Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)"

Transcriptie

1 Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

2 Kerngegevens

3 Projectleider Afdeling Gerard Verweij, milieu- en duurzaamheidcoördinator Ruimte 3 Datum Mei Behandeling Gemeenteraad Planstatus Concept Projectnummer Opdrachtgever Martin Kip en Bernie Kleuskens Identificatie

4 Inhoudsopgave

5 Bladzijde 1. INLEIDING EN LEESWIJZER 6 2. VEILIGE EN SCHONE LEEFOMGEVING WET MILIEUBEHEER EXTERNE VEILIGHEID GELUIDSHINDER LUCHTKWALITEIT WATERBELEID BODEMBELEID AFVALBELEID NATUUR- EN BIODIVERSITEIT 13 BIJLAGEN

6 1. INLEIDING EN LEESWIJZER Voor u ligt het jaarverslag van de wettelijk verplichte taken uit ons milieu- en duurzaamheidbeleid over Het uitvoeringsprogramma Bussum bewust de toekomst in, is de kapstok voor de uitvoering van het Bussumse milieu- en duurzaamheidbeleid. De inzet op de wettelijke activiteiten is in het uitvoeringsprogramma omschreven in het tweede hoofdstuk: Veilige en schone leefomgeving. In dit verslag komen de inspanningen aan bod die Bussum gedaan heeft voor een schoon en goed functionerend openbaar gebied in De activiteiten uit de volgende beleidsvelden komen voor het voetlicht: milieutoezicht en handhaving (wet Milieubeheer), externe veiligheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, waterbeleid, bodembeleid, afvalbeleid en natuur- en biodiversiteit. Populair verslag De niet wettelijke taken rond milieu en duurzaamheid, vanuit onder andere het raadsprogramma Bussum bewust de toekomst in, visie op duurzame ontwikkeling , komen in een separaat verslag aan bod. 6 6 Financiën De financiële verantwoording van het milieu- en duurzaamheidbeleid loopt via de gemeentelijke begrotingscyclus.

7 2. VEILIGE EN SCHONE LEEFOMGEVING In 2012 is op veel gebieden in Bussum gewerkt aan een schone, veilige en goed functionerende leefomgeving. Hieronder treft u de resultaten van 8 beleidsvelden aan, inclusief de wettelijk verplichte WET MILIEUBEHEER In het kader van de Wet Milieubeheer zijn de volgende activiteiten met betrekking tot vergunningverlening, milieutoezicht en handhaving ondernomen: 13 meldingen ontvangen van inrichtingen inzake artikel 8.41, die onder het Activiteitenbesluit vallen. Deze meldingen zijn gepubliceerd op de gemeentepagina van het Bussums Nieuws. Dit zijn minder meldingen dan voorzien. De reden is dat alleen bedrijfswijzigingen en het vestigen van nieuwe bedrijven gemeld moeten worden. Daarnaast is het niet langer verplicht voor categorie A-inrichtingen om verandering te melden; 21 adviezen aan de Front Office in het kader van de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). De adviezen hadden veelal betrekking op het aanvragen van vergunningen met een overlap tussen bouwen en milieu; 6 ontheffingen afgegeven om afvalwater te lozen op het riool. Dit betrof meestal bronneringswater bij bouwwerkzaamheden; 1 ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor gevelreinigingswerkzaamheden. Dit is veel lager dan voorzien. Vermoedelijk wordt er veelal zonder vergunning gereinigd. Per 1 januari 2013 is deze taak overgedragen aan de bouwinspecteurs. Aangezien gevelreiniging vaak voorkomt bij bouwactiviteiten wordt op deze manier beter toezicht gehouden en zal het aantal ontheffingsaanvragen naar verwachting weer toenemen in 2013; 1 omgevingsvergunning is verleend voor het onderdeel milieu; er zijn 174 bedrijfscontroles uitgevoerd. In 64 gevallen werden overtredingen geconstateerd. Bij 2 bedrijven is het bestuursrechtelijk handhavingtraject ingezet. Het aantal gevonden overtredingen is iets hoger dan in 2011 maar vraagt niet om extra aandacht; 33 keer hebben inwoners van Bussum een milieugerelateerde klacht met betrekking tot geur- en geluidsoverlast ingediend. Dit is hetzelfde aantal als vorig jaar. De klagers zijn over het algemeen wel zeer goed te spreken over de snelle afhandeling van de klachten. Alle klachten zijn binnen de termijn van 14 dagen afgehandeld; er zijn 6 lozingen en 1 gevelreiniging gecontroleerd. Milieuestafette De milieuestafette is een landelijk georganiseerde activiteit. Diverse handhavingsorganisaties voeren in de regio rond een bepaald thema controles uit. In 2012 was het thema Transport controles. Op 26 en 27 september zijn 50 transporten gecontroleerd waarbij 15 transporteurs zijn aangeschreven. In tegenstelling tot andere jaren voldoen transportbedrijven tegenwoordig beter aan de wettelijke bepalingen. Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek Op 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten en provincies die hun taken op het gebied van milieu bundelen. De gemeente Bussum maakt hier deel van uit. In 2012 is door de medewerkers van Bussum veel werk verricht om de oprichting van deze dienst mogelijk te maken. De gemeente Bussum heeft een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de werkprocessen, de ICT voorzieningen, het digitaliseren van documenten en het vormgeven van Het Nieuwe Werken binnen deze organisatie. 7 7

8 2.2. EXTERNE VEILIGHEID Onderstaande activiteiten zijn ondernomen om risico s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen te minimaliseren: het risico van de route vervoer gevaarlijke stoffen over de weg is in kaart gebracht voor de route door Bussum. Uit de risicoberekening kwam naar voren dat het groepsrisico zeer laag is; bij 15 ruimtelijke ontwikkelingen is geadviseerd over het vergroten van de veiligheid en is de uitvoering getoetst aan de beleidsvisie externe veiligheid. Deze plannen betroffen ontwikkeling in een gebied met een transportlijn voor gevaarlijke stoffen of in de buurt van een LPG tankstation; 3 bedrijven hebben een ontheffing gekregen voor de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De regionale brandweer was bij het verlenen van deze ontheffingen betrokken; het register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) is actueel gehouden. In dit landelijke register wordt informatie over risicovolle bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen vastgelegd. Alle wijzigingen die in 2012 hebben plaatsgevonden zijn direct verwerkt in het register GELUIDSHINDER De onderstaande activiteiten zijn in 2012 ondernomen om de inwoners van Bussum te beschermen tegen de gevolgen van geluidsoverlast: Geluidsbelastingkaarten In gewestelijk verband zijn in 2012 de geluidsbelastingkaarten op grond van de verplichting uit de EUrichtlijn omgevingslawaai en de Wet geluidhinder opgesteld door adviesbureau dbvision uit Utrecht. De doelstelling daarbij is om de geluidsoverlast, veroorzaakt door autoverkeer, spoorwegen, luchtvaart en gezoneerde industrieterreinen, in kaart te brengen en waar mogelijk te verminderen. De geluidsbelastingkaarten zijn op 26 juni 2012 vastgesteld door B&W. De volgende stap is het opstellen van een actieplan voor de aanpak van de geluidsknelpunten. Dit actieplan wordt, in gewestelijk verband, opgesteld door adviesbureau DHV, in samenwerking met strategisch adviesbureau Maatschap voor Communicatie uit Utrecht. Op 17 juli 2013 moeten de actieplannen vastgesteld zijn door het college. De geluidbelastingkaarten zijn ook te bekijken op: Startpagina geluidsbelastingkaarten Bussum Railschermen langs het spoor Op 31 januari 2012 hebben B&W besloten dat ter bestrijding van geluidsoverlast langs het spoor tussen de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid 4 meter hoge, duurzame kokosvezelschermen worden geplaatst. Deze schermen worden aan beide zijden van groenblijvende beplanting voorzien. Vervolgens is op 11 april in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over de plaatsing van railschermen langs het spoor. Een kleine honderd Bussumers lieten zich informeren over de plannen. Er was ook een proefstuk van het te plaatsen kokosscherm te zien. Op 17 april 2012 is aan ProRail een vierde garantieverklaring afgegeven van ,-. Deze verklaring is nodig ter dekking van de kosten die ProRail maakt, vooruitlopend op de tussen de gemeente en ProRail te sluiten projectovereenkomst. Op 22 augustus 2012 stemde B&W in met het concept saneringsprogramma, dat door adviesbureau DGMR werd opgesteld. In dit programma staan de te nemen maatregelen rondom de plaatsing van de schermen en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Omdat tegen het saneringsprogramma geen zienswijzen werden ingediend kon de subsidieaanvraag ongewijzigd bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) ingediend worden. Op 27 november ontving de gemeente Bussum per brief een subsidiebeschikking van ,- exclusief BTW. Deze subsidie is voor het plaatsen van raildempers en het bouwen van de geluidschermen in Bussum. Verder is met ProRail overeengekomen dat zij vanuit het project PréNoMo ,- (ex BTW) zal bijdragen 8 8

9 aan de uitvoeringskosten van het project. BSV heeft inmiddels een eerste voorschot ter grootte van ,25 overgemaakt. Het daadwerkelijk plaatsen van de schermen zal in het tweede kwartaal van 2014 plaatsvinden. Er moet nog een omgevingsvergunning voor de schermen worden verleend en er moet vervolgens een aannemer worden gecontracteerd. Gevelmaatregelen langs het spoor Uit het definitieve akoestisch onderzoek van DGMR, d.d. 22 augustus 2012 blijkt dat na het plaatsen van de raildempers en de geluidsschermen er nog 165 woningen zijn met een geluidsbelasting die hoger is dan de maximaal toelaatbare waarde van 63 db. Als er rekening wordt gehouden met de reeds gesaneerde woningen (85 van de 165), dienen er bij 80 woningen nog gevelmaatregelen onderzocht en mogelijk uitgevoerd te worden. Geluidadviezen Het thema Geluid vinden we terug in een veelvoud aan gemeentelijke producten en processen. De adviestaak is daarom belangrijk. In 2012 werden adviezen gegeven voor: bestemmingsplannen: Centrum en De Engh Roodborstlaan 30; ontwikkelingslocaties: Visie Brinklaan Noord, Kruislaan 15, Mariënburg Brinklaan 82, Iepenlaan 4a, Vaartweg 26-28, Torenlaan 1/Prinsenstraat 14, Brinklaan , Huizerweg 54 en herinrichting Ceintuurbaan; omgevingsvergunningen binnen een onderzoekszone van een weg of een spoorweg, te weten: Brinklaan 2-10, Brinklaan 13 en Vlietlaan 46d; ontheffingen artikel 4:6 APV Overige geluidshinder voor festiviteiten en werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. overschrijdingen hebben voorgedaan van de luchtkwaliteitsnormen in de Wet luchtkwaliteit. Voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) liggen de berekende concentraties en het aantal overschrijdingsdagen per jaar ruimschoots beneden de wettelijke normen. De meetresultaten van het meetstation aan de Ceintuurbaan ondersteunen dit. De berekende concentraties en overschrijdingsdagen langs een groot aantal hoofdwegen in Bussum zijn terug te vinden in de Resultaten berekeningen en metingen luchtkwaliteit in 2011, welke in Bijlage 1 is opgenomen. Alle Nederlandse gemeenten zijn jaarlijks verplicht om voor 1 mei de invoergegevens ten behoeve van de berekeningen van de luchtkwaliteit in het voorgaande kalenderjaar te actualiseren. Dit is nodig voor de nationale rapportage aan de Europese Commissie en monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Luchtmeetstation Ceintuurbaan Stimuleren fietsgebruik Met activiteiten die voortkomen uit de Fietsnota en de Parkeernota gemeente Bussum wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Door vaker de fiets te pakken in plaats van de auto dragen burgers bij aan de goede luchtkwaliteit in Bussum LUCHTKWALITEIT Bussum streeft naar een luchtkwaliteit die beter is dan de wettelijk vereiste grenswaarden en die onder alle omstandigheden gezondheidsklachten voorkomt. Bussumse luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in Bussum wordt met behulp van een zgn. monitoring tool berekend. Uit de metingen blijkt dat zich in 2011 binnen de gemeente Bussum geen 2.5. WATERBELEID Met de uitvoering van het waterbeleid worden maatregelen getroffen die de kans van milieuverontreiniging in het oppervlaktewater en het grondwater beperken en die de kans op wateroverlast verkleinen. In 2012 zijn de volgende acties ondernomen: het verrichten van overstortmetingen in de bergbezinkbassins (2012), met als doel om inzicht te

10 krijgen in het functioneren van de riolering en de oorzaken van overstorten; het in kaart brengen, monitoren en beheersen van diepere grondwaterverontreinigingen in het Gooi: In 2012 is een plan opgesteld waarin een strategie is bepaald voor het (doorlopend) monitoren van de diepere grondwaterverontreinigingen in het Gooi in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer; het aanleggen van gescheiden riolering en infiltratieriolering (afkoppelen) bij reconstructie Westereng deelplan 1. Daarnaast de afronding van herinrichtingsprojecten zoals Eslaan e.o, Jozef Israëlslaan e.o. en Vogelkersstraat e.o.; start met het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), planperiode Het GRP is een document waarin staat aangegeven wat er de komende tijd aan rioleringsprojecten wordt uitgevoerd en welke kosten dat met zich meebrengt; het opstellen van een Jaarrapportage Riolering In het kader van het voorschrift uit de Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) is deze jaarrapportage opgesteld, met daarin de wijzigingen en opgetreden calamiteiten in de riolering en planning van de uit te voeren rioleringsprojecten. In 2012 zijn de volgende extra werkzaamheden verricht: in december 2009 is het convenant Waterkwaliteitsspoor door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ondertekend. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater door het afkoppelen van het hemelwater (regenwater) van het vuilwaterrioolstelsel; voor de rioleringsprojecten die in het kader van het waterkwaliteitspoor zijn uitgevoerd in 2011 en 2012 is subsidie aangevraagd; er is een stoplicht-methode 1 onderzoek uitgevoerd naar kansrijke maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit in de watergangen Naarden-Bussum; in 2012 is er onderzoek gedaan naar het plaatsen van een openbaar watertappunt in de gemeente Bussum. Het doel van het watertappunt is het stimuleren van watergebruik onder jongeren en het hergebruik van flesjes om de hoeveelheid zwerfafval, veroorzaakt door plastic flesjes/blikjes, te 1 Stappenplan voor de volgorde en doelmatigheid van het maatregelen pakket verminderen. In dit onderzoek is gekeken naar effectiviteit, kosten en plaatsing BODEMBELEID De bodem: we wonen en leven er op. We gebruiken de bodem om planten en bomen te laten groeien, groenten en fruit te telen, om grondwater op te pompen, om delfstoffen te winnen, voor warmte-koude-opslag en nog veel meer. De bodem bepaalt ook deels de inrichting van ons landschap. Het is dus belangrijk om onze bodem te beschermen opdat deze zo wordt gebruikt dat het in de behoeften van de huidige en de volgende generaties kan voorzien. Duurzaam bodembeleid dus. Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan Voor het gebruik van de Bussumse bodem heeft de gemeente regels opgesteld. Regels in de vorm van een nieuwe bodemkwaliteitskaart en een bodembeheersplan. Beide stukken zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Naarden en in december 2012 door de raad vastgesteld. Door de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan weten we wat de gemiddelde kwaliteit is van boven- en ondergrond. Daardoor is gebiedsspecifiek, duurzaam bodembeleid mogelijk. De kaart kan ook gebruikt worden om vrijstelling te verkrijgen voor het doen van een verkennend bodemonderzoek bij kleinschalige (ver)bouwprojecten (omgevingsvergunningvrij) en bij werken aan de openbare weg. Het bodembeheersplan bevat de gemeentelijke randvoorwaarden en procedures voor hergebruik van schone en licht verontreinigde grond. Deze grond wordt nieuwe bodem binnen de gebieden waarvoor de bodemkwaliteitskaart is opgesteld: de spelregels dus. Bussum en Naarden hebben ervoor gekozen om de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan te ontsluiten via een website. Deze website maakt het mogelijk om zelf onderzoek te doen naar de toepassing van herbruikbare grond. Via de site is de bodemkwaliteitskaart in te zien. Vraagbaak bodemonderzoek bij bouwaanvragen Omdat de wetgeving over het uitvoeren van een bodemonderzoek bij een WABO-vergunning (bouw) zo ingewikkeld is, heeft Bussum in 2012 een vraagbaak 10 10

11 ontwikkeld. De vraagbaak geeft antwoord of een bodemonderzoek bij een bouwvergunning nodig is. De vraagbaak is bestemd voor inwoners en ambtenaren. De voordelen zijn transparantie, vereenvoudiging van de regelgeving en eenduidigheid. Via de volgende link is de vraagbaak te benaderen: Bodemonderzoeken en -saneringen Voor alle bouw- en civieltechnische werken is bodemonderzoek nodig ter toetsing van de WABO, ter vaststelling van de veiligheid en de kwaliteit van de grond, voordat de grond afgevoerd wordt. Bij de volgende grootschalige civiele bodemonderzoeken is geadviseerd: Papaverstraat, Westereng (plandelen 1 en 2), Ceintuurbaan, HK. Onnesweg en de HA Lorentzweg. saneringsmethode ( microsparging met ozon) zijn inmiddels goede tussentijdse saneringsresultaten geboekt. De sanering neemt ongeveer 2 jaar in beslag. Bodeminformatie In 2012 zijn verder 25 bodemonderzoeken verricht, variërend van verkennende onderzoeken tot saneringsonderzoeken. Via de rapportagemodule zijn 410 omgevingsrapporten opgevraagd en gedownload. Spoedlocaties Er bestaat een wettelijke verplichting om voor het einde van 2015 een overzicht te hebben van alle spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging in Bussum. Wanneer sprake is van humane spoed, bestaat de verplichting om voor 2015 een aanvang te maken met de sanering. In 2011 werden 14 potentiële spoedlocaties in Bussum onderscheiden. Met behulp van een nieuwe en slimme onderzoeksmethodiek, werd in 2012 van 11 locaties vastgesteld dat er geen sprake is van spoed. De volgende locaties behoeven geen verder onderzoek: Genestetlaan 3-7, Driestweg 14, Havenstraat 110, Landstraat 1-5, Huizerweg 14+16, Huizerweg 58 a t/m j, Oosterpad 6, Visserstraat 31-35, Vliegdenweg 24, Molenlaan 12 en Grondwal De nieuwe vaart. Het onderzoek op de locatie Kerkstraat 6-8 gaf aanleiding om aanvullende gegevens te verzamelen. Na interpretatie van deze informatie is hier hoogstwaarschijnlijk sprake van een spoedlocatie. De provincie Noord-Holland moet hier nog een uitspraak over doen. Op de volgende locaties is door diverse omstandigheden nog geen onderzoek verricht: Eerste Industriestraat 27, en 32-48, Kruislaan 22, Verbindingslaan Sanering In 2012 is een aanvang gemaakt met een grootschalige grondwatersanering onder Brediusweg 12. Daar bevindt zich in het diepe grondwater de vluchtige stof Tetrachlooretheen. Via een ultramoderne Gratis ontsluiting bodeminformatie Bussum Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) Rond september 2012 werd een start gemaakt met de conversie van alle in Bussum beschikbare bodeminformatie voor de OFGV. De OFGV gaat werken met het bodeminformatiesysteem Squit ibis in combinatie met Squit XO. Squit ibis bevat de bodemcontent en Squit XO de informatie over bodemzaken. Het bodeminformatiesysteem is compatibel met andere bodeminformatiesystemen door gebruikmaking van het SIBK 0101-uitwisselingsformaat (versie of hoger). Met deze functionaliteit is een eenduidige en betrouwbare conversie haalbaar. Om de conversie te kunnen laten slagen is in 2012 veel tijd besteed aan het synchroniseren van de data aan de conversie-eisen van de OFGV AFVALBELEID De Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) verzorgt de gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De GAD volgt in haar afvalbeleid het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voor het verbeteren van de inzamelresultaten. Sinds het nieuwe LAP2 (looptijd ) zijn de afzonderlijke taakstellingen per fractie niet meer opgenomen. Het te behalen scheidingspercentage 11 11

12 voor het totale huishoudelijk afval is 60% voor alle gemeenten ongeacht de grootte of mate van verstedelijking. In 2011 heeft toenmalig staatssecretaris Atsma aangekondigd dat de komende jaren het landelijke percentage hergebruik huishoudelijk afval naar 65% moet. Naast de wettelijke taak om het ophalen van het huishoudelijk afval te regelen zet Bussum extra in op het voorkomen van zwerfafval. In samenwerking met de Bussumse samenleving draagt de gemeente zorg voor een schoon en goed functionerend openbaar gebied. Het is de bedoeling dat medio 2014 een voorstel voor aanpassing van de inzamelstructuur aan de portefeuillehouders wordt voorgelegd. Uitrol van de nieuwe structuur volgt dan tot en met Resultaten afvalbeleid Eind 2011 zijn nieuwe doelstellingen voor gescheiden inzameling huishoudelijk afval (GIHA III ) vastgesteld. De GAD gaat zich meer richten op hergebruik van grondstoffen uit huishoudelijk afval en het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval. De doelstelling was om in 2015 minimaal 60 procent van het huishoudelijke afval te hergebruiken. Daarmee wordt de landelijke doelstelling gehaald. Meer hergebruik van grondstoffen zorgt ook voor een aanzienlijke vermindering van de CO2 uitstoot, minder restafval en lagere afvalverwijderingskosten. Het Portefeuillehoudersoverleg Milieu van het Gewest heeft in haar vergadering van 31 oktober 2012 een nieuw ambitieniveau vastgesteld in het voorstel stappen naar een duurzaam grondstoffenbeheer in Gooi en Vechtstreek.De GAD heeft opdracht gekregen een structuur te ontwikkelen om het hergebruik van huishoudelijk afval te verhogen tot 70% (eind van dit decennium) en op de lange termijn zelfs naar (bijna) 100%. In de afgelopen 10 jaar is het afvalscheidingpercentage in de regio gestegen van 50 naar 55%. De stap naar 70% is groot. Dit betekent dat er echt een trendbreuk moet gaan plaatsvinden. Bijlage 2 laat de cijfers zien van de sorteerproeven van samenstelling huishoudelijk afval over Dit kan slechts ten dele, door verbetering van de gescheiden inzameling binnen het huidige systeem van reeds apart ingezamelde stromen (GFT, papier, kunststof, glas en textiel). Om het beoogde resultaat te behalen is een ombuiging nodig van de traditionele inzamelwijze naar een geheel nieuwe systematiek. De inzameling van grondstofstromen die nu nog niet apart ingezameld worden (bijvoorbeeld blik, drankenkartons en luiers) biedt daarbij ook kansen. Raamovereenkomst verpakkingen Eind 2012 liep de (landelijke) Raamovereenkomst Verpakkingen af. Daarom is in 2012 een nieuwe overeenkomst voorbereid. In de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn afspraken tussen Rijk, bedrijfsleven en gemeenten vastgelegd over de uitvoering van het Verpakkingenbesluit in de komende 10 jaar. De Raamovereenkomst bevat vooral afspraken over kunststofverpakkingen en zwerfafval. De afspraken over verpakkingen van glas, papier&karton en metalen blijven ongewijzigd ten opzichte van het vorige akkoord. In juni 2012 hebben het ministerie van IenM en het verpakkend bedrijfsleven de Raamovereenkomst Verpakkingen getekend. De VNG heeft een ledenraadpleging gehouden. De meerderheid van de gemeenten heeft voor het akkoord gestemd. Eind december is de raamovereenkomst ook door de VNG ondertekend. Nieuw contract transport en verwerking restafval De GAD heeft een contract bij Attero voor het transporteren en verwerken van huishoudelijk afval. Dit contract eindigt op 30 juni De GAD besloot in 2012 tot Europese aanbesteding over te gaan omdat de marktomstandigheden op dat moment de mogelijkheid boden voor duurzame verwerking tegen een gunstige prijs. Voor deze Europese aanbesteding hebben zich vier 12 12

13 partijen aangemeld. De beoordeling van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Duurzaamheid heeft ook deel uit gemaakt van de gunning. Het contract is gegund aan de EVI op het Europark in Coevorden. Vanaf juli 2016 wordt het huishoudelijk restafval uit onder andere Bussum voor maximaal 10 jaar verwerkt door de EVI. Het transport blijft via het spoor plaatsvinden, vanaf het overlaadstation Crailoo te Hilversum. brengpunten en scheidingsstations) voort te zetten. Om op korte termijn de inzamelresultaten te verbeteren wordt in beperkt aantal wijken de Kroonring uitgebreid, verstrekking van zakken verbeterd, communicatie verbeterd (1 afvalkalender) en zo nodig de leegfrequentie van de verzamelcontainers verhoogd. Evaluatie inzameling kunststofverpakkingen Sinds januari 2010 kunnen inwoners van Bussum kunststof verpakkingsafval gescheiden aanbieden. Eind 2011 is met de evaluatie van de inzamelingsystematiek gestart. In diverse gemeenten in de regio zijn daarnaast nog wijkpilots uitgevoerd. In Bussum gaat het om 2 pilots: in de Oostereng zijn extra verzamelcontainers voor kunststof geplaatst en op aandringen van Bussum (naar aanleiding van een advies van de Milieuraad) is in maart 2012 in een paar straten een extra pilot gestart met de Kroonring, een ophangsysteem om te voorkomen dat de zakken op straat verwaaien. Conclusies uit de evaluatie zijn de respons van 10,7 kg/aansluiting (dit is 15% van al de aangeboden verpakkingen) kan nog flink omhoog; de potentie voor extra inzameling is het grootst met een haalsysteem. Daarom is het op korte termijn zeer gewenst om door te gaan met de huis-aan-huis inzameling om zo mogelijk betere haalsystemen op langere termijn niet in de weg te staan; meer zichtbaar en slimmer: de Plastic Heroes zakken beschikbaar stellen op plaatsen waar veel bewoners komen (bijv. bij supermarkten), leidt tot verhoging van inzamelresultaten; GAD verzorgt de inzameling van kunststofverpakkingen conform uitgangspunt minimaal kostenneutraal; de Kroonring heeft een stimulerende invloed op het scheidingsgedrag en heeft geleid tot verbeterde beeldkwaliteit: de zakken verwaaien minder en zijn beter zichtbaar voor de inzamelaar. De GAD is een traject duurzaam grondstofbeheer gestart met de ambitie om minimaal 70% van huishoudelijk afval te scheiden. Dit wordt de komende jaren voorbereid en uitgerold. Daarom is besloten om de huidige inzamelwijze voor kunststofverpakkingen (huisaan-huis inzameling eens in 4 weken en inzameling bij Een Kroonring 2.8. NATUUR- EN BIODIVERSITEIT De gemeente Bussum streeft naar een natuurlijke, groene omgeving met veel diversiteit in flora en fauna. Dit wordt bereikt door uitvoering te gegeven aan de Flora- en Faunawet, die in het wild voorkomende diersoorten en plantensoorten beschermt. Verder draagt het ecologisch beheer en de Bomenverordening ook bij aan het groen in Bussum. De volgende acties zijn uitgevoerd: samenstelling concept natuurwaardenkaart in het kader van de van Flora- en Faunawet; werkvoorbereiders hebben een opleiding gevolgd in het kader van de Flora- en Faunawet; reguliere soorteninventarisatie op de schrale graslanden; bij groenaanleg toepassen van inheemse soorten en diversiteit in bomen en heesters; stimulering en monitoring van ontwikkeling natuurwaarden in Bussum door een ambtelijke werkgroep. Aanbesteding groenstromen (Biomassa) In 2012 is er aan de groenstroom die Bussum voor de aanbesteding groenstromen ter beschikking heeft gesteld, bermmaaisel toegevoegd. Voor 2013 zal het snoeihout aan het contract worden toegevoegd. De GAD heeft, ook namens de regiogemeenten, onderzoek gedaan naar de kansen voor het toepassen 13 13

14 van biomassa in de regio. Er wordt aansluiting gezocht bij 2 parallelle projecten, te weten regio Amsterdam en provincie Flevoland, om tot schaalvergroting te komen. Hoe meer biomassa hoe interessanter het wordt voor de markt om er in te gaan investeren en daarmee de duurzaamheideisen voor verwerking te versterken. In 2012 is het verwerkingscontract voor het groenafval met 1 jaar verlengd tot eind Dit om aan te kunnen sluiten bij de afloopt van de contracten van de parallelle projecten

15 Bijlage 1. Resultaten berekeningen en metingen luchtkwaliteit 2011 Berekeningen luchtkwaliteit in 2011 Straatnaam NO 2 μg/m 3 Amersfoortsestraatweg (Huizerweg - Ceintuurbaan) jaargemiddelde concentratie (max. 40 μg/m 3 ) PM 10 μg/m 3 jaar gemiddelde concentratie 1) (max. 40 μg/m 3 ) PM 10 aantal dagen overschrijding 2) (max. 35 / jaar) 28,4 24,6 15 Amersfoortsestraatweg (Ceintuurbaan - Crailo) 29,0 24,9 16 Bredelaan (Gooilandseweg Nieuwe s-gravelandseweg) 23,5 24,2 14 Brediusweg (Brinklaan - C. Huijgenslaan) 30,5 25,7 17 Brinklaan (Hooftlaan - Brediusweg) 31,3 25,8 18 Brinklaan (Brediusweg - Nieuwe Raadhuisstraat) 29,2 25,4 17 Brinklaan (Kerkstraat - Prinsenstraat) 27,8 25,3 16 Brinklaan (Prinsenstraat - Ceintuurbaan) 27,7 24,9 16 Brinklaan (spoorviaduct) 25,9 24,4 14 Bussummergrindweg (Struikheiweg Franse Kampweg) 26,7 24,4 14 Ceintuurbaan (Brinklaan - Laarderweg) 29,8 25,3 16 Ceintuurbaan (Laarderweg - Sint Janslaan) 31,4 26,0 18 Ceintuurbaan (Sint Janslaan - Lorentzweg) 30,5 25,8 18 Ceintuurbaan (Lorentzweg Amersfoortsetraatweg) 28,9 25,2 16 Generaal de la Reijlaan 31,7 26,0 18 Groot Hertoginnelaan (Statenlaan Koningin Sophielaan) 25,0 24,5 15 Huizerweg (Landstraat - Beatrixplantsoen) 33,2 26,2 19 Huizerweg (Beatrixplantsoen Amersfoortsetraatweg) 29,1 25,4 17 Kerkstraat 31,6 26,2 19 Landstraat (Huizerweg - De Genestetlaan) 32,2 26,1 19 Nieuwe Raadhuisstraat 29,9 25,6 17 Nieuwe s-gravelandseweg (Franse Kampweg - Bredelaan) 23,5 24,2 14 Prinses Irenelaan 23,5 24, ) zonder aftrek van 5 μg/m3 door zeezoutcorrectie 2) zonder aftrek van 6 dagen door zeezoutcorrectie De zeezoutcorrectie is alleen toegestaan indien sprake is van een grenswaarde overschrijding. Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. De luchtkwaliteit is met de Monitoringstool berekend conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit. De wettelijk vastgestelde rekenpunten liggen voor stikstofdioxide en voor fijn stof op 10 meter vanaf de wegrand. Echter, als er bebouwing staat binnen 10 meter van de wegrand, dan is in de berekeningen de afstand van de wegrand tot de bebouwing aangehouden.

16 In heel Bussum bleef de jaargemiddelde concentratie van NO2 in 2011 beneden de 34 μg/m3 en bleef de jaargemiddelde concentratie van PM10 in 2011 beneden de 27 μg/m3. De hoogste jaargemiddelde concentratie van NO2 kwam in 2011 voor langs de Huizerweg tussen de Landstraat en het Beatrixplantsoen, te weten 33,2 μg/m3 (maximaal toegestaan 40 μg/m3). De hoogste jaargemiddelde concentratie van PM10 kwam in 2011 voor langs twee straten (de Huizerweg en Kerkstraat), te weten 26,2 μg/m3 (maximaal toegestaan 40 μg/m3). Het hoogste aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie van PM10 van de grenswaarde (50 μg/m3) kwam in 2011 voor langs drie straten (Huizerweg, Kerkstraat en Landstraat), te weten 19 dagen (maximaal toegestaan 35 overschrijdingen per jaar). Metingen luchtkwaliteit in 2011 Luchtmeetstation aan de Ceintuurbaan (tussen T.B. Huurmanlaan en Karel Gemeten in 2011 Berekend in 2011 Wettelijke norm (maximaal toegestaan) Doormanlaan) (over 12 maanden) (over 12 maanden) Gemiddelde concentratie van NO2 25 μg/m3 30,5 μg/m3 40 μg/m3 als jaargemiddelde concentratie Gemiddelde concentratie van PM10 (zonder zeezoutcorrectie) 23 μg/m3 25,8 μg/m3 40 μg/m3 als jaargemiddelde concentratie Aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie van PM10 van de wettelijke grenswaarde van 50 μg/m3 (zonder zeezoutcorrectie) 21 keer 18 keer 35 keer per kalenderjaar De metingen zijn, in het kader van het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) Hilversum, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de standaard beoordeling aan wettelijke normen is voorgeschreven dat de dataset van een meetstation op jaarbasis voldoet aan het criterium van 90% dekking. In 2011 voldeden zowel de PM10-data als de NO2-data van het meetstation aan het criterium van 90% dekking, zodat van betrouwbare metingen kan worden gesproken. Gezien de bovenstaande reken- en meetresultaten valt de conclusie te trekken dat over het jaar 2011 de meetresultaten gunstiger zijn dan de rekenresultaten. Dit echter met uitzondering van het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie van PM10. Dat komt omdat het meetstation ook de luchtverontreiniging ten gevolge van het afsteken van vuurwerk en van bijvoorbeeld een brand in de omgeving meeneemt, terwijl de berekeningen van de luchtkwaliteit enkel ten gevolge van het wegverkeer worden uitgevoerd. De berekende en gemeten concentraties en het aantal overschrijdingen per jaar liggen ruimschoots beneden de wettelijke normen. Dat was in 2009 en 2010 eveneens het geval. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat in 2012 de luchtkwaliteit langs de Ceintuurbaan voor de laatste keer is gemeten. De rapportage daarover volgt in In 2013 wordt het meetstation door het RIVM ontmanteld en weggehaald. Hiertoe is besloten omdat er geen meerwaarde is om nog langer te meten op de Ceintuurbaan. De metingen geven een stabiele situatie weer en de meetresultaten liggen ver onder de wettelijke normen. Bron:

17 Bijlage 2. Cijfers sorteerproeven samenstelling huishoudelijk afval

18

Gemeente Steenbergen MILIEUJAARVERSLAG 2013

Gemeente Steenbergen MILIEUJAARVERSLAG 2013 Gemeente MILIEUJAARVERSLAG 2013 MILIEUJAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLADZIJDE 1. Algemeen 2 2. Inrichtingen milieubeheer 2 Omgevingsvergunningen, activiteit Milieu/Meldingen BARIM 2 Procedures

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie