Offertenummer: en HYPOTHEEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK"

Transcriptie

1 Referentienummer : \S\ CZ\3 Blad 1 van 12 Offertenummer: en HYPOTHEEK Heden, een december tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1.I. a. de heer Boris Otte, wonende te 1026 CE Amsterdam, Durgerdammerdijk 110, geboren te Amsterdam op negentien februari negentienhonderd zeventig, zich legitimerende met zijn rijbewijs met nummer , uitgegeven te Amsterdam op achtentwintig juni tweeduizend vier, ongehuwd en geen geregistreerd partner, te dezen handelend a. voor zich in privø; b. alsmede in zijn hoedanigheid van zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1026 CE Amsterdam, Durgerdammerdijk 110) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Estrada Vastgoed Beheer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer ; b. de heer Bart Harts, wonende te 1018 CG Amsterdam, Alexanderplein 7 huis, geboren te Amsterdam op vijf april negentienhonderd tweeºnzeventig, zich legitimerende met zijn rijbewijs met nummer , uitgegeven te Amsterdam op tien maart tweeduizend vier, ongehuwd en geen geregistreerd partner, te dezen handelend a. voor zich in privø; b. alsmede in zijn hoedanigheid van zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 3625 AB Breukeleveen, Herenweg 49, postadres: 1070 AM Amsterdam, Postbus 75525) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nobillon Beheer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer ; Nobillon Beheer B.V. en Estrada Vastgoed Beheer B.V. te dezen tezamen handelend in hun Onroerende Zaken Hyp3 : 57646/ :45

2 - 2 - hoedanigheid van zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurders van: de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1018 CG Amsterdam, Alexanderplein 7) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid s Winters Binnen Beheer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor onder nummer , s-winters Binnen Beheer B.V. te dezen handelend in haar hoedanigheid van zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1018 CG Amsterdam, Alexanderplein 7) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alexander Park Investments II B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer ; 1.II de heer Steven Rudolf Rutger Lenderink, wonende te 1213 EA Hilversum, Vermeerlaan 5, geboren te Utrecht op vierentwintig mei negentienhonderd drieºnzeventig, zich legitimerende met zijn rijbewijs met nummer , uitgegeven te Hilversum op elf januari tweeduizend acht, ongehuwd en geen geregistreerd partner, te dezen handelend a. voor zich in privø; b. alsmede in zijn hoedanigheid van zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1018 CG Amsterdam, Alexanderplein 7) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arosa Beheer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer ; Alexander Park Investments II B.V. en Arosa Beheer B.V. hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen "de schuldenaar" en/of schuldenaren, comparanten ter ene zijde, en 2. mevrouw Clara DØsirØe Zandt, werkzaam op mijn kantoor aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam, geboren te Amsterdam op tweeºntwintig juni negentienhonderd zevenenvijftig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer NJ , uitgegeven te Almere op elf mei tweeduizend vijf; ten deze handelende als mondeling gevolmachtigde van de naamloze vennootschap FGH Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende te 3511 SB Utrecht, Leidseveer 50,

3 - 3 - postadres: Postbus 2244, 3500 GE Utrecht, ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder dossiernummer: , hierna te noemen: "de bank", comparante ter andere zijde. De comparanten ter ene zijde verklaarden dat Alexander Park Investments II B.V. en Arosa Beheer B.V. een samenwerkingsverband zijn aangegaan (ondermeer) ter zake van na te melden registergoederen en de hierna omschreven geldlening en hypotheekstelling. De comparanten verklaarden dat de schuldenaar en de bank zijn overeengekomen, dat door de schuldenaar ten behoeve van de bank het recht van hypotheek en het pandrecht worden gevestigd op de in de akte omschreven goederen, tot zekerheid als in de akte omschreven. De schuldenaar verklaarde dat de schuldenaren onder beding van hoofdelijkheid en van na te melden zekerheden op heden ter leen heeft ontvangen van - en dat de schuldenaren mitsdien hoofdelijk schuldig zijn aan - de bank de som van zes miljoen achthonderdduizend euro ( ,00), te verdelen in twee leningen met de hierna genoemde bedragen te noemen de hoofdsom leningnummer ad drie miljoen vierhonderdduizend euro ( ,00) en leningnummer ad drie miljoen vierhonderdduizend euro ( ,00). De comparanten verklaarden dat gemelde geldlening is aangegaan onder de volgende bepalingen: Voorwaarden leningnummer Rente Vanaf heden is aan de bank een rente verschuldigd gelijk aan het twee werkdagen voor de ingangsdatum van een renteperiode geldende EURIBOR-tarief voor ØØn maandsgeld, te verhogen met een en vijfenvijftig/honderdste procent (1,55%)-punten en daarna afgerond op en vijf/honderdste (0,05) naar boven, welke rente maandelijks bij achterafbetaling, telkens op de eerste van elke maand, voor het eerst op een januari tweeduizend negen aan de bank moet worden voldaan. Looptijd De hoofdsom of het restant daarvan moet aan de bank worden terugbetaald op een december tweeduizend elf behoudens verlenging van de duur van de lening.

4 - 4 - Voorwaarden leningnummer Rente Over de hoofdsom of het restant daarvan is aan de bank een rente verschuldigd van zes en twee/tiende procent (6,2%) per jaar, maandelijks bij achterafbetaling te voldoen op de eerste van elke maand voor het eerst, te rekenen met ingang van, heden op een januari tweeduizend negen. Looptijd De hoofdsom of het restant daarvan moet aan de bank worden terugbetaald op een december tweeduizend elf, behoudens verlenging van de duur van de lening. Voorwaarden voor beide leningen Tot zekerheid voor de betaling van: a. de hoofdsom en al hetgeen de bank van de schuldenaren tezamen als deelnemers aan voormeld samenwerkingsverband te vorderen heeft of te eniger tijd mocht hebben uit hoofde van verstrekte en/of nog te verstrekken geldleningen, verleende en/of nog te verlenen kredieten al dan niet in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgtochten, dan wel uit welken anderen hoofde ook, alsmede al hetgeen de bank uit welken hoofde ook van elke schuldenaar afzonderlijk te vorderen heeft of te eniger tijd mocht hebben, voor elke schuldenaar afzonderlijk tot van een bedrag gelijk aan het aandeel dat Alexander Park Investments II B.V. (zevenentachtig en vijf/tiende procent (87,5%)) en Arosa Beheer B.V. (twaalf en vijf/tiende procent (12,5%)) blijkens de aankomsttitel op grond van het voormelde samenwerkingsverband uit de opbrengst van de registergoederen toekomt, dit laatste nadat hetgeen de bank van voormeld samenwerkingsverband uit welken hoofde ook te vorderen heeft, aan de bank is voldaan, een en ander tezamen tot een bedrag van zeven miljoen zeshonderdduizend euro ( ,00); b. de verschuldigde rente en eventueel later overeen te komen verhogingen daarvan; c. al wat de bank in verband met het vorenstaande aan boeten, kosten, premies of anderszins verder heeft of zal hebben te vorderen, welke onder b. en c. bedoelde bedragen tezamen worden begroot op vier miljoen vijfhonderdzestigduizend euro ( ,00), alzo totaal voor een bedrag van twaalf

5 - 5 - miljoen eenhonderdzestigduizend euro ( ,00). I. verleent de schuldenaar bij deze aan de bank recht van eerste hypotheek op het (elk van de) hierna te omschrijven registergoed(eren), de van dat (die) registergoed(eren) deel uitmakende zaken, casu quo de zaken waarop dat (die) registergoed(eren) recht geeft (geven), worden hierna genoemd: de verhypothekeerde zaak ; II. ieder van de onder de comparanten ter ene zijde genoemde, daartoe beschikkingsbevoegde personen bij deze aan de bank een eerste pandrecht op: - alle goederen genoemd in de artikelen 17 en 18 lid 2 van de hierna te noemen algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling; - al hetgeen van heden af bestanddeel van de verhypothekeerde zaak is geweest en daarvan is afgescheiden; - de roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn de verhypothekeerde zaak duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, alsmede de machinerieºn en werktuigen die bestemd zijn om daarmee een bedrijf in de daartoe ingerichte verhypothekeerde zaak die gebruikt wordt als fabriek of werkplaats uit te oefenen. De omschrijving van de hiervoor onder I. bedoelde registergoederen is: 1. Het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 268, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1433, groot een are zes centiare; 2. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 270, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1434, groot een are zeven centiare; 3. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 272, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1435, groot een are zeven centiare; 4. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en

6 - 6 - staande en gelegen te Amsterdam aan de Vrolikstraat 274, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1436, groot een are zes centiare; 5. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam aan de Vrolikstraat 276, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1437, groot een are zeven centiare; 6. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam aan de Vrolikstraat 278, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1438, groot een are zeven centiare; 7. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam aan de Vrolikstraat 280, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1439, groot een are zes centiare; 8. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam aan de Vrolikstraat 282, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1440, groot een are zeven centiare; 9. het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam aan de Vrolikstraat 284, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1441, groot een are zeven centiare; 10. Het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 286, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1442, groot een are zes centiare; 11. Het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 288, kadastraal bekend

7 - 7 - gemeente Amsterdam sectie W nummer 1443, groot een are zeven centiare; 12. Het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 290, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1444, groot een are zeven centiare; 13. Het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 292, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1445, groot een are zes centiare; 14. Het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 294, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1446, groot een are zeven centiare; 15. Het woonhuis bestaande uit een benedenwoning, drie afzonderlijke bovenwoningen en staande en gelegen te Amsterdam, aan de Vrolikstraat 296, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1447, groot een are tien centiare; hierna tezamen ook te noemen het registergoed. De schuldenaar zal het registergoed verkrijgen - Alexander Park Investments II B.V. voor het onverdeelde zeven/achtste (7/8) aandeel en aan Arosa Beheer B.V. voor het onverdeelde een/achtste (1/8) aandeel - door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in register 4 van een afschrift van een akte van levering houdende kwijting voor de betaling van de koopprijs, mede op heden voor mij, notaris, verleden. Ieder van de comparanten ter ene zijde die dat aangaat, staat (staan) er jegens de bank voor in dat: - de schuldenaar over voormeld registergoed en de verpande thans aanwezige goederen de volle en onvoorwaardelijke beschikking heeft, dat daarop geen beperkt recht noch beslag rust en dat hij de schuldenaar tot voornoemde hypotheekstelling en verpanding bevoegd is; - voormeld registergoed niet anders met recht van eerste hypotheek is of kan worden

8 - 8 - bezwaard dan krachtens deze akte; - voormeld registergoed en de verpande roerende zaken geheel zijn verhuurd voor ten minste tweehonderd elfduizend negenhonderd zevenenzeventig euro ( ,00) exclusief omzetbelasting en servicekosten per jaar, met uitzondering van de Vrolikstraat 290 II en 296 II, welke niet zijn verhuurd en niet in gebruik zijn bij derden, en dat geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen voor langer dan drie maanden is bedongen of wordt ontvangen. Van toepassing zijn, voor zover bij deze akte niet gewijzigd of aangevuld, de bepalingen opgenomen in de akte houdende algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling van de bank, op vier mei tweeduizend vijf voor notaris mr. B.C.M. Waaijer te Amsterdam verleden. In deze algemene bepalingen komen onder meer bepalingen van de volgende strekking voor, die hierbij uitdrukkelijk worden bedongen: 1. beperking van de bevoegdheid tot het zonder toestemming van de bank verhuren van het onderpand, beperking ten aanzien van de vooruitbetaling van huurpenningen of andere vergoedingen en beperking in het recht tot vervreemding of verpanding van uit huurovereenkomsten voortvloeiende rechten; 2. beperking van de bevoegdheid tot het zonder toestemming van de bank veranderen van de inrichting of gedaante van de verhypothekeerde zaak en de verplichting om aan de verhypothekeerde zaak aangebrachte veranderingen of toevoegingen mede tot zekerheid ten behoeve van de bank te doen strekken; 3. bevoegdheid van de bank indien de schuldenaar in verzuim is in de voldoening van het verschuldigde, voormeld registergoed tezamen met de hiervoor onder II. omschreven roerende zaken, machinerieºn en werktuigen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren; 4. bevoegdheid van de bank tot het in beheer nemen van voormeld registergoed indien de schuldenaar in ernstige mate tekort schiet in zijn verplichtingen jegens de bank en de president van de rechtbank daartoe machtiging heeft verleend; 5. bevoegdheid van de bank tot het onder zich nemen van de verhypothekeerde zaak indien zulks met het oog op de executie vereist is.

9 - 9 - Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van voormelde algemene bepalingen is de schuldenaar verplicht een brandpolis af te sluiten op de verhypothekeerde zaak tot een toereikend bedrag alsmede om die verzekering voor de gehele periode van de hypothecaire lening in stand te houden en het belang van de bank op duidelijke wijze in die verzekering op te nemen. De schuldenaar is verplicht onderhavige regeling ter kennis van assuradeuren te brengen. Overdraagbaarheid De schuldenaar en de bank komen hierbij overeen dat, indien de bank (een deel van) haar vordering(en) tot zekerheid waarvan onderhavig hypotheekrecht wordt gevestigd, overdraagt of verpandt aan een derde, op deze derde tevens een met (het overgedragen c.q. verpande deel van) deze vordering(en) evenredig deel van het hiervoor bedoelde hypotheekrecht als nevenrecht zal overgaan. Hoofdelijkheid Indien de schuldenaar uit meer dan een persoon bestaat, beherende vennoten van een (commanditaire) vennootschap onder firma daaronder begrepen, zijn allen (zowel in privø als in hoedanigheid van vennoot) hoofdelijk verbonden en houdt deze akte mede in verpanding en mededeling als bedoeld in artikel 2 lid 5 van voormelde algemene bepalingen en aanvaarding van die verpanding door de bank. Borgtocht Tevens is voor mij verschenen de heer Peter Sidney ter Borgh, wonende te 1027 AS Amsterdam, Middenlaan Zunderdorp 14, geboren te Amsterdam op zevenentwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs met nummer , uitgegeven te Amsterdam op twaalf januari tweeduizend een, gehuwd met mevrouw Anna Maria Cecilia Stam. Alsnog verklaarden de comparanten ter ene zijde thans allen handelende voor zich in privø, tezamen met voornoemde heer P.S. ter Borgh, zich ten behoeve van de bank te stellen tot borg voor de betaling van al hetgeen de bank terzake van voorgeschreven kredietovereenkomst met hypotheekstelling te vorderen heeft of te eniger tijd mocht hebben, op welke borgtocht het bepaalde in voormelde algemene bepalingen van toepassing is. Deze borgtocht zal zich niet verder uitstrekken dan tot een bedrag van ieder

10 maximaal zeshonderdduizend euro ( ,00). TOESTEMMING 1:88 Van de toestemming door de echtgenote van de heer P.S. ter Borgh, zijnde mevrouw A.M.C. Stam, tot het zich stellen als borg krachtens artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek blijkt uit een schriftelijke verklaring die aan deze akte wordt gehecht. De hiervoor bedongen bepalingen zullen gelden zoals deze in de algemene bepalingen nader zijn omschreven, terwijl alle in deze akte gebezigde begrippen dienen te worden verstaan in de zin zoals die in die algemene bepalingen zijn aangeduid. De comparanten ter ene zijde alsmede voornoemde heer P.S. ter Borgh verklaarden een exemplaar van voormelde algemene bepalingen te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en bij deze aan de bank de daarin omschreven bevoegdheden te verlenen. De comparante ter andere zijde verklaarde vorenstaande zekerheden, bevoegdheden en verdere verbintenissen voor de bank aan te nemen. Tenslotte verklaarden de comparanten voor de tenuitvoerlegging en voor alle gevolgen dezer woonplaats te kiezen als volgt: de comparanten ter ene zijde ten kantore van de bewaarder van deze akte en de bank op haar in deze akte vermelde kantooradres. SLOT De comparanten, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de in deze akte vermelde documenten, zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE, is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld om twaalf uur en vijfentwintig minuten (12:25 uur) Ik, notaris, heb de comparanten mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb hen daarop een toelichting gegeven. Ik heb de comparanten tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de akte voortvloeien. Daarna hebben de comparanten eenparig verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening)

11 VOOR AFSCHRIFT: Amsterdam, 1 december 2008 mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris w.g. mr. A.L.M. Schulte Ondergetekende, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris te Amsterdam, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

12 Blad 12 van 12 Verklaring: Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op om 14:45 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel nummer 76. Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer BE05DF1D79DF12B8CC40F8F77AEBCE82 toebehoort aan Schulte Antonius Lodewijk Maria. Naam bewaarder: Mr. W. Louwman. Onroerende Zaken Hyp3 : 57646/ :45

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00 20064871 hyp ial Blad 1 van 7 Heden, zesentwintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. a. de heer Johannes Cornelis Woerlee,

Nadere informatie

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 HYPOTHEEK L19197h Leningnummer: 10001564 Heden, drie november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:--------------------------------------

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Blad 1 van 14 LEVERING

Blad 1 van 14 LEVERING Referentienummer : 20082794.01\S\ CZ\2 Blad 1 van 14 LEVERING Heden, een december tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. de heer

Nadere informatie

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V. Blad 1 van 7 031407 Heden zes en twintig mei tweeduizend acht zijn voor mij, Mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw LIEKE DE GRAAF, geboren te Leiden op

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

Willem SCHELLEKENS WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V.

Willem SCHELLEKENS WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

20074478 sc rep nr LH -4031

20074478 sc rep nr LH -4031 20074478 sc rep nr LH -4031 Blad 1 van 6 Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het

Nadere informatie

De Vastgoederen Beheer B.V.

De Vastgoederen Beheer B.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

Referentienummer: 20091487.01\AVV\ SSC\1/2920 HYPOTHEEKAKTE

Referentienummer: 20091487.01\AVV\ SSC\1/2920 HYPOTHEEKAKTE Referentienummer: 20091487.01\AVV\ SSC\1/2920 Blad 1 van 11 HYPOTHEEKAKTE Heden, negen juli tweeduizend negen, zijn voor mij, mr. Alexander Adriaen van Velten, notaris gevestigd te Amsterdam, verschenen:

Nadere informatie

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 Zaaknummer: 141.290 1 HYPOTHEEK Heden, de eerste april tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Margaretha Christina Elasri-van Essen, geboren

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING VAN EEN EERSTE HYPOTHEEKRECHT

AKTE VAN VESTIGING VAN EEN EERSTE HYPOTHEEKRECHT Blad 1 van 10 Referentienummer : 2005.4038 \ jww \ avv AKTE VAN VESTIGING VAN EEN EERSTE HYPOTHEEKRECHT Heden, vijf mei tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Alexander Adriaen van Velten, notaris gevestigd

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE)

UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE) 20073394 Blad 1 van 8 UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE) Heden, twee oktober tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31 Blad 1 van 6 Blad: 1 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig november tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Paulus Lambertus Vierveijzer, notaris te Amsterdam: 1. de heer Almar Falk Gerard Bakker, geboren

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, vier oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer mr. Johannes Hermanus Frederik

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK hierna Blad 1 van 7 1 doss.nr: 24660 GBjIK (IK) REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK Heden, twintig september tweeduizend zeven verklaar ik, Mr. Geert Bakker, notaris te Diemen, het volgende: Koopovereenkomst

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48 Blad 1 van 6 Heden achtentwintig januari tweeduizend elf verschenen voor mij, Mr Seine Harold Patrick Huiskes, notaris te Enschede: 1. de heer THIJS DIJKS (paspoort nummer NJ6314581, afgegeven te Berkelland

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 8 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, negenentwintig februari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. de heer Willem

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam Blad 1 van 7 1 AKTE TOT LEVERING Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam./. Heden, één juli tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Susan Jeanette van Os, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING

Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING Blad 1 van 11 Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING Heden, vijftien oktober tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Marinde Boissevain, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

- 1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM. Blad 1 van 7

- 1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM. Blad 1 van 7 Blad 1 van 7-1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM Heden, éénendertig januari tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr. Alexander Evert Blom, notaris te

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr Blad 1 van 9 LEVERINGSAKTE R.19476_trp/jr Heden, zevenentwintig maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:------------------------------ 1. mevrouw

Nadere informatie

/sc LEVERING. Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 52306/ :00

/sc LEVERING. Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 52306/ :00 20070997/sc LEVERING Blad 1 van 6 Heden, éénentwintig mei tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw Fatma Ekici, werkzaam op mijn

Nadere informatie

LH Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 53151/ :52

LH Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 53151/ :52 20072676 LH-3753 Blad 1 van 6 Heden, zevenentwintig september tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van der

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 1 HYPOTHEEK Heden, twee april tweeduizend acht verschenen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen: 1. mevrouw Elin Lijnberg,

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE Blad 1 van 5 Kenmerk: 2016B1053305BE 1 LEVERINGSAKTE Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam: 1. de heer Ariel Zachor, wonende

Nadere informatie

sc LH Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp4 : 53097/ :04

sc LH Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp4 : 53097/ :04 20073451 sc LH-3689 Blad 1 van 7 Heden, veertien september tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. de heer mr. Hugo Henrik Harleman, werkzaam

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1 HYPOTHEEK

Blad 1 van 8. blad 1 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 HYPOTHEEK blad 1 Heden, negentien november twee duizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Robert-- Lambert Gislaine Marie STEEGMANS, notaris te Maastricht: -------------------------- 1. mevrouw

Nadere informatie

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere Blad 1 van 8 LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere 1./. Heden, negen september tweeduizend tien, verschijnen voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Jannetje Johanna de Waal,

Nadere informatie

20071744-FE.rep.27077

20071744-FE.rep.27077 20071744-FE.rep.27077 Blad 1 van 8 Heden, achtentwintig juni tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jacobus Cornelis Ran van Reedt Dortland, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw Fatma Ekici,

Nadere informatie

/DST AKTE TOT LEVERING

/DST AKTE TOT LEVERING Blad 1 van 7-1 - 2005.177401/DST AKTE TOT LEVERING Heden, een februari tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Alexander Evert Blom, notaris te Amsterdam: 1. de heer HENDRIK VAN KLINGEREN, geboren te

Nadere informatie

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014 AKTE HOUDENDE HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING betreft : "Nieuwe Energie" te Haarlem 61400672/01 Op * tweeduizend veertien verschijnen voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht:

Nadere informatie

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad Blad 1 van 6 1 Op zeventien augustus tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Leonardus Antonius Maria Teunissen, notaris te Arnhem: 1. de heer Arend Epko Wisman, wonende

Nadere informatie

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864)

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) Blad 1 van 7 HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) 1 Heden, negen en twintig november tweeduizend dertien, verschenen voor mij, meester Alexander Stuijt, notaris te Haarlem: 1.

Nadere informatie

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015 2014.001498.01/LJ 1 HYPOTHEEK CONCEPT d.d. 28 januari 2015 Mr. S.H.P. Huiskes, notaris Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Maaike Hesselink, kandidaat-notaris, hierna te

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 53677/191 14-12-2007 09:00

Onroerende Zaken Hyp4 : 53677/191 14-12-2007 09:00 Blad 1 van 5 LEVERING@ Heden, dertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr Astrid Carla Maria Fokkema- Schute, notaris met plaats van vestiging Rotterdam: 1 mr. Petra van Biezen, geboren

Nadere informatie

overdracht aandelen: UTC Watches B.V. Atte Nicolaas Bakker verkoper UTC Watches B.V., de vennootschap koper hoofdstuk 1 gerechtigdheid tot aandelen

overdracht aandelen: UTC Watches B.V. Atte Nicolaas Bakker verkoper UTC Watches B.V., de vennootschap koper hoofdstuk 1 gerechtigdheid tot aandelen Bladzijde 1 overdracht aandelen: UTC Watches B.V. Heden,, zijn voor mij, meester Fokke Klaas de Vries, notaris gevestigd in de gemeente Emmen, verschenen: 1. de heer Atte Nicolaas Bakker, geboren te Ommen

Nadere informatie

René Sebastiaan Valkenburg Vi Project B.V. Vi Project B.V. Willemina Klasina de Lange Kroon Vastgoed 13 B.V. Kroon Vastgoed 13 B.V.

René Sebastiaan Valkenburg Vi Project B.V. Vi Project B.V. Willemina Klasina de Lange Kroon Vastgoed 13 B.V. Kroon Vastgoed 13 B.V. Blad 1 van 5 Heden, zestien augustus tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Paul George Joseph Marie Marres, notaris gevestigd te Brielle: A. de heer René Sebastiaan Valkenburg, geboren te Rotterdam

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 7. Repertoriumnummer : Referentienummer : / SBA / RD LEVERING

Blad 1 van 7. Repertoriumnummer : Referentienummer : / SBA / RD LEVERING Blad 1 van 7 Repertoriumnummer : Referentienummer : 20063882 / SBA / RD-26421 LEVERING Heden, vijf januari tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jacobus Cornelis Ran van Reedt Dortland, notaris gevestigd

Nadere informatie

Blad 1 van 8. Referentienummer : \ FJO \ RD LEVERING

Blad 1 van 8. Referentienummer : \ FJO \ RD LEVERING Blad 1 van 8 Referentienummer : 20080875 \ FJO \ RD-28640 LEVERING Heden, vijftien september tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jacobus Cornelis Ran van Reedt Dortland, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 55332/68 29-08-2008 12:57

Onroerende Zaken Hyp4 : 55332/68 29-08-2008 12:57 Blad 1 van 5 dos. nr. : 2008.001849.01/pva; (29-11-39) deb. nr. : 86; doc. nm. : akte van levering. LEVERINGSAKTE Op negenentwintig augustus tweeduizend acht verschenen voor mij, mr. Petrus Leopoldus Elisa

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58 Blad 1 van 5 Heden, negenentwintig december tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Sebastiaan Kreugel, notaris te Wijdemeren: de heer Martin Johannes Maria Moerenhout, te dezer zake woonplaats kiezende

Nadere informatie

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle Op zes november tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht: de heer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM. sasbon/4070581

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM. sasbon/4070581 Blad 1 van 6 AKTE VAN LEVERING EIGENDOM sasbon/4070581 Op zestien maart tweeduizend zeven verschenen voor mij, mr. DIRK JAN TIMMAN, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw Dirkje Bloothoofd, te dezer

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid Blad 1 van 11 LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid S.17015 Heden, dertig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:---------------------------------------------------

Nadere informatie

LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL

LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL Blad 1 van 5 LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL blad 1 Heden, veertien november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: -----------------------------------------------

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

LEVERING VAN REGISTERGOED

LEVERING VAN REGISTERGOED Blad 1 van 6 Blad 1 LEVERING VAN REGISTERGOED Op één oktober twee duizend zeven verschenen voor mij, Mr. Johannes Willem ---- Gmelich Meijling, notaris gevestigd te Goes:-----------------------------------------------

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

zaaknummer: 137.810/hv AKTE TOT GRONINGER LEVERING

zaaknummer: 137.810/hv AKTE TOT GRONINGER LEVERING Blad 1 van 7 zaaknummer: 137.810/hv 1 AKTE TOT GRONINGER LEVERING Heden, de eenendertigste juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Leonie Bakker, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Anna van Gelderen,

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014 CONCEPT d.d. 20 januari 2014 Advocaten & Notarissen Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst van deze akte verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen. VESTIGING

Nadere informatie

UITGIFTE/LEVERING RECHT VAN ERFPACHT (60317)

UITGIFTE/LEVERING RECHT VAN ERFPACHT (60317) Blad 1 van 7 UITGIFTE/LEVERING RECHT VAN ERFPACHT (60317) Op elf mei tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. SONJA PEPPING, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. ALFONS

Nadere informatie

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom Blad 1 van 15 1 2009F15528CN AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom./. Heden, zestien september tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Anneke

Nadere informatie

Blad 1 van 5 2007.013894.01

Blad 1 van 5 2007.013894.01 Blad 1 van 5 M 2007.013894.01 Heden, drie maart tweeduizend acht (03-03-2008), om zeventien uur en twintig minuten (17:20) verschenen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te Vlaardingen:

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 50722/47 29-09-2006 09:00

Onroerende Zaken Hyp4 : 50722/47 29-09-2006 09:00 Blad 1 van 5 M-4/vAgt/GS/80008114/1/140473 AKTE VAN LEVERING Op achtentwintig september tweeduizend zes verschenen voor mij, mr. Michael Andreas Josephus Cornelis Maria van Agt, notaris te Rotterdam: ----------------------

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

2. Koper: Voorna(a)m(en)

2. Koper: Voorna(a)m(en) Bladzijde 1 KOOPOVEREENKOMST VAN DE AANDELEN IN: UTC WATCHES B.V. (tevens volmacht tot levering aandelen en sluiten overeenkomst van geldlening) 1130593/fkv De ondergetekenden: 1. Verkoper en de vennootschap:

Nadere informatie

Hypotheken 4 vervolg 95211

Hypotheken 4 vervolg 95211 Blad 1 van 10 LEVERING TABAK II blad 1 Heden, vierentwintig april tweeduizend acht, ----------------------------------------------- verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, notaris

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51798/ :44

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51798/ :44 Blad 1 van 5 Op een maart tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Willem Merijn de Vries, kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van mevrouw Mr. Elise Geertje Visser, notaris gevestigd

Nadere informatie