Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013"

Transcriptie

1 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015

2 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark Huishoudelijk Afval worden de afvalprestaties van uw gemeente/ verzorgingsgebied vergeleken met het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten/ verzorgingsgebieden (onderdelen A en B1). De afvalprestaties worden vergeleken en geanalyseerd op een viertal prestatiegebieden: milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. Deze rapportage biedt inzicht in hoe uw gemeente presteert op de afvaldriehoek ten opzichte van de benchmark (= het gemiddelde van gemeenten met eenzelfde mate van hoogbouw in hun verzorgingsgebied). Doel en afbakening Benchmarken is een vorm van prestatiemeting waarbij gemeenten en inzamelbedrijven aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren hun afvalprestaties vergelijken. Doel van de benchmark is het inzicht in eigen functioneren en presteren te vergroten om op die manier handvatten voor verbetering te bieden. Leeswijzer Op de eerstvolgende pagina zijn de kernprestaties weergegeven, ofwel de belangrijkste prestatieindicatoren van de benchmark op de prestatiegebieden milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. Op de pagina's daarna worden per prestatiegebied de belangrijkste sub-indicatoren weergegeven. Bij de prestatievergelijking wordt gebruik gemaakt van de volgende pictogrammen: Boven het gemiddelde van de benchmark (+5%) Gelijk aan het gemiddelde van de benchmark (-5% tot +5%) Onder het gemiddelde van de benchmark (-5%) Geen opgave gedaan/ niet van toepassing Voor de kostenindicatoren en de hoeveelheid restafval is de pictogramvolgorde omgedraaid. Voor een uitgebreide vergelijking kunnen de groepsrapportages van de benchmark huishoudelijk afval worden geraadpleegd. Op de laatste pagina van deze rapportage is een analyse op de prestaties weergegeven. Pagina 2 van 9

3 Kernprestaties Milieu Heemstede Benchmark Heemstede 2013 KLASSE C t.o.v. KLASSE C Hoeveelheid restafval (kg/inw) incl. verbouwingsrestafval Afvalscheiding% incl. puin en grond 61% 55% Hoeveelheid restafval (kg/inw) excl. verbouwingsrestafval Afvalscheiding% excl. puin en grond 59% 53% Kosten Totale afvalbeheerkosten (in per aansluiting) Dienstverlening Omvang dienstverlening (score) Vaardigheden Score regievaardigheden Op basis van de hierboven weergegeven kernprestaties is een integrale vergelijking te maken op milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. Hoeveel restafval gaat er nog naar de verbrandingsoven (milieu), hoe hoog is het serviceniveau (dienstverlening), en welke kosten zijn met het afvalbeheer gemoeid? De hoeveelheid restafval geeft aan in welke mate afval is voorkomen dan wel als grondstof is terug gebracht in de kringloop. Hoe lager de hoeveelheid restafval, hoe succesvoller het afvalbeleid. Het afvalscheidings% inclusief puin en grond geeft aan hoeveel procent van de totale afvalstroom huishoudelijk afval (inclusief grof afval) wordt gescheiden ten behoeve van hergebruik. Deze indicator kan worden vergeleken met de landelijke scheidingsdoelstelling van 60/65%. Beide milieu-indicatoren zijn inclusief en exclusief de bulkstromen verbouwingsrestafval, puin en grond weergegeven. Niet iedere gemeente accepteert deze afvalstromen of registreert deze stromen op eenduidige wijze. De totale afvalbeheerkosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht. Deze kosten bestaan uit directe inzamelkosten, directe op- en overslagkosten, directe verwerkingskosten en indirecte kosten (waaronder overhead). Kwijtscheldingskosten en btwcompensatie, alsmede kosten voor zwerfafval en bedrijfsafval maken geen deel uit van deze kosten. Om die reden kunnen de totale afvalbeheerkosten lager uitvallen dan de gemeentelijke afvalstoffenheffing. De omvang van de dienstverlening en de regievaardigheden zijn gekwantificeerd aan de hand van een vragen-scorelijst. Voor de berekening van de score wordt verwezen naar het handboek Benchmark Huishoudelijk afval. Hetzelfde geldt voor de regievaardigheden. Pagina 3 van 9

4 Milieu Afvalscheidingsresultaten In kg per inwoner en % Heemstede Benchmark Heemstede Fijn huishoudelijk afval 2013 KLASSE C t.o.v. KLASSE C Hoeveelheid fijn restafval Afvalscheiding% fijn huishoudelijk afval 50% 47% Groente-, fruit- en tuinafval Oud papier en karton Kunststof verpakkingen 7,4 8,7 Glas verpakkingen 35,7 21,6 Textiel 5,4 3,9 Klein chemisch afval 1,6 1,1 Metalen verpakkingen - 1,2 Drankenkartons - 1,2 Blad - 5,5 Luiers - 1,0 Grof huishoudelijk afval Hoeveelheid grof restafval incl. verbouwings restafval 2 16 Afvalscheiding% incl. puin en grond, verb. restafval 98% 83% Hoeveelheid restafval GHA excl. verbouwingsrestafval 2 14 Afvalscheiding% GHA excl. puin en grond, verb. restafval 98% 82% Grof tuinafval Bruikbaar huisraad - 5 Elektr(on)ische apparaten 6,3 4 Metalen 3,9 4 Hout 25,8 20 Overig gescheiden GHA (excl. Puin) 27,3 15 Afvalscheidingspotentieel In kg per inwoner Heemstede Benchmark Grondstoffen in het restafval 2013 KLASSE C Groente-, fruit- en tuinafval Oud papier en karton Kunststof verpakkingsafval Glas 8 8 Textiel 11 8 CO2-reductie Heemstede Benchmark In kg per inwoner 2013 KLASSE C CO2-reductie De afvalscheidingsresultaten geven aan in welke mate de gemeente erin is geslaagd afval om huishoudelijk afval te voorkomen (preventie) of te scheiden en de hoeveelheid restafval te minimaliseren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval. Daarnaast zijn de scheidingsprestaties van enkele afvalstromen afzonderlijk weergegeven. Het afvalscheidingspotentieel geeft aan wat er nog aan waardevolle grondstoffen in het restafval zit. Dit is bepaald op basis van de meest recent gehouden sorteeranalyse van het fijn huishoudelijk restafval. De afvalscheidingsresultaten kunnen verder worden verbeterd door deze grondstoffen uit het restafval te halen (met behulp van stimuleringsmaatregelen). Pagina 4 van 9

5 Trend In kg per inwoner Heemstede Momentum Hoeveelheid restafval (kg/inw) incl Afvalscheiding% inc. puin en grond 51% 49% 52% 52% 61% Groente-, fruit- en tuinafval Oud papier en karton Kunststof verpakkingsafval 3,0 5,2 6,2 7,1 7,4 Glas Textiel 6,0 5,6 5,6 5,4 5,4 Klein chemisch afval 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 Gescheiden grof afval Fijn restafval Grof restafval KLASSE C Momentum Hoeveelheid restafval totaal Afvalscheiding totaal Hoeveelheid restafval HA (kg/inw) Afvalscheiding% HA % 52% 65% 52% 53% 55% % 45% % % % 5% Heemstede KLASSE C Heemstede KLASSE C De trend geeft aan in welke mate de afvalscheidingsresultaten verbeteren danwel verslechteren over de tijd. Daartoe wordt de prestatie in peiljaar 2013 vergeleken met het gemiddelde van de jaren 2009 t/m Door de eigen trend te vergelijken met die van de benchmark (op de indicatoren restafval en afvalscheidings%) kan worden bepaald in hoeverre meer of minder progressie dan de benchmark wordt geboekt. Indien de tabel met nullen is gevuld is er geen (volledige) trendopgave gedaan. Pagina 5 van 9

6 Kosten Directe kosten inzameling/ nascheiding Heemstede Benchmark Heemstede Heemstede Benchmark Heemstede 2013 KLASSE C t.o.v. KLASSE C 2013 KLASSE C t.o.v. KLASSE C Restafval 27,82 36,40 59,56 87,06 Groente-, fruit- en tuinafval 30,03 23,16 89,47 106,29 Oud papier en karton 11,68 8,96 100,18 69,00 Kunststof verpakkingen 5,53 8,15 332,92 352,49 Glas verpakkingen 7,14 3,57 89,05 68,42 Textiel 0,02 1,20 1,45 118,94 Klein chemisch afval 1,93 1,40 551,44 525,99 Metalen verpakkingen 0,00 0,69 0,00 240,42 Drankenkartons 0,00 1,20 0,00 393,46 Grof afval halen 2,73 6,34 Milieustraat 24,96 16,00 Directe kosten op- en overslag Kosten (in per aangesloten aansluiting) Totale op- en overslag 11,37 9,72 Kosten (in per ton) Directe kosten verwerking Heemstede Benchmark Heemstede Heemstede Benchmark Heemstede 2013 KLASSE C t.o.v. KLASSE C 2013 KLASSE C t.o.v. KLASSE C Restafval 30,36 49,81 65,00 114,38 Groente-, fruit- en tuinafval 15,52 11,42 46,22 50,32 Oud papier en karton - 11,09-9,44-95,09-71,95 Kunststof verpakkingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Glas verpakkingen - 0,82-0,79-10,21-16,57 Textiel 0,00-1,08 0,00-111,13 Klein chemisch afval 1,81 0,95 516,63 297,61 Blik 0,00-0,36 0,00-125,64 Drankenkartons 0,00 50,39 0,00 50,39 Grof restafval 0,00 5,32 0,00 105,67 Grof tuinafval 0,00 0,98 0,00 25,77 Indirecte kosten Kosten (in per aangesloten aansluiting) Kosten (in per ton) Totale indirecte kosten 17,64 30,84 Vergoedingen Afvalfonds Vergoedingen 11,24 13,62 De directe kosten van inzameling en nascheiding geven aan hoe hoog de kosten per afvalstroom en per aangesloten huisaansluiting zijn. Deze kosten bestaan uit directe personele kosten, directe voertuigkosten, kosten van de inzamelmiddelen en kosten van eventuele uitbesteding. Indien er sprake is van nascheiding zijn hier de kosten van nascheiding weergegeven. De kosten per ingezamelde ton geven iets aan over de efficiency van inzamelen. De kosten van op- en overslag zijn van toepassing voorzover huishoudelijk afval na inzameling niet direct wordt afgevoerd naar de verwerking. De directe kosten verwerking zijn weergegeven per huisaansluiting en per afgevoerde ton afval. Daar waar de kosten met een min-teken zijn weergegeven worden opbrengsten verkregen. De indirecte kosten zijn de kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan een afvalstroom of inzamelactiviteit (bijv. beleidskosten, kosten huisvesting, servicedesk, HRM, ICT, etc.). De vergoedingen Afvalfonds zijn de bedragen die worden verkregen van het bedrijfsleven voor de inzameling van verpakkingsafval en huishoudelijke apparaten. Pagina 6 van 9

7 Dienstverlening Dienstverleningsniveau Heemstede Benchmark Heemstede Inzameling grondstoffen Inzameling restafval Milieustraat Totaal score score score t.o.v. KLASSE C Halen aan huis (aantal ophaalrondes per jaar) Heemstede Heemstede Benchmark Heemstede Dekkings% Ophaalrondes* KLASSE C t.o.v. KLASSE C Restafval 79% Groente-, fruit- en tuinafval 72% Oud papier en karton 0% 0 18 Kunststof verpakkingsafval 0% 0 20 Glas 0% 0 26 Textiel 100% 4 7 Metalen verpakkingen 0% 0 19 Drankenkartons 0% 0 21 * gemiddeld aantal ophaalrondes Verzamelcontainers (voorzieningdichtheid) Heemstede Heemstede Benchmark Heemstede Dekkings% Dichtheid KLASSE C t.o.v. KLASSE C Restafval 21% Groente-, fruit- en tuinafval 2% Oud papier en karton 100% Kunststof verpakkingsafval 100% Glas 100% Textiel 100% Metalen verpakkingen 0% Drankenkartons 0% Blad 0% 0 0 Milieustraat Heemstede Benchmark Heemstede 2013 KLASSE C t.o.v. KLASSE C Aantal afvalstromen milieustraat Openingsuren door de weeks Openingsuren zaterdag 7 6 Aantal huishoudens per milieustraat Het dienstverleningsniveau wordt in de benchmark gekwantificeerd met behulp van een vragen-score methodiek. Afhankelijk van de intensiteit (inzamelfrequentie, voorzieningdichtheid) en de omvang (% huishoudens dat gebruik maakt van de service) worden scores toegerekend. De dienstverleningsscore bestaat uit drie sub-scores: voor de inzameling van grondstoffen, de inzameling van restafval (inclusief grof restafval) en de milieustraat. Een lage score voor restafval niet per definitie slecht hoeft te zijn (ivm het stimuleren van afvalscheiding). Bij halen aan huis is weergegeven bij hoeveel procent van de huishoudens in het verzorgingsgebied de haalservice wordt geboden (= dekkings%) en hoeveel ophaalrondes per jaar worden gehouden. Bij verzamelcontainers is eveneens weergegeven hoeveel procent van de huishoudens in het verzorgingsgebied zijn aangesloten op deze voorziening en wat de voorzieningdichtheid is (= aantal huishoudens per verzamelcontainer). Hoe lager dit kengetal is hoe hoger de dichtheid. Bepalend voor het dienstverleningsniveau van de milieustraat is onder meer de hoeveel afvalstromen die er ingeleverd kunnen worden en hoe ruim de openingstelling is. Pagina 7 van 9

8 Regievaardigheden Beleidsregie Heemstede Benchmark KLASSE C Er heeft de afgelopen 5 jaar een uitvoerige beleidsevaluatie plaatsgevonden 60% Er is een actueel afvalbeleidsplan voor huishoudelijk afval vastgesteld 65% Kaders en ambities t.a.v. huishoudelijk afval zijn door de Raad vastgesteld 80% Er worden regelmatig (eens per 2 jaar) afvalsorteeranalyses voor fijn restafval uitgevoerd 95% Er worden regelmatig afvalsorteeranalyses voor grof restafval uitgevoerd 26% Er wordt periodiek (eens per 5 jaar) een bewonersonderzoek uitgevoerd 70% Burgerregie Gemeente onderhoudt actief contact met bewonersorganisaties 40% Gemeente maakt gebruik van buurtpanels 32% Op basis van bewonersconsultatie wordt de afvalinzameling geoptimaliseerd 45% Er is een klachtenprotocol aanwezig 85% Afvalklachten worden geregistreerd en regelmatig op soort geanalyseerd 90% Kwaliteitseisen afvalinzameling zijn bekend bij burgers 50% Informatiesturing Inzamelgegevens worden per deelstroom en inzamelwijze geregistreerd 95% Er vindt registratie van aanbiedgedrag plaats 50% Er vindt registratie van bezoekers milieustraat plaats (aantal per dag) 75% Prestatie-indicatoren maken deel uit van Planning & Control cyclus 75% Er vindt uren- en kostenregistratie per inzamelactiviteit plaats 89% Er bestaat goed inzicht in de doelmatigheid van de verschillende inzamelactiviteiten 60% Gemeente voert actief contractmanagement met verwerkers en leveranciers 94% Opdrachtgeversregie Tussen opdrachtgever en uitvoerende dient/afdeling is een contract (DVO, SLA) afgesloten 100% Rollen en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en uitvoerder zijn helder beschreven 95% Er zijn controleerbare kwaliteitseisen afgesproken (bijv. mbt verzamelcontainers) 79% Kwaliteitseisen worden regelmatig gecontroleerd dmv kwaliteitsrondes 83% De inzameldienst stelt periodiek rapportages op met geleverde diensten en hoeveelheden afval 100% Kosten worden verrekend op resultaatbasis 58% Er worden vier soorten regievaardigheden onderscheiden: - Beleidsregie: de mate waarin beleid wordt geëvalueerd en geformuleerd op huishoudelijk afvalbeheer. - Burgerregie: de mate waarin de burger wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering van het afvalbeheer. - Informatiesturing: de mate waarin op basis van identificatie en registratie managementinformatie wordt gegenereerd en bijsturing plaatsvindt. - Opdrachtgeversregie: de mate waarin contractmanagement wordt uitgevoerd (in geval van uitbesteding van inzamelwerkzaamheden). In de eerste kolom is weergegeven of het betreffende item al dan niet is toegepast bij de gemeente (een sterretje betekent dat het item niet van toepassing is of dat er geen opgave is gedaan). In de tweede kolom is aangegeven bij hoeveel procent van de benchmarkdeelnemers het item is toegepast. Pagina 8 van 9

9 Analyse Heemstede Op hoofdlijnen Op twee van de vier prestatiegebieden doet Heemstede het beter dan de benchmark (klasse C): milieu, kosten. Milieuprestaties Met 210 kg per inwoner heeft Heemstede een gemiddelde hoeveelheid restafval (=217 kg/inw). De best presterende in klasse C heeft 129 kg/inw. Het scheidingspercentage (incl. puin en grond) van Heemstede bedraagt 61% en is hoger dan gemiddeld. Er wordt bijna voldaan aan de landelijke doelstelling van 65%. Het fijn huishoudelijk afval wordt goed gescheiden: 50% t.o.v. 47% gemiddeld. Dit is met name te danken aan goede scheiding van gft, glas, textiel. Mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder te reduceren liggen bij het gft, kunststof verpakkingen, textiel. Hiervan zit nog relatief veel in het restafval. Het grof huishoudelijk afval wordt eveneens goed gescheiden: 98% t.o.v. 83% gemiddeld. De hoeveelheid grof restafval (incl. verbouwingsrestafval) van Heemstede bedraagt 2 kg per inwoner en is lager dan gemiddeld. Daarmee is Heemstede de best-presterende gemeente in klasse C. De nascheiding van grof restafval levert bij Heemstede een aanzienlijke bijdrage in de totale scheiding van grof huishoudelijk afval. Kostenprestaties Met 164,- per aansluiting zijn de totale afvalbeheerkosten van Heemstede lager dan gemiddeld. Een grote kostencomponent in de afvalbeheerkosten zijn de inzamelkosten (63% van de totale kosten). Met 104,- per aansluiting aan directe inzamelkosten is Heemstede ongeveer even duur als de andere gemeenten in klasse C (gemiddelde is 101,- per aansl.). De verwerkingskosten per aansluiting van Heemstede zijn over het algemeen lager dan gemiddeld. De verwerkingskosten per aansluiting zijn een resultante van de hoeveelheid afval die wordt afgevoerd en de tarieven die er voor betaald moeten worden (of opbrengsten die worden verkregen). De totale indirecte kosten (communicatie, beleid, handhaving, perceptiekosten, overhead) bedragen 18,- per aansluiting en zijn lager dan gemiddeld (= 31,- per aansl.) Dienstverlening De omvang en intensiteit van de dienstverlening die de gemeente biedt aan de burgers wordt in deze benchmark uitgedrukt in een dienstverleningscore. Voor Heemstede is deze gemiddeld. De dienstverlening ten aanzien van de inzameling van grondstoffen is lager dan dat van andere gemeenten in klasse C. Voor (grof) restafval is de dienstverlening gemiddeld. Een lage dienstverlening voor (grof) restafval hoeft overigens niet per definitie slecht te zijn. Het bevordert de afvalscheiding. De milieustraat levert een hoger dan gemiddeld dienstverleningsniveau. Vaardigheden Op regievaardigheden scoort de gemeente over het algemeen ondergemiddeld. Pagina 9 van 9

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar Cuyk en Boekel. Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Datum:

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar Cuyk en Boekel. Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Datum: Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Status: Datum: Definitief 7 november 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark Huishoudelijk

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2012 Gemeente Hengelo November 2013 Opgesteld door: CyclusManagement Status: definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Hengelo. Het betreft

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard 1 9 NOV Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'B201319887* Afvalprofiel peiljaar 2012 Gemeente Heerhugowaard Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. CYCLUSMANAGEMENT Afvalprofiel peiljaar

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar Prestatiegebieden Kosten en Vaardigheden (onderdeel B) Groepsrapport Gemeenten Klasse D Status: Definitief Datum: november De Benchmark Huishoudelijk Afval is een

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard 1 NOV Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'B20131887* Afvalprofiel peiljaar 2012 Gemeente Heerhugowaard Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. CYCLUSMANAGEMENT Afvalprofiel peiljaar

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001 GAD-meter 2012 Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken Haal meer uit afval Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoe is de afvalstoffeninzameling georganiseerd? pagina 5 Sorteeranalyse

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 213 Prestatiegebieden Milieu en Dienstverlening Groepsrapport klasse D Status: Definitief Datum: 14 november 214 De Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ Opinienota Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ 148113 1. Inleiding Doel van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Kringrapport Benchmark Afvalscheiding 2 EINDCONCEPT Kringrapport 2 Peiljaar 21 Augustus 211 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Afkortingen HHA GHA GFT

Nadere informatie

GAD-meter Inzameling van huishoudelijke grondstoffen en afvalstoffen in woord, tabellen en grafieken.

GAD-meter Inzameling van huishoudelijke grondstoffen en afvalstoffen in woord, tabellen en grafieken. -meter 2014 Inzameling van huishoudelijke grondstoffen en afvalstoffen in woord, tabellen en grafieken. Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoe is de afvalstoffeninzameling georganiseerd? pagina

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA BCA Wettelijke zorgplicht (Wm) afvalinzameling Gemeenten in het Land

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

GAD-meter Inzameling van huishoudelijk afval in woord en beeld

GAD-meter Inzameling van huishoudelijk afval in woord en beeld -meter 2015 Inzameling van huishoudelijk afval in woord en beeld Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoe is de afvalinzameling georganiseerd? pagina 6 Sorteeranalyse, grondstoffen- en afvalstromen

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017

Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Gemeente Alblasserdam Tweede kwartaal 2017 Opgesteld voor : Gemeente Alblasserdam Opgesteld door : Josine van den Berg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Resultaten afvalbeheer: afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het!

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het! AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder Afval: Sliedrecht hergebruikt het! Portefeuillehouder: A. de Waard Ambtelijk opdrachtgever: L. Mourik Primaathouder: D.J.B. Sakko Versie: definitief, d.d. 19 augustus 2013

Nadere informatie

NOTA AFVALBELEID. Bloemendaal 2015-2019

NOTA AFVALBELEID. Bloemendaal 2015-2019 NOTA AFVALBELEID Bloemendaal 2015-2019 Nota Afvalbeleid 2015-2019 september 2014 2 Nota Afvalbeleid 2015-2019 Inhoud 1. Samenvatting 4 2. Aanleiding 5 2.1. Leeswijzer 5 3. De probleemstelling 5 4. De doelstelling

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Oude IJsselstreek

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Oude IJsselstreek INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Oude IJsselstreek Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Doetinchem Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke beleidskaders

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Beheer huishoudelijk afval

Beheer huishoudelijk afval Beheer huishoudelijk afval Gemeente Bergen 16 december 2010 Agenda Trend in het afvalbeheer Kaders afvalbeheer Nulmeting Afvalbeleidsplan Overdracht afvalbeheer Planning en vervolg Trend Ontwikkeling in

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval. Olaf Prinsen

Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval. Olaf Prinsen Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval Olaf Prinsen directeur NVRD Nederlands afval 60 miljard kilo Bedrijfsafval Huishoudelijk afval 500 kilo per

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/MIL/MB Opsteller: mw. S. Bakker User-id: BAK9 Tel: 4287 Onderwerp: UITGANGSPUNTEN STARTNOTITIE GRONDSTOFFENPLAN 2014-2020 VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regionaal Afvalplan Westelijk Mijnstreek

Regionaal Afvalplan Westelijk Mijnstreek Regionaal Afvalplan Westelijk Mijnstreek Mâ Themasessie 3 september 2015 Ontvangst Welkomstwoord (Jos Pleijers, directeur RWM) ^įfi Introductie (Peter Hovens, wethouder gemeent Toelichting Regionaal Afvalplan

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel Besluitvorming OMRIN Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 1.1 Zeist, maart 2015 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

BENCHMARK HUISHOUDELIJK AFVAL. Sinds : Samenvoeging RWS-benchmark en NVRDbenchmark

BENCHMARK HUISHOUDELIJK AFVAL. Sinds : Samenvoeging RWS-benchmark en NVRDbenchmark 2017 BENCHMARK HUISHOUDELIJK AFVAL Sinds 1997 2014: Samenvoeging RWS-benchmark en NVRDbenchmark Eén benchmark voor gemeenten, inzameldiensten en (overheidsgedomineerde) inzamelbedrijven Onderdeel van

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een circulaire economie. Het

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. gemeente Grave commissie Ruimte

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. gemeente Grave commissie Ruimte Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel gemeente Grave commissie Ruimte 13-5-2014 Programma Wettelijk kader Beleidsuitgangspunten Reguliere taken Personele inzet reguliere taken BCA

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! 19 maart 2015 Gemeentelijk Afvalcongres Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor

Nadere informatie

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006 2006 CONCEPT Doss. no. 50151 Tilburg, 8 juni 2007 2006 Bureau Milieu & Werk BV Goirkestraat 82 a Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie