Monitor Gemeente Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor 2012. Gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013

2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING KLIMAATENDUURZAMEENERGIE COMMUNICATIE EN EDUCATIE...5 COMMUNICATIE...5 EDUCATIE KLANTCONTACTENTEVREDENHEID...6 WIJZIGING VOORZIENINGENNIVEAU...6 KLANTCONTACT...6 TEVREDENHEIDSONDERZOEK FINANCIEEL...8 AFVALSTOFFENHEFFING...8 TOTAALKOSTEN ROVA CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN...9 CONCLUSIES...9 AANBEVELINGEN...9 BIJLAGE1:INZAMELINGGRONDSTOFFEN BIJLAGE2:KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BIJLAGE3:FINANCIËLEEINDAFREKENING BIJLAGE4:SORTEERANALYSE BIJLAGE5:EVALUATIEOMGEKEERDINZAMELEN BIJLAGE6:VERKLARENDEWOORDENLIJST

4 1. Inleiding Dezemonitorgeefteenoverzichtoverhetjaar2012vandedienstverlening enprestatiesvanamersfoortophetgebiedvan: grondstoffenenrestafval; klimaatenduurzameenergie. Verderbesteeddemonitoraandachtaancommunicatie&educatie, klanttevredenheidenfinanciën. Doelstellingen Minimaalwordtgestreefdnaarhetbehalenvandelandelijkeen gemeentelijkedoelstellingen. Grondstoffen Delandelijkedoelstellingvoorhergebruikisverhoogdvan51%in2006naar 65%in Alsambitieheeftdegemeenteverdergeformuleerd: dehoeveelheidrestafvalperinwonerin2015met10%te verminderen(tenopzichtevan227kgin2010). Voor2012leidtdittotdevolgendedoelstellingen: Afvalscheidings/Hergebruikspercentage:57% Verminderingrestafvalperinwoner(t.o.v.227kgin2010):9kg Klimaatenduurzameenergie Hetgescheideninzamelenvangrondstoffenenrestafvaldraagtbijaande gemeentelijkeklimaatdoelstellingenvoorco 2 reductie.nederlandheeft zichconformhetkyotoprotocolgecommitteerdaande doelstellingenin2020.dithoudtin:20procentduurzameenergie,20 procentco 2verminderingtenopzichtevanhetreferentiejaar1990en20 procentenergiebesparingomnaardeenergieconsumptievan1990tegaan. Doormiddelvanhetgescheideninzamelenvangrondstoffenenrestafval wordtbijgedragenaandekyotodoelstellingvoorco 2 vermindering. Leeswijzer Indenavolgendehoofdstukkenwordendeonderwerpeninzamelingvan grondstoffen(2),klimaatenduurzameenergie(3),communicatieen educatie(4),klantcontactenklanttevredenheid(5)enfinanciën(6)nader toegelicht.derapportagesluitinhoofdstuk7afmetdeconclusiesen aanbevelingen. 1 Conformdebrief Meerwaardeuitafval vanstaatssecretarisatsmad.d.25 augustus2011.deambitievandestaatssecretarisishetlatentoenemenvande recyclingvan80%naar83%.delap2doelstellingvannuttigetoepassing verschuift,nainterpretatievandedoelstellingenindebriefvanatsma,daardoor van60%naar65%in

5 2. InzamelingGrondstoffen Inzamelresultaten InonderstaandetabelzijndeinzamelresultatenvangemeenteAmersfoort weergegeveninkgperinwonerenafgezettegen: resultatenvanvergelijkbaregemeentenuithetrova verzorgingsgebied(nietdiftar,stedelijkheidsklasse2); resultatenuitdecbsbenchmark2011. Inbijlage1zijndeinzamelresultatenuitgebreidweergegeven. Inzamelresultatenin Gemeente kgperinwoner Amersfoort 2012 ROVA gemiddeld CBS gegevens sted.klasse2 klasse B gemeenten (sted. klasse 2) Restafval Grofvuil Grofvuilbrengstation GFT GTA Papier Glas Textiel Kunststof KCA Totaalperinwoner (kg) Hergebruik DegemeenteAmersfoortrealiseert53%hergebruikin2012.Datisgelijk aanvoorgaandejaren.voorhetbehalenvandedoelstellinguithet LandelijkAfvalbeheerplan(LAP2)van65%hergebruikin2015moetnog62 kgafvalperinwonerextragescheidenwordeningezameld Amersfoort 52% 52% 52% 53% 53% ROVAgemiddeld stedelijkheidsklasse 2 Landelijk gemiddeld 55% 50% 45% 40% Percentagehergebruik 48% 48% 49% 50% 49% 48% 49% 49% 50% 50% TenopzichtevandevergelijkbaregemeenteninhetROVA verzorgingsgebiedheeftamersfoortminderrestafvalperinwonerenisin 2012eenhogerpercentagehergebruikbehaald. InvergelijkingmethetlandelijkegemiddeldeisinAmersfoorteenhoger percentagehergebruikbehaaldenheeftamersfoortminderrestafvalper inwoner.

6 Trendanalyseinzameling Indegrafiekeniseentrendanalysevandeingezameldehoeveelhedenper inwonervanhetrestafvalendeherbruikbaredeelfractiesinamersfoort weergegeven. Uitdegrafiekenblijktdatdeingezameldehoeveelhedenperinwonerlicht gedaaldzijnofvrijwelgelijkzijnaanvorigjaar.verwachtwordtdatbij ongewijzigdbeleidditbeeldookhetzelfdeblijft. perinwoner 25kg 20kg 15kg 10kg 5kg perinwoner 300kg 250kg 200kg 150kg 100kg 0kg Glas Textiel Kunststofverpakkingen 50kg 0kg Restafval GFT Papier 3

7 3. Klimaatenduurzameenergie Huishoudelijkegrondstoffen Doorgrondstoffengescheidenvanhetrestafvalintezamelenwordendeze hergebruiktinplaatsvanverbrand.hierdoorwordtdeco 2 uitstoot gereduceerd.heteffectvanpreventie(minderafvalbetekentookminder CO 2uitstoot)wordtindezeberekeningnietmeegenomen,terwijlditwel bijdraagtaandeco 2 reductie. IndeonderstaandegrafiekisdevermedenCO 2emissieperinwoner weergegevenvooramersfoort.detotaalpotentieiseenindicatievande totaleco 2 reductiediebehaaldkanworden,wanneerdeherbruikbare grondstoffeninhetrestafvalooknogwordengescheiden. kgperinwoner GFT Textiel Papier CO2reductie 2012 Totaalpotentie Glas Kunststofverpakkingen drankenkartons DeCO 2reductieisberekendaandehandvandeCO 2kentallenafvalscheidingvan CEDelft.Depotentieisgebaseerdopdesorteeranalysevanhetrestafvalvan Perinwoneris143kgminderCO 2uitgestotendanwanneeralhetafval verbrandzouworden(totaleco 2reductie:21.248ton).Gemiddeldisde CO 2 uitstootperpersoonvoorenergiegebruikenmobiliteit3,8tonperjaar. Hetgescheideninzamelenvanafvalleverthieropeenreductievancirca4%. Uitgaandevandesorteeranalyse2012isuithetrestafvalinpotentieper inwonernog151kgextraco 2reductietebehalen.

8 4. CommunicatieenEducatie Communicatie In2012isvooralrondomprojectenenactiesgecommuniceerd,via persberichten,publicatiest.b.v.degemeentepaginaenonlinemediazoals dewebsite.decommunicatieactiviteitendierovain2012heeftuitgevoerd indegemeenteamersfoortbetreffeno.a.: Organisatieenproductievandeafvalkalender(incl.onlineversieen App); Communicatierondomdetuinzak; CommunicatierondomstimuleringaanbiedenGFT; Communicatiet.b.v.decompostdag26maart; Communicatieoverwijzigingenenontwikkelingeninde afvalinzameling(bijv.feestdagen); Diversepublicatiesomtrentinzamelingstromenenafvalscheiden. Educatie Opverzoekkunnengroepeneenvoorlichtingsprogrammaenrondleiding krijgenopdelocatievanrovainamersfoort.in2012is8keereen voorlichtingmetrondleidingverzorgdopdelocatievanrovain Amersfoort.Opaanvraagwordtookvoorlichtingopscholengegeven,soms vergezeldvaneeninzamelingsvoertuig.in2012heeftdittweekeer plaatsgevonden.methetvoorlichtingsprogrammaafvalscheidenisgoud wordtuitgedragendatafvaleengrondstofis. Opverzoekwordtongeveer12keerperjaarookondersteuninggegeven aanopruimactiesvanzwerfafval,indevormvanverstrekkingvan materialen,zoalsgrijpers. 5

9 5. Klantcontactentevredenheid DeserviceendienstverleningvanROVAwordtoptweemanieren gemonitord.enerzijdswordenallemeldingenenklachtendiebijrova binnenkomengeregistreerd.anderzijdswordtelke2jaareen tevredenheidsonderzoekuitgevoerdonderdeinwonersvangemeente Amersfoort.Indithoofdstukwordenkortderesultatenhiervanbeschreven. Ookwordenindithoofdstukdewijzigingentenaanzienvanhet voorzieningenniveauweergegeven. Wijzigingvoorzieningenniveau In2012isdeaanlegvanhetondergrondsinzamelsysteemindebinnenstad voorrestafval,glas,opkenkunststofverpakkingenbijnavoltooid.indien gewenstkunnenamersfoortsehuishoudenskiezenvooreengrotere containervoorgft(240liter).sindsnajaar2012kunneninwonersvan Amersfoortkostelooseentuinzakvan1m 3 aanvragenvoorhetoplaten halenvan(grof)tuinafval.alsproefisinhetnajaarvan2012gestartmet hetophalenvantuinafvalindebinnenstadmeteenbootrouteenmetde fietskoerier. Klantcontact Meldingenmetbetrekkingtotdeafvalinzamelingdiebijhet KlantcontactcentrumvanROVAbinnenkomen,wordengeregistreerdineen automatiseringssysteem(rightnow). Intotaalzijnerin2012bijhetKlantcontactcentrum6.289registraties aangemaaktenafgehandeld,waarvanintotaal1.958klachten.ditisper 1.000aansluitingen101registraties,waarvan31klachtenperjaar.De meesteregistratieshebbenbetrekkingopdeinzamelingvanrestafval, gevolgddoordeinzamelingvangftenhetinzamelmiddel.hetjaarlijkse aantalklachtenper1.000aansluitingenishogerdanhetgemiddeldevan26 6 klachteninhetrovaverzorgingsgebied.ditkomtdoordathuishoudens binnen24uurcontactkunnenopnemenmetrovaalsdecontainernietis geleegd.dezemeldingenwordengeregistreerdalsklacht,omdatvaakniet meernategaanisofdezeterechtofonterechtzijn.meerregistratiesen klachtenvoorgftkomtwellichtdoordeomwisselactievooreengrotere minicontainer. Indenavolgendetabeliseenoverzichtweergegevenvanhetaantal registraties. Categorie Aantal2011 Aantal2012 Registraties Registraties Klachten totaal totaal Inzamelingalgemeen Inzamelmiddel (milieupas, (verzamel)container InzamelingRest InzamelingGFT InzamelingPapier InzamelingKunststof Inzamelinggrofvuil Afvalkalender milieubrengstation personeel Overig Totaal Degegevensvan2011zijnvanafmaart.Derhalvezijndeaantallenvoorde afvalkalenderin2011zeerlaag.

10 Tevredenheidsonderzoek Indeperiodeseptemberoktober2012isvoordevijfdemaaleen tevredenheidsonderzoekoverdedienstverleningvanafvalbeheer uitgevoerdonderdehuishoudensvanamersfoort.intotaalzijn1225 huishoudensbenaderdvoordeelnameaanhetonderzoek.intotaalzijn880 vragenlijsteningevuldretourontvangen.ditisvoldoenderepresentatief voordemeningvandeburgersinamersfoortoverdedienstverlening.in bijlage2isderapportagevanhettevredenheidsonderzoekbijgevoegd. Dienstverlening Uithetonderzoekblijktdatdetevredenheidoverdeinzamelingende klantenserviceistoegenomentenopzichtevanhetvorige tevredenheidsonderzoekin2010.huishoudenszijnonderanderemeer tevredenoverdegroottevandeminicontainersendeledigingsfrequentie. Scheidingsgedrag Hetscheidingsgedragvandeverschillendeafvalstromenisnietgewijzigd tenopzichtevan2010.tweederdevandeburgersgeeftaantenminste driekwartvandediverseafvalstromentescheidenvanhetrestafval.alleen GFTenplasticverpakkingsafvalwordtietsmindergoedgescheiden.Gebrek aanopslagruimteisdevoornaamsteredenomafvalniettescheiden.dit probleemwordtvooraldoorburgersdiewonenineenappartementofflat ervaren. Informatie Detevredenheidoverdeinformatieoverafvalinzamelingisgelijkgebleven tenopzichtevanvoorgaandemetingen. 7

11 6. Financieel Afvalstoffenheffing Deafvalstoffenheffingperaansluiting(hoogstetarief)indegemeente Amersfoortislagerdanhetlandelijkgemiddelde(AgentschapNL, Afvalstoffenheffing2012),maarhogerdanhetgemiddeldeinhetROVA verzorgingsgebied. IndehiernaastafgebeeldegrafiekisweergegevenhoeveeldeROVAkosten perhuisaansluitingbedragen.indegrafiekisookweergegevenhoeveel lagerdekostenzijn,indienrekeninggehoudenwordtmethetaan gemeenteamersfoortuitgekeerdedividendvanrova. TotaalkostenROVA Uitdeeindafrekening2012vanROVAblijktdatdetotalekostenvoorde dienstverleningvanrovametbetrekkingtotdeafvalinzamelingvoor Amersfoort ,bedragen.Deeindafrekening2012isalsbijlage3 toegevoegd. 8

12 7. Conclusiesenaanbevelingen Conclusies Inzamelinggrondstoffen GemeenteAmersfoortrealiseert53%hergebruikin2012.Datis vergelijkbaarmetvoorgaandejarenenietshogerdanhetlandelijk gemiddeldeenhetgemiddeldevandevergelijkbaregemeentenin hetrovaverzorgingsgebied.degemeentelijkedoelstellingvoor 2012van57%ishiermeenietbehaald.Voorhetbehalenvande doelstellinguithetlandelijkafvalbeheerplanvan65%hergebruikin 2015moetnog62kgafvalperinwonerextragescheidenworden ingezameld. Perinwoneris143kgminderCO 2uitgestotendanwanneeralhet afvalverbrandzouworden.gemiddeldisdeco 2 uitstootper persoonvoorenergiegebruikenmobiliteit3,8tonperjaar.het gescheideninzamelenvanafvalleverteenreductievancirca4%t.o.v. dezegemiddeldejaarlijkseco 2uitstootperpersoon. Uithettevredenheidsonderzoekblijktdatdetevredenheidoverde dienstverleningistoegenomentenopzichtevanhetvorige tevredenheidsonderzoekin2010.huishoudenszijnonderandere meertevredenoverdeledigingsfrequentieendegroottevande minicontainersvoorrestafval,gftenpapier. Financieel DetotalekostenvoordedienstverleningvanROVAvoorAmersfoortin 2012bedragen ,.Deafvalstoffenheffingperaansluitingin gemeenteamersfoortislagerdanhetlandelijkgemiddelde(agentschapnl, Afvalstoffenheffing2012)maarhogerdanhetgemiddeldeinhetROVA verzorgingsgebied. 9 Aanbevelingen Omdedoelstellingvan65%hergebruikvangrondstoffentebehaleniseen trendbreuknoodzakelijktenopzichtevandehuidigeinzamelmethodiek. Kernhiervanligtinhetgevenvanmeerserviceopwaardevolle grondstoffenenhetontmoedigenvandehoeveelheidrestafval(omgekeerd inzamelen).uitdebereikteresultatenbijeenaantalgemeenteninhet ROVAverzorgingsgebiedmetdezenieuwemethodiekblijktdataanzienlijk meerafvalscheidingmogelijkisendaarmeeookmeerco 2 reductie.deze resultatentreftuinbijlage5aan. Aanbevolenwordtomkennistenemenvandezenieuweinzamelmethodiek entebezienopwelkewijzedezeopamersfoortkanwordentoegepast. In2010isdoorBTGeenquickscan"KansenvoorbioenergieinAmersfoort" uitgevoerd.rovaishierbijominputgevraagd.uitdequickscanblijkteen forsenergiepotentieelvoorpubliekeensemipubliekebiomassastromen. WeonderzoekengraagsamenmetdegemeenteAmersfoorthoede energiebenuttingvandezestromenverdergeoptimaliseerdkanworden. In2012heeftROVAin3gemeentenhetzonnepanelenprojectDuurzaam Genietenuitgevoerd.In2013schaaltROVAhetprojectDuurzaamGenieten opnaareengroteraantalgemeenten.amersfoortkanhierbijaansluiten. ROVAzalhiervooreenvoorsteldoen. SteedsvakerkrijgtROVAverzoekenomteondersteunenbijopruimacties vanzwerfvuil.aanbevolenwordtomhetprogramma NatuurlijkSchoon op tenemenindedvo.hierbijwordeniederjaarallescholenbenaderd(kan ookviacnme)omdeeltenemenaanopschoonactiesenkanookiedereen inamersfoortrovavragenomondersteuningbijopschoonacties.

13 Bijlage1:Inzamelinggrondstoffen Aantalinwoners Soortafval(ton) Restafval GHA GFT GTA Papier Glas Textiel Kunststofverpakkingen Blik KCA AEEA Goedzooi Schoonpuin Bouwensloopafval Dakleer Grondenzand Metalen,schroot Vlakglas Bhout Asbest Vloerbedekking Autobanden Plastic,hard Overig Totaalinton Inwonersenaansluitingen2012 Stedelijkheids klasse: 2 Aantalinwoners Totaalaantalaansluitingen aantalaansluitingenmetminicontainers aantalaansluitingenop verzamelsystemen

14 Restafval Inzamelstructuur HetrestafvalvandegemeenteAmersfoortwordtbijlaagbouwvia minicontainerstweewekelijksingezameld. Bijgestapeldebouw,hoogbouwendebinnenstadwordthetrestafval ingezameldviaverzamelcontainers. Inzamelresultaten Hoeveelheid Totaal(ton) perinwoner Amersfoort ROVAgemeenten (sted.klasse2) Stedelijkheidsklasse 2 VergelijkinginzamelprestatieRestafval 250kg 240kg 230kg 220kg 210kg 200kg 190kg Perinwoner (kg) Erisperinwonerminderrestafvalaangebodendanvoorgaandejaren. Dehoeveelheidrestafvalligtonderhetgemiddeldevoorvergelijkbare ROVAgemeentenenhetlandelijkegemiddeldevoorvergelijkbare gemeenten. Omdehoeveelheidrestafvalperinwonerverdergaandtereducereniseen nieuweinzamelmethodiekmetnieuwedoelstellingennoodzakelijk. 2

15 Samenstellingrestafval DesamenstellingvanhetrestafvalvoorgemeenteAmersfoortisalsvolgt: Aanweziginrestafval kgperinwoner Gewichts%2012 Reststoffen 32,3 42,5 35,6 16% GFT 33,2 42,7 53,4 24% Glas 10,6 12,5 12,2 5% Textiel 9,0 7,5 9,0 4% Kunststofverpakkingen 30,3 20,4 17,7 8% KCA 0,1 0,2 0,1 Papiertotaal: 24% Herbruikbaarpapier 36,4 27,2 27,4 Luiers 19,6 17,6 12,9 Drankenkartons 6,1 7,8 6,2 Overigpapier 6,4 9,3 6,4 GHA: 19% Groftuinafval 13,4 10,0 17,9 Metalen 8,3 10,1 8,3 AEEA 1,8 1,6 2,4 Hout 5,8 6,8 5,6 Steen/puin 11,5 10,1 6,1 Tapijt 1,0 0,6 1,2 Leer/Rubber 0,7 0,9 0,8 Totaalrestafval HetrestafvalbestaatvooreengrootdeeluitGFT,grofhuishoudelijkafval, herbruikbaarpapierenkunststofverpakkingen. Procentuelesamenstellingrestafval(opbasisvangewicht) 4% 5% 8% 16% 24% 19% 24% SorteeranalyseAmersfoort2012 Textiel Glas Kunststoffen Reststoffen GFT GHA OPK 3

16 GFT Inzamelstructuur HetGFTwordtbijlaagbouwtweewekelijksviaeenminicontainer ingezameld.sinds2012kunnendehuishoudenskiezenvooreengrotere minicontainer(240liter).(grof)tuinafvalkanopafspraakworden aangeboden,gebundeldofindetuinzak.uiteraardkan(grof)tuinafvalook gebrachtwordennaarhetmilieubrengstationvanrovainamersfoort. BijdegestapeldebouwenhoogbouwenookindebinnenstadwordtGFT nietgescheideningezameld. Inzamelresultaten Hoeveelheid GFT Totaal(ton) Perinwoner (kg) Groftuinafval (GTA) Totaal(ton) DeingezameldehoeveelheidGFTperinwonerisvrijwelgelijkaan voorgaandejaren.dehoeveelheidgroftuinafvalperinwoneris toegenomen. perinwoner Amersfoort ROVAgemeenten (sted.klasse2) VergelijkinginzamelprestatieGFTafval 80kg 70kg 60kg Stedelijkheidsklasse TenopzichtevanhetgemiddeldevanvergelijkbaregemeenteninhetROVA verzorgingsgebiedenlandelijkvergelijkbaregemeentenisinamersfoort perinwonerietsmeergftingezameld. Perinwoner (kg)

17 Oudpapierenkarton Inzamelstructuur Hetoudpapierenkartonwordtgrotendeelshuisaanhuisvia minicontainersbijdelaagbouwingezameld. Bijgestapeldebouwenhoogbouwzijnverzamelcontainersvooroudpapier enkartongeplaatst. Opcentralepuntenbijsupermarktenenindewijkenstaanook verzamelcontainersvoorpapier. Daarnaastzamelenscholenenverenigingenpapierindoormiddelvan verzamelcontainersophunlocatiedanwelhuisaanhuisintezamelen. Uiteraardkanoudpapierenkartonookgebrachtwordennaarhet milieubrengstationvanrovainamersfoort. Inzamelresultaten Hoeveelheid OPK Totaal(ton) Perinwoner(kg) In2012isperinwonerminderoudpapierenkartoningezamelddanin voorgaandejaren perinwoner 70kg 65kg 60kg 55kg 50kg 45kg 40kg Amersfoort ROVAgemeenten (sted.klasse2) Stedelijkheidsklasse 2 VergelijkinginzamelprestatiePapier ROVAbreedenlandelijkiseendalingzichtbaar.Ditismogelijkhet gevolgvandeeconomischecrisisentoenemendedigitalisering. Perinwonerisminderoudpapierenkartoningezameldtenopzichte vanhetlandelijkgemiddeldevanvergelijkbaregemeenten.ditkomt doordatinhetlandelijkgemiddeldeookdiftargemeentenzijn inbegrepen,waarbijdescheidingsresultatenvanwegedefinanciële redenenhogerzijn. GemeenteAmersfoortzameltperinwonerietsmeeroudpapieren kartonindanvergelijkbaregemeenteninhetrovaverzorgingsgebied. 5

18 Glas Inzamelstructuur Hetglaswordtingezameldviaglascontainersopcentralepuntenbij supermarktenenindewijken.uiteraardkanglasookgebrachtwordennaar hetmilieubrengstationvanrovainamersfoort. Inzamelresultaten perinwoner VergelijkinginzamelprestatieGlas 22kg 21kg 20kg 19kg 18kg 17kg 16kg Hoeveelheid Amersfoort Totaal(ton) ROVAgemeenten (sted.klasse2) Perinwoner (kg) Stedelijkheidsklasse Dehoeveelheidglasperinwonerdatgescheidenisingezameld,isiets afgenomentenopzichtevanvorigjaar. PerinwonervanAmersfoortisevenveelglasgescheidenalsbij vergelijkbaregemeenteninhetrovaverzorgingsgebied. Tenopzichtevanvergelijkbarelandelijkegemeentenisinde gemeenteamersfoortperinwonerminderglasgescheiden.dit komtdoordatinhetlandelijkgemiddeldeookdiftargemeenten zijninbegrepen,waarbijdescheidingsresultatenvanwegede financiëleredenenhogerzijn. 6

19 Kunststofverpakkingen Inzamelstructuur Sindsjuni2009wordenkunststofverpakkingengescheideningezameldin Amersfoort. Intotaalzijnmeerdan100bovengrondsewijkverzamelcontainersgeplaatst waardeinwonershunkunststofverpakkingeninkunnendeponeren. Uiteraardkunnendekunststofverpakkingenookgebrachtwordennaarhet milieubrengstationvanrovainamersfoort. IneenkleindeelvandewijkNieuwlandwordendekunststofverpakkingen doormiddelvaneenminicontainervierwekelijkshuisaanhuisopgehaald. Inzamelresultaten Hoeveelheid Totaal(ton) Perinwoner (kg) perinwoner Amersfoort ROVAgemeenten (sted.klasse2) VergelijkinginzamelprestatieKunststof 7kg 6kg 5kg 4kg 3kg 2kg 1kg 0kg Stedelijkheidsklasse GemeenteAmersfoortheeftin2012minderkunststofverpakkingenper inwoneringezamelddanvergelijkbaregemeenteninhetrova verzorgingsgebiedenlandelijk.ditkomtdoordatinhetlandelijk gemiddeldeookdiftargemeentenzijninbegrepen,waarbijde scheidingsresultatenvanwegedefinanciëleredenenhogerzijn. Dehoeveelheidgescheideningezameldekunststofisin2012gestegenten opzichtevanvorigjaar. 7

20 Textiel Inzamelstructuur VoordehuisaanhuisinzamelingvantextielwordtviaROVAvierkeerper jaareenvergunningverstrekt. Opvijfentwintiglocatiesstaantextielcontainersdiegeledigdwordendoor hetkringloopcentrumamersfoort.ookkunnenburgersherbruikbaar textielbrengenbijhetkringloopcentrumamersfoort. Uiteraardkantextielookgebrachtwordennaarhetmilieubrengstationvan ROVAinAmersfoort. Verderisereentextielcircuitviascholen,verenigingenenwinkels;hieris weinigzichtop. Inzamelresultaten Hoeveelheid Totaal(ton) perinwoner Amersfoort ROVAgemeenten (sted.klasse2) Stedelijkheidsklasse 2 VergelijkinginzamelprestatieTextiel 8kg 6kg 4kg 2kg DeinzamelresultatenvoortextielvangemeenteAmersfoortzijn vergelijkbaarmethetgemiddeldevan(landelijk)vergelijkbaregemeenten. Perinwoner (kg) In2012isperinwonerongeveerevenveeltextielingezameldals voorgaandejaren. 8

21 KCA Inzamelstructuur Hetkleinchemischafval(KCA)endekleineafgedankteelektrischeen elektronischeapparatuur(aeea)kunnenopeenvasttijdstipafgegeven wordenbijdechemokaropdehalteplaatsenindegemeenteamersfoort KCAkanookwordenafgeleverdbijhetmilieubrengstationvanROVAinde gemeenteamersfoort. Daarnaastzijnerpermanentebrengpuntenbijongeveer150 detailhandellocatiesvoorspecifiekkca(o.a.naalden,medicijnen, batterijen). Inzamelresultaten Hoeveelheid Totaal(ton) Perinwoner (kg) 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 In2012isietsmeerKCAperinwoneringezamelddanin2011. perinwoner Amersfoort 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 ROVAgemeenten (sted.klasse2) Stedelijkheidsklasse 2 VergelijkinginzamelprestatieKCA 2,0kg 1,5kg 1,0kg 0,5kg 0,0kg 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 Perinwonerisin2012meerKCAgescheideningezamelddanbij vergelijkbaregemeenteninhetrovaverzorgingsgebiedenlandelijk vergelijkbaregemeenten. 9

22 Grofhuishoudelijkafval Inzamelstructuur Hetgrofhuishoudelijkafval(inclusiefgroftuinafval)vandeinwonersvan AmersfoortwordtdoorROVAgratisopafroepingezameld. Herbruikbareenverkoopbaregoederen(zogenaamdegoedzooi)kunnen burgersgratisinleverenbijkringloopcentrumamersfoortaandezwaaikom. Ookkunnenherbruikbaregoederendoorhetkringloopbedrijfaanhuis wordenopgehaald. Uiteraardkanhetgrofhuishoudelijkafvalendeherbruikbaregoederen ookgebrachtwordennaarhetmilieubrengstationvanrovainamersfoort. Inzamelresultaten Hoeveelheid GescheidenGrofhuishoudelijkafval Totaal(ton) Perinwoner (kg) OngescheidenGrofhuishoudelijkafval Ongescheiden GHA(ton) Perinwoner (kg) perinwoner Dehoeveelheidongescheidengrofhuishoudelijkafvalperinwoner iswederomgedaaldtenopzichtvanvoorgaandejaren.erisnog steedssprakevaneendalendetrend. Dehoeveelheidgescheidengrofhuishoudelijkafvalperinwoneris gestegent.o.v.voorgaandejaren. VergelijkinginzamelprestatieongescheidenGHA 45kg 40kg 35kg 30kg 25kg 20kg Amersfoort ROVAgemeenten (sted.klasse2) Stedelijkheidsklasse PerinwoneristenopzichtevanvergelijkbaregemeenteninhetROVA verzorgingsgebiedenlandelijkminderongescheidenghaaangeboden. 10

23 GescheideningezameldGHAperfractie 6.000ton 5.000ton Totaalhoeveelheid 4.000ton 3.000ton 2.000ton 1.000ton 0ton Grofvuil GTA AEEA Goedzooi Schoon puin Bouwen sloopafval Dakleer Gronden zand Metalen Vlakglas Bhout Asbest Overig

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013 Monitor 2012 Gemeente Steenwijkerland Zwolle, 16 april 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Nota Omgekeerd inzamelen 1 e en 2 e fase

Nota Omgekeerd inzamelen 1 e en 2 e fase Nota Omgekeerd inzamelen 1 e en 2 e fase Gemeente Dalfsen Thijs Mosterman Versie 00, september 2014 Nota Omgekeerd inzamelen 1 e en 2 e fase gemeente Dalfsen Inhoud 2. INLEIDING... 3 3. AFVALBELEID...

Nadere informatie

Monitor 2016 Gemeente Twenterand

Monitor 2016 Gemeente Twenterand Monitor 2016 Gemeente Twenterand Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Bewonersonderzoek Aantal klachten Inzamelprestaties Inwoners Milieu Samenstelling restafval Mooi Schoon Afval scheiden is goud

Nadere informatie

Aansluiting: Een object dat voorkomt in de gemeentelijke heffingenadministatie en ten aanzien waarvan ROVA haar diensten verleent.

Aansluiting: Een object dat voorkomt in de gemeentelijke heffingenadministatie en ten aanzien waarvan ROVA haar diensten verleent. Verklarende woordenlijst ROVA Afkortingen: AEEA: afgedankte elektrische en elektronisch apparatuur GFT-afval: groente-, fruit- en tuinafval GHA: grof huishoudelijk afval GTA: grof tuinafval KCA: klein

Nadere informatie

Een object dat voorkomt in de gemeentelijke heffingenadministatie en ten aanzien waarvan ROVA diensten verleent.

Een object dat voorkomt in de gemeentelijke heffingenadministatie en ten aanzien waarvan ROVA diensten verleent. Verklarende woordenlijst ROVA Afkortingen: AEEA: GFT-afval: GHA: GTA: KCA: LAP 2: LAP 3: OPK: OVS: KVM: PMD: afgedankte elektrische en elektronisch apparatuur groente-, fruit- en tuinafval grof huishoudelijk

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Dalfsen

Monitor 2015 Gemeente Dalfsen Monitor 2015 Gemeente Dalfsen Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Staphorst

Monitor 2015 Gemeente Staphorst Monitor 2015 Gemeente Staphorst Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Opgesteld voor : Gemeente Alblasserdam Opgesteld door : Josine van den Berg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Resultaten afvalbeheer: afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2014 Doss. no. 14A515 Tilburg, 16 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 april 2013 Inhoud 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 2 Omgekeerd inzamelen ingevoerd... 7 2.1 Fase 1 omgekeerd inzamelen... 7 2.2 Fase 2 omgekeerd inzamelen... 7 3

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT Jaarrapportage Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen Inhoud 1. Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Afvalstoffenoverzicht ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeente Hollands Kroon Tweede kwartaal 2017

Kwartaalrapportage Gemeente Hollands Kroon Tweede kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Gemeente Hollands Kroon Tweede kwartaal 2017 Datum : 9 augustus 2017 Opgesteld voor : Gemeente Hollands Kroon t.a.v. John Kager Opgesteld door : HVC Hilbert Moll (adviseur gemeenten)

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost.

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op het daaromtrent bepaalde in de

Nadere informatie

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006 2006 CONCEPT Doss. no. 50151 Tilburg, 8 juni 2007 2006 Bureau Milieu & Werk BV Goirkestraat 82 a Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016 gemeentebestuur PUBMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1 355597 datum 28 februari 2017 betreft Afvalmonitor

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van

Nadere informatie

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen PILOT HOONHORST Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen Gemeente: Dalfsen Periode: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Datum: 20 september 2012 Hoonhorst zegt DAG 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Nulsituatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 t)7?3 Gewijzigde datum raad DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 Gelet op artikel ; 229,

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 31785 28 februari 2017 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Burgemeester en wethouders van Aalten; overwegende, dat in

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN- VERORDENING concept Auteur Jan ten Klooster Functie medewerker beleidsuitvoering Datum oktober 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 Gemeente Tholen Doss. no. 16AA557 Tilburg, 1 november 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard 1 9 NOV Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'B201319887* Afvalprofiel peiljaar 2012 Gemeente Heerhugowaard Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. CYCLUSMANAGEMENT Afvalprofiel peiljaar

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! Deventer, 10 juni 2015 Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor onze 8 gemeenten

Nadere informatie

Afvalmonitor 2013 Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2013 in de gemeente Heerhugowaard

Afvalmonitor 2013 Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2013 in de gemeente Heerhugowaard Afvalmonitor 2013 Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2013 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer Maart 2013 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Bijlagen. Grip op Grondstoffen

Bijlagen. Grip op Grondstoffen Bijlagen Grip op Grondstoffen Bijlage 1 Afvalmonitor 2013 AFVALMONITOR 2013 Pagina 1 van 20 AFKORTINGEN DF Gemeente Delft LV Gemeente Leidschendam-Voorburg MD Gemeente Midden-Delfland PN Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017.

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; gelet op het daaromtrent bepaalde in de Afvalstoffenverordening Gemeente

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2012-2016

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2012-2016 voor elkaar Expertisecentrum Omgevingsadvies Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 05 Fax (038) 498 27 41 M.Kruizinga@zwolle.nl www.zwolle.nl Gemeentelijk Grondstoffenplan

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Rapportage 2012 Mei 2013 1

Rapportage 2012 Mei 2013 1 Rapportage 2012 Mei 2013 1 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 inhoud Samenvatting...3 1. Inleiding... 5 2. Omgekeerd inzamelen ingevoerd...7 2.1. Fase 1 omgekeerd inzamelen...7 2.2. Fase 2 omgekeerd inzamelen...

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Verordening Afvalstoffenheffing Leeuwarden 2016 DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

KADERPLAN. Duurzaam afvalbeheer. Gemeente Steenwijkerland

KADERPLAN. Duurzaam afvalbeheer. Gemeente Steenwijkerland KADERPLAN Duurzaam afvalbeheer Gemeente Steenwijkerland 2010-2015 Steenwijk, mei 2010 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. AFVALDOELSTELLINGEN...3 2.1. Doelstellingen ROVA...3 2.2. Doelstellingen Steenwijkerland...4

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Twenterand, mei 2015 Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten omgekeerd inzamelen eerste fase 4 2.1 Rapportage omgekeerd inzamelen eerste fase

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Implementatie: Do s en Don ts

Omgekeerd Inzamelen. Implementatie: Do s en Don ts Omgekeerd Inzamelen Implementatie: Do s en Don ts 19 januari 2016 1 Wie? Jochem Uithoven Adviseur Omgevingszaken en duurzaamheid Gemeente Giessenlanden 2 Jaarstukken 2014 Wie? Waardlanden Reinigingsdienst

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Datum : 21 februari 2012 Versie : concept 2 Opgesteld voor : Gemeente Wormerland Opgesteld door : HVCinzameling

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 213 Prestatiegebieden Milieu en Dienstverlening Groepsrapport klasse D Status: Definitief Datum: 14 november 214 De Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Bewust aan de bak

Gemeente Enschede. Bewust aan de bak Gemeente Bewust aan de bak jaarrapportage 21 Inhoudsopgave Inleiding Op weg naar een afvalloos 6 Gemeente 8 Demografie 8 Afvalinzameling 21 1 Deelstromen 1 Inzamelmiddelen 12 Sorteeranalyses 13 Intergemeentelijke

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

Onderwerpen Vervuilingsonderzoek Inzamelmethoden Verbeteropties (inzameling) Conclusies

Onderwerpen Vervuilingsonderzoek Inzamelmethoden Verbeteropties (inzameling) Conclusies Onderwerpen Vervuilingsonderzoek Inzamelmethoden Verbeteropties (inzameling) Conclusies Vervuilingsonderzoek o Wat? o Waar? o Hoe? o Wanneer? o Resultaten Wat? Papiervreemde vervuiling: 1. kunststoffen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Bijlage verordening afvalstoffenheffing 2017 Tarieventabel Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 1. De belasting wordt per perceel berekend naar een

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2012 Gemeente Hengelo November 2013 Opgesteld door: CyclusManagement Status: definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Hengelo. Het betreft

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel fvalbrengstation Afvalbrengstation Als inwoner van Amstelveen kunt u bij het Afvalbrengstation terecht voor al uw huishoudelijk afval dat gescheiden aangeboden moet worden. A f va l s c h e i d i n g Echt

Nadere informatie

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, 2016 Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 1 2. Aanpak 2 3. Resultaten 3 4. Samenstelling in gewichtspercentages 4 5.

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/MIL/MB Opsteller: mw. S. Bakker User-id: BAK9 Tel: 4287 Onderwerp: UITGANGSPUNTEN STARTNOTITIE GRONDSTOFFENPLAN 2014-2020 VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren:

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren: GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Elburg-Oldebroek maken werk van grondstoffen. Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 230351 / 230434 Behandelend ambtenaar M. Tijssen

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! 19 maart 2015 Gemeentelijk Afvalcongres Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor

Nadere informatie