Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg"

Transcriptie

1 Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 20 januari 2011 Tijd: uur Aanwezig: Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy Nijkamp-de Leeuw, Alie Räkers, Toine van Roessel, Joop Stek, Merijn Elsäcker, Linda Voortman, Liesbeth Maats, Pim Walenkamp, Dick de Soeten, Michiel van Uden, Els Wegdam, Gülseren Urker Afwezig met bericht: Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg Verslag: Corien Rous 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Pieter Felten verlaat de wijkraad. Hij is niet lang bij de wijkraad geweest, maar was een gewaardeerd lid. 2. Vaststellen verslag en actiepuntenlijst 18 november en 14 december 2010 Opmerkingen naar aanleiding van het verslag d.d. 18 november 2010: Zie pg. 1 bij afwezig: Michiel was wel aanwezig. Dit dient gewijzigd te worden. Opmerkingen naar aanleiding van de actielijst d.d. 18 november 2010: Er zijn geen opmerkingen over de actielijst. Opmerkingen naar aanleiding van het verslag d.d. 14 december 2010: Zie pg. 1 punt L: Dit punt is een tijd geleden behandeld. Twee keer per jaar wordt de langetermijnlijst geactualiseerd. Zie pg. 1, bij 'aanwezig': hier ontbreekt de naam van Gülseren Urker. Zie pg. 4, punt 5 Prikborden: Job heeft al wel prikborden gespot. Liesbeth zal een lijst aanleveren met locaties in Utrecht waar de prikborden staan. Opmerkingen naar aanleiding van de actielijst d.d. 14 december 2010: Advies over uitwerken van een wijkgerichte uitwerking in de woonvisie: Dit staat op de agenda van deze vergadering Advies over omzettings- en splitsingsvergunningen: Dit staat eveneens op de agenda van deze vergadering Advies uitbrengen over het actieplan wonen en de woonwerkvoorziening Parana: Job neemt contact op. 3. Mededelingen: Wijkbureau Volgende week dinsdag worden de veiligheidscijfers stadsbreed openbaar gemaakt. Liesbeth kan alvast verklappen dat de sterkste daling in criminaliteit in Overvecht is. Op 12 januari is de open dag van de Dutch Health Tech Academy. Op 8 maart wordt er een spiritbijeenkomst gehouden voor de gebiedspromotie, van uur. De uitnodiging volgt nog. 1

2 Op 17 maart komt de raad weer in de wijk langs. Het onderwerp zal ouderen zijn. Birgit neemt namens de werkgroep ouderen contact op. Bij de THEMA-dreven is er een procesmanager aangenomen. Hij is op dit moment in overleg met diverse partijen om daar informatie op te halen. Het stuk voor het college zal nog volgen. Wellicht kan het een onderdeel worden voor de avond van de woonvisie. De notitie moeilijk bereikbare groepen is gereed. DMO heeft aangegeven deze in een kleine groep voor te willen bespreken, alvorens de notitie in de wijkraad te bespreken. De voorzitter geeft aan dat zij de notitie tegemoet ziet en dat vervolgens beslist zal worden hoe de behandeling plaatsvindt. Liesbeth zag in de afsprakenlijst van het DB iets staan over de Sociale Wijk Ontwikkeling en dat dit uit het wijkactieplan betaald wordt. De SWO loopt echter al langer dan het wijkactieplan. Het is momenteel onduidelijk voor de SWO en veel andere projecten of er nog financiële middelen zijn na de afloop van het wijkactieplan. Meer duidelijkheid moet het komende halfjaar komen. De wijkraad vind het belangrijk om tijdig geïnformeerd te worden, zodat er ook tijdig een reactie op gegeven kan worden. Wijkraad Er staat een vergadering ingepland op 2 juni, maar dit is hemelvaartsdag. De vergadering is verzet naar 31 mei, dit moet nog gewijzigd worden in het overzicht. Merlijn heeft een uitgeprinte versie van de opzet voor de themavergadering over de woonvisie meegenomen. Abdel was vanmiddag op uitnodiging van Labyrinth bij de focusgroep voor ondernemers uit Overvecht. Hij wil hier graag meer aandacht voor in de wijkraad. Hij zal verder nadenken over een concreet voorstel. Pim is bij de nieuwjaarsbijeenkomst geweest van de Ondernemers Vereniging Overvecht (OVO). Hij stelt voor om Gerard Kooijman en Simon Fortuyn een keer uit te nodigen bij een wijkraadvergadering om meer te vertellen over waar zij mee bezig zijn. Linda Voortman meldt dat er binnenkort een debat is over de wijkaanpak in de Tweede kamer. Zijn er specifieke vragen van de wijkraad die zij kan meenemen in het debat? De wijkraad zal hier over nadenken. Linda zal een reminder sturen per . Els heeft een conceptadvies van de wijkraad West ontvangen over omzettingsvergunningen en een mail rondgestuurd of de wijkraad het advies van wijkraad West wil ondersteunen. Een andere mogelijkheid is het schrijven van een eigen advies. Er zijn twee opmerkingen over het advies van wijkraad West: de leefbaarheidstoets moet meetbaar en controleerbaar worden en de brandveiligheid dient expliciet opgenomen te worden in het advies. De wijkraad zal het advies ondersteunen met de aanvullingen die hierboven zijn genoemd. Dick zal hier een brief aan b&w over opstellen. Hij geeft aan dat het BPO het advies ook ondersteunt. Liesbeth vult aan dat het wijkbureau ook meer informatie zal gaan leveren over het onderwerp omzettingsvergunning. Is de wijkraad voor een wijkbericht? En zijn er nog specifieke buurten waar extra aandacht aan besteed moet worden? Joop wil hier wel over meedenken. 4. Terugkoppeling door wijkraadleden van activiteiten Joop en Mohammed zijn bij het raadsbezoek aan de wijk geweest. In het stationsgebied wordt het een en ander verbeterd en opgeknapt: de Hik ontwerpers zijn bezig om daar een mooi ontwerp te maken bij de trappen. Daarnaast kan er straks bij De Wissel koffie gedronken worden. Alie en Job maken zich zorgen over de toegankelijkheid voor gehandicapten. Daarnaast moet het geen aanzuigende werking krijgen op jongeren om daar te gaan hangen in de avonduren. Liesbeth geeft aan dat de lift en de leuning beiden wel in de planning zitten. Veiligheid is natuurlijk ook een aandachtspunt. Liesbeth zal dit voor de zekerheid nagaan. De oplevering op 30 maart wordt niet meer gehaald en wordt verschoven. 2

3 Joop is samen met Alie naar de bijeenkomst van Lesi geweest. De vergaderingen blijven vooral in de analyse fase hangen, er lijkt weinig toegewerkt te worden naar een concrete aanpak. De wijkraad adviseert dit overleg toch voor een langere tijd te volgen, om te kijken of het concreter wordt. De denktank sociale cohesie zou misschien een keer kunnen aansluiten. Jasper kan vanavond niet aanwezig zijn maarheeft laten weten dat de denktank sociale cohesie binnenkort een bewonersavond organiseert over de herontwikkeling van de Watertoren. De vraag van de denktank is of de wijkraad wil samenwerken hierin en of de wijkraad de uitnodiging wil ondertekenen. De wijkraad zal de uitnodiging niet ondertekenen, maar wil natuurlijk wel de uitnodiging doorsturen in haar netwerk. Dit punt kan in zijn algemeenheid wellicht behandeld worden bij het stappenplan communicatie verder op de agenda. De werkgroep verkeer meldt dat naar aanleiding van de wervingsbijeenkomst op 21 september in De Dreef, er een participatiegroep voor de NRU geformeerd is. De voorlopige naam is DROOM (De Ringweg Overvecht Op Maat), maar dit is nog niet definitief. De groep bestaat uit 20 personen met zeer verschillende achtergronden. Op 16 december is de participatiegroep bijeen geweest. De aanpak is geformuleerd door een kerngroep van een paar personen, waaronder de planning, marketing en de vorm van participatie die zij beogen (de hoogste vorm: co-productie). Op 9 februari komen ze opnieuw bijeen in Buurthuis De Boog om uur. Er kan door andere wijkraadleden aangesloten worden. De groep valt op dit moment nog onder het BPO, maar wil zelfstandig en onafhankelijk functioneren. Het is echter wel een onderwerp van discussie in welke vorm dit dan gegoten moet worden. Toine adviseert om in de planning een datum te stellen wanneer de participatiegroep duidelijkheid wil hebben over de planvorming rondom de NRU. De participatiegroep kan een keer uitgenodigd worden in de wijkraadvergadering wanneer het plan van aanpak gereed is. Job zal de notulen van de eerste vergadering toesturen. 5. Veiligheid Els wil naar aanleiding van een vraag van een wijkraadlid weten of de andere wijkraadsleden het een goed idee vinden om de politie uit te nodigen en welke onderwerpen dan met hen besproken kunnen worden. Gülseren stelt voor de veiligheidscijfers die volgende week openbaar worden, met de politie te bespreken, omdat hierconcrete vragen uit voort kunnen komen. Eventueel kan gevraagd worden om een toelichting op de de organisatie van de politie, bijvoorbeeld het functioneren van de servicebaliedit kan gekoppeld worden aan de veiligheidsrapportage en het advies leefbaarheid. 6. Wijkraadpleging 2011 Suggesties voor mogelijke onderwerpen wijkraadpleging: -Gezondheid & armoede (Joop/Joeman/Pim) -Verkeer & Vervoer (Job) -Sociaal isolement bij diverse doelgroepen (Fadoua) -Onderwijs & werkgelegenheid (El Hassan) Op dit moment zijn de meest aansprekende onderwerpen gezondheid&armoede en verkeer&vervoer. Voorstellen kunnen ingediend worden per mail, zodat de volgende vergadering een besluit genomen kan worden. PAUZE 7. Woonvisie Inventarisatie vragen: Job vraagt zich af of het beeld van de wijk en de specifieke inrichting wel echt vooruit gaat met de sloop-en nieuwbouw. De nieuwbouw van Loevenhout op de plek waar het Titus Brandsma stond is wat hem betreft niet een vooruitgang. De wijkraad heeft indertijd de ruimtelijke visie met de gebiedsplannen de Gagel en Spoorzone onderschreven. Maar de positie van de wijkraad dient wellicht opnieuw geformuleerd te worden. De plannen voor nieuwbouw zijn klaar, maar er gebeurt momenteel niets. De benadering van bewoners verloopt niet juist. Er heerst teleurstelling over participatie: er worden bijvoorbeeld wel enquêtes afgenomen om de bewoners te betrekken, maar daarna volgt er geen terugkoppeling meer. 3

4 Huidige plannen dienen getoetst te worden aan de (toenmalige) ruimtelijke visie. Andere vragen en suggesties over de woonvisie kunnen naar Merijn gestuurd worden. Algemeen wordt geconcludeerd dat de samenstelling van de wijkraad voor de helft is gewijzigd en dat dit ook van invloed kan zijn op hoe de wijkraad nu naar de woonvisie kijkt. 8. Communicatie met de achterban Dit agendapunt wordt opgeschoven naar de volgende vergadering (agendering voor de pauze). 9. Rondvraag Els is bij de stedelijke avond wijkgericht werken geweest. Er kwam veel commentaar op het huidige plan maar het was een nuttige avond. Wethouder Jeroen Kreijkamp was aanwezig. Pim vraagt zich af wat het onderscheid is tussen de behandeling van de mededelingen van de wijkraadsleden (portefeuille rapportage) en de rondvraag. Wellicht kan de rondvraag per mail gedaan worden. Het DB zal hier over nadenken. Er is nog geen groen licht gegeven voor 'de Tocht'. Maandag is er weer overleg met het wijkbureau en Zimihc. Job is bezig met een inventarisatie aan ideeën voor de Tocht. Ideeën zijn welkom. Pim vraagt aandacht voor de Raads Informatie Avonden (de RIA's). Het is interessant om te volgen welke onderwerpen op de agenda staan en een RIA kan ook bijgewoond worden. Als werkgroep kan hier ook op geanticipeerd worden. Els zal de nieuwsbrief van de gemeente rondsturen, waarvoor men zich kan aanmelden. Actiepuntenlijst nummer datum actie wie wanneer Ideeën aanleveren bij het DB voor het thema voor de Allen voor 21 februari volgende wijkraadpleging Brief aan BenW schrijven om het advies van wijkraad West te ondersteunen. Dick de Soeten Advies uitbrengen over het actieplan wonen en de woonwerkvoorziening Parana. Noud van Louw Job Haug Pim Walenkamp Job neemt contact op hierover. Job Suggesties voor behandeling Allen van het thema woonvisie in de wijkraad naar Merijn sturen Lijst aanleveren met locaties in Liesbeth Maats Utrecht waar de prikborden staan Contact opnemen voor inbreng Birgit van de werkgroep ouderen in raad in de wijk Notitie moeilijk bereikbare Liesbeth Maats doelgroepen naar DB sturen Uitwerken thema ondernemers Abdel Navraag doen bij Prorail over Liesbeth Maats de toegankelijkheid voor gehandicapten bij het nieuwe ontwerp station Terugkoppeling aan denktank Els over besluit over bewonersavond herontwikkeling de Watertoren De participatiegroep NRU kan Job een keer uitgenodigd worden wanneer het plan van aanpak gereed is. 4

5 Job zal de notulen van de eerste vergadering toesturen Agendapunt 'communicatie met de achterban' wordt verschoven naar het overleg van 3 maart, op de agenda voor de pauze Ideeën voor 'De Tocht' kunnen aangeleverd worden bij Job Job DB Allen Langetermijnlijst nummer zie notulen onderwerp wie voortgang E Lokaal Maatwerk. Dit punt wordt aangehouden op de lijst. H Terugkoppeling door DMO van de WMO (n.a.v. evaluatie WMO) I Advies jongeren: Annelore Zielstra zal na de zomer een terugkoppeling geven over het onderzoek naar de website jong030 en andere maatregelen. J Stilstaan bij algemene factoren die uit de 3 wijkraadplegingen naar voren komen N De werkgroep ouderen constateert dat de contacten met oudere wijkbewoners en de politie niet goed is. Na de presentatie veiligheid kan dit onder de aandacht gebracht worden P Inwonersenquête (discriminatie in Overvecht): M. Joemman concretiseert of dit onderwerp geagendeerd kan worden. Annelore Zielstra (DMO) DB Werkgroep ouderen M Joemman wachten op vaststellen gebiedsplan De Gagel Januari 2011 Na zomer 2010 Komt terug in de wijkraadpleging 2011 Mohammed levert een concept tekst aan. 5

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Linda Voortman, Daan Valkenburg.

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Linda Voortman, Daan Valkenburg. Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 14 december 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Jasper Fastl, Abdel Harchaoui, Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht. 't Huis aan de Vecht Datum: 31 maart 2011 20.00 22.15 uur

Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht. 't Huis aan de Vecht Datum: 31 maart 2011 20.00 22.15 uur Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 31 maart 2011 Tijd: 20.00 22.15 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Rob van der Sande, Merijn van Elsäcker, Mohammed Joemman, Abdel

Nadere informatie

2009.42 (Herstructurering Stationsgebied). Dick de Soeten draagt het actiepunt over aan Jasper Fastl.

2009.42 (Herstructurering Stationsgebied). Dick de Soeten draagt het actiepunt over aan Jasper Fastl. Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: donderdag 9 september 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig met bericht: Overige aanwezigen: Notulen: Birgit Broenink,

Nadere informatie

Dick de Soeten, Daan Valkenburg, Noud van Louw, Michiel van Uden, Ellen van der Sluijs

Dick de Soeten, Daan Valkenburg, Noud van Louw, Michiel van Uden, Ellen van der Sluijs Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 13 oktober 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Pieter Felten, Jasper Fastl, Abdel Harchaoui, Job Haug, Mohammed

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn een aantal mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn een aantal mededelingen. Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: donderdag 1 september 2011 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig: Merijn van Elsäcker, Noud vd. Louw, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

Daan Valkenburg, Gülseren Urker, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Merijn Elsäcker, Pieter Felten

Daan Valkenburg, Gülseren Urker, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Merijn Elsäcker, Pieter Felten Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 29 juni 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig met bericht: Afwezig zonder bericht: Overige aanwezigen: Notulen: Birgit

Nadere informatie

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Mohammed Joemman, Alie Räkers en Michiel van Uden (met bericht van verhindering) Youssef Salhi (niet afgemeld)

Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Mohammed Joemman, Alie Räkers en Michiel van Uden (met bericht van verhindering) Youssef Salhi (niet afgemeld) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Buurthuis De Boog, Gambiadreef 60 Datum: donderdag, 18 april 2013 Tijd: 20.00-22.00 uur Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Merijn van Elsäcker (adviseur),

Nadere informatie

Afwezig met afmelding: Noud van der Louw, Sanne Nooijens, Alie Räkers, Wendy Nijkamp- de Leeuw, Birgit Broenink

Afwezig met afmelding: Noud van der Louw, Sanne Nooijens, Alie Räkers, Wendy Nijkamp- de Leeuw, Birgit Broenink Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: De Boog Datum: donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig: Els Wegdam, Gülseren Urker, Pieter Tijssen, Job Haug, Dick de Soeten, Joop Stek,

Nadere informatie

Nelleke Wuurman (voorzitter BPO), Radha Gangaram Panday (Denktank Sociale Cohesie), Selma Bas (Raadslid D66).

Nelleke Wuurman (voorzitter BPO), Radha Gangaram Panday (Denktank Sociale Cohesie), Selma Bas (Raadslid D66). Notulen bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: Wijkbureau Overvecht Datum: dinsdag 20 december 2011 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig: Els Wegdam, Gülseren Urker, Pieter Tijssen, Job Haug, Sanne Nooijens,

Nadere informatie

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen Wijkraad Overvecht t Huis aan de Vecht, donderdag 19 november 2009 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Birgit Broenink, Merijn van Elsäcker, Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua

Nadere informatie

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Verslag - Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 15 november 2007 Aanwezig: Overige aanwezigen: Afwezig: met kennisgeving Notulen: Job Haug, Jan de Jong, Alie Räkers, Jessy Riesthuis (secretaris),

Nadere informatie

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) verslag Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, dinsdag 21 oktober 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Merijn van Elsäcker, Job Haug, Jan de Jong, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij,

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: DOK030, Pretoriadreef 88 Datum: donderdag 17 december 2015 Aanwezig: Afwezig met bericht: Jasper Fastl (voorzitter), El Fdil Chahid, Abdel Harchaoui, Job

Nadere informatie

Merijn van Elsäcker, Jan de Jong, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis en Rob Vlugt

Merijn van Elsäcker, Jan de Jong, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis en Rob Vlugt Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 10 juli 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Toine van Roessel, Rob van der

Nadere informatie

Alie Räkers, Dick de Soeten, Harm Schoonhoven, Mohammed Joemman, Abdel Harchaoui (allen met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding)

Alie Räkers, Dick de Soeten, Harm Schoonhoven, Mohammed Joemman, Abdel Harchaoui (allen met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 12 december 2013 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Elfdil Chahid, Job Haug, Fadoua Koulij,

Nadere informatie

Mohammed Joemman, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis, Gülseren Ŭrker. Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Mohammed Joemman, El Hassan Ouhammou, Jessy Riesthuis, Gülseren Ŭrker. Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) verslag Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 18 september 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Notulen: Merijn van Elsäcker, Job Haug, Jan de Jong, Fadoua Koulij, Rudhira Krishnadath,

Nadere informatie

Elfdil Chahid, Alie Räkers en Mohammed Joemman (met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding)

Elfdil Chahid, Alie Räkers en Mohammed Joemman (met afmelding), Birgit Broenink (zonder afmelding) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 23 januari 2014 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Abdel Harchaoui, Job Haug, Johanna

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 10 november 2016 Aanwezig: Gert Balk, Jasper Fastl (voorzitter), Abdel Harchaoui, Fadoua Koulij, Alie

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 2 juli 2015 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Job Haug, Wendy Nijkamp-de Leeuw, Alie

Nadere informatie

Elfdil Chahid, Alie Räkers, Job Haug, Michiel van Uden, Dick de Soeten, Mohammed Joemman

Elfdil Chahid, Alie Räkers, Job Haug, Michiel van Uden, Dick de Soeten, Mohammed Joemman Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: dinsdag 12 november

Nadere informatie

Ida Thoenes (wijkbureau), Menno Visser (toehoorder), twee leden van bewonerscommissie Bruisdreef

Ida Thoenes (wijkbureau), Menno Visser (toehoorder), twee leden van bewonerscommissie Bruisdreef Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 27 februari 2007 Aanwezig: Overige aanwezigen: Afwezig met kennisgeving: zonder kennisgeving: Notulen: Annemarieke van Dorth-van Putten, Rudhira Jagessar,

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 18 september 2014 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 21 februari 2008 Aanwezig: Overige aanwezigen: Niet aanwezig: Met kennisgeving: Notulen: Merijn van Elsäcker, Mohammed Joemman, Jan de Jong, Fadoua Koulij,

Nadere informatie

Gerda Oskam (gemeenteraad, fractie D66) Alie Räkers (kandidaat wijkraadslid) Gwen Steehouwer (kandidaat wijkraadslid)

Gerda Oskam (gemeenteraad, fractie D66) Alie Räkers (kandidaat wijkraadslid) Gwen Steehouwer (kandidaat wijkraadslid) Notulen Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, donderdag 25 januari 2007 Leden wijkraad: Overige aanwezigen: Notulen: Alexander Borst, Merijn van Elsäcker (waarnemend voorzitter), Job Haug, David Hölscher,

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 22 januari 2015 Aanwezig: Jade Besuyen, El Fdil Chahid, Abdel Harchaoui, Job Haug, Fadoua Koulij, Alie

Nadere informatie

Ida Thoenes (wijkbureau), Bouchra Dibi (toehoorder), Dhr. Woersom (bewoner Bruisdreef), Gerry Quist (wijkbureau)

Ida Thoenes (wijkbureau), Bouchra Dibi (toehoorder), Dhr. Woersom (bewoner Bruisdreef), Gerry Quist (wijkbureau) Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, dinsdag 24 april 2007 Aanwezig: Overige aanwezigen: Afwezig met kennisgeving: zonder kennisgeving: Notulen: Marieke van Basten, Job Haug, David Hölscher, Rudhira Jagessar,

Nadere informatie

Marieke Bouwens (Rosenbaum Select Notulisten) & Verslaggevers

Marieke Bouwens (Rosenbaum Select Notulisten) & Verslaggevers Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 10 oktober 2013 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Merijn van Elsäcker, Toine van Roessel, Gemma Jansen

Nadere informatie

Martin Lomax (bewoner), Ad Tourné (secretaris BPO), Sander van Waveren (raadslid CDA) en Monique Theijsmeijer (wijkadviseur)

Martin Lomax (bewoner), Ad Tourné (secretaris BPO), Sander van Waveren (raadslid CDA) en Monique Theijsmeijer (wijkadviseur) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 11 december 2014 Aanwezig: Jade Besuyen, Mohammed Joemman, Wilhelmien Looymans, Wendy Nijkamp-de Leeuw,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 17 februari 2005

VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 17 februari 2005 VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 17 februari 2005 Aanwezige Wijkraadsleden: Overige aanwezigen: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Notulist: Vergaderdata 2005:

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 28 mei 2015 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Wilhelmien Looymans, Wendy Nijkamp-de Leeuw,

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 13 november 2014 Aanwezig: Jade Besuyen, Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Alie Räkers, Toine van Roessel, Harm Schoonhoven, Gülseren Urker, Els Wegdam en Nelleke Wuurman

Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Alie Räkers, Toine van Roessel, Harm Schoonhoven, Gülseren Urker, Els Wegdam en Nelleke Wuurman Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 17 maart 2016 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Job Haug, Mohammed Joemman, Alie Räkers, Toine van

Nadere informatie

Job Haug, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Gülseren Urker en Jos van Zanten

Job Haug, Fadoua Koulij, Alie Räkers, Gülseren Urker en Jos van Zanten Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 18 februari 2016 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Gert Balk, Abdel Harchaoui, Mohammed Joemman, Wendy

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 24 mei 2005

VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 24 mei 2005 VERSLAG van de vergadering van de Wijkraad Overvecht d.d. 24 mei 2005 Aanwezige Wijkraadsleden: Overige aanwezigen: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Notulist: Vergaderdata 2005: Alexander

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 (Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 Aanwezig: Nico Wester (NW) interim-voorzitter Cora Soetens (), secretaris Dick Commandeur (DC) lid Arie de Graaf (AdG), lid namens

Nadere informatie

2. Vaststellen agenda en verslag van 23 maart jl. Op verzoek van Alice wordt het volgende onderwerp aan de agenda toegevoegd: Van Lieflandlaan

2. Vaststellen agenda en verslag van 23 maart jl. Op verzoek van Alice wordt het volgende onderwerp aan de agenda toegevoegd: Van Lieflandlaan verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst: Wijkraad Noordoost Datum bijeenkomst 25 april 2006 Aanwezig: Afwezig: Verslag

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Jade Besuyen, Johanna Kolk, Fadoua Koulij, Wilhelmien Looymans, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Dick de Soeten, Joop Stek, Gülseren Urker

Jade Besuyen, Johanna Kolk, Fadoua Koulij, Wilhelmien Looymans, Michiel van Uden, Mohammed Joemman, Dick de Soeten, Joop Stek, Gülseren Urker Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 10 juli 2014 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Elfdil Chahid, Abdel Harchaoui, Job Haug, Wendy Nijkamp-de

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Ida Thoenes (wijkbureau), Liesbeth Maats (wijkbureau), Gerry Quist (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling), Dibi (Gemeenteraad)

Ida Thoenes (wijkbureau), Liesbeth Maats (wijkbureau), Gerry Quist (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling), Dibi (Gemeenteraad) Conceptverslag Wijkraad Overvecht Huis aan de Vecht, dinsdag 16 oktober 2007 Aanwezig: Merijn van Elsäcker, Job Haug, Jan de Jong, Alie Räkers, Jessy Riesthuis (secretaris), Toine van Roessel (penningmeester),

Nadere informatie

Wijkraadsvergadering Noordoost

Wijkraadsvergadering Noordoost verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst: Wijkraadsvergadering Noordoost Datum bijeenkomst 13 oktober 2005 Aanwezig:

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus RJ Utrecht Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 Datum: do. 11 mei 2017 Aanwezig: Gert Balk, Jasper Fastl, Wilhelmien Giessen, Job Haug, Mohammed Joemman, Soufian

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER Aanwezig: Sterre van den Berge, Jantine Bergman, Eveline Blasius, Gerlof Donga, Mirjam Goedkoop, Vera le Grand, Genèviéve Korte, J Man, Marie Meeusen en Paul

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 25 juni 2014 Vergaderdatum 21 mei 2014 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: dames Bakhuizen, Van den Dorpel, Van Haasteren,

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Wislaan 219 5406 AC uden Soort vergadering Medezeggenschapsraad Datum en tijd Dinsdag 27 januari 2014, aanvang 19.30 uur Lokatie Bs t Mulderke, wislaan 219 Notulist

Nadere informatie

Verslag vergadering bestuur Stichting Stadsmanagement Donderdag 21 april 2016

Verslag vergadering bestuur Stichting Stadsmanagement Donderdag 21 april 2016 Verslag vergadering bestuur Stichting Stadsmanagement Donderdag 21 april 2016 Aanwezig: Afwezig: Notuliste: Theo Maris (Voorzitter), Jan Moojen (TPE), Hans Oudshoorn (WSE), Nico Waalkes (Stadsherstel),

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG).

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG). Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 5 oktober 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek.

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 13 april 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-03. Datum : 13 april 2016. Aanwezig : Corrie de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad.

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad. PARTICIPATIERAAD Kort verslag P-raad aan : Leden participatieraad van : Elly Werkman datum : 1 juni 2015 aanwezig : Han van Oosterbos, Lidia Verstege, Elly Geurts, Carla Stapelbroek, Theo Beeftink, Fred

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

Inleiding / Wijkraadsleden / Wijkraadvergaderingen. Themabijeenkomsten / Contacten buiten de wijk

Inleiding / Wijkraadsleden / Wijkraadvergaderingen. Themabijeenkomsten / Contacten buiten de wijk Inhoudsopgave blz. 1 blz. 2 blz. 3/4 blz. 4/5 blz. 5 Inhoud Voorwoord Inleiding / Wijkraadsleden / Wijkraadvergaderingen Themabijeenkomsten / Contacten buiten de wijk Publiciteit / Participatie van wijkbewoners

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Bijeenkomst 22 juni 2017

Bijeenkomst 22 juni 2017 Notitie Rekenkamercommissie AOGW Bijeenkomst 22 juni 2017 Aan Raadswerkgroep Rekenkamercommissie Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk Vught, 19 juni 2017 Van Dr. Igno Pröpper www.partnersenpropper.nl www.opgavengestuurdwerken.nl

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezigen dorpsraad: Rene Derksen, Susan Dikker, Jurgen Thijssen, Marian Trommelen Overige aanwezigen:

Nadere informatie

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T Datum 26 april 2010 Kenmerk. Adviesraad voor de Detailhandel

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T Datum 26 april 2010 Kenmerk. Adviesraad voor de Detailhandel VERSLAG Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 26 april 2010 Kenmerk M E reaj.de.vries@dordrecht.nl Verslag 14 april 2010 Aanwezig Afwezig Notulist Zie onder Zie onder Reineke

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel 9-12-2014, in De Skalm te Stiens 19.30 uur Aanwezig: Jitske Tilstra Visser voorzitter, Gerard van Rijn secretaris, Jelle

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Centrale Medezeggenschapsraad

Centrale Medezeggenschapsraad Verslag CMR 6 september 2016 13.30 uur Aanwezig: M. Adhin (p), D. van den Berg (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (p), M. van der Horst (p), M. Meeusen (p), K. Post (p), K. van der Putte (p), S. Spil (p),

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezig: Afwezig: Gast: Anita Gerritsen, Rene Derksen, Hans Hofs, Marian Trommelen Ellen van Hierden,

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan.

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan. Notulen MR vergadering Datum: 12 september 2016 Aanwezig André Baardwijk a.w.baardwijk@delagewaard.nl Karin van den Berg k.vandenberg@csgdewaard.nl Esther van Efferen e.vanefferen@cedgroep.nl Helma Heesterman

Nadere informatie

Wijkgericht werken in een nieuwe jas. Handboek

Wijkgericht werken in een nieuwe jas. Handboek Wijkgericht werken in een nieuwe jas Handboek Wijkgericht werken in een nieuwe jas Toelichting op de uitvoeringspraktijk Inleiding Dit toelichting is ontwikkeld in het kader van de notitie Wijkgericht

Nadere informatie

Wijkraadavond. Leidsche Rijn Centrum

Wijkraadavond. Leidsche Rijn Centrum De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Wijkraadavond Leidsche Rijn Centrum mei 2015 Agenda Wijkraadavond 19 mei 2015 Korte inleiding (met o.a. meest actuele plattegrond) Welke informatie hebben we al

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Vergaderverslag Bijeenkomst herontwikkeling openbare ruimte Verslag door K. Wolswijk-Deckers Centrumgebied Overvecht Datum

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN (A) EN TOEZEGGINGENLIJST (T) STADSDEELCOMMISSIE WEST 2011/2012/2013

AANDACHTSPUNTEN (A) EN TOEZEGGINGENLIJST (T) STADSDEELCOMMISSIE WEST 2011/2012/2013 Onderwerp Stand van zaken Einddatum Aandachtspunten A.1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld 30-10-2012: wethouder: in de cievergadering in begin 2013 wordt er aandacht - weer op de lijst op verzoek van N.

Nadere informatie