TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010"

Transcriptie

1 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening moet vaststellen en welke onderdelen daarin opgenomen moeten zijn. In de Wm is ook aangegeven dat de gemeenten rekening moeten houden met het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Het LAP geeft een voorkeursvolgorde aan voor het omgaan met afval: preventie (zorgen dat er geen afval ontstaat) - producthergebruik (bijvoorbeeld via een kringloopwinkel) - materiaalhergebruik (recycling) - verbranden met energieopwekking - verbranden - storten. De afvalstoffenverordening Nieuwegein 2010 is door de raad vastgesteld. In deze verordening is op meerdere plaatsen aangegeven dat het college van B&W nadere regels kan vaststellen. Het gaat daarbij steeds om praktische zaken die met enige regelmaat (kunnen) veranderen, zoals de afvalkalender of het aanwijzen van textielinzamelaars. Deze nadere regels staan in het uitvoeringsbesluit. In deze toelichting leggen we, waar nodig, de bedoeling van de artikelen in de afvalstoffenverordening uit. Daarnaast kunt u lezen wat er veranderd is ten opzichte van de vorige afvalstoffenverordening, uit Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars Artikel 3. Afzonderlijke inzameling Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen Artikel 5. Frequentie van inzamelen Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Artikel 11. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden Artikel 12. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst Artikel 15. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst Artikel 16. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging Artikel 17. Achterlaten van straatafval Artikel 18. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen Artikel 19. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren Artikel 20. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal Artikel 21. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden Artikel 22. Verbod opslag van afvalstoffen Artikel 23. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden Artikel 24. Strafbepaling Artikel 25. Toezichthouders Artikel 26. Inwerkingtreding Artikel 27. Overgangsbepaling 1

2 Artikel 28 Citeerbepaling Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In dit artikel worden gebruikte termen toegelicht. Hoofdstuk 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) is als inzameldienst voor Nieuwegein aangewezen. Anders dan in de vorige afvalstoffenverordening geldt er geen vergunningstelsel meer voor de inzameling van afval. Inzamelaars moeten wél als zodanig door het college, via het uitvoeringsbesluit, worden aangewezen. Een aanwijzing kan voor een beperkte of een onbeperkte periode gelden. Inzamelaars zijn bijvoorbeeld de kringloopwinkel Nieuwegein, charitatieve instellingen, scholen, kerken, verenigingen e.d. In de Wet milieubeheer staat dat gemeenten een afvalstoffenverordening moeten vaststellen. De regels daarin worden vastgesteld in het belang van het milieu, dus niet alleen in het belang van de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Artikel 3. Afzonderlijke inzameling De in dit artikel genoemde categorieën afvalstoffen (soorten afval) moeten, uitgezonderd grof metaal, volgens het Landelijk Afvalbeheerplan en de provinciale milieuverordening apart worden ingezameld. Ten opzichte van de oude verordening is de categorie kunststof verpakkingen toegevoegd. In het uitvoeringsbesluit is omschreven welk afval bij welke categorie hoort. Dit is belangrijk om vervuiling van de afvalstoffen te voorkomen. Vervuiling kan namelijk tot hogere afvoerkosten leiden. Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen Een inzamelmiddel is in de meeste gevallen een minicontainer. De bewoners van laagbouw gebruiken bijvoorbeeld een inzamelmiddel (minicontainer) voor hun gft- en restafval. Een inzamelvoorziening zoals onder lid 1b is bedoeld voor de bewoners van hoogbouw: het zijn verzamelcontainers voor restafval. De glasbak is een voorbeeld van een inzamelvoorziening op wijkniveau. Hiervan mag iedere inwoner van Nieuwegein gebruik maken. Met het brengdepot wordt het Afvalbrengstation bedoeld. Artikel 5. Frequentie van inzamelen Volgens de Wet milieubeheer (Wm) moet de gemeente het afval wekelijks inzamelen en daarbij in ieder geval het gft gescheiden ophalen. Tegelijkertijd mag de raad, volgens de Wm en onder bepaalde voorwaarden, besluiten hiervan af te wijken. De raad heeft besloten om (net als in de meeste andere gemeenten) het restafval en het gft afwisselend, een keer per twee weken op te halen. Daarnaast heeft de raad besloten om het gft bij hoogbouw niet apart in te zamelen. In het uitvoeringsbesluit staat hoe vaak het grof afval, de elektrische en elektronische apparatuur en de plastic verpakkingen worden ingezameld. Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing De afvalinzameling is een taak die in de Wet milieubeheer aan de gemeenten is opgedragen. Daarom mag niemand zonder toestemming (aanwijzing) afval ophalen of spullen meenemen uit 2

3 het grof afval dat op straat staat. Zo zorgen we ervoor dat het afval doelmatig en op milieuvriendelijke manier wordt ingezameld. Op grond van lid 3 hebben winkels die wit- en bruingoed innemen (oud-voor-nieuw) en/of batterijen inzamelen en apotheken waar u oude medicijnen kunt afgeven, geen aanwijzing nodig. Hoofdstuk 3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen In het vorige artikel is vastgelegd dat bedrijven, verenigingen, particulieren en dergelijke alleen huishoudelijk afval in mogen zamelen als ze daarvoor zijn aangewezen. In dit artikel is geregeld dat u uw afval niet mag afgeven aan iemand die niet is aangewezen. Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen Met gebruikers van percelen worden de inwoners van Nieuwegein bedoeld. Dit artikel is bedoeld om het afvaltoerisme tegen te gaan (inwoners uit omliggende steden die hier hun afval brengen). Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden In artikel 3 zijn de categorieën afvalstoffen (soorten afval) genoemd die de gemeente apart inzamelt. Met dit artikel wordt geregeld dat u die afvalstromen ook gescheiden moet aanbieden. In het uitvoeringsbesluit is voor elke afvalstroom aangegeven hoe en aan wie u het afval moet aanbieden. Voorbeeld: glas wordt via de wijkcontainers door de AVU ingezameld, grof tuinafval op afspraak door RMN. Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen In lid 1 van dit artikel staat dat degene die van de gemeente een minicontainer hebben gekregen die ook moeten gebruiken (en hun afval dus niet ergens anders mogen achterlaten, bijvoorbeeld in de verzamelcontainers bij flats). Bewoners van hoogbouw moeten de verzamelcontainer gebruiken die voor hun flat bedoeld is (en mogen het dus niet bij een andere flat brengen). In lid 2 staat dat u de minicontainer, verzamelcontainer of bijvoorbeeld de glasbak alleen mag gebruiken voor de soort afval waarvoor hij bestemd is. In het uitvoeringsbesluit (artikel 6, 7 en 8) zijn de regels voor het aanbieden van de minicontainer vastgelegd: plaats, tijd, maximale gewicht en dergelijke. Artikel 11. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden Dit artikel regelt dat u uw afval alleen aan mag bieden op de door het college vastgestelde dagen en tijden. Deze zijn vastgelegd in het uitvoeringsbesluit en de afvalkalender. De inzameldagen zijn bijvoorbeeld per wijk verschillend. Artikel 12. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Op basis van dit artikel kan het college in bijzondere gevallen, zoals bij stakingen, wegopbrekingen of rond de feestdagen, afwijken van het uitvoeringsbesluit. Hoofdstuk 4 INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst 3

4 Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad besloten dat de inzameldienst geen bedrijfsafval inzamelt. Op 9 oktober 2007 heeft het college besloten dat ook op het Afvalbrengstation geen bedrijfsafval mag worden aangeboden/ingezameld. Dit artikel blijft wel in de afvalstoffenverordening staan, voor het geval B&W haar besluit op een later tijdstip terug wil draaien, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden zijn veranderd. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afval. Zij betalen geen afvalstoffenheffing en mogen het bedrijfsafval daarom niet met het huishoudelijk afval aanbieden. Bedrijven kunnen voor het afvoeren van hun afval een erkend afvalverwerkingsbedrijf inschakelen. Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst Bedrijven mogen geen afval aan de inzameldienst aanbieden. Lid 2, 3 en 4 zijn nu niet van toepassing (zie toelichting bij art. 13), maar indien nodig kan het college, net als bij het huishoudelijk afval, voorschrijven hoe en wanneer het afval moet worden aangeboden. Artikel 15. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst Op basis van dit artikel kan het college, in het belang van de bescherming van het milieu, regels stellen aan het aanbieden van afval, ook als dat afval niet aan de inzameldienst maar aan een ander bedrijf wordt aangeboden. Hoofdstuk 5 ZWERFAFVAL De ergernis van burgers over zwerfafval is groot. Op basis van de Wet milieubeheer zijn een aantal artikelen over zwerfafval ondergebracht in de afvalstoffenverordening. Voorheen stonden deze artikelen verspreid in verschillende hoofdstukken van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Artikel 16. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging Dit artikel heeft een milieubeschermende functie en is bedoeld om illegale dumpingen en het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan. Artikel 17. Achterlaten van straatafval In artikel 1 van deze verordening is de definitie van straatafval gegeven. Het gaat om afval dat onderweg, op straat, ontstaat. Dit afval mag in de prullenbakken worden achtergelaten. Afval dat in huis ontstaat moet volgens de regels van hoofdstuk 2 en 3 worden aangeboden. Artikel 18. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen Doorzoeken van afval heeft meestal verspreiding en dus zwerfafval tot gevolg. Dit artikel kan voorkomen dat zogeheten morgensterren het afval doorzoeken en delen ervan meenemen. Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente hebben wel de bevoegdheid het afval te doorzoeken (o.a. op grond van de Algemene wet bestuursrecht). Artikel 19. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren Eigenaren of huurders van een winkel, kraam en dergelijke moeten ervoor zorgen dat de klanten papier, etensresten, verpakkingsmateriaal, etc. in een afvalbak kunnen gooien. Zij moeten er ook voor zorgen dat de omgeving vrij blijft van dit soort zwerfvuil. Artikel 20. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 4

5 Degene die op straat folders, monsters, miniverpakkingen en dergelijke uitreikt, moet de rommel die daardoor in de omgeving ontstaat opruimen. Artikel 21. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden Bij werkzaamheden of bij het laden en lossen van auto s kan de omgeving worden vervuild. Degene die de vervuiling veroorzaakt moet ervoor zorgen dat die weer wordt opgeruimd. Hoofdstuk 6 OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN Artikel 22. Verbod opslag van afvalstoffen Bedrijven en particulieren mogen hun afval niet op een voor voorbijgangers zichtbare plaats bewaren. Dit artikel is bedoeld om het stads- of dorpsgezicht te beschermen. Opgeslagen afval is immers geen fraai gezicht. Autowrakken vallen in dit verband ook onder de term afvalstof. Ten opzichte van de Afvalstoffenverordening 2005 is aan dit artikel een zin toegevoegd om het aanbieden van afval mogelijk te maken aan personen of instanties met producentenverantwoordelijkheid. Artikel 23. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden Een autowrak dat afkomstig is uit een huishouden is eigenlijk een huishoudelijke afvalstof. Toch is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking. In het Besluit Beheer Autowrakken staat dat autofabrikanten een inname- en verwerkingssysteem moeten hebben. Autowrakken mogen worden afgegeven aan autodemontage-, schadeherstel- of garagebedrijven. Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 24. Strafbepaling Deze opsomming van de artikelen waarin een strafbaar feit wordt genoemd is nodig om te mogen handhaven. Artikel 25. Toezichthouders De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Nieuwegein (Boa s) zijn belast met de handhaving van deze afvalstoffenverordening. Artikel 26. Inwerkingtreding De huidige verordening vervalt op het moment dat de nieuwe verordening in werking treed. Artikel 27. Overgangsbepaling Vergunningen, ontheffingen, voorschriften en beperkingen die zijn verleend of opgelegd op grond van de oude afvalstoffenverordening blijven nog één jaar geldig. Als u een aanvraag voor een vergunning of ontheffing hebt gedaan waar nog niet op is beslist, wordt de aanvraag getoetst aan de nieuwe verordening. Een nog lopend beroep of bezwaarschrift wordt beoordeeld op grond van de oude verordening. Artikel 28 Citeerbepaling Deze verordening heet voluit: Afvalstoffenverordening Nieuwegein

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

Artikel 3 Indiening aanvraag De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 5 leden 1en 2 van de APVG-1994.

Artikel 3 Indiening aanvraag De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 5 leden 1en 2 van de APVG-1994. AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE GRONINGEN Toelichting aanvullingen/wijzigingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begrippenlijst is uitgebreid met de begrippen inzamelvergunning,

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel De raad van de gemeente Beesel; Gelezen het voorstel van het college van 20 december 2010, inzake de wijziging van de Afvalstoffenverordening 2011 van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : AFVALSTOFFENVERORDENING 2008 VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : AFVALSTOFFENVERORDENING 2008 VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE. No.: 10a/7. De raad van de gemeente Menterwolde; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; B E S L U I T : vast te

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 11-2016 B Agenda no. 7 De raad van Edam-Volendam; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015; B e s l u i t : tot

Nadere informatie

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 *ZD8B66F6A78* Raadsbesluit 2011-69 Zaaknummer : 11-9499 - 254 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 Overwegende, de wetwijzigingen door de invoering van

Nadere informatie

PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN CVDR Officiële uitgave van Rijnwaarden. Nr. CVDR52208_1 8 maart 2016 Afvalstoffenverordening De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer besluit vast

Nadere informatie

St. Annaparochie, 26 november No

St. Annaparochie, 26 november No St. Annaparochie, 26 november 2009. No. 091100 De raad van de gemeente het Bildt; overwegende dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; dat de afstemming

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland;

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; Regionale afvalstoffenverordening 2010 Milieudienst Kop van Noord-Holland Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; gezien de regionale afvalstoffenverordening van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Gemeente Woensdrecht 2013 Inhoudsopgave

Afvalstoffenverordening Gemeente Woensdrecht 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemene toelichting...2 Overwegingen...2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen...2 Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen...3 Artikel 2.1.

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010 AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Afvalstoffenverordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Beslistermijn 2 Artikel 3 Indiening aanvraag 2 Artikel 4 Voorschriften en beperkingen 2 Artikel 5 Persoonlijk karakter

Nadere informatie

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005.

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Gemeenteblad 2005 Afvalstoffen Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Dit gemeenteblad ligt op werkdagen van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Raadsbesluit nr.14 Betreft: Afvalstoffenverordening 2014 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college 3 december 2013.. gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet Milieubeheer

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 De afvalstoffenverordening heeft betrekking op welke regels er gelden voor het aanbieden en verwijderen van afval en het achterlaten van straatafval. Deze verordening is gebaseerd

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Menaldumadeel; Overwegende, - dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; - dat de afstemming tussen de huidige afdeling afvalstoffen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging

Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenburg aan de Geul. Nr. 99774 31 december 2015 Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010; Artikel 1

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010; Artikel 1 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010; gelet op artikel 10.23, eerste lid van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2016

Afvalstoffenverordening 2016 Afvalstoffenverordening 2016 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave *15-0175913* 15-0175913 afvalstoffenverordening Waalwijk 2016 1 D15-0166261 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 2. Inzameling

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012

AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012 AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012 De raad van de gemeente Dantumadiel; gelezen het voorstel van het college van 4 december 2012; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd.

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 33019 13 juni 2014 Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, Gezien het voorstel van het college van 26 juni 2013;

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of

Nadere informatie

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR319362_1 20 oktober 2016 Afvalstoffenverordening 2014 verordening Afvalstoffenverordening Heerlen 2014 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL De raad van de gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van het college van 11 december 2013; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en Wet

Nadere informatie

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2016; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23 lid 1 van de

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING. Gemeente Oirschot

AFVALSTOFFENVERORDENING. Gemeente Oirschot AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Oirschot Vastgesteld door de raad van de gemeente Oirschot op 22 februari 2005 Inwerkingtreding op 20 april 2005 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN...4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, b e s l u i t :

De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, b e s l u i t : De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE VAALS 2007

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE VAALS 2007 AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE VAALS 2007 gewijzigd bij raadsbesluit 12 december 2011 inwerkingtreding wijziging 1 januari 2012 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..)

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..) AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Verordening

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Heusden

Afvalstoffenverordening gemeente Heusden Afvalstoffenverordening gemeente Heusden Paragraaf 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen:

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Assen 2010

Afvalstoffenverordening Assen 2010 pagina 1 van 8 2692016 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Assen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Afvalstoffenverordening Assen 2010 Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd.

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd. Voorbereidende raadsvergadering: 6 maart 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 27 maart 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/18 Datum : 14 februari 2012 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waalwijk. Nr. 125589 22 december 2015 Afvalstoffenverordening 2016 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijvingen Begripsomschrijvingen (huidige APV) Artikel 4:6 a (voorheen artikel 4.2.1 APV Schiedam 2010) In deze paragraaf wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017

Afvalstoffenverordening 2017 Afvalstoffenverordening 2017 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op hoofdstuk 10 Wet milieubeheer (afvalstoffen);

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 19445 18 februari 2016 Afvalstoffenverordening Breda 2016 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Hengelo (O) 2008

AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Hengelo (O) 2008 AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Hengelo (O) 2008 versie juni 2008 De raad van de gemeente Hengelo(O), gelezen het voorstel van B&W van 20 mei 2008, gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer,

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen g e m e e n t e M O N T F O O R T De raad van de gemeente Montfoort; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; B E S L U I T : vast te stellen de volgende Afvalstoffenverordening Paragraaf

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen Straatafval, zwerfafval en illegale dumping De Wet milieubeheer voorziet niet

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015 De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [ ]; gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer; gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015

Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015 Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer;

Nadere informatie

De bijgevoegde afvalstoffenverordening van de gemeente Winsum 2012 vast te stellen.

De bijgevoegde afvalstoffenverordening van de gemeente Winsum 2012 vast te stellen. Vergadering: 13 december 2011 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595-447795 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ter aanvulling op de toelichting van de VNG merken wij ten aanzien van de artikelen 10 en 14 van de ontwerp-verordening nog het navolgende op.

Ter aanvulling op de toelichting van de VNG merken wij ten aanzien van de artikelen 10 en 14 van de ontwerp-verordening nog het navolgende op. Nr. 545 AA/H (2007) Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening 1996" en het vaststellen van een afzonderlijke "Afvalstoffenverordening van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR381042_1

CVDR. Nr. CVDR381042_1 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR381042_1 16 augustus 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Eersel 2014 De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Delft 13 DEC Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. BBV-nr.

Gemeente Delft 13 DEC Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. BBV-nr. Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV-nr. college van B&W 27-09-2016 L.B. Harpe MJ van den Berg / RA Verduijn 0620962236 /

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak

Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 142165 14 oktober 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 159814 16 november 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek d.d.

Nadere informatie

Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Citeertitel Afvalstoffenverordening Schiedam 2013

Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Citeertitel Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Schiedam Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Citeertitel Afvalstoffenverordening Schiedam

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen opgenomen die specifiek zijn voor de afvalstoffenverordening. Relevante

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Beuningen

Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Beuningen Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Beuningen SC12.12096 lllliiiiiiiiiiii:llll III De raad van de gemeente Beuningen; Gelezen het voorstel van het college van 27 november 2012; Gelet op artikel 10.23,

Nadere informatie

Advies raadscommissie Raadscommissie WO adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te beschouwen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Advies raadscommissie Raadscommissie WO adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te beschouwen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 17632-1 Emmeloord, 4 december 2012. Onderwerp Afvalstoffenverordening Voorgenomen besluit De Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2013 vaststellen. Advies raadscommissie Raadscommissie WO adviseert

Nadere informatie

: 2010 -ltî\o : Groen, water en milieu : Afvalstoffenverordening

: 2010 -ltî\o : Groen, water en milieu : Afvalstoffenverordening Zaaknummer Programma Onderwerp : 2010 -ltî\o : Groen, water en milieu : Afvalstoffenverordening at IJ Katwijk, 10 augustus 2010 Inleiding Op 1 januari 2010 is de gemeente begonnen met het afzonderlijk

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012 Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DALFSEN 2013

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DALFSEN 2013 AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DALFSEN 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Verordening regelende het zich ontdoen

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van d.d 10 december 2013, gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

09.0002357 AFVALSTOFFENVERORDENING GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2010

09.0002357 AFVALSTOFFENVERORDENING GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2010 09.0002357 AFVALSTOFFENVERORDENING GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2010 Het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 oktober 2009; gelet op artikel

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING INHOUDSOPGAVE. Algemene toelichting

AFVALSTOFFENVERORDENING INHOUDSOPGAVE. Algemene toelichting AFVALSTOFFENVERORDENING INHOUDSOPGAVE Algemene toelichting 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Beslistermijn Artikel 3 Indiening aanvraag Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

Nadere informatie

TOELICHTING. Opbouw van de Afvalstoffenverordening:

TOELICHTING. Opbouw van de Afvalstoffenverordening: TOELICHTING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen. Op grond van artikel 10.23 Wm

Nadere informatie

TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal ALGEMEEN DEEL

TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal ALGEMEEN DEEL TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; 217563; raadsstuk 2008-3846;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; 217563; raadsstuk 2008-3846; Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; 217563; raadsstuk 2008-3846; gelet op

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DINKELLAND 2016.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DINKELLAND 2016. 1 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DINKELLAND 2016. ALGEMENE TOELICHTING De afvalstoffenverordening heeft betrekking op het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen,

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Peel en Maas. Nr. 186611 28 december 2016 Afvalstoffenverordening Peel en Maas 1. Algemeen DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016 ALGEMEEN DEEL

TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016 ALGEMEEN DEEL TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016 ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer.

Nadere informatie

Toelichting Afvalstoffenverordening behorende bij de afvalstoffenverordening.

Toelichting Afvalstoffenverordening behorende bij de afvalstoffenverordening. Toelichting Afvalstoffenverordening behorende bij de afvalstoffenverordening. 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Definities uit de Wet milieubeheer (Wm) In dit artikel zijn alleen die

Nadere informatie

Toelichting Afvalstoffenverordening Heerde 2013

Toelichting Afvalstoffenverordening Heerde 2013 Toelichting Afvalstoffenverordening Heerde 2013 Algemene toelichting De afvalstoffenverordening Heerde heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen. gelezen het voorstel van het college van d.d 15 december 2015, registratienr.15.

Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen. gelezen het voorstel van het college van d.d 15 december 2015, registratienr.15. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 130372 30 december 2015 Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Concept Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017

Concept Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017 Concept Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017 De raad van de gemeente Lisse; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Model- Afvalstoffenverordening 2015

Model- Afvalstoffenverordening 2015 Model- Afvalstoffenverordening 2015 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [aantal] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 7. - [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2017

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Purmerend Nr. 50498 29 maart 2017 Afvalstoffenverordening Purmerend 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE PURMEREND; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015

ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015 ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015 1 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 10.23 van de

Nadere informatie

Algemene toelichting Begrippen uit artikel 1.1. van de Wet milieubeheer... 2

Algemene toelichting Begrippen uit artikel 1.1. van de Wet milieubeheer... 2 Toelichting afvalstoffenverordening Dordrecht 2003 INHOUDSOPGAVE Algemene toelichting... 2 Begrippen uit artikel 1.1. van de Wet milieubeheer... 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

2 010-25 9. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. Wijziging Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2005. 2 Gevraagd besluit

2 010-25 9. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. Wijziging Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2005. 2 Gevraagd besluit 2 010-25 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging Afvalstoffen verordening Datum ("3 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder drs. J.H. Reusch Bijlagen Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN VAN DE AFVALSTOFFENVERORDENING VALKENBURG AAN DE GEUL 2010.

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN VAN DE AFVALSTOFFENVERORDENING VALKENBURG AAN DE GEUL 2010. TOELICHTING OP DE ARTIKELEN VAN DE AFVALSTOFFENVERORDENING VALKENBURG AAN DE GEUL 2010. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. Definities uit de Wet milieubeheer (Wm) In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidplas. Nr. 46089 14 april 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Zuidplas 2016 1. Algemeen De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2005, nr.: 0407339; nr.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2005, nr.: 0407339; nr. De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2005, nr.: 0407339; nr. gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Bekendgemaakt/gepubliceerd. Inwerkingtreding

Bekendgemaakt/gepubliceerd. Inwerkingtreding Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012 Raadsbesluit Bekendgemaakt/gepubliceerd Inwerkingtreding.2012.2012.2012 Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012 1 Afvalstoffenverordening gemeente Borsele

Nadere informatie

Ontwerp afvalstoffenverordening gemeente alkmaar Algemeen

Ontwerp afvalstoffenverordening gemeente alkmaar Algemeen Ontwerp afvalstoffenverordening gemeente alkmaar 2016 1. Algemeen Artikel 1. Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder : - Perceel: een perceel waar geregeld

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Ede 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Ede 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 125233 19 juli 2017 Afvalstoffenverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Gooi en Rechtstreek ASV 2017 17.0003430 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost.

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op het daaromtrent bepaalde in de

Nadere informatie

uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente marum

uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente marum Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente ; overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN- VERORDENING concept Auteur Jan ten Klooster Functie medewerker beleidsuitvoering Datum oktober 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3

Nadere informatie