Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)"

Transcriptie

1 Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2 BHV organisatie 3.3 Schriftelijk BHV plan 3.4 Aantal BHV ers 3.5 Opleiding BHV ers 3.6 Oefening bedrijfshulpverleningsorganisatie 3.7 Veiligheidsinstructies 3.8 Samenwerking werkgevers m.b.t. BHV 3.9 Uitbesteden BHV 3.10 Mobiele arbeids (bouw) plaatsen 3.11 Kleine werkgevers 3.12 Alleenwerkenden Vastgesteld 19 september

2 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Bedrijfshulpverlening is ervoor om de directe en indirecte nadelige gevolgen voor werknemers en in het bedrijf aanwezige personen bij ongevallen, brand en andere ongewenste gebeurtenissen (explosie, instorting, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, et.) zo veel mogelijk te beperken. Ook speelt de bedrijfshulpverlening een belangrijke rol bij de dreiging van calamiteiten zoals bij een bommelding. De BHV vervult hierbij een voorpostfunctie. Ze is bedoeld om in de periode die de professionele hulpverlening nodig heeft om ter plaatse op te kunnen treden, de calamiteit zo goed mogelijk te beheersen en het de professionele hulpverlening mogelijk te maken om zo snel mogelijk de hulpverlening over te nemen Belangrijk is een snel en effectief optreden en het zo nodig direct inschakelen van professionele externe hulpverleningsinstanties, zoals brandweer, ambulancediensten en eventueel ziekenhuizen. Goede communicatie en afstemming met externe hulpverleningsinstanties is essentieel. Uit de Nota van Toelichting op het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4 blijkt dat de werkgever mede op grond van de RI&E invulling moet geven aan de bedrijfshulpverlening (BHV). Verder dient op grond van de Arbowet, artikel 5, vierde lid de RI&E aangepast te worden als de bedrijfssituatie en de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. De RI&E en de stand van wetenschap en de stand van de professionele dienstverlening zijn uitgangspunten bij de invulling van BHV. In de Arbeidsomstandighedenwet - en regelgeving zijn artikelen opgenomen m.b.t. de organisatorische en materiële voorzieningen op het gebied van BHV. Op grond van de onderzoeksrapporten van de commissie Oosting (Vuurwerkramp in Enschede) en van de commissie Alders (Brand in Volendam) wordt een aantal wetswijzigingen voorbereid ten aanzien van de regelgeving op het gebied van BHV. De termijn waarbinnen dit gerealiseerd wordt is nog niet bekend. 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving Niet alleen in de Arbowet wordt bepaald dat een organisatie voorbereid moet zijn op het verlenen van hulp in het geval dat ongewenste situaties zich voordoen. Ook in het (nieuwe) Bouwbesluit, de Brandweerwet, de Wet Milieubeheer en andere wetgeving zijn bepalingen opgenomen om calamiteiten te voorkomen, of indien ze zich voordoen adequaat op te kunnen treden. Hierbij moet gedacht worden aan bouwkundige en technische voorzieningen (bv. vluchtwegen en brandmeldinstallatie) en organisatorische maatregelen (bijv. ontruimingsplan). Door de directie Rampenbestrijding en Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn brandbeveiligingsconcepten (BBC s) uitgegeven. BBC s geven een kader voor het beveiligen van een activiteit of bouwwerk tegen brand. De BBC s worden door een groot aantal gemeenten en brandweerkorpsen gebruikt voor het opstellen van maatregelen tbv brandveiligheid en ontruiming in gebouwen. De BBC s worden verder gebruikt als input voor het opstellen van de gebruiksvergunningen. De gebruiksvergunningen worden door de gemeenten in samenwerking met de brandweer verstrekt. Deze gebruiksvergunning zijn verplicht voor organisaties waarbij: - meer dan 50 personen kunnen verblijven in een gebouw, - gevaarlijke stoffen in het gebouw zijn opgeslagen, - dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 kinderen die jonger zijn dan 12 ar (scholen, zwembaden, sporthallen, kinderdagverblijven), - nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen die verzorging nodig hebben (verzorging- en verpleeghuizen), - huisvesting wordt geboden aan bearden, - nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 5 personen (kamerverhuur), 2

3 - dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap, - etc. In een gebruiksvergunning worden alle maatregelen opgenomen die nodig zijn om het brandveilige gebruik van een gebouw te waarborgen. Het betreft voor het grootste gedeelte bouwkundige- en alarmeringsvoorzieningen. Daarnaast wordt vaak bepaald dat een ontruimingsplan aanwezig moet zijn. Hier is aansluiting met BHV-regelgeving uit de Arbo-wet, waarin immers aan BHV ers ontruimings- en communicatietaken toegewezen zijn. In de praktijk is gebleken dat de meeste ontruimingsplannen geen daadwerkelijke invulling vragen en geven voor de BHV- taken zoals deze binnen de Arbo-wet zijn opgenomen. Zie voor de eventueel te ondernemen actie e punt. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag Voor de aanpak van overtredingen op het gebied bedrijfshulpverlening zijn de volgende artikelen, beleidsregels en ook de aanvullende informatie van belang Arbeidsomstandighedenwet 1998 Artikel 3 Arbobeleid Artikel 5 lid 1 Risico-inventarisatie en -evaluatie Artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening, taken van de bedrijfshulpverlening en de organisatie BHV. Arbeidsomstandighedenbesluit 1997 Artikel 2.16 Definities Artikel 2.17 Maatgevende factoren. Artikel 2.18 Operationaliteit. Artikel 2.19 Aantal hulpverleners Artikel 2.20 Veiligheidsinstructies Artikel 2.21 Deskundigheidseisen Artikel 2.22 Oefening Beleidsregels Beleidsregel 2.21 Opleidingsprofiel Bedrijfshulpverlener Aanvullende informatie Arbo-informatieblad; AI 10 Bedrijfshulpverlening. Emergos, een opzet en evaluatie van een (bedrijfs-) noodorganisatie. Een opzet van TNO Arbeid in het kader van veiligheidsmanagement, ISBN Nivrim een inspectiemethodiek voor niet veiligheidsrapportplichtige bedrijven in het kader van het BRZO Uitgave van ingenieurs/adviesbureau SAVE, Apeldoorn, september Risico-inventarisatie in relatie tot bedrijfshulpverlening, Uitgave van RICAS, Ede, mei 2000 auteur ing. G.H.A.M. Luijk. Op het internetadres is in een pdf file het document Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw opgesteld door het Nibra en het TAC te lezen.(nb: niet direct printen, het is een omvangrijk bestand!!). Gemeenten kunnen met behulp van deze handreiking het gemeentelijke brandpreventiebeleid voor bestaande gebouwen (verder) ontwikkelen en invullen. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam 3

4 door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra). Het ministerie van BZK stelt het eindproduct landelijk beschikbaar. Bedrijfshulpverlening in het onderwijs. Een uitgave van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, ontwikkeld door TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie. 2.2 Inspectie Het uitgangspunt bij een inspectie is dat bedrijven organisatorisch maatwerk moeten leveren, gebaseerd op een actuele en getoetste RI&E. Daarnaast moet ook de BHV zodanig opgezet zijn dat invulling wordt gegeven aan de bepalingen die door de brandweer en de gemeente zijn vastgelegd in de gebruiksvergunning. Voor de actieve inspecties is een goede projectvoorbereiding en een adequate op de bedrijfstak toegesneden inspectiemodule essentieel voor een goede afwikkeling van de inspectie. De interne instructie is hiervoor de basis. Bij de inspectie zal de inspecteur de volgende stappen zetten: De inspecteur gaat in de eerste instantie na of BHV aanwezig is en deze qua opzet en voorzieningen is toegesneden op het bedrijf (Dit is in alle gevallen maatwerk controle). De verificatie punten zijn leidraad bij de controle. In de projectvoorbereiding dient in de inspectiemodule BHV duidelijk te worden aangegeven en ingevuld te worden op welke punten binnen dit project geïnspecteerd wordt. Als een bedrijf een gebruiksvergunning heeft wordt nagegaan of daarin al eisen voor de ontruiming en/of de BHV opgenomen zijn. Veelal zullen bepalingen opgenomen zijn over het houden van ontruimingsoefeningen. In onze handhaving sluiten wij dan aan bij de bestaande eisen. Als een organisatie gebruiksvergunningsplichtig is maar er kan geen vergunning getoond worden dan wordt de gemeente daarvan in kennis gesteld. Dit dient te gebeuren via een algemene brief uit Gisai aan B&W van de gemeente. Dit is de enige stap en actie die wordt ondernomen t.a.v. de gebruiksvergunning. Vervolgens wordt nagegaan of er (voldoende) BHV-ers zijn, of hun opleiding en training voldoet en of er door de BHV ers geoefend wordt. Verder wordt nagegaan of er veiligheidsinstructies in het bedrijf opgehangen zijn. Bij samenwerkende werkgevers wordt nagaan of de werkgever (contractuele) afspraken heeft gemaakt met andere werkgevers over de onderlinge samenwerking op het gebied van BHV. Zoals verder toegelicht in punt 3.8 pagina 10. Tenslotte nagaan of BHV voldoende geoperationaliseerd is in het geval dat een deel van de BHV-taken door het bedrijf is uitbesteed. Verder wordt er gecontroleerd of BHV gebaseerd is op een actuele RI&E. Ten behoeve van het bedrijfsbezoek zijn verificatiepunten voor het inspecteren van BHV samengevat in tabel I. De onderwerpen in deze tabel zijn de wettelijk handhaafbare onderwerpen uit het Arbobesluit, de verificatiepunten zijn deels afkomstig uit de wet en regelgeving en deels uitgangspunten van de AI. De verificatiepunten worden tijdens de inspectie gehanteerd als leidraad. De in de volgende tabel opgesomde punten moeten niet gezien worden als een af te werken checklist, het zijn punten die richting dienen te geven aan de beoordeling van de inspecteur op de feitelijk aangetroffen invulling van de BHV. In de projectvoorbereiding dient een nadere invulling gegeven te worden aan de 4

5 handhaving van de BHV door rekening te houden met de branchespecifieke kenmerken en de stand van de wetenschap binnen de branche. Nadere informatie is verder te vinden in Hoofdstuk 3 en de aangegeven aanvullende informatie. Tabel I. Verificatiepunten voor inspectie BHV (op basis van Arbowet, Arbobesluit en de oorspronkelijke memorie van toelichting Staatsblad ) Onderwerp 1. Organisatie van de BHV. (Arbowet artikel 3 en 15, Arbo-besluit artikel 2.17 en 2.18) Arbo-wet artikel 8lid 1 2. Aantal BHV ers. (Arbobesluit artikel 2.19 en memorie van toelichting ) Verificatie punten BHV De BHV-organisatie dient gebaseerd te zijn op een actuele en getoetste RI&E en de daaruit voortvloeiende restrisico s. De BHV-organisatie dient aan te sluiten op de in de gebruiksvergunning gestelde eisen betreffende ontruiming (indien vergunningsplichtig) De gevaarssituaties die personen in het bedrijf kunnen bedreigen moeten bekend zijn en de daarbij behorende BHV-taken geregeld te zijn, zoals: o Verlenen van eerste hulp bij ongevallen o Beperken en bestrijden van brand en ongevallen o Alarmeren en evacueren aanwezige personen o Alarmeren externe hulpverlening De volgende items dienen vastgelegd te zijn: o Namen en taken van de onderscheiden BHV ers. o Registratie van opleiding, training en oefening. o Beschikbaarheid en de locatie van de (fysiek) uitrusting. o In die gevallen waarbij de gemeentelijke gebruiksvergunning een evacuatie- of ontruimingsplan voorschrijft moet aangegeven zijn welke taken de BHV ers daarin hebben. Het ontruimingsplan, met instructie voor alle regelmatig in het pand verblijvende personen moet beschikbaar zijn. o Verzamelplaats en registratie van in het perceel aanwezige personen bij ontruimingen. o Communicatieplan voor zowel met interne als externe personen. ( rekening houden met buitenlandse werknemers). In kleinere, weinig o complexe organisaties kan worden volstaan met een goede instructie. Plattegronden met o.a. vluchtroutes, verband - en blusmiddelen, ook t.b.v. de externe hulpverleningsinstanties, dienen opgehangen te zijn. Voorzien van de instemming van de medezeggenschap. De organisatie van de BHV deel dient kenbaar gemaakt te worden aan alle medewerkers, uitlenende organisaties en evt. ingeleend personeel. De bepaling van het noodzakelijke aantal BHV ers in een bedrijf is maatwerk en dient gebaseerd te zijn op de (rest)risico s welke volgen uit een actuele RI&E en is verder afhankelijk van de ligging en grootte van het gebouw(en), met de beschikbaarheid van externe hulpverleningsinstanties, met het aantal (ook nietzelfredzame) normaal gesproken aanwezige personen en met de eisen uit de gebruiksvergunning. Het minimum aantal BHV ers, gerelateerd aan het aantal aanwezige werknemers is in het Arbobesluit als volgt bepaald: o < 50 werknemers : ten minste een BHV er beschikbaar o 50 < 100 werknemers : ten minste twee BHV ers beschikbaar o 100<150 werknemers : ten minste drie BHV ers beschikbaar o 150<200 werknemers : ten minste vier BHV ers beschikbaar o > 200 werknemers : ten minste vijf BHV ers beschikbaar Verder kan nog als vuistregel gelden: o werknemers : circa 2% BHV ers beschikbaar. o >1000 werknemers : circa 1% BHV ers beschikbaar. Kleine werkgevers met niet meer dan 15 werknemers en normaal gesproken aanwezige personen mogen de BHV taken zelf vervullen mits voldoende deskundig. 5

6 Voor alleenwerkende werknemers dienen maatregelen getroffen te zijn om zichzelf in geval van nood snel in veiligheid te kunnen brengen dan wel hulp in te roepen. 3. Opleiding BHV ers. (Arbobesluit artikel 2.21, Beleidsregel 2.21) 4. Oefening BHV ers. (Arbobesluit artikel 2.22 en n.a.v.antwoord op kamer vragen) 5. Veiligheidsinstructies. (Arbobesluit artikel 2.20) 6. Samenwerking. Werkgevers i.v.m. BHV (Arbobesluit artikel 2.18) 7. Uitbesteding BHV-taken. (Arbobesluit artikel 2.18) Verplicht basisopleidingprofiel beschreven in brochure BZK / Brandweer Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening. Voor additionele risico s, gebaseerd op actuele RI&E, moeten specifiek op die risico s gerichte opleidingen worden gevolgd. Certificaat afgegeven op basis van het basisopleidingsprofiel. Vastgelegd moet zijn wie (BHV er), wanneer en welke opleiding gevolgd heeft. Vastgelegd budget voor de opleiding van BHV ers. Gebaseerd op een actuele RI&E. Minimaal 8 uur opleiding en oefening per BHV er per twee ar. Als een ontruimingsplan verplicht is dan dienen ontruimingsoefeningen deel uit te maken van de opleiding en oefening van de BHV ers (vuistregel voor ontruiming: 1 keer per ar) Zowel de theoretische als praktische training/oefening van de BHV moet vastgelegd zijn. In elke verblijfs- en / of werkruimte. Uitgevoerd conform Arbobesluit Hoofdstuk 8, V-G signalering. Gebaseerd op de actuele RI&E en van de samenwerkende werkgevers. Het BHV-plan bevat in ieder geval de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de deelnemers. Duidelijk moet zijn wie de coördinator is Voorzien van instemming van de eventueel aanwezige medezeggenschap. Gebaseerd op een actuele RI&E. In een contract ( BHV-plan) dient vastgelegd te zijn wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van de contractanten. Voorzien van de instemming van de eventueel aanwezige medezeggenschap. 2.3 Handhaving Bij de handhaving is de belangrijkste eerste stap is er dan wel nee op enigerlei wijze de BHV geregeld is en of hier informatie fysiek over verstrekt kan worden. Kan er op geen enkele wijze aangetoond worden dat de BHV op enigerlei wijze vormgegeven is zal er gehandhaafd worden met een waarschuwing termijn 3 maanden op Arbowet artikel 15 lid 1. Is het bedrijf / werkgever in staat om enige vorm van BHV organisatie aan te tonen zal m.b.v. de algemene verificatiepunten voor de inspectie nagegaan dienen te worden of de AI het als voldoende accepteert. Tijdens de voorbereiding van projecten en de inspectiemodule BHV dient nauwkeurig aangegeven te worden waaraan de organisatie minimaal moet voldoen, op deze basis van binnen de actieve projecten nader uitgewerkte algemene verificatiepunten zal er door de inspecteurs gehandhaafd worden. De handhaving met eisen dient te geschieden op basis van standaard geformuleerde eisen welke zonodig voor specifieke bedrijfssituaties aangepast kunnen worden. 6

7 Schema I. Handhaving Bedrijfshulpverlening Handhaving op BHV gerelateerde onderwerpen uit de arbowetgeving Is er BHV Handhaving m.b.v. een waarschuwing art.15 Arbowet Is er een BHV organisatie conform art.2.17, 2.18 Arbobesluit Handhaving m.b.v. een ws of een nader te formuleren standaard EIS is maatwerk en situatie afhankelijk Zijn er voldoende BHV'ers conform art Handhaving m.b.v.een ws of een nader te formuleren standaard EIS is maatwerk en situatie afhankelijk Zijn de BHV'ers conform art voldoende opgeleid Handhaving m.b.v.een ws of een waarschuwing a.h.v. beleidsregel 2.21 of met een eis in specifieke situaties Zijn de BHV'ers voldoende getraind conform art Handhaving m.b.v.een ws of een nader te formuleren standaard EIS is maatwerk en situatie afhankelijk Zijn er voldoende veiligheidsinstructies conform art Handhaving m.b.v. een waarschuwing Is er een actuele RI&E Handhaving confrom interne instructie RI&E 7

8 ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen Bedrijfshulpverlening en de organisatie daarvan maakt deel uit van het Arbeidsomstandighedenbeleid, zoals bedoeld in artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet. Het instemmingsrecht van de OR en de personeelsvertegenwoordiging, evenals het adviesrecht van werknemers bij het ontbreken van een OR of personeelsvertegenwoordiging, geldt voor alle regelingen op het gehele terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf. Daaronder vallen dus ook meer specifieke punten, zoals het aanwijzen van bedrijfshulpverleners, zoals bedoeld in Arbowet, artikel 15 1 e lid en Arbobesluit, artikel De vervangingsregeling van Arbowet, artikel 15 4 e lid, waarbij een werkgever met niet meer dan 15 werknemers zelf de BHV mag verzorgen, houdt in dat er altijd ten minste één persoon bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor het uitvoeren van de bedrijfshulpverleningstaken. 3.2 BHV organisatie Bij de opbouw van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, het aantal aan te wijzen bedrijfshulpverleners, hun (specifieke) deskundigheid, ervaring en uitrusting, moet rekening worden gehouden met factoren zoals de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf, de daarin aanwezige gevaren, het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers, derden en het aantal personen dat zich bij een ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen. Tevens dient men rekening te houden met de beschikbaarheid van brandweer en andere hulpverleningsinstanties zoals ambulancediensten (en ziekenhuizen) en de eisen die gesteld zijn in de voor bepaalde gebouwen verplichte gebruiksvergunningen. Voor de juiste opzet en uitvoering van een dergelijke BHV organisatie is het wenselijk dat de verantwoordelijke werkgever zich laat adviseren door een arbodienst, dan wel een andere op dit terrein deskundige organisatie. In essentie komt het er op neer dat door de bedrijfshulpverleners snel, doeltreffend en effectief moet kunnen worden opgetreden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door professionele externe hulpverleningsinstanties, zoals brandweer en ambulancediensten. In de praktijk betekent dit, dat binnen drie minuten interne hulp moet kunnen worden geboden. Impliciet voordeel voor het bedrijf is dat een goede bedrijfshulpverlening de continuïteit van de productie bevordert en de schade van de calamiteit kan beperken. 3.3 BHV-plan Het is van belang dat de wijze waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die in dat verband zijn getroffen, bij iedereen bekend zijn en bij grotere of complexe organisaties zijn vastgelegd en dat van tevoren met alle betrokkenen is besproken (en geoefend) hoe te handelen bij ongevallen, brand en andere bedreigende gebeurtenissen. Deze verplichtingen zijn niet nieuw doch vloeien voort uit de Arbowet, artikel 3, 1 e 2 e en 3 e lid. Aandachtspunten voor een dergelijke vastlegging kunnen onder meer zijn: een overzicht van de soorten directe gevaarssituaties, dat werknemers en andere aanwezige personen in een bedrijf of inrichting kunnen bedreigen; een overzicht van mogelijke andere personen, hierbij gedacht kan worden aan schoonmaakploegen, aan werknemers van onderaannemers /subcontractors, aan leerlingen, patiënten, niet-zelfredzame personen en aan bezoekers van bijvoorbeeld warenhuizen, musea, cafés s, voetbalstadions, bioscopen, etc.; een overzicht van de personen die als bedrijfshulpverleners zijn aangewezen; 8

9 een overzicht van de externe hulpverleningsorganisaties die bij de bedrijfshulpverlening kunnen worden betrokken, hun opkomsttijd om bij het bedrijf te komen en hoe contact kan worden gelegd met deze organisaties; een overzicht / beschrijving van de diverse BHV oefeningen, trainingen en opleidingen; een beschrijving van de taken van de bedrijfshulpverleners, evenals van hun taakverdeling in de verschillende soorten situaties; een intern en extern alarmeringsschema met overzicht hoe de communicatie met de verschillende actoren geregeld is en de maatregelen die ter bestrijding en beperking van de mogelijke gevaarssituaties worden getroffen. Het spreekt voor zich dat vorenbedoelde overzichten en schema s regelmatig getoetst zullen moeten worden op hun actualiteit en indien zo nodig moeten worden aangepast. 3.4 Aantal BHV ers Ten aanzien van het noodzakelijke aantal bedrijfshulpverleners is in het Arbobesluit art een minimum norm voorgeschreven. In de praktijk echter zal het voorgeschreven minimum aantal bedrijfshulpverleners met het oog op een goede vervulling van de bedrijfshulpverleningstaken hoger liggen. De complexiteit van een bedrijf en de ernst van aanwezige risico s bepalen in hoge mate het praktisch noodzakelijke aantal. Voor het bepalen van het minimale aantal bedrijfshulpverleners kan als vuistregel de 2%-norm worden gehanteerd, dat wil zeggen steeds één bedrijfshulpverlener per 50 aanwezige werknemers in een standaard situatie. Voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers ligt een 1%-norm meer in de rede in een standaard situatie. Benadrukt wordt, dat bij het bepalen van het aantal bedrijfshulpverleners in het bijzonder gekeken moet worden naar het aantal werknemers en de andere personen dat normaal gesproken in het bedrijf aanwezig is. Vooral de zelfredzaamheid van alle aanwezige personen zal een maatstaf dienen te zijn voor het aantal BHV ers. Gehandhaafd kan er conform de huidige wet en regelgeving alleen maar op het aantal BHV ers gekoppeld aan het aantal aanwezige werknemers artikel 2.19 Arbobesluit. 3.5 Opleiding BHV ers Ten aanzien van de deskundigheid van de BHV er zijn nagenoeg geen nadere voorschriften gegeven. Het Ministerie van BZK heeft wel samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brochure Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening uitgegeven, welke is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over het minimale vereiste vaardigheden en kennis, die een bedrijfshulpverlener moet bezitten. De bedrijfshulpverlener dient deskundig te zijn opgeleid. De opleiding moet minimaal gericht zijn op slachtofferhulp, brand- en ontruimingsbijstand, eerste levensreddende handelingen en alle andere BHV-taken. Een bedrijfshulpverlener die met goed gevolg een opleiding heeft afgesloten, die gebaseerd is op het opleidingsprofiel zoals omschreven in de eerdergenoemde brochure Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening, heeft in ieder geval voldoende basis deskundigheid. Voor specifieke bedrijfsrisico s moet gericht aandacht zijn geweest in de (eventueel aanvullende) opleiding van BHV ers. De opleidingsinstituten zijn op geen enkele wijze gecertificeerd; het opleidingsprofiel is een hulpmiddel om een efficiënte opleiding te selecteren. 3.6 Oefening bedrijfshulpverleningsorganisatie Om de deskundigheid op peil te houden dienen de BHV ers deel te nemen aan (herhalings) cursussen. Ten behoeve van de geoefendheid zal vastgelegd moeten worden hoeveel tijd een BHV er minimaal beschikbaar heeft voor theoretische scholing en praktische training. Voor een adequate uitvoering van de BHV ten tijde van calamiteiten zijn praktijkoefeningen van het grootste belang. Ten einde oefeningen zo realistisch mogelijk uit te voeren is een arlijkse feitelijke 9

10 ontruimingsoefening een vereiste. N.a.v. de evaluatie van de resultaten van een dergelijke praktische (ontruimings)oefening dient het BHV plan beoordeeld te worden en zo nodig te worden aangepast. 3.7 Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies dienen te voldoen aan het Arbobesluit, Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en Veiligheids- en Gezondheidssignalering, afdeling 2, artikel 8.4 en Arboregeling, Hoofdstuk 8, artikel 8.1 en de daarbij behorende bijlagen. Praktische hint: de veiligheidsinstructies zo veel mogelijk baseren op symbolen en zo weinig mogelijk op tekst. 3.8 Samenwerking werkgevers m.b.t. BHV Bij samenwerkende bedrijven, zoals op een bouwplaats, een chemische fabriek of een constructieplaats, dienen de verantwoordelijke werkgevers afspraken te maken over de wijze waarop de bedrijfshulpverleningstaken worden ingevuld. Bij meerdere bedrijven op een klein industrie terrein, een bedrijven complex, bij bedrijven in een winkelcentrum of bij bedrijven die in eenzelfde bedrijfspand gehuisvest zijn, kunnen de verantwoordelijke werkgevers gezamenlijk zorgdragen voor de uitvoering van de bedrijfshulpverlening. Vanuit het oogpunt van gedeelde verantwoordelijkheden en de nodige bevoegdheden om te kunnen optreden in de diverse bedrijfsgebouwen en -terreinen is het raadzaam e.e.a. vast te leggen in een contract. De instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging is in deze vereist. Voorwaarde blijft dat te allen tijde wordt voldaan aan de directe beschikbaarheid en opkomsttijd van voldoende opgeleide BHV ers. 3.9 Uitbesteden BHV Voor het volledig uitbesteden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie aan bijvoorbeeld een bewakingsbedrijf bestaan mogelijkheden, mits er te allen tijde maar voldaan wordt aan de directe beschikbaarheid van voldoende opgeleide BHV ers. Een dergelijke uitbesteding dient wel contractueel en schriftelijk te worden vastgelegd. De feitelijke werkgever blijft verantwoordelijk voor de directe beschikbaarheid en opkomsttijd van voldoende en opgeleide BHV ers en de uitvoering Mobiele arbeidsplaatsen. Op mobiele arbeidsplaatsen en of tijdelijke arbeidsplaatsen zoals bijvoorbeeld bouwlocaties e.d. zal een duidelijke relatie zijn met de locale potentiële risico s en zal er een significante relatie aanwezig zijn met bijv. het veiligheids-gezondheidsplan. De BHV organisatie zal de mogelijke constante wijzigende situatie op de totale arbeidsplaats hierop afgestemd moeten zijn. Dit vergt voor de inspectie maatwerk en terdege voorbereiding in actieve projecten Kleine werkgevers In de memorie van toelichting op de wet en regelgeving op artikel 2.17 is opgenomen dat kleine werkgevers met niet meer dan 15 werknemers de BHV taken zelf mogen vervullen. Indien de werkgever beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting Alleenwerkenden In de praktijk komen heel veel alleenwerkenden voor zoals, bos- en land arbeiders, loodgieters, elektriciens, schilders, monteurs etc. In de memorie van toelichting staat over de alleenwerkenden werknemer het volgende Hij moet indien hij daartoe in staat is zichzelf zo veel mogelijk in veiligheid kunnen brengen dan wel hulp kunnen inroepen in geval van nood. Hem moeten daartoe doeltreffende middelen ter beschikking zijn gesteld zoals instructies en zo nodig geschikte communicatieapparatuur (Arbobesluit, artikel 2.19, tweede lid). Binnen de voorbereiding van projecten zal hier aandacht aan besteed moeten worden. Handhaving door middel van een eis. 10

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Evaluatie van de BHV inzet en de samenwerking met gemeente en hulpdiensten op en na 27 juni 2011 J.G.H. Bos Drs. A.M.D. van Es Drs. M. Zannoni Met medewerking van:

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Ira Helsloot Judith Vlagsma 1 A+O VVT streeft ernaar op landelijk niveau de werking van de arbeidsmarkt van de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg te bevorderen

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Brandveiligheid van zorginstellingen

Brandveiligheid van zorginstellingen Brandveiligheid van zorginstellingen Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Pagina 2 van 92 Colofon VROM-Inspectie Directie

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie