Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)"

Transcriptie

1 Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

2 Kerngegevens

3 Projectleider Afdeling Gerard Verweij, milieu- en duurzaamheidcoördinator Ruimte 3 Datum Mei Behandeling Gemeenteraad Planstatus Concept Projectnummer Opdrachtgever Martin Kip en Bernie Kleuskens Identificatie

4 Inhoudsopgave

5 Bladzijde 1. INLEIDING EN LEESWIJZER 6 2. VEILIGE EN SCHONE LEEFOMGEVING WET MILIEUBEHEER EXTERNE VEILIGHEID GELUIDSHINDER LUCHTKWALITEIT WATERBELEID BODEMBELEID AFVALBELEID NATUUR- EN BIODIVERSITEIT 13 BIJLAGEN

6 1. INLEIDING EN LEESWIJZER Voor u ligt het jaarverslag van de wettelijk verplichte taken uit ons milieu- en duurzaamheidbeleid over Het uitvoeringsprogramma Bussum bewust de toekomst in, is de kapstok voor de uitvoering van het Bussumse milieu- en duurzaamheidbeleid. De inzet op de wettelijke activiteiten is in het uitvoeringsprogramma omschreven in het tweede hoofdstuk: Veilige en schone leefomgeving. In dit verslag komen de inspanningen aan bod die Bussum gedaan heeft voor een schoon en goed functionerend openbaar gebied in De activiteiten uit de volgende beleidsvelden komen voor het voetlicht: milieutoezicht en handhaving (wet Milieubeheer), externe veiligheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, waterbeleid, bodembeleid, afvalbeleid en natuur- en biodiversiteit. Populair verslag De niet wettelijke taken rond milieu en duurzaamheid, vanuit onder andere het raadsprogramma Bussum bewust de toekomst in, visie op duurzame ontwikkeling , komen in een separaat verslag aan bod. 6 6 Financiën De financiële verantwoording van het milieu- en duurzaamheidbeleid loopt via de gemeentelijke begrotingscyclus.

7 2. VEILIGE EN SCHONE LEEFOMGEVING In 2012 is op veel gebieden in Bussum gewerkt aan een schone, veilige en goed functionerende leefomgeving. Hieronder treft u de resultaten van 8 beleidsvelden aan, inclusief de wettelijk verplichte WET MILIEUBEHEER In het kader van de Wet Milieubeheer zijn de volgende activiteiten met betrekking tot vergunningverlening, milieutoezicht en handhaving ondernomen: 13 meldingen ontvangen van inrichtingen inzake artikel 8.41, die onder het Activiteitenbesluit vallen. Deze meldingen zijn gepubliceerd op de gemeentepagina van het Bussums Nieuws. Dit zijn minder meldingen dan voorzien. De reden is dat alleen bedrijfswijzigingen en het vestigen van nieuwe bedrijven gemeld moeten worden. Daarnaast is het niet langer verplicht voor categorie A-inrichtingen om verandering te melden; 21 adviezen aan de Front Office in het kader van de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). De adviezen hadden veelal betrekking op het aanvragen van vergunningen met een overlap tussen bouwen en milieu; 6 ontheffingen afgegeven om afvalwater te lozen op het riool. Dit betrof meestal bronneringswater bij bouwwerkzaamheden; 1 ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor gevelreinigingswerkzaamheden. Dit is veel lager dan voorzien. Vermoedelijk wordt er veelal zonder vergunning gereinigd. Per 1 januari 2013 is deze taak overgedragen aan de bouwinspecteurs. Aangezien gevelreiniging vaak voorkomt bij bouwactiviteiten wordt op deze manier beter toezicht gehouden en zal het aantal ontheffingsaanvragen naar verwachting weer toenemen in 2013; 1 omgevingsvergunning is verleend voor het onderdeel milieu; er zijn 174 bedrijfscontroles uitgevoerd. In 64 gevallen werden overtredingen geconstateerd. Bij 2 bedrijven is het bestuursrechtelijk handhavingtraject ingezet. Het aantal gevonden overtredingen is iets hoger dan in 2011 maar vraagt niet om extra aandacht; 33 keer hebben inwoners van Bussum een milieugerelateerde klacht met betrekking tot geur- en geluidsoverlast ingediend. Dit is hetzelfde aantal als vorig jaar. De klagers zijn over het algemeen wel zeer goed te spreken over de snelle afhandeling van de klachten. Alle klachten zijn binnen de termijn van 14 dagen afgehandeld; er zijn 6 lozingen en 1 gevelreiniging gecontroleerd. Milieuestafette De milieuestafette is een landelijk georganiseerde activiteit. Diverse handhavingsorganisaties voeren in de regio rond een bepaald thema controles uit. In 2012 was het thema Transport controles. Op 26 en 27 september zijn 50 transporten gecontroleerd waarbij 15 transporteurs zijn aangeschreven. In tegenstelling tot andere jaren voldoen transportbedrijven tegenwoordig beter aan de wettelijke bepalingen. Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek Op 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten en provincies die hun taken op het gebied van milieu bundelen. De gemeente Bussum maakt hier deel van uit. In 2012 is door de medewerkers van Bussum veel werk verricht om de oprichting van deze dienst mogelijk te maken. De gemeente Bussum heeft een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de werkprocessen, de ICT voorzieningen, het digitaliseren van documenten en het vormgeven van Het Nieuwe Werken binnen deze organisatie. 7 7

8 2.2. EXTERNE VEILIGHEID Onderstaande activiteiten zijn ondernomen om risico s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen te minimaliseren: het risico van de route vervoer gevaarlijke stoffen over de weg is in kaart gebracht voor de route door Bussum. Uit de risicoberekening kwam naar voren dat het groepsrisico zeer laag is; bij 15 ruimtelijke ontwikkelingen is geadviseerd over het vergroten van de veiligheid en is de uitvoering getoetst aan de beleidsvisie externe veiligheid. Deze plannen betroffen ontwikkeling in een gebied met een transportlijn voor gevaarlijke stoffen of in de buurt van een LPG tankstation; 3 bedrijven hebben een ontheffing gekregen voor de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De regionale brandweer was bij het verlenen van deze ontheffingen betrokken; het register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) is actueel gehouden. In dit landelijke register wordt informatie over risicovolle bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen vastgelegd. Alle wijzigingen die in 2012 hebben plaatsgevonden zijn direct verwerkt in het register GELUIDSHINDER De onderstaande activiteiten zijn in 2012 ondernomen om de inwoners van Bussum te beschermen tegen de gevolgen van geluidsoverlast: Geluidsbelastingkaarten In gewestelijk verband zijn in 2012 de geluidsbelastingkaarten op grond van de verplichting uit de EUrichtlijn omgevingslawaai en de Wet geluidhinder opgesteld door adviesbureau dbvision uit Utrecht. De doelstelling daarbij is om de geluidsoverlast, veroorzaakt door autoverkeer, spoorwegen, luchtvaart en gezoneerde industrieterreinen, in kaart te brengen en waar mogelijk te verminderen. De geluidsbelastingkaarten zijn op 26 juni 2012 vastgesteld door B&W. De volgende stap is het opstellen van een actieplan voor de aanpak van de geluidsknelpunten. Dit actieplan wordt, in gewestelijk verband, opgesteld door adviesbureau DHV, in samenwerking met strategisch adviesbureau Maatschap voor Communicatie uit Utrecht. Op 17 juli 2013 moeten de actieplannen vastgesteld zijn door het college. De geluidbelastingkaarten zijn ook te bekijken op: Startpagina geluidsbelastingkaarten Bussum Railschermen langs het spoor Op 31 januari 2012 hebben B&W besloten dat ter bestrijding van geluidsoverlast langs het spoor tussen de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid 4 meter hoge, duurzame kokosvezelschermen worden geplaatst. Deze schermen worden aan beide zijden van groenblijvende beplanting voorzien. Vervolgens is op 11 april in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over de plaatsing van railschermen langs het spoor. Een kleine honderd Bussumers lieten zich informeren over de plannen. Er was ook een proefstuk van het te plaatsen kokosscherm te zien. Op 17 april 2012 is aan ProRail een vierde garantieverklaring afgegeven van ,-. Deze verklaring is nodig ter dekking van de kosten die ProRail maakt, vooruitlopend op de tussen de gemeente en ProRail te sluiten projectovereenkomst. Op 22 augustus 2012 stemde B&W in met het concept saneringsprogramma, dat door adviesbureau DGMR werd opgesteld. In dit programma staan de te nemen maatregelen rondom de plaatsing van de schermen en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Omdat tegen het saneringsprogramma geen zienswijzen werden ingediend kon de subsidieaanvraag ongewijzigd bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) ingediend worden. Op 27 november ontving de gemeente Bussum per brief een subsidiebeschikking van ,- exclusief BTW. Deze subsidie is voor het plaatsen van raildempers en het bouwen van de geluidschermen in Bussum. Verder is met ProRail overeengekomen dat zij vanuit het project PréNoMo ,- (ex BTW) zal bijdragen 8 8

9 aan de uitvoeringskosten van het project. BSV heeft inmiddels een eerste voorschot ter grootte van ,25 overgemaakt. Het daadwerkelijk plaatsen van de schermen zal in het tweede kwartaal van 2014 plaatsvinden. Er moet nog een omgevingsvergunning voor de schermen worden verleend en er moet vervolgens een aannemer worden gecontracteerd. Gevelmaatregelen langs het spoor Uit het definitieve akoestisch onderzoek van DGMR, d.d. 22 augustus 2012 blijkt dat na het plaatsen van de raildempers en de geluidsschermen er nog 165 woningen zijn met een geluidsbelasting die hoger is dan de maximaal toelaatbare waarde van 63 db. Als er rekening wordt gehouden met de reeds gesaneerde woningen (85 van de 165), dienen er bij 80 woningen nog gevelmaatregelen onderzocht en mogelijk uitgevoerd te worden. Geluidadviezen Het thema Geluid vinden we terug in een veelvoud aan gemeentelijke producten en processen. De adviestaak is daarom belangrijk. In 2012 werden adviezen gegeven voor: bestemmingsplannen: Centrum en De Engh Roodborstlaan 30; ontwikkelingslocaties: Visie Brinklaan Noord, Kruislaan 15, Mariënburg Brinklaan 82, Iepenlaan 4a, Vaartweg 26-28, Torenlaan 1/Prinsenstraat 14, Brinklaan , Huizerweg 54 en herinrichting Ceintuurbaan; omgevingsvergunningen binnen een onderzoekszone van een weg of een spoorweg, te weten: Brinklaan 2-10, Brinklaan 13 en Vlietlaan 46d; ontheffingen artikel 4:6 APV Overige geluidshinder voor festiviteiten en werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. overschrijdingen hebben voorgedaan van de luchtkwaliteitsnormen in de Wet luchtkwaliteit. Voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) liggen de berekende concentraties en het aantal overschrijdingsdagen per jaar ruimschoots beneden de wettelijke normen. De meetresultaten van het meetstation aan de Ceintuurbaan ondersteunen dit. De berekende concentraties en overschrijdingsdagen langs een groot aantal hoofdwegen in Bussum zijn terug te vinden in de Resultaten berekeningen en metingen luchtkwaliteit in 2011, welke in Bijlage 1 is opgenomen. Alle Nederlandse gemeenten zijn jaarlijks verplicht om voor 1 mei de invoergegevens ten behoeve van de berekeningen van de luchtkwaliteit in het voorgaande kalenderjaar te actualiseren. Dit is nodig voor de nationale rapportage aan de Europese Commissie en monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Luchtmeetstation Ceintuurbaan Stimuleren fietsgebruik Met activiteiten die voortkomen uit de Fietsnota en de Parkeernota gemeente Bussum wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Door vaker de fiets te pakken in plaats van de auto dragen burgers bij aan de goede luchtkwaliteit in Bussum LUCHTKWALITEIT Bussum streeft naar een luchtkwaliteit die beter is dan de wettelijk vereiste grenswaarden en die onder alle omstandigheden gezondheidsklachten voorkomt. Bussumse luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in Bussum wordt met behulp van een zgn. monitoring tool berekend. Uit de metingen blijkt dat zich in 2011 binnen de gemeente Bussum geen 2.5. WATERBELEID Met de uitvoering van het waterbeleid worden maatregelen getroffen die de kans van milieuverontreiniging in het oppervlaktewater en het grondwater beperken en die de kans op wateroverlast verkleinen. In 2012 zijn de volgende acties ondernomen: het verrichten van overstortmetingen in de bergbezinkbassins (2012), met als doel om inzicht te

10 krijgen in het functioneren van de riolering en de oorzaken van overstorten; het in kaart brengen, monitoren en beheersen van diepere grondwaterverontreinigingen in het Gooi: In 2012 is een plan opgesteld waarin een strategie is bepaald voor het (doorlopend) monitoren van de diepere grondwaterverontreinigingen in het Gooi in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer; het aanleggen van gescheiden riolering en infiltratieriolering (afkoppelen) bij reconstructie Westereng deelplan 1. Daarnaast de afronding van herinrichtingsprojecten zoals Eslaan e.o, Jozef Israëlslaan e.o. en Vogelkersstraat e.o.; start met het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), planperiode Het GRP is een document waarin staat aangegeven wat er de komende tijd aan rioleringsprojecten wordt uitgevoerd en welke kosten dat met zich meebrengt; het opstellen van een Jaarrapportage Riolering In het kader van het voorschrift uit de Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) is deze jaarrapportage opgesteld, met daarin de wijzigingen en opgetreden calamiteiten in de riolering en planning van de uit te voeren rioleringsprojecten. In 2012 zijn de volgende extra werkzaamheden verricht: in december 2009 is het convenant Waterkwaliteitsspoor door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ondertekend. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater door het afkoppelen van het hemelwater (regenwater) van het vuilwaterrioolstelsel; voor de rioleringsprojecten die in het kader van het waterkwaliteitspoor zijn uitgevoerd in 2011 en 2012 is subsidie aangevraagd; er is een stoplicht-methode 1 onderzoek uitgevoerd naar kansrijke maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit in de watergangen Naarden-Bussum; in 2012 is er onderzoek gedaan naar het plaatsen van een openbaar watertappunt in de gemeente Bussum. Het doel van het watertappunt is het stimuleren van watergebruik onder jongeren en het hergebruik van flesjes om de hoeveelheid zwerfafval, veroorzaakt door plastic flesjes/blikjes, te 1 Stappenplan voor de volgorde en doelmatigheid van het maatregelen pakket verminderen. In dit onderzoek is gekeken naar effectiviteit, kosten en plaatsing BODEMBELEID De bodem: we wonen en leven er op. We gebruiken de bodem om planten en bomen te laten groeien, groenten en fruit te telen, om grondwater op te pompen, om delfstoffen te winnen, voor warmte-koude-opslag en nog veel meer. De bodem bepaalt ook deels de inrichting van ons landschap. Het is dus belangrijk om onze bodem te beschermen opdat deze zo wordt gebruikt dat het in de behoeften van de huidige en de volgende generaties kan voorzien. Duurzaam bodembeleid dus. Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan Voor het gebruik van de Bussumse bodem heeft de gemeente regels opgesteld. Regels in de vorm van een nieuwe bodemkwaliteitskaart en een bodembeheersplan. Beide stukken zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Naarden en in december 2012 door de raad vastgesteld. Door de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan weten we wat de gemiddelde kwaliteit is van boven- en ondergrond. Daardoor is gebiedsspecifiek, duurzaam bodembeleid mogelijk. De kaart kan ook gebruikt worden om vrijstelling te verkrijgen voor het doen van een verkennend bodemonderzoek bij kleinschalige (ver)bouwprojecten (omgevingsvergunningvrij) en bij werken aan de openbare weg. Het bodembeheersplan bevat de gemeentelijke randvoorwaarden en procedures voor hergebruik van schone en licht verontreinigde grond. Deze grond wordt nieuwe bodem binnen de gebieden waarvoor de bodemkwaliteitskaart is opgesteld: de spelregels dus. Bussum en Naarden hebben ervoor gekozen om de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan te ontsluiten via een website. Deze website maakt het mogelijk om zelf onderzoek te doen naar de toepassing van herbruikbare grond. Via de site is de bodemkwaliteitskaart in te zien. Vraagbaak bodemonderzoek bij bouwaanvragen Omdat de wetgeving over het uitvoeren van een bodemonderzoek bij een WABO-vergunning (bouw) zo ingewikkeld is, heeft Bussum in 2012 een vraagbaak 10 10

11 ontwikkeld. De vraagbaak geeft antwoord of een bodemonderzoek bij een bouwvergunning nodig is. De vraagbaak is bestemd voor inwoners en ambtenaren. De voordelen zijn transparantie, vereenvoudiging van de regelgeving en eenduidigheid. Via de volgende link is de vraagbaak te benaderen: Bodemonderzoeken en -saneringen Voor alle bouw- en civieltechnische werken is bodemonderzoek nodig ter toetsing van de WABO, ter vaststelling van de veiligheid en de kwaliteit van de grond, voordat de grond afgevoerd wordt. Bij de volgende grootschalige civiele bodemonderzoeken is geadviseerd: Papaverstraat, Westereng (plandelen 1 en 2), Ceintuurbaan, HK. Onnesweg en de HA Lorentzweg. saneringsmethode ( microsparging met ozon) zijn inmiddels goede tussentijdse saneringsresultaten geboekt. De sanering neemt ongeveer 2 jaar in beslag. Bodeminformatie In 2012 zijn verder 25 bodemonderzoeken verricht, variërend van verkennende onderzoeken tot saneringsonderzoeken. Via de rapportagemodule zijn 410 omgevingsrapporten opgevraagd en gedownload. Spoedlocaties Er bestaat een wettelijke verplichting om voor het einde van 2015 een overzicht te hebben van alle spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging in Bussum. Wanneer sprake is van humane spoed, bestaat de verplichting om voor 2015 een aanvang te maken met de sanering. In 2011 werden 14 potentiële spoedlocaties in Bussum onderscheiden. Met behulp van een nieuwe en slimme onderzoeksmethodiek, werd in 2012 van 11 locaties vastgesteld dat er geen sprake is van spoed. De volgende locaties behoeven geen verder onderzoek: Genestetlaan 3-7, Driestweg 14, Havenstraat 110, Landstraat 1-5, Huizerweg 14+16, Huizerweg 58 a t/m j, Oosterpad 6, Visserstraat 31-35, Vliegdenweg 24, Molenlaan 12 en Grondwal De nieuwe vaart. Het onderzoek op de locatie Kerkstraat 6-8 gaf aanleiding om aanvullende gegevens te verzamelen. Na interpretatie van deze informatie is hier hoogstwaarschijnlijk sprake van een spoedlocatie. De provincie Noord-Holland moet hier nog een uitspraak over doen. Op de volgende locaties is door diverse omstandigheden nog geen onderzoek verricht: Eerste Industriestraat 27, en 32-48, Kruislaan 22, Verbindingslaan Sanering In 2012 is een aanvang gemaakt met een grootschalige grondwatersanering onder Brediusweg 12. Daar bevindt zich in het diepe grondwater de vluchtige stof Tetrachlooretheen. Via een ultramoderne Gratis ontsluiting bodeminformatie Bussum Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) Rond september 2012 werd een start gemaakt met de conversie van alle in Bussum beschikbare bodeminformatie voor de OFGV. De OFGV gaat werken met het bodeminformatiesysteem Squit ibis in combinatie met Squit XO. Squit ibis bevat de bodemcontent en Squit XO de informatie over bodemzaken. Het bodeminformatiesysteem is compatibel met andere bodeminformatiesystemen door gebruikmaking van het SIBK 0101-uitwisselingsformaat (versie of hoger). Met deze functionaliteit is een eenduidige en betrouwbare conversie haalbaar. Om de conversie te kunnen laten slagen is in 2012 veel tijd besteed aan het synchroniseren van de data aan de conversie-eisen van de OFGV AFVALBELEID De Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) verzorgt de gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De GAD volgt in haar afvalbeleid het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voor het verbeteren van de inzamelresultaten. Sinds het nieuwe LAP2 (looptijd ) zijn de afzonderlijke taakstellingen per fractie niet meer opgenomen. Het te behalen scheidingspercentage 11 11

12 voor het totale huishoudelijk afval is 60% voor alle gemeenten ongeacht de grootte of mate van verstedelijking. In 2011 heeft toenmalig staatssecretaris Atsma aangekondigd dat de komende jaren het landelijke percentage hergebruik huishoudelijk afval naar 65% moet. Naast de wettelijke taak om het ophalen van het huishoudelijk afval te regelen zet Bussum extra in op het voorkomen van zwerfafval. In samenwerking met de Bussumse samenleving draagt de gemeente zorg voor een schoon en goed functionerend openbaar gebied. Het is de bedoeling dat medio 2014 een voorstel voor aanpassing van de inzamelstructuur aan de portefeuillehouders wordt voorgelegd. Uitrol van de nieuwe structuur volgt dan tot en met Resultaten afvalbeleid Eind 2011 zijn nieuwe doelstellingen voor gescheiden inzameling huishoudelijk afval (GIHA III ) vastgesteld. De GAD gaat zich meer richten op hergebruik van grondstoffen uit huishoudelijk afval en het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval. De doelstelling was om in 2015 minimaal 60 procent van het huishoudelijke afval te hergebruiken. Daarmee wordt de landelijke doelstelling gehaald. Meer hergebruik van grondstoffen zorgt ook voor een aanzienlijke vermindering van de CO2 uitstoot, minder restafval en lagere afvalverwijderingskosten. Het Portefeuillehoudersoverleg Milieu van het Gewest heeft in haar vergadering van 31 oktober 2012 een nieuw ambitieniveau vastgesteld in het voorstel stappen naar een duurzaam grondstoffenbeheer in Gooi en Vechtstreek.De GAD heeft opdracht gekregen een structuur te ontwikkelen om het hergebruik van huishoudelijk afval te verhogen tot 70% (eind van dit decennium) en op de lange termijn zelfs naar (bijna) 100%. In de afgelopen 10 jaar is het afvalscheidingpercentage in de regio gestegen van 50 naar 55%. De stap naar 70% is groot. Dit betekent dat er echt een trendbreuk moet gaan plaatsvinden. Bijlage 2 laat de cijfers zien van de sorteerproeven van samenstelling huishoudelijk afval over Dit kan slechts ten dele, door verbetering van de gescheiden inzameling binnen het huidige systeem van reeds apart ingezamelde stromen (GFT, papier, kunststof, glas en textiel). Om het beoogde resultaat te behalen is een ombuiging nodig van de traditionele inzamelwijze naar een geheel nieuwe systematiek. De inzameling van grondstofstromen die nu nog niet apart ingezameld worden (bijvoorbeeld blik, drankenkartons en luiers) biedt daarbij ook kansen. Raamovereenkomst verpakkingen Eind 2012 liep de (landelijke) Raamovereenkomst Verpakkingen af. Daarom is in 2012 een nieuwe overeenkomst voorbereid. In de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn afspraken tussen Rijk, bedrijfsleven en gemeenten vastgelegd over de uitvoering van het Verpakkingenbesluit in de komende 10 jaar. De Raamovereenkomst bevat vooral afspraken over kunststofverpakkingen en zwerfafval. De afspraken over verpakkingen van glas, papier&karton en metalen blijven ongewijzigd ten opzichte van het vorige akkoord. In juni 2012 hebben het ministerie van IenM en het verpakkend bedrijfsleven de Raamovereenkomst Verpakkingen getekend. De VNG heeft een ledenraadpleging gehouden. De meerderheid van de gemeenten heeft voor het akkoord gestemd. Eind december is de raamovereenkomst ook door de VNG ondertekend. Nieuw contract transport en verwerking restafval De GAD heeft een contract bij Attero voor het transporteren en verwerken van huishoudelijk afval. Dit contract eindigt op 30 juni De GAD besloot in 2012 tot Europese aanbesteding over te gaan omdat de marktomstandigheden op dat moment de mogelijkheid boden voor duurzame verwerking tegen een gunstige prijs. Voor deze Europese aanbesteding hebben zich vier 12 12

13 partijen aangemeld. De beoordeling van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Duurzaamheid heeft ook deel uit gemaakt van de gunning. Het contract is gegund aan de EVI op het Europark in Coevorden. Vanaf juli 2016 wordt het huishoudelijk restafval uit onder andere Bussum voor maximaal 10 jaar verwerkt door de EVI. Het transport blijft via het spoor plaatsvinden, vanaf het overlaadstation Crailoo te Hilversum. brengpunten en scheidingsstations) voort te zetten. Om op korte termijn de inzamelresultaten te verbeteren wordt in beperkt aantal wijken de Kroonring uitgebreid, verstrekking van zakken verbeterd, communicatie verbeterd (1 afvalkalender) en zo nodig de leegfrequentie van de verzamelcontainers verhoogd. Evaluatie inzameling kunststofverpakkingen Sinds januari 2010 kunnen inwoners van Bussum kunststof verpakkingsafval gescheiden aanbieden. Eind 2011 is met de evaluatie van de inzamelingsystematiek gestart. In diverse gemeenten in de regio zijn daarnaast nog wijkpilots uitgevoerd. In Bussum gaat het om 2 pilots: in de Oostereng zijn extra verzamelcontainers voor kunststof geplaatst en op aandringen van Bussum (naar aanleiding van een advies van de Milieuraad) is in maart 2012 in een paar straten een extra pilot gestart met de Kroonring, een ophangsysteem om te voorkomen dat de zakken op straat verwaaien. Conclusies uit de evaluatie zijn de respons van 10,7 kg/aansluiting (dit is 15% van al de aangeboden verpakkingen) kan nog flink omhoog; de potentie voor extra inzameling is het grootst met een haalsysteem. Daarom is het op korte termijn zeer gewenst om door te gaan met de huis-aan-huis inzameling om zo mogelijk betere haalsystemen op langere termijn niet in de weg te staan; meer zichtbaar en slimmer: de Plastic Heroes zakken beschikbaar stellen op plaatsen waar veel bewoners komen (bijv. bij supermarkten), leidt tot verhoging van inzamelresultaten; GAD verzorgt de inzameling van kunststofverpakkingen conform uitgangspunt minimaal kostenneutraal; de Kroonring heeft een stimulerende invloed op het scheidingsgedrag en heeft geleid tot verbeterde beeldkwaliteit: de zakken verwaaien minder en zijn beter zichtbaar voor de inzamelaar. De GAD is een traject duurzaam grondstofbeheer gestart met de ambitie om minimaal 70% van huishoudelijk afval te scheiden. Dit wordt de komende jaren voorbereid en uitgerold. Daarom is besloten om de huidige inzamelwijze voor kunststofverpakkingen (huisaan-huis inzameling eens in 4 weken en inzameling bij Een Kroonring 2.8. NATUUR- EN BIODIVERSITEIT De gemeente Bussum streeft naar een natuurlijke, groene omgeving met veel diversiteit in flora en fauna. Dit wordt bereikt door uitvoering te gegeven aan de Flora- en Faunawet, die in het wild voorkomende diersoorten en plantensoorten beschermt. Verder draagt het ecologisch beheer en de Bomenverordening ook bij aan het groen in Bussum. De volgende acties zijn uitgevoerd: samenstelling concept natuurwaardenkaart in het kader van de van Flora- en Faunawet; werkvoorbereiders hebben een opleiding gevolgd in het kader van de Flora- en Faunawet; reguliere soorteninventarisatie op de schrale graslanden; bij groenaanleg toepassen van inheemse soorten en diversiteit in bomen en heesters; stimulering en monitoring van ontwikkeling natuurwaarden in Bussum door een ambtelijke werkgroep. Aanbesteding groenstromen (Biomassa) In 2012 is er aan de groenstroom die Bussum voor de aanbesteding groenstromen ter beschikking heeft gesteld, bermmaaisel toegevoegd. Voor 2013 zal het snoeihout aan het contract worden toegevoegd. De GAD heeft, ook namens de regiogemeenten, onderzoek gedaan naar de kansen voor het toepassen 13 13

14 van biomassa in de regio. Er wordt aansluiting gezocht bij 2 parallelle projecten, te weten regio Amsterdam en provincie Flevoland, om tot schaalvergroting te komen. Hoe meer biomassa hoe interessanter het wordt voor de markt om er in te gaan investeren en daarmee de duurzaamheideisen voor verwerking te versterken. In 2012 is het verwerkingscontract voor het groenafval met 1 jaar verlengd tot eind Dit om aan te kunnen sluiten bij de afloopt van de contracten van de parallelle projecten

15 Bijlage 1. Resultaten berekeningen en metingen luchtkwaliteit 2011 Berekeningen luchtkwaliteit in 2011 Straatnaam NO 2 μg/m 3 Amersfoortsestraatweg (Huizerweg - Ceintuurbaan) jaargemiddelde concentratie (max. 40 μg/m 3 ) PM 10 μg/m 3 jaar gemiddelde concentratie 1) (max. 40 μg/m 3 ) PM 10 aantal dagen overschrijding 2) (max. 35 / jaar) 28,4 24,6 15 Amersfoortsestraatweg (Ceintuurbaan - Crailo) 29,0 24,9 16 Bredelaan (Gooilandseweg Nieuwe s-gravelandseweg) 23,5 24,2 14 Brediusweg (Brinklaan - C. Huijgenslaan) 30,5 25,7 17 Brinklaan (Hooftlaan - Brediusweg) 31,3 25,8 18 Brinklaan (Brediusweg - Nieuwe Raadhuisstraat) 29,2 25,4 17 Brinklaan (Kerkstraat - Prinsenstraat) 27,8 25,3 16 Brinklaan (Prinsenstraat - Ceintuurbaan) 27,7 24,9 16 Brinklaan (spoorviaduct) 25,9 24,4 14 Bussummergrindweg (Struikheiweg Franse Kampweg) 26,7 24,4 14 Ceintuurbaan (Brinklaan - Laarderweg) 29,8 25,3 16 Ceintuurbaan (Laarderweg - Sint Janslaan) 31,4 26,0 18 Ceintuurbaan (Sint Janslaan - Lorentzweg) 30,5 25,8 18 Ceintuurbaan (Lorentzweg Amersfoortsetraatweg) 28,9 25,2 16 Generaal de la Reijlaan 31,7 26,0 18 Groot Hertoginnelaan (Statenlaan Koningin Sophielaan) 25,0 24,5 15 Huizerweg (Landstraat - Beatrixplantsoen) 33,2 26,2 19 Huizerweg (Beatrixplantsoen Amersfoortsetraatweg) 29,1 25,4 17 Kerkstraat 31,6 26,2 19 Landstraat (Huizerweg - De Genestetlaan) 32,2 26,1 19 Nieuwe Raadhuisstraat 29,9 25,6 17 Nieuwe s-gravelandseweg (Franse Kampweg - Bredelaan) 23,5 24,2 14 Prinses Irenelaan 23,5 24, ) zonder aftrek van 5 μg/m3 door zeezoutcorrectie 2) zonder aftrek van 6 dagen door zeezoutcorrectie De zeezoutcorrectie is alleen toegestaan indien sprake is van een grenswaarde overschrijding. Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. De luchtkwaliteit is met de Monitoringstool berekend conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit. De wettelijk vastgestelde rekenpunten liggen voor stikstofdioxide en voor fijn stof op 10 meter vanaf de wegrand. Echter, als er bebouwing staat binnen 10 meter van de wegrand, dan is in de berekeningen de afstand van de wegrand tot de bebouwing aangehouden.

16 In heel Bussum bleef de jaargemiddelde concentratie van NO2 in 2011 beneden de 34 μg/m3 en bleef de jaargemiddelde concentratie van PM10 in 2011 beneden de 27 μg/m3. De hoogste jaargemiddelde concentratie van NO2 kwam in 2011 voor langs de Huizerweg tussen de Landstraat en het Beatrixplantsoen, te weten 33,2 μg/m3 (maximaal toegestaan 40 μg/m3). De hoogste jaargemiddelde concentratie van PM10 kwam in 2011 voor langs twee straten (de Huizerweg en Kerkstraat), te weten 26,2 μg/m3 (maximaal toegestaan 40 μg/m3). Het hoogste aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie van PM10 van de grenswaarde (50 μg/m3) kwam in 2011 voor langs drie straten (Huizerweg, Kerkstraat en Landstraat), te weten 19 dagen (maximaal toegestaan 35 overschrijdingen per jaar). Metingen luchtkwaliteit in 2011 Luchtmeetstation aan de Ceintuurbaan (tussen T.B. Huurmanlaan en Karel Gemeten in 2011 Berekend in 2011 Wettelijke norm (maximaal toegestaan) Doormanlaan) (over 12 maanden) (over 12 maanden) Gemiddelde concentratie van NO2 25 μg/m3 30,5 μg/m3 40 μg/m3 als jaargemiddelde concentratie Gemiddelde concentratie van PM10 (zonder zeezoutcorrectie) 23 μg/m3 25,8 μg/m3 40 μg/m3 als jaargemiddelde concentratie Aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie van PM10 van de wettelijke grenswaarde van 50 μg/m3 (zonder zeezoutcorrectie) 21 keer 18 keer 35 keer per kalenderjaar De metingen zijn, in het kader van het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) Hilversum, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de standaard beoordeling aan wettelijke normen is voorgeschreven dat de dataset van een meetstation op jaarbasis voldoet aan het criterium van 90% dekking. In 2011 voldeden zowel de PM10-data als de NO2-data van het meetstation aan het criterium van 90% dekking, zodat van betrouwbare metingen kan worden gesproken. Gezien de bovenstaande reken- en meetresultaten valt de conclusie te trekken dat over het jaar 2011 de meetresultaten gunstiger zijn dan de rekenresultaten. Dit echter met uitzondering van het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie van PM10. Dat komt omdat het meetstation ook de luchtverontreiniging ten gevolge van het afsteken van vuurwerk en van bijvoorbeeld een brand in de omgeving meeneemt, terwijl de berekeningen van de luchtkwaliteit enkel ten gevolge van het wegverkeer worden uitgevoerd. De berekende en gemeten concentraties en het aantal overschrijdingen per jaar liggen ruimschoots beneden de wettelijke normen. Dat was in 2009 en 2010 eveneens het geval. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat in 2012 de luchtkwaliteit langs de Ceintuurbaan voor de laatste keer is gemeten. De rapportage daarover volgt in In 2013 wordt het meetstation door het RIVM ontmanteld en weggehaald. Hiertoe is besloten omdat er geen meerwaarde is om nog langer te meten op de Ceintuurbaan. De metingen geven een stabiele situatie weer en de meetresultaten liggen ver onder de wettelijke normen. Bron:

17 Bijlage 2. Cijfers sorteerproeven samenstelling huishoudelijk afval

18

Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2014 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken)

Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2014 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken) Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2014 Veilige en schone leefomgeving (wettelijke taken) Kerngegevens Projectleider Afdeling Gerard Verweij, milieu- en duurzaamheidcoördinator Ruimte 3 Datum 25 juni 2015

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid.

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Factsheet Onderwerp Luchtkwaliteit over het jaar 2013 Inleiding Op 16 december 2014 is de vijfde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan de voorzitter van

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen NOTITIE aan Gemeente Bunnik t.a.v. J. Neyssen kopie aan -- opsteller M. de Jong telefoon 088 02 25 111 datum 27 maart 2015 kenmerk Z-2014-07555/9131 doc.ref NOTITIE werkafspraken bodem onderwerp Werkafspraken

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Actieve Inventarisatie Afronden asbestinventarisatie 2010 ISV-2 aanpak spoedlocaties spoedlocaties afronden Volledig overzicht van locaties

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag.

Informatie Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar het milieujaarverslag. M E M O R A A D Aan: Van: de gemeenteraad college van Heusden Datum: 31 juli 2012 Onderwerp: Milieujaarverslag 2011 Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie (periodiek)

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 PARTIJEN 1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, handelend als bestuursorgaan, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Bron C > Spoor > Milieubeleidsplan Harderwijk /5 VERKENNING. figuur 1 Het spoor door Harderwijk

Bron C > Spoor > Milieubeleidsplan Harderwijk /5 VERKENNING. figuur 1 Het spoor door Harderwijk BRON C SPOOR Bron C > Spoor > Milieubeleidsplan Harderwijk 2009-2012 1/5 VERKENNING figuur 1 Het spoor door Harderwijk In 1863 deed de eerste (stoom)trein Harderwijk aan. De spoorlijn Amersfoort-Zwolle

Nadere informatie

Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem

Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem Uitvoering gemeentelijke milieutaken 2010 1. Inleiding Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op de inspraakreacties Datum: september

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 augustus 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Melkveebedrijf

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Gezonde lucht voor Utrecht Wiet Baggen, senior adviseru Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst Utrecht.nl Inhoud Schets gemeente Utrecht Karakteristieken Bouwprojecten stilgelegd / Veranderende

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2008-6621 Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2009 18 november 2008 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van de artikelen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie Raadsvoordracht Onderwerp: Milieunotitie 2011 Datum: 13 september 2011 Steller: W.P. Groeneveld Portefeuillehouder: R.P. Grondel Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Nadere informatie

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening 1 In het milieuprogramma staan alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan. Het geeft een beschrijving van de activiteiten die in 2011 uitgevoerd worden. Het overzicht van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2008, Nr. PD/2008/1959;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2008, Nr. PD/2008/1959; Gemeentebestuur Nr. PD/2008/1959 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2008, Nr. PD/2008/1959; overwegende dat het wenselijk is

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

CHECKLIST Locaties Statushouders

CHECKLIST Locaties Statushouders CHECKLIST Locaties Statushouders Betreft: Mommersteeg door: Ester Probleem ja/nee: mogelijk Onderzoeken: locatiebezoek//geluid/lucht Behandelend Milieu-Ambtenaar Vergunningverlening en handhaving: Gerrie

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet; besluit:

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet; besluit: Dordrecht Nr. 1703687 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 september 2016, Nr.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 en Staat der Nederlanden, hierna te noemen: de Staatssecretaris van IenM bestuursorgaan, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu voor zover haar portefeuille is betrokken, tevens handelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt:

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt: Notitie Aan Ester Kardienaal (gemeente Alblasserdam) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 18 maart 2013 21539712 13-058 ir. J.W.T. Voerman en ir. P.B. van Breugel Onderwerp Fijnstofmetingen in

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie