Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg"

Transcriptie

1 Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 20 januari 2011 Tijd: uur Aanwezig: Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy Nijkamp-de Leeuw, Alie Räkers, Toine van Roessel, Joop Stek, Merijn Elsäcker, Linda Voortman, Liesbeth Maats, Pim Walenkamp, Dick de Soeten, Michiel van Uden, Els Wegdam, Gülseren Urker Afwezig met bericht: Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg Verslag: Corien Rous 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Pieter Felten verlaat de wijkraad. Hij is niet lang bij de wijkraad geweest, maar was een gewaardeerd lid. 2. Vaststellen verslag en actiepuntenlijst 18 november en 14 december 2010 Opmerkingen naar aanleiding van het verslag d.d. 18 november 2010: Zie pg. 1 bij afwezig: Michiel was wel aanwezig. Dit dient gewijzigd te worden. Opmerkingen naar aanleiding van de actielijst d.d. 18 november 2010: Er zijn geen opmerkingen over de actielijst. Opmerkingen naar aanleiding van het verslag d.d. 14 december 2010: Zie pg. 1 punt L: Dit punt is een tijd geleden behandeld. Twee keer per jaar wordt de langetermijnlijst geactualiseerd. Zie pg. 1, bij 'aanwezig': hier ontbreekt de naam van Gülseren Urker. Zie pg. 4, punt 5 Prikborden: Job heeft al wel prikborden gespot. Liesbeth zal een lijst aanleveren met locaties in Utrecht waar de prikborden staan. Opmerkingen naar aanleiding van de actielijst d.d. 14 december 2010: Advies over uitwerken van een wijkgerichte uitwerking in de woonvisie: Dit staat op de agenda van deze vergadering Advies over omzettings- en splitsingsvergunningen: Dit staat eveneens op de agenda van deze vergadering Advies uitbrengen over het actieplan wonen en de woonwerkvoorziening Parana: Job neemt contact op. 3. Mededelingen: Wijkbureau Volgende week dinsdag worden de veiligheidscijfers stadsbreed openbaar gemaakt. Liesbeth kan alvast verklappen dat de sterkste daling in criminaliteit in Overvecht is. Op 12 januari is de open dag van de Dutch Health Tech Academy. Op 8 maart wordt er een spiritbijeenkomst gehouden voor de gebiedspromotie, van uur. De uitnodiging volgt nog. 1

2 Op 17 maart komt de raad weer in de wijk langs. Het onderwerp zal ouderen zijn. Birgit neemt namens de werkgroep ouderen contact op. Bij de THEMA-dreven is er een procesmanager aangenomen. Hij is op dit moment in overleg met diverse partijen om daar informatie op te halen. Het stuk voor het college zal nog volgen. Wellicht kan het een onderdeel worden voor de avond van de woonvisie. De notitie moeilijk bereikbare groepen is gereed. DMO heeft aangegeven deze in een kleine groep voor te willen bespreken, alvorens de notitie in de wijkraad te bespreken. De voorzitter geeft aan dat zij de notitie tegemoet ziet en dat vervolgens beslist zal worden hoe de behandeling plaatsvindt. Liesbeth zag in de afsprakenlijst van het DB iets staan over de Sociale Wijk Ontwikkeling en dat dit uit het wijkactieplan betaald wordt. De SWO loopt echter al langer dan het wijkactieplan. Het is momenteel onduidelijk voor de SWO en veel andere projecten of er nog financiële middelen zijn na de afloop van het wijkactieplan. Meer duidelijkheid moet het komende halfjaar komen. De wijkraad vind het belangrijk om tijdig geïnformeerd te worden, zodat er ook tijdig een reactie op gegeven kan worden. Wijkraad Er staat een vergadering ingepland op 2 juni, maar dit is hemelvaartsdag. De vergadering is verzet naar 31 mei, dit moet nog gewijzigd worden in het overzicht. Merlijn heeft een uitgeprinte versie van de opzet voor de themavergadering over de woonvisie meegenomen. Abdel was vanmiddag op uitnodiging van Labyrinth bij de focusgroep voor ondernemers uit Overvecht. Hij wil hier graag meer aandacht voor in de wijkraad. Hij zal verder nadenken over een concreet voorstel. Pim is bij de nieuwjaarsbijeenkomst geweest van de Ondernemers Vereniging Overvecht (OVO). Hij stelt voor om Gerard Kooijman en Simon Fortuyn een keer uit te nodigen bij een wijkraadvergadering om meer te vertellen over waar zij mee bezig zijn. Linda Voortman meldt dat er binnenkort een debat is over de wijkaanpak in de Tweede kamer. Zijn er specifieke vragen van de wijkraad die zij kan meenemen in het debat? De wijkraad zal hier over nadenken. Linda zal een reminder sturen per . Els heeft een conceptadvies van de wijkraad West ontvangen over omzettingsvergunningen en een mail rondgestuurd of de wijkraad het advies van wijkraad West wil ondersteunen. Een andere mogelijkheid is het schrijven van een eigen advies. Er zijn twee opmerkingen over het advies van wijkraad West: de leefbaarheidstoets moet meetbaar en controleerbaar worden en de brandveiligheid dient expliciet opgenomen te worden in het advies. De wijkraad zal het advies ondersteunen met de aanvullingen die hierboven zijn genoemd. Dick zal hier een brief aan b&w over opstellen. Hij geeft aan dat het BPO het advies ook ondersteunt. Liesbeth vult aan dat het wijkbureau ook meer informatie zal gaan leveren over het onderwerp omzettingsvergunning. Is de wijkraad voor een wijkbericht? En zijn er nog specifieke buurten waar extra aandacht aan besteed moet worden? Joop wil hier wel over meedenken. 4. Terugkoppeling door wijkraadleden van activiteiten Joop en Mohammed zijn bij het raadsbezoek aan de wijk geweest. In het stationsgebied wordt het een en ander verbeterd en opgeknapt: de Hik ontwerpers zijn bezig om daar een mooi ontwerp te maken bij de trappen. Daarnaast kan er straks bij De Wissel koffie gedronken worden. Alie en Job maken zich zorgen over de toegankelijkheid voor gehandicapten. Daarnaast moet het geen aanzuigende werking krijgen op jongeren om daar te gaan hangen in de avonduren. Liesbeth geeft aan dat de lift en de leuning beiden wel in de planning zitten. Veiligheid is natuurlijk ook een aandachtspunt. Liesbeth zal dit voor de zekerheid nagaan. De oplevering op 30 maart wordt niet meer gehaald en wordt verschoven. 2

3 Joop is samen met Alie naar de bijeenkomst van Lesi geweest. De vergaderingen blijven vooral in de analyse fase hangen, er lijkt weinig toegewerkt te worden naar een concrete aanpak. De wijkraad adviseert dit overleg toch voor een langere tijd te volgen, om te kijken of het concreter wordt. De denktank sociale cohesie zou misschien een keer kunnen aansluiten. Jasper kan vanavond niet aanwezig zijn maarheeft laten weten dat de denktank sociale cohesie binnenkort een bewonersavond organiseert over de herontwikkeling van de Watertoren. De vraag van de denktank is of de wijkraad wil samenwerken hierin en of de wijkraad de uitnodiging wil ondertekenen. De wijkraad zal de uitnodiging niet ondertekenen, maar wil natuurlijk wel de uitnodiging doorsturen in haar netwerk. Dit punt kan in zijn algemeenheid wellicht behandeld worden bij het stappenplan communicatie verder op de agenda. De werkgroep verkeer meldt dat naar aanleiding van de wervingsbijeenkomst op 21 september in De Dreef, er een participatiegroep voor de NRU geformeerd is. De voorlopige naam is DROOM (De Ringweg Overvecht Op Maat), maar dit is nog niet definitief. De groep bestaat uit 20 personen met zeer verschillende achtergronden. Op 16 december is de participatiegroep bijeen geweest. De aanpak is geformuleerd door een kerngroep van een paar personen, waaronder de planning, marketing en de vorm van participatie die zij beogen (de hoogste vorm: co-productie). Op 9 februari komen ze opnieuw bijeen in Buurthuis De Boog om uur. Er kan door andere wijkraadleden aangesloten worden. De groep valt op dit moment nog onder het BPO, maar wil zelfstandig en onafhankelijk functioneren. Het is echter wel een onderwerp van discussie in welke vorm dit dan gegoten moet worden. Toine adviseert om in de planning een datum te stellen wanneer de participatiegroep duidelijkheid wil hebben over de planvorming rondom de NRU. De participatiegroep kan een keer uitgenodigd worden in de wijkraadvergadering wanneer het plan van aanpak gereed is. Job zal de notulen van de eerste vergadering toesturen. 5. Veiligheid Els wil naar aanleiding van een vraag van een wijkraadlid weten of de andere wijkraadsleden het een goed idee vinden om de politie uit te nodigen en welke onderwerpen dan met hen besproken kunnen worden. Gülseren stelt voor de veiligheidscijfers die volgende week openbaar worden, met de politie te bespreken, omdat hierconcrete vragen uit voort kunnen komen. Eventueel kan gevraagd worden om een toelichting op de de organisatie van de politie, bijvoorbeeld het functioneren van de servicebaliedit kan gekoppeld worden aan de veiligheidsrapportage en het advies leefbaarheid. 6. Wijkraadpleging 2011 Suggesties voor mogelijke onderwerpen wijkraadpleging: -Gezondheid & armoede (Joop/Joeman/Pim) -Verkeer & Vervoer (Job) -Sociaal isolement bij diverse doelgroepen (Fadoua) -Onderwijs & werkgelegenheid (El Hassan) Op dit moment zijn de meest aansprekende onderwerpen gezondheid&armoede en verkeer&vervoer. Voorstellen kunnen ingediend worden per mail, zodat de volgende vergadering een besluit genomen kan worden. PAUZE 7. Woonvisie Inventarisatie vragen: Job vraagt zich af of het beeld van de wijk en de specifieke inrichting wel echt vooruit gaat met de sloop-en nieuwbouw. De nieuwbouw van Loevenhout op de plek waar het Titus Brandsma stond is wat hem betreft niet een vooruitgang. De wijkraad heeft indertijd de ruimtelijke visie met de gebiedsplannen de Gagel en Spoorzone onderschreven. Maar de positie van de wijkraad dient wellicht opnieuw geformuleerd te worden. De plannen voor nieuwbouw zijn klaar, maar er gebeurt momenteel niets. De benadering van bewoners verloopt niet juist. Er heerst teleurstelling over participatie: er worden bijvoorbeeld wel enquêtes afgenomen om de bewoners te betrekken, maar daarna volgt er geen terugkoppeling meer. 3

4 Huidige plannen dienen getoetst te worden aan de (toenmalige) ruimtelijke visie. Andere vragen en suggesties over de woonvisie kunnen naar Merijn gestuurd worden. Algemeen wordt geconcludeerd dat de samenstelling van de wijkraad voor de helft is gewijzigd en dat dit ook van invloed kan zijn op hoe de wijkraad nu naar de woonvisie kijkt. 8. Communicatie met de achterban Dit agendapunt wordt opgeschoven naar de volgende vergadering (agendering voor de pauze). 9. Rondvraag Els is bij de stedelijke avond wijkgericht werken geweest. Er kwam veel commentaar op het huidige plan maar het was een nuttige avond. Wethouder Jeroen Kreijkamp was aanwezig. Pim vraagt zich af wat het onderscheid is tussen de behandeling van de mededelingen van de wijkraadsleden (portefeuille rapportage) en de rondvraag. Wellicht kan de rondvraag per mail gedaan worden. Het DB zal hier over nadenken. Er is nog geen groen licht gegeven voor 'de Tocht'. Maandag is er weer overleg met het wijkbureau en Zimihc. Job is bezig met een inventarisatie aan ideeën voor de Tocht. Ideeën zijn welkom. Pim vraagt aandacht voor de Raads Informatie Avonden (de RIA's). Het is interessant om te volgen welke onderwerpen op de agenda staan en een RIA kan ook bijgewoond worden. Als werkgroep kan hier ook op geanticipeerd worden. Els zal de nieuwsbrief van de gemeente rondsturen, waarvoor men zich kan aanmelden. Actiepuntenlijst nummer datum actie wie wanneer Ideeën aanleveren bij het DB voor het thema voor de Allen voor 21 februari volgende wijkraadpleging Brief aan BenW schrijven om het advies van wijkraad West te ondersteunen. Dick de Soeten Advies uitbrengen over het actieplan wonen en de woonwerkvoorziening Parana. Noud van Louw Job Haug Pim Walenkamp Job neemt contact op hierover. Job Suggesties voor behandeling Allen van het thema woonvisie in de wijkraad naar Merijn sturen Lijst aanleveren met locaties in Liesbeth Maats Utrecht waar de prikborden staan Contact opnemen voor inbreng Birgit van de werkgroep ouderen in raad in de wijk Notitie moeilijk bereikbare Liesbeth Maats doelgroepen naar DB sturen Uitwerken thema ondernemers Abdel Navraag doen bij Prorail over Liesbeth Maats de toegankelijkheid voor gehandicapten bij het nieuwe ontwerp station Terugkoppeling aan denktank Els over besluit over bewonersavond herontwikkeling de Watertoren De participatiegroep NRU kan Job een keer uitgenodigd worden wanneer het plan van aanpak gereed is. 4

5 Job zal de notulen van de eerste vergadering toesturen Agendapunt 'communicatie met de achterban' wordt verschoven naar het overleg van 3 maart, op de agenda voor de pauze Ideeën voor 'De Tocht' kunnen aangeleverd worden bij Job Job DB Allen Langetermijnlijst nummer zie notulen onderwerp wie voortgang E Lokaal Maatwerk. Dit punt wordt aangehouden op de lijst. H Terugkoppeling door DMO van de WMO (n.a.v. evaluatie WMO) I Advies jongeren: Annelore Zielstra zal na de zomer een terugkoppeling geven over het onderzoek naar de website jong030 en andere maatregelen. J Stilstaan bij algemene factoren die uit de 3 wijkraadplegingen naar voren komen N De werkgroep ouderen constateert dat de contacten met oudere wijkbewoners en de politie niet goed is. Na de presentatie veiligheid kan dit onder de aandacht gebracht worden P Inwonersenquête (discriminatie in Overvecht): M. Joemman concretiseert of dit onderwerp geagendeerd kan worden. Annelore Zielstra (DMO) DB Werkgroep ouderen M Joemman wachten op vaststellen gebiedsplan De Gagel Januari 2011 Na zomer 2010 Komt terug in de wijkraadpleging 2011 Mohammed levert een concept tekst aan. 5

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: 20.00-22.30 uur Aanwezig: ca. 80 personen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie