuur 4.2 Hoeveelheid gescheiden ingezameld fijn afval in kilogram per inwoner 11

12 4.3 Gescheiden ingezameld grof afval Zie figuur 3.3. Het gescheiden ingezamelde grof afval in Brielle bestaat voor bijna 90 % uit grof tuinafval, hout, puin en grond dat inwoners aanbieden op de milieustraat. In vergelijking tot het CBS gemiddelde voor vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten ligt de hoeveelheid van de qua omvang belangrijkste afvalstromen in alle gevallen hoger, behalve in 2012 (Verklaring?) overig grond puin hout grof tuinafval CBS weinig stedelijk 2013 Figuur 4.3 Hoeveelheid gescheiden ingezameld grof afval in kilogram per inwoner 12

13 5. Samenstelling fijn restafval In dit hoofdstuk tonen we het resultaat van de sorteeranalyses van het fijn restafval in Sorteeranalyses zijn uitgevoerd van het fijn restafval afkomstig uit bebouwde kom. In bijlage 1 zijn de gedetailleerde resultaten per gebied opgenomen. Het resultaat is vergeleken met het gemiddelde resultaat van vergelijkbare zogenaamde weinig stedelijke gemeenten. Het CBS heeft deze gegevens niet. Gebruik is gemaakt van de database van Bureau Milieu & Werk. 13

14 5.1 Resultaat 2014 Samenstelling in gewichtspercentages Zie figuur 4.1. In vergelijking tot het gemiddelde van vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten (bron: database Bureau Milieu & Werk, afgekort BMW) komt in het fijn restafval van de gemeente Brielle naar verhouding meer papier voor en minder gft-afval en kunststof verpakkingen. 100% 100% 22% 17% 19% 7% 3% 3% 14% 18% 10% 5% 4% 9% niet herbruikbaar [1] overig herbruikbaar [2] kunststof verpakkingen textiel glas papier gft-afval 31% 39% Brielle BMW weinig stedelijk 2014 [1] niet herbruikbaar = hygiënisch papier, kca, tapijten, matten, leer, rubber en ondefinieerbaar afval [2] overig herbruikbaar = metalen, hout, puin, drankkartons, kunststof niet-verpakkingen en wit- en bruingoed Figuur 5.1 Samenstelling fijn restafval 2014 in gewichtspercentages 14

15 Samenstelling in kilogram per inwoner Zie figuur 4.2. Het resultaat van de sorteeranalyses is gerelateerd aan de hoeveelheid fijn restafval die is ingezameld. De hoeveelheid restafval per inwoner is in Brielle fors hoger dan in vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. Het gemiddelde sorteerresultaat voor weinig stedelijke gemeenten (database Bureau Milieu & Werk) is gekoppeld aan het CBS-gemiddelde inzamelresultaat voor dit type gemeenten Brielle BMW weinig stedelijk 2014 niet herbruikbaar [1] overig herbruikbaar [2] kunststof verpakkingen textiel glas papier gft-afval [1] niet herbruikbaar = hygiënisch papier, kca, tapijten, matten, leer, rubber en ondefinieerbaar afval [2] overig herbruikbaar = metalen, hout, puin, drankkartons, kunststof niet-verpakkingen en wit- en bruingoed Figuur 5.2 Samenstelling fijn restafval in kilogram per inwoner 15

16 6. Respons gescheiden ingezameld fijn afval 6.1 Inzamelrespons Brielle Voor gft-afval, papier, glas, textiel, kunststof verpakkingen en kca (samen het ingezamelde fijn afval) is de respons op de gescheiden inzameling berekend. De respons is hoeveel van elke afvalstroom apart wordt ingezameld (inzamelcijfers 2014) ten opzichte van de totaal vrijkomende hoeveelheid van die afvalstroom (ingezamelde hoeveelheid 2014 en aanwezig in het fijn restafval op basis van sorteeranalyses 2014). Tevens is een waardering gegeven van de inzamelrespons op basis van een vergelijking met resultaten in vergelijkbare gemeenten. Als referentie is gebruik gemaakt van de database van Bureau Milieu & Werk. Een waardering met normaal betekent dat de meeste vergelijkbare gemeenten deze responsscore realiseren. Een waardering met laag betekent dat de meeste vergelijkbare gemeenten een hogere responsscore realiseren. Een waardering met hoog betekent dat de meeste vergelijkbare gemeenten een lagere responsscore realiseren. De respons voor papier en kunststof verpakkingen is laag in Brielle. Tabel 6.1 Respons gescheiden ingezameld fijn afval A. Gescheiden ingezameld B. Aanwezig in fijn restafval C. Totaal vrijkomend D. Inzamelrespons (A/C) Waardering inzamelrespons Hoeveelheden in kg/ inwoner gft- afval % normaal papier % laag glas % normaal textiel % normaal kunststof verpakkingen % laag klein chemisch afval 0,5 0,1 0,6 84% hoog 16

17 6.2 Respons in vergelijking met het CBS gemiddelde In het onderstaande overzicht is de respons per deelstroom vergeleken met het voor Brielle vergelijkbare CBS gemiddelde 1. Toelichting Uit de responsoverzichten blijkt dat de vrijkomende hoeveelheid papier en kunststofafval in Brielle significant lager ligt dan het vergelijkbare CBS gemiddelde. Verbetering van de respons moet in vergelijking met het CBS gemiddelde mogelijk zijn voor papier (163 ton) en kunststof (16 ton). kilogram per inwoner % % Brielle 2014 CBS / BMW weinig stedelijk apart ingezameld gft-afval gft-afval in fijn restafval kilogram per inwoner % % apart ingezameld % % papier papier in fijn restafval kilogram per inwoner 8 6 apart ingezameld glas glas in fijn restafval Brielle 2014 CBS / BMW weinig stedelijk Brielle 2014 CBS / BMW weinig stedelijk kilogram per inwoner % % apart ingezamelde kunststof verpakkingen % % kunststof verpakkingen in fijn restafval kilogram per inwoner 7 8 apart ingezameld textiel textiel in fijn restafval Brielle 2014 CBS / BMW weinig stedelijk Brielle 2014 CBS / BMW weinig stedelijk Overzicht 6.2 Respons gescheiden ingezameld fijn afval vergeleken met CBS gemiddelde. 1 Om deze vergelijking te kunnen maken zijn de gemiddelde sorteerresultaten van Bureau Milieu & Werk voor de weinig stedelijke gemeenten (ruim 20) toegepast op het restafvalcijfer van het CBS gemiddelde. 17

18 7. Conclusies en advies 7.1 Conclusies 1. De gemeente Brielle loopt achter in afvalscheiding ten opzichte van vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. Dit komt vooral door het verminderde scheidingsgedrag van gft-afval, papier en kunststof verpakkingen, alsmede de grote hoeveelheid fijn restafval die inwoners aanbieden. 2. Met 51 % hergebruik is de landelijke doelstelling voor 2015, te weten 65 % hergebruik, nog ver buiten bereik. 3. Met 51 % hergebruik en 254 kilogram restafval per inwoner (totaal van fijn en grof restafval) heeft Brielle nog een lange weg te gaan om te kunnen voldoen aan de landelijke doelstelling voor 2020, te weten 75 % hergebruik en maximaal 100 kilogram restafval. 4. Om te voldoen aan de doelstelling voor 2020 zal Brielle een grote stap moeten maken en meer ambitie moeten tonen dan het huidige beleid. 7.2 Advies 1. Heroverweeg het wekelijks inzamelen van fijn restafval met de minicontainer. Hoe meer gelegenheid inwoners hebben om afval aan te bieden hoe meer afval men aanbiedt. De landelijke trend is juist dat gemeenten het aanbieden van fijn restafval proberen te ontmoedigen door minder vaak aan huis in te zamelen of te kiezen voor een methodiek waarbij inwoners het fijn restafval naar een verzamelcontainer in de wijk moeten brengen. 2. Heroverweeg de bestaande capaciteit aan kunststofbakken en eventueel de wijze van inzamelen van kunststof verpakkingen. 18

19 Bijlage 1 Werkwijze sorteeranalyses fijn restafval Sorteeranalyse fijn restafval De bebouwde kom van Brielle is als één onderzoeksgebied beschouwd. Omdat het fysiek onmogelijk is om het fijn restafval van alle huishoudens uit een onderzoeksgebied te sorteren is telkens een steekproefmonster genomen. Dit steekproefmonster dient voldoende representatief te zijn voor het betreffende onderzoeksgebied. Dat wil zeggen dat het afval dat wordt ingezameld ten behoeve van de sortering een afspiegeling is van het fijn restafval dat in dit gebied wordt aangeboden. Een dergelijke representatieve hoeveelheid fijn restafval wordt verkregen door steekproefsgewijs inzamelmiddelen met fijn restafval in te zamelen. De grootte van de steekproef dient zodanig te zijn dat toevalligheden een geringe invloed op het totale resultaat hebben. De grootte van elk steekproefmonster is afhankelijk van het inzamelmiddel. De steekproef is representatief wanneer ca. 750 kg in het proefgebied op basis van systematische steekproeftrekking afval wordt ingezameld. In de bebouwde kom staat dit gelijk aan de inhoud van 40 minicontainers. Op deze wijze worden verschillen tussen straten, in woonsituatie en voorkeuren uitgeschakeld en een representatief beeld verkregen van het geselecteerde gebied. De meting is gedurende een periode van een jaar één keer uitgevoerd. Seizoensinvloeden zijn hierdoor niet uitgesloten. Uit het ingezameld steekproefmonster restafval is een sorteermonster getrokken van circa 750 kilogram. 19

20 Bijlage 2 Resultaten sorteeranalyses fijn restafval 2 In de tabellen 2.1, 2.2 en 2.3 staat de samenstelling (%) van het fijn restafval in de gemeente Brielle. Het betreft een eenmalige waarde van de meting in Naast deze gegevens wordt voor het resultaat in 2014 een indicatieve waardering gegeven van het aandeel van de verschillende componenten op basis van een vergelijking met resultaten uit de database van Bureau Milieu & Werk BV. In de database worden de resultaten gecategoriseerd naar typen wijken / bebouwingstypen. De resultaten van de bebouwde kom uit Brielle zijn vergeleken met de gemiddelde score van de bebouwde kom uit de database van Bureau Milieu & Werk BV. Op basis van de vergelijking wordt het resultaat per component gewaardeerd. waardering sorteerresultaat ten opzichte van gemiddelde database Bureau Milieu & Werk BV weinig weinig tot normaal normaal normaal tot veel veel meer dan 25 % afwijking naar beneden tussen de 12,5 % en 25 % afwijking naar beneden max. 12,5 % afwijking naar beneden en max. 12,5 % afwijking naar boven tussen de 12,5 % en 25 % afwijking naar boven meer dan 25 % afwijking naar boven ' weinig' is een positieve waardering (aangeduid met een groene kleur), ' veel' een negatieve waardering (rode kleur). Is de waardering weinig tot normaal, normaal of normaal tot veel, dan is geen kleurstelling gebruikt. Met betrekking tot kca moet worden aangetekend dat er grote schommelingen in het aandeel kca kunnen optreden als gevolg van de kleine absolute hoeveelheid kca die aanwezig is in het fijn restafval. 2 Alle tabellen zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn weergegeven als afgeronde getallen met 1 cijfer achter de komma. Alhoewel de volgende cijfers achter de komma in het rapport niet zichtbaar zijn, wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een handmatige optelling van cijfers uit het rapport het totaal + of 0,2 kan afwijken van het gepresenteerde getal. 20

21 Aandeel in fijn restafval Bebouwde kom 2014 Component % waardering 2014 gft-afval 31,5 weinig tot normaal papier en karton 14,2 veel hygiënisch papier 15,7 veel drankkartons 2,8 normaal tot veel kunststoffen 13,5 weinig tot normaal glas 3,3 normaal metalen 1,7 weinig textiel 2,8 weinig puin en keramiek 3,0 weinig tot normaal hout 1,7 weinig klein chemisch afval <0,1 weinig wit- en bruingoed 3,4 veel overig afval 6,5 weinig tot normaal totaal 100,0 Subanalyse gft-afval - tuinafval 0,1 - etensresten 31,4 Subanalyse bruikbaar papier - karton en papieren verpakkingen 7,9 - drukwerk, kranten en tijdschriften 6,3 Subanalyse kunststoffen - kunststof verpakkingen 7,0 - overig kunststof 6,4 Tabel 1 Samenstelling fijn restafval laagbouw gemeente Brielle Toelichting 2014: - Hygiënisch papier bevat een groot aandeel luiers - Kca: batterijen - Wit- en bruingoed: stofzuiger, scanner, tosti apparaat, afstandsbediening 21

22 Bijlage 3 Inzamelresultaten gemeente Brielle In de volgende tabel zijn de inzamelresultaten van de gemeente Brielle in beeld gebracht van 2011 tot en met Fijn huishoudelijk afval (fha) (ton) (kg aans) (kg inw) (ton) (kg aans) (kg inw) fijn restafval ,3 254, ,0 236,7 gft- afval ,7 86, ,3 89,8 droge componenten Brielle 2011 papier ,7 42, ,5 43,2 glas ,4 23, ,5 22,2 textiel 90 11,7 5,6 45 5,9 2,8 kunststof verpakkingen 62 8,1 3,9 64 8,4 4,0 totaal droge componenten ,8 75, ,2 72,1 kca 10 1,3 0,6 6 0,8 0,4 totaal fijn huis houdelijk afval (fha) ,0 416, ,3 399,0 apart ingezameld (% ) 38,9 % 40,7 % 2012 Grof huisafval (gha) haalsysteem Grof restafval 80 10,4 5, ,3 4,9 totaal haalsysteem 80 10,4 5, ,3 4,9 brengsysteem Grof restafval ,0 65, ,2 56,4 Accu's 4 0,6 0,3 5 0,7 0,3 Asbest 9 1,1 0,5 6 0,7 0,4 Elektriche apparatuur ,2 6, ,7 7,0 Frituurvet 2 0,2 0,1 0,0 0,0 Hout A + B ,0 19, ,3 13,0 Hout C 0,0 0,0 0,0 0,0 Metalen ,8 9, ,0 7,6 Olie 3 0,4 0,2 1 0,1 0,1 Puin ,2 63, ,7 54,3 Snoeiafval ,0 46, ,7 34,7 Vlakglas 3 0,4 0,2 3 0,5 0,2 totaal brengsysteem ,9 211, ,6 173,9 totaal grof huis afval (gha) ,3 216, ,9 178,9 apart ingezameld (% ) 69,8 % 68,5 % totaal fha + gha ,3 632, ,2 577,9 apart ingezameld (% ) 49,5 % 49,3 % 22

23 Fijn huishoudelijk afval (fha) (ton) (kg aans) (kg inw) (ton) (kg aans) (kg inw) fijn restafval ,4 255, ,1 254,1 gft- afval ,4 88, ,6 88,4 droge componenten Brielle papier ,5 38, ,7 36,9 glas ,1 22, ,3 21,7 textiel 58 7,5 3,5 68 8,8 4,1 kunststof verpakkingen 66 8,6 4, ,0 5,2 totaal droge componenten ,7 68, ,9 67,9 kca 5 0,6 0,3 9 1,2 0,5 totaal fijn huis houdelijk afval (fha) ,1 412, ,7 410,9 apart ingezameld (% ) 38,1 % 38,2 % Grof huisafval (gha) haalsysteem Grof restafval 89 11,7 5, ,7 5,5 totaal haalsysteem 89 11,7 5, ,7 5,5 brengsysteem Grof restafval ,0 53, ,5 46,2 Accu's 2 0,2 0,1 3 0,4 0,2 Asbest 2 0,3 0,1 3 0,4 0,2 Elektriche apparatuur ,6 6, ,5 7,2 Frituurvet 3 0,4 0,2 2 0,2 0,1 Hout A + B ,3 16, ,5 18,5 Hout C 5 0,6 0,3 35 4,6 2,2 Metalen ,4 8, ,5 7,7 Olie 2 0,3 0,1 4 0,5 0,2 Puin ,6 66, ,7 72,0 Snoeiafval ,8 44, ,9 45,4 Vlakglas 8 1,0 0,5 24 3,1 1,4 totaal brengsysteem ,5 196, ,7 201,4 totaal grof huis afval (gha) ,2 202, ,4 206,9 apart ingezameld (% ) 73,7 % 77,7 % totaal fha + gha ,3 614, ,1 617,8 apart ingezameld (% ) 49,8 % 51,4 % 23

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 NV IRADO Fokkerstraat 550 Postbus 58 3100 AB SCHIEDAM Tel: 010 631 56 80 Fax: 010 631 55 08 Schiedam, oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011 Datum februari 2012 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2009 Datum 15 maart 2010 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Van afval naar grondstof Grondstoffenbeleidsplan gemeente Scherpenzeel

Van afval naar grondstof Grondstoffenbeleidsplan gemeente Scherpenzeel Van afval naar grondstof gemeente Scherpenzeel Doss. no. 16CC133 Tilburg, 4 mei 2016 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995 E-mail: info@deafvalspiegel.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Datum Mei 2013 Colofon Projectnaam Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Versienummer 1.0 Hoewel dit rapport

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

"Samen houden wij afval gescheiden"

Samen houden wij afval gescheiden AFVALSTOFFENPLAN "Samen houden wij afval gescheiden" 1 2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 14 2. BELEIDSKADERS 15 2.1 Inleiding 15 2.2 Europees afvalbeleid 15 2.3 Nederlands afvalbeleid 18 2.4

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen Gemeente Houten Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval Proefwijk De Akker en Bermen Mei 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inzameling en transport steekproefmonsters... 4 2.1 Straatselectie steekproefmonsters...

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard 1 9 NOV Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'B201319887* Afvalprofiel peiljaar 2012 Gemeente Heerhugowaard Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. CYCLUSMANAGEMENT Afvalprofiel peiljaar

Nadere informatie

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013 Monitor 2012 Gemeente Steenwijkerland Zwolle, 16 april 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

t!' 2 Hilfiflfvik i; i.

t!' 2 Hilfiflfvik i; i. 12INT01117 Gemeente Hellendoorn Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid In de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid is een nadere uitwerking gemaakt om tot een betere afvalscheiding te komen van de verschillende

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 maart 2011 Onderwerp: Deelname praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval Voorgesteld besluit: Deel

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

sectorplan 18 Papier en karton

sectorplan 18 Papier en karton sectorplan Papier en karton 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Papier en karton 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, kantoren en grafische industrie 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 4.160

Nadere informatie

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Doss. no. : 14A543 Tilburg, 27 juni 2014 Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Doetinchem Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke beleidskaders

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen PILOT HOONHORST Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen Gemeente: Dalfsen Periode: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Datum: 20 september 2012 Hoonhorst zegt DAG 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Nulsituatie

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN- VERORDENING concept Auteur Jan ten Klooster Functie medewerker beleidsuitvoering Datum oktober 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3

Nadere informatie

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Datum : 21 februari 2012 Versie : concept 2 Opgesteld voor : Gemeente Wormerland Opgesteld door : HVCinzameling

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! Deventer, 10 juni 2015 Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor onze 8 gemeenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Notitie Optimalisering Afvalbeheer

Voortgangsrapportage 2007 Notitie Optimalisering Afvalbeheer Voortgangsrapportage 2007 Notitie Optimalisering Afvalbeheer Stadsbeheer / Milieu & Vergunningen September 2008 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstellingen Notitie Optimalisering Afvalbeheer 3. Afvalfracties

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren:

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren: GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Elburg-Oldebroek maken werk van grondstoffen. Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 230351 / 230434 Behandelend ambtenaar M. Tijssen

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018

AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018 AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 Doel van het afvalstoffenplan... 3 Te bereiken resultaat... 3 Balans in de afvaldriehoek... 3 Procesaanpak en tijdspad... 4 BESCHIKBARE STURINGSELEMENTEN...

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

*Z02AEE14D7B* Startnotitie. "Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product.

*Z02AEE14D7B* Startnotitie. Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product. *Z02AEE14D7B* Registratienummer: Z -14-23839 / 19201 Startnotitie AFVALBELEIDSPLAN 2015 2020 "Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product." Wilma

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001 GAD-meter 2012 Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken Haal meer uit afval Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoe is de afvalstoffeninzameling georganiseerd? pagina 5 Sorteeranalyse

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie