Arbo Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbo Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Arbo Jaarverslag 2013 Vooraf Alle hoofdlocaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gehad. Alle RI&E s zijn door de arbodienst getoetst op volledigheid en betrouwbaarheid. Arbeidsomstandigheden staan op de agenda van veel locaties. Ook in Er komen steeds meer vragen binnen over werkplekonderzoeken, tilbeleid, fysieke belasting, agressie, machineveiligheid, beeldschermwerk, klimaat, geluidsmetingen, enzovoort. De lijn die, met het verankeren van het arbomanagementsysteem, in de (locatie) werkplannen is uitgezet, voldoet nog steeds. De opzet van dit jaarverslag is in grote lijnen te vergelijken met die van voorgaande jaren. Dit jaarverslag is een beknopte weergave van wat in het afgelopen jaar aan risico's is geïnventariseerd. Eerst wordt een uitleg gegeven van de werkwijze van de preventiemedewerker waar het gaat om de RI&E. Vervolgens volgt een opsomming van de bezochte locaties en een samenvatting van de activiteiten in Verder volgt een opsomming van het nieuw ontwikkeld beleid op het gebied van Arbo. In 2013 is het arbomanagementsysteem omgebouwd. Het grote voordeel hiervan is dat de locatiehoofden minder plannen van aanpak hoeven te maken. En dat de preventiemedewerker Arbo beter kan monitoren hoe het er op de locaties voor staat, waar het gaat om arbeidsomstandigheden. Verderop in het jaarverslag meer hierover. Werkwijze RI&E Voor een (opvolging van de) risico-inventarisatie (een uitgebreide RI&E of Arbo quickscan) wordt een afspraak gemaakt met het locatiehoofd van de betreffende locatie. Als het een uitgebreide RI&E betreft, gaat de preventiemedewerker Arbo naar de locatie toe en is hij aanwezig bij een (locatie)overleg. In dit overleg worden nut en noodzaak van de RI&E uitgelegd en wordt aan de medewerkers gevraagd om een enquête in te vullen. Verder doet de preventiemedewerker Arbo een ronde door de locatie en kijkt naar risico s op het gebied van gevaarlijke stoffen, beeldschermwerkplekken, nooduitgangen en verbanddozen. Ook wordt aan het locatiehoofd gevraagd om (eventueel samen met een BHV er) de Arbochecklist in te vullen. Met deze gegevens wordt een rapport gemaakt waarin de gesignaleerde risico s staan en worden adviezen gegeven om de risico s te verminderen of op te heffen. Verder wordt aangegeven wanneer er actie ondernomen moet worden, door aan het advies een risico-index te geven. Risico-index laag betekent: actie binnen een half jaar. Midden betekent: actie binnen drie maanden. Hoog betekent: direct actie ondernemen. Zeer hoog betekent: werkzaamheden stoppen. Dit rapport wordt verstuurd naar de locatie en het locatiehoofd, de clustermanager, de regiomanager, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Arbodienst. Het locatiehoofd en de clustermanager maken vervolgens een plan van aanpak naar aanleiding van de lijst met knelpunten en risicofactoren. Dit plan van aanpak wordt naar de preventiemedewerker Arbo gestuurd. De arbodienst toetst de rapportage op volledigheid en betrouwbaarheid en doet hier, door middel van een rapport, verslag van. Soms geeft de arbeidshygiënist die deze toetsing doet ook adviezen om een bepaald risico nog op te nemen of de risico-index te veranderen. Als ook het verslag van de arbodienst binnen is, is de RI&E volledig. De volledige RI&E ligt op de betreffende locatie en is te vinden in de administratie van de preventiemedewerker. Deze rapportage is ook inzichtelijk voor de arboarts. 1

2 Bij een Arbo-quickscan komt de preventiemedewerker naar een locatie toe en neemt met het locatiehoofd en/of een BHV er de laatstgehouden RI&E door. Verder wordt een ronde door het pand gedaan. Hierbij let de preventiemedewerker Arbo op de bovengenoemde aandachtspunten en risico's. Verandering Arbomanagementsysteem In 2013 is, naar aanleiding van signalen van het management, het Arbomanagementsysteem veranderd. Locatiehoofden hebben in toenemende mate te maken met verhoging van de werkdruk. Waar het kan proberen we om hier iets aan te doen. De grootste veranderingen zijn dat: RI&E niet meer eens in de vier jaar gehouden wordt; de jaarlijkse rondgang door de locatie vervalt; de preventiemedewerker Arbo eens per twee jaar naar de locatie komt; daardoor de plannen van aanpak aanmerkelijk korter worden. Bovendien kunnen de medewerkers tijdens het tweejaarlijkse MTO ook Arbogerelateerde punten aangeven. Hierdoor wordt de werkdruk van het management (met name de locatiehoofden) minder en kan de preventiemedewerker Arbo beter monitoren hoe het er op de locaties voorstaat waar het gaat om arbeidsomstandigheden. Wanneer op een locatie een door de Arbodienst getoetste RI&E aanwezig is, hoeft er in principe geen nieuwe RI&E gemaakt te worden. Een nieuwe RI&E is wel van toepassing als binnen de locatie de risico's zijn veranderd (bijvoorbeeld meer agressie of fysieke belasting), de wet en regelgeving wijzigt, er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn of wanneer er in de huisvesting van de locatie iets is veranderd (bijvoorbeeld een verbouwing). Tijdens het tweejaarlijks bezoek van de preventiemedewerker aan de locaties wordt de lijst met knelpunten en risicofactoren (met het daarbij behorende plan van aanpak van de laatstgehouden RI&E) doorgenomen. Wanneer er aanleiding is om naast deze rondgang toch een volledige RI&E te houden (zie eerdere criteria), wordt deze alsnog gepland. Voor de ambulante dienstverleningen is een apart onderdeel opgenomen in het beleid. Omdat een rondgang op de locatie bij de Ambulante Dienstverlening geen zin heeft (begeleiden achter de voordeur) en de RI&E jaarlijks op de agenda van het overleg terugkomt, is besloten om de locaties van de Ambulante Dienstverlening niet meer te bezoeken. Tijdens de jaarlijkse bespreking van de laatstgehouden RI&E moeten alle aspecten van Arbo aan bod komen. Ook de bijzondere risico's waarmee medewerkers van de Ambulante Dienstverleningen te maken krijgen. 2

3 Locaties en RI&E in 2013 In 2013 zijn de volgende locaties bezocht. Leiden: Apollotoren, Ankerplaats, Boshuizerlaan, Cronesteijn, Kunst en Vliegwerk, Noordbaan, Oude Vest, Uit de Kunst, Vreewijkstraat, Walnoot. Leiderdorp: Octogoon, Woonvorm Leiderdorp. Voorschoten: Dorpszicht, Zij aan Zij Alphen: Facet, Hoogkamer Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk, Warmond, Oud Ade: Evertsenstraat , Evertsenstraat 132, Rhijnluststraat, Sotaweg, Tilly Koenenlaan. Zoeterwoude: Beukenoot, Brink, Facilitaire dienst Swetterhage, de Geer, IBG Cronesteijn, Loet, Molen, Nachtdienst Swetterhage, Roodbontweide 25-31, Roskam, TD Swetterhage, Westeinder, Witrikweide 2-4 en Zwartbontweide 5-7, Zwartbontweide , Zwartbontweide , Zwartbontweide Gouda: Centraal Bureau, Karnemelksloot, Riebeecklaan, Rotonde, Woonvorm Gouda, Zorgboerderij Gouda Nieuwerkerk: De Gouwe, Dorrestein, Essezoom, Fransezoom (twee locaties/alle woningen), IJsselhage Stolwijk: Kerspelpad 14, Kerspelpad 16, alle woningen Kerspelpad Lekkerkerk, Schoonhoven, Ammerstol, Bergambacht: Den Haag, Nootdorp en Delft: Gelderhof Rayon Drechtsteden: Rotterdam: Oostvoorne: Oud-Beijerland, Zuid-Hollandse eilanden e.o.: Elsenhoeve, Populier, Appartementen Fleminghof, Hoekse Gang, Thiendenland, Waterviolier en Zonnedauw Ambulante dienstverlening kinderen Waardenland, ambulante dienstverlening kinderen Zuid-Hollandse eilanden, Printerij, Atelier, Stadsboerderij Weizigtpark Galerij, Karveel, Kogge, Nieuwe Schalm Bontekoe, Debussyring, Impasto, Ophelia, Paperas, Symfonie, Vlier Arbocommissie De Arbocommissie is een adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. In de Arbocommissie zitten -naast de preventiemedewerker Arbovertegenwoordigers vanuit elke regio in de persoon van clustermanagers. Er is één afgevaardigde van de training Ingrijpend Anders. En verder zijn er twee leden van de Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt. Met de OR en de preventiemedewerker Arbo is afgesproken dat er contact is tussen een afvaardiging van de OR (VGW-M commissie) en de preventie-medewerker, over onder andere het Arbo jaarverslag en andere Arbo aangelegenheden. De Arbocommissie is in 2013 niet bij elkaar geweest. Arbo, verzuim en re-integratie 3

4 In 2011 is een begin gemaakt met een nauwere samenwerking tussen de afdelingen Verzuim en re-integratie en Arbo. Door deze samenwerking kan adequater beoordeeld worden wat de relatie tussen arbeidsomstandigheden en verzuim is. Hierdoor kan ook de relatie tussen verzuim en de arbeidsrisico's beter in kaart worden gebracht. Arbeidsinspectie (inspectie SZW) In december 2013 is een arbeidsongeval gemeld bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoewel er geen sprake was van een ziekenhuisopname of overlijden van de betrokken medewerker, is toch een melding gedaan. Op het moment van melden was nog niet helder of er sprake was van blijvend letsel. Is dat wel het geval, dan zou dat alsnog gemeld moeten worden. Een melding dient binnen 24 uur gedaan te worden. Beeldschermwerkplekken De beeldschermwerkplekken voldoen op de meeste locaties aan de richtlijnen. Het document laat je muis los is in het afgelopen jaar naar alle locaties die een RI&E hebben gehad, gestuurd. Hierin staan richtlijnen genoemd om de beeldschermwerkplek zo optimaal mogelijk in te richten. Werkplek onderzoek Ook in het afgelopen jaar is een aantal werkplekonderzoeken geweest. Het ging hierbij om beeldschermwerkplekken in combinatie met klachten aan het bewegingsapparaat. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn adviezen geformuleerd, waardoor de klachten verminderden. Verder is een aantal locaties bezocht in verband met klachten over het klimaat. Op deze locaties zijn metingen verricht en aan de hand hiervan zijn oplossingen bedacht en uitgevoerd. Er zijn diverse geluidsmetingen geweest op locaties waar met machines wordt gewerkt. Op diverse andere locaties wordt met enige regelmaat een geluidsmeting gehouden. Dit wordt gedaan door een logopedist uit de betreffende regio of door de preventiemedewerker Arbo. Door de manier van communiceren van een aantal cliënten, werd door medewerkers aangegeven dat zij klachten aan het gehoor, concentratie problemen et cetera kregen. Functie-inhoud en werkdruk In het afgelopen jaar valt bij functie-inhoud en werkdruk op dat minder dan een kwart van de medewerkers geen functioneringsgesprek heeft gehad in het afgelopen jaar. Advies is om te blijven stimuleren om jaarlijks een functioneringsgesprek met de medewerkers te houden. Voor medewerkers met een kort dienstverband gelden overigens andere richtlijnen rond functioneringsgesprekken. Het komende jaar wordt de systematiek rond de functioneringsgesprekken veranderd. Goede implementatie en invoering van een nieuw systeem is hierbij van belang. Overigens wordt op bijna alle locaties wel regelmatig werkoverleg gehouden. In ongeveer eenderde van de locaties hebben medewerkers met schokkende gebeurtenissen te maken. Het gaat vaak om een paar medewerkers van de locatie die hierop scoren. Hierbij wordt geadviseerd om helder te krijgen om welke schokkende gebeurtenissen het gaat en om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. De nazorg in de vorm van opvang, gesprekken en dergelijke moeten onder de aandacht blijven. In een aantal locaties wordt de werkdruk als structureel te hoog ervaren door een aantal medewerkers. 4

5 In ongeveer eenderde van de locaties geeft een aantal medewerkers aan dat het voorkomt dat zij alleen moeten werken terwijl er met meer collega s zou moeten worden samengewerkt. Ook komt het in die locaties vaker voor dat medewerkers moeten terugkomen van vrije dagen. Het advies in deze situaties is om helder te krijgen wat de redenen hiervoor zijn. En om contact op te nemen met het mobiliteitsbureau (invalpool), om te kijken wat zij voor de locatie kunnen betekenen, waar het om inval bij verzuim en verlof gaat. Overigens wordt regelmatig aangegeven dat sommige medewerkers er zelf voor kiezen om in hun vrije tijd (extra) te komen werken. Tijdens het bespreken van de laatstgehouden RI&E's en tijdens de overleggen op de locaties wordt in veel van de bezochte locaties benoemd dat medewerkers onzekerheid ervaren over de toekomst. Blijft de locatie bestaan en Heb ik straks nog werk, zijn vragen die regelmatig weer terugkomen. Verder wordt een toename van de werkdruk ervaren op locaties waar hetzelfde werk met minder collega's gedaan moet worden. Geluid Regelmatig zijn er klachten over het geluid. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar machines staan, maar ook om locaties waar de cliënten harde geluiden produceren. Cliënten in woonlocaties en activiteitencentra kunnen door bijvoorbeeld hun manier van communiceren ook harde geluiden produceren. Er zijn geluiden van 120 db gemeten. Hiervoor is het beleid gehoorbescherming opgesteld. Hierin staan de wettelijke kaders. Verder staan hierin de overwegingen, in de vorm van een werkinstructie, om te komen tot een goed en verantwoord gebruik van gehoorbescherming. Het ontwikkelde beleid voldoet over het algemeen goed. Verlichting en uitzicht In 2013 waren hier weinig klachten over. In nieuwe locaties zijn veel plafond verlichtingselementen voorzien van (gematteerde) opaalkappen. Hierdoor wordt het TLlicht minder fel, maar is er toch voldoende licht aanwezig. Deze armaturen worden over het algemeen als erg prettig ervaren. Zowel door cliënten als door medewerkers. Klimaat In 2013 werd in ongeveer 20% van de bezochte locaties door een aantal medewerkers aangegeven dat er klachten over het binnenklimaat waren. De klachten gaan over tocht, zomers te heet en s winters te koud, geen regelbaar klimaat, droge ogen of hoofdpijn. Een paar keer is er een vervolgonderzoek ingesteld. Bij dit onderzoek zijn metingen verricht naar o.a. temperatuur en luchtvochtigheid. Gevaarlijke stoffen Binnen de bezochte locaties worden steeds minder gevaarlijke en milieu onvriendelijke stoffen als chloor, antikalk, ammoniak en dergelijke gebruikt. Daarom zijn de combinaties van deze stoffen, die bijvoorbeeld een verdund soort chloorgas kunnen geven (chloor en antikalk), ook bijna niet meer te vinden. Het advies aan de locaties waar nog wel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn is om gevaarlijke stoffen voor niet gevaarlijke stoffen te vervangen. Voor "bijzondere" gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld cytostatica, is een apart beleid. Fysieke belasting In locaties waar fysieke belasting aanwezig is, wordt door de medewerkers regelmatig aangegeven dat er vaak getild moet worden en dat medewerkers klachten aan het bewegingsapparaat hebben. In diverse locaties werd dit jaar aangegeven dat medewerkers aandoeningen hebben aan nek, schouders, armen, rug of benen. Het 5

6 advies hierbij is om de betreffende medewerkers een PMO (preventief medisch onderzoek) fysieke belasting aan te bieden. In deze locaties is bijna altijd te zien dat er veel gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen als tilliften en dergelijke. Het werkpakket pakketje gezond wordt (in de locaties waar dit van toepassing is) gebruikt en is bij de preventiemedewerker Arbo en- via internet ( verkrijgbaar. Verder organiseert het Educatief Centrum (EC) tilcursussen of wordt op aanvraag van de medewerkers of bij inwerken van nieuwe medewerkers een tilcursus georganiseerd. Ook hier is het advies om door te blijven gaan op de ingeslagen weg. In locaties waar fysieke belasting is, zijn de adviezen gericht op het onder de aandacht brengen en houden van tilinstructies en het duidelijk krijgen wanneer en in welke omstandigheden fysieke belasting wordt ervaren. Waar nodig in overleg met een fysiotherapeut of ergonoom. Werkplekinrichting In ongeveer een kwart van de locaties heeft een aantal medewerkers klachten over gladde vloeren. We adviseren medewerkers om geen schoenen met gladde zolen te dragen. Verder zijn gladde vloeren vaak gemakkelijk te voorkomen door een inloopmat neer te leggen of, als deze al aanwezig is, te verlengen. Verder wordt in een paar locaties aangegeven dat stoelen niet in hoogte verstelbaar zijn en niet aan de werkzaamheden zijn aan te passen en de ruimte niet goed is ingericht om de werkzaamheden goed te kunnen doen. Over het algemeen zijn deze problemen gemakkelijk op te lossen. Agressie Binnen ongeveer de helft van de locaties die in 2013 bezocht zijn komt agressie voor. In de ene locatie is dit heftiger dan in de andere. In sommige locaties zeer heftig. Agressie wordt op dezelfde locatie door de ene medewerker wel ervaren en door de andere niet. In deze locaties wordt over het algemeen een module of training Ingrijpend Anders (I.A.), of een andere training (affect neutraal handelen, gentle teaching, oplossingsgericht werken enzovoort) gevolgd. Waar dit niet zo is, is het advies om dit alsnog te doen. In sommige locaties moet meer aandacht aan de opvang gegeven worden. Vooral als het gaat om eerste en vervolg opvanggesprekken. Verder kan, bij ernstige agressie incidenten, een beroep worden gedaan op de nazorgmedewerkers van het Centrum Kennis & Leren. Ook hier is het advies om door te gaan op de ingeslagen weg. Dus agressie op de agenda van het overleg houden en de modules en trainingen Ingrijpend Anders blijven aanbieden. In 2010 is de nota De Gemiva-SVG Groep en moeilijk verstaanbaar gedrag: de zorg voor cliënt en medewerker ontwikkeld. In de komende jaren wordt het beleid verder aangepast op grond van ervaringen van medewerkers op de werkvloer. Veiligheid In de locaties waar persoonsbeschermende middelen moeten worden gebruikt, wordt dit niet altijd gedaan. Het gaat dan om beschermende kleding, mondkapjes, handschoenen enzovoort. Het advies is altijd om persoonsbeschermende middelen te gebruiken. Wat betreft PBM bij machines, zie hiervoor het beleid gehoorbescherming en het beleid machineveiligheid. In 2007 is het beleid rondom prik- snij- en bijtincidenten uitgewerkt en vorm gegeven. Naar alle locaties zijn posters en kaartjes gestuurd waarop het beleid en de te nemen 6

7 stappen staan. Verder staat hierop een telefoonnummer van het prikpunt. Om de behandeling van deze incidenten zo goed mogelijk vorm te geven, heeft de Gemiva-SVG Groep met deze organisatie een contract afgesloten. In een kwart van de bezochte locaties wordt aangegeven dat er risico bestaat op besmetting met micro-organismen (bijvoorbeeld Hepatitis, HIV). Het advies hierbij is altijd om helder te krijgen wat de besmettingsbron is. Verder wordt standaard geadviseerd om gebruik te maken van PBM in de vorm van handschoenen, mondkapjes etc. Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening is binnen de locaties bekend. De bekendheid van de betreffende BHV ers op de locatie is redelijk goed. Niet alle locaties die bezocht zijn hebben een brandpreventie instructie of een ontruimingsoefening gehouden. In die gevallen is het dringende advies (risicofactor: midden en soms hoog) om dit zo spoedig mogelijk te doen. Brandveiligheid Tijdens de rondgang in de locatie wordt ook altijd gekeken naar brandveiligheid. Zo wordt gekeken of de vluchtroutes vrij van obstakels zijn, de blusapparatuur goed zichtbaar is en voor het grijpen ligt, wat voor brandmeldsysteem er is, of er voldoende opgeleide BHV ers en medewerkers voor de BMI zijn, etc. Overigens worden alle locaties jaarlijks bezocht door een medewerker van het Educatief Centrum. Hij neemt met de medewerkers en soms de cliënten de brandveiligheid door. En verder wordt, afhankelijk van de doelgroep, een ontruimingsoefening gehouden. Intimidatie Er zijn sinds het laatste kwartaal van 2005 vijf vragen opgenomen over intimidatie. Intimidatie door cliënten of diens vertegenwoordiger of derden, scoorde het afgelopen jaar regelmatig. Op de vraag aan medewerkers of zij zich door een collega of leidinggevende (seksueel) geïntimideerd voelden werd door enkele medewerkers op diverse locaties bevestigend gescoord. Ook gaven enkele collega s in deze locaties aan dat zij uit eigen waarneming hebben ervaren dat een collega (seksueel) werd geïntimideerd. Het advies aan de medewerkers is om -als het intern op de locatie niet besproken kan worden- contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. In situaties waarin een significant aantal medewerkers aangeeft dat er sprake is van intimidatie door een collega of leidinggevende, wordt niet volstaan met de oproep om een vertrouwenspersoon in te schakelen maar wordt ook door de lijn nagegaan of er een redelijke grond onder die meldingen ligt. Deze situatie heeft zich het afgelopen jaar niet voorgedaan. Nieuw beleid en aanpassingen In 2013 is het beleid rond het Arbomanagementsysteem aangepast. Zie hiervoor het eerder geschreven stuk. Wanneer de medewerkers op het werk veelvuldig gebruik maken van de computer met programma's met een bijzonder letter-cijfertype of van computers die vanwege de werkzaamheden op een aparte manier zijn opgesteld, kunnen zij aanspraak maken op een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een computerbril. Dit beleid is in 2013 ontwikkeld. Adviezen en aanbevelingen voor de Gemiva-SVG Groep 7

8 Vooraf De adviezen en aanbevelingen verschillen, net als de risico s die het afgelopen jaar zijn aangegeven, niet veel met die van voorgaande jaren. Dit komt mede door de hoeveelheid locaties die bezocht worden. Het aantal bezochte locaties (het afgelopen jaar 25 meer dan de voorgaande jaren, en de komende jaren steeds de helft van het aantal locaties binnen de Gemiva-SVG Groep) geeft een goed beeld van het geheel van de locaties. Samenwerking afdeling Verzuim en re-integratie en Arbo In 2014 blijft deze samenwerking gehandhaafd. Door deze samenwerking kan adequater beoordeeld worden wat de relatie tussen arbeidsomstandigheden en verzuim is. Sinds Arbo en Verzuim & Re-integratie onder één leidinggevende vallen, is de samenwerking gemakkelijk vorm te geven. Functioneringsgesprekken Het systeem van functioneringsgesprekken gaat het komende jaar veranderen. Van belang is om een nieuw systeem goed te implementeren en uit te voeren. Fysieke belasting Hier geldt ook voor 2014: doorgaan op de ingeslagen weg. Aandacht blijven besteden aan fysieke belasting, tillen en tilinstructie. Waar nodig een fysiotherapeut of ergonoom betrekken bij vragen rondom fysieke belasting. Ook op aanvraag van de medewerkers. In diverse locaties zijn aandachtsfunctionarissen benoemd die de manier van tillen in hun takenpakket hebben. Agressie In 2010 is de nota De Gemiva-SVG Groep en moeilijk verstaanbaar gedrag: de zorg voor cliënt en medewerker ontwikkeld. In de komende jaren wordt het beleid verder aangepast op grond van ervaringen van medewerkers op de werkvloer. Het op een goede manier hanteren van agressie is, gezien het aantal meldingen van agressie en bedrijfsongevallen, de verhalen uit de dagelijkse praktijk en de aard van de incidenten, een grote uitdaging voor de Gemiva-SVG Groep. Daarom moet dit onderwerp op diverse niveaus besproken blijven worden. Nazorg in de vorm van opvanggesprekken na een agressie incident moeten gehouden worden. En de agressie incidenten moeten geanalyseerd en besproken worden. Er zijn diverse modules en trainingen Ingrijpend Anders. Deze moeten onder de aandacht van het management blijven. Hierdoor kunnen medewerkers op de locaties op een goede en bij hun locatie en doelgroep passende manier getraind worden in het omgaan met en hanteren van agressie. Ook in locaties die niet meer geoormerkt staan als locatie waar Ingrijpend Anders verplicht is, maar waar wel agressie voorkomt, dient een training te worden aangeboden. Vaker moet op de locaties waar agressie incidenten plaatsvinden overwogen worden om een nazorgfunctionaris in te schakelen. Schokkende gebeurtenissen Binnen ongeveer eenderde van de locaties komen schokkende gebeurtenissen voor. Hierbij wordt geadviseerd om helder te krijgen om welke schokkende gebeurtenissen het gaat en om hierover met elkaar in gesprek te (blijven) gaan. De nazorg in de vorm van opvanggesprekken en dergelijke moet onder de aandacht blijven. 8

9 Veiligheid Het beleid rondom prik- snij en bijt incidenten is doorgevoerd. Al deze incidenten worden gemeld bij bijvoorbeeld de FOBO-commissies, contact opnemen met de locaties en het beleid nogmaals onder de aandacht brengen. Gehoorbescherming Op locaties waar met machines gewerkt wordt, is het voor de meeste medewerkers duidelijk dat zij gehoorbescherming moeten gebruiken. In 2010 zijn er diverse signalen van woonlocaties en activiteitencentra geweest, waarin werd aangegeven dat er cliënten zijn die mogelijk door hun manier van communiceren erg harde geluiden maken. In verband hiermee moet het beleid gehoorbescherming onder de aandacht worden gebracht op alle locaties. Als er getwijfeld wordt over de hardheid van geluiden is het motto: meten is weten. Hiervoor kan een beroep op de preventiemedewerker of een logopediste van een regio worden gedaan. Voor gehoorbescherming bij cliënten is beleid ontwikkeld. Als op een locatie door cliënten harde geluiden worden geproduceerd, moet een afweging gemaakt worden hoe de geluiden het beste gereduceerd kunnen worden. Het ontwikkelde beleid geeft hier goede richtlijnen voor. Zowel op het gebied van gehoorbescherming als op het gebied van bouwkundige aanpassingen. Intimidatie Waar intimidatie voorkomt door collega s of door leidinggevenden, wordt het advies gegeven een vertrouwenspersoon te benaderen, indien er op een andere manier binnen de locatie zelf niet over gesproken kan worden. Waar het intimidatie door cliënten, vertegenwoordigers of derden betreft, moet geanalyseerd worden waardoor dit komt en hoe daar op een goede manier op gereageerd kan worden. Tot slot Hoewel de systematiek van het arbomanagementsysteem de laatste jaren goed werkte, is in 2013 toch besloten om het arbomanagementsysteem te veranderen. De redenen hiervoor zijn eerder in dit verslag genoemd. De RI&E, de rondgang, de checklist en vooral het gesprek over arbeidsomstandigheden op de locatie zijn hierin meetinstrumenten. De RI&E s geven veel informatie over de beleving van de medewerkers, als het gaat om hun risico s. Maar ze geven ook feitelijke informatie die voor de locatie van belang is. Doordat de laatstgehouden RI&E ook jaarlijks besproken moet worden op de locatie met de medewerkers, ontstaat bewustwording bij de medewerkers. Bewustwording over hun arbeidsomstandigheden. Een ander meetinstrument is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hierin staat een aantal Arbo-gerelateerde vragen. De uitwerking van het arbomanagementsysteem heeft in de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Locaties en medewerkers van deze locaties zijn zich meer bewust van wat Arbo in de breedste zin van het woord in de dagelijkse praktijk betekent. De verwachting (gebaseerd op de eerste ervaringen in de tweede helft van 2013) is dat met het vernieuwde Arbomanagementsysteem de arbeidsomstandigheden scherper op het netvlies van de medewerkers komen te staan. 9

A R B O JAARVERSLAG 2009 GEMIVA-SVG GROEP

A R B O JAARVERSLAG 2009 GEMIVA-SVG GROEP A R B O JAARVERSLAG 2009 GEMIVA-SVG GROEP Januari 2010, Chris van Slochteren, preventiemedewerker Arbo, Gemiva-SVG Groep. 1 Vooraf Alle hoofd locaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een Risico

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2014

Arbo Jaarverslag 2014 Arbo Jaarverslag 2014 Vooraf Alle (hoofd)locaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Alle RI&E s zijn door de ARBO dienst getoetst op volledigheid

Nadere informatie

Arbo. Jaarverslag 2015

Arbo. Jaarverslag 2015 Arbo Jaarverslag 2015 Vooraf Alle (hoofd)locaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Alle RI&E s zijn door de ARBO dienst getoetst en volledig en

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2016

Arbo jaarverslag 2016 Arbo jaarverslag 2016 Vooraf Alle (hoofd)locaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Alle RI&E s zijn door de ARBO dienst getoetst en volledig en

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Checklist RSI-preventiebeleid

Checklist RSI-preventiebeleid Checklist RSI-preventiebeleid Onderwerp Informatie/ knelpunt? Prioriteit Inzicht 1. Verzuimgegevens Wat is het verzuimpercentage in uw organisatie? Hebt u inzicht in de verzuimoorzaken? Zo ja, is bekend

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Voorbeelden van goede praktijken van gemeenten in de aanpak van beeldschermwerk Inhoudsopgave 6 3 2 6 Preventieve zorg, gedeelde verantwoordelijkheid bij gemeente

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Memo. Geachte collega s,

Memo. Geachte collega s, Memo Aan directeur P&O, OR-comissie M&O Van Arno de Graaff Telefoon 06-5352 7924 Kenmerk Onderwerp Rapportage Arbocheck Gedetacheerden Datum 1 november 2013 Geachte collega s, In Q3 van 2013 heb ik, conform

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan.

Voorkomen is nog altijd beter dan. Voorkomen is nog altijd beter dan. Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ Oktober 2012 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Voor uw medewerkers, maar ook voor

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt.

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 176922 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Regeling melding en registratie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

STEP WerkPlekAnalyse bij

STEP WerkPlekAnalyse bij STEP WerkPlekAnalyse bij Inleiding De STICHTING ERGONOMIE & PREVENTIE (STEP) is gevraagd de werkplek van mevrouw G. te analyseren, risicofactoren te inventariseren en advies te geven over een optimale

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV. Beste Leden,

Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV. Beste Leden, Postadres Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV Handel T 0900 9690 (lokaal tarief) F 020 58 56 2154 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 1 juli 2014

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen.

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen. B en W-nummer 15.0219; Onderwerp besluit d.d. 3-3-2015 Vaststellen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties Besluiten: De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen,

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Judith de Jonge Rapportage is aangemaakt op: 13 01 2017 Werkgever Naam: Stichting ARCHIPEL SCHOLEN Werkgeversnummer: 42610 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester:

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 01 tot oktober 01 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in de

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Wilt u meer weten over software voor het gezond en productief houden van kantoormedewerkers?

Wilt u meer weten over software voor het gezond en productief houden van kantoormedewerkers? Wilt u meer weten over software voor het gezond en productief houden van kantoormedewerkers? Werken in uw branche is fantastisch, enerverend en relevant. Dat stralen onze bevlogen opdrachtgevers uit en

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Aanleiding onderzoek Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lydi de Lange bedrijfsfysiotherapeut paramedisch team Advisium Ermelo december

Nadere informatie

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax:

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax: AAS-lijst: Arbo Aandachtspunten bij het aanbesteden van Schoonmaakonderhoud Achtergrond Hoewel het schoonmaakbedrijf als werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers,

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT Management Summary 5 e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg 1 onderzoek in opdracht van A+O VVT Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: mevr. A Niehe Rapportage is aangemaakt op: 11 04 2016 Werkgever Naam: Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs Werkgeversnummer: 40775 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden

Nadere informatie

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Agressie op de werkvloer Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Programma Inleiding Inventarisatie Wettelijke kaders Rol en taak ondernemingsraad Naar een duurzame inzetbaarheid Agressie en geweld:

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit Versie 4.0 VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche ) Deelbranche(s) Tweewieler - motorfiets Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM)

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Ontwikkeling ISO-norm arbomanagement gestart Boekje met praktische BHV-voorbeelden

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie