Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid"

Transcriptie

1

2 Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan nadere voorschriften die in acht moeten worden genomen in de RI&E waar het gaat om specifieke groepen en onderwerpen. Veilig en gezond werken is voor iedereen belangrijk. We hebben immers allemaal voordeel bij het voorkomen van ziekteverzuim door het werk en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ongevallen of beroepsziekten. Het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en daarbij de risico s daadwerkelijk beheersen, is één van de middelen om dit doel te bereiken. Een RI&E is een onderzoek naar arbeidsomstandigheden die schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Naast een inventarisatie van gevaren worden reeds getroffen voorzieningen en maatregelen bekeken om te beoordelen of deze in de praktijk voldoende zijn om risico s te voorkomen. Bij een evaluatie wordt de ernst van de risico s beoordeeld en daarbij de noodzaak van het treffen van maatregelen. De RI&E zal moeten worden uitgevoerd door bekwame mensen, die een praktische kennis hebben van activiteiten. Samenwerking met- en betrokkenheid van collega s in de verschillende onderdelen van de organisatie bij de RI&E is dan ook zeer gewenst. Stappenplan voor een effectieve RI&E 1. Classificatie van de arbeid en de activiteiten. 2. Identificatie van gevaren. 3. Bepaling van het risico. 4. Aanvaardbaarheid van het risico. 5. Aanpak van de risicobeheersing. 6. Herziening. Valkuilen Een RI&E die niet goed gepland is, of wordt uitgevoerd met het idee dat het slechts een bureaucratische maatregel is, is tijdverspilling en verandert niets aan de organisatie. Als het uitvoeren van een RI&E doel op zichzelf wordt, kan de organisatie in details verzanden en wordt de RI&E een pro-forma document, Risicobeoordelaars kunnen blind zijn voor de eigen bedrijfsorganisatie en daardoor gevaren of risico s als gering beoordelen, vaak sterkt dat er nog geen ongevallen hebben plaatsgevonden.

3 Veiligheid = Bewustzijn Het totale document: de inventarisatie, de evaluatie en het plan van aanpak, is het startpunt voor alles wat u doet op het terrein van arbeidsomstandigheden. Door de per 1 juli 2005 veranderde Arbo-wet is de RI&E nu ook uw gereedschap om een afweging te maken aan welke kwalificaties uw preventiemedewerker moet voldoen en welke eventueel benodigde andere deskundigen u in huis moet hebben of moet inhuren. Een goede RI&E levert de onderneming (werkgever en werknemer) informatie op hoe gezond en veilig werken kan worden geoptimaliseerd. Het onderzoek geeft inzicht (veiligheidsbewustzijn van werkgever en werknemer) in zaken die nog niet voldoende zijn geregeld en welke maatregelen nodig zijn. Werkwijze De RI&E wordt uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten welke zijn toegespitst op de situatie van de opdrachtgever of er wordt gebruik gemaakt van goedgekeurde RI&E instrumenten van branche organisaties. Bij afwezigheid van een door de branche goedgekeurde RI&E instrument zullen we onze RI&E instrument aanpassen aan de vragenlijsten en situatie. De vragenlijsten worden uitgezet bij de werknemers. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten, bezoekt onze veiligheidskundige adviseur het gebouw voor een rondgang en neemt interviews af. Aan de hand van de vragenlijsten, interviews en rondgang wordt de RI&E samengesteld en het plan van aanpak opgemaakt. De RI&E laten wij toetsen door een onafhankelijke en gecertificeerde deskundige. Hierdoor ontvangt de opdrachtgever een complete en kwalitatief goede RI&E. De prijs van de RI&E is afhankelijk van de grootte van de organisatie en gebouw(en).

4 Advies brandpreventie en BHV U kunt ook bij ons terecht voor algemeen advies op het gebied van BHV, brandpreventie en bedrijfsveiligheid. Hierbij kunt u denken aan het beoordelen en toetsen van bouwplannen op brandpreventief gebied, advisering met betrekking tot de inrichting vluchtroutes en blusmiddelen van een pand, ondersteuning bij het opzetten van een adequate BHV-organisatie, enz. De prijs is afhankelijk van het soort advies en de daarvoor geldende uurtarieven.

5 Voorlichting Bedrijfsveiligheid Op grond van artikel 8 van de Arbo-wet is de werkgever verplicht de werknemer op de hoogte te stellen van de risico s en de gemaakte afspraken rond de aanpak van calamiteiten, inclusief wat van de individuele medewerkers wordt verwacht. Dit kan door het aanbieden van een bedrijfsreglement of door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Inhoud Wij kunnen diverse voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen: Voorlichting veiligheid op de werkvloer Ontstaan en verloop van brand Ontruimen, ontruimingsplan en bedrijfshulpverlening Duur van de voorlichtingsbijeenkomst De voorlichtingsbijeenkomst duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur Groepsgrootte Maximale groepsgrootte per bijeenkomst: 15 personen Voorlichting is in eerste instantie bedoeld voor werknemers en / of bedrijfshulpverleners, maar ook voor bijvoorbeeld cliënten of ouders. Locatie De voorlichtingsbijeenkomst kan landelijk op (bedrijfs)locatie gegeven worden De prijs per bijeenkomst is: 375,- Deze prijs is inclusief: instructeur en instructiemateriaal. Geen bijkomende kosten! Prijzen zijn exclusief BTW.

6 Calamiteitenplan Bij een organisatie met meerder vestigingen is vaak op elke locatie een bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan aanwezig. Hierin is geregeld hoe opgetreden dient te worden door het personeel bij een calamiteit. Een calamiteit bij een vestiging heeft echter ook effect op de gehele organisatie. Het centrale calamiteitenplan is een organisatieplan, waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een calamiteit, crisis of dreigende crisis dient te worden gehandeld, of te komen tot een doelmatige bestrijding van de gevolgen. De nadruk ligt daarbij niet op de technische aspecten, maar op bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen. Inhoud Het calamiteitenplan omvat onder andere de volgende onderwerpen: beschrijving van diverse soorten calamiteiten, taak en organisatie van het calamiteitenteam, het calamiteitencentrum, hiërarchie en mandatering, voorlichting en communicatie, ontruiming, opvang en verzorging en diverse andere procesbeschrijvingen. Het calamiteitenplan is geschikt voor organisaties met meerdere vestigingen en een centraal hoofdkantoor. De prijs van het calamiteitenplan is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie.

7 Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan Uit de Risico Inventarisatie kan de eis volgen om een bedrijfsnoodplan op te stellen. Het bedrijfsnoodplan dient als basis voor de bestrijding van de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen en bevat tevens het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan geeft de procedures bij calamiteiten weer. Het NTA-8112 protocol welke wij gebruiken, is een landelijke leidraad voor het ontruimingsplan, dit garandeert dat het plan aan een aantal basiseisen voldoet. Inhoud Het bedrijfsnoodplan beschrijft het gebouw, alarmorganisatie, brandpreventie voorzieningen, installaties en hulpmiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening. Het ontruimingsplan voorziet in de procedures die gevolgd moeten worden bij calamiteiten. Het beschrijft de interne en externe alarmering, ontruimingsprocedures en taken van medewerkers, receptie, BHV-ers, ploegleider BHV, hoofd BHV en de directie. De bouwverordening eist voor de volgende gebouwen een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan: Gebouwen met een oppervlakte van meer dan 500m² Gebouwen, niet zijnde een woning die bestaan uit 2 of meer bouwlagen Uiteraard kan een werkgever of gebouwbeheerder uit hoofde van eigen verantwoordelijkheid een bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan laten maken. Indien bijvoorbeeld na een brand waarbij gewonden of doden zijn gevallen blijkt dat de directie niet voldoende maatregelen heeft genomen, dan wordt deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld! Kijk maar naar de rampen in Volendam en Enschede. De prijs van het bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw en de organisatie.

8 Detachering Hoofd BHV Om sturing te geven aan de BHV-organisatie en om de directie te ontlasten met haar taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid en bedrijfshulpverlening, kan een volledig gecertificeerde Hoofd BHV ingehuurd worden voor een bepaald aantal uren per week. Het voordeel hiervan is dat u een ervaren Hoofd BHV in huis haalt, welke op projectbasis ingehuurd kan worden. Hierdoor hoeft er dus geen vaste werknemer aangenomen te worden met alle verplichtingen die ermee gemoeid zijn. Inhoud Het hoofd BHV kan voor de volgende taken ingezet worden: Implementeren van de gebruiksvergunning Aandacht voor preventieve voorzieningen Implementeren ontruimingsplannen Aanwijzing personeel bedrijfshulpverlening Verzekeringen en aanvullende arbeidsovereenkomsten Opstelling begroting en financiële afrekening Beheer van de middelen voor de BHV Crisisbesluitvorming Traumatische ervaring en nazorg Afstemming extern, o.a. hulpverleningsdiensten, Arbo-dienst en Arbeidsinspectie Rapportages (o.a. jaarverslag) Het detacheren of inhuren van een Hoofd BHV wordt aangeraden voor grotere organisaties, veelal met meerdere vestigingen met een groot aantal bedrijfshulpverleners. De prijs van het inhuren van een Hoofd BHV is afhankelijk van het gewenste aantal uren.

9 Ontruimingsplattegrond / Vluchtplan Ontruimingsplattegronden zijn overzichtelijke A3 plattegrondtekeningen, welke als hulpmiddel dienen voor de ontvluchting van het gebouw en bij de bestrijding van calamiteiten. De plattegronden dienen opgehangen te worden bij de ingang(en) en clustering van veiligheidsmiddelen met een minimum van één per verdieping. Alle tekeningen van het gebouw in A4 formaat dienen in het ontruimingsplan gevoegd te worden. Inhoud Op de ontruimingsplattegronden kan het volgende worden aangegeven: Dwarsdoorsnede van het gebouw (etage) Vluchtroutes en (nood)uitgangen Locatie van blusmiddelen, EHBO-middelen, brandmeldcentrale, handbrandmelders, hoofdafsluiters en andere veiligheidsmiddelen. De plattegronden worden door een CAD-tekenaar vervaardigd en ingelijst afgeleverd. Het ophangen ervan dient door de opdrachtgever gedaan te worden. De ontruimingsplattegronden zijn bedoeld voor alle gebouwen, maar worden vaak geëist door de brandweer in gebouwen die verplicht zijn tot het hebben van een gebruiksvergunning. Brandveiligheid van gebouwen. De prijs van de ontruimingsplattegronden is afhankelijk van het aantal stuks en bij gelijktijdige afname van een ontruimingsplan wordt er extra korting gegeven.

10 Taak Risico Analyse Bij de uitvoering van veel risicovolle taken worden de juiste veiligheidsmaatregelen onvoldoende of niet getroffen, met (ernstige) ongevallen en of schade tot gevolg. De oorzaak is vrijwel altijd onbekendheid met de risico s Om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen moeten eerst de risico s worden onderkend! Daarom moet een VCA gecertificeerd bedrijf de risico s van de risico volle taken vaststellen alsmede de veiligheidsmaatregelen. Dit moet middels een vaste gestructureerde methodiek, de taak risico analyse (TRA), plaats vinden als onderdeel van het VGM beheerssysteem. Over het algemeen wordt in de wettelijk verplicht risico inventarisatie en evaluatie (RIE) onvoldoende ingegaan op de taak risico analyse. Definities Een risicovolle taak: is een taak die bij onjuiste uitvoering kan leiden tot ernstig letsel, ziekte, schade aan eigendom, milieugevolgen of andere verliezen. Met niet juist uitvoeren wordt bedoeld afwijken van procedure en/of voorschrift. De taak risico analyse (TRA): is een methodiek / instrument om de risico s van een risicovolle taak te analyseren, te classificeren en te evalueren Doel Het doel van de TRA is om van een bepaalde (risicovolle) taak de risico s op te sporen en op te heffen, dan wel te verminderen en te beheersen (risicopreventie). Deze cursus is bestemd voor een ieder die in zijn werk te maken krijgt met risico s en is het bijzonder voor leidinggevenden en andere personen waarbij het uitvoeren van Taak Risico s Analyses een van hun taken is of zou moeten zijn Inhoud van de cursus Middels een presentatie, praktijkvoorbeeld en oefening bekwamen in het bepalen van de risico s. Oorzaak gevolg Doel Resultaat Leerdoelen IJsberg Werkwijze Keuzes Taakstappen Vaststellen risico s Fine & Kinney Voorstellen maatregelen Uitvoeren maatregelen Duur van de opleiding De opleiding neemt in totaal 8 uur in beslag, verspreid over twee aaneengesloten dagdelen of avonden

11 Certificering De cursus wordt bij volledige deelname afgesloten met de uitreiking van het NIVIcertificaat TRA Groepsgrootte Gemiddelde grootte personen Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst op eigen locatie, waarbij eigen locatie de voorkeur geniet Prijzen op aanvraag Geen bijkomende kosten Prijzen zijn exclusief BTW

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

ARBOinformatiethema: Bedrijfshulpverlening

ARBOinformatiethema: Bedrijfshulpverlening PRAKTISCH ARBOBELEID IN DE GRAFIMEDIA 12 ARBOinformatiethema: Bedrijfshulpverlening Uitgave van: Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia, versie 5 Auteur: Harmen Geel en Peter Tegel, Dienstencentrum

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

(art. 3, 1 e lid onder e). 1 Afgestemd op de arbeidsomstandighedenwet van 1999

(art. 3, 1 e lid onder e). 1 Afgestemd op de arbeidsomstandighedenwet van 1999 Bedrijfsveiligheid BVNO biedt tal van oplossingen aan voor de bedrijfsveiligheid binnen uw gebouw. Naast begeleiding en training bieden wij u ook de middelen aan die in vele gevallen vereist zijn voor

Nadere informatie

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Evaluatie van de BHV inzet en de samenwerking met gemeente en hulpdiensten op en na 27 juni 2011 J.G.H. Bos Drs. A.M.D. van Es Drs. M. Zannoni Met medewerking van:

Nadere informatie

Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw)

Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw) Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw) 27 juli 2006 status: definitief 2 1 MANAGEMENTSAMENVATTING... 5 2 INLEIDING... 13 2.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK... 13 2.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK... 13

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie