TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010"

Transcriptie

1 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening moet vaststellen en welke onderdelen daarin opgenomen moeten zijn. In de Wm is ook aangegeven dat de gemeenten rekening moeten houden met het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Het LAP geeft een voorkeursvolgorde aan voor het omgaan met afval: preventie (zorgen dat er geen afval ontstaat) - producthergebruik (bijvoorbeeld via een kringloopwinkel) - materiaalhergebruik (recycling) - verbranden met energieopwekking - verbranden - storten. De afvalstoffenverordening Nieuwegein 2010 is door de raad vastgesteld. In deze verordening is op meerdere plaatsen aangegeven dat het college van B&W nadere regels kan vaststellen. Het gaat daarbij steeds om praktische zaken die met enige regelmaat (kunnen) veranderen, zoals de afvalkalender of het aanwijzen van textielinzamelaars. Deze nadere regels staan in het uitvoeringsbesluit. In deze toelichting leggen we, waar nodig, de bedoeling van de artikelen in de afvalstoffenverordening uit. Daarnaast kunt u lezen wat er veranderd is ten opzichte van de vorige afvalstoffenverordening, uit Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars Artikel 3. Afzonderlijke inzameling Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen Artikel 5. Frequentie van inzamelen Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Artikel 11. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden Artikel 12. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst Artikel 15. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst Artikel 16. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging Artikel 17. Achterlaten van straatafval Artikel 18. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen Artikel 19. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren Artikel 20. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal Artikel 21. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden Artikel 22. Verbod opslag van afvalstoffen Artikel 23. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden Artikel 24. Strafbepaling Artikel 25. Toezichthouders Artikel 26. Inwerkingtreding Artikel 27. Overgangsbepaling 1

2 Artikel 28 Citeerbepaling Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In dit artikel worden gebruikte termen toegelicht. Hoofdstuk 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) is als inzameldienst voor Nieuwegein aangewezen. Anders dan in de vorige afvalstoffenverordening geldt er geen vergunningstelsel meer voor de inzameling van afval. Inzamelaars moeten wél als zodanig door het college, via het uitvoeringsbesluit, worden aangewezen. Een aanwijzing kan voor een beperkte of een onbeperkte periode gelden. Inzamelaars zijn bijvoorbeeld de kringloopwinkel Nieuwegein, charitatieve instellingen, scholen, kerken, verenigingen e.d. In de Wet milieubeheer staat dat gemeenten een afvalstoffenverordening moeten vaststellen. De regels daarin worden vastgesteld in het belang van het milieu, dus niet alleen in het belang van de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Artikel 3. Afzonderlijke inzameling De in dit artikel genoemde categorieën afvalstoffen (soorten afval) moeten, uitgezonderd grof metaal, volgens het Landelijk Afvalbeheerplan en de provinciale milieuverordening apart worden ingezameld. Ten opzichte van de oude verordening is de categorie kunststof verpakkingen toegevoegd. In het uitvoeringsbesluit is omschreven welk afval bij welke categorie hoort. Dit is belangrijk om vervuiling van de afvalstoffen te voorkomen. Vervuiling kan namelijk tot hogere afvoerkosten leiden. Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen Een inzamelmiddel is in de meeste gevallen een minicontainer. De bewoners van laagbouw gebruiken bijvoorbeeld een inzamelmiddel (minicontainer) voor hun gft- en restafval. Een inzamelvoorziening zoals onder lid 1b is bedoeld voor de bewoners van hoogbouw: het zijn verzamelcontainers voor restafval. De glasbak is een voorbeeld van een inzamelvoorziening op wijkniveau. Hiervan mag iedere inwoner van Nieuwegein gebruik maken. Met het brengdepot wordt het Afvalbrengstation bedoeld. Artikel 5. Frequentie van inzamelen Volgens de Wet milieubeheer (Wm) moet de gemeente het afval wekelijks inzamelen en daarbij in ieder geval het gft gescheiden ophalen. Tegelijkertijd mag de raad, volgens de Wm en onder bepaalde voorwaarden, besluiten hiervan af te wijken. De raad heeft besloten om (net als in de meeste andere gemeenten) het restafval en het gft afwisselend, een keer per twee weken op te halen. Daarnaast heeft de raad besloten om het gft bij hoogbouw niet apart in te zamelen. In het uitvoeringsbesluit staat hoe vaak het grof afval, de elektrische en elektronische apparatuur en de plastic verpakkingen worden ingezameld. Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing De afvalinzameling is een taak die in de Wet milieubeheer aan de gemeenten is opgedragen. Daarom mag niemand zonder toestemming (aanwijzing) afval ophalen of spullen meenemen uit 2

3 het grof afval dat op straat staat. Zo zorgen we ervoor dat het afval doelmatig en op milieuvriendelijke manier wordt ingezameld. Op grond van lid 3 hebben winkels die wit- en bruingoed innemen (oud-voor-nieuw) en/of batterijen inzamelen en apotheken waar u oude medicijnen kunt afgeven, geen aanwijzing nodig. Hoofdstuk 3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen In het vorige artikel is vastgelegd dat bedrijven, verenigingen, particulieren en dergelijke alleen huishoudelijk afval in mogen zamelen als ze daarvoor zijn aangewezen. In dit artikel is geregeld dat u uw afval niet mag afgeven aan iemand die niet is aangewezen. Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen Met gebruikers van percelen worden de inwoners van Nieuwegein bedoeld. Dit artikel is bedoeld om het afvaltoerisme tegen te gaan (inwoners uit omliggende steden die hier hun afval brengen). Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden In artikel 3 zijn de categorieën afvalstoffen (soorten afval) genoemd die de gemeente apart inzamelt. Met dit artikel wordt geregeld dat u die afvalstromen ook gescheiden moet aanbieden. In het uitvoeringsbesluit is voor elke afvalstroom aangegeven hoe en aan wie u het afval moet aanbieden. Voorbeeld: glas wordt via de wijkcontainers door de AVU ingezameld, grof tuinafval op afspraak door RMN. Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen In lid 1 van dit artikel staat dat degene die van de gemeente een minicontainer hebben gekregen die ook moeten gebruiken (en hun afval dus niet ergens anders mogen achterlaten, bijvoorbeeld in de verzamelcontainers bij flats). Bewoners van hoogbouw moeten de verzamelcontainer gebruiken die voor hun flat bedoeld is (en mogen het dus niet bij een andere flat brengen). In lid 2 staat dat u de minicontainer, verzamelcontainer of bijvoorbeeld de glasbak alleen mag gebruiken voor de soort afval waarvoor hij bestemd is. In het uitvoeringsbesluit (artikel 6, 7 en 8) zijn de regels voor het aanbieden van de minicontainer vastgelegd: plaats, tijd, maximale gewicht en dergelijke. Artikel 11. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden Dit artikel regelt dat u uw afval alleen aan mag bieden op de door het college vastgestelde dagen en tijden. Deze zijn vastgelegd in het uitvoeringsbesluit en de afvalkalender. De inzameldagen zijn bijvoorbeeld per wijk verschillend. Artikel 12. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Op basis van dit artikel kan het college in bijzondere gevallen, zoals bij stakingen, wegopbrekingen of rond de feestdagen, afwijken van het uitvoeringsbesluit. Hoofdstuk 4 INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst 3

4 Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad besloten dat de inzameldienst geen bedrijfsafval inzamelt. Op 9 oktober 2007 heeft het college besloten dat ook op het Afvalbrengstation geen bedrijfsafval mag worden aangeboden/ingezameld. Dit artikel blijft wel in de afvalstoffenverordening staan, voor het geval B&W haar besluit op een later tijdstip terug wil draaien, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden zijn veranderd. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afval. Zij betalen geen afvalstoffenheffing en mogen het bedrijfsafval daarom niet met het huishoudelijk afval aanbieden. Bedrijven kunnen voor het afvoeren van hun afval een erkend afvalverwerkingsbedrijf inschakelen. Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst Bedrijven mogen geen afval aan de inzameldienst aanbieden. Lid 2, 3 en 4 zijn nu niet van toepassing (zie toelichting bij art. 13), maar indien nodig kan het college, net als bij het huishoudelijk afval, voorschrijven hoe en wanneer het afval moet worden aangeboden. Artikel 15. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst Op basis van dit artikel kan het college, in het belang van de bescherming van het milieu, regels stellen aan het aanbieden van afval, ook als dat afval niet aan de inzameldienst maar aan een ander bedrijf wordt aangeboden. Hoofdstuk 5 ZWERFAFVAL De ergernis van burgers over zwerfafval is groot. Op basis van de Wet milieubeheer zijn een aantal artikelen over zwerfafval ondergebracht in de afvalstoffenverordening. Voorheen stonden deze artikelen verspreid in verschillende hoofdstukken van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Artikel 16. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging Dit artikel heeft een milieubeschermende functie en is bedoeld om illegale dumpingen en het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan. Artikel 17. Achterlaten van straatafval In artikel 1 van deze verordening is de definitie van straatafval gegeven. Het gaat om afval dat onderweg, op straat, ontstaat. Dit afval mag in de prullenbakken worden achtergelaten. Afval dat in huis ontstaat moet volgens de regels van hoofdstuk 2 en 3 worden aangeboden. Artikel 18. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen Doorzoeken van afval heeft meestal verspreiding en dus zwerfafval tot gevolg. Dit artikel kan voorkomen dat zogeheten morgensterren het afval doorzoeken en delen ervan meenemen. Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente hebben wel de bevoegdheid het afval te doorzoeken (o.a. op grond van de Algemene wet bestuursrecht). Artikel 19. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren Eigenaren of huurders van een winkel, kraam en dergelijke moeten ervoor zorgen dat de klanten papier, etensresten, verpakkingsmateriaal, etc. in een afvalbak kunnen gooien. Zij moeten er ook voor zorgen dat de omgeving vrij blijft van dit soort zwerfvuil. Artikel 20. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 4

5 Degene die op straat folders, monsters, miniverpakkingen en dergelijke uitreikt, moet de rommel die daardoor in de omgeving ontstaat opruimen. Artikel 21. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden Bij werkzaamheden of bij het laden en lossen van auto s kan de omgeving worden vervuild. Degene die de vervuiling veroorzaakt moet ervoor zorgen dat die weer wordt opgeruimd. Hoofdstuk 6 OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN Artikel 22. Verbod opslag van afvalstoffen Bedrijven en particulieren mogen hun afval niet op een voor voorbijgangers zichtbare plaats bewaren. Dit artikel is bedoeld om het stads- of dorpsgezicht te beschermen. Opgeslagen afval is immers geen fraai gezicht. Autowrakken vallen in dit verband ook onder de term afvalstof. Ten opzichte van de Afvalstoffenverordening 2005 is aan dit artikel een zin toegevoegd om het aanbieden van afval mogelijk te maken aan personen of instanties met producentenverantwoordelijkheid. Artikel 23. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden Een autowrak dat afkomstig is uit een huishouden is eigenlijk een huishoudelijke afvalstof. Toch is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking. In het Besluit Beheer Autowrakken staat dat autofabrikanten een inname- en verwerkingssysteem moeten hebben. Autowrakken mogen worden afgegeven aan autodemontage-, schadeherstel- of garagebedrijven. Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 24. Strafbepaling Deze opsomming van de artikelen waarin een strafbaar feit wordt genoemd is nodig om te mogen handhaven. Artikel 25. Toezichthouders De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Nieuwegein (Boa s) zijn belast met de handhaving van deze afvalstoffenverordening. Artikel 26. Inwerkingtreding De huidige verordening vervalt op het moment dat de nieuwe verordening in werking treed. Artikel 27. Overgangsbepaling Vergunningen, ontheffingen, voorschriften en beperkingen die zijn verleend of opgelegd op grond van de oude afvalstoffenverordening blijven nog één jaar geldig. Als u een aanvraag voor een vergunning of ontheffing hebt gedaan waar nog niet op is beslist, wordt de aanvraag getoetst aan de nieuwe verordening. Een nog lopend beroep of bezwaarschrift wordt beoordeeld op grond van de oude verordening. Artikel 28 Citeerbepaling Deze verordening heet voluit: Afvalstoffenverordening Nieuwegein

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland;

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; Regionale afvalstoffenverordening 2010 Milieudienst Kop van Noord-Holland Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; gezien de regionale afvalstoffenverordening van

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Gemeente Woensdrecht 2013 Inhoudsopgave

Afvalstoffenverordening Gemeente Woensdrecht 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemene toelichting...2 Overwegingen...2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen...2 Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen...3 Artikel 2.1.

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Afvalstoffenverordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Beslistermijn 2 Artikel 3 Indiening aanvraag 2 Artikel 4 Voorschriften en beperkingen 2 Artikel 5 Persoonlijk karakter

Nadere informatie

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005.

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Gemeenteblad 2005 Afvalstoffen Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Dit gemeenteblad ligt op werkdagen van

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010 AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Menaldumadeel; Overwegende, - dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; - dat de afstemming tussen de huidige afdeling afvalstoffen

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Raadsbesluit nr.14 Betreft: Afvalstoffenverordening 2014 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college 3 december 2013.. gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet Milieubeheer

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 De afvalstoffenverordening heeft betrekking op welke regels er gelden voor het aanbieden en verwijderen van afval en het achterlaten van straatafval. Deze verordening is gebaseerd

Nadere informatie

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd.

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 33019 13 juni 2014 Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, Gezien het voorstel van het college van 26 juni 2013;

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of

Nadere informatie

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR319362_1 20 oktober 2016 Afvalstoffenverordening 2014 verordening Afvalstoffenverordening Heerlen 2014 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING. Gemeente Oirschot

AFVALSTOFFENVERORDENING. Gemeente Oirschot AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Oirschot Vastgesteld door de raad van de gemeente Oirschot op 22 februari 2005 Inwerkingtreding op 20 april 2005 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN...4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL De raad van de gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van het college van 11 december 2013; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en Wet

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE VAALS 2007

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE VAALS 2007 AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE VAALS 2007 gewijzigd bij raadsbesluit 12 december 2011 inwerkingtreding wijziging 1 januari 2012 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..)

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..) AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Verordening

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, b e s l u i t :

De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, b e s l u i t : De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Heusden

Afvalstoffenverordening gemeente Heusden Afvalstoffenverordening gemeente Heusden Paragraaf 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waalwijk. Nr. 125589 22 december 2015 Afvalstoffenverordening 2016 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Assen 2010

Afvalstoffenverordening Assen 2010 pagina 1 van 8 2692016 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Assen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Afvalstoffenverordening Assen 2010 Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd.

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd. Voorbereidende raadsvergadering: 6 maart 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 27 maart 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/18 Datum : 14 februari 2012 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 19445 18 februari 2016 Afvalstoffenverordening Breda 2016 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen Straatafval, zwerfafval en illegale dumping De Wet milieubeheer voorziet niet

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Hengelo (O) 2008

AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Hengelo (O) 2008 AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Hengelo (O) 2008 versie juni 2008 De raad van de gemeente Hengelo(O), gelezen het voorstel van B&W van 20 mei 2008, gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer,

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015 De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [ ]; gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer; gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015

Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015 Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer;

Nadere informatie

De bijgevoegde afvalstoffenverordening van de gemeente Winsum 2012 vast te stellen.

De bijgevoegde afvalstoffenverordening van de gemeente Winsum 2012 vast te stellen. Vergadering: 13 december 2011 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595-447795 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ter aanvulling op de toelichting van de VNG merken wij ten aanzien van de artikelen 10 en 14 van de ontwerp-verordening nog het navolgende op.

Ter aanvulling op de toelichting van de VNG merken wij ten aanzien van de artikelen 10 en 14 van de ontwerp-verordening nog het navolgende op. Nr. 545 AA/H (2007) Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening 1996" en het vaststellen van een afzonderlijke "Afvalstoffenverordening van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 159814 16 november 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 142165 14 oktober 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek d.d.

Nadere informatie

Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Citeertitel Afvalstoffenverordening Schiedam 2013

Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Citeertitel Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Schiedam Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 Citeertitel Afvalstoffenverordening Schiedam

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Beuningen

Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Beuningen Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Beuningen SC12.12096 lllliiiiiiiiiiii:llll III De raad van de gemeente Beuningen; Gelezen het voorstel van het college van 27 november 2012; Gelet op artikel 10.23,

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen opgenomen die specifiek zijn voor de afvalstoffenverordening. Relevante

Nadere informatie

: 2010 -ltî\o : Groen, water en milieu : Afvalstoffenverordening

: 2010 -ltî\o : Groen, water en milieu : Afvalstoffenverordening Zaaknummer Programma Onderwerp : 2010 -ltî\o : Groen, water en milieu : Afvalstoffenverordening at IJ Katwijk, 10 augustus 2010 Inleiding Op 1 januari 2010 is de gemeente begonnen met het afzonderlijk

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DALFSEN 2013

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DALFSEN 2013 AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE DALFSEN 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Verordening regelende het zich ontdoen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012 Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van d.d 10 december 2013, gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; 217563; raadsstuk 2008-3846;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; 217563; raadsstuk 2008-3846; Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; 217563; raadsstuk 2008-3846; gelet op

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING INHOUDSOPGAVE. Algemene toelichting

AFVALSTOFFENVERORDENING INHOUDSOPGAVE. Algemene toelichting AFVALSTOFFENVERORDENING INHOUDSOPGAVE Algemene toelichting 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Beslistermijn Artikel 3 Indiening aanvraag Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

Nadere informatie

09.0002357 AFVALSTOFFENVERORDENING GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2010

09.0002357 AFVALSTOFFENVERORDENING GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2010 09.0002357 AFVALSTOFFENVERORDENING GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2010 Het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 oktober 2009; gelet op artikel

Nadere informatie

Concept Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017

Concept Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017 Concept Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017 De raad van de gemeente Lisse; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016 ALGEMEEN DEEL

TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016 ALGEMEEN DEEL TOELICHTING op de Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016 ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer.

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Peel en Maas. Nr. 186611 28 december 2016 Afvalstoffenverordening Peel en Maas 1. Algemeen DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Toelichting Afvalstoffenverordening behorende bij de afvalstoffenverordening.

Toelichting Afvalstoffenverordening behorende bij de afvalstoffenverordening. Toelichting Afvalstoffenverordening behorende bij de afvalstoffenverordening. 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Definities uit de Wet milieubeheer (Wm) In dit artikel zijn alleen die

Nadere informatie

ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015

ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015 ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015 1 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 10.23 van de

Nadere informatie

Model- Afvalstoffenverordening 2015

Model- Afvalstoffenverordening 2015 Model- Afvalstoffenverordening 2015 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [aantal] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 7. - [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie

Nadere informatie

2 010-25 9. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. Wijziging Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2005. 2 Gevraagd besluit

2 010-25 9. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. Wijziging Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2005. 2 Gevraagd besluit 2 010-25 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging Afvalstoffen verordening Datum ("3 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder drs. J.H. Reusch Bijlagen Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen. gelezen het voorstel van het college van d.d 15 december 2015, registratienr.15.

Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen. gelezen het voorstel van het college van d.d 15 december 2015, registratienr.15. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 130372 30 december 2015 Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidplas. Nr. 46089 14 april 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Zuidplas 2016 1. Algemeen De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2017

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Purmerend Nr. 50498 29 maart 2017 Afvalstoffenverordening Purmerend 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE PURMEREND; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2005, nr.: 0407339; nr.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2005, nr.: 0407339; nr. De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2005, nr.: 0407339; nr. gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN VAN DE AFVALSTOFFENVERORDENING VALKENBURG AAN DE GEUL 2010.

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN VAN DE AFVALSTOFFENVERORDENING VALKENBURG AAN DE GEUL 2010. TOELICHTING OP DE ARTIKELEN VAN DE AFVALSTOFFENVERORDENING VALKENBURG AAN DE GEUL 2010. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. Definities uit de Wet milieubeheer (Wm) In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ontwerp afvalstoffenverordening gemeente alkmaar Algemeen

Ontwerp afvalstoffenverordening gemeente alkmaar Algemeen Ontwerp afvalstoffenverordening gemeente alkmaar 2016 1. Algemeen Artikel 1. Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder : - Perceel: een perceel waar geregeld

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Gooi en Rechtstreek ASV 2017 17.0003430 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015 AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2015 1 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN- VERORDENING concept Auteur Jan ten Klooster Functie medewerker beleidsuitvoering Datum oktober 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3

Nadere informatie

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017.

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; gelet op het daaromtrent bepaalde in de Afvalstoffenverordening Gemeente

Nadere informatie

RIS174738_15-SEPT Voorstel van het college inzake vaststelling Afvalstoffenverordening 2010.

RIS174738_15-SEPT Voorstel van het college inzake vaststelling Afvalstoffenverordening 2010. RIS174738_15-SEPT-2010 rv 93 Dienst Stadsbeheer DSB/2010.1306 RIS 174738_100914 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststelling Afvalstoffenverordening 2010. Inleiding Hierbij legt het college

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 140441 12 oktober 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Afvalstoffenverordening Vianen 2005 1/18

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Afvalstoffenverordening Vianen 2005 1/18 UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN AFVALSTOFFENVERORDENING VIANEN 2005 Vastgesteld op d.d. 10 januari 2006, nr. 59 door het college van burgemeester en wethouders van Vianen Uitvoeringsvoorschriften behorende bij

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Almelo 2013

Afvalstoffenverordening gemeente Almelo 2013 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR345277_1 3 juni 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Almelo 2013 Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2470 Nr. 14 Raadsbesluit van 21 mei 2013,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Avri 2017

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Avri 2017 Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Avri 2017 Auteur Avri Versie 1 Datum December 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017 Het dagelijks bestuur van Avri besluit, overwegende dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Afvalstoffenverordening. Voorstel:

Raadsvoorstel. : Afvalstoffenverordening. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 28 september 2006 Nummer : Raad 2006/057 Datum voorstel : 29 augustus 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J.M. Dekker 078 69 21 311 j.m.dekker@alblasserdam.nl

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers Inleiding: Per 1 juli 2007 verandert er veel in de afvalinzameling in de gemeente Heusden. De oude afvalcontainers worden vervangen door nieuwe containers. Iedere bewoner van een aansluiting, die niet

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2008-6621 Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2009 18 november 2008 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van de artikelen

Nadere informatie

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck Cranendonck Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015 Gemeente Cranendonck Cranendonck Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck, overwegende dat in het belang van een doelmatige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: TOELICHTING

HOOFDSTUK 2: TOELICHTING HOOFDSTUK 2: TOELICHTING Toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen Definities uit de Wet milieubeheer (Wm) In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen opgenomen die specifiek zijn voor deze

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2017

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2017 AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2017 1 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2016; gelet op de artikelen 10.23,

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2004

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2004 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2004 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2004

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen. Op grond van artikel 10.23 Wm zijn gemeenten

Nadere informatie

GAD is een onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. team Toezicht en Handhaving

GAD is een onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. team Toezicht en Handhaving GAD is een onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek team Toezicht en Handhaving Toezicht en Handhaving De inzameling van huishoudelijk afval is aan een aantal regels gebonden. Dit om het inzamelen zo

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Het college van B&W van de gemeente Menameradiel, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Leusden 2017 en de Wet Milieubeheer;

Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Leusden 2017 en de Wet Milieubeheer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 185786 27 december 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2017 Het college van Leusden, Overwegende dat het in het belang van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE STICHTSE VECHT

TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE STICHTSE VECHT TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE STICHTSE VECHT 2012 1 Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2012 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014 GEMEENTE GORINCHEM

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014 GEMEENTE GORINCHEM UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014 GEMEENTE GORINCHEM Het college van Gorinchem, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2007; De gemeenteraad van Bedum; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2007; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b en 229d, aanhef, eerste

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente IJsselstein.

Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente IJsselstein. Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente IJsselstein. PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2017

ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2017 ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ENSCHEDE 2017 1 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op de artikelen 10.23,

Nadere informatie

Bijlage 1. Aanwijzing inzamelende instanties

Bijlage 1. Aanwijzing inzamelende instanties Bijlage 1. Aanwijzing inzamelende instanties Op grond van artikel 2, lid 2 van dit uitvoeringsbesluit zijn de volgende inzameldienst en inzamelaars aangewezen voor huishoudelijke afvalstoffen: a. De Gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie