Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl"

Transcriptie

1 Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 28 mei 2015 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Wilhelmien Looymans, Wendy Nijkamp-de Leeuw, Toine van Roessel, Harm Schoonhoven, Michiel van Uden, Gülseren Urker, Gerda de Water, Els Wegdam, Nelleke Wuurman en Jos van Zanten Afwezig met bericht: Jade Besuyen, El Fdil Chahid, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Dick de Soeten en Vijdan Yildirim Afwezig zonder bericht: Abdel Harchaoui Overige aanwezigen: Lidy van Zanten, Peter Copier en Sofyan Al Kandoussi (bewoners), Ad Tourné (Bewonersplatform Overvecht), de raadsleden Bouchra Dibi (PvdA), Tara Scally (D66) en Judith Tielen (VVD) en Monique Theijsmeijer (wijkadviseur) Notulen: Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) 1. Opening De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige vergadering ( ) De notulen worden vastgesteld. Actiepuntenlijst , excursie Gagelbos. De beste tijd voor een wijkraadsexcursie is de laatste week van augustus of de eerste week van september, eventueel in combinatie met het evenementje rond de fietsbrug, 'Kom over de brug.' De wijkraad zal een informatieve, recreatieve wandeling maken. De excursie staat niet in verband met het festival Zomerkriebels. In verband met dat festival meldt Job Haug dat de festivalorganisatie geen toestemming heeft gekregen om een afsluitend vuurwerk af te steken , werkgroep Wijkvoorzieningenplan. De werkgroep is gevormd, dus het punt kan worden afgevoerd. De beide leden melden dat zij nog geen uitnodiging van het wijkbureau hebben gekregen , kwartaalrapportages Wmo. Monique Theijsmeijer meldt dat dat het kwartaalrapport Zorg, Jeugd en Meedoen Naar Vermogen is rondgestuurd. Het rapport wordt behandeld tijdens een raadsinformatieavond, begin juni a.s. 3. Mededelingen Van het wijkbureau a. Onlangs is bekend geworden dat er één verkeersplein in de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) verdiept wordt aangelegd. Vanuit de werkgroep Verkeer wordt gemeld dat dit onderwerp op 4 juni a.s. bij hen op de agenda staat. 1

2 b. Op 2 juni a.s. is er een raadsinformatieavond. Onderwerpen: het krachtwijkenbudget, het Initiatievenfonds en woningsplitsing. Nelleke Wuurman meldt dat zij dan een inspraakbijdrage wil verzorgen over 'Het nieuwe inzamelen.' Daarmee gaan allen akkoord. c. Het wijkbureau is voornemens om vóór eind september a.s. een afspraak met de wijkraad te maken over de wijze van afhandeling van wijkraadsadviezen. Van de wijkraad a. Coffeemania, het horeca-etablissement in station Overvecht, heeft 's avonds betaalbare vergaderruimte te huur. b. De wijkraad heeft gemerkt dat er de laatste tijd enkele nieuwe medewerkers op het wijkbureau zijn gekomen. Kan de wijkraad een nieuw overzicht van de medewerkers van het wijkbureau ontvangen? Monique gaat dit regelen. c. Harm Schoonhoven heeft de opening van de Voedseltuin bezocht, en ook de opening van de nieuwe Johannesschool. Dit is een 'waterschool,' wat betekent dat ouders worden aangemoedigd om hun kinderen geen frisdrank meer mee naar school te geven. Er wordt op school melk en water gedronken. 4. Ledenwerving Michiel van Uden laat een poster zien die op 'strategische plekken' in de wijk kan worden opgehangen. Suggesties voor goede plekken zijn welkom, evenals wervingstips. Waar zijn potentiële nieuwe wijkraadsleden te vinden? Hierover wordt even doorgepraat. De wijkraad moet een afspiegeling van de wijk zijn, wordt gezegd; er zouden dus meer mensen van niet-nederlandse origine bij passen, evenals bewoners van sociale huurwoningen. De wijkraad heeft vooral een secretaris nodig. 5. Wijk Actieplan (WAP) oftewel krachtwijkengelden In 2016 en 2017 krijgt Overvecht iets meer WAP-geld dan voorheen, maar het budget is na 2017 op. Het geld zal in het bijzonder worden uitgegeven aan ontwikkeling Vreedzame wijk, sport, Taal Digitaal, jongerenoverlast en verbetering van de woonomgeving. Daarnaast is ook de brede school een aandachtspunt, met name wat betreft ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Dit punt komt apart ter sprake tijdens een rondetafelgesprek op 5 juni a.s., waar het gaat over het wijkraadsrapport 'Wat is goed?' Juist vandaag stond in de krant (AD/Utrechts Nieuwsblad) dat 18 à 20% van de Overvechtse bevolking bijstand ontvangt (stedelijk percentage: 7%). Dit is ongekend hoog. De wijkraad zou graag zien dat dit prioriteit krijgt. Er wordt sterk voor gepleit om dit onderwerp op de stedelijke agenda te zetten; er is genoeg kennis over in de stad, en het lukt Overvecht simpelweg niet om dit knelpunt alleen op te lossen. Monique Theijsmeijer adviseert om hierover in te spreken tijdens de raadsinformatieavond (2 juni). Er wordt afgesproken dat Jasper Fastl dit op zich zal nemen. Overigens, zo vult Monique aan, werkt Overvecht samen met Noordwest en Zuidwest aan het binnenhalen van EFRO subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), hierbij gaat het om projecten die werkgelegenheid in deze wijken verbeteren en stageplekken regelen voor jonge mensen. 2

3 6. Reactie van de gemeente op het wijkraadsadvies 'Utrecht bereikbaar, digitaal en persoonlijk' De Adviescommissie Ouderenbeleid adviseerde het college ten aanzien van digitalisering van dienstverlening. Naar aanleiding daarvan formuleerde wijkraad Overvecht een advies. Het onderwerp 'digitalisering' werd behandeld tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Overvecht op 20 mei jl. (Raad in de wijk 'nieuwe stijl'). De wijkraad vond het jammer dat daar maar weinig raadsleden aanwezig waren. De gemeente heeft inmiddels op beide adviezen gereageerd en heeft laten weten dat er een vervolgonderzoek naar digitalisering komt, en dat dan meteen wordt meegenomen hoe de verschillende doelgroepen het best te bereiken zijn. Er zal ook worden geïnvesteerd in begrijpelijk taalgebruik. Er staat al met al dus het nodige te gebeuren, wat de wijkraad met belangstelling zal volgen. 7. Wijkveiligheidsprogramma Overvecht 2015 Annemieke Tomassen, sinds drie maanden gebiedsmanager Veiligheid in Overvecht, licht het programma toe. Speerpunten in het Overvechtse programma zijn jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en high impact crime (woninginbraak, overvallen, straatroof, geweld). Het aantal woninginbraken straatroven, overvallen is sterk afgenomen, vertelt de gebiedsmanager, al krijgt men autokraken en fietsendiefstallen nog niet goed onder controle. Ook wordt er een stijgende lijn in winkeldiefstallen gesignaleerd. Uit onderzoek is gebleken dat de veiligheidsbeleving van de bevolking in Overvecht niet overeenkomt met de realiteit. Dit is bijna niet te beïnvloeden. Volgens Annemieke Tomassen is de beleving van jeugdoverlast een punt van aandacht in Overvecht; de beleving van jeugdoverlast is relatief hoog in deze wijk. Het bestrijden van high impact crime is een landelijk speerpunt dus ook in Overvecht. De aanpak richt zich in het op daders, maar nieuw in het beleid is dat slachtoffers meer aandacht krijgen. Daarnaast wordt er preventief beleid gevoerd, wat inhoudt dat bewoners doorlopend goed worden voorgelicht. Wat jeugdoverlast en criminaliteit betreft, wil men trachten te komen tot hogere meldingsbereidheid. Dit doet de gemeente door goed met buurtbewoners samen te werken en vooral in te zetten op jongeren in de leeftijdsgroep en jonger, om te voorkomen dat zij zich doorontwikkelen. De leeftijdsgroep jaar is nog enigszins via hun ouders te bereiken; op grotere kinderen (vanaf 17 à 18 jaar) hebben ouders nauwelijks invloed meer. Alle overlastgevende groepen in Overvecht zijn in kaart gebracht. Hun bewegingen worden gevolgd. De gemeente werkt goed samen met partners in de wijk, waaronder woningcorporaties, buurtteams, de politie, jongerenwerk, toezicht en handhaving, welzijnsorganisatie Wijk & Co en het Veiligheidshuis. 3

4 Politiekids. Samen met de politie ondernemen kinderen activiteiten in de wijk die ten goede komen aan de de veiligheid en leefbaarheid in de wijk zoals rommel opruimen en passanten waarschuwen voor zakkenrollers. Gezond seksueel gedrag en social media. Op initiatief van de politie wordt er voorlichting gegeven op de zgn. 'risicoscholen.' Ook ouders worden bij de aanpak betrokken, onder andere door middel van voorlichtingsbijeenkomsten in moskeeën. Volgens Annemieke Tomassen is daar grote belangstelling voor. Veilige wijken. De politie pleegt extra inzet op autokraken en fietsendiefstallen. De wijkraad dringt aan op controle van framenummers van gestolen fietsen. Daar is naar hun mening te weinig aandacht voor. Criminaliteit in de horeca. Bewoners kunnen zien dat horecazaken soms op last van de burgemeester worden gesloten. Hiervoor wordt samenwerking met Toezicht & Handhaving Bebouwde Omgeving gezocht, waardoor duistere praktijken eerder aan het licht komen. Kwetsbare personen in wijken. Zoals eerder al zijdelings ter sprake kwam, is er veel armoedeproblematiek in Overvecht. Door de grote voorraad aan sociale huurwoningen die zich in deze wijk bevindt, is de instroom van kwetsbare mensen hoog. Doorgaans veroorzaken kwetsbare mensen die contact hebben met de hulpverlening weinig overlast. Verder valt op dat buren in deze wijk lang tolerant blijven. Toch adviseert zij bewoners om knelpunten tijdig te melden, ook als de overlast nog draaglijk is. Hoe eerder de gemeente weet van een 'moeilijk geval' in een buurt, hoe groter de kans is op succesvolle aanpak. Hierop aansluitend meldt de wijkraad dat zij van de buurtondernemers (buurtteams) hebben vernomen dat de problemen met sociaal zwakkeren onbeheersbaar dreigen te worden. Wat dat betreft zou Overvecht wel wat mogen worden ontzien. Er komt in Overvecht een 'proeftuin OGGZ' (geestelijke gezondheidszorg) voor de huidige bewoners. Dit trekt niet per definitie nieuwe patiënten aan. Huiselijk geweld. Uit de cijfers blijkt dat het minder wordt. De wijkraad vermoedt dat er minder wordt gemeld. Zij vragen Annemieke Tomassen om een recent overzicht. Aanpak radicalisering onder jongvolwassenen van jaar. De inzet is gericht op het voorkómen van uitreizen. Sommige jonge mensen lijken zich niet thuis te voelen in de samenleving; dit is een voedingsbodem voor het ontstaan van radicale opvattingen. Aan de voedingsbodem kan echter wel iets worden gedaan. Hierover wordt begin juni a.s. een werkconferentie gehouden. Er komt ook een serie Dialoogavonden. De wijkraad doet het verzoek om hiervoor behalve professionals ook de wijkraad uit te nodigen. De gemeente heeft de regie op de veiligheidsaanpak. In Overvecht zijn er drie ambtenaren mee belast, maar zij werken nauw samen met stakeholders in de wijk. Uiteindelijk is de burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk. Autobranden, jaarwisseling 2014/2015. Een lid van de wijkraad legt uit dat alle betrokken partijen zich zo goed aan de protocollen hebben gehouden, dat er informatie verloren is gegaan (sporen, bewijslast). De conclusie dat het protocol (dus) moet worden aangepast, is al getrokken. Daar wordt nu aan gewerkt. De wijkraad merkt op dat dit ook voor misdaad in het algemeen lijkt te gelden: alle betrokkenen volgen de protocollen en voorschriften, maar de dader wordt nooit gepakt. Dit vindt men ontmoedigend. 4

5 De wijkraad mist het Nieuwe Zandpad in het wijkveiligheidsprogramma. Ook over het bezoek van raadsleden (gesprekken met winkeliers) is niets vermeld. Annemieke Tomassen zal hierover navraag doen bij haar voorganger, en aan de wijkraad terugkoppelen. Enkele wijkraadsleden vragen zich af of er drugsgerelateerde criminaliteit in Overvecht plaatsvindt, en of de betrokken personen dan misschien banden hebben met de drugshandel in Amsterdam. Wordt het die mensen misschien te heet onder de voeten in Amsterdam, en wijkt men uit naar Overvecht? Annemieke Tomassen bevestigt dat er in Overvecht wel drugs wordt verhandelt maar het is haar niet bekend dat er banden zijn met het Amsterdamse circuit. 8. Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Actiepuntenlijst Nr. Datum Actie Wie Wanneer Actuele cijfers veiligheidsgevoel Zandpad e.o Excursie naar Gagelbos o.l.v. Tineke Harlaar (boswachter) Monique Theijsmeijer Dit onderwerp komt terug in beheergroep o.l.v. Jennie Tissingh. Job Haug aug./sept Gesprek plannen met brandweer, politie en gemeente, betreft aanpak autobranden (oud&nieuw) DB najaar 2015 (?) Interne wijkraadsbijeenkomst (nalopen afspraken en evaluatie werkgroepenaanpak) DB Jade Besuyen Toelichting op Cultuurstrip door projectleider Herman Baartman werkgroep Herstructurering Cijferoverzicht huiselijk geweld en meldingen hiervan WB / gebiedsmgr. Veiligheid juni Vermelding in wijkveiligheidsprogramma ontbreekt: Nieuwe Zandpad en follow-up gesprekken tussen raadsleden en winkeliers. WB / gebiedsmgr. Veiligheid juni

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 20 januari 2011 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig www.utrecht.nl/veilig Voorwoord Burgemeester Jan van Zanen over Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018 Burgemeester Jan van Zanen 2 Inleiding High Impact Crimes Samenvatting Samenvatting De zorg voor

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN

Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie 6 3. Prioriteiten 7 3.1 Veiligheidsthema: Jeugdoverlast 7 3.2 Veiligheidsthema: Inbraken 10 3.3 Veiligheidsthema:

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken 3 Corpus den Hoorn Noord Jeanine Vosselman, Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Harriët Timmermans, Vensterschool Hoornse Wijken, Groningen Karin Braakman, HVD/GGD Gemeente Groningen Bureau Onderzoek,

Nadere informatie

Concept verslag Ouderen Advies Raad Amsterdam Oost d.d. 2 oktober 2014

Concept verslag Ouderen Advies Raad Amsterdam Oost d.d. 2 oktober 2014 Concept verslag Ouderen Advies Raad Amsterdam Oost d.d. 2 oktober 2014 Aanwezige OAR- leden en toehoorders: Tunny Jongejan-Maat (voorzitter) A.C. Tine Bonnee, Carla den Boer-Raes, Dick Oosterbaan, Dini

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames I.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie