Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)"

Transcriptie

1 Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2 BHV organisatie 3.3 Schriftelijk BHV plan 3.4 Aantal BHV ers 3.5 Opleiding BHV ers 3.6 Oefening bedrijfshulpverleningsorganisatie 3.7 Veiligheidsinstructies 3.8 Samenwerking werkgevers m.b.t. BHV 3.9 Uitbesteden BHV 3.10 Mobiele arbeids (bouw) plaatsen 3.11 Kleine werkgevers 3.12 Alleenwerkenden Vastgesteld 19 september

2 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Bedrijfshulpverlening is ervoor om de directe en indirecte nadelige gevolgen voor werknemers en in het bedrijf aanwezige personen bij ongevallen, brand en andere ongewenste gebeurtenissen (explosie, instorting, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, et.) zo veel mogelijk te beperken. Ook speelt de bedrijfshulpverlening een belangrijke rol bij de dreiging van calamiteiten zoals bij een bommelding. De BHV vervult hierbij een voorpostfunctie. Ze is bedoeld om in de periode die de professionele hulpverlening nodig heeft om ter plaatse op te kunnen treden, de calamiteit zo goed mogelijk te beheersen en het de professionele hulpverlening mogelijk te maken om zo snel mogelijk de hulpverlening over te nemen Belangrijk is een snel en effectief optreden en het zo nodig direct inschakelen van professionele externe hulpverleningsinstanties, zoals brandweer, ambulancediensten en eventueel ziekenhuizen. Goede communicatie en afstemming met externe hulpverleningsinstanties is essentieel. Uit de Nota van Toelichting op het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4 blijkt dat de werkgever mede op grond van de RI&E invulling moet geven aan de bedrijfshulpverlening (BHV). Verder dient op grond van de Arbowet, artikel 5, vierde lid de RI&E aangepast te worden als de bedrijfssituatie en de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. De RI&E en de stand van wetenschap en de stand van de professionele dienstverlening zijn uitgangspunten bij de invulling van BHV. In de Arbeidsomstandighedenwet - en regelgeving zijn artikelen opgenomen m.b.t. de organisatorische en materiële voorzieningen op het gebied van BHV. Op grond van de onderzoeksrapporten van de commissie Oosting (Vuurwerkramp in Enschede) en van de commissie Alders (Brand in Volendam) wordt een aantal wetswijzigingen voorbereid ten aanzien van de regelgeving op het gebied van BHV. De termijn waarbinnen dit gerealiseerd wordt is nog niet bekend. 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving Niet alleen in de Arbowet wordt bepaald dat een organisatie voorbereid moet zijn op het verlenen van hulp in het geval dat ongewenste situaties zich voordoen. Ook in het (nieuwe) Bouwbesluit, de Brandweerwet, de Wet Milieubeheer en andere wetgeving zijn bepalingen opgenomen om calamiteiten te voorkomen, of indien ze zich voordoen adequaat op te kunnen treden. Hierbij moet gedacht worden aan bouwkundige en technische voorzieningen (bv. vluchtwegen en brandmeldinstallatie) en organisatorische maatregelen (bijv. ontruimingsplan). Door de directie Rampenbestrijding en Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn brandbeveiligingsconcepten (BBC s) uitgegeven. BBC s geven een kader voor het beveiligen van een activiteit of bouwwerk tegen brand. De BBC s worden door een groot aantal gemeenten en brandweerkorpsen gebruikt voor het opstellen van maatregelen tbv brandveiligheid en ontruiming in gebouwen. De BBC s worden verder gebruikt als input voor het opstellen van de gebruiksvergunningen. De gebruiksvergunningen worden door de gemeenten in samenwerking met de brandweer verstrekt. Deze gebruiksvergunning zijn verplicht voor organisaties waarbij: - meer dan 50 personen kunnen verblijven in een gebouw, - gevaarlijke stoffen in het gebouw zijn opgeslagen, - dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 kinderen die jonger zijn dan 12 ar (scholen, zwembaden, sporthallen, kinderdagverblijven), - nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen die verzorging nodig hebben (verzorging- en verpleeghuizen), - huisvesting wordt geboden aan bearden, - nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 5 personen (kamerverhuur), 2

3 - dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap, - etc. In een gebruiksvergunning worden alle maatregelen opgenomen die nodig zijn om het brandveilige gebruik van een gebouw te waarborgen. Het betreft voor het grootste gedeelte bouwkundige- en alarmeringsvoorzieningen. Daarnaast wordt vaak bepaald dat een ontruimingsplan aanwezig moet zijn. Hier is aansluiting met BHV-regelgeving uit de Arbo-wet, waarin immers aan BHV ers ontruimings- en communicatietaken toegewezen zijn. In de praktijk is gebleken dat de meeste ontruimingsplannen geen daadwerkelijke invulling vragen en geven voor de BHV- taken zoals deze binnen de Arbo-wet zijn opgenomen. Zie voor de eventueel te ondernemen actie e punt. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag Voor de aanpak van overtredingen op het gebied bedrijfshulpverlening zijn de volgende artikelen, beleidsregels en ook de aanvullende informatie van belang Arbeidsomstandighedenwet 1998 Artikel 3 Arbobeleid Artikel 5 lid 1 Risico-inventarisatie en -evaluatie Artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening, taken van de bedrijfshulpverlening en de organisatie BHV. Arbeidsomstandighedenbesluit 1997 Artikel 2.16 Definities Artikel 2.17 Maatgevende factoren. Artikel 2.18 Operationaliteit. Artikel 2.19 Aantal hulpverleners Artikel 2.20 Veiligheidsinstructies Artikel 2.21 Deskundigheidseisen Artikel 2.22 Oefening Beleidsregels Beleidsregel 2.21 Opleidingsprofiel Bedrijfshulpverlener Aanvullende informatie Arbo-informatieblad; AI 10 Bedrijfshulpverlening. Emergos, een opzet en evaluatie van een (bedrijfs-) noodorganisatie. Een opzet van TNO Arbeid in het kader van veiligheidsmanagement, ISBN Nivrim een inspectiemethodiek voor niet veiligheidsrapportplichtige bedrijven in het kader van het BRZO Uitgave van ingenieurs/adviesbureau SAVE, Apeldoorn, september Risico-inventarisatie in relatie tot bedrijfshulpverlening, Uitgave van RICAS, Ede, mei 2000 auteur ing. G.H.A.M. Luijk. Op het internetadres is in een pdf file het document Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw opgesteld door het Nibra en het TAC te lezen.(nb: niet direct printen, het is een omvangrijk bestand!!). Gemeenten kunnen met behulp van deze handreiking het gemeentelijke brandpreventiebeleid voor bestaande gebouwen (verder) ontwikkelen en invullen. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam 3

4 door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra). Het ministerie van BZK stelt het eindproduct landelijk beschikbaar. Bedrijfshulpverlening in het onderwijs. Een uitgave van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, ontwikkeld door TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie. 2.2 Inspectie Het uitgangspunt bij een inspectie is dat bedrijven organisatorisch maatwerk moeten leveren, gebaseerd op een actuele en getoetste RI&E. Daarnaast moet ook de BHV zodanig opgezet zijn dat invulling wordt gegeven aan de bepalingen die door de brandweer en de gemeente zijn vastgelegd in de gebruiksvergunning. Voor de actieve inspecties is een goede projectvoorbereiding en een adequate op de bedrijfstak toegesneden inspectiemodule essentieel voor een goede afwikkeling van de inspectie. De interne instructie is hiervoor de basis. Bij de inspectie zal de inspecteur de volgende stappen zetten: De inspecteur gaat in de eerste instantie na of BHV aanwezig is en deze qua opzet en voorzieningen is toegesneden op het bedrijf (Dit is in alle gevallen maatwerk controle). De verificatie punten zijn leidraad bij de controle. In de projectvoorbereiding dient in de inspectiemodule BHV duidelijk te worden aangegeven en ingevuld te worden op welke punten binnen dit project geïnspecteerd wordt. Als een bedrijf een gebruiksvergunning heeft wordt nagegaan of daarin al eisen voor de ontruiming en/of de BHV opgenomen zijn. Veelal zullen bepalingen opgenomen zijn over het houden van ontruimingsoefeningen. In onze handhaving sluiten wij dan aan bij de bestaande eisen. Als een organisatie gebruiksvergunningsplichtig is maar er kan geen vergunning getoond worden dan wordt de gemeente daarvan in kennis gesteld. Dit dient te gebeuren via een algemene brief uit Gisai aan B&W van de gemeente. Dit is de enige stap en actie die wordt ondernomen t.a.v. de gebruiksvergunning. Vervolgens wordt nagegaan of er (voldoende) BHV-ers zijn, of hun opleiding en training voldoet en of er door de BHV ers geoefend wordt. Verder wordt nagegaan of er veiligheidsinstructies in het bedrijf opgehangen zijn. Bij samenwerkende werkgevers wordt nagaan of de werkgever (contractuele) afspraken heeft gemaakt met andere werkgevers over de onderlinge samenwerking op het gebied van BHV. Zoals verder toegelicht in punt 3.8 pagina 10. Tenslotte nagaan of BHV voldoende geoperationaliseerd is in het geval dat een deel van de BHV-taken door het bedrijf is uitbesteed. Verder wordt er gecontroleerd of BHV gebaseerd is op een actuele RI&E. Ten behoeve van het bedrijfsbezoek zijn verificatiepunten voor het inspecteren van BHV samengevat in tabel I. De onderwerpen in deze tabel zijn de wettelijk handhaafbare onderwerpen uit het Arbobesluit, de verificatiepunten zijn deels afkomstig uit de wet en regelgeving en deels uitgangspunten van de AI. De verificatiepunten worden tijdens de inspectie gehanteerd als leidraad. De in de volgende tabel opgesomde punten moeten niet gezien worden als een af te werken checklist, het zijn punten die richting dienen te geven aan de beoordeling van de inspecteur op de feitelijk aangetroffen invulling van de BHV. In de projectvoorbereiding dient een nadere invulling gegeven te worden aan de 4

5 handhaving van de BHV door rekening te houden met de branchespecifieke kenmerken en de stand van de wetenschap binnen de branche. Nadere informatie is verder te vinden in Hoofdstuk 3 en de aangegeven aanvullende informatie. Tabel I. Verificatiepunten voor inspectie BHV (op basis van Arbowet, Arbobesluit en de oorspronkelijke memorie van toelichting Staatsblad ) Onderwerp 1. Organisatie van de BHV. (Arbowet artikel 3 en 15, Arbo-besluit artikel 2.17 en 2.18) Arbo-wet artikel 8lid 1 2. Aantal BHV ers. (Arbobesluit artikel 2.19 en memorie van toelichting ) Verificatie punten BHV De BHV-organisatie dient gebaseerd te zijn op een actuele en getoetste RI&E en de daaruit voortvloeiende restrisico s. De BHV-organisatie dient aan te sluiten op de in de gebruiksvergunning gestelde eisen betreffende ontruiming (indien vergunningsplichtig) De gevaarssituaties die personen in het bedrijf kunnen bedreigen moeten bekend zijn en de daarbij behorende BHV-taken geregeld te zijn, zoals: o Verlenen van eerste hulp bij ongevallen o Beperken en bestrijden van brand en ongevallen o Alarmeren en evacueren aanwezige personen o Alarmeren externe hulpverlening De volgende items dienen vastgelegd te zijn: o Namen en taken van de onderscheiden BHV ers. o Registratie van opleiding, training en oefening. o Beschikbaarheid en de locatie van de (fysiek) uitrusting. o In die gevallen waarbij de gemeentelijke gebruiksvergunning een evacuatie- of ontruimingsplan voorschrijft moet aangegeven zijn welke taken de BHV ers daarin hebben. Het ontruimingsplan, met instructie voor alle regelmatig in het pand verblijvende personen moet beschikbaar zijn. o Verzamelplaats en registratie van in het perceel aanwezige personen bij ontruimingen. o Communicatieplan voor zowel met interne als externe personen. ( rekening houden met buitenlandse werknemers). In kleinere, weinig o complexe organisaties kan worden volstaan met een goede instructie. Plattegronden met o.a. vluchtroutes, verband - en blusmiddelen, ook t.b.v. de externe hulpverleningsinstanties, dienen opgehangen te zijn. Voorzien van de instemming van de medezeggenschap. De organisatie van de BHV deel dient kenbaar gemaakt te worden aan alle medewerkers, uitlenende organisaties en evt. ingeleend personeel. De bepaling van het noodzakelijke aantal BHV ers in een bedrijf is maatwerk en dient gebaseerd te zijn op de (rest)risico s welke volgen uit een actuele RI&E en is verder afhankelijk van de ligging en grootte van het gebouw(en), met de beschikbaarheid van externe hulpverleningsinstanties, met het aantal (ook nietzelfredzame) normaal gesproken aanwezige personen en met de eisen uit de gebruiksvergunning. Het minimum aantal BHV ers, gerelateerd aan het aantal aanwezige werknemers is in het Arbobesluit als volgt bepaald: o < 50 werknemers : ten minste een BHV er beschikbaar o 50 < 100 werknemers : ten minste twee BHV ers beschikbaar o 100<150 werknemers : ten minste drie BHV ers beschikbaar o 150<200 werknemers : ten minste vier BHV ers beschikbaar o > 200 werknemers : ten minste vijf BHV ers beschikbaar Verder kan nog als vuistregel gelden: o werknemers : circa 2% BHV ers beschikbaar. o >1000 werknemers : circa 1% BHV ers beschikbaar. Kleine werkgevers met niet meer dan 15 werknemers en normaal gesproken aanwezige personen mogen de BHV taken zelf vervullen mits voldoende deskundig. 5

6 Voor alleenwerkende werknemers dienen maatregelen getroffen te zijn om zichzelf in geval van nood snel in veiligheid te kunnen brengen dan wel hulp in te roepen. 3. Opleiding BHV ers. (Arbobesluit artikel 2.21, Beleidsregel 2.21) 4. Oefening BHV ers. (Arbobesluit artikel 2.22 en n.a.v.antwoord op kamer vragen) 5. Veiligheidsinstructies. (Arbobesluit artikel 2.20) 6. Samenwerking. Werkgevers i.v.m. BHV (Arbobesluit artikel 2.18) 7. Uitbesteding BHV-taken. (Arbobesluit artikel 2.18) Verplicht basisopleidingprofiel beschreven in brochure BZK / Brandweer Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening. Voor additionele risico s, gebaseerd op actuele RI&E, moeten specifiek op die risico s gerichte opleidingen worden gevolgd. Certificaat afgegeven op basis van het basisopleidingsprofiel. Vastgelegd moet zijn wie (BHV er), wanneer en welke opleiding gevolgd heeft. Vastgelegd budget voor de opleiding van BHV ers. Gebaseerd op een actuele RI&E. Minimaal 8 uur opleiding en oefening per BHV er per twee ar. Als een ontruimingsplan verplicht is dan dienen ontruimingsoefeningen deel uit te maken van de opleiding en oefening van de BHV ers (vuistregel voor ontruiming: 1 keer per ar) Zowel de theoretische als praktische training/oefening van de BHV moet vastgelegd zijn. In elke verblijfs- en / of werkruimte. Uitgevoerd conform Arbobesluit Hoofdstuk 8, V-G signalering. Gebaseerd op de actuele RI&E en van de samenwerkende werkgevers. Het BHV-plan bevat in ieder geval de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de deelnemers. Duidelijk moet zijn wie de coördinator is Voorzien van instemming van de eventueel aanwezige medezeggenschap. Gebaseerd op een actuele RI&E. In een contract ( BHV-plan) dient vastgelegd te zijn wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van de contractanten. Voorzien van de instemming van de eventueel aanwezige medezeggenschap. 2.3 Handhaving Bij de handhaving is de belangrijkste eerste stap is er dan wel nee op enigerlei wijze de BHV geregeld is en of hier informatie fysiek over verstrekt kan worden. Kan er op geen enkele wijze aangetoond worden dat de BHV op enigerlei wijze vormgegeven is zal er gehandhaafd worden met een waarschuwing termijn 3 maanden op Arbowet artikel 15 lid 1. Is het bedrijf / werkgever in staat om enige vorm van BHV organisatie aan te tonen zal m.b.v. de algemene verificatiepunten voor de inspectie nagegaan dienen te worden of de AI het als voldoende accepteert. Tijdens de voorbereiding van projecten en de inspectiemodule BHV dient nauwkeurig aangegeven te worden waaraan de organisatie minimaal moet voldoen, op deze basis van binnen de actieve projecten nader uitgewerkte algemene verificatiepunten zal er door de inspecteurs gehandhaafd worden. De handhaving met eisen dient te geschieden op basis van standaard geformuleerde eisen welke zonodig voor specifieke bedrijfssituaties aangepast kunnen worden. 6

7 Schema I. Handhaving Bedrijfshulpverlening Handhaving op BHV gerelateerde onderwerpen uit de arbowetgeving Is er BHV Handhaving m.b.v. een waarschuwing art.15 Arbowet Is er een BHV organisatie conform art.2.17, 2.18 Arbobesluit Handhaving m.b.v. een ws of een nader te formuleren standaard EIS is maatwerk en situatie afhankelijk Zijn er voldoende BHV'ers conform art Handhaving m.b.v.een ws of een nader te formuleren standaard EIS is maatwerk en situatie afhankelijk Zijn de BHV'ers conform art voldoende opgeleid Handhaving m.b.v.een ws of een waarschuwing a.h.v. beleidsregel 2.21 of met een eis in specifieke situaties Zijn de BHV'ers voldoende getraind conform art Handhaving m.b.v.een ws of een nader te formuleren standaard EIS is maatwerk en situatie afhankelijk Zijn er voldoende veiligheidsinstructies conform art Handhaving m.b.v. een waarschuwing Is er een actuele RI&E Handhaving confrom interne instructie RI&E 7

8 ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen Bedrijfshulpverlening en de organisatie daarvan maakt deel uit van het Arbeidsomstandighedenbeleid, zoals bedoeld in artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet. Het instemmingsrecht van de OR en de personeelsvertegenwoordiging, evenals het adviesrecht van werknemers bij het ontbreken van een OR of personeelsvertegenwoordiging, geldt voor alle regelingen op het gehele terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf. Daaronder vallen dus ook meer specifieke punten, zoals het aanwijzen van bedrijfshulpverleners, zoals bedoeld in Arbowet, artikel 15 1 e lid en Arbobesluit, artikel De vervangingsregeling van Arbowet, artikel 15 4 e lid, waarbij een werkgever met niet meer dan 15 werknemers zelf de BHV mag verzorgen, houdt in dat er altijd ten minste één persoon bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor het uitvoeren van de bedrijfshulpverleningstaken. 3.2 BHV organisatie Bij de opbouw van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, het aantal aan te wijzen bedrijfshulpverleners, hun (specifieke) deskundigheid, ervaring en uitrusting, moet rekening worden gehouden met factoren zoals de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf, de daarin aanwezige gevaren, het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers, derden en het aantal personen dat zich bij een ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen. Tevens dient men rekening te houden met de beschikbaarheid van brandweer en andere hulpverleningsinstanties zoals ambulancediensten (en ziekenhuizen) en de eisen die gesteld zijn in de voor bepaalde gebouwen verplichte gebruiksvergunningen. Voor de juiste opzet en uitvoering van een dergelijke BHV organisatie is het wenselijk dat de verantwoordelijke werkgever zich laat adviseren door een arbodienst, dan wel een andere op dit terrein deskundige organisatie. In essentie komt het er op neer dat door de bedrijfshulpverleners snel, doeltreffend en effectief moet kunnen worden opgetreden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door professionele externe hulpverleningsinstanties, zoals brandweer en ambulancediensten. In de praktijk betekent dit, dat binnen drie minuten interne hulp moet kunnen worden geboden. Impliciet voordeel voor het bedrijf is dat een goede bedrijfshulpverlening de continuïteit van de productie bevordert en de schade van de calamiteit kan beperken. 3.3 BHV-plan Het is van belang dat de wijze waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die in dat verband zijn getroffen, bij iedereen bekend zijn en bij grotere of complexe organisaties zijn vastgelegd en dat van tevoren met alle betrokkenen is besproken (en geoefend) hoe te handelen bij ongevallen, brand en andere bedreigende gebeurtenissen. Deze verplichtingen zijn niet nieuw doch vloeien voort uit de Arbowet, artikel 3, 1 e 2 e en 3 e lid. Aandachtspunten voor een dergelijke vastlegging kunnen onder meer zijn: een overzicht van de soorten directe gevaarssituaties, dat werknemers en andere aanwezige personen in een bedrijf of inrichting kunnen bedreigen; een overzicht van mogelijke andere personen, hierbij gedacht kan worden aan schoonmaakploegen, aan werknemers van onderaannemers /subcontractors, aan leerlingen, patiënten, niet-zelfredzame personen en aan bezoekers van bijvoorbeeld warenhuizen, musea, cafés s, voetbalstadions, bioscopen, etc.; een overzicht van de personen die als bedrijfshulpverleners zijn aangewezen; 8

9 een overzicht van de externe hulpverleningsorganisaties die bij de bedrijfshulpverlening kunnen worden betrokken, hun opkomsttijd om bij het bedrijf te komen en hoe contact kan worden gelegd met deze organisaties; een overzicht / beschrijving van de diverse BHV oefeningen, trainingen en opleidingen; een beschrijving van de taken van de bedrijfshulpverleners, evenals van hun taakverdeling in de verschillende soorten situaties; een intern en extern alarmeringsschema met overzicht hoe de communicatie met de verschillende actoren geregeld is en de maatregelen die ter bestrijding en beperking van de mogelijke gevaarssituaties worden getroffen. Het spreekt voor zich dat vorenbedoelde overzichten en schema s regelmatig getoetst zullen moeten worden op hun actualiteit en indien zo nodig moeten worden aangepast. 3.4 Aantal BHV ers Ten aanzien van het noodzakelijke aantal bedrijfshulpverleners is in het Arbobesluit art een minimum norm voorgeschreven. In de praktijk echter zal het voorgeschreven minimum aantal bedrijfshulpverleners met het oog op een goede vervulling van de bedrijfshulpverleningstaken hoger liggen. De complexiteit van een bedrijf en de ernst van aanwezige risico s bepalen in hoge mate het praktisch noodzakelijke aantal. Voor het bepalen van het minimale aantal bedrijfshulpverleners kan als vuistregel de 2%-norm worden gehanteerd, dat wil zeggen steeds één bedrijfshulpverlener per 50 aanwezige werknemers in een standaard situatie. Voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers ligt een 1%-norm meer in de rede in een standaard situatie. Benadrukt wordt, dat bij het bepalen van het aantal bedrijfshulpverleners in het bijzonder gekeken moet worden naar het aantal werknemers en de andere personen dat normaal gesproken in het bedrijf aanwezig is. Vooral de zelfredzaamheid van alle aanwezige personen zal een maatstaf dienen te zijn voor het aantal BHV ers. Gehandhaafd kan er conform de huidige wet en regelgeving alleen maar op het aantal BHV ers gekoppeld aan het aantal aanwezige werknemers artikel 2.19 Arbobesluit. 3.5 Opleiding BHV ers Ten aanzien van de deskundigheid van de BHV er zijn nagenoeg geen nadere voorschriften gegeven. Het Ministerie van BZK heeft wel samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brochure Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening uitgegeven, welke is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over het minimale vereiste vaardigheden en kennis, die een bedrijfshulpverlener moet bezitten. De bedrijfshulpverlener dient deskundig te zijn opgeleid. De opleiding moet minimaal gericht zijn op slachtofferhulp, brand- en ontruimingsbijstand, eerste levensreddende handelingen en alle andere BHV-taken. Een bedrijfshulpverlener die met goed gevolg een opleiding heeft afgesloten, die gebaseerd is op het opleidingsprofiel zoals omschreven in de eerdergenoemde brochure Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening, heeft in ieder geval voldoende basis deskundigheid. Voor specifieke bedrijfsrisico s moet gericht aandacht zijn geweest in de (eventueel aanvullende) opleiding van BHV ers. De opleidingsinstituten zijn op geen enkele wijze gecertificeerd; het opleidingsprofiel is een hulpmiddel om een efficiënte opleiding te selecteren. 3.6 Oefening bedrijfshulpverleningsorganisatie Om de deskundigheid op peil te houden dienen de BHV ers deel te nemen aan (herhalings) cursussen. Ten behoeve van de geoefendheid zal vastgelegd moeten worden hoeveel tijd een BHV er minimaal beschikbaar heeft voor theoretische scholing en praktische training. Voor een adequate uitvoering van de BHV ten tijde van calamiteiten zijn praktijkoefeningen van het grootste belang. Ten einde oefeningen zo realistisch mogelijk uit te voeren is een arlijkse feitelijke 9

10 ontruimingsoefening een vereiste. N.a.v. de evaluatie van de resultaten van een dergelijke praktische (ontruimings)oefening dient het BHV plan beoordeeld te worden en zo nodig te worden aangepast. 3.7 Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies dienen te voldoen aan het Arbobesluit, Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en Veiligheids- en Gezondheidssignalering, afdeling 2, artikel 8.4 en Arboregeling, Hoofdstuk 8, artikel 8.1 en de daarbij behorende bijlagen. Praktische hint: de veiligheidsinstructies zo veel mogelijk baseren op symbolen en zo weinig mogelijk op tekst. 3.8 Samenwerking werkgevers m.b.t. BHV Bij samenwerkende bedrijven, zoals op een bouwplaats, een chemische fabriek of een constructieplaats, dienen de verantwoordelijke werkgevers afspraken te maken over de wijze waarop de bedrijfshulpverleningstaken worden ingevuld. Bij meerdere bedrijven op een klein industrie terrein, een bedrijven complex, bij bedrijven in een winkelcentrum of bij bedrijven die in eenzelfde bedrijfspand gehuisvest zijn, kunnen de verantwoordelijke werkgevers gezamenlijk zorgdragen voor de uitvoering van de bedrijfshulpverlening. Vanuit het oogpunt van gedeelde verantwoordelijkheden en de nodige bevoegdheden om te kunnen optreden in de diverse bedrijfsgebouwen en -terreinen is het raadzaam e.e.a. vast te leggen in een contract. De instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging is in deze vereist. Voorwaarde blijft dat te allen tijde wordt voldaan aan de directe beschikbaarheid en opkomsttijd van voldoende opgeleide BHV ers. 3.9 Uitbesteden BHV Voor het volledig uitbesteden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie aan bijvoorbeeld een bewakingsbedrijf bestaan mogelijkheden, mits er te allen tijde maar voldaan wordt aan de directe beschikbaarheid van voldoende opgeleide BHV ers. Een dergelijke uitbesteding dient wel contractueel en schriftelijk te worden vastgelegd. De feitelijke werkgever blijft verantwoordelijk voor de directe beschikbaarheid en opkomsttijd van voldoende en opgeleide BHV ers en de uitvoering Mobiele arbeidsplaatsen. Op mobiele arbeidsplaatsen en of tijdelijke arbeidsplaatsen zoals bijvoorbeeld bouwlocaties e.d. zal een duidelijke relatie zijn met de locale potentiële risico s en zal er een significante relatie aanwezig zijn met bijv. het veiligheids-gezondheidsplan. De BHV organisatie zal de mogelijke constante wijzigende situatie op de totale arbeidsplaats hierop afgestemd moeten zijn. Dit vergt voor de inspectie maatwerk en terdege voorbereiding in actieve projecten Kleine werkgevers In de memorie van toelichting op de wet en regelgeving op artikel 2.17 is opgenomen dat kleine werkgevers met niet meer dan 15 werknemers de BHV taken zelf mogen vervullen. Indien de werkgever beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting Alleenwerkenden In de praktijk komen heel veel alleenwerkenden voor zoals, bos- en land arbeiders, loodgieters, elektriciens, schilders, monteurs etc. In de memorie van toelichting staat over de alleenwerkenden werknemer het volgende Hij moet indien hij daartoe in staat is zichzelf zo veel mogelijk in veiligheid kunnen brengen dan wel hulp kunnen inroepen in geval van nood. Hem moeten daartoe doeltreffende middelen ter beschikking zijn gesteld zoals instructies en zo nodig geschikte communicatieapparatuur (Arbobesluit, artikel 2.19, tweede lid). Binnen de voorbereiding van projecten zal hier aandacht aan besteed moeten worden. Handhaving door middel van een eis. 10

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2 BHV

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht ARBOBESLUIT AFDELING 4 BEDRIJFSHULPVERLENING Artikel 2.16 Definities In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV CumLaude Wetgeving - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening 1 Bedrijfshulpverlening Bron: AI Blad 10 Handige checklists voor ontwerp en beheer van de BHV-organisatie Ontwerpfactoren Reikwijdte BHV-organisatie 1. Hoe breed wil het bedrijf BHV-organisatie opzetten

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen.

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen. De RIE-BHV vormt een aanvulling op de algemene MKB-RIE. Als u niet bekend bent met de MKB- RIE, download deze dan gratis op www.rie.nl/rie-instrumenten/ri-e-algemenemkb/?searchterm=algemene%20mkb%20rie.met

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Informatie wet- en regelgeving BHV 1 In dit document is beschreven welke wetgeving van belang is voor de BHV. In het document wetsteksten is de letterlijke tekst van relevante wetsartikelen opgenomen. Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Probleem Wat zijn in de wet- en regelgeving de algemene uitgangspunten voor het ontwerp van een in de praktijk goed bruikbaar vluchtplan?

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Arbouw-advies voor. de bouwnijverheid. Voor veilig en gezond bouwen

Bedrijfshulpverlening. Arbouw-advies voor. de bouwnijverheid. Voor veilig en gezond bouwen Bedrijfshulpverlening Arbouw-advies voor de bouwnijverheid 18 Voor veilig en gezond bouwen Inhoudsopgave Arbouw advies nr. 18 1 Inleiding 2 2 Organiseren van bedrijfshulpverlening 3 Verplichtingen 3 Risico

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Nood- & ontruimingsplannen

Nood- & ontruimingsplannen Het bedrijfsnoodplan Nood- & ontruimingsplannen Elke organisatie kan te maken krijgen met een calamiteit. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt etcetera. Hoe handel je in dergelijke situaties?

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand TOELICHTING Model ontruimingsplan recreatieterreinen Met het oog op het scenario natuurbrand 22 november 2011 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN WETTELIJK KADER... 4 2. TERMEN

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: BHV ORGANISATIE Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: 1. Inleiding... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2. Het wettelijk kader... 2 1.3. Samenwerking en

Nadere informatie

Beleid Bedrijfshulpverlening

Beleid Bedrijfshulpverlening Beleid Bedrijfshulpverlening Bestandsnaam: beleid BHV Eigenaar: PO&O Status: definitief 08.174b Vastgesteld door: MT/OR Soort document:beleid Ontwikkelaar:SP Datum:23-4-09 Pagina 1 van 10 februari 2011

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIBHV als

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

.2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng

.2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng Arboii Voor veilig .2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng VERPLICHTINGEN De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) bevat voorschriften RISICO'S INVENTARISEREN Voor de opzet van goede bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Checklist Bedrijfshulpverlening

Checklist Bedrijfshulpverlening Checklist Bedrijfshulpverlening Het uitgangspunt bij deze checklists is dat er een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en een bedrijfshulpverleningplan is opgesteld. Onderstaande punten kunnen houvast

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3 Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland Versie: 3 Dit document is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimale basiskennis en vereiste vaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Even voorstellen: Ontruiming en ontruimingsplannen PROGRAMMA. Wat is ontruiming? Brandbeveiligingsconcept (1) Wanneer Ontruimen?

Even voorstellen: Ontruiming en ontruimingsplannen PROGRAMMA. Wat is ontruiming? Brandbeveiligingsconcept (1) Wanneer Ontruimen? Even voorstellen: Jans Weges Onderzoeker Adviseur Ontruiming en ontruimingsplannen Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Het NIFV ontwikkelt kennis, draagt bij aan de vakontwikkeling voor brandweer,

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk telefoonnummer 640100076/05 050-5225336

Uw brief Ons kenmerk telefoonnummer 640100076/05 050-5225336 Arbeidsinspectie regio Noord Aan de directie van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Postbus 3002 2280 ME RIJSWIJK Postbus 30016 9700 RM Groningen Engelse Kamp 4 Telefoon 050-5225880 Telefax 050-5267202

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Werkblad bij controlelijst. Bedrijfshulpverlening

Werkblad bij controlelijst. Bedrijfshulpverlening Werkblad bij controlelijst Bedrijfshulpverlening Werkblad bij controlelijst Bedrijfshulpverlening School: Brin nr: Ingevuld door: Datum: Werkblad bij Controlelijst Bedrijfshulpverlening Toelichting op

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 1. Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Situatie 2006 Situatie na 1 januari 2007 Arbowet Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Profielschets Bischoff Safety Service

Profielschets Bischoff Safety Service Profielschets Bischoff Safety Service Bischoff Safety Service Interne bedrijfsveiligheid Kloosterdreef 22 6931 BR Westervoort 026 3114324 / 06-58944254 Bischoff Safety Service (BSS) Kloosterdreef 22 6931

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school?

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school? Een school is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitvoeren van de BHV. Zoals bekend zal het zelf achteraf duidelijk moeten maken, het maximale te hebben gedaan om bij calamiteiten te bestrijden.

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer?

Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer? Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen Hoe helpt een eigen visie op brandveiligheid in de omgang met inspectie/ brandweer? Frits de Koning MSc, Rijnstate, e-mail: fdekoning@rijnstate.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie