Pastoor Verlindenstraat HV BERLICUM Tel: adres: SCHOOLPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN"

Transcriptie

1 Pastoor Verlindenstraat HV BERLICUM Tel: adres: SCHOOLPLAN

2 Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2

3 Schoolplan basisschool Herman Jozef Voorwoord Voor u ligt het schoolplan van basisschool Herman Jozef voor de periode van augustus 2011 tot augustus In dit plan wordt het beeld geschetst van de huidige situatie en de schoolontwikkeling voor de komende 4 jaar. In samenhang met de schoolgids en het jaarboekje bieden wij duidelijkheid naar ouders en leggen wij verantwoording af naar het bevoegd gezag, de overheid en andere maatschappelijke geledingen. In de schoolgids wordt de organisatiestructuur van de school, de visie en andere belangrijke informatie beschreven. Hiervoor verwijzen we dan ook naar de schoolgids. In dit schoolplan geven wij met de situatie van 2011 als uitgangspunt aan waar de komende 4 jaar de accenten in de schoolontwikkeling zullen liggen op het gebied van 1. Onderwijskundig beleid 2. Zorg voor kwaliteit 3. Personeelsbeleid 4. Financieel en materieel beleid 5. Overige beleidsterreinen De praktische uitwerking van de beleidsplannen vindt u steeds terug in de jaarplannen van de school. In het onderwijskundig jaarverslag kunt u de evaluatie van de plannen terugvinden. Dit schoolplan is opgesteld door de directie van de school, in samenspraak met het team en de MR. Hierbij is gebruik gemaakt van het schoolplan , het Kwaliteits Meetinstrument Primair Onderwijs (KMPO),verslag van de inspectie n.a.v. het schoolbezoek op 14 april 2010, reeds eerder geformuleerde beleidsonderdelen, verslagen van onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen en gesprekken met de intern begeleider. Dit plan heeft de instemming van de MR en het bestuur. Jaarlijks worden de opbrengsten uit dit plan geëvalueerd op een studiedag. Dit vindt u terug in het onderwijskundig jaarverslag. Waar nodig worden de veranderingsplannen bijgesteld en als jaarplan toegevoegd aan dit schoolplan. Op deze manier ontstaat een levend document dat als basis kan dienen voor het volgende schoolplan en dat borg staat voor de doorgaande lijn in de school. Als basisschool Herman Jozef hopen we met dit plan duidelijk te maken waar wij als school voor staan. Tussentijdse aanpassingen zijn ook terug te vinden in de schoolgids en het jaarboekje, welke jaarlijks worden bijgesteld. Dit plan dient dan ook altijd in samenhang met deze twee documenten gelezen te worden. De schoolgids gaat naar die ouders die voor het eerst op onze school inschrijven en naar die ouders die er om vragen. Het jaarboekje gaat jaarlijks naar ieder gezin. Beide documenten staan ook op de website van de school. We zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin ons beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. We streven naar een levend document dat verder verfijnd kan worden, gedragen wordt door alle medewerkers, leesbaar is, en instemming geniet van alle interne en externe instanties die betrokken zijn bij onze school. 3

4 Schoolplan basisschool Herman Jozef De opdracht van de school 2.1 De missie van onze school Vanuit onze algemene onderwijsvisie, onze identiteit en kijk op de samenleving omschrijven we de missie/visie van onze school als volgt: Een goede basis voor de toekomst van de kinderen, in een persoonsgerichte, vriendelijke en veilige leeromgeving Wij zien het als onze belangrijkste taak kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Belangrijk daarbij zijn: Uitdagend: voor zowel kinderen als leerkrachten Aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen: visueel aantrekkelijk onderwijs Partnerschap: waarbij wij als leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het onderwijskundige gedeelte, en wij samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor het pedagogisch klimaat. 2.2 Onze visie op onderwijs identiteit samenleving veiligheid en sfeer Onderwijs: Om te komen tot een beschrijving van een algemene onderwijsvisie hebben we als team ons expliciet afgevraagd waar we als school voor staan. De volgende uitspraken waren daarbij richtinggevend: Er wordt goed onderwijs gegeven Aan kinderen wordt veel individuele aandacht en zorg besteed door de leerkrachten Waarden, normen en het oog hebben voor de wijze waarop men op school met elkaar omgaat zijn van belang. Er wordt onderwijs gegeven vanuit een gezonde, prettige, veilige, vertrouwde en rustgevende sfeer. Samenwerken vinden we erg belangrijk: binnen de klas, het team van leerkrachten en met de ouders. Op grond van deze uitspraken formuleren wij onze visie op onderwijs als volgt: Basisschool Herman Jozef is een veilige, betrouwbare school, die aantrekkelijk en eigentijds onderwijs aanbiedt aan de leerlingen. Een school waarin leerkrachten, leerlingen en ouders samenwerken en elkaar zien als partner, waarbij ieder zijn/haar verantwoordelijkheden kent. Een school waar elk kind zo goed mogelijk begeleid wordt ( afhankelijk van de mogelijkheden) naar een passende plaats in het vervolgonderwijs. Identiteit en samenleving De medewerkers van onze school laten zich in het werk en in hun omgang met de kinderen inspireren door christelijke waarden en normen. De katholieke identiteit willen we niet alleen in catecheselessen tot uiting laten komen, maar in het hele schoolgebeuren. Zo vinden we het belangrijk dat iedereen op school elkaar respecteert zoals hij is. Wij proberen hier in de praktijk aan te werken. Ons staat een kind voor ogen, dat het evenwicht gevonden heeft tussen zijn/haar individualiteit en groepslid zijn. We proberen kinderen het gevoel te 4

5 Schoolplan basisschool Herman Jozef geven, dat ze iemand zijn, dat ze meetellen. Door kinderen vooral positief te benaderen, zullen ze ook zichzelf en de ander zo gaan zien. De positieve benadering die we voorstaan betekent niet, dat we elk gedrag van kinderen tolereren en nooit onze afkeuring uitspreken. We vinden wel dat een positieve benadering de boventoon moet voeren. Wij zijn er ons van bewust, dat we hierin een voorbeeldfunctie hebben. De kinderen zullen zich aan ons spiegelen. Het is belangrijk, dat we waarden, die we voorstaan, ook voorleven. Vooral de voorgeleefde waarden zullen zich in het kind vastzetten. Met vallen en opstaan zullen we die taak in samenwerking met de ouders proberen zo goed mogelijk te realiseren. Veiligheid en sfeer Een goede sfeer op school vinden we van groot belang. Pas als een kind zich thuis voelt kan het zich op een goede manier ontwikkelen. Om pesten en ander minder vriendelijk gedrag te voorkomen, wordt aan de sociale omgang expliciet aandacht geschonken. Vooral aan het begin van het schooljaar besteden we schoolbreed veel aandacht aan de afsprakenslang. Deze afsprakenslang vindt u in elke groep terug. Een goed contact met de ouders vinden we daarbij ook van wezenlijk belang ( voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids) Van visie naar praktijk Hoe kunnen wij onze visie en missie vormgeven in de praktijk op onze school? In enkele plenaire vergaderingen en studiedagen met het team in het schooljaar hebben we ons daarover gebogen. In gezamenlijkheid is besloten om ons onderwijs te baseren op de volgende 4 fundamentele pijlers waarin wij geen volgorde van belangrijkheid hebben aangebracht. Zelfstandigheid Zelfverantwoordelijkheid Uitgaan van de leef en belevingswereld Veilige sfeer Op de Herman Jozefschool vinden we zelfstandigheid belangrijk. Zelfstandigheid vergroten heeft als doel het hebben van vertrouwen in jezelf en het geven van vertrouwen in een ander. Daarnaast willen we bereiken dat iedereen op deze school een balans heeft van afhankelijkheid daar waar nodig (zelfstandigheid in gezamenlijkheid) en onafhankelijkheid (dat wat je zelf kunt ook zelf doet). Hiermee kan iedereen ook beoordelen wat je nodig hebt om iets te volbrengen en daarin zelf beslissingen te nemen. We kunnen de zelfstandigheid vergroten door het volgende gedrag te laten zien: Bevestiging geven als iemand iets goed doet Accepteren van (positieve) kritiek Weten welke stappen je moet bewandelen,structuur Iemand aanspreken op zijn/haar capaciteiten Als leerkracht ook het kind de kans te geven om zelfstandigheid te laten zien Als uitvloeisel van zelfstandigheid willen we op de Herman Jozefschool dat iedereen ook een stuk zelfverantwoordelijkheid laat zien. Voor leerlingen en teamleden betekent dit dat zij keuzes kunnen maken en daarvoor de verantwoording nemen wat zij wel of niet doen/laten zien op basis van de gevolgen van deze keuzes. Je moet elkaar ook op deze zelfverantwoordelijkheid kunnen aanspreken. Om zelfverantwoordelijkheid ook te kunnen ontwikkelen realiseren we dat: Iedereen ook de gelegenheid moet krijgen om zelfverantwoordelijk te zijn. Iedereen alleen verantwoordelijkheidsgevoel kan aanleren, door de verantwoordelijkheid ook te bespreken De ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid groeit met de toename van meer zelfstandigheid 5

6 Schoolplan basisschool Herman Jozef We aansluiten bij de (on)mogelijkheden van ieder persoon We willen op school uitgaan van de leef en belevingswereld van het kind. Dit betekent dat onderwijs en interactie zodanig vorm krijgen dat de betrokkenheid van kind en leerkracht groter wordt bij inhoud en bij elkaar. Hiermee willen we bereiken dat de informatieopname bij het kind vergemakkelijkt wordt. De leefwereld is een concreet gegeven en wordt steeds groter naarmate de leerling ouder wordt. De belevingswereld heeft een emotioneel kenmerk: hoe kijkt het kind tegen de dingen aan? Om te kunnen werken vanuit de leef-en belevingswereld realiseren we ons het volgende: We willen weten wat het individuele kind bezig houdt en interesseert We willen weten in welke leefwereld het individuele kind zich vooral beweegt Methodes voor ons de leidraad zijn, die we als leerkracht volgen. We als leerkracht de flexibiliteit hebben om individueel gericht te zijn We weten wanneer we de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij de belevingswereld en leefwereld van het kind De digitale omgeving van het kind is hierbij erg belangrijk en blijft continu een aandachtspunt binnen ons onderwijs. 6

7 Schoolplan basisschool Herman Jozef Wij vinden het belangrijk en zelfs een voorwaarde om in een veilige sfeer te werken. Een veilige sfeer houdt in dat mensen niet bang zijn om fouten te durven maken, iedereen met een gerust hart de eigen mening en visie kan uitspreken, maar ook zeker dat je als persoon gehoord wordt. Om de veilige sfeer te bevorderen hebben we ook een aantal regels afgesproken. We zijn ook alert dat iedereen zich aan de vastgestelde regels houdt. Binnen deze veilige sfeer willen we bereiken dat: We elkaar durven aan te spreken op gedrag en houding We elkaar durven te bevragen en open staan voor elkaars mening en verschillen ook kunnen accepteren Kritiek kunnen aanvaarden Iedereen ook leert dat op het moment dat een situatie minder veilig is, je zelf de veiligheid kunt vergroten Realiseren dat je werkt vanuit een eigen gekleurd beeld. 1. Onderwijskundig beleid A. Vak- en vormingsgebieden In het volgende overzicht wordt per vak- en vormingsgebied aangegeven welke methoden en aanvullende materialen in gebruik zijn, of ze beantwoorden aan de kerndoelen en het referentieniveau van de methode. Ook wordt aangegeven, of het betreffende gebied verandering/verbetering behoeft en als zodanig wordt meegenomen in de beleidsvoornemens. De instrumenteel-cursorische vakken Methoden/materialen Rekenen en Wiskunde * Schatkist (groep 1-2) Pluspunt ( groep 3 tot en met 8) * Aanvullend: remediërend en verrijkend materiaal Nederlandse taal * Schatkist (groep 1-2) Wat zeg je? ( groep 1-2) * Veilig Leren Lezen (groep 3) * taal op maat * leeslink * Estafette * pennenstreken gr.1,2 en 3 * Schrijven in de basisschool Volledigheid kerndoelen De methoden beantwoorden volledig aan de kerndoelen. De methoden voldoen volledig aan de kerndoelen. Referentieniveau 1F 1F Beleidsvoornemens/plannen In het schooljaar zal de methode pluspunt vervangen worden. Schrijfmethode pennenstreken wordt geleidelijk ingevoerd. Engelse taal *Let s do it ( groep 7 en 8) De methode voldoet volledig aan de kerndoelen Geen actiepunten noodzakelijk. De wereldoriënterende vakken Methoden/materialen Volledigheid kerndoelen Beleidsvoornemens/plannen Aardrijkskunde zal deze methode 7

8 Schoolplan basisschool Herman Jozef * wijzer door de wereld Deze methode voldoet volledig * Mini-atlas aan de kerndoelen Geschiedenis * wijzer door de tijd Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen Natuur en techniek * wijzer door natuur en techniek Techniektorens ( groep 1 t/m8) Bevordering sociale redzaamheid waaronder gedrag in het verkeer * Wijzer door het verkeer (groep 4 t/m 8) Wijzer groep 3-4 ( wereldorientatie) Verkeerskalender groep 1-2 Deze methoden voldoen volledig aan de kerndoelen Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen vervangen worden Deze methode wordt in en in gefaseerd vervangen. De muzisch-expressieve vakken Methoden/materialen Volledigheid kerndoelen Beleidsvoornemens/plannen Muziek * Muziek moet je doen (groep 1 t/m 8) Aanvullend materiaal: Diverse muziekinstrumenten Deze methode beantwoordt aan de kerndoelen Tekenen en handvaardigheid * Uit de kunst (groep 1 t/m 8) Bewegingsonderwijs * Bewegingslessen voor Kleuters (groep 1-2) * Basislessen (groep 3 t/m 8) De sociaal-emotionele vorming Deze methode beantwoordt aan de kerndoelen Deze methoden beantwoorden aan de kerndoelen Methoden/materialen Volledigheid kerndoelen Beleidsvoornemens/plannen * jij en ik afsprakenslang Deze methode beantwoordt aan de kerndoelen Regenboogprojecten katechese groep 1 tot en met 8 B. Ontwikkeling Educatief Cluster Dit hoofdstuk is de schoolspecifieke concretisering van het Beleidsplan ontwikkeling Educatieve Clusters uit het strategisch beleidsplan van SKIPOS, waarnaar wij verwijzen voor nadere inhoudelijke informatie. 8

9 Schoolplan basisschool Herman Jozef In eerste instantie wordt gewerkt aan het realiseren van het ambitieniveau Hand in hand. Een eventuele doorontwikkeling naar het ambitieniveau Cheek to cheek behoort tot de mogelijkheden. Doelstelling: De school ontwikkelt zich binnen vastgestelde kaders tot een brede school met een geïntegreerd aanbod voor voorschoolse educatie, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en een aanbod voor culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. De volgende doelstellingen worden over de komende vier schooljaren ingepland: Algemeen Het ontwikkelen van een gedeelde pedagogische-didactische visie met de partners. Het vaststellen van het ambitieniveau van samenwerking met de partners: o De ambities uitwerken en van duidelijke kenmerken voorzien. Er wordt gestreefd naar een doorgaande ontwikkelingslijn voor de doelgroep(en) in longitudinale zin. Mogelijk stellen een of meer partners ook doelen voor de ontwikkeling van de buurt. Het vaststellen van de algemene doelstellingen met de partners. o De te behalen algemene doelstellingen worden in de vorm van activiteitenplannen uitgewerkt. In een tijdpad aangeven in welk tempo de ambities met betrekking tot de ontwikkeling van een Educatief Cluster worden waargemaakt. Overdracht en afstemming van activiteiten Het opstellen van een protocol voor de overdracht tussen de partners om een sluitend zorgnetwerk te creëren. Het afstemmen en vaststellen van de inhoudelijke samenwerking met de partners. Organisatiekader Vaststellen met welke partners wordt samengewerkt. o De kernpartners van de school in het Educatief Cluster zijn: Een peuterspeelzaal. Een kinderdagverblijf. Een organisatie voor BSO o De ketenpartners van de school in het Educatief Cluster zijn: Organisaties die in samenwerking met de kernpartners activiteiten aan kinderen aanbieden (culturele, recreatieve en sportieve activiteiten). Organisaties die zorg verlenen, bijv. GGD (schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige, jeugdzorg) en Vivent. Het organiseren van de overlegvormen: o Regiegroep, bestaande uit de leidinggevenden van de kernpartners (Directeur van de school wordt voorzitter) o Werkgroepen, bestaande uit personeelsleden van de kernpartners (multidisciplinair). o Gebruikersoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van de kernpartners. Huisvesting Het realiseren van een MFA in samenwerking met kernpartners en gemeente. De pedagogisch-didactische visie is vertaald in de vormgeving/ontwerp van het gebouw, of in de situering en het gebruik van gebouwen en openbare ruimte in de lokale omgeving. Cultuuromslag Het creëren van een systeembewustzijn waaruit duidelijk wordt dat de kernpartners en ketenpartners samen zorg dragen voor de ontwikkeling van de kinderen Jaarplannen De activiteiten worden geconcretiseerd in de jaarplannen. De evaluatie van de doelstellingen en activiteiten van het onderwijskundig jaarplan kunnen leiden tot aanpassingen. Eventuele verdere ontwikkeling: 9

10 Schoolplan basisschool Herman Jozef Cheek to cheek: doorgaande lijn: samen leren en ontwikkelen. De partners formuleren gezamenlijk: o Ontwikkelingsdoelen voor de doelgroep: gelet op de ontwikkelingseisen voor het maatschappelijk functioneren, talentontwikkeling, vragen en behoeften vanuit de doelgroepen zelf (vraag- en probleemgericht). o Welk soort activiteiten, maar ook welke werkwijzen en competenties daarvoor van belang zijn. o Welke meerwaarde de samenwerking van juist deze partners heeft met het oog op deze ontwikkelingsdoelen, werkwijzen en competenties. Op basis hiervan ontwikkelen de partners samen een programmering met een doorgaande ontwikkelingslijn: tussen de activiteiten van de diverse partners door de jaren heen, onder en na schooltijd, met verplichte en keuzeonderdelen. De doorgaande lijn bestaat niet (alleen) uit optimale aaneenschakeling van ieders activiteiten, maar ook uit gezamenlijk ontwikkelde en uitgevoerde activiteiten waarin allerlei competenties betekenisvol bijeenkomen. De doorgaande lijn ontstaat ook doordat de diverse professionals leren van elkaars werk, werkwijze en competenties. Bij een goed inzicht in overeenkomsten en/of verschillen tussen diverse functies en competenties kan er sprake zijn van toepassing van combinatiefuncties, personele uitwisseling. 1 0

11 C. Beschrijving van het zorgstructuur: met daarin: groeps- / leerlingenbespreking schema Wilma met verwijzing naar zorgplan Bovenschoolse zorgstructuur: IB overleg WSNS: De intern begeleiders van Skipos maken deel uit van het intern begeleiders netwerk van het samenwerkingsverband WSNS Vught. 1 keer per maand op dinsdagmiddag komen alle intern begeleiders van dit samenwerkingsverband bij elkaar. In het schooljaar is gestart met een scholing m.b.t. Passend onderwijs. Onder leiding van een begeleider van WSNS en samen met de directies is een visie geformuleerd en een aanzet gegeven tot het concretiseren van deze visie op de werkvloer. Verder besteden zij aandacht aan intervisie. Vanuit het samenwerkingsverband worden voor de leerkrachten diverse mogelijkheden geboden om deel te nemen aan scholingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen. Bijeenkomsten vanuit wsns: Centrale IB-bijeenkomsten Dinsdagmiddag 13 september 2011 ( uur) Dinsdag 01 november 2011 ( uur) Dinsdagmiddag 13 december 2011 ( uur) Dinsdag 7 februari 2012 ( uur) Dinsdag 27 maart 2012 ( uur) Dinsdagmiddag 5 juni 2012 ( uur) IB-netwerk-SKIPOS: Naast het IB-netwerk WSNS bestaat er binnen SKIPOS ook een intern netwerk voor de intern begeleiders.dit overleg wordt voorgezeten door een directielid van SKIPOS die de schakel vormt tussen de IB-ers en het directie-overleg. Besluiten die in het directie overleg worden genomen op het gebied van de zorgstructuur, worden in het interne netwerk door intern begeleiders voorbereid en van feedback voorzien. Ook geeft het netwerk regelmatig adviezen aan het directie-overleg. In principe komen de internbegeleiders 8 keer per jaar bij elkaar op de dinsdagochtend, wisselend op de verschillende scholen.

12 In de bijeenkomsten, wordt een praktische vertaling op SKIPOS-niveau gegeven aan het beleid van het samenwerkingsverband. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van het vormgeven van passend onderwijs en de invoering van opbrengstgericht werken met het nieuwe leerlingvolgsysteem Parnassys. Toetskalender Om het opbrengstgericht en handelingsgericht werken op een hoger niveau te tillen en er daadwerkelijk iets mee gaan te doen, is er in 2010 binnen Dos de afspraak gemaakt om toetsgegevens van de school met elkaar te gaan vergelijken. Het doel daarvan is om resultaten te bespreken en om de kwaliteit te verhogen door van elkaar op de hoogte te zijn hoe op de verschillende scholen gewerkt wordt. We willen hier ons voordeel mee doen. Dit kan alleen wanneer er op basis van openheid gekeken kan worden naar de resultaten. Om objectief naar de resultaten te kunnen kijken: hebben we afgesproken dat de toetsen afgenomen worden in de maand januari ( midden- toets) en in juni ( eind-toets). Houden de scholen zich aan de toetskalender, en zijn de goede toetsen aanwezig. De scholen hebben een toetsprotocol en houden zich daaraan. Binnen het directieberaad zullen in februari of maart de toetsresultaten besproken worden en dus geagendeerd moeten worden. Elk jaar worden de m-toetsen besproken binnen het directieberaad. Duidelijk is dan ook welke overzichten uitgedraaid worden zodat we over hetzelfde praten. Door te benchmarken zullen we de kwaliteit van ons onderwijs op schoolniveau op een hoger plan kunnen tillen. Bijlage: 1 toetskalender op skiposniveau 2 Toetsinstructie op skiposniveau (afspraken 12 oktober 2010) Parnassys In 2010 is begonnen met het invoeren van Parnassys. Dit programma biedt naast de leerlingadministratie volop mogelijkheden om resultaten van leerlingen te analyseren. Dit gebeurt op leerling- groeps- school- en bestuursniveau. Daarnaast biedt Parnassys de mogelijkheid om een verantwoord ontwikkelingsperspectief op te stellen. Door de koppeling op bestuursniveau te maken kunnen resultaten van de diverse scholen vergeleken worden. Op deze manier kunnen scholen leren van elkaars sterke kanten. Omdat de mogelijkheden zo talrijk zijn is een invoeringsplan opgesteld, zodat alle mogelijkheden gefaseerd kunnen worden ingevoerd. Voor ziet het invoeringsprogramma er als volgt uit: Wat Wanneer Wie Inventariseren toetsen lvs en het vaststellen van de grootste gemene deler, en komen tot een toetsstandaard 18 mei Ib-ers olv Wilma tijdens de ibnetwerkbijeenkomst Overleg met driestareducatie

13 Aanschafbeleid nieuwe toetsen, wat is er al, wat moet er nog komen en in welk tijdsbestek. Toetsvoorwaarden: beleidsafspraken maken ( omgaan met dle s, uitsluiten van toets, voorlezen van toets etc.) Dit komt allemaal in een toetskalender te staan. 20 mei Directie tijdens dosvergadering Annelies zorgt voor een overzicht van de nieuwe en de te verwachten nieuwe toetsen 22 juni Ib-ers en dir. In overleg met dhr. Vollmuller van driestar-educatief Schooljaar Toetsbeleid implementeren in toetskalender Schooljaar Handelingsplannen en notities ( handelingsplannen afstemmen op behoeften zorg skipos) Formats maken nav visie op handelingsplannen, op schoolniveau of bovenschools niveau Methodetoetsen, beleidsafspraken op schoolniveau, werkwijze, normering etc. Uitwisseling van standaarden dinsdagochtend 17 mei 2011 Herman Jozef school Werkgroep kwaliteit:(pieter, Wilma en annelies) en Yvonne, samen met driestareducatief 29 sept.2011 Ib-ers en directie en medewerker driestar 17 november 2011 Ib-ers in netwerk skipos 9 febr.2012 Ib-ers en directeuren en medewerker driestar 7 juni 2012 Ib-ers in netwerk

14 Tijdens de functioneringsgesprekken is het bespreken van de resultaten aan de hand van de gegevens in Parnassys een vast onderdeel. Ter ondersteuning van dit gesprek zijn richtlijnen ontwikkeld.( zie personeelsbeleid) Onderwijs voor kinderen met een specifieke behoefte. Wij proberen onze kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven. Zo is onze klassenmanagement zodanig ingericht dat we kunnen werken op 3 niveaus. Er zijn echter ook kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, hiervoor worden individuele handelingsplannen gemaakt. ( alleen wanneer zij een indicatie hebben). Na toekenning van een zogenaamde rugzak bepaalt de school in overleg met de ouders en het REC hoe de zorg die de betrokken leerling krijgt wordt georganiseerd en uitgevoerd. De leerling wordt extra begeleidt door een leerlingenbegeleider. Deze leerlingbegeleider gaat uit van het handelingsplan wat gemaakt is door de groepsleerkracht en het REC. Dit handelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en opnieuw bijgesteld. Resultaten worden regelmatig besproken in een zgn. groot overleg Hierbij zijn leerkracht, begeleider, interne begeleider,ambulant begeleider en ouders aanwezig. De ambulant begeleider van het REC is verantwoordelijk voor de afstemming van de zorg binnen de school en de zorg die evt.door zorgverleners wordt aangeboden. Daarnaast heeft de ambulant begeleider de taak om de expertise die de school niet heeft en die voor uitvoering van handelingsplannen noodzakelijk is in te brengen. Andere kinderen worden zoveel mogelijk in de groep geholpen, hun specifieke behoeften staan in een groepsplan. Het groepsplan wordt 3x per jaar gemaakt en/of aangepast nav toetsresultaten. ( bijlage 3: zorgcyclus) Wanneer kinderen een achterstand hebben van meer dan 1,5 jaar op meerdere gebieden dan komen zij in aanmerking voor een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas geschreven wanneer het kind in groep 6 zit. ( hoge uitzonderingen daargelaten) We zullen het komende jaar ons meer gaan verdiepen in het ontwikkelingsperspectief omdat dit nog niet voldoende uitgewerkt is. ( inspectierapport 2010) Criteria voor kinderen die behoefte hebben aan een breder onderwijsaanbod Visie van onze school: Het omgaan met (meer)begaafde leerlingen is een onderdeel van de totale zorg, zij verdienen een kans om meer te kunnen bereiken. Zij behoeven een speciale aanpak. Middels het aanbieden van een breder onderwijsaanbod willen wij hieraan tegemoet komen. Wij willen deze kinderen zoveel mogelijk in de groep onderwijs op maat aanbieden. Hoe worden kinderen gesignaleerd: In mei nemen de leerkrachten van groep 1 de groepsscreening van SIDI af. In november nemen de leerkrachten van groep ½ de groepsscreening af voor de kinderen van groep 2. In mei wordt door de leerkrachten van de groepen 3 tot en met 7 de groepsscreening SIDI afgenomen. In de eerste week van juni vindt er tijdens de teamvergadering overleg plaats over de uitslag van de groepsscreening. Dit in aanwezigheid van minstens 1 leerkracht per groep. Voor de leerlingen uit groep 2 vindt de bespreking plaats rond de kerstvakantie.

15 Vanuit dit overleg worden er in samenspraak met de interne begeleider acties opgezet voor de kinderen die opvallen in de screening. ( dit geldt voor alle groepen) Evaluatie van proces en product: Alle acties, stappen rondom meer en hoogbegaafdheid worden regelmatig in teamoverleg besproken en geëvalueerd: eind november, begin maart, en einde schooljaar. Vanuit deze evaluaties kunnen evt. aanpassingen gedaan worden indien nodig. De volgende zaken worden genoemd in de zorgmap van de groep: De kenmerken van een leerling die in aanmerking komt voor een breder onderwijsaanbod. De risicofactoren wanneer deze kinderen niet gesignaleerd worden Hoe kan een breder onderwijsaanbod eruit zien? Wat zijn de kenmerken van een onderpresteerder? Samengevat: Signalering dient te gebeuren door de leerkracht en eventueel Ib-er. Diagnose door de leerkracht en Ib-er. Uiteindelijk gezamenlijk komen tot een handelingsplan voor een breder onderwijsaanbod. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt m.b.t. dit speciale aanbod. Wanneer extern onderzoek? Wanneer de school handelingsverlegenheid heeft. Als de school kan bieden waar het kind om vraagt is dat genoeg. Er dient een vermelding van het verrijkingspakket op het rapport te staan. Compacten van leerstof - Compacten is vooral bedoeld voor leerlingen met een langer geconstateerde voorsprong. - Voor rekenen geldt een cito A-score en een 90% score bij de methode gebonden toetsen. (altijd mogelijk dat er uitzonderingen hierop kunnen zijn. B.v. wanneer er echt nieuwe leerstof moet worden aangeboden) - Groepen worden samengesteld / bijgesteld na elke citotoetsronde of methodetoets-ronde door leerkracht en IB er. - Actiepunt: doelen stellen voor deze pluskastleerlingen. - compacten van taal, actiepunt voor schooljaar DOEN - Criteria voor DOEN liggen vast bij WSNS Algemene beleidsdoelstellingen - Hoog- en begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband onderwijs aanbieden welke aansluit bij hun mogelijkheden. De expertise naar de desbetreffende scholen overbrengen zodat dit type leerling passend onderwijs kan krijgen op de eigen school. Specifieke doelstellingen - Gelijkgestemde leerlingen, die met en van elkaar leren in een uitdagende leeromgeving passend bij hun specifieke leerbehoeftes, motiveren. Hun sterke kanten benadrukken en hun zwakkere kanten stimuleren. - Door leerkrachten te informeren over deze specifieke aanpak moeten zij straks in staat

16 zijn ook in de eigen schoolomgeving deze leerlingen optimaal uit te kunnen dagen. Activiteiten - In blokken van 10 weken, een dagdeel in de week. Aansturing / coördinatie - WSNS en Skipos zijn de opdrachtgevers. - DOEN wordt geleid door twee leerkrachten met specialistische kennis van hoogbegaafden. Doelgroep / betrokkenen - Leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 bij wie d.m.v. screening, toetsing en/of onderzoek, hoogbegaafdheid is vastgesteld en op de eigen school handelingsverlegenheid ondervindt van die begaafdheid. Incidenteel in lagere groepen Beoogde resultaten / wanneer - Evaluaties en eventuele consequenties liggen bovenschools. Financiële consequenties - School betaalt per deelnemende leerling een vast bedrag per blok per leerling. Momenten en wijze van evalueren - In overleg met WSNS en Skipos. Werken met de pluskast Algemene beleidsdoelstellingen - Het bieden van een passend onderwijsaanbod voor de cognitief sterke leerlingen. Specifieke doelstellingen - Het inzetten van verrijkings- en verdiepingsmateriaal in de bouwen. - Het borgen van het compacten van de rekenleerstof groepen 3 t/m 8. - Het verweven van de leerstof uit de pluskast met de groepsgewijze leerstof (dag- en weektaken). Activiteiten - Werken met pluskastmaterialen - Compacten van de rekenstof. Aansturing / coördinatie - IB er, RT er in overleg met de desbetreffende leerkracht Doelgroep / betrokkenen - Hele team. Financiële consequenties - Aanschaffen van verrijkings-en verdiepingsmaterialen: 1500 per jaar. - Verdere nascholing IB (m.b.t. hoogbegaafdheid): moeilijk vooruit te begroten. - Begeleiding door deskundige (M. Person)

17 Plusleerkracht Ons uitgangspunt is, dat kinderen met speciale zorg zoveel mogelijk door de eigen leerkracht, daar waar nodig en mogelijk met ondersteuning van de plusleerkracht, in hun eigen groep extra ondersteuning krijgen. Onze plusleerkracht heeft wekelijks enige uren beschikbaar voor extra ondersteuning. Omdat we het kind zoveel mogelijk binnen de groep willen houden, streven we er naar om de kinderen binnen een periode van ongeveer 8 weken zodanig te helpen, dat het kind weer bij de groep aan kan sluiten of binnen de eigen groep zelf weer verder kan. Het is voor de kinderen immers niet wenselijk om structureel buiten de eigen groep te worden geplaatst. Rapportage De voortgang, ontwikkeling en resultaten van de leerlingen worden regelmatig met de ouders besproken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het leerlingvolgsysteem van Cito en de methodegebonden toetsen. Ook worden de kinderen sociaal-emotioneel gevolgd. Hiervoor gebruiken we EGGO/Pravoo en in de bovenbouw de SAQI. De resultaten worden in ieder geval 2x per jaar besproken met de ouders op de ouderavonden naar aanleiding van de rapportage. Een derde oudergesprek is facultatief, hierbij kan het initiatief liggen bij de ouders of de leerkracht. Wanneer er behoefte is aan meerdere gesprekken is dit mogelijk in overleg met de leerkracht. De rapportage naar de ouders toe behoeft aandacht. Binnen Parnassys is rapportage opgenomen. Helaas zijn we met het uitkomen van dit schoolplan nog niet zover. Tot die tijd wordt de rapportage door een werkgroep aangepast, totdat we het rapport binnen Parnassys kunnen gebruiken. D. Klassenmanagement Uitgangspunt is de visie van onze school. 1. Het kind staat centraal. 2. Er vindt differentiatie op instructiebehoefte en leerbehoefte plaats. 3. Leren is een sociaal proces: leren van elkaar: de leerlingen helpen elkaar/leggen elkaar uit. 4. We zoeken naar een goede mix tussen open en gesloten onderwijs 5. Leerkracht is: docent, maar ook begeleider en coach. 6. Rekening houden met meervoudige intelligentie. 7. Ontwikkeling naar zelfverantwoordelijk leren. 8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op hun leerlingen. 9. Een goed pedagogisch klimaat is de voorwaarde voor goed onderwijs. Opzet van de les: 1. De leerkracht maakt de doelen duidelijk. 2. Er vindt een korte, effectieve instructie plaats. 3. Instructie wordt gegeven in minimaal drie niveaus: A. Veel instructie/begeleiding: D/E scores B. Normale hoeveelheid instructie/begeleiding: B/C scores

18 C. Weinig instructie (compacten): A scores (plus een goed cijfer voor methode toetsen) D. Eventueel eigen leerlijn. 4. Na de instructie aan de A-groep en B-groep, krijgt de A-groep verlengde instructie aan de instructietafel en gaat de B-groep zelfstandig aan het werk. Afhankelijk van de leerstof gaat de C-groep zonder instructie zelfstandig aan het werk. 5. We hanteren in de groepen 1 t/m 3 het rode stoplicht. Dit betekent dat de leerkracht niet gestoord mag worden, de leerkracht zelf mag wel het initiatief nemen om contact met kinderen te leggen. 6. We hanteren in alle groepen ( 3 t/m 8) de blokjes, waarbij we de volgende invulling hanteren: A. Rood: je gaat zelfstandig en stil aan het werk (niet praten, niemand storen) B. Oranje: je mag fluisterend overleggen met een van je groepsgenoten (je mág om hulp vragen, het hoeft niet) C. Groen: je werkt rustig samen aan een opdracht 7. Het verkeerslicht kan tijdens het werken op een andere kleur worden gezet. Dit moet dan duidelijk aan de leerlingen aangegeven worden door de leerkracht.( groep 1 tot en met 3) 8. De time-timer wordt ingezet om de werktijd aan te geven. Aan het begin van het werken wordt de time-timer ingesteld om het aantal minuten aan te geven dat er gewerkt gaat worden. 9. Leerlingen kunnen duidelijk maken, dat ze een hulpvraag hebben, door het rood-groene kaartje of blokje op hun tafel om te draaien naar rood. 10. Leerkrachten maken tijdens het werken meerdere vaste rondjes door de klas om hulpvragen te beantwoorden en aan álle kinderen aandacht te besteden. Dit is onafhankelijk van de kleur van het verkeerslicht en blokjes. 11. De hulp en/of aandacht die tijdens het vaste rondje aan de kinderen besteed wordt, is kort. Voor uitgebreidere hulp wordt een leerling verwezen naar de instructietafel. 12. Activiteiten aan de instructietafel onder leiding van de leerkracht zijn van te voren gepland. Bijvoorbeeld verlengde instructie, uitvoeren van handelingsplannen, evaluatiegesprekken met leerlingen, afnemen van een toets. 13. De eisen van het werk worden tijdens de les benadrukt. 14. De leerkracht stopt ongewenst gedrag tijdens de instructie en verwerking. 15. Het materiaal is duidelijk opgeborgen en goed bereikbaar. 16. Reflectie op het werk gebeurt als volgt: A. Tijdens het werken, individueel of in een klein groepje. B. Na het werken, met de groep. C. Er vindt reflectie plaats op het proces en op het product. E Beleidvoornemens Om tot een goede beleidsvoornemens te komen voor onze school, hebben we een aantal bronnen geraadpleegd: Allereerst het inspectierapport van 23 april 2010, het KMPO onderzoek van februari 2011, thema-bijeenkomsten van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Studiedagen van het team en natuurlijk niet te vergeten de opbrengsten van onze school. Vanuit een sterkte-zwakte analyse vormen wij als team onze beleidsvoornemens: Sterkte Laagdrempeligheid voor ouders Opbrengsten zijn voldoende tot goed Inzicht in verschillen onderwijsbehoefte leerling Kwaliteitszorg goed ingebed in de organisatie kansen Opbrengstgericht werken mbv groepshandelingsplannen Het invoeren van de 1-zorgroute ism wsns zwak Meer en hoogbegaafdheid staat nog in de kinderschoenen Taalonderwijs is niet verbetert ( spelling en begrijpend lezen) Beleid moet duidelijker geformuleerd worden bedreiging Het grote aanbod van buitenaf van projecten Effectieve onderwijstijd niet laten

19 Onderwijs aan meer en hoogbegaafden invoeren Samenwerken in educatieve clusters ondermijnen Langzaam dalende leerlingenaantal Naar aanleiding van deze punten hebben we beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaren. 2. Kwaliteitszorg Wat verstaan we onder kwaliteitszorg? Onze school is voortdurend bezig haar onderwijs zodanig in te richten, dat optimaal tegemoet gekomen kan worden aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Om aan deze opdracht te blijven voldoen, is een planmatige en methodische aanpak van kwaliteitszorg vereist. Inrichting en vormgeving van de kwaliteitszorg dienen tastbaar en meetbaar te zijn. Het beschrijven van onze kwaliteitszorg loopt parallel met het proces binnen onze school om onze visie vast te leggen in een gezamenlijk schoolconcept. De beschrijving van het schoolconcept vormt samen met andere documenten zoals het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling een kader van gemeenschappelijke reflectie en kwaliteitsbewaking. Wat verstaan wij onder kwaliteitszorg? Onder kwaliteitszorg verstaan de medewerkers op onze school een voortdurende, professionele houding om te reflecteren op ons eigen onderwijs om dit eventueel aan te passen en/of te verbeteren. Op school wordt: iets (wat) met een bepaald doel (waarom) met bepaalde materialen (waarmee) op een bepaalde manier (hoe) door bepaalde mensen (wie) op een bepaalde tijd (wanneer) gedaan. Waarom kwaliteitszorg? "Doen we de goede dingen?" "Doen we de goede dingen goed?" We hebben de volgende doelen voor ogen: Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alles wat er binnen de school gebeurt; waarom, waarmee, hoe, door wie en wanneer dat gebeurt. Het koesteren van al aanwezige kwaliteit. Het verbeteren van kwaliteit die we niet als goed genoeg ervaren. Onze belangrijkste motivatie voor het vormgeven van onze kwaliteitszorg is de wil om het werk goed én samen te doen. Het is motiverend en plezierig om op een 'goede' school te werken, d.w.z. een school waar leerlingen graag naar toe gaan, waar effectief onderwijs wordt gegeven, waar ze veel leren (kennis, houding en vaardigheden) en waar 'klanten' (ouders) tevreden over zijn. Kwaliteitsregistratie Bij het vastleggen van, het bepalen van en het borgen van onze kwaliteitszorg maken we gebruik van verschillende gegevens en onderzoeksmiddelen:

20 Eén keer per vier jaar maken we gebruik van een 'schooldiagnose-instrument'. Dit heeft betrekking op de totale schoolstructuur. Het instrument KMPO dat gebruikt wordt is ontwikkeld door Beekveld & Terpstra. De school beschikt over een rapportage die geanalyseerd is en samen met de teamleden is omgezet in een verbeterplan voor de komende vier jaar. Elke vier jaar wordt er onder de ouders een 'tevredenheidsonderzoek' gehouden. Jaarlijks worden in de directie de kengetallen met betrekking tot in-, uit- en doorstroom besproken. Jaarlijks worden de gegevens van de Cito Eindtoets besproken. Elk schooljaar wordt geëvalueerd of in hoeverre de beoogde doelen van onze verbeterplannen zijn gerealiseerd. gesprekscyclus : zie personeelsbeleidsplan uitslag KMPO Analyse en waardering van opbrengsten: De toetsgegevens van Cito worden beproken in de groepsbesprekingen en in de teamvergaderingen. De toetsgevens worden geanalyseerd dmv een analysemodel.(zie bijlage) Hierdoor ontstaat een helder beeld hoe de groep ervoor staat. De groepshandelingsplannen worden daarna aangepast, en het niveau proberen we hierdoor hoger uit te laten komen. Binnen teamoverleg wordt ook gesproken over de manier van lesgeven en wat we bij moeten stellen als de opbrengsten niet voldoende zijn. Samen zoeken we naar oorzaken en proberen we oplossingen te vinden. Het niveau van de groep wordt ook kort besproken in een gesprek met de directie naar aanleiding van klassenbezoek. Dit is allemaal vastgelegd in onze zorgcyclus die u terug kunt vinden in ons zorgplan Beleidsvoornemens voor de komende vier jaren: Schooljaar onderwijskundig Invoeren nieuwe team taalmethode Cultuur verdere uitwerking Werkgroep cultuur Educatief cluster directie Leerlingenzorg Parnassys invoeren laatste Ib-er en directie projectjaar Werken aan 1-zorgroute Mt en team Meer en hoogbegaafdheid werkgroep Personeel en organisatie Verder invoeren van de directie gesprekkencyclus en invoeren van lb-functies Mt- overleg invoeren directie Teamoverleg effectiever team maken Financieel en materieel Ict-producten up to date Directie en ict-er houden Begroting sluitend houden directie Ict Bordwerk invoeren Ict-er Beleidsplan schrijven nav Ict-er en directeur

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 3 Hoofdstuk 1 De school Pag. 4 Hoofdstuk 2 De

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 RK Daltonschool De Driesprong maakt deel uit van de SKOSS Inleiding Voor u ligt het schoolplan van RK Daltonschool De Driesprong. Wij zijn trots op dit plan dat is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie