Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl"

Transcriptie

1 Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 28 mei 2015 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Wilhelmien Looymans, Wendy Nijkamp-de Leeuw, Toine van Roessel, Harm Schoonhoven, Michiel van Uden, Gülseren Urker, Gerda de Water, Els Wegdam, Nelleke Wuurman en Jos van Zanten Afwezig met bericht: Jade Besuyen, El Fdil Chahid, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Dick de Soeten en Vijdan Yildirim Afwezig zonder bericht: Abdel Harchaoui Overige aanwezigen: Lidy van Zanten, Peter Copier en Sofyan Al Kandoussi (bewoners), Ad Tourné (Bewonersplatform Overvecht), de raadsleden Bouchra Dibi (PvdA), Tara Scally (D66) en Judith Tielen (VVD) en Monique Theijsmeijer (wijkadviseur) Notulen: Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) 1. Opening De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige vergadering ( ) De notulen worden vastgesteld. Actiepuntenlijst , excursie Gagelbos. De beste tijd voor een wijkraadsexcursie is de laatste week van augustus of de eerste week van september, eventueel in combinatie met het evenementje rond de fietsbrug, 'Kom over de brug.' De wijkraad zal een informatieve, recreatieve wandeling maken. De excursie staat niet in verband met het festival Zomerkriebels. In verband met dat festival meldt Job Haug dat de festivalorganisatie geen toestemming heeft gekregen om een afsluitend vuurwerk af te steken , werkgroep Wijkvoorzieningenplan. De werkgroep is gevormd, dus het punt kan worden afgevoerd. De beide leden melden dat zij nog geen uitnodiging van het wijkbureau hebben gekregen , kwartaalrapportages Wmo. Monique Theijsmeijer meldt dat dat het kwartaalrapport Zorg, Jeugd en Meedoen Naar Vermogen is rondgestuurd. Het rapport wordt behandeld tijdens een raadsinformatieavond, begin juni a.s. 3. Mededelingen Van het wijkbureau a. Onlangs is bekend geworden dat er één verkeersplein in de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) verdiept wordt aangelegd. Vanuit de werkgroep Verkeer wordt gemeld dat dit onderwerp op 4 juni a.s. bij hen op de agenda staat. 1

2 b. Op 2 juni a.s. is er een raadsinformatieavond. Onderwerpen: het krachtwijkenbudget, het Initiatievenfonds en woningsplitsing. Nelleke Wuurman meldt dat zij dan een inspraakbijdrage wil verzorgen over 'Het nieuwe inzamelen.' Daarmee gaan allen akkoord. c. Het wijkbureau is voornemens om vóór eind september a.s. een afspraak met de wijkraad te maken over de wijze van afhandeling van wijkraadsadviezen. Van de wijkraad a. Coffeemania, het horeca-etablissement in station Overvecht, heeft 's avonds betaalbare vergaderruimte te huur. b. De wijkraad heeft gemerkt dat er de laatste tijd enkele nieuwe medewerkers op het wijkbureau zijn gekomen. Kan de wijkraad een nieuw overzicht van de medewerkers van het wijkbureau ontvangen? Monique gaat dit regelen. c. Harm Schoonhoven heeft de opening van de Voedseltuin bezocht, en ook de opening van de nieuwe Johannesschool. Dit is een 'waterschool,' wat betekent dat ouders worden aangemoedigd om hun kinderen geen frisdrank meer mee naar school te geven. Er wordt op school melk en water gedronken. 4. Ledenwerving Michiel van Uden laat een poster zien die op 'strategische plekken' in de wijk kan worden opgehangen. Suggesties voor goede plekken zijn welkom, evenals wervingstips. Waar zijn potentiële nieuwe wijkraadsleden te vinden? Hierover wordt even doorgepraat. De wijkraad moet een afspiegeling van de wijk zijn, wordt gezegd; er zouden dus meer mensen van niet-nederlandse origine bij passen, evenals bewoners van sociale huurwoningen. De wijkraad heeft vooral een secretaris nodig. 5. Wijk Actieplan (WAP) oftewel krachtwijkengelden In 2016 en 2017 krijgt Overvecht iets meer WAP-geld dan voorheen, maar het budget is na 2017 op. Het geld zal in het bijzonder worden uitgegeven aan ontwikkeling Vreedzame wijk, sport, Taal Digitaal, jongerenoverlast en verbetering van de woonomgeving. Daarnaast is ook de brede school een aandachtspunt, met name wat betreft ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Dit punt komt apart ter sprake tijdens een rondetafelgesprek op 5 juni a.s., waar het gaat over het wijkraadsrapport 'Wat is goed?' Juist vandaag stond in de krant (AD/Utrechts Nieuwsblad) dat 18 à 20% van de Overvechtse bevolking bijstand ontvangt (stedelijk percentage: 7%). Dit is ongekend hoog. De wijkraad zou graag zien dat dit prioriteit krijgt. Er wordt sterk voor gepleit om dit onderwerp op de stedelijke agenda te zetten; er is genoeg kennis over in de stad, en het lukt Overvecht simpelweg niet om dit knelpunt alleen op te lossen. Monique Theijsmeijer adviseert om hierover in te spreken tijdens de raadsinformatieavond (2 juni). Er wordt afgesproken dat Jasper Fastl dit op zich zal nemen. Overigens, zo vult Monique aan, werkt Overvecht samen met Noordwest en Zuidwest aan het binnenhalen van EFRO subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), hierbij gaat het om projecten die werkgelegenheid in deze wijken verbeteren en stageplekken regelen voor jonge mensen. 2

3 6. Reactie van de gemeente op het wijkraadsadvies 'Utrecht bereikbaar, digitaal en persoonlijk' De Adviescommissie Ouderenbeleid adviseerde het college ten aanzien van digitalisering van dienstverlening. Naar aanleiding daarvan formuleerde wijkraad Overvecht een advies. Het onderwerp 'digitalisering' werd behandeld tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Overvecht op 20 mei jl. (Raad in de wijk 'nieuwe stijl'). De wijkraad vond het jammer dat daar maar weinig raadsleden aanwezig waren. De gemeente heeft inmiddels op beide adviezen gereageerd en heeft laten weten dat er een vervolgonderzoek naar digitalisering komt, en dat dan meteen wordt meegenomen hoe de verschillende doelgroepen het best te bereiken zijn. Er zal ook worden geïnvesteerd in begrijpelijk taalgebruik. Er staat al met al dus het nodige te gebeuren, wat de wijkraad met belangstelling zal volgen. 7. Wijkveiligheidsprogramma Overvecht 2015 Annemieke Tomassen, sinds drie maanden gebiedsmanager Veiligheid in Overvecht, licht het programma toe. Speerpunten in het Overvechtse programma zijn jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en high impact crime (woninginbraak, overvallen, straatroof, geweld). Het aantal woninginbraken straatroven, overvallen is sterk afgenomen, vertelt de gebiedsmanager, al krijgt men autokraken en fietsendiefstallen nog niet goed onder controle. Ook wordt er een stijgende lijn in winkeldiefstallen gesignaleerd. Uit onderzoek is gebleken dat de veiligheidsbeleving van de bevolking in Overvecht niet overeenkomt met de realiteit. Dit is bijna niet te beïnvloeden. Volgens Annemieke Tomassen is de beleving van jeugdoverlast een punt van aandacht in Overvecht; de beleving van jeugdoverlast is relatief hoog in deze wijk. Het bestrijden van high impact crime is een landelijk speerpunt dus ook in Overvecht. De aanpak richt zich in het op daders, maar nieuw in het beleid is dat slachtoffers meer aandacht krijgen. Daarnaast wordt er preventief beleid gevoerd, wat inhoudt dat bewoners doorlopend goed worden voorgelicht. Wat jeugdoverlast en criminaliteit betreft, wil men trachten te komen tot hogere meldingsbereidheid. Dit doet de gemeente door goed met buurtbewoners samen te werken en vooral in te zetten op jongeren in de leeftijdsgroep en jonger, om te voorkomen dat zij zich doorontwikkelen. De leeftijdsgroep jaar is nog enigszins via hun ouders te bereiken; op grotere kinderen (vanaf 17 à 18 jaar) hebben ouders nauwelijks invloed meer. Alle overlastgevende groepen in Overvecht zijn in kaart gebracht. Hun bewegingen worden gevolgd. De gemeente werkt goed samen met partners in de wijk, waaronder woningcorporaties, buurtteams, de politie, jongerenwerk, toezicht en handhaving, welzijnsorganisatie Wijk & Co en het Veiligheidshuis. 3

4 Politiekids. Samen met de politie ondernemen kinderen activiteiten in de wijk die ten goede komen aan de de veiligheid en leefbaarheid in de wijk zoals rommel opruimen en passanten waarschuwen voor zakkenrollers. Gezond seksueel gedrag en social media. Op initiatief van de politie wordt er voorlichting gegeven op de zgn. 'risicoscholen.' Ook ouders worden bij de aanpak betrokken, onder andere door middel van voorlichtingsbijeenkomsten in moskeeën. Volgens Annemieke Tomassen is daar grote belangstelling voor. Veilige wijken. De politie pleegt extra inzet op autokraken en fietsendiefstallen. De wijkraad dringt aan op controle van framenummers van gestolen fietsen. Daar is naar hun mening te weinig aandacht voor. Criminaliteit in de horeca. Bewoners kunnen zien dat horecazaken soms op last van de burgemeester worden gesloten. Hiervoor wordt samenwerking met Toezicht & Handhaving Bebouwde Omgeving gezocht, waardoor duistere praktijken eerder aan het licht komen. Kwetsbare personen in wijken. Zoals eerder al zijdelings ter sprake kwam, is er veel armoedeproblematiek in Overvecht. Door de grote voorraad aan sociale huurwoningen die zich in deze wijk bevindt, is de instroom van kwetsbare mensen hoog. Doorgaans veroorzaken kwetsbare mensen die contact hebben met de hulpverlening weinig overlast. Verder valt op dat buren in deze wijk lang tolerant blijven. Toch adviseert zij bewoners om knelpunten tijdig te melden, ook als de overlast nog draaglijk is. Hoe eerder de gemeente weet van een 'moeilijk geval' in een buurt, hoe groter de kans is op succesvolle aanpak. Hierop aansluitend meldt de wijkraad dat zij van de buurtondernemers (buurtteams) hebben vernomen dat de problemen met sociaal zwakkeren onbeheersbaar dreigen te worden. Wat dat betreft zou Overvecht wel wat mogen worden ontzien. Er komt in Overvecht een 'proeftuin OGGZ' (geestelijke gezondheidszorg) voor de huidige bewoners. Dit trekt niet per definitie nieuwe patiënten aan. Huiselijk geweld. Uit de cijfers blijkt dat het minder wordt. De wijkraad vermoedt dat er minder wordt gemeld. Zij vragen Annemieke Tomassen om een recent overzicht. Aanpak radicalisering onder jongvolwassenen van jaar. De inzet is gericht op het voorkómen van uitreizen. Sommige jonge mensen lijken zich niet thuis te voelen in de samenleving; dit is een voedingsbodem voor het ontstaan van radicale opvattingen. Aan de voedingsbodem kan echter wel iets worden gedaan. Hierover wordt begin juni a.s. een werkconferentie gehouden. Er komt ook een serie Dialoogavonden. De wijkraad doet het verzoek om hiervoor behalve professionals ook de wijkraad uit te nodigen. De gemeente heeft de regie op de veiligheidsaanpak. In Overvecht zijn er drie ambtenaren mee belast, maar zij werken nauw samen met stakeholders in de wijk. Uiteindelijk is de burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk. Autobranden, jaarwisseling 2014/2015. Een lid van de wijkraad legt uit dat alle betrokken partijen zich zo goed aan de protocollen hebben gehouden, dat er informatie verloren is gegaan (sporen, bewijslast). De conclusie dat het protocol (dus) moet worden aangepast, is al getrokken. Daar wordt nu aan gewerkt. De wijkraad merkt op dat dit ook voor misdaad in het algemeen lijkt te gelden: alle betrokkenen volgen de protocollen en voorschriften, maar de dader wordt nooit gepakt. Dit vindt men ontmoedigend. 4

5 De wijkraad mist het Nieuwe Zandpad in het wijkveiligheidsprogramma. Ook over het bezoek van raadsleden (gesprekken met winkeliers) is niets vermeld. Annemieke Tomassen zal hierover navraag doen bij haar voorganger, en aan de wijkraad terugkoppelen. Enkele wijkraadsleden vragen zich af of er drugsgerelateerde criminaliteit in Overvecht plaatsvindt, en of de betrokken personen dan misschien banden hebben met de drugshandel in Amsterdam. Wordt het die mensen misschien te heet onder de voeten in Amsterdam, en wijkt men uit naar Overvecht? Annemieke Tomassen bevestigt dat er in Overvecht wel drugs wordt verhandelt maar het is haar niet bekend dat er banden zijn met het Amsterdamse circuit. 8. Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Actiepuntenlijst Nr. Datum Actie Wie Wanneer Actuele cijfers veiligheidsgevoel Zandpad e.o Excursie naar Gagelbos o.l.v. Tineke Harlaar (boswachter) Monique Theijsmeijer Dit onderwerp komt terug in beheergroep o.l.v. Jennie Tissingh. Job Haug aug./sept Gesprek plannen met brandweer, politie en gemeente, betreft aanpak autobranden (oud&nieuw) DB najaar 2015 (?) Interne wijkraadsbijeenkomst (nalopen afspraken en evaluatie werkgroepenaanpak) DB Jade Besuyen Toelichting op Cultuurstrip door projectleider Herman Baartman werkgroep Herstructurering Cijferoverzicht huiselijk geweld en meldingen hiervan WB / gebiedsmgr. Veiligheid juni Vermelding in wijkveiligheidsprogramma ontbreekt: Nieuwe Zandpad en follow-up gesprekken tussen raadsleden en winkeliers. WB / gebiedsmgr. Veiligheid juni

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 2 juli 2015 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Job Haug, Wendy Nijkamp-de Leeuw, Alie

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 22 januari 2015 Aanwezig: Jade Besuyen, El Fdil Chahid, Abdel Harchaoui, Job Haug, Fadoua Koulij, Alie

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 18 september 2014 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua

Nadere informatie

Martin Lomax (bewoner), Ad Tourné (secretaris BPO), Sander van Waveren (raadslid CDA) en Monique Theijsmeijer (wijkadviseur)

Martin Lomax (bewoner), Ad Tourné (secretaris BPO), Sander van Waveren (raadslid CDA) en Monique Theijsmeijer (wijkadviseur) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 11 december 2014 Aanwezig: Jade Besuyen, Mohammed Joemman, Wilhelmien Looymans, Wendy Nijkamp-de Leeuw,

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: DOK030, Pretoriadreef 88 Datum: donderdag 17 december 2015 Aanwezig: Afwezig met bericht: Jasper Fastl (voorzitter), El Fdil Chahid, Abdel Harchaoui, Job

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 10 november 2016 Aanwezig: Gert Balk, Jasper Fastl (voorzitter), Abdel Harchaoui, Fadoua Koulij, Alie

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 13 november 2014 Aanwezig: Jade Besuyen, Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua

Nadere informatie

Alie Räkers, Dick de Soeten, Harm Schoonhoven, Mohammed Joemman, Abdel Harchaoui (allen met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding)

Alie Räkers, Dick de Soeten, Harm Schoonhoven, Mohammed Joemman, Abdel Harchaoui (allen met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 12 december 2013 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Elfdil Chahid, Job Haug, Fadoua Koulij,

Nadere informatie

Elfdil Chahid, Alie Räkers, Job Haug, Michiel van Uden, Dick de Soeten, Mohammed Joemman

Elfdil Chahid, Alie Räkers, Job Haug, Michiel van Uden, Dick de Soeten, Mohammed Joemman Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: dinsdag 12 november

Nadere informatie

Elfdil Chahid, Alie Räkers en Mohammed Joemman (met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding)

Elfdil Chahid, Alie Räkers en Mohammed Joemman (met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 23 januari 2014 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Abdel Harchaoui, Job Haug, Johanna

Nadere informatie

Job Haug, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Gülseren Urker en Jos van Zanten

Job Haug, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Gülseren Urker en Jos van Zanten Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 18 februari 2016 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Gert Balk, Abdel Harchaoui, Mohammed Joemman, Wendy

Nadere informatie

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Mohammed Joemman, Alie Räkers en Michiel van Uden (met bericht van verhindering) Youssef Salhi (niet afgemeld)

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Mohammed Joemman, Alie Räkers en Michiel van Uden (met bericht van verhindering) Youssef Salhi (niet afgemeld) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Buurthuis De Boog, Gambiadreef 60 Datum: donderdag, 18 april 2013 Tijd: 20.00-22.00 uur Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Merijn van Elsäcker (adviseur),

Nadere informatie

Jade Besuyen, Johanna Kolk, Fadoua Koulij, Wilhelmien Looymans, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Dick de Soeten, Joop Stek, Gülseren Urker

Jade Besuyen, Johanna Kolk, Fadoua Koulij, Wilhelmien Looymans, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Dick de Soeten, Joop Stek, Gülseren Urker Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 10 juli 2014 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Elfdil Chahid, Abdel Harchaoui, Job Haug, Wendy Nijkamp-de

Nadere informatie

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 20 januari 2011 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

2009.42 (Herstructurering Stationsgebied). Dick de Soeten draagt het actiepunt over aan Jasper Fastl.

2009.42 (Herstructurering Stationsgebied). Dick de Soeten draagt het actiepunt over aan Jasper Fastl. Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: donderdag 9 september 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig met bericht: Overige aanwezigen: Notulen: Birgit Broenink,

Nadere informatie

Nelleke Wuurman (voorzitter BPO), Radha Gangaram Panday (Denktank Sociale Cohesie), Selma Bas (Raadslid D66).

Nelleke Wuurman (voorzitter BPO), Radha Gangaram Panday (Denktank Sociale Cohesie), Selma Bas (Raadslid D66). Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: Wijkbureau Overvecht Datum: dinsdag 20 december 2011 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig: Els Wegdam, Gülseren Urker, Pieter Tijssen, Job Haug, Sanne Nooijens,

Nadere informatie

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Linda Voortman, Daan Valkenburg.

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Linda Voortman, Daan Valkenburg. Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 14 december 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Jasper Fastl, Abdel Harchaoui, Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Alie Räkers, Toine van Roessel, Harm Schoonhoven, Gülseren Urker, Els Wegdam en Nelleke Wuurman

Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Alie Räkers, Toine van Roessel, Harm Schoonhoven, Gülseren Urker, Els Wegdam en Nelleke Wuurman Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 17 maart 2016 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Alie Räkers, Toine van

Nadere informatie

Marieke Bouwens (Rosenbaum Select Notulisten) & Verslaggevers

Marieke Bouwens (Rosenbaum Select Notulisten) & Verslaggevers Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 10 oktober 2013 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Merijn van Elsäcker, Toine van Roessel, Gemma Jansen

Nadere informatie

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Verslag - Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 15 november 2007 Aanwezig: Overige aanwezigen: Afwezig: met kennisgeving Notulen: Job Haug, Jan de Jong, Alie Räkers, Jessy Riesthuis (secretaris),

Nadere informatie

Mohammed Joemman, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis, Gülseren Ŭrker. Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Mohammed Joemman, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis, Gülseren Ŭrker. Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) verslag Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 18 september 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Merijn van Elsäcker, Job Haug, Jan de Jong, Fadoua Koulij, Rudhira Krishnadath,

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht. 't Huis aan de Vecht Datum: 31 maart 2011 20.00 22.15 uur

Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht. 't Huis aan de Vecht Datum: 31 maart 2011 20.00 22.15 uur Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 31 maart 2011 Tijd: 20.00 22.15 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Rob van der Sande, Merijn van Elsäcker, Mohammed Joemman, Abdel

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 Datum: do. 11 mei 2017 Aanwezig: Gert Balk, Jasper Fastl, Wilhelmien Giessen, Job Haug, Mohammed Joemman, Soufian

Nadere informatie

Gerda Oskam (gemeenteraad, fractie D66) Alie Räkers (kandidaat wijkraadslid) Gwen Steehouwer (kandidaat wijkraadslid)

Gerda Oskam (gemeenteraad, fractie D66) Alie Räkers (kandidaat wijkraadslid) Gwen Steehouwer (kandidaat wijkraadslid) Notulen Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 25 januari 2007 Leden wijkraad: Overige aanwezigen: Notulen: Alexander Borst, Merijn van Elsäcker (waarnemend voorzitter), Job Haug, David Hölscher,

Nadere informatie

Merijn van Elsäcker, Jan de Jong, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis en Rob Vlugt

Merijn van Elsäcker, Jan de Jong, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis en Rob Vlugt Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 10 juli 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Toine van Roessel, Rob van der

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 21 februari 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Met kennisgeving: Notulen: Merijn van Elsäcker, Mohammed Joemman, Jan de Jong, Fadoua Koulij,

Nadere informatie

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) verslag Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, dinsdag 21 oktober 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Merijn van Elsäcker, Job Haug, Jan de Jong, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij,

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Overvecht 2015

Wijkveiligheidsprogramma Overvecht 2015 Wijkveiligheidsprogramma Overvecht 2015 Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen Wijkraad Overvecht t Huis aan de Vecht, donderdag 19 november 2009 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Birgit Broenink, Merijn van Elsäcker, Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua

Nadere informatie

Ida Thoenes (wijkbureau), Bouchra Dibi (toehoorder), Dhr. Woersom (bewoner Bruisdreef), Gerry Quist (wijkbureau)

Ida Thoenes (wijkbureau), Bouchra Dibi (toehoorder), Dhr. Woersom (bewoner Bruisdreef), Gerry Quist (wijkbureau) Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, dinsdag 24 april 2007 Aanwezig: Overige aanwezigen: Afwezig met kennisgeving: zonder kennisgeving: Notulen: Marieke van Basten, Job Haug, David Hölscher, Rudhira Jagessar,

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn een aantal mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn een aantal mededelingen. Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: donderdag 1 september 2011 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig: Merijn van Elsäcker, Noud vd. Louw, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

Afwezig met afmelding: Noud van der Louw, Sanne Nooijens, Alie Räkers, Wendy Nijkamp- de Leeuw, Birgit Broenink

Afwezig met afmelding: Noud van der Louw, Sanne Nooijens, Alie Räkers, Wendy Nijkamp- de Leeuw, Birgit Broenink Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: De Boog Datum: donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig: Els Wegdam, Gülseren Urker, Pieter Tijssen, Job Haug, Dick de Soeten, Joop Stek,

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Dick de Soeten, Daan Valkenburg, Noud van Louw, Michiel van Uden, Ellen van der Sluijs

Dick de Soeten, Daan Valkenburg, Noud van Louw, Michiel van Uden, Ellen van der Sluijs Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 13 oktober 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Pieter Felten, Jasper Fastl, Abdel Harchaoui, Job Haug, Mohammed

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Ida Thoenes (wijkbureau), Liesbeth Maats (wijkbureau), Gerry Quist (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling), Dibi (Gemeenteraad)

Ida Thoenes (wijkbureau), Liesbeth Maats (wijkbureau), Gerry Quist (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling), Dibi (Gemeenteraad) Conceptverslag Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, dinsdag 16 oktober 2007 Aanwezig: Merijn van Elsäcker, Job Haug, Jan de Jong, Alie Räkers, Jessy Riesthuis (secretaris), Toine van Roessel (penningmeester),

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 17 februari 2005

VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 17 februari 2005 VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 17 februari 2005 Aanwezige Wijkraadsleden: Overige aanwezigen: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Notulist: Vergaderdata 2005:

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 30 oktober Agenda: Presentielijst

Notulen vergadering d.d. 30 oktober Agenda: Presentielijst Notulen vergadering d.d. 30 oktober 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Afwezig Inge Zuurendonk Afwezig Tineke Snel

Nadere informatie

Vragen aan de wijkraad

Vragen aan de wijkraad De Versnelling in Overvecht Overvecht in cijfers 72% sociale huurwoningen 170 nationaliteiten Drie keer zoveel bijstandsuitkeringen als gemiddeld in de stad Laagst besteedbaar inkomen Lagere levensverwachting

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2016

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2016 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2016 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Vergaderverslag Bijeenkomst herontwikkeling openbare ruimte Verslag door K. Wolswijk-Deckers Centrumgebied Overvecht Datum

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Ida Thoenes (wijkbureau), Menno Visser (toehoorder), twee leden van bewonerscommissie Bruisdreef

Ida Thoenes (wijkbureau), Menno Visser (toehoorder), twee leden van bewonerscommissie Bruisdreef Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 27 februari 2007 Aanwezig: Overige aanwezigen: Afwezig met kennisgeving: zonder kennisgeving: Notulen: Annemarieke van Dorth-van Putten, Rudhira Jagessar,

Nadere informatie

Daan Valkenburg, Gülseren Urker, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Merijn Elsäcker, Pieter Felten

Daan Valkenburg, Gülseren Urker, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Merijn Elsäcker, Pieter Felten Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 29 juni 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig met bericht: Afwezig zonder bericht: Overige aanwezigen: Notulen: Birgit

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Ronde tafel primair onderwijs Overvecht Plaats: SPO, Kaap Hoorndreef Datum: 5 juni 2015 Deelnemers: Ger Roos, voorzitter Jeroen Kreijkamp, wijkwethouder Overvecht, portefeuillehouder Onderwijs Nelleke

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bewonersplatform Overvecht. Jaarverslag 2014

Bewonersplatform Overvecht. Jaarverslag 2014 Bewonersplatform Overvecht Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Postbus 9297 3506 GG Utrecht info@bewonersplatformovervecht.nl www.bewonersplatformovervecht.nl Postbus 9297 3506 GG Utrecht info@bewonersplatformovervecht.nl

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Datum: 23-09-2015 Tijd: 13:00 14:30 uur Aanwezig: Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Verslag 27 mei 2015 3. Interactief rondje langs de velden:

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

2. Vaststellen agenda en verslag van 23 maart jl. Op verzoek van Alice wordt het volgende onderwerp aan de agenda toegevoegd: Van Lieflandlaan

2. Vaststellen agenda en verslag van 23 maart jl. Op verzoek van Alice wordt het volgende onderwerp aan de agenda toegevoegd: Van Lieflandlaan verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst: Wijkraad Noordoost Datum bijeenkomst 25 april 2006 Aanwezig: Afwezig: Verslag

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Aanpak jeugdoverlast Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Inhoud Aanleiding Wat is een jeugdboa? Werkwijze jeugdboa s Ervaringen tot nu toe met jeugdboa s Successen aanpak jeugdgroepen

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Leidsche Rijn 2015

Wijkveiligheidsprogramma Leidsche Rijn 2015 Wijkveiligheidsprogramma Leidsche Rijn 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuid 2014

Wijkveiligheidsprogramma Zuid 2014 Wijkveiligheidsprogramma Zuid 2014 1. Analyse veiligheidssituatie Veiligheid in cijfers De algehele veiligheidssituatie in Zuid is het afgelopen jaar verbeterd. In 2013 is het totaal aantal misdrijven

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD

WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD Secretariaat: Hester Zonneveld T. 0251-225937 E. Wijkplatform.velsen.noord@gmail.com Notulen vergadering Datum: 14 januari 2015 1. Opening De voorzitter Leo Aardenburg, opent

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie