Pastoor Verlindenstraat HV BERLICUM Tel: adres: SCHOOLPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN"

Transcriptie

1 Pastoor Verlindenstraat HV BERLICUM Tel: adres: SCHOOLPLAN

2 Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2

3 Schoolplan basisschool Herman Jozef Voorwoord Voor u ligt het schoolplan van basisschool Herman Jozef voor de periode van augustus 2011 tot augustus In dit plan wordt het beeld geschetst van de huidige situatie en de schoolontwikkeling voor de komende 4 jaar. In samenhang met de schoolgids en het jaarboekje bieden wij duidelijkheid naar ouders en leggen wij verantwoording af naar het bevoegd gezag, de overheid en andere maatschappelijke geledingen. In de schoolgids wordt de organisatiestructuur van de school, de visie en andere belangrijke informatie beschreven. Hiervoor verwijzen we dan ook naar de schoolgids. In dit schoolplan geven wij met de situatie van 2011 als uitgangspunt aan waar de komende 4 jaar de accenten in de schoolontwikkeling zullen liggen op het gebied van 1. Onderwijskundig beleid 2. Zorg voor kwaliteit 3. Personeelsbeleid 4. Financieel en materieel beleid 5. Overige beleidsterreinen De praktische uitwerking van de beleidsplannen vindt u steeds terug in de jaarplannen van de school. In het onderwijskundig jaarverslag kunt u de evaluatie van de plannen terugvinden. Dit schoolplan is opgesteld door de directie van de school, in samenspraak met het team en de MR. Hierbij is gebruik gemaakt van het schoolplan , het Kwaliteits Meetinstrument Primair Onderwijs (KMPO),verslag van de inspectie n.a.v. het schoolbezoek op 14 april 2010, reeds eerder geformuleerde beleidsonderdelen, verslagen van onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen en gesprekken met de intern begeleider. Dit plan heeft de instemming van de MR en het bestuur. Jaarlijks worden de opbrengsten uit dit plan geëvalueerd op een studiedag. Dit vindt u terug in het onderwijskundig jaarverslag. Waar nodig worden de veranderingsplannen bijgesteld en als jaarplan toegevoegd aan dit schoolplan. Op deze manier ontstaat een levend document dat als basis kan dienen voor het volgende schoolplan en dat borg staat voor de doorgaande lijn in de school. Als basisschool Herman Jozef hopen we met dit plan duidelijk te maken waar wij als school voor staan. Tussentijdse aanpassingen zijn ook terug te vinden in de schoolgids en het jaarboekje, welke jaarlijks worden bijgesteld. Dit plan dient dan ook altijd in samenhang met deze twee documenten gelezen te worden. De schoolgids gaat naar die ouders die voor het eerst op onze school inschrijven en naar die ouders die er om vragen. Het jaarboekje gaat jaarlijks naar ieder gezin. Beide documenten staan ook op de website van de school. We zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin ons beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. We streven naar een levend document dat verder verfijnd kan worden, gedragen wordt door alle medewerkers, leesbaar is, en instemming geniet van alle interne en externe instanties die betrokken zijn bij onze school. 3

4 Schoolplan basisschool Herman Jozef De opdracht van de school 2.1 De missie van onze school Vanuit onze algemene onderwijsvisie, onze identiteit en kijk op de samenleving omschrijven we de missie/visie van onze school als volgt: Een goede basis voor de toekomst van de kinderen, in een persoonsgerichte, vriendelijke en veilige leeromgeving Wij zien het als onze belangrijkste taak kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Belangrijk daarbij zijn: Uitdagend: voor zowel kinderen als leerkrachten Aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen: visueel aantrekkelijk onderwijs Partnerschap: waarbij wij als leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het onderwijskundige gedeelte, en wij samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor het pedagogisch klimaat. 2.2 Onze visie op onderwijs identiteit samenleving veiligheid en sfeer Onderwijs: Om te komen tot een beschrijving van een algemene onderwijsvisie hebben we als team ons expliciet afgevraagd waar we als school voor staan. De volgende uitspraken waren daarbij richtinggevend: Er wordt goed onderwijs gegeven Aan kinderen wordt veel individuele aandacht en zorg besteed door de leerkrachten Waarden, normen en het oog hebben voor de wijze waarop men op school met elkaar omgaat zijn van belang. Er wordt onderwijs gegeven vanuit een gezonde, prettige, veilige, vertrouwde en rustgevende sfeer. Samenwerken vinden we erg belangrijk: binnen de klas, het team van leerkrachten en met de ouders. Op grond van deze uitspraken formuleren wij onze visie op onderwijs als volgt: Basisschool Herman Jozef is een veilige, betrouwbare school, die aantrekkelijk en eigentijds onderwijs aanbiedt aan de leerlingen. Een school waarin leerkrachten, leerlingen en ouders samenwerken en elkaar zien als partner, waarbij ieder zijn/haar verantwoordelijkheden kent. Een school waar elk kind zo goed mogelijk begeleid wordt ( afhankelijk van de mogelijkheden) naar een passende plaats in het vervolgonderwijs. Identiteit en samenleving De medewerkers van onze school laten zich in het werk en in hun omgang met de kinderen inspireren door christelijke waarden en normen. De katholieke identiteit willen we niet alleen in catecheselessen tot uiting laten komen, maar in het hele schoolgebeuren. Zo vinden we het belangrijk dat iedereen op school elkaar respecteert zoals hij is. Wij proberen hier in de praktijk aan te werken. Ons staat een kind voor ogen, dat het evenwicht gevonden heeft tussen zijn/haar individualiteit en groepslid zijn. We proberen kinderen het gevoel te 4

5 Schoolplan basisschool Herman Jozef geven, dat ze iemand zijn, dat ze meetellen. Door kinderen vooral positief te benaderen, zullen ze ook zichzelf en de ander zo gaan zien. De positieve benadering die we voorstaan betekent niet, dat we elk gedrag van kinderen tolereren en nooit onze afkeuring uitspreken. We vinden wel dat een positieve benadering de boventoon moet voeren. Wij zijn er ons van bewust, dat we hierin een voorbeeldfunctie hebben. De kinderen zullen zich aan ons spiegelen. Het is belangrijk, dat we waarden, die we voorstaan, ook voorleven. Vooral de voorgeleefde waarden zullen zich in het kind vastzetten. Met vallen en opstaan zullen we die taak in samenwerking met de ouders proberen zo goed mogelijk te realiseren. Veiligheid en sfeer Een goede sfeer op school vinden we van groot belang. Pas als een kind zich thuis voelt kan het zich op een goede manier ontwikkelen. Om pesten en ander minder vriendelijk gedrag te voorkomen, wordt aan de sociale omgang expliciet aandacht geschonken. Vooral aan het begin van het schooljaar besteden we schoolbreed veel aandacht aan de afsprakenslang. Deze afsprakenslang vindt u in elke groep terug. Een goed contact met de ouders vinden we daarbij ook van wezenlijk belang ( voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids) Van visie naar praktijk Hoe kunnen wij onze visie en missie vormgeven in de praktijk op onze school? In enkele plenaire vergaderingen en studiedagen met het team in het schooljaar hebben we ons daarover gebogen. In gezamenlijkheid is besloten om ons onderwijs te baseren op de volgende 4 fundamentele pijlers waarin wij geen volgorde van belangrijkheid hebben aangebracht. Zelfstandigheid Zelfverantwoordelijkheid Uitgaan van de leef en belevingswereld Veilige sfeer Op de Herman Jozefschool vinden we zelfstandigheid belangrijk. Zelfstandigheid vergroten heeft als doel het hebben van vertrouwen in jezelf en het geven van vertrouwen in een ander. Daarnaast willen we bereiken dat iedereen op deze school een balans heeft van afhankelijkheid daar waar nodig (zelfstandigheid in gezamenlijkheid) en onafhankelijkheid (dat wat je zelf kunt ook zelf doet). Hiermee kan iedereen ook beoordelen wat je nodig hebt om iets te volbrengen en daarin zelf beslissingen te nemen. We kunnen de zelfstandigheid vergroten door het volgende gedrag te laten zien: Bevestiging geven als iemand iets goed doet Accepteren van (positieve) kritiek Weten welke stappen je moet bewandelen,structuur Iemand aanspreken op zijn/haar capaciteiten Als leerkracht ook het kind de kans te geven om zelfstandigheid te laten zien Als uitvloeisel van zelfstandigheid willen we op de Herman Jozefschool dat iedereen ook een stuk zelfverantwoordelijkheid laat zien. Voor leerlingen en teamleden betekent dit dat zij keuzes kunnen maken en daarvoor de verantwoording nemen wat zij wel of niet doen/laten zien op basis van de gevolgen van deze keuzes. Je moet elkaar ook op deze zelfverantwoordelijkheid kunnen aanspreken. Om zelfverantwoordelijkheid ook te kunnen ontwikkelen realiseren we dat: Iedereen ook de gelegenheid moet krijgen om zelfverantwoordelijk te zijn. Iedereen alleen verantwoordelijkheidsgevoel kan aanleren, door de verantwoordelijkheid ook te bespreken De ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid groeit met de toename van meer zelfstandigheid 5

6 Schoolplan basisschool Herman Jozef We aansluiten bij de (on)mogelijkheden van ieder persoon We willen op school uitgaan van de leef en belevingswereld van het kind. Dit betekent dat onderwijs en interactie zodanig vorm krijgen dat de betrokkenheid van kind en leerkracht groter wordt bij inhoud en bij elkaar. Hiermee willen we bereiken dat de informatieopname bij het kind vergemakkelijkt wordt. De leefwereld is een concreet gegeven en wordt steeds groter naarmate de leerling ouder wordt. De belevingswereld heeft een emotioneel kenmerk: hoe kijkt het kind tegen de dingen aan? Om te kunnen werken vanuit de leef-en belevingswereld realiseren we ons het volgende: We willen weten wat het individuele kind bezig houdt en interesseert We willen weten in welke leefwereld het individuele kind zich vooral beweegt Methodes voor ons de leidraad zijn, die we als leerkracht volgen. We als leerkracht de flexibiliteit hebben om individueel gericht te zijn We weten wanneer we de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij de belevingswereld en leefwereld van het kind De digitale omgeving van het kind is hierbij erg belangrijk en blijft continu een aandachtspunt binnen ons onderwijs. 6

7 Schoolplan basisschool Herman Jozef Wij vinden het belangrijk en zelfs een voorwaarde om in een veilige sfeer te werken. Een veilige sfeer houdt in dat mensen niet bang zijn om fouten te durven maken, iedereen met een gerust hart de eigen mening en visie kan uitspreken, maar ook zeker dat je als persoon gehoord wordt. Om de veilige sfeer te bevorderen hebben we ook een aantal regels afgesproken. We zijn ook alert dat iedereen zich aan de vastgestelde regels houdt. Binnen deze veilige sfeer willen we bereiken dat: We elkaar durven aan te spreken op gedrag en houding We elkaar durven te bevragen en open staan voor elkaars mening en verschillen ook kunnen accepteren Kritiek kunnen aanvaarden Iedereen ook leert dat op het moment dat een situatie minder veilig is, je zelf de veiligheid kunt vergroten Realiseren dat je werkt vanuit een eigen gekleurd beeld. 1. Onderwijskundig beleid A. Vak- en vormingsgebieden In het volgende overzicht wordt per vak- en vormingsgebied aangegeven welke methoden en aanvullende materialen in gebruik zijn, of ze beantwoorden aan de kerndoelen en het referentieniveau van de methode. Ook wordt aangegeven, of het betreffende gebied verandering/verbetering behoeft en als zodanig wordt meegenomen in de beleidsvoornemens. De instrumenteel-cursorische vakken Methoden/materialen Rekenen en Wiskunde * Schatkist (groep 1-2) Pluspunt ( groep 3 tot en met 8) * Aanvullend: remediërend en verrijkend materiaal Nederlandse taal * Schatkist (groep 1-2) Wat zeg je? ( groep 1-2) * Veilig Leren Lezen (groep 3) * taal op maat * leeslink * Estafette * pennenstreken gr.1,2 en 3 * Schrijven in de basisschool Volledigheid kerndoelen De methoden beantwoorden volledig aan de kerndoelen. De methoden voldoen volledig aan de kerndoelen. Referentieniveau 1F 1F Beleidsvoornemens/plannen In het schooljaar zal de methode pluspunt vervangen worden. Schrijfmethode pennenstreken wordt geleidelijk ingevoerd. Engelse taal *Let s do it ( groep 7 en 8) De methode voldoet volledig aan de kerndoelen Geen actiepunten noodzakelijk. De wereldoriënterende vakken Methoden/materialen Volledigheid kerndoelen Beleidsvoornemens/plannen Aardrijkskunde zal deze methode 7

8 Schoolplan basisschool Herman Jozef * wijzer door de wereld Deze methode voldoet volledig * Mini-atlas aan de kerndoelen Geschiedenis * wijzer door de tijd Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen Natuur en techniek * wijzer door natuur en techniek Techniektorens ( groep 1 t/m8) Bevordering sociale redzaamheid waaronder gedrag in het verkeer * Wijzer door het verkeer (groep 4 t/m 8) Wijzer groep 3-4 ( wereldorientatie) Verkeerskalender groep 1-2 Deze methoden voldoen volledig aan de kerndoelen Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen Deze methode voldoet volledig aan de kerndoelen vervangen worden Deze methode wordt in en in gefaseerd vervangen. De muzisch-expressieve vakken Methoden/materialen Volledigheid kerndoelen Beleidsvoornemens/plannen Muziek * Muziek moet je doen (groep 1 t/m 8) Aanvullend materiaal: Diverse muziekinstrumenten Deze methode beantwoordt aan de kerndoelen Tekenen en handvaardigheid * Uit de kunst (groep 1 t/m 8) Bewegingsonderwijs * Bewegingslessen voor Kleuters (groep 1-2) * Basislessen (groep 3 t/m 8) De sociaal-emotionele vorming Deze methode beantwoordt aan de kerndoelen Deze methoden beantwoorden aan de kerndoelen Methoden/materialen Volledigheid kerndoelen Beleidsvoornemens/plannen * jij en ik afsprakenslang Deze methode beantwoordt aan de kerndoelen Regenboogprojecten katechese groep 1 tot en met 8 B. Ontwikkeling Educatief Cluster Dit hoofdstuk is de schoolspecifieke concretisering van het Beleidsplan ontwikkeling Educatieve Clusters uit het strategisch beleidsplan van SKIPOS, waarnaar wij verwijzen voor nadere inhoudelijke informatie. 8

9 Schoolplan basisschool Herman Jozef In eerste instantie wordt gewerkt aan het realiseren van het ambitieniveau Hand in hand. Een eventuele doorontwikkeling naar het ambitieniveau Cheek to cheek behoort tot de mogelijkheden. Doelstelling: De school ontwikkelt zich binnen vastgestelde kaders tot een brede school met een geïntegreerd aanbod voor voorschoolse educatie, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en een aanbod voor culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. De volgende doelstellingen worden over de komende vier schooljaren ingepland: Algemeen Het ontwikkelen van een gedeelde pedagogische-didactische visie met de partners. Het vaststellen van het ambitieniveau van samenwerking met de partners: o De ambities uitwerken en van duidelijke kenmerken voorzien. Er wordt gestreefd naar een doorgaande ontwikkelingslijn voor de doelgroep(en) in longitudinale zin. Mogelijk stellen een of meer partners ook doelen voor de ontwikkeling van de buurt. Het vaststellen van de algemene doelstellingen met de partners. o De te behalen algemene doelstellingen worden in de vorm van activiteitenplannen uitgewerkt. In een tijdpad aangeven in welk tempo de ambities met betrekking tot de ontwikkeling van een Educatief Cluster worden waargemaakt. Overdracht en afstemming van activiteiten Het opstellen van een protocol voor de overdracht tussen de partners om een sluitend zorgnetwerk te creëren. Het afstemmen en vaststellen van de inhoudelijke samenwerking met de partners. Organisatiekader Vaststellen met welke partners wordt samengewerkt. o De kernpartners van de school in het Educatief Cluster zijn: Een peuterspeelzaal. Een kinderdagverblijf. Een organisatie voor BSO o De ketenpartners van de school in het Educatief Cluster zijn: Organisaties die in samenwerking met de kernpartners activiteiten aan kinderen aanbieden (culturele, recreatieve en sportieve activiteiten). Organisaties die zorg verlenen, bijv. GGD (schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige, jeugdzorg) en Vivent. Het organiseren van de overlegvormen: o Regiegroep, bestaande uit de leidinggevenden van de kernpartners (Directeur van de school wordt voorzitter) o Werkgroepen, bestaande uit personeelsleden van de kernpartners (multidisciplinair). o Gebruikersoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van de kernpartners. Huisvesting Het realiseren van een MFA in samenwerking met kernpartners en gemeente. De pedagogisch-didactische visie is vertaald in de vormgeving/ontwerp van het gebouw, of in de situering en het gebruik van gebouwen en openbare ruimte in de lokale omgeving. Cultuuromslag Het creëren van een systeembewustzijn waaruit duidelijk wordt dat de kernpartners en ketenpartners samen zorg dragen voor de ontwikkeling van de kinderen Jaarplannen De activiteiten worden geconcretiseerd in de jaarplannen. De evaluatie van de doelstellingen en activiteiten van het onderwijskundig jaarplan kunnen leiden tot aanpassingen. Eventuele verdere ontwikkeling: 9

10 Schoolplan basisschool Herman Jozef Cheek to cheek: doorgaande lijn: samen leren en ontwikkelen. De partners formuleren gezamenlijk: o Ontwikkelingsdoelen voor de doelgroep: gelet op de ontwikkelingseisen voor het maatschappelijk functioneren, talentontwikkeling, vragen en behoeften vanuit de doelgroepen zelf (vraag- en probleemgericht). o Welk soort activiteiten, maar ook welke werkwijzen en competenties daarvoor van belang zijn. o Welke meerwaarde de samenwerking van juist deze partners heeft met het oog op deze ontwikkelingsdoelen, werkwijzen en competenties. Op basis hiervan ontwikkelen de partners samen een programmering met een doorgaande ontwikkelingslijn: tussen de activiteiten van de diverse partners door de jaren heen, onder en na schooltijd, met verplichte en keuzeonderdelen. De doorgaande lijn bestaat niet (alleen) uit optimale aaneenschakeling van ieders activiteiten, maar ook uit gezamenlijk ontwikkelde en uitgevoerde activiteiten waarin allerlei competenties betekenisvol bijeenkomen. De doorgaande lijn ontstaat ook doordat de diverse professionals leren van elkaars werk, werkwijze en competenties. Bij een goed inzicht in overeenkomsten en/of verschillen tussen diverse functies en competenties kan er sprake zijn van toepassing van combinatiefuncties, personele uitwisseling. 1 0

11 C. Beschrijving van het zorgstructuur: met daarin: groeps- / leerlingenbespreking schema Wilma met verwijzing naar zorgplan Bovenschoolse zorgstructuur: IB overleg WSNS: De intern begeleiders van Skipos maken deel uit van het intern begeleiders netwerk van het samenwerkingsverband WSNS Vught. 1 keer per maand op dinsdagmiddag komen alle intern begeleiders van dit samenwerkingsverband bij elkaar. In het schooljaar is gestart met een scholing m.b.t. Passend onderwijs. Onder leiding van een begeleider van WSNS en samen met de directies is een visie geformuleerd en een aanzet gegeven tot het concretiseren van deze visie op de werkvloer. Verder besteden zij aandacht aan intervisie. Vanuit het samenwerkingsverband worden voor de leerkrachten diverse mogelijkheden geboden om deel te nemen aan scholingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen. Bijeenkomsten vanuit wsns: Centrale IB-bijeenkomsten Dinsdagmiddag 13 september 2011 ( uur) Dinsdag 01 november 2011 ( uur) Dinsdagmiddag 13 december 2011 ( uur) Dinsdag 7 februari 2012 ( uur) Dinsdag 27 maart 2012 ( uur) Dinsdagmiddag 5 juni 2012 ( uur) IB-netwerk-SKIPOS: Naast het IB-netwerk WSNS bestaat er binnen SKIPOS ook een intern netwerk voor de intern begeleiders.dit overleg wordt voorgezeten door een directielid van SKIPOS die de schakel vormt tussen de IB-ers en het directie-overleg. Besluiten die in het directie overleg worden genomen op het gebied van de zorgstructuur, worden in het interne netwerk door intern begeleiders voorbereid en van feedback voorzien. Ook geeft het netwerk regelmatig adviezen aan het directie-overleg. In principe komen de internbegeleiders 8 keer per jaar bij elkaar op de dinsdagochtend, wisselend op de verschillende scholen.

12 In de bijeenkomsten, wordt een praktische vertaling op SKIPOS-niveau gegeven aan het beleid van het samenwerkingsverband. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van het vormgeven van passend onderwijs en de invoering van opbrengstgericht werken met het nieuwe leerlingvolgsysteem Parnassys. Toetskalender Om het opbrengstgericht en handelingsgericht werken op een hoger niveau te tillen en er daadwerkelijk iets mee gaan te doen, is er in 2010 binnen Dos de afspraak gemaakt om toetsgegevens van de school met elkaar te gaan vergelijken. Het doel daarvan is om resultaten te bespreken en om de kwaliteit te verhogen door van elkaar op de hoogte te zijn hoe op de verschillende scholen gewerkt wordt. We willen hier ons voordeel mee doen. Dit kan alleen wanneer er op basis van openheid gekeken kan worden naar de resultaten. Om objectief naar de resultaten te kunnen kijken: hebben we afgesproken dat de toetsen afgenomen worden in de maand januari ( midden- toets) en in juni ( eind-toets). Houden de scholen zich aan de toetskalender, en zijn de goede toetsen aanwezig. De scholen hebben een toetsprotocol en houden zich daaraan. Binnen het directieberaad zullen in februari of maart de toetsresultaten besproken worden en dus geagendeerd moeten worden. Elk jaar worden de m-toetsen besproken binnen het directieberaad. Duidelijk is dan ook welke overzichten uitgedraaid worden zodat we over hetzelfde praten. Door te benchmarken zullen we de kwaliteit van ons onderwijs op schoolniveau op een hoger plan kunnen tillen. Bijlage: 1 toetskalender op skiposniveau 2 Toetsinstructie op skiposniveau (afspraken 12 oktober 2010) Parnassys In 2010 is begonnen met het invoeren van Parnassys. Dit programma biedt naast de leerlingadministratie volop mogelijkheden om resultaten van leerlingen te analyseren. Dit gebeurt op leerling- groeps- school- en bestuursniveau. Daarnaast biedt Parnassys de mogelijkheid om een verantwoord ontwikkelingsperspectief op te stellen. Door de koppeling op bestuursniveau te maken kunnen resultaten van de diverse scholen vergeleken worden. Op deze manier kunnen scholen leren van elkaars sterke kanten. Omdat de mogelijkheden zo talrijk zijn is een invoeringsplan opgesteld, zodat alle mogelijkheden gefaseerd kunnen worden ingevoerd. Voor ziet het invoeringsprogramma er als volgt uit: Wat Wanneer Wie Inventariseren toetsen lvs en het vaststellen van de grootste gemene deler, en komen tot een toetsstandaard 18 mei Ib-ers olv Wilma tijdens de ibnetwerkbijeenkomst Overleg met driestareducatie

13 Aanschafbeleid nieuwe toetsen, wat is er al, wat moet er nog komen en in welk tijdsbestek. Toetsvoorwaarden: beleidsafspraken maken ( omgaan met dle s, uitsluiten van toets, voorlezen van toets etc.) Dit komt allemaal in een toetskalender te staan. 20 mei Directie tijdens dosvergadering Annelies zorgt voor een overzicht van de nieuwe en de te verwachten nieuwe toetsen 22 juni Ib-ers en dir. In overleg met dhr. Vollmuller van driestar-educatief Schooljaar Toetsbeleid implementeren in toetskalender Schooljaar Handelingsplannen en notities ( handelingsplannen afstemmen op behoeften zorg skipos) Formats maken nav visie op handelingsplannen, op schoolniveau of bovenschools niveau Methodetoetsen, beleidsafspraken op schoolniveau, werkwijze, normering etc. Uitwisseling van standaarden dinsdagochtend 17 mei 2011 Herman Jozef school Werkgroep kwaliteit:(pieter, Wilma en annelies) en Yvonne, samen met driestareducatief 29 sept.2011 Ib-ers en directie en medewerker driestar 17 november 2011 Ib-ers in netwerk skipos 9 febr.2012 Ib-ers en directeuren en medewerker driestar 7 juni 2012 Ib-ers in netwerk

14 Tijdens de functioneringsgesprekken is het bespreken van de resultaten aan de hand van de gegevens in Parnassys een vast onderdeel. Ter ondersteuning van dit gesprek zijn richtlijnen ontwikkeld.( zie personeelsbeleid) Onderwijs voor kinderen met een specifieke behoefte. Wij proberen onze kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven. Zo is onze klassenmanagement zodanig ingericht dat we kunnen werken op 3 niveaus. Er zijn echter ook kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, hiervoor worden individuele handelingsplannen gemaakt. ( alleen wanneer zij een indicatie hebben). Na toekenning van een zogenaamde rugzak bepaalt de school in overleg met de ouders en het REC hoe de zorg die de betrokken leerling krijgt wordt georganiseerd en uitgevoerd. De leerling wordt extra begeleidt door een leerlingenbegeleider. Deze leerlingbegeleider gaat uit van het handelingsplan wat gemaakt is door de groepsleerkracht en het REC. Dit handelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en opnieuw bijgesteld. Resultaten worden regelmatig besproken in een zgn. groot overleg Hierbij zijn leerkracht, begeleider, interne begeleider,ambulant begeleider en ouders aanwezig. De ambulant begeleider van het REC is verantwoordelijk voor de afstemming van de zorg binnen de school en de zorg die evt.door zorgverleners wordt aangeboden. Daarnaast heeft de ambulant begeleider de taak om de expertise die de school niet heeft en die voor uitvoering van handelingsplannen noodzakelijk is in te brengen. Andere kinderen worden zoveel mogelijk in de groep geholpen, hun specifieke behoeften staan in een groepsplan. Het groepsplan wordt 3x per jaar gemaakt en/of aangepast nav toetsresultaten. ( bijlage 3: zorgcyclus) Wanneer kinderen een achterstand hebben van meer dan 1,5 jaar op meerdere gebieden dan komen zij in aanmerking voor een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas geschreven wanneer het kind in groep 6 zit. ( hoge uitzonderingen daargelaten) We zullen het komende jaar ons meer gaan verdiepen in het ontwikkelingsperspectief omdat dit nog niet voldoende uitgewerkt is. ( inspectierapport 2010) Criteria voor kinderen die behoefte hebben aan een breder onderwijsaanbod Visie van onze school: Het omgaan met (meer)begaafde leerlingen is een onderdeel van de totale zorg, zij verdienen een kans om meer te kunnen bereiken. Zij behoeven een speciale aanpak. Middels het aanbieden van een breder onderwijsaanbod willen wij hieraan tegemoet komen. Wij willen deze kinderen zoveel mogelijk in de groep onderwijs op maat aanbieden. Hoe worden kinderen gesignaleerd: In mei nemen de leerkrachten van groep 1 de groepsscreening van SIDI af. In november nemen de leerkrachten van groep ½ de groepsscreening af voor de kinderen van groep 2. In mei wordt door de leerkrachten van de groepen 3 tot en met 7 de groepsscreening SIDI afgenomen. In de eerste week van juni vindt er tijdens de teamvergadering overleg plaats over de uitslag van de groepsscreening. Dit in aanwezigheid van minstens 1 leerkracht per groep. Voor de leerlingen uit groep 2 vindt de bespreking plaats rond de kerstvakantie.

15 Vanuit dit overleg worden er in samenspraak met de interne begeleider acties opgezet voor de kinderen die opvallen in de screening. ( dit geldt voor alle groepen) Evaluatie van proces en product: Alle acties, stappen rondom meer en hoogbegaafdheid worden regelmatig in teamoverleg besproken en geëvalueerd: eind november, begin maart, en einde schooljaar. Vanuit deze evaluaties kunnen evt. aanpassingen gedaan worden indien nodig. De volgende zaken worden genoemd in de zorgmap van de groep: De kenmerken van een leerling die in aanmerking komt voor een breder onderwijsaanbod. De risicofactoren wanneer deze kinderen niet gesignaleerd worden Hoe kan een breder onderwijsaanbod eruit zien? Wat zijn de kenmerken van een onderpresteerder? Samengevat: Signalering dient te gebeuren door de leerkracht en eventueel Ib-er. Diagnose door de leerkracht en Ib-er. Uiteindelijk gezamenlijk komen tot een handelingsplan voor een breder onderwijsaanbod. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt m.b.t. dit speciale aanbod. Wanneer extern onderzoek? Wanneer de school handelingsverlegenheid heeft. Als de school kan bieden waar het kind om vraagt is dat genoeg. Er dient een vermelding van het verrijkingspakket op het rapport te staan. Compacten van leerstof - Compacten is vooral bedoeld voor leerlingen met een langer geconstateerde voorsprong. - Voor rekenen geldt een cito A-score en een 90% score bij de methode gebonden toetsen. (altijd mogelijk dat er uitzonderingen hierop kunnen zijn. B.v. wanneer er echt nieuwe leerstof moet worden aangeboden) - Groepen worden samengesteld / bijgesteld na elke citotoetsronde of methodetoets-ronde door leerkracht en IB er. - Actiepunt: doelen stellen voor deze pluskastleerlingen. - compacten van taal, actiepunt voor schooljaar DOEN - Criteria voor DOEN liggen vast bij WSNS Algemene beleidsdoelstellingen - Hoog- en begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband onderwijs aanbieden welke aansluit bij hun mogelijkheden. De expertise naar de desbetreffende scholen overbrengen zodat dit type leerling passend onderwijs kan krijgen op de eigen school. Specifieke doelstellingen - Gelijkgestemde leerlingen, die met en van elkaar leren in een uitdagende leeromgeving passend bij hun specifieke leerbehoeftes, motiveren. Hun sterke kanten benadrukken en hun zwakkere kanten stimuleren. - Door leerkrachten te informeren over deze specifieke aanpak moeten zij straks in staat

16 zijn ook in de eigen schoolomgeving deze leerlingen optimaal uit te kunnen dagen. Activiteiten - In blokken van 10 weken, een dagdeel in de week. Aansturing / coördinatie - WSNS en Skipos zijn de opdrachtgevers. - DOEN wordt geleid door twee leerkrachten met specialistische kennis van hoogbegaafden. Doelgroep / betrokkenen - Leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 bij wie d.m.v. screening, toetsing en/of onderzoek, hoogbegaafdheid is vastgesteld en op de eigen school handelingsverlegenheid ondervindt van die begaafdheid. Incidenteel in lagere groepen Beoogde resultaten / wanneer - Evaluaties en eventuele consequenties liggen bovenschools. Financiële consequenties - School betaalt per deelnemende leerling een vast bedrag per blok per leerling. Momenten en wijze van evalueren - In overleg met WSNS en Skipos. Werken met de pluskast Algemene beleidsdoelstellingen - Het bieden van een passend onderwijsaanbod voor de cognitief sterke leerlingen. Specifieke doelstellingen - Het inzetten van verrijkings- en verdiepingsmateriaal in de bouwen. - Het borgen van het compacten van de rekenleerstof groepen 3 t/m 8. - Het verweven van de leerstof uit de pluskast met de groepsgewijze leerstof (dag- en weektaken). Activiteiten - Werken met pluskastmaterialen - Compacten van de rekenstof. Aansturing / coördinatie - IB er, RT er in overleg met de desbetreffende leerkracht Doelgroep / betrokkenen - Hele team. Financiële consequenties - Aanschaffen van verrijkings-en verdiepingsmaterialen: 1500 per jaar. - Verdere nascholing IB (m.b.t. hoogbegaafdheid): moeilijk vooruit te begroten. - Begeleiding door deskundige (M. Person)

17 Plusleerkracht Ons uitgangspunt is, dat kinderen met speciale zorg zoveel mogelijk door de eigen leerkracht, daar waar nodig en mogelijk met ondersteuning van de plusleerkracht, in hun eigen groep extra ondersteuning krijgen. Onze plusleerkracht heeft wekelijks enige uren beschikbaar voor extra ondersteuning. Omdat we het kind zoveel mogelijk binnen de groep willen houden, streven we er naar om de kinderen binnen een periode van ongeveer 8 weken zodanig te helpen, dat het kind weer bij de groep aan kan sluiten of binnen de eigen groep zelf weer verder kan. Het is voor de kinderen immers niet wenselijk om structureel buiten de eigen groep te worden geplaatst. Rapportage De voortgang, ontwikkeling en resultaten van de leerlingen worden regelmatig met de ouders besproken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het leerlingvolgsysteem van Cito en de methodegebonden toetsen. Ook worden de kinderen sociaal-emotioneel gevolgd. Hiervoor gebruiken we EGGO/Pravoo en in de bovenbouw de SAQI. De resultaten worden in ieder geval 2x per jaar besproken met de ouders op de ouderavonden naar aanleiding van de rapportage. Een derde oudergesprek is facultatief, hierbij kan het initiatief liggen bij de ouders of de leerkracht. Wanneer er behoefte is aan meerdere gesprekken is dit mogelijk in overleg met de leerkracht. De rapportage naar de ouders toe behoeft aandacht. Binnen Parnassys is rapportage opgenomen. Helaas zijn we met het uitkomen van dit schoolplan nog niet zover. Tot die tijd wordt de rapportage door een werkgroep aangepast, totdat we het rapport binnen Parnassys kunnen gebruiken. D. Klassenmanagement Uitgangspunt is de visie van onze school. 1. Het kind staat centraal. 2. Er vindt differentiatie op instructiebehoefte en leerbehoefte plaats. 3. Leren is een sociaal proces: leren van elkaar: de leerlingen helpen elkaar/leggen elkaar uit. 4. We zoeken naar een goede mix tussen open en gesloten onderwijs 5. Leerkracht is: docent, maar ook begeleider en coach. 6. Rekening houden met meervoudige intelligentie. 7. Ontwikkeling naar zelfverantwoordelijk leren. 8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op hun leerlingen. 9. Een goed pedagogisch klimaat is de voorwaarde voor goed onderwijs. Opzet van de les: 1. De leerkracht maakt de doelen duidelijk. 2. Er vindt een korte, effectieve instructie plaats. 3. Instructie wordt gegeven in minimaal drie niveaus: A. Veel instructie/begeleiding: D/E scores B. Normale hoeveelheid instructie/begeleiding: B/C scores

18 C. Weinig instructie (compacten): A scores (plus een goed cijfer voor methode toetsen) D. Eventueel eigen leerlijn. 4. Na de instructie aan de A-groep en B-groep, krijgt de A-groep verlengde instructie aan de instructietafel en gaat de B-groep zelfstandig aan het werk. Afhankelijk van de leerstof gaat de C-groep zonder instructie zelfstandig aan het werk. 5. We hanteren in de groepen 1 t/m 3 het rode stoplicht. Dit betekent dat de leerkracht niet gestoord mag worden, de leerkracht zelf mag wel het initiatief nemen om contact met kinderen te leggen. 6. We hanteren in alle groepen ( 3 t/m 8) de blokjes, waarbij we de volgende invulling hanteren: A. Rood: je gaat zelfstandig en stil aan het werk (niet praten, niemand storen) B. Oranje: je mag fluisterend overleggen met een van je groepsgenoten (je mág om hulp vragen, het hoeft niet) C. Groen: je werkt rustig samen aan een opdracht 7. Het verkeerslicht kan tijdens het werken op een andere kleur worden gezet. Dit moet dan duidelijk aan de leerlingen aangegeven worden door de leerkracht.( groep 1 tot en met 3) 8. De time-timer wordt ingezet om de werktijd aan te geven. Aan het begin van het werken wordt de time-timer ingesteld om het aantal minuten aan te geven dat er gewerkt gaat worden. 9. Leerlingen kunnen duidelijk maken, dat ze een hulpvraag hebben, door het rood-groene kaartje of blokje op hun tafel om te draaien naar rood. 10. Leerkrachten maken tijdens het werken meerdere vaste rondjes door de klas om hulpvragen te beantwoorden en aan álle kinderen aandacht te besteden. Dit is onafhankelijk van de kleur van het verkeerslicht en blokjes. 11. De hulp en/of aandacht die tijdens het vaste rondje aan de kinderen besteed wordt, is kort. Voor uitgebreidere hulp wordt een leerling verwezen naar de instructietafel. 12. Activiteiten aan de instructietafel onder leiding van de leerkracht zijn van te voren gepland. Bijvoorbeeld verlengde instructie, uitvoeren van handelingsplannen, evaluatiegesprekken met leerlingen, afnemen van een toets. 13. De eisen van het werk worden tijdens de les benadrukt. 14. De leerkracht stopt ongewenst gedrag tijdens de instructie en verwerking. 15. Het materiaal is duidelijk opgeborgen en goed bereikbaar. 16. Reflectie op het werk gebeurt als volgt: A. Tijdens het werken, individueel of in een klein groepje. B. Na het werken, met de groep. C. Er vindt reflectie plaats op het proces en op het product. E Beleidvoornemens Om tot een goede beleidsvoornemens te komen voor onze school, hebben we een aantal bronnen geraadpleegd: Allereerst het inspectierapport van 23 april 2010, het KMPO onderzoek van februari 2011, thema-bijeenkomsten van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Studiedagen van het team en natuurlijk niet te vergeten de opbrengsten van onze school. Vanuit een sterkte-zwakte analyse vormen wij als team onze beleidsvoornemens: Sterkte Laagdrempeligheid voor ouders Opbrengsten zijn voldoende tot goed Inzicht in verschillen onderwijsbehoefte leerling Kwaliteitszorg goed ingebed in de organisatie kansen Opbrengstgericht werken mbv groepshandelingsplannen Het invoeren van de 1-zorgroute ism wsns zwak Meer en hoogbegaafdheid staat nog in de kinderschoenen Taalonderwijs is niet verbetert ( spelling en begrijpend lezen) Beleid moet duidelijker geformuleerd worden bedreiging Het grote aanbod van buitenaf van projecten Effectieve onderwijstijd niet laten

19 Onderwijs aan meer en hoogbegaafden invoeren Samenwerken in educatieve clusters ondermijnen Langzaam dalende leerlingenaantal Naar aanleiding van deze punten hebben we beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaren. 2. Kwaliteitszorg Wat verstaan we onder kwaliteitszorg? Onze school is voortdurend bezig haar onderwijs zodanig in te richten, dat optimaal tegemoet gekomen kan worden aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Om aan deze opdracht te blijven voldoen, is een planmatige en methodische aanpak van kwaliteitszorg vereist. Inrichting en vormgeving van de kwaliteitszorg dienen tastbaar en meetbaar te zijn. Het beschrijven van onze kwaliteitszorg loopt parallel met het proces binnen onze school om onze visie vast te leggen in een gezamenlijk schoolconcept. De beschrijving van het schoolconcept vormt samen met andere documenten zoals het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling een kader van gemeenschappelijke reflectie en kwaliteitsbewaking. Wat verstaan wij onder kwaliteitszorg? Onder kwaliteitszorg verstaan de medewerkers op onze school een voortdurende, professionele houding om te reflecteren op ons eigen onderwijs om dit eventueel aan te passen en/of te verbeteren. Op school wordt: iets (wat) met een bepaald doel (waarom) met bepaalde materialen (waarmee) op een bepaalde manier (hoe) door bepaalde mensen (wie) op een bepaalde tijd (wanneer) gedaan. Waarom kwaliteitszorg? "Doen we de goede dingen?" "Doen we de goede dingen goed?" We hebben de volgende doelen voor ogen: Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alles wat er binnen de school gebeurt; waarom, waarmee, hoe, door wie en wanneer dat gebeurt. Het koesteren van al aanwezige kwaliteit. Het verbeteren van kwaliteit die we niet als goed genoeg ervaren. Onze belangrijkste motivatie voor het vormgeven van onze kwaliteitszorg is de wil om het werk goed én samen te doen. Het is motiverend en plezierig om op een 'goede' school te werken, d.w.z. een school waar leerlingen graag naar toe gaan, waar effectief onderwijs wordt gegeven, waar ze veel leren (kennis, houding en vaardigheden) en waar 'klanten' (ouders) tevreden over zijn. Kwaliteitsregistratie Bij het vastleggen van, het bepalen van en het borgen van onze kwaliteitszorg maken we gebruik van verschillende gegevens en onderzoeksmiddelen:

20 Eén keer per vier jaar maken we gebruik van een 'schooldiagnose-instrument'. Dit heeft betrekking op de totale schoolstructuur. Het instrument KMPO dat gebruikt wordt is ontwikkeld door Beekveld & Terpstra. De school beschikt over een rapportage die geanalyseerd is en samen met de teamleden is omgezet in een verbeterplan voor de komende vier jaar. Elke vier jaar wordt er onder de ouders een 'tevredenheidsonderzoek' gehouden. Jaarlijks worden in de directie de kengetallen met betrekking tot in-, uit- en doorstroom besproken. Jaarlijks worden de gegevens van de Cito Eindtoets besproken. Elk schooljaar wordt geëvalueerd of in hoeverre de beoogde doelen van onze verbeterplannen zijn gerealiseerd. gesprekscyclus : zie personeelsbeleidsplan uitslag KMPO Analyse en waardering van opbrengsten: De toetsgegevens van Cito worden beproken in de groepsbesprekingen en in de teamvergaderingen. De toetsgevens worden geanalyseerd dmv een analysemodel.(zie bijlage) Hierdoor ontstaat een helder beeld hoe de groep ervoor staat. De groepshandelingsplannen worden daarna aangepast, en het niveau proberen we hierdoor hoger uit te laten komen. Binnen teamoverleg wordt ook gesproken over de manier van lesgeven en wat we bij moeten stellen als de opbrengsten niet voldoende zijn. Samen zoeken we naar oorzaken en proberen we oplossingen te vinden. Het niveau van de groep wordt ook kort besproken in een gesprek met de directie naar aanleiding van klassenbezoek. Dit is allemaal vastgelegd in onze zorgcyclus die u terug kunt vinden in ons zorgplan Beleidsvoornemens voor de komende vier jaren: Schooljaar onderwijskundig Invoeren nieuwe team taalmethode Cultuur verdere uitwerking Werkgroep cultuur Educatief cluster directie Leerlingenzorg Parnassys invoeren laatste Ib-er en directie projectjaar Werken aan 1-zorgroute Mt en team Meer en hoogbegaafdheid werkgroep Personeel en organisatie Verder invoeren van de directie gesprekkencyclus en invoeren van lb-functies Mt- overleg invoeren directie Teamoverleg effectiever team maken Financieel en materieel Ict-producten up to date Directie en ict-er houden Begroting sluitend houden directie Ict Bordwerk invoeren Ict-er Beleidsplan schrijven nav Ict-er en directeur

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie