Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013"

Transcriptie

1 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014

2 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark Huishoudelijk Afval worden de afvalprestaties van uw gemeente/ verzorgingsgebied vergeleken met het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten/ verzorgingsgebieden (onderdelen A en B1). De afvalprestaties worden vergeleken en geanalyseerd op een viertal prestatiegebieden: milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. Deze rapportage biedt inzicht in hoe uw gemeente presteert op de afvaldriehoek ten opzichte van de benchmark (= het gemiddelde van gemeenten met eenzelfde mate van hoogbouw in hun verzorgingsgebied). Doel en afbakening Benchmarken is een vorm van prestatiemeting waarbij gemeenten en inzamelbedrijven aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren hun afvalprestaties vergelijken. Doel van de benchmark is het inzicht in eigen functioneren en presteren te vergroten om op die manier handvatten voor verbetering te bieden. Leeswijzer Op de eerstvolgende pagina zijn de kernprestaties weergegeven, ofwel de belangrijkste prestatieindicatoren van de benchmark op de prestatiegebieden milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. Op de pagina's daarna worden per prestatiegebied de belangrijkste sub-indicatoren weergegeven. Bij de prestatievergelijking wordt gebruik gemaakt van de volgende pictogrammen: Boven het gemiddelde van de benchmark (+5%) Gelijk aan het gemiddelde van de benchmark (-5% tot +5%) Onder het gemiddelde van de benchmark (-5%) Geen opgave gedaan/ niet van toepassing Voor de kostenindicatoren en de hoeveelheid restafval is de pictogramvolgorde omgedraaid. Voor een uitgebreide vergelijking kunnen de groepsrapportages van de benchmark huishoudelijk afval worden geraadpleegd. Op de laatste pagina van deze rapportage is een analyse op de prestaties weergegeven. Pagina 2 van 9

3 Kernprestaties Milieu Hoeveelheid restafval (kg/inw) incl. verbouwingsrestafval Afvalscheiding% incl. puin en grond 57% 58% Hoeveelheid restafval (kg/inw) excl. verbouwingsrestafval Afvalscheiding% excl. puin en grond 53% 57% Boxtel Benchmark Boxtel 2013 KLASSE D t.o.v. KLASSE D Kosten Totale afvalbeheerkosten (in per aansluiting) Dienstverlening Omvang dienstverlening (score) Vaardigheden Score regievaardigheden Op basis van de hierboven weergegeven kernprestaties is een integrale vergelijking te maken op milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. Hoeveel restafval gaat er nog naar de verbrandingsoven (milieu), hoe hoog is het serviceniveau (dienstverlening), en welke kosten zijn met het afvalbeheer gemoeid? De hoeveelheid restafval geeft aan in welke mate afval is voorkomen dan wel als grondstof is terug gebracht in de kringloop. Hoe lager de hoeveelheid restafval, hoe succesvoller het afvalbeleid. Het afvalscheidings% inclusief puin en grond geeft aan hoeveel procent van de totale afvalstroom huishoudelijk afval (inclusief grof afval) wordt gescheiden ten behoeve van hergebruik. Deze indicator kan worden vergeleken met de landelijke scheidingsdoelstelling van 60/65%. Beide milieu-indicatoren zijn inclusief en exclusief de bulkstromen verbouwingsrestafval, puin en grond weergegeven. Niet iedere gemeente accepteert deze afvalstromen of registreert deze stromen op eenduidige wijze. De totale afvalbeheerkosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht. Deze kosten bestaan uit directe inzamelkosten, directe op- en overslagkosten, directe verwerkingskosten en indirecte kosten (waaronder overhead). Kwijtscheldingskosten en btwcompensatie, alsmede kosten voor zwerfafval en bedrijfsafval maken geen deel uit van deze kosten. Om die reden kunnen de totale afvalbeheerkosten lager uitvallen dan de gemeentelijke afvalstoffenheffing. De omvang van de dienstverlening en de regievaardigheden zijn gekwantificeerd aan de hand van een vragen-scorelijst. Voor de berekening van de score wordt verwezen naar het handboek Benchmark Huishoudelijk afval. Hetzelfde geldt voor de regievaardigheden. Pagina 3 van 9

4 Milieu Afvalscheidingsresultaten In kg per inwoner en % Boxtel Benchmark Boxtel Fijn huishoudelijk afval 2013 KLASSE D t.o.v. KLASSE D Hoeveelheid fijn restafval Afvalscheiding% fijn huishoudelijk afval 46% 52% Groente-, fruit- en tuinafval Oud papier en karton Kunststof verpakkingen 9,4 9,0 Glas verpakkingen 20,8 22,5 Textiel 4,2 4,0 Klein chemisch afval 1,6 1,2 Metalen verpakkingen - 8,0 Drankenkartons - 0,7 Blad - 10,7 Luiers - 4,7 Grof huishoudelijk afval Hoeveelheid grof restafval incl. verbouwings restafval Afvalscheiding% incl. puin en grond, verb. restafval 79% 79% Hoeveelheid restafval GHA excl. verbouwingsrestafval Afvalscheiding% GHA excl. puin en grond, verb. restafval 73% 77% Grof tuinafval Bruikbaar huisraad - 5 Elektr(on)ische apparaten 0,6 5 Metalen 4,0 4 Hout 29,1 22 Overig gescheiden GHA (excl. Puin) 6,0 9 Afvalscheidingspotentieel In kg per inwoner Boxtel Benchmark Grondstoffen in het restafval 2013 KLASSE D Groente-, fruit- en tuinafval Oud papier en karton Kunststof verpakkingsafval Glas 8 8 Textiel 12 9 CO2-reductie Boxtel Benchmark In kg per inwoner 2013 KLASSE D CO2-reductie De afvalscheidingsresultaten geven aan in welke mate de gemeente erin is geslaagd afval om huishoudelijk afval te voorkomen (preventie) of te scheiden en de hoeveelheid restafval te minimaliseren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval. Daarnaast zijn de scheidingsprestaties van enkele afvalstromen afzonderlijk weergegeven. Het afvalscheidingspotentieel geeft aan wat er nog aan waardevolle grondstoffen in het restafval zit. Dit is bepaald op basis van de meest recent gehouden sorteeranalyse van het fijn huishoudelijk restafval. De afvalscheidingsresultaten kunnen verder worden verbeterd door deze grondstoffen uit het restafval te halen (met behulp van stimuleringsmaatregelen). Pagina 4 van 9

5 Trend In kg per inwoner Boxtel Momentum Hoeveelheid restafval (kg/inw) incl Afvalscheiding% inc. puin en grond 0% 0% 0% 0% 0% Groente-, fruit- en tuinafval Oud papier en karton Kunststof verpakkingsafval 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glas Textiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Klein chemisch afval 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gescheiden grof afval Fijn restafval Grof restafval KLASSE D Momentum Hoeveelheid restafval totaal Afvalscheiding totaal Hoeveelheid restafval HA (kg/inw) Afvalscheiding% HA % 55% 65% 55% 55% 58% % 45% % % % 5% Boxtel KLASSE D Boxtel KLASSE D De trend geeft aan in welke mate de afvalscheidingsresultaten verbeteren danwel verslechteren over de tijd. Daartoe wordt de prestatie in peiljaar 2013 vergeleken met het gemiddelde van de jaren 2009 t/m Door de eigen trend te vergelijken met die van de benchmark (op de indicatoren restafval en afvalscheidings%) kan worden bepaald in hoeverre meer of minder progressie dan de benchmark wordt geboekt. Indien de tabel met nullen is gevuld is er geen (volledige) trendopgave gedaan. Pagina 5 van 9

6 Kosten Directe kosten inzameling/ nascheiding Boxtel Benchmark Boxtel Boxtel Benchmark Boxtel 2013 KLASSE D t.o.v. KLASSE D 2013 KLASSE D t.o.v. KLASSE D Restafval 30,31 34,23 62,38 77,67 Groente-, fruit- en tuinafval 24,80 24,80 131,30 99,66 Oud papier en karton 0,49 9,42 3,60 68,17 Kunststof verpakkingen 8,36 8,61 365,33 394,22 Glas verpakkingen 3,02 3,23 59,70 56,37 Textiel 0,00 0,76 0,00 82,37 Klein chemisch afval 2,04 1,61 530,75 643,17 Metalen verpakkingen 0,00 0,35 0,00 161,62 Drankenkartons 0,00 0,00 0,00 0,00 Grof afval halen 0,00 3,58 Milieustraat 18,25 21,25 Directe kosten op- en overslag Kosten (in per aangesloten aansluiting) Totale op- en overslag 0,00 9,84 Kosten (in per ton) Directe kosten verwerking Boxtel Benchmark Boxtel Boxtel Benchmark Boxtel 2013 KLASSE D t.o.v. KLASSE D 2013 KLASSE D t.o.v. KLASSE D Restafval 68,43 44,34 140,83 98,16 Groente-, fruit- en tuinafval 8,85 12,87 46,86 50,26 Oud papier en karton - 0,56-8,13-4,10-55,03 Kunststof verpakkingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Glas verpakkingen - 0,42-0,33-8,34-5,01 Textiel 0,00-1,83 0,00-210,01 Klein chemisch afval - 0,30 1,63-77,06 603,73 Blik 0,00-0,25 0,00-74,35 Drankenkartons 0,00 0,00 0,00 0,00 Grof restafval 12,67 6,20 143,06 97,48 Grof tuinafval 0,00 2,06 0,00 31,09 Indirecte kosten Kosten (in per aangesloten aansluiting) Kosten (in per ton) Totale indirecte kosten 0,00 29,57 Vergoedingen Afvalfonds Vergoedingen 8,62 15,68 De directe kosten van inzameling en nascheiding geven aan hoe hoog de kosten per afvalstroom en per aangesloten huisaansluiting zijn. Deze kosten bestaan uit directe personele kosten, directe voertuigkosten, kosten van de inzamelmiddelen en kosten van eventuele uitbesteding. Indien er sprake is van nascheiding zijn hier de kosten van nascheiding weergegeven. De kosten per ingezamelde ton geven iets aan over de efficiency van inzamelen. De kosten van op- en overslag zijn van toepassing voorzover huishoudelijk afval na inzameling niet direct wordt afgevoerd naar de verwerking. De directe kosten verwerking zijn weergegeven per huisaansluiting en per afgevoerde ton afval. Daar waar de kosten met een min-teken zijn weergegeven worden opbrengsten verkregen. De indirecte kosten zijn de kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan een afvalstroom of inzamelactiviteit (bijv. beleidskosten, kosten huisvesting, servicedesk, HRM, ICT, etc.). De vergoedingen Afvalfonds zijn de bedragen die worden verkregen van het bedrijfsleven voor de inzameling van verpakkingsafval en huishoudelijke apparaten. Pagina 6 van 9

7 Dienstverlening Dienstverleningsniveau Boxtel Benchmark Boxtel Inzameling grondstoffen Inzameling restafval Milieustraat Totaal score score score t.o.v. KLASSE D Halen aan huis (aantal ophaalrondes per jaar) Boxtel Boxtel Benchmark Boxtel Dekkings% Ophaalrondes* KLASSE D t.o.v. KLASSE D Restafval 0% Groente-, fruit- en tuinafval 0% Oud papier en karton 101% Kunststof verpakkingsafval 101% Glas 0% 0 26 Textiel 101% 4 4 Metalen verpakkingen 0% 0 26 Drankenkartons 0% 0 16 * gemiddeld aantal ophaalrondes Verzamelcontainers (voorzieningdichtheid) Boxtel Boxtel Benchmark Boxtel Dekkings% Dichtheid KLASSE D t.o.v. KLASSE D Restafval 0% 0 22 Groente-, fruit- en tuinafval 0% 0 39 Oud papier en karton 0% Kunststof verpakkingsafval 0% Glas 101% Textiel 101% Metalen verpakkingen 0% 0 0 Drankenkartons 0% 0 0 Blad 0% Milieustraat Boxtel Benchmark Boxtel 2013 KLASSE D t.o.v. KLASSE D Aantal afvalstromen milieustraat Openingsuren door de weeks Openingsuren zaterdag 6 6 Aantal huishoudens per milieustraat Het dienstverleningsniveau wordt in de benchmark gekwantificeerd met behulp van een vragen-score methodiek. Afhankelijk van de intensiteit (inzamelfrequentie, voorzieningdichtheid) en de omvang (% huishoudens dat gebruik maakt van de service) worden scores toegerekend. De dienstverleningsscore bestaat uit drie sub-scores: voor de inzameling van grondstoffen, de inzameling van restafval (inclusief grof restafval) en de milieustraat. Een lage score voor restafval niet per definitie slecht hoeft te zijn (ivm het stimuleren van afvalscheiding). Bij halen aan huis is weergegeven bij hoeveel procent van de huishoudens in het verzorgingsgebied de haalservice wordt geboden (= dekkings%) en hoeveel ophaalrondes per jaar worden gehouden. Bij verzamelcontainers is eveneens weergegeven hoeveel procent van de huishoudens in het verzorgingsgebied zijn aangesloten op deze voorziening en wat de voorzieningdichtheid is (= aantal huishoudens per verzamelcontainer). Hoe lager dit kengetal is hoe hoger de dichtheid. Bepalend voor het dienstverleningsniveau van de milieustraat is onder meer de hoeveel afvalstromen die er ingeleverd kunnen worden en hoe ruim de openingstelling is. Pagina 7 van 9

8 Regievaardigheden Beleidsregie Boxtel Benchmark KLASSE D Er heeft de afgelopen 5 jaar een uitvoerige beleidsevaluatie plaatsgevonden 52% Er is een actueel afvalbeleidsplan voor huishoudelijk afval vastgesteld 57% Kaders en ambities t.a.v. huishoudelijk afval zijn door de Raad vastgesteld 59% Er worden regelmatig (eens per 2 jaar) afvalsorteeranalyses voor fijn restafval uitgevoerd 96% Er worden regelmatig afvalsorteeranalyses voor grof restafval uitgevoerd 19% Er wordt periodiek (eens per 5 jaar) een bewonersonderzoek uitgevoerd 75% Burgerregie Gemeente onderhoudt actief contact met bewonersorganisaties 54% Gemeente maakt gebruik van buurtpanels 21% Op basis van bewonersconsultatie wordt de afvalinzameling geoptimaliseerd 43% Er is een klachtenprotocol aanwezig 89% Afvalklachten worden geregistreerd en regelmatig op soort geanalyseerd 75% Kwaliteitseisen afvalinzameling zijn bekend bij burgers 50% Informatiesturing Inzamelgegevens worden per deelstroom en inzamelwijze geregistreerd 96% Er vindt registratie van aanbiedgedrag plaats 57% Er vindt registratie van bezoekers milieustraat plaats (aantal per dag) 79% Prestatie-indicatoren maken deel uit van Planning & Control cyclus 68% Er vindt uren- en kostenregistratie per inzamelactiviteit plaats 85% Er bestaat goed inzicht in de doelmatigheid van de verschillende inzamelactiviteiten 56% Gemeente voert actief contractmanagement met verwerkers en leveranciers 77% Opdrachtgeversregie Tussen opdrachtgever en uitvoerende dient/afdeling is een contract (DVO, SLA) afgesloten 93% Rollen en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en uitvoerder zijn helder beschreven 96% Er zijn controleerbare kwaliteitseisen afgesproken (bijv. mbt verzamelcontainers) 69% Kwaliteitseisen worden regelmatig gecontroleerd dmv kwaliteitsrondes 50% De inzameldienst stelt periodiek rapportages op met geleverde diensten en hoeveelheden afval 96% Kosten worden verrekend op resultaatbasis 33% Er worden vier soorten regievaardigheden onderscheiden: - Beleidsregie: de mate waarin beleid wordt geëvalueerd en geformuleerd op huishoudelijk afvalbeheer. - Burgerregie: de mate waarin de burger wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering van het afvalbeheer. - Informatiesturing: de mate waarin op basis van identificatie en registratie managementinformatie wordt gegenereerd en bijsturing plaatsvindt. - Opdrachtgeversregie: de mate waarin contractmanagement wordt uitgevoerd (in geval van uitbesteding van inzamelwerkzaamheden). In de eerste kolom is weergegeven of het betreffende item al dan niet is toegepast bij de gemeente (een sterretje betekent dat het item niet van toepassing is of dat er geen opgave is gedaan). In de tweede kolom is aangegeven bij hoeveel procent van de benchmarkdeelnemers het item is toegepast. Pagina 8 van 9

9 Analyse Boxtel Op hoofdlijnen Op geen van de vier prestatiegebieden doet Boxtel het beter dan de benchmark (klasse D).. Milieuprestaties Met 236 kg per inwoner heeft Boxtel meer restafval dan gemiddeld (=215 kg/inw). De best presterende in klasse D heeft 115 kg/inw. Het scheidingspercentage (incl. puin en grond) van Boxtel bedraagt 57% en is gemiddeld. Er wordt nog niet voldaan aan de landelijke doelstelling van 65%. Het fijn restafval wordt matig gescheiden: 46% t.o.v. 52% gemiddeld. Dit is met name te wijten aan de afvalstromen gft, papier, glas. Mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder te reduceren liggen bij het gft, glas, textiel. Hiervan zit nog relatief veel in het restafval. Het grof huishoudelijk afval wordt gemiddeld gescheiden: 79% t.o.v. 79% gemiddeld. De hoeveelheid grof restafval (incl. verbouwingsrestafval) van Boxtel bedraagt 36 kg per inwoner en is hoger dan gemiddeld. De best-presterende in klasse D heeft 3 kg grof restafval per inwoner. Kostenprestaties Met 174,- per aansluiting zijn de totale afvalbeheerkosten van Boxtel gemiddeld. Een grote kostencomponent in de afvalbeheerkosten zijn de inzamelkosten (51% van de totale kosten). Met 89,- per aansluiting aan directe inzamelkosten is Boxtel goedkoper dan de andere gemeenten in klasse D (gemiddelde is 103,- per aansl.). De verwerkingskosten per aansluiting van Boxtel zijn over het algemeen hoger dan gemiddeld. De verwerkingskosten per aansluiting zijn een resultante van de hoeveelheid afval die wordt afgevoerd en de tarieven die er voor betaald moeten worden (of opbrengsten die worden verkregen). Er is geen opgave gedaan van de indirecte kosten. Dienstverlening De omvang en intensiteit van de dienstverlening die de gemeente biedt aan de burgers wordt in deze benchmark uitgedrukt in een dienstverleningscore. Voor Boxtel is deze lager dan gemiddeld. De dienstverlening ten aanzien van de inzameling van grondstoffen is lager dan dat van andere gemeenten in klasse D. Voor (grof) restafval is de dienstverlening lager dan gemiddeld. Een lage dienstverlening voor (grof) restafval hoeft overigens niet per definitie slecht te zijn. Het bevordert de afvalscheiding. De milieustraat levert een hoger dan gemiddeld dienstverleningsniveau. Vaardigheden Op regievaardigheden scoort de gemeente over het algemeen ondergemiddeld. Pagina 9 van 9

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001 GAD-meter 2012 Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken Haal meer uit afval Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoe is de afvalstoffeninzameling georganiseerd? pagina 5 Sorteeranalyse

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Kringrapport Benchmark Afvalscheiding 2 EINDCONCEPT Kringrapport 2 Peiljaar 21 Augustus 211 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Afkortingen HHA GHA GFT

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

NOTA AFVALBELEID. Bloemendaal 2015-2019

NOTA AFVALBELEID. Bloemendaal 2015-2019 NOTA AFVALBELEID Bloemendaal 2015-2019 Nota Afvalbeleid 2015-2019 september 2014 2 Nota Afvalbeleid 2015-2019 Inhoud 1. Samenvatting 4 2. Aanleiding 5 2.1. Leeswijzer 5 3. De probleemstelling 5 4. De doelstelling

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Doetinchem Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke beleidskaders

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel Besluitvorming OMRIN Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 1.1 Zeist, maart 2015 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het!

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het! AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder Afval: Sliedrecht hergebruikt het! Portefeuillehouder: A. de Waard Ambtelijk opdrachtgever: L. Mourik Primaathouder: D.J.B. Sakko Versie: definitief, d.d. 19 augustus 2013

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Oude IJsselstreek

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Oude IJsselstreek INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Oude IJsselstreek Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/MIL/MB Opsteller: mw. S. Bakker User-id: BAK9 Tel: 4287 Onderwerp: UITGANGSPUNTEN STARTNOTITIE GRONDSTOFFENPLAN 2014-2020 VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Gemeente Ede. Notitie. Toelichting en aandachtspunten. Benchmark Afvalscheiding 2010

Gemeente Ede. Notitie. Toelichting en aandachtspunten. Benchmark Afvalscheiding 2010 Gemeente Ede Notitie Toelichting en aandachtspunten Benchmark Afvalscheiding 2010 Blz. 2 Samenvatting Ede heeft voor het eerst deelgenomen aan de Benchmark Afvalscheiding 2010 van het Agentschap.NL (voorheen

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots Diftardiscussie 1 Diftardiscussie Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel D. Boots 14-08-2012 2 1 Inleiding Met de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof Invoer van diftar Innovatie in inzameling Verpakkingen Zaal 2 Burgerparticipatie Hoe betrek ik mijn

Van Afval Naar Grondstof Invoer van diftar Innovatie in inzameling Verpakkingen Zaal 2 Burgerparticipatie Hoe betrek ik mijn 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2015 gemeente Montfoort

Afvalbeleidsplan 2015 gemeente Montfoort 1 Afvalbeleidsplan 2015 gemeente Montfoort 2 Hoofdstukken Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Ontwikkelingen Visie en ambitie Voorgestelde maatregelen Montfoort Inventarisatie

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar?

Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar? STRATEGIE-KEUZENNOTA Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar? Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem / Oude-IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Waar liggen de

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

BELEIDSNOTA AFVALINZAMELING EN AFVALSCHEIDING - OP WEG NAAR 65% - JANUARI 2014

BELEIDSNOTA AFVALINZAMELING EN AFVALSCHEIDING - OP WEG NAAR 65% - JANUARI 2014 BELEIDSNOTA AFVALINZAMELING EN AFVALSCHEIDING - OP WEG NAAR 65% - JANUARI 2014 Beleidsnota afvalinzameling en afvalscheiding op weg naar 65%- 1 / 34 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding 14 Afvalscheiding 14.1 Inleiding Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit. Hierdoor vermindert onder meer de uitstoot van CO 2. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

AFVALBELEIDSPLAN 2015-2020. Meer Grondstoffen Minder Restafval

AFVALBELEIDSPLAN 2015-2020. Meer Grondstoffen Minder Restafval AFVALBELEIDSPLAN 2015-2020 Meer Grondstoffen Minder Restafval 22 mei 2015 Opgesteld door: H.W. Dillingh Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen... 4 3. De Bunnikse afvalvisie... 7 4. Hoe gaan

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2012. Eruit halen wat erin zit!

Afvalbeleidsplan 2012. Eruit halen wat erin zit! Afvalbeleidsplan 2012 Eruit halen wat erin zit! Wageningen, oktober 2012 Inhoud INLEIDING... 1 WAAR STAAN WE NU?... 2 1. Evaluatie afvalbeleidsplan 2006-2010... 3 2. Huidige situatie... 6 WAAR WILLEN WE

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Eerste stap richting 60% afvalscheiding in 2018 Definitief versie 1.0 dd 30-04-2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage maatregelen beleidsnotitie afval

Voortgangsrapportage maatregelen beleidsnotitie afval srapportage maatregelen beleidsnotitie afval 20 april 2016 1 Inhoud 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 5 3. Realisatie van de ambitie... 6 3.1 Kosten... 6 3.2 Milieu... 7 3.3 Dienstverlening...

Nadere informatie

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015 Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval Eindhoven, 8 september 2015 1 Inhoud 1. Producentenverantwoordelijkheid verpakkingen 2. De inzamel en hergebruikketen 3. Vergoedingen 4. Rapportage

Nadere informatie

Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud

Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud Oldebroek van afval naar Grondstof...1 1. Analyse huidige situatie...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Huidige inzamelstructuur...2 1.3 Afvalstoffenheffing...3 1.4 Infrastructuur...4

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Informatienota. Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016. Voor vragen. Telefoon: 14 040 Email: gemeente@veldhoven.nl Datum B&W: 8 januari 2013

Informatienota. Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016. Voor vragen. Telefoon: 14 040 Email: gemeente@veldhoven.nl Datum B&W: 8 januari 2013 Informatienota Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016 Voor vragen Telefoon: 14 040 Email: gemeente@veldhoven.nl Datum B&W: 8 januari 2013 Kennisnemen van Het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016. Inleiding

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval nadere toelichting vergoedingsgrondslag 11/12/2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Grondslag voor

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Startnotitie. Afvalvrij 2015-2025. Augustus 2015. Startnotitie Alphen aan den Rijn Afvalvrij 2015-2025 pagina 1

Startnotitie. Afvalvrij 2015-2025. Augustus 2015. Startnotitie Alphen aan den Rijn Afvalvrij 2015-2025 pagina 1 Startnotitie Afvalvrij 2015-2025 Augustus 2015 Startnotitie Alphen aan den Rijn Afvalvrij 2015-2025 pagina 1 1. INLEIDING 3 2. GRONDSTOFFEN SPAREN IN DE PRAKTIJK 4 3. WAAR STAAT ALPHEN AAN DEN RIJN NU?

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp PVA duurzaam afvalbeheer Oplegvel Informatienota Portefeuille R. van Doorn Auteur Jaap Reelfs/ Fjodor molenaar Telefoon 0235113390 E-mail: jreelfs@haarlem.nl WZ/OGV-beleid Reg.nr. 2013/58510

Nadere informatie

Afvalbeleid gemeente Utrecht 2010-2014

Afvalbeleid gemeente Utrecht 2010-2014 Stadswerken Inzamelen, Markten & Havens Afvalbeleid gemeente Utrecht 2010-2014 Afval scheiden dat levert wat op! 1. Inleiding 1.1 Aanleiding & terugblik De planperiode van het Afvalstoffenplan 2004-2008,

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP) 2015-2018 Januari 2015

Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP) 2015-2018 Januari 2015 Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP) 2015-2018 Januari 2015 decosnummer 2014-10830/in - 1 - - 2 - Afvalinzameling 1. Inleiding In 2009 is het Gemeentelijk Afvalstoffenplan (GAP) 2008 2013) door de gemeenteraad

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 april 2013 Inhoud 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 2 Omgekeerd inzamelen ingevoerd... 7 2.1 Fase 1 omgekeerd inzamelen... 7 2.2 Fase 2 omgekeerd inzamelen... 7 3

Nadere informatie

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN Zaal 1 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Nadere informatie

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie