- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,"

Transcriptie

1 - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid Advies: 1. Instemmen met de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid waarbij gestreefd wordt naar een optimalisatie van de in te zamelen grondstoffen en een verdere reductie van de hoeveelheid restafval. Uiteindelijk is het streven naar een afvalloze samenleving in 2030 waar alleen nog maar grondstoffen ingezameld worden. 2. Het college uiterlijk in de maand oktober 2013 een nota voorleggen betreffende de gefaseerde invoering van minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton bij laagbouw, inclusief een compensatievoorstel aan de huidige inzamelaars (verenigingen). 3. Voor de inzameling van oud papier en karton bij hoogbouw eerst een onderzoek doen naar de meest geëigende ínzamelmethodiek, frequentie en kosten. Het college uiterlijk in de maand mei 2013 een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 4. Voor de inzameling van kunststofverpakkingen de landelijke ontwikkelingen, waaronder de vergoedingenstructuur, afwachten. Daarnaast de mogelijkheden om samen op te trekken in WT4-verband verkennen. Het college uiterlijk in de maand december 2012 een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en de te nemen vervolgacties. 5. Nader onderzoek doen naar de optimalisatie mogelijkheden van de GFT-inzameling. Uiterlijk in de maand mei 2014 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 6. Om het scheidingspercentage van grof huishoudelijk restafval te verhogen onderzoek doen naar de ombuiging van (een deel van) het grof restafval naar de Twentse Afvalscheidingsinstallatie (TAS). Uiterlijk in de maand maart 2013 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 7. Voor wat betreft zwerfafval en illegale dumping zal samenwerking gezocht worden met de Stichting Nederland Schoon waar mogelijk in samenwerking met de inwoners (burgerparticipatie). Tevens zal in WT4-verband de mogelijkheden om tot een gezamenlijke aanpak van zwerfafval te komen besproken worden. Uiterlijk in de maand mei 2014 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 8. Instemmen met regionaal (T14) onderzoek meerwaarde intergemeentelijk afvalbeleid in Twente ( bijlage III). Besluit BenW:? 2l CL qgboe.! Korte samenvatting: In de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid is een nadere uitwerking gemaakt om tot een betere afvalscheiding te komen van de verschillende afvalstromen. Deze betere afvalscheiding moet leiden tot een optimalisatie van de in te zamelen grondstoffen en een verdere reductie van de hoeveelheid restafval. Uiteindelijk is het streven naar een afvalloze samenleving in 2030 waar alleen nog maar grondstoffen worden ingezameld. Aanleiding: De Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (THA) is een vervolg op het huidige Hellendoorns Afval Plan (HAP). Het HAP omvatte de periode van 2005 tot en met 2010 en wilde een

2 - 4 - doelstelling realiseren van 60 0 Zo gescheiden inzameling van alle huishoudelijke afvalstromen in 2006 en tot 67"^ in De laatste doelstelling is niet bereikt, maar het huidige scheidingspercentage van 62 0 Zo is al hoger dan de landelijk gestelde doelstelling van 60 0 Zo in De Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid geeft uitvoering aan het Europese- en landelijke afvalbeleid. Daarnaast wordt er in regionaal verband (Twentse schaal) en intergemeentelijk (WT4) samenwerking gezocht om een gezamenlijke afvaivisie te ontwikkelen en uit te voeren. In de Toekomstvisie is daar ruimte voor geboden om gezamenlijk onderwerpen op te pakken en uit te voeren. Relevante eerdere besluiten: Hellendoorns Afval Plan (HAP): Collegebesluit 11 oktober 2005 Evaluatie oud papierinzameling: Collegebesluit 10 maart 2009 Evaluatie oud papierinzameling in buitengebied: Collegebesluit 25 mei 2010 Evaluatie oud papier in de Kruidenwijk Collegebesluit 26 juli 2011 Doelstelling: In de gemeente Hellendoorn streven naar een vermindering van het restafval van 25 0 Zo in 2015 (ten opzichte van 2010) met als uiteindelijke doel om, conform landelijk beleid, in 2030 geen afval meer in te zamelen maar alleen nog grondstoffen. Oplossing: 1. Beleidskaders» Europees beleid In juni 2008 is het Europees Parlement akkoord gegaan met de nieuwe wetgeving op het gebied van afvalverwerking; de EU-kaderrichtlijn Afvalverwerking. Hiermee zijn er strengere regels en duidelijke doelstellingen voor het hergebruik en de recycling van afval vastgelegd. Daarnaast verplicht de richtlijn de lidstaten tot het opstellen van bindende nationale programma's voor afvalpreventie. Landelijk beleid De EU-kaderrichtlijn verplicht Nederland om periodiek afvalbeheersplannen op te stellen. In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) worden de doelstellingen en uitgangspunten van het afvalbeheer omschreven. Het eerste LAP liep van 2003 tot en met 2009; het vigerende LAP2 is eind 2009 in werking getreden en geldt tot en met Het plan geeft tevens een doorkijk tot Aan de basis van het LAP staan mondiale ontwikkelingen, zoals op het gebied van Cradle-to-Cradle, klimaatbeheer, duurzame energie en ketenbeheer. Een van de belangrijkste doelstellingen van LAP2 is dan ook het stimuleren van preventie van afvalstoffen en het realiseren van 60 0 Za nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval in Voorts wordt beoogd de milieudruk van de activiteit "afvalbeheer" te beperken door het stimuleren van nuttige toepassing. Dit houdt in dat er zovee! mogelijk hergebruikt wordt of bij verwerkingsinstallaties ingezet wordt op energieterugwinning. Een andere belangrijke doelstelling is het beperken van de milieudruk vanuit de productketens: het ketengericht afvalbeleid. De gehele productketen wordt in ogenschouw genomen van grondstofwinning, productie en gebruik tot afvalfase inclusief hergebruik. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot o.a. het verpakkingconvenant en afspraken met het bedrijfsleven inzake terugname van afvalstromen als kunststof en elektrische apparatuur.» Gemeentelijk beleid Gemeenten dienen het LAP2 te gebruiken als toetsingskader bij het uitoefenen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden krachtens de Wet milieubeheer, zoals bijvoorbeeld bij het beleid voor invoering en stimulering van afvalpreventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Voor ons ligt de ambitie om in 2030 een duurzame samenleving te hebben waarin burgers en bedrijven werken en leven op een manier die geen belemmeringen oplevert voor toekomstige generaties om ook in hun behoeften te kunnen voorzien. Op het gebied van afval betekent dit, dat er geen sprake meer is van afval, maar dat alle grondstoffen en producten in duurzame

3 - 5 - kringlopen rondgaan. We produceren anders, consumeren anders en als we dan toch restproducten overhouden, dan worden deze gebruikt voor de productie van duurzame warmte en energie. Om tot deze duurzame samenleving te komen is een trendbreuk nodig. We moeten anders gaan denken en anders gaan doen. 2. Landelijke beleidsontwikkeling In augustus 2011 heeft staatssecretaris Atsma een brief naar de tweede kamer gestuurd waarin hij toelicht hoe hij de milieudruk in afvalbeheer wil verminderen. Alhoewel er een nieuw kabinet gevormd zal worden met aangepaste prioriteieten, geeft deze brief een goed inzicht in de te verwachten beleidsontwikkeling. Voor wat betreft het onderdeel huishoudelijk afval is gesteld dat in Nederland 9 miljoen ton huishoudelijk afval per jaar vrijkomt. Hiervan wordt 5 miljoen nuttig toegepast, 4 miljoen verbrand en 0,3 miljoen ton gestort of geloosd. Voor de komende kabinetsperiode was het de bedoeling om meer afval te recyclen en te zorgen voor minder verwijdering van het afval. Voor huishoudelijk afval was het de bedoeling dat de recycling zou stijgen met 1 tot 1,5 miljoen ton. Dat is lo'^è tot ~\5 0 Zo van het totaal aan huishoudelijk afval. De recycling van huishoudelijk afval zou stijgen van 50*^ naar 60 0 Zo tot 65*36. Deze doelstellingen zouden onder andere moeten worden behaald door verhoging van de recycling van de volgende afvalstromen: Kunststofverpakkingen: 4-2*36 - Textiel: 4-0,7«ft Kleíne elektronische apparatuur: +0,3% Overige stromen, met name gft en papier: 5 0 Zo tot î0 o Zo Grof huishoudelijk restafval: Zo. Een ander voornemen is dat het Nederlandse afvalbeheer gaat werken volgens de zogeheten grondstoffenrotonde. Deze grondstoffenrotonde betekent dat alle afvalstoffen na verwerking als grondstof de weg terug vinden in producten. Om dit te realiseren is samenwerking tussen de verschillende partijen (overheid, bedrijfsleven, burger) van belang. De financiering van de inzameling en recycling van verpakkingen is in een bestuursakkoord van Rijk en VNG vastgelegd tot en met In de brief van staatssecretaris Atsma is nog geen duidelijkheid gecreëerd over de financiering na Gemeentelijke beleidsontwikkeling Om gemeentelijk vorm en inhoud te geven aan de landelijke beleidsontwikkeling is een toekomstvisie opgesteld voor het te voeren afvalbeleid. Dit documment: 'Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid', treft u bijgaand aan. In deze toekomstvisie worden de volgende maatregelen voorgesteld: a) het college een nota voorleggen betreffende de gefaseerde invoering van minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton bij laagbouw, inclusief een compensatievoorstel aan de huidige inzamelaars (verenigingen); b) voor de inzameling van oud papier en karton bij hoogbouw en bungalowparken eerst een onderzoek doen naar de meest geëigende inzamelmethodiek, frequentie en kosten. Hierna het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties; c) voor de inzameling van kunststofverpakkingen de landelijke ontwikkelingen, waaronder de vergoedingenstructuur, afwachten. Daarnaast de mogelijkheden om samen op te trekken in WT4-verband verkennen. Hierna het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties; d) nader onderzoek doen naar de optimalisatie mogelijkheden van de GFT-inzameling. Hierna het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties; e) om het scheidingspercentage van grof huishoudelijk restafval te verhogen onderzoek doen naar de ombuiging van (een deel van) het grof restafval naar de Twentse Afvalscheidingsinstallatie (TAS). Hierna het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties; f) voor wat betreft zwerfafval en illegale dumping zal samenwerking gezocht worden met de Stichting Nederland Schoon waar mogelijk in samenwerking met de inwoners

4 - 6 - (burgerparticipatie). Tevens zal in WT4-verband de mogelijkheden om tot een gezamenlijke aanpak van zwerfafval besproken worden. In de gemeentelijke beleidsontwikeling wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in WT4- verband. Hierin wordt gezocht naar samenwerking met betrekking tot afvalvisie en beleidskeuzes en samenwerking bij de afvalbrengpunten. Nadere onderbouwing is gegeven in de bijlage "Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid". Effecten: Door invulling te geven aan het gestelde in de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid en de daarin voorgestelde maatregelen wordt er duidelijkheid gegeven naar de toekomst. Het zoveel mogelijk aan de bron scheiden van waardevolle grondstoffen en daarmee een hogere service bieden om deze grondstoffen huis aan huis in te zamelen zorgt ervoor dat er minder restafval verbrand behoeft te worden. Dat is milieuwinst. Daarnaast levert hergebruik een belangrijke bijdrage aan de emissiereductie van broeikasgas. Planning: december 2012 B&W nota: inzameling van kunststofverpakkingen mei 2013 B&W nota: inzameling oud papier en karton bij hoogbouw maart 2013 B&W nota: ombuiging grof afval oktober 2013 B&W nota: gefaseerde invoering minicontainer oud papier en karton mei 2014 B&W nota: optimalisatie GFT-inzameling mei 2014 B&W nota: aanpak zwerfafval Financiële consequenties: De financiële consequenties zijn in het bijgevoegde document: 'Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid', nader onderbouwd. Optimaliseren van de gescheiden inzameling betekent het doen van investeringen. Deze investeringen lopen vooruit op de te verwachten besparingen. Uitvoering van de maatregelen leidt naar verwachting uiteindelijk tot kostenbesparing. Daarmee is het mogelijk om de afvalstoffenheffing te verlagen. Personele consequenties: De voorgestelde maatregelen hebben geen consequenties voor het personeelsbestand. De extra inzet van arbeid voor de huis-aan-huisinzameling van oud papier en kunststofverpakkingen zijn in de inzamelkosten opgenomen. Juridische consequenties: Veranderingen in de inzamelstructuur kunnen leiden tot aanpassing van de afvalstoffenverordening. Aanpassing daartoe zal op het juiste moment plaatsvinden. Informatisering I Automatisering: N.v.t. Communicatie: Communicatie met de inwoners over de te nemen maatregelen is van groot belang. Juist de inwoners moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat de doelstellingen gehaald worden en daarom moeten we de inwoners er actief bij betrekken. Door te laten zien wat mogelijk is met bronscheiding en hergebruik, worden inwoners nog meer gestimuleerd herbruikbare afvalstoffen apart te houden. Het opstellen van een intergemeentelijke communicatiestrategie (bijvoorbeeld in WT-4) heeft de voorkeur. Daarmee worden de kosten gedeeld en vindt bredere communicatie plaats. Overige consequenties: De 14 Twentse gemeenten streven naar een verdere verbetering van de grondstoffenrecycling met als eindambitie: een afvalloze samenleving. Op 5 juli 2012 is een bestuurlijke opdracht geformuleerd om onderzoek te doen naar een meerwaarde afstemming intergemeentelijk afvalbeleid Twente. De doorlooptijd van het project is van juli 2012 t/m maart Opdracht formulering: Verricht onderzoek naar de mogelijkheden en meerwaarde van intergemeentelijke

5 - 7 - samenwerking en afstemming op het gebied van gemeentelijk afvalstoffenbeleid. Het Plan van aanpak is als bijlage toegevoegd (bijlage III). Het eindresultaat omvat de volgende componenten:» Een kort en helder rapport waarin de uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven en onderbouwd. Deze rapportage dient ter ondersteuning van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. Zowel voor individuele gemeenten als gezamenlijk in Regio Twente verband.» Betrokkerven goed geïnformeerde bestuurders en ambtelijke adviseurs. Bij de uitvoering van deze opdracht wordt het draagvlak voor de diverse strategische opties (afvalbeleidsopties) regelmatig getoetst, besproken en waar mogelijk en gewenst verder ontwikkeld.» Inzicht in de best passende afvalbeleidsopties voor de toekomst. Enerzijds op grond van een rationele objectieve beoordeling van de kansen en mogelijkheden op het gebied van milieu, service en kosten en technische uitvoerbaarheid. Anderzijds rekening houdend met het gesignaleerde draagvlak bij de bestuurders uit de 14 Twentse gemeenten.

6 Besluit B en W Gemeente Hellendoorn 12BW00439 Nummer Datum vergadering: 30 oktober INT01422 Onderwerp Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid Advies: 1. Instemmen met de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid waarbij gestreefd wordt naar een optimalisatie van de in te zamelen grondstoffenen een verdere reductie van de hoeveelheid restafval. Uiteindelijk is het streven naar een afvalloze samenleving in 2030 waar alleen nog maar grondstoffen ingezameld worden. 2. Het college uiterlijk in de maand oktober 2013 een nota voorleggen betreffende de gefaseerde invoering van minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton bij laagbouw, inclusief een compensatievoorstel aan de huidige inzamelaars (verenigingen). 3. Voor de inzameling van oud papier en karton bij hoogbouw eerst een onderzoek doen naar de meest geëigende inzamelmethodiek, frequentie en kosten. Het college uiterlijk in de maand mei 2013 een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 4. Voor de inzameling van kunststofverpakkingen de landelijke ontwikkelingen, waaronder de vergoedingenstructuur, afwachten. Daarnaast de mogelijkheden om samen op te trekken in WT4-verband verkennen. Het college uiterlijk in de maand december 2012 een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoeken de te nemen vervolgacties. 5. Nader onderzoek doen naar de optimalisatie mogelijkheden van de GFT-inzameling. Uiterlijk in de maand mei 2014 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 6. Om het scheidingspercentage van grof huishoudelijk restafval te verhogen onderzoek doen naar de ombuiging van (een deel van) hei grof restafval naar de Twentse Afvalscheidingsinstallatie (TAS). Uiterlijk in de maand maart 2013 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 7. Voor wat betreft zwerfafval en illegale dumping zalsamenwerking gezocht worden met de Stichting Nederland Schoon waar mogelijk in samenwerking met de inwoners (burgerparticipatie). Tevens zal in WT4- verband de mogelijkheden om tot een gezamenlijke aanpak van zwerfafval te komen besproken worden. Uiterlijk in de maand mei 2014 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 8. Instemmen met regionaal (T14) onderzoek meerwaarde intergemeentelijk afvalbeleid in Twente ( bijlage III). GEWIJZIGD BESLUIT: 1. Instemmen met de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid waarbij gestreefd wordt naar een optimalisatie van de in te zamelen grondstoffenen een verdere reductie van de hoeveelheid restafval. Uiteindelijk is het streven naar een afvalloze samenleving in 2030 waar alleen nog maar grondstoffen ingezameld worden. 2. Het College uiterlijk in oktober 2013 een nota voorleggen over de gefaseerde invoering van minicontainers voor inzameling van papier en karton bij laagbouw. Bij dit onderzoek wordt betrokken de mogelijkheid om de bestaande inzamelmethodiek van verenigingen te handhaven. 3. Voor de inzameling van papier, karton, oud-ijzer en zwerfafval onderzoek doen naar de meest geëigende inzamelmethodiek, frequentie en kosten. Hierbij aspecten als hoog/laagbouw, reeds aanwezige initiatieven in de samenleving en verdere mogelijkheden tot burgerparticipatie betrekken. Uiterlijk mei 2013 resultaten van het onderzoek voorleggen aan het College. 4. Voor de inzameling van kunststofverpakkingen de landelijke ontwikkelingen, waaronder de vergoedingenstructuur, afwachten. Daarnaast de mogelijkheden om samen op te trekken in WT4-verband verkennen. Het college uiterlijk in de maand december 2012 een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoeken de te nemen vervolgacties. bajzl 2. wpd/to EKOMSTVISIEHELLENDOORNSAFVALBELEID.DOC

7 Gemeente Hellendoorn 5. Nader onderzoek doen naar de optimalisatie mogelijkheden van de GFT-inzameling. Uiterlijk in de maand mei 2014 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 6. Om het scheidingspercentage van grof huishoudelijk restafval te verhogen onderzoek doen naar de ombuiging van (een deel van) het grof restafval naar de Twentse Afvalscheidingsinstallatie (TAS). Uiterlijk in de maand maart 2013 het college een nota voorleggen met de uitkomsten van het onderzoek en te nemen vervolgacties. 7. Voor wat betreft zwerfafval en illegale dumping zalsamenwerking gezocht worden met de Stichting Nederland Schoon waar mogelijk in samenwerking met de inwoners (burgerparticipatie). Tevens zal in WT4- verband de mogelijkheden om tot een gezamenlijke aanpak van zwerfafval te komen besproken worden. Begin 2013 zal een eerste voorstel komen over de aanpak van het zwerfafval. Uiterlijk in de maand mei 2014 het college een nota voorleggen met de uitkomstenvan het onderzoek en te nemen vervolgacties. 8. Instemmen met regionaal (T14) onderzoek meerwaarde intergemeentelijk afvalbeleid in Twente ( bijlage III). bajzl 2. wpd/toekomstvisiehellendoorns AFVALBELEID. DOC

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/MIL/MB Opsteller: mw. S. Bakker User-id: BAK9 Tel: 4287 Onderwerp: UITGANGSPUNTEN STARTNOTITIE GRONDSTOFFENPLAN 2014-2020 VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

KOERSNOTITIE. Van afvalinzameling. naar grondstofsturing. Februari 2013 Gemeente Ede. Kijken naar Afval februari 2013 1 van 12

KOERSNOTITIE. Van afvalinzameling. naar grondstofsturing. Februari 2013 Gemeente Ede. Kijken naar Afval februari 2013 1 van 12 KOERSNOTITIE Van afvalinzameling naar grondstofsturing Februari 213 Gemeente Ede Kijken naar Afval februari 213 1 van 12 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. KIJKEN NAAR AFVAL...4 Aanleiding...4 Inleiding...4

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Hieronder vindt u het overzicht van publicaties uitgebracht tot en met 2010 door Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO) op onderwerp.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Regio Twente. Naar een afvalloos Twente

Regio Twente. Naar een afvalloos Twente Regio Twente Naar een afvalloos Twente Onderzoek naar de meerwaarde van intergemeentelijk afgestemd afvalstoffenbeleid en samenwerking bij afvalbeheer Eindrapport 2 april 2013 BEZOEKADRES: Waarderweg 33

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 april 2013 Inhoud 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 2 Omgekeerd inzamelen ingevoerd... 7 2.1 Fase 1 omgekeerd inzamelen... 7 2.2 Fase 2 omgekeerd inzamelen... 7 3

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

CONCEPT-AFVALSTOFFENPLAN. Gemeente Noordenveld 2005-2008

CONCEPT-AFVALSTOFFENPLAN. Gemeente Noordenveld 2005-2008 CONCEPT-AFVALSTOFFENPLAN Gemeente Noordenveld 2005-2008 Minder afval scheelt een b rg! 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Beleidskaders 4 1.1 Europees afvalbeleid 4 1.2 Nederlands afvalbeleid 4 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren:

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren: GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Elburg-Oldebroek maken werk van grondstoffen. Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 230351 / 230434 Behandelend ambtenaar M. Tijssen

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A: Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 26 Uitgifte: 8 april 2015 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 maart 2015, nr. 7B, tot vaststelling van het Afvalbeleidsplan

Nadere informatie

Mijn afval maakt winst

Mijn afval maakt winst januari 2010 Mijn afval maakt winst (036) 539 99 11 Hebt u vragen? info@almere.nl Wilt u reageren? Meer informatie? www.almere.nl Mijn afval maakt winst In 2020 heeft het afval in Almere een nieuwe bestemming

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Openbaar Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 11-02-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: Cor Hienkens Onderwerp: Aangaan van een overeenkomst betreffende het aanbieden en

Nadere informatie

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bijeenkomsten inzameling kunststofverpakkingen uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U200900024 Lbr. 09011 bijlage(n)

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2015 gemeente Montfoort

Afvalbeleidsplan 2015 gemeente Montfoort 1 Afvalbeleidsplan 2015 gemeente Montfoort 2 Hoofdstukken Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Ontwikkelingen Visie en ambitie Voorgestelde maatregelen Montfoort Inventarisatie

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Rapportage 2012 Mei 2013 1

Rapportage 2012 Mei 2013 1 Rapportage 2012 Mei 2013 1 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 inhoud Samenvatting...3 1. Inleiding... 5 2. Omgekeerd inzamelen ingevoerd...7 2.1. Fase 1 omgekeerd inzamelen...7 2.2. Fase 2 omgekeerd inzamelen...

Nadere informatie

Naar minder restafval

Naar minder restafval AVU Lange Brinkweg 81 Postbus 3250 3760 DG Soest telefoon 035-6032303 fax 035-6035544 Naar minder restafval door verbeteren van het inzamelen andere inzamelsystemen tariefdifferentiatie AVU-Informatienotitie

Nadere informatie

Startnotitie. Afvalvrij 2015-2025. Augustus 2015. Startnotitie Alphen aan den Rijn Afvalvrij 2015-2025 pagina 1

Startnotitie. Afvalvrij 2015-2025. Augustus 2015. Startnotitie Alphen aan den Rijn Afvalvrij 2015-2025 pagina 1 Startnotitie Afvalvrij 2015-2025 Augustus 2015 Startnotitie Alphen aan den Rijn Afvalvrij 2015-2025 pagina 1 1. INLEIDING 3 2. GRONDSTOFFEN SPAREN IN DE PRAKTIJK 4 3. WAAR STAAT ALPHEN AAN DEN RIJN NU?

Nadere informatie

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Eerste stap richting 60% afvalscheiding in 2018 Definitief versie 1.0 dd 30-04-2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Beleidsplan Afvalbeheer 2015-2019: Gaan voor grondstoffen! 1 Samenvatting De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. In huishoudelijk restafval zitten

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Doetinchem Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke beleidskaders

Nadere informatie

Model afvalstoffenverordening VNG 2015. Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist?

Model afvalstoffenverordening VNG 2015. Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist? Model afvalstoffenverordening VNG 2015 Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist? Waarom regels door gemeente? Gemeente heeft plicht huishoudelijk afval inzamelen o.g.v. Wet milieubeheer

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof Invoer van diftar Innovatie in inzameling Verpakkingen Zaal 2 Burgerparticipatie Hoe betrek ik mijn

Van Afval Naar Grondstof Invoer van diftar Innovatie in inzameling Verpakkingen Zaal 2 Burgerparticipatie Hoe betrek ik mijn 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Vaststellen kaderstellend afvalbeleid voor inspraak

Vaststellen kaderstellend afvalbeleid voor inspraak B en W. nr. 12.1307 d.d. 15-1-2013 Onderwerp Vaststellen kaderstellend afvalbeleid voor inspraak Besluiten:Behoudens advies van de c ommissie 1. de nota Kaderstellend afvalbeleid gemeente Leiden vast te

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2012. Eruit halen wat erin zit!

Afvalbeleidsplan 2012. Eruit halen wat erin zit! Afvalbeleidsplan 2012 Eruit halen wat erin zit! Wageningen, oktober 2012 Inhoud INLEIDING... 1 WAAR STAAN WE NU?... 2 1. Evaluatie afvalbeleidsplan 2006-2010... 3 2. Huidige situatie... 6 WAAR WILLEN WE

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Invloed en sturing op het afvalbeleid van de gemeenten Hillegom en Lisse. Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Invloed en sturing op het afvalbeleid van de gemeenten Hillegom en Lisse. Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout Invloed en sturing op het afvalbeleid van de gemeenten Hillegom en Lisse Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout INHOUD VOORWOORD 1 BESTUURLIJKE SAMENVATTING GEMEENTE HILLEGOM 2 BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2030 gemeente Hof van Twente Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2030 Van Afval naar Grondstof Gemeente Hof van Twente De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 4 Zeist, 28 april

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Regio project: verbeterde textiel inzameling

Regio project: verbeterde textiel inzameling Regio project: verbeterde textiel inzameling Waarom hergebruik textiel Jaarlijks stijgt de vraag naar textiele vezels met 4%. Eenmalige inzet van virgin vezels wordt vervangen door hergebruikte vezels.

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015 Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw Gijs Langeveld 1 mei 2015 Afvalinzameling hoogbouw: waarom en hoe dan? Waarom gft als voorbeeld? Ontwikkelingen en 4 kansen Vereniging Afvalbedrijven 2 Gft als

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het 1 2 februari 2015 Van links naar rechts: Paul Schultink, Leen Pols, Bert-Jan Ruissen, Corné Vogelaar en Hugo van der Wal Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Oude IJsselstreek

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Oude IJsselstreek INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Oude IJsselstreek Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding 14 Afvalscheiding 14.1 Inleiding Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit. Hierdoor vermindert onder meer de uitstoot van CO 2. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand

Nadere informatie

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel Besluitvorming OMRIN Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 1.1 Zeist, maart 2015 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Harmonisatie afvalinzameling Bathmen Sector GW Afdeling: EC 1- Notagegevens Notanummer 2006.13202 Datum 14-9-2006 Portefeuillehouder Weth. Berkelder 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Bestuursvoorstel GD13.02317. Onderwerp: verbetering afvalinzameling. Afdeling: RB Datum: 8-8-2013. Steller: Jessica Ramakers Toestelnr.

Bestuursvoorstel GD13.02317. Onderwerp: verbetering afvalinzameling. Afdeling: RB Datum: 8-8-2013. Steller: Jessica Ramakers Toestelnr. GD13.02317 Bestuursvoorstel Onderwerp: verbetering afvalinzameling Afdeling: RB Datum: 8-8-2013 Steller: Jessica Ramakers Toestelnr. 020 3144872 Portefeuillehouder: J.A. Pietersen Besluitvormingsproces:

Nadere informatie

Afvalstoffenbeleidsplan Gemeente Noordenveld 2011-2014. Concept

Afvalstoffenbeleidsplan Gemeente Noordenveld 2011-2014. Concept Conceptversie d.d. 3 januari 2011 Afvalstoffenbeleidsplan Gemeente Noordenveld 2011-2014 Concept Continuering van beleid: voortzetting van de ingezette lijn Afvalstoffenplan Gemeente Noordenveld 2011-2014

Nadere informatie

Gezamenlijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen & Gezamenlijke communicatiestrategie Alles draait om jou!

Gezamenlijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen & Gezamenlijke communicatiestrategie Alles draait om jou! Gezamenlijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen & Gezamenlijke communicatiestrategie Alles draait om jou! Kerngevens Opgericht in 2001 Gemeenschappelijke regeling Zes gemeenten 165.000 huishoudens 350.000

Nadere informatie

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2012-2016

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2012-2016 voor elkaar Expertisecentrum Omgevingsadvies Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 05 Fax (038) 498 27 41 M.Kruizinga@zwolle.nl www.zwolle.nl Gemeentelijk Grondstoffenplan

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder

Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder Datum : december 2013 Opgesteld door : Waardlanden en Ocelot, advies & projecten Opgesteld in samenwerking met : de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage maatregelen beleidsnotitie afval

Voortgangsrapportage maatregelen beleidsnotitie afval srapportage maatregelen beleidsnotitie afval 20 april 2016 1 Inhoud 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 5 3. Realisatie van de ambitie... 6 3.1 Kosten... 6 3.2 Milieu... 7 3.3 Dienstverlening...

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar?

Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar? STRATEGIE-KEUZENNOTA Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar? Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem / Oude-IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Waar liggen de

Nadere informatie

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN Zaal 1 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

BELEIDSKADER. voor het HUISHOUDELIJKE AFVAL. voor de PERIODE 2011-2015. en opzet voor een UITVOERINGSPROGRAMMA

BELEIDSKADER. voor het HUISHOUDELIJKE AFVAL. voor de PERIODE 2011-2015. en opzet voor een UITVOERINGSPROGRAMMA VASTGESTELD DOOR DE RAAD OP 25 mei 2011. BELEIDSKADER voor het HUISHOUDELIJKE AFVAL voor de PERIODE 2011-2015 en opzet voor een UITVOERINGSPROGRAMMA pagina 1 van 14 INHOUDOPGAVE 1. DAAROM EEN BELEIDSKADER.

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 onderwerp Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2014 van de Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan. Huishoudelijk afval 2009-2021. Regio Midden-Holland en Rijnstreek

Meerjarenbeleidplan. Huishoudelijk afval 2009-2021. Regio Midden-Holland en Rijnstreek Meerjarenbeleidplan Huishoudelijk afval 2009-2021 Regio Midden-Holland en Rijnstreek 2 Managementsamenvatting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

Nadere informatie

NOTA AFVALBELEID. Bloemendaal 2015-2019

NOTA AFVALBELEID. Bloemendaal 2015-2019 NOTA AFVALBELEID Bloemendaal 2015-2019 Nota Afvalbeleid 2015-2019 september 2014 2 Nota Afvalbeleid 2015-2019 Inhoud 1. Samenvatting 4 2. Aanleiding 5 2.1. Leeswijzer 5 3. De probleemstelling 5 4. De doelstelling

Nadere informatie