Voorbereiding op calamiteiten nog niet op orde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereiding op calamiteiten nog niet op orde"

Transcriptie

1 Voorbereiding op calamiteiten nog niet op orde Een onderzoek binnen acht instellingen voor verpleging en verzorging naar de voorbereiding op een grote calamiteit en de continuering van zorgverlening Den Haag, april 2004

2

3 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid binnen instellingen voor de verpleging en verzorging is een belangrijk aspect van verantwoorde zorg. In gevallen van uitval van nutsvoorzieningen of bij brand zijn de bewoners door hun niet-zelfredzaamheid volledig afhankelijk van de hulpverlening door het personeel. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft binnen acht instellingen voor de verpleging en verzorging een onderzoek gedaan naar de voorbereiding op een grote calamiteit (inclusief ontruiming en evacuatie) en de continuering van de zorg tijdens en na de calamiteit. In het bijzonder werd onderzocht hoe de instellingen zich hebben voorbereid op crisissituaties in de avonduren. De inspectie heeft gezocht naar normen waarin wordt aangegeven hoeveel verplegend en verzorgend personeel met een kwalificatie bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn om te kunnen optreden in crisissituaties. Die landelijke norm blijkt niet te bestaan. Handhaving op dit specifieke onderdeel van veilige c.q. verantwoorde zorg is dus niet mogelijk. In de wet- en regelgeving rond de arbeidsomstandigheden worden wel normen gesteld waar het gaat om het aantal bedrijfshulpverleners in relatie tot het aantal aanwezige werknemers. Dat is één bedrijfshulpverlener op vijftig werknemers. Handhaving hierop geschiedt door de Arbeidsinspectie. Het wordt dus aan het bestuur van een instelling overgelaten aan te geven wat de deskundigheid moet zijn van de medewerkers die zorg bieden tijdens een crisis en de voortzetting van zorg, bijvoorbeeld na evacuatie. Naar de mening van de inspectie was in de avonduren onvoldoende specifiek op bedrijfshulpverlening geschoold verplegend en verzorgend personeel aanwezig om zich in crisisomstandigheden te ontfermen over niet-zelfredzame bewoners, van wie een omvangrijk aantal bedgebonden. Dat is een zeer zorgelijke situatie, waar in nauw overleg met de brancheorganisatie Arcares (inter-) departementale aandacht aan moet worden geschonken. Weliswaar betrof het een onderzoek binnen acht instellingen, maar de inspectie verwacht niet, mede gezien in het licht van de conclusies uit de onderstaande onderzoeken van de Arbeidsinspectie en de VROM-inspectie, dat een uitgebreider onderzoek het nu opgedane beeld in grote mate zal veranderen. Recent heeft de Arbeidsinspectie een rapport uitgebracht betreffende de arbeidsomstandigheden in de intramurale zorg (verpleging en verzorging), waarin onder andere aandacht voor de risicoinventarisatie en evaluatie inzake de bedrijfshulpverlening door en voor werknemers. Ook de VROM-inspectie brengt binnenkort een rapportage uit met betrekking tot de brandveiligheid in zorginstellingen. De conclusies uit de rapportages zijn complementair, vandaar dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg aandringt op interdepartementale aanpak voor de zorg onder crisisomstandigheden, en (verdere) ontwikkeling van handhaafbare regelgeving op dit onderwerp. Hoogachtend, Prof. Dr. J.H.Kingma Den Haag, april 2004

4

5 5 RAPPORT Inhoud 1 Inleiding Legitimering toezicht Werkwijze 8 2 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Te treffen maatregelen door de instelling Aanbeveling voor de brancheorganisatie Arcares Aanbeveling voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 11 3 Bevindingen van het onderzoek Calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan Receptiepost en brandmeldinstallatie Bedrijfshulpverleningsorganisatie Zelfredzaamheid van bewoners bij een calamiteit Medische en verpleegkundige informatie Aanwezigheidsoverzichten bewoners Beschikbaarheid van gegevens van familieleden of contactpersonen Continuering van de zorg na ontruiming en evacuatie Het oproepen van sleutelfunctionarissen in de achterwacht Melden van calamiteiten aan de inspectie 15

6 6 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

7 7 RAPPORT 1 Inleiding Met enige regelmaat komt het voor dat zich kleine en grote branden voordoen in zorginstellingen waar mensen langdurig verblijven. Om zicht te krijgen hoe deze instellingen zich voorbereiden op een dergelijke situatie heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2002 een toetsingsinstrument gemaakt. De resultaten van de pilot met het instrument lieten een groot aantal lacunes zien. Besloten is in 2003 nogmaals een aantal instellingen voor lang-durige zorg met hetzelfde instrument te benaderen. Het doel is op basis van de bevindingen het veld een spiegel voor te houden welke verbeteringen in de voorbereiding op een grote calamiteit (inclusief ontruiming en evacuatie) noodzakelijk zijn om veilige en continue zorg te garanderen. In Nederland zijn 1900 locaties van verpleeg- en verzorgingshuizen. [1] Binnen verzorgings- en verpleeghuizen heeft een brand of uitval van nutsvoorzieningen vaak grote gevolgen. De bewonerspopulatie is veelal onvoldoende of niet-zelfredzaam. De bewoners zijn in feite volledig afhankelijk van de hulp van het personeel totdat de brandweer komt. De voorbereiding op dergelijke calamiteiten door het management en personeel is van groot belang voor de veiligheid van de bewoners. Zaken welke de arbeidsomstandigheden van de werkgever en werknemer aangaan zijn wettelijk vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving. Op deze wetgeving houdt de Arbeidsinspectie toezicht. De lokale brandweer is belast met toezicht inzake de brandverordening, waaronder brandbestrijdingsmiddelen en vluchtwegen. 1.1 Legitimering toezicht De inspectie houdt toezicht op zorginstellingen op basis van onder andere de Kwaliteitswet zorginstellingen. Hierin wordt vermeld dat de zorgaanbieder verantwoorde zorg moet leveren (doelmatig, doeltreffend en afgestemd op de reële behoeften van de patiënt). De inspectie gaat ervan uit dat veiligheid een belangrijk aspect is van verantwoorde zorg. Daarnaast zal de zorg, met name in het geval van grote calamiteiten, geen grote onderbrekingen te zien moeten geven. Van zorgaanbieders mag verwacht worden dat zij hun organisatie voorbereiden op de kans dat zich ooit een grote calamiteit voordoet (risicomanagement). Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben het begrip verantwoorde zorg ten aanzien van het aspect veiligheid in normen vertaald. Uit het Model Intern Kwaliteitsysteem (MIK-V) : de instelling dient aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de instelling. Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van richtlijnen ten aanzien van ongevallen, brand, inbraak en dergelijke. De instelling beschikt onder meer over een actueel calamiteitenplan, dat regelmatig wordt beoefend. De organisatie dient schriftelijk te hebben vastgelegd van welke professie permanente dan wel oproepbaarheid/bereikbaarheid vereist is. Uit het certificatieschema van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) verzorgingshuizen: de organisatie heeft voorzieningen getroffen en richtlijnen vastgesteld ten behoeve van de veiligheid en in verband met mogelijke calamiteiten zoals richtlijnen ter voorkoming van brand en hoe om te gaan met brand en brandalarm, richtlijnen ter voorkoming van inbraak en hoe om te gaan met inbraak. Beide bovenstaande normen zijn door de inspectie als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van de bevindingen. [1] bron: IGZ-objecten februari 2004.

8 8 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 1.2 Werkwijze De besturen/directies van de geselecteerde instellingen ontvingen een brief met de aankondiging van het onderzoek. De brief bevatte geen datum en tijdstip van het bezoek, wel dat het onaangekondigd in de avonduren zou plaatsvinden. De Arbeidsinspectie is, als toezichthouder op de ARBO-wetgeving, vooraf over het uit te voeren onderzoek in kennis gesteld. Aan de hand van een casus, een grote binnenbrand met als gevolg een totale ontruiming van de instelling en evacuatie van alle bewoners naar elders, werd het aanwezig leidinggevend personeel bevraagd op de actuele situatie binnen de instelling. Daarnaast werden vragen gesteld over het calamiteiten/bedrijfsnoodplan, de deskundigheid van de hulpverleners ter plekke en de eventuele voorbereide (nood)locaties waar de bewoners tijdelijk zouden kunnen verblijven. Ook werden de bereikbaarheid en beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen getest. Deze functionarissen werden ook daadwerkelijk ontboden in de instelling. In één instelling werd tegenwerking ondervonden bij de uitwerking van een aantal opdrachten. Hierover is achteraf met de instelling gecorrespondeerd. Overigens dient te worden opgemerkt dat een bedrijfshulpverleningsorganisatie niet gelijk kan worden gesteld aan een bedrijfsbrandweer en dat de bedrijfshulpverleners (BHV) niet zodanig zijn toegerust dat zij onder gelijke omstandigheden als de brandweer kunnen optreden. Gezien hun opleiding en uitrusting worden zij niet verondersteld een brandende ruimte binnen te gaan om iemand te redden, tenzij de brand zich nog in een zodanig pril stadium bevindt dat de temperatuur en de rookontwikkeling in de ruimte dit toelaten.

9 9 RAPPORT 2 Conclusies en aanbevelingen 2.1 Conclusies Het bestuur en de directie van een instelling moeten zich ervan vergewissen dat er een adequate organisatie is welke goed is voorbereid op calamiteiten, zowel in de dag- als avond- en nachtsituatie. De conclusie is dat twee instellingen goed zijn voorbereid op een calamiteit en de overige zes niet voldoende aandacht geven aan de calamiteitenorganisatie. Het blijkt dat verpleeghuizen door de grootte van hun organisatie meer affiniteit hebben met de BHV dan de verzorgingshuizen. De inspectie is zich ervan bewust dat de dagelijkse zorg rond de bewoners alle aandacht opeist, doch een falende of onvoldoende geëquipeerde calamiteitenorganisatie krijgt geen herkansing. De aankondigingsbrief betreffende het onderzoek door de inspectie leidde in enkele gevallen al tot een verhoogde activiteit rond de materie. Vijf instellingen (drie verpleeghuizen en twee verzorgingshuizen) beschikken over een al dan niet actueel plan, één verzorgingshuis heeft een conceptplan, één verzorgingshuis heeft ten behoeve van de calamiteitenorganisatie in plaats van een plan een protocol gemaakt. Eén verzorgingshuis heeft geen plan. Twee van de vijf aanwezige plannen zijn goedgekeurd door de plaatselijke brandweer, hoewel niet duidelijk is welke normen hebben geleid tot die goedkeuring. Het ondervraagde personeel bleek niet in alle gevallen op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een calamiteitenplan. Tijdens de avonddienst werd op het toetsingsmoment door twee instellingen voldaan aan de norm (één BHV er op vijftig werknemers) van het vastgestelde aantal BHV ers. Van de in totaal ca. zestig aanwezige personeelsleden in de acht zorginstellingen waren er slechts twee tevens gecertificeerd BHV er. Deze waren werkzaam in twee verpleeghuizen. Er blijkt geen landelijke norm te zijn, in tegenstelling tot de norm zoals aanwezig voor werknemers waarin wordt aangegeven hoeveel verplegend en verzorgend personeel met een kwalificatie bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn om veilige c.q. verantwoorde zorg te leveren tijdens een crisis en de voortzetting van zorg, bijvoorbeeld na evacuatie. Handhaving op dit specifieke onderdeel van de zorg is dus niet mogelijk. Aan de s nachts aanwezige niet-zelfredzame bewoners zal hulp verleend moeten worden zoals beschreven in het BHV-plan, dat iedere zorginstelling op moet stellen. Hierbij moet natuurlijk de juiste berekening van de risico s uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI en E) worden meegenomen en meegewogen. Hieruit zal de directie van de instelling (eventueel op grond van de aanbevelingen van deskundigen terzake, zoals brandweer, gemeente, arbodienst, BHV-deskundigen en zonodig advies van Arcares) haar verantwoordelijkheid moeten nemen. De directie zal zich moeten afvragen op welke wijze, met welke voorzieningen, met hoeveel personeel (ontruimers) en uiteindelijk met hoeveel BHV ers de veiligheid (en adequate ontruiming) is gewaarborgd, niet alleen op normale maar bovenal ook op ongebruikelijke tijden. Bij twee verzorgingshuizen was er geen afspraak over taken en bevoegdheden met betrekking tot de leiding in de avonddienst. De geoefendheid van de zorgverleners voor uitvoering van BHV-taken is laag. De laatst gehouden oefening ligt tussen 1 en 4,5 jaar. Er werd geen melding gedaan van ontruimings- of

10 10 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG evacuatieoefeningen. In de meeste gevallen worden BHV-brandtrainingen aangemerkt als oefening, hetgeen naar de mening van de inspectie in geen geval hetzelfde is. Vier van de acht instellingen hebben een schriftelijke dan wel mondelinge afspraak met een andere instelling of organisatie voor het onderbrengen van het bewonersbestand ingeval van evacuatie. Een dergelijke afspraak is geen verplichting, doch in het kader van de continuering van zorg na evacuatie zeer aan te bevelen. Een schriftelijk registratieoverzicht van aanwezige bewoners oogde niet in alle gevallen betrouwbaar, doch mondeling wist men vrij snel een overzicht te genereren. Er werd melding gemaakt dat, gelet op het open karakter van verzorgingshuizen, niet altijd een actueel overzicht is te maken van het aantal aanwezige bewoners. Bewoners die bijvoorbeeld een avond weg zijn of een nachtje elders logeren melden dat niet altijd. Niet in alle gevallen worden de zorgdossiers brandveilig opgeslagen. Duidelijke instructies omtrent het redden van zorgdossiers bij ontruiming en evacuatie ontbreken. Deze gegevens moeten beschikbaar zijn als de zorg aan bewoners elders wordt voortgezet. Bezocht zijn 8 van de ruim 1900 locaties maar de inspectie verwacht niet, mede gezien in het licht van de conclusies uit een rapport van de Arbeidsinspectie naar de arbeidsomstandigheden in de intramurale zorg (verpleging en verzorging), waarin onder andere aandacht voor de risicoinventarisatie en evaluatie inzake de bedrijfshulpverlening door en voor werknemers, en een onderzoek van de VROM-inspectie betreffende de brandveiligheid in zorginstellingen, dat een uitgebreider onderzoek het nu opgedane beeld in grote mate zal veranderen. 2.2 Te treffen maatregelen door de instelling Er dienen actuele calamiteitenplannen te zijn welke tenminste 1x per jaar worden gecontroleerd door de organisatie zelf. De plannen dienen tevens actuele telefoonlijsten te bevatten van belangrijke personen en diensten. Een ontruimings- en evacuatieplan dient eveneens deel uit te maken van het calamiteitenplan. Als voorbeeld van een hergroepering van bewoners na evacuatie kan dienen de hergroeperingsregeling zoals opgesteld door een bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). [2] De personeelsroosters moeten zodanig worden ingevuld dat er in alle roosterdiensten voldoende personeel beschikbaar is dat tevens is opgeleid voor de BHV-taak. Dat zal dus uitbreiding vragen van de deskundigheid van het totale personeelsbestand. Er dient een beheerder voor het calamiteitenplan te worden aangewezen die tevens belast is met het actueel houden ervan. Dit dient ook in de taakomschrijving van de aangewezen functionaris te worden opgenomen. De voorkeur gaat uit naar de functionaris belast met risicomanagement dan wel calamiteitenpreventie. Om veilige zorg te garanderen in geval van brand of andere calamiteiten moet frequent en planmatig worden geoefend. Tijdens die oefeningen moet ook het aspect ontruiming nadrukkelijk aandacht krijgen. Alle personeel in zorginstellingen, ook degenen die niet daadwerkelijk functioneren in de BHVorganisatie, dienen over kennis van de calamiteitenorganisatie te beschikken. [2] Hergroeperingsregeling GHOR/GGD-regio IJssel-Vecht.

11 11 RAPPORT Voor de continuïteit van de zorg dienen er back-ups te zijn van zorgdossiers, medische informatie en geneesmiddeleninformatie. Dit pleit voor het spoedig tot stand brengen van elektronische cliëntendossiers. De back-ups dienen brandveilig te worden opgeslagen. Bij overdracht van diensten moet het exacte aantal in huis verblijvende bewoners worden doorgegeven. Deze gegevens zijn bij een ontruiming van cruciaal belang voor de brandweer. 2.3 Aanbeveling voor de brancheorganisatie Arcares De inspectie dringt er bij de brancheorganisatie op aan een model calamiteitenplan/bedrijfsnoodplan te ontwikkelen en te verstrekken aan de instellingen. Hierdoor ontstaat uniformiteit in de beschrijving van de calamiteitenorganisatie en kunnen inspectiediensten en Brandweer op een effectievere wijze een oordeel geven over de mate van voorbereiding op calamiteiten binnen de instellingen [3]. 2.4 Aanbeveling voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De inspectie dringt aan op (inter)departementale aanpak voor de zorg onder crisisomstandigheden en (verdere) ontwikkeling van handhaafbare regelgeving op dit onderwerp. [3] Zie ARBO-informatie Bedrijfshulpverlening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, document AI-10, verkrijgbaar via

12 12 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 Bevindingen van het onderzoek 3.1 Calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan Het hebben van een calamiteiten- of bedrijfsnoodplan is voorgeschreven. In een dergelijk plan worden diverse risicosituaties beschreven die de instelling kunnen treffen en worden procedures en werkwijzen aangegeven om de situaties het hoofd te kunnen bieden. Drie verpleeghuizen en twee verzorgingshuizen beschikken over een plan. Twee van de vijf plannen bleken te zijn goedgekeurd door de plaatselijke brandweer hoewel niet geheel duidelijk werd welke normen hadden geleid tot die goedkeuring. Bij één verzorgingshuis is het plan in concept gereed. Bij één verzorgingshuis wordt een calamiteitenprotocol aangemerkt als een plan. Eén verzorgingshuis heeft geen plan maar zal dit zo snel mogelijk opstellen. Niet alle plannen worden structureel actueel gehouden en zijn daarom aan revisie toe. Overigens kan over de actualiteit van een plan discussie ontstaan. Nergens is voorgeschreven na hoeveel tijd het plan moet worden geactualiseerd. Het ondervraagde personeel bleek niet in alle gevallen op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een calamiteitenplan. Er was een diversiteit aan functionarissen belast met het beheer en het actueel houden van het plan. 3.2 Receptiepost en brandmeldinstallatie De instellingen werden na uur bezocht. In één verpleeghuis en één verzorgingshuis was de receptiepost bezet. In de overige instellingen worden de recepties, veelal na het bezoekuur, afgesloten. Slechts in één geval werd het inspectieteam bij binnenkomst om een legitimatiebewijs gevraagd. In de overige gevallen kon het pand vrij worden betreden of kon door een druk op de knop toegang worden verkregen. De aanname van telefoongesprekken vindt na sluiting van de receptie op afstand plaats middels een mobiele telefoon. Veelal is dit een taak van de leidinggevende verpleegkundige of verzorgende die ook verantwoordelijk is voor het uitlezen van de brandmeldinstallatie (BMI). Niet in alle gevallen kan het uitlezen van de BMI op afstand plaatsvinden, waardoor de verantwoordelijke persoon eerst naar de receptie moet gaan om kennis te nemen van de locatie van de brandmelding of de valsmelding met het gevaar door de brand te worden ingesloten. Twee instellingen hanteerden een Dect-telefoon. Dit is een portable telefoon waarop zowel de telefoongesprekken worden aangenomen als ook de brandmeldingen met vermelding van de brandlocatie. Hiermee wordt voorkomen dat eerst naar de BMI moet worden gelopen om de brandlocatie te traceren. 3.3 Bedrijfshulpverleningsorganisatie In de vigerende ARBO- wet- en regelgeving is omschreven dat een instelling de beschikking moet hebben over een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit kunnen personeelsleden zijn die uitsluitend de BHV-taak verrichten dan wel medewerkers die gekoppeld aan hun hoofdfunctie ook een rol vervullen binnen de BHV. Het aantal BHV ers is gerelateerd aan het aantal medewerkers, in principe 1:50. In de regelgeving wordt niet gesproken over de norm van het aantal BHV ers ten opzichte van het aantal bewoners/patiënten. In de avond- en nachtdienst zullen het uitsluitend verpleegkundigen en verzorgenden zijn die tevens de BHV-taak vervullen. In twee van de acht instellingen waren tijdens de avonddienst totaal drie BHV ers aanwezig waarvan twee, volgens eigen opgave, met een geldig certificaat. Tijdens de avonddienst werd op de toetsingsmomenten dus niet voldaan aan de wettelijke eis van het vastgestelde aantal BHV ers. In de situatie tijdens kantoortijd zijn er vaak meer personeelsleden beschikbaar voor de BHV. Vooral de technische dienst, de facilitaire dienst en de administratieve dienst leveren dan

13 13 RAPPORT personeel voor de BHV. Als reden voor onvoldoende vulling van de BHV-organisatie na kantoortijd werd aangegeven dat de opleidingen te duur zijn, er een overaanbod is van opleidingsinstituten waardoor de keuze moeilijk is en het kwaliteitsaspect verloren dreigt te gaan, de cursisten twee dagen uit de roulatie zijn en al deze inspanningen niet worden vertaald in een reductie van de toch al hoge verzekeringspremies. Ook worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de veiligheidsaspecten zoals vermeld in de gebruiksvergunningen. De geoefendheid van de BHV-organisatie is laag. De laatst gehouden oefening ligt tussen 1 en 4,5 jaar geleden. Enkele instellingen oefenden in het geheel niet doch lieten het personeel wel een brandtraining volgen. Eén instelling maakte melding dat de BHV ers ook moeten oefenen in een met (oefen)rook gevulde ruimte. In een ander geval werden BHV ers gecontroleerd blootgesteld aan de temperatuur van vuur. In geen enkel geval werd melding gemaakt van zogenaamde ontruimingsof evacuatieoefeningen. BHV-brandtrainingen worden ook aangemerkt als oefening. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de aanwezige personele sterkte versus het aantal bewoners. Dit gaf het onderstaande beeld voor de avonddienst. Verpleeghuis Instelling A 13 personeelsleden op 186 bewoners Instelling B 18 personeelsleden op ± 300 bewoners Instelling C 13 personeelsleden op 89 bewoners In bovenstaande groep verpleeghuizen bleken op het toetsingsmoment twee personeelsleden tevens gecertificeerd BHV er te zijn. Verzorgingscentrum Instelling D 4 personeelsleden op 117 bewoners Instelling E: 2 tot 3 personeelsleden op 73 bewoners Instelling F 3 personeelsleden op 59 bewoners Instelling G 5 personeelsleden op 85 bewoners + 50 in de aanleunwoningen Instelling H Tot uur 3, daarna 2 personeelsleden op 43 bewoners In bovenstaande groep verzorgingshuizen bleek op het toetsingsmoment niemand van het personeel te beschikken over een BHV-certificaat. Van de in totaal ca. zestig aanwezige personeelsleden waren er dus twee gecertificeerd BHV er. Tevens had een aantal een brandtraining bijgewoond, maar dat werd door de inspectie niet aangemerkt als gecertificeerd BHV er. Bij twee verzorgingshuizen was er geen afspraak over taken en bevoegdheden met betrekking tot de leiding in de avonddienst. Bij instelling G kon geen duidelijkheid worden verkregen of de BHV-taak ook van toepassing is op de aanleunwoningen. 3.4 Zelfredzaamheid van bewoners bij een calamiteit Er is een lage graad van zelfredzaamheid van bewoners. In enkele verpleeghuizen is er totaal geen zelfredzaamheid en zijn de bewoners bij een ontruiming volledig aangewezen op het eigen personeel, gevolgd door de brandweer en anderen. Over het algemeen zijn er voldoende rolstoelen beschikbaar maar het vergt veel tijd maar vooral menskracht om bewoners per rolstoel

14 14 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG te evacueren, waarbij het gebruik van de trap een groot struikelblok zal opleveren. In geen enkel geval maakte men melding van het beschikbaar hebben van een rolstoel (type Evac-Chair) welke ook op een trap gebruikt kan worden. 3.5 Medische en verpleegkundige informatie Medische en verpleegkundige informatie (zorgdossiers) over de bewoners wordt onder andere bij de personeelspost opgeslagen, veelal niet in brandvertragende kasten. Afspraken over het redden van dossiers zijn er niet. Ook digitaal wordt er opgeslagen, in een aantal gevallen zonder daarvan een back-up te maken. Informatie over het medicijngebruik blijkt in back-up beschikbaar bij de (lokale) apotheek. Het is van groot belang dat bij een ontruiming ook de medische informatie wordt gered. Bij evacuatie dienen de medische en verpleegkundige informatie en medicijngegevens beschikbaar te zijn voor de instelling waar de gedupeerden worden ondergebracht. 3.6 Aanwezigheidsoverzichten bewoners In de bezochte instellingen was per afdeling het aantal bewoners redelijk snel te achterhalen door het geheugen van het personeel. Er werd gewerkt met schriften en briefjes waarop aantallen bewoners stonden weergegeven. Dit oogde niet betrouwbaar. In enkele gevallen was bij de receptiepost een actueel overzicht beschikbaar. Gelet op het open karakter van verzorgingshuizen is een actueel overzicht van aanwezigen niet altijd te maken. Bewoners die bijvoorbeeld een nachtje elders logeren, melden dat niet altijd. 3.7 Beschikbaarheid van gegevens van familieleden of contactpersonen Het is van belang adres en telefoonnummers van familie of contactpersonen beschikbaar te hebben om hen in het geval van evacuatie te kunnen informeren. Overzichten werden op diverse plaatsen opgeslagen zoals in het medisch dossier, in een schrift of in de computer. Een back-up van die gegevens was in twee gevallen beschikbaar. 3.8 Continuering van de zorg na ontruiming en evacuatie Bij de voorbereiding van een evacuatie naar andere locaties kan gedacht worden aan het hebben van een vervoersplan en afspraken (zogenaamde waakvlamovereenkomst) met instellingen die tijdelijk de bewoners kunnen herbergen. Hoewel niet verplicht, hadden enkele instellingen hiertoe een plan beschikbaar of had men dit in voorbereiding. Eén instelling ging ervan uit dat de centrale post ambulancevervoer (CPA) dit nader had uitgewerkt. Bij navraag bij de betreffende CPA bleek dat niet het geval te zijn. Het organiseren van de hergroepering van bewoners is een taak van de directie van de instelling. Het was onvoldoende bekend dat de Regionaal Geneeskundig Functionaris hierin een belangrijke ondersteunende rol kan vervullen, zo ook de gemeentelijk ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. Als voorbeeld voor een hergroeperingregeling werd door de inspectie verwezen naar de regeling zoals opgesteld door de GHOR-bureau van de regio IJssel-Vecht te Zwolle. Jaarlijks wordt deze regeling geactualiseerd en kan onmiddellijk worden uitgevoerd. Alle instellingen genoemd in de regeling verlenen hieraan hun medewerking.

15 15 RAPPORT 3.9 Het oproepen van sleutelfunctionarissen in de achterwacht Gedurende de toetsing werd aan de leidinggevende medewerker verzocht het dienstdoende directielid en het hoofd van de technische dienst op te roepen met de opdracht zich naar de instelling te begeven. Hoewel de telefoonnummers niet altijd snel beschikbaar of soms onjuist waren, was er een hoge score van opkomst. Tevens werd de telefonische bereikbaarheid van de verpleeghuisartsen gecontroleerd en allen bleken bereikbaar Melden van calamiteiten aan de inspectie Er werd aan de instellingen verzocht het incident telefonisch te melden aan de inspectie. Op drie instellingen na kostte het de nodige moeite hiervan het juiste telefoonnummer snel beschikbaar te hebben. Voor de instellingen is het onduidelijk of, en zo ja bij welk niveau van een brand (klein, middel, groot of zeer grote brand) dit bij inspectie zou moeten worden gemeld.

16 16 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG IGZ / oplage 300 exemplaren

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING JÄRVEN RESCUE SHEET

GEBRUIKSAANWIJZING JÄRVEN RESCUE SHEET GEBRUIKSAANWIJZING JÄRVEN RESCUE SHEET 1 ALGEMENE INFORMATIE PRODUCTLABEL Als bewijs dat u het originele product in huis hebt gehaald, zijn de Järven Rescue Sheets standaard voorzien van het onderstaande

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer?

Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer? Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer? Frits de Koning MSc, Rijnstate, e-mail: fdekoning@rijnstate.nl

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Beleid Bedrijfshulpverlening

Beleid Bedrijfshulpverlening Beleid Bedrijfshulpverlening Bestandsnaam: beleid BHV Eigenaar: PO&O Status: definitief 08.174b Vastgesteld door: MT/OR Soort document:beleid Ontwikkelaar:SP Datum:23-4-09 Pagina 1 van 10 februari 2011

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Checklist Bedrijfshulpverlening

Checklist Bedrijfshulpverlening Checklist Bedrijfshulpverlening Het uitgangspunt bij deze checklists is dat er een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en een bedrijfshulpverleningplan is opgesteld. Onderstaande punten kunnen houvast

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 13 november 2013. Zwolle, januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 13 november 2013. Zwolle, januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 13 november 2013 Zwolle, januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten 5 3 Bevindingen en Conclusie 7 4 Te nemen maatregelen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht ARBOBESLUIT AFDELING 4 BEDRIJFSHULPVERLENING Artikel 2.16 Definities In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening 1 Bedrijfshulpverlening Bron: AI Blad 10 Handige checklists voor ontwerp en beheer van de BHV-organisatie Ontwerpfactoren Reikwijdte BHV-organisatie 1. Hoe breed wil het bedrijf BHV-organisatie opzetten

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Scheiden Wonen en Zorg en Brandveiligheid: Hoe zit dat nou?

Scheiden Wonen en Zorg en Brandveiligheid: Hoe zit dat nou? Scheiden Wonen en Zorg en Brandveiligheid: Hoe zit dat nou? (Brandveiligheid volgens het bouwbesluit 2012 in relatie tot het Scheiden van Wonen en Zorg) De invoering van het Scheiden van Wonen en Zorg

Nadere informatie

Ik ben Peter Nouwen, werk bij Nouwad en heb voor mijn afstudeeropdracht gegevens 'uit het veld' nodig. Deze kunt u mij aanreiken.

Ik ben Peter Nouwen, werk bij Nouwad en heb voor mijn afstudeeropdracht gegevens 'uit het veld' nodig. Deze kunt u mij aanreiken. Introductie Fijn dat u deze enquete wilt invullen. Het kost u hooguit 1 minuut van uw tijd. Uw ingevulde gegevens zijn anoniem. U hoeft uw persoonlijke gegevens niet in te vullen, tenzij u een uittreksel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 juni 2011 Betreft beantwoording kamervragen

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 juni 2011 Betreft beantwoording kamervragen > Retouradres Postbus 00 00 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 00 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n) Datum juni

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nood- & ontruimingsplannen

Nood- & ontruimingsplannen Het bedrijfsnoodplan Nood- & ontruimingsplannen Elke organisatie kan te maken krijgen met een calamiteit. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt etcetera. Hoe handel je in dergelijke situaties?

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartimenten woongebouw Trefwoorden: Zorgfunctie, zelfsluitende deuren, gebruiksbesluit : Augustus 2012 Status: Definitief Postbus

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

LEIDRAAD MELDINGEN. Onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van meldingen. STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

LEIDRAAD MELDINGEN. Onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van meldingen.  STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG www.igz.nl LEIDRAAD MELDINGEN Uitgave Inspectie voor de Gezondheidszorg Postadres Postbus 2680

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND maart 2005 Inhoudsopgave pag. 1. INLEIDING 3 2. BEDRIJFSINFORMATIE 4 3. BEDRIJFSHULPVERLENING 5 3.1. Doel van de BHV 6 3.2. Taken van de BHV 6

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomsten in de zorg. Utrecht, juni 2016

Vaststellingsovereenkomsten in de zorg. Utrecht, juni 2016 Vaststellingsovereenkomsten in de zorg Utrecht, juni 2016 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Samenvatting... 5 3 Wanneer belemmeren vaststellingsovereenkomsten transparantie en openheid?... 6 3.1 Wat is een zwijgcontract?...

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg?

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Samen op weg naar meer veiligheid Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Congres NIBHV donderdag 29 november 2012 Prof. dr. Ira Helsloot Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Aan de voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de instellingen voor: - ouderenzorg; -

Nadere informatie

Alleenwerken in geïsoleerde omstandigheden. Extra bescherming is noodzaak

Alleenwerken in geïsoleerde omstandigheden. Extra bescherming is noodzaak Alleenwerken in geïsoleerde omstandigheden Extra bescherming is noodzaak Arbeidsomstandighedenwet volledig van toepassing Tijdens de avond- en nachturen ziet bij veel bedrijven de situatie er anders uit

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: BHV ORGANISATIE Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: 1. Inleiding... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2. Het wettelijk kader... 2 1.3. Samenwerking en

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen.

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Inleiding Het vermogen om zo goed mogelijk de gevolgen van rampen en grootschalige, zware ongevallen te bestrijden vergt van onder meer

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie