A R B O JAARVERSLAG 2009 GEMIVA-SVG GROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A R B O JAARVERSLAG 2009 GEMIVA-SVG GROEP"

Transcriptie

1 A R B O JAARVERSLAG 2009 GEMIVA-SVG GROEP Januari 2010, Chris van Slochteren, preventiemedewerker Arbo, Gemiva-SVG Groep. 1

2 Vooraf Alle hoofd locaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Alle RI&E s zijn door de ARBO dienst getoetst op volledigheid en betrouwbaarheid. De tweede ronde van het bezoeken van de locaties is in volle gang. Verder is een aantal nieuwe locaties bezocht voor de risico inventarisatie. De tendens dat ARBO steeds meer op de agenda van de locaties staat heeft zich ook in 2009 doorgezet. Er komen steeds meer vragen binnen over agressie, werkplek onderzoeken, tillen en tilbeleid, fysieke belasting, machine veiligheid, beeldschermwerk, klimaat, geluidsmetingen, biologische agentia enzovoort. De lijn die, met het verankeren van het ARBO management- systeem in de (locatie) werkplannen is uitgezet, blijkt nog steeds te voldoen. De opzet van het jaarverslag is anders dan voorgaande jaren. Eerst wordt een uitleg gegeven van de werkwijze van de preventiemedewerker waar het gaat om de RI&E. Vervolgens volgt opsomming van de bezochte locaties en een samenvatting van de activiteiten in Daarna volgt een kort verslag van de audit over het Arbo beleid. Tot slot wordt nog iets over de interne communicatie geschreven. Het jaarverslag sluit af met adviezen en aanbevelingen. Werkwijze RI&E Voor een risico inventarisatie (een uitgebreide of verkorte versie) wordt een afspraak gemaakt met het locatiehoofd van de betreffende locatie. Als het om een uitgebreide RI&E gaat, gaat de preventiemedewerker Arbo naar de locatie toe en is aanwezig bij een (locatie) overleg. In dit overleg worden nut en noodzaak van de RI&E uitgelegd en wordt aan de medewerkers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Verder doet de preventiemedewerker Arbo een ronde door de locatie en kijkt naar risico s op het gebied van gevaarlijke stoffen, beeldschermwerkplekken, nooduitgangen, verbanddozen et cetera. Verder wordt nog aan het locatiehoofd en/of een BHVer gevraagd om de Arbo checklist in te vullen. Van deze gegevens wordt een rapport gemaakt waarin de gesignaleerde risico s staan en adviezen worden gegeven om de risico s te verminderen of op te heffen. Verder wordt aangegeven wanneer er actie ondernomen moet worden door aan het advies een risico index (laag, actie binnen een half jaar, midden, actie binnen drie maanden, hoog, direct actie ondernemen en zeer hoog, werkzaamheden stoppen) te geven. Dit rapport wordt verstuurd naar de locatie/het locatiehoofd, de clustermanager, de regiomanager, de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de arbodienst. Het locatiehoofd en de clustermanager maken vervolgens een plan van aanpak. De arbodienst toetst de rapportage op volledigheid en betrouwbaarheid en doet hier middels een rapport, verslag van. Als ook het verslag van de arbodienst binnen is, is de RI&E volledig. De volledige RI&E ligt op de betreffende locatie en is te vinden in de administratie van de preventiemedewerker. 2

3 Locaties en RI&E in 2009 In 2009 zijn de volgende locaties bezocht. Regio Noord: Apollotoren, Boshuizerlaan, Brink, Geverstraat, Hoogkamer, Jottem, Tilly Koenenlaan, Kunst en vliegwerk, Linde, Lupinetuin, Nachtdienst Swetterhage, Niets vergeten, Oude Vest, Smitshof, Sotaweg, Uit de kunst, Vreewijkstraat, Wilck. Regio Midden: Baanbreker, Flemminghof, IJsselhage, Karnemelksloot. Regio Zuid: Galerij, Gravinesse, Ophelia, Ruitenboer, Over de brug, Paperas, Printerij, Steeg, Vlier, Washingtonstraat Van deze locaties heeft niet elke locatie een volledige RI&E gehad. In de Arbo wet staat dat er een getoetste RI&E moet zijn. Over de voortgang van het RI&E proces is helder dat, als de situatie op de locatie niet veranderd is, er geen nieuwe RI&E hoeft worden gehouden. Daarom is er in 2007 voor gekozen om, in deze locaties, een verkorte RI&E te houden. In de praktijk komt een verkorte RI&E er op neer dat de locaties die een getoetste RI&E hebben en waar de arbeidsomstandigheden op het gebied van agressie, fysieke belasting en werkdruk niet zijn verslechterd en de huisvesting niet is veranderd, de preventiemedewerker Arbo een rondgang houdt. In deze rondgang wordt de laatste RI&E doorgenomen en de lijst knelpunten en risico factoren besproken. Verder is er een (fysieke) rondgang in de locatie, waarbij gekeken wordt naar eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen, beeldschermwerkplekken, vluchtroutes, EHBO dozen et cetera. Van dit bezoek wordt een verslag gemaakt. ARBO managementsysteem Het opnemen van ARBO en wat daar verder mee te maken heeft, in de werkplannen van de locaties, functioneert nog steeds goed. Het advies is dan ook om door te gaan op de ingeslagen weg. ARBO commissie en ARBO functionarissen Er is het afgelopen jaar niet vergaderd door de ARBO commissie. De ARBO commissie blijft in functie als een advies orgaan aan de Raad van Bestuur. In de ARBO commissie zitten op clusterniveau, vertegenwoordigers vanuit elke regio en de LG sector. Verder zijn er 2 OR leden vertegenwoordigd. De preventiemedewerker veiligheid is in februari 2009 met pensioen gegaan. Zijn taken op het gebied van machineveiligheid, metingen van geluid, onderzoek van klimaat en dergelijke zijn overgenomen door de preventiemedewerker Arbo. Tussen de OR en de preventiemedewerker ARBO is afgesproken dat er contact is tussen een afvaardiging van de OR en de preventie medewerker, over onder andere het ARBO jaarverslag en andere ARBO aangelegenheden. Beeldschermwerkplekken De beeldschermwerkplekken voldoen op bijna alle locaties niet aan de voorwaarden. Het document laat je muis los is in het afgelopen jaar, standaard naar alle locaties die een RI&E hebben gehad, gestuurd. Hierin staan deze 3

4 voorwaarden genoemd. Verder wordt één keer per jaar dit document naar alle locaties en andere werkplekken gestuurd. RI&E De vragenlijsten RI&E, inclusief de ARBO checklist en de aandachtspunten rondgang, zijn het afgelopen jaar niet veranderd. De nieuwe ronde is in 2008 gang gezet en zal dus niet per definitie bestaan uit een volledige RI&E. De vorige RI&E blijft dan van kracht. De preventie medewerker, het locatiehoofd en de clustermanager bepalen in onderling overleg of, al dan niet, een volledige RI&E gedaan moet worden. In ieder geval wordt een rondgang in de betreffende locatie gehouden. De preventie medewerker vraagt hierover ook informatie op bij de betreffende clustermanager. Werkplek onderzoek In het afgelopen jaar is een aantal werkplekonderzoeken geweest. Het ging hierbij om beeldschermwerkplekken in combinatie met klachten aan het bewegingsapparaat. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn adviezen geformuleerd, waardoor de klachten verminderden. Verder is een aantal locaties bezocht in verband met klachten over het klimaat. Op deze locaties zijn metingen verricht en aan de hand hiervan zijn oplossingen bedacht en uitgevoerd. Ook zijn er diverse geluidsmetingen geweest op locaties waar met machines wordt gewerkt. Machineveiligheid In 2008 zijn alle locaties waar met machines gewerkt wordt, bezocht. Uit deze bezoeken bleek dat de machineveiligheid en de daarbij behorende administratie op orde is. Mede hierom is besloten om in 2009 niet opnieuw een extra ronde machine veiligheid te doen. Het gebruik van persoonsbeschermende middelen als gehoorbeschermers en dergelijke, is via het intranet nogmaals onder de aandacht gebracht van de organisatie. Overigens wordt er in de eerste helft van 2010 een audit op machineveiligheid gehouden. Functie-inhoud en werkdruk In het afgelopen jaar valt bij functie-inhoud en werkdruk dat minder dan een kwart van de medewerkers geen functioneringsgesprek heeft gehad in het afgelopen jaar. Advies is om te blijven stimuleren om jaarlijks een functioneringsgesprek met de medewerkers te houden. Ongeveer eenderde van de locaties heeft met schokkende gebeurtenissen te maken. Hierbij wordt standaard geadviseerd om helder te krijgen om welke schokkende gebeurtenissen het gaat en om hierover met elkaar in gesprek te gaan/blijven. De nazorg in de vorm van eerste opvang gesprekken en dergelijke is verbeterd maar moet onder de aandacht blijven. In een aantal locaties wordt de werkdruk als structureel te hoog ervaren door een aantal medewerkers. In ongeveer eenderde van de locaties komt het voor dat medewerkers alleen moeten werken terwijl er met meer collega s zou moeten worden samen 4

5 gewerkt. Ook komt het in die locaties vaker voor dat medewerkers moeten terugkomen van vrije dagen. Het advies in deze situaties is om helder te krijgen wat de redenen hiervoor zijn. En om contact op te nemen met het mobiliteitsbureau om te kijken wat zij voor de locatie kunne beteken waar het om inval gaat. Geluid Af en toe zijn er klachten over het geluid. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar machines staan, maar ook om locaties waar de cliënten harde geluiden produceren. Waar het ging over harde geluiden, door cliënten veroorzaakt, wordt het advies gegeven om geluidsdempend materiaal, bijvoorbeeld op de plafonds of aan de muren aan te brengen. Over het algemeen zijn de stappen om medewerkers te beschermen tegen geluidsoverlast: De medewerker en de bron scheiden De bron afschermen Persoonsbeschermende middelen in de vorm van gehoorbeschermers gebruiken. Dat deze maatregelen in de praktijk niet altijd haalbaar zijn, zal duidelijk zijn. Geluidsdempend materiaal is een oplossing maar mogelijk niet afdoende. Waar het gaat om geluiden door machines geproduceerd, wordt, buiten de metingen om, ook gekeken naar hoe het is gesteld met persoonsbeschermende middelen (PBM) als gehoorbeschermers. Boven de 85 db zijn deze verplicht. Helaas wordt van PBMs niet altijd gebruik gemaakt. Verlichting en uitzicht In 2009 waar hierover geen klachten. Klimaat In 2009 werd in ongeveer een kwart van de bezochte locaties door een aantal medewerkers geklaagd over het binnenklimaat. De klachten gaan over tocht, zomers te heet en s winters te koud, geen regelbaar klimaat, droge ogen of hoofdpijn. Een paar keer is er een vervolgonderzoek ingesteld. Bij dit onderzoek zijn metingen verricht naar o.a. temperatuur en luchtvochtigheid. Gevaarlijke stoffen De lijn van 2008 zet zich voort. Er zijn steeds minder gevaarlijke en milieu onvriendelijke stoffen als chloor, antikalk, ammoniak en dergelijke in gebruik. Daarom zijn de combinaties van deze stoffen, die bijvoorbeeld een verdund soort chloorgas kunnen geven (chloor en antikalk), ook bijna niet meer te vinden. Het advies aan de locaties waar nog wel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is standaard om gevaarlijke stoffen voor niet gevaarlijke stoffen te vervangen. 5

6 Fysieke belasting In locaties waar fysieke belasting een onderwerp is, wordt door de medewerkers regelmatig gescoord dat er vaak getild moet worden en dat medewerkers klachten aan het bewegingsapparaat hebben. In diverse locaties werd dit jaar aangegeven dat medewerkers aandoeningen hebben aan nek, schouders, armen, rug of benen. Het advies hierbij is om de betreffende medewerkers een PAGO of PMO (preventief medisch ondersoek) fysieke belasting aan te bieden. In deze locaties is tevens te zien dat er veel gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen als tilliften en dergelijke. Het tilbeleid is ontwikkeld en staat op het intranet. Het werkpakket pakketje gezond wordt in de locaties waar dit van toepassing is, gebruikt en is bij de preventiemedewerker Arbo en via internet ( verkrijgbaar. Verder organiseert het Educatief Centrum (EC), tilcursussen. Ook hier is het advies om door te blijven gaan op de ingeslagen weg. In locaties waar fysieke belasting aanwezig is, zijn de adviezen gericht op het onder de aandacht brengen/houden van til instructies en het duidelijk krijgen wanneer en in welke omstandigheden fysieke belasting wordt ervaren. Waar nodig in overleg met een fysiotherapeut of ergonoom. Werkplekinrichting In ongeveer eenderde van de locaties heeft een aantal medewerkers klachten over gladde vloeren. Er zijn een paar bedrijfsongevallen in verband met vallen gemeld. De risicofactor blijft in geval van gladde vloeren, op midden (actie binnen drie maanden) staan met het advies om de vloeren te voorzien van een anti uitglijdlaag. Verder wordt in een paar locaties aangegeven dat stoelen niet in hoogte verstelbaar zijn en niet aan de werkzaamheden zijn aan te passen. Over het algemeen zijn deze problemen gemakkelijk op te lossen. Agressie Binnen ongeveer de helft van de locaties die in 2009 bezocht zijn, komt agressie voor. In de ene locatie is dit heftiger dan in de andere. In sommige locaties zeer heftig. In deze locaties wordt over het algemeen de cursus Ingrijpend Anders gevolgd. Waar dit niet zo is, is het advies om dit alsnog te doen. In sommige locaties moet meer aandacht aan de opvang gegeven worden. Vooral als het gaat om eerste en vervolg opvanggesprekken. Verder kan, bij ernstige agressie incidenten, beroep worden gedaan op de nazorgmedewerkers van het educatief centrum. Ook hier is het advies om door te gaan op de ingeslagen weg. Dus agressie op de agenda van het overleg houden en de cursus I.A. blijven aanbieden. Vervoer Zoals de afgelopen jaren, waren er in 2009 geen noemenswaardige risico s wat betreft vervoer. 6

7 Veiligheid In de locaties waar persoonsbeschermende middelen moeten worden gebruikt, wordt dit meestal gedaan. Het gaat dan om beschermende kleding, mondkapjes, handschoenen enzovoort. Wat betreft PBM bij machines, zie geluid en machineveiligheid. In 2007 is het beleid rondom prik- snij- en bijt incidenten uitgewerkt en vorm gegeven. Naar alle locaties zijn posters en kaartjes gestuurd waarop het beleid en de te nemen stappen staan. Verder staat hierop vermeld een telefoon nummer van het prikpunt. Om de behandeling van deze incidenten zo goed mogelijk vorm te geven, heeft de Gemiva-SVG Groep met deze organisatie een contract afgesloten. In een kwart van de bezochte locaties wordt aangegeven dat er risico bestaat op besmetting met micro-organismen. Het advies hierbij is altijd om helder te krijgen wat de besmettingsbron is. Verder wordt standaard geadviseerd om gebruik te maken van PBM in de vorm van handschoenen, mondkapjes etc. Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening is binnen de locaties bekend. De bekendheid van de betreffende BHVers op de locatie is redelijk goed. Niet alle locaties die bezocht zijn hebben een brandpreventie instructie of een ontruimingsoefening gehouden. In die gevallen is het dringende advies (risico factor hoog) om dit zo spoedig mogelijk te doen. Brandveiligheid Tijdens de rondgang in de locatie wordt ook altijd gekeken naar brandveiligheid. Zo wordt gekeken of de vluchtroutes vrij van obstakels zijn, de blusapparatuur goed zichtbaar is en voor het grijpen ligt, wat voor brandmeldsysteem er is etc. Overigens worden bijna alle locaties jaarlijks bezocht door een medewerker van het EC. Deze neemt met de medewerkers en soms de cliënten, de brandveiligheid door. En verder wordt, afhankelijk van de doelgroep, een ontruimingsoefening gehouden. Intimidatie Er zijn in het laatste kwartaal van 2005 vijf vragen opgenomen over intimidatie. In de locaties die in 2009 bezocht zijn, werd op dit onderwerp gescoord. In vergelijking met 2008, is het afgelopen jaar niet veel veranderd op dit gebied. Intimidatie door cliënten of diens vertegenwoordiger of derde, scoorde regelmatig. Op de vraag aan medewerkers of zij zich door een collega of leidinggevende (seksueel) geïntimideerd voelden werd door enkele medewerkers op diverse locaties, bevestigend gescoord. Ook gaven enkele collega s in deze locaties aan dat zij uit eigen waarneming hebben ervaren dat een collega werd geïntimideerd. Het advies aan de medewerkers is om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. In situaties waarin een significant aantal medewerkers aangeeft dat er sprake is van intimidatie door een collega of leidinggevende 7

8 wordt niet volstaan met de oproep om een vertrouwenspersoon in te schakelen maar wordt ook door de lijn nagegaan of er een redelijke grond onder die cijfers ligt. Deze situatie heeft zich in het afgelopen jaar één keer voorgedaan. Audit De preventiemedewerker Arbo en het Arbo beleid van de Gemiva-SVG Groep hebben een audit gehad in het kader van de HKZ certificering. Hieruit kwam naar voren dat de plannen van aanpak (PVA) van de locaties niet altijd bij de preventiemedewerker terechtkomen. Besloten is dat de preventiemedewerker een half jaar nadat een locatie bezocht is, contact opneemt met het locatiehoofd om te vragen hoe het staat met de uitvoering van het PVA. Als de preventiemedewerker geen PVA heeft ontvangen, wordt deze alsnog opgevraagd. Verder kwam uit de audit naar voren dat de bekendheid binnen de organisatie van het gehele Arbo beleid, verbeterd kan worden. Jaarlijks stuurt de preventie medewerker een mail naar alle mailadressen binnen de organisatie. Hierbij wordt het document laat je muis los gevoegd en wordt verwezen naar het Arbo management systeem. Ook gaat er meer van de Arbo pagina op het intranet gebruik worden gemaakt. De eerste aanzet hiertoe is aan het eind van 2009 gedaan. Communicatie Zoals hiervoor al is geschreven gaat de preventiemedewerker meer gebruik maken van de Arbo pagina op het intranet en van de mogelijkheden van de mail. Met de afdeling communicatie wordt nog gekeken naar andere mogelijkheden in dit kader. 8

9 Adviezen en aanbevelingen voor de Gemiva-SVG Groep Vooraf De adviezen en aanbevelingen verschillen, net als de risico s die het afgelopen jaar zijn aangegeven, niet veel met die van voorgaande jaren. Dit heeft te maken met het feit dat het de 32 locaties die dit jaar bezocht zijn, als een goede steekproef kan worden gezien voor de gehele organisatie. De laatste jaren worden er steeds rond de 30 locaties bezocht. In die zin kan dat dan ook als een representatieve steekproef worden gezien. ARBO management systeem Arbo als vast onderdeel van de jaarplannen blijkt goed te functioneren. Het advies is om dit te blijven doen. ARBO commissie en ARBO functionarissen De ARBO commissie in stand houden als advies orgaan aan de RvB voor wat betreft adviezen over wetswijzigingen en dergelijke. Verdere werkzaamheden van de commissie blijven beperkt tot eventueel overleg over de stand van zaken. Beleid veiligheid machines De training voor het omgaan met machines door medewerkers en cliënten in stand houden. Naar aanleiding van de bezoeken aan de locaties waar met machines wordt gewerkt, is geconstateerd bij bijna alle locaties, alles op orde is. Om dit zo te houden wordt geadviseerd om machine veiligheid als aandachtspunt in het jaarplan per locatie, te houden. Verder wordt in de jaarlijkse mail van de preventiemedewerker, ook geattendeerd op het beleid machineveiligheid. Functioneringsgesprekken Advies om vanuit de lijn te blijven stimuleren om jaarlijks een functioneringsgesprek te houden met de medewerkers. Indien hiervan afgeweken wordt, moet worden vastgelegd dat overeengekomen is een functioneringsgesprek eens per 2 jaar te houden. Gevaarlijke stoffen Tijdens de rondgang wordt gekeken naar welke gevaarlijke stoffen er op de locatie aanwezig zijn. Hier zijn steeds minder van. Het advies blijft om de gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld chloor, anti kalk, ammoniak of een combinatie van deze stoffen) te vervangen voor niet gevaarlijke stoffen. Fysieke belasting Hier geldt ook voor 2009: doorgaan op de ingeslagen weg. Aandacht blijven besteden aan fysiek belasting, tillen en til instructie. Waar nodig een fysiotherapeut of ergonoom betrekken bij vragen rondom fysieke belasting. 9

10 Agressie Agressie moet besproken blijven worden. Advies is om vanuit de lijn dit in werk overleggen te stimuleren. De cursus ingrijpend anders aan blijven bieden. Ook in locaties die niet meer geoormerkt staan als locatie waar ingrijpend anders verplicht is, maar wel agressie voorkomt, de cursus aanbieden. Veiligheid Het beleid rondom prik- snij en bijt incidenten is doorgevoerd. Als deze incidenten worden gemeld bij bijvoorbeeld de FOBO commissies, contact opnemen met de locaties en het beleid nogmaals onder de aandacht brengen. Intimidatie Waar intimidatie voorkomt door collega s of de leidinggevende, wordt het advies gegeven een vertrouwenspersoon te benaderen. Tot slot De systematiek van het ARBO management systeem werkt goed. De RI&E, de rondgang en de checklist zijn hierin meetinstrumenten. De RI&E s geven veel informatie over de beleving van de medewerkers, als het gaat om hun risico s. Maar ze geven ook feitelijke informatie die voor de locatie van belang is. Doordat de RI&E ook weer besproken moet worden op de locatie met de medewerkers ontstaat bewustwording bij de medewerkers. Bewustwording over hun arbeidsomstandigheden. Vanaf 2008 is de systematiek voor een aantal locaties veranderd. Er ligt nu een getoetste RI&E per (hoofd) locatie. Als de werkzaamheden in grote lijnen niet zijn veranderd, hoeft (volgens de ARBO wet) niet op elke locatie opnieuw een volledige RI&E te worden gehouden. Dan volstaat een rondgang en het doornemen van het plan van aanpak van de vorige RI&E. De uitwerking van het ARBO management systeem heeft in de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Locaties en de medewerkers van deze locaties, zijn zich meer bewust van wat ARBO in de breedste zin van het woord, in de dagelijkse praktijk inhoudt. 10

Arbo Jaarverslag 2013

Arbo Jaarverslag 2013 Arbo Jaarverslag 2013 Vooraf Alle hoofdlocaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gehad. Alle RI&E s zijn door de arbodienst getoetst op volledigheid

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2014

Arbo Jaarverslag 2014 Arbo Jaarverslag 2014 Vooraf Alle (hoofd)locaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Alle RI&E s zijn door de ARBO dienst getoetst op volledigheid

Nadere informatie

Arbo. Jaarverslag 2015

Arbo. Jaarverslag 2015 Arbo Jaarverslag 2015 Vooraf Alle (hoofd)locaties zijn in de afgelopen jaren bezocht en hebben een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Alle RI&E s zijn door de ARBO dienst getoetst en volledig en

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Checklist RSI-preventiebeleid

Checklist RSI-preventiebeleid Checklist RSI-preventiebeleid Onderwerp Informatie/ knelpunt? Prioriteit Inzicht 1. Verzuimgegevens Wat is het verzuimpercentage in uw organisatie? Hebt u inzicht in de verzuimoorzaken? Zo ja, is bekend

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Voorbeelden van goede praktijken van gemeenten in de aanpak van beeldschermwerk Inhoudsopgave 6 3 2 6 Preventieve zorg, gedeelde verantwoordelijkheid bij gemeente

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Memo. Geachte collega s,

Memo. Geachte collega s, Memo Aan directeur P&O, OR-comissie M&O Van Arno de Graaff Telefoon 06-5352 7924 Kenmerk Onderwerp Rapportage Arbocheck Gedetacheerden Datum 1 november 2013 Geachte collega s, In Q3 van 2013 heb ik, conform

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Aanleiding onderzoek Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lydi de Lange bedrijfsfysiotherapeut paramedisch team Advisium Ermelo december

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Risico beheersing. Joeke Nijboer. Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl

Risico beheersing. Joeke Nijboer. Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl Risico beheersing Joeke Nijboer Exotische diervoeding Plaagdierbestrijding Veiligheid www.nijboerconsultancy.nl Wat is risico beheersing? Wikipedia: Risico beheersing is een continu proces dat ten aanzien

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel Centrale Vereniging Bloemendetailhandel b.v. Risico-inventarisatie en -Evaluatie Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel : Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan.

Voorkomen is nog altijd beter dan. Voorkomen is nog altijd beter dan. Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ Oktober 2012 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Voor uw medewerkers, maar ook voor

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit Versie 4.0 VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche ) Deelbranche(s) Tweewieler - motorfiets Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Stan Spruijt. Jan van Gestel

Stan Spruijt. Jan van Gestel Prisma & Hilverzorg Stan Spruijt RWT-trainer en vertrouwenspersoon Jan van Gestel adviseur Arbo en Veiligheid Wie zijn we en wat doen we Interne trainer van medewerkers om zich op een respectvolle wijze

Nadere informatie

(Na)zorg bewust meten

(Na)zorg bewust meten 26 Het volgen van uitbehandelde patiënten levert waardevolle inzichten op (Na)zorg bewust meten Tekst: Simone Fens, Ellis van Duist, Marjon Woudstra Qualizorg en MTCZorg zijn twee jaar geleden een initiatief

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator Hoe ongunstiger de houding en hoe hoger de tilfrequentie des te lager het maximale tilgewicht mag zijn. Effecten op de gezondheid Door langdurige en zware lichamelijke arbeid (een combinatie van houding,

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 Wetgeving Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 2013 Cecile van der Velde MWO CMC Arbeids- en Organisatiedeskundige Kennismaken 2 3 Arrest Europese Hof en kabinetsvoornemens

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen.

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen. Managementsystemen De organisatie in beweging door: Fred van der Wal Stienstra Inhoud 1. Wat is een managementsysteem 2. Soorten managementsystemen 3. Centrale thema s arbeidsinspectie 4. Arbo managementsysteem

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 3. ACTIVITEITEN ARBOJAARPLAN 2012... 9

1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 3. ACTIVITEITEN ARBOJAARPLAN 2012... 9 1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 RISICO- INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)... 3 ZORG VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN VAN MEDEWERKERS EN BELEID... 4 ONDERSTEUNING DOOR ARBODIENST

Nadere informatie

Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV. Beste Leden,

Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV. Beste Leden, Postadres Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV Handel T 0900 9690 (lokaal tarief) F 020 58 56 2154 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 1 juli 2014

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT Management Summary 5 e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg 1 onderzoek in opdracht van A+O VVT Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Wilt u meer weten over software voor het gezond en productief houden van kantoormedewerkers?

Wilt u meer weten over software voor het gezond en productief houden van kantoormedewerkers? Wilt u meer weten over software voor het gezond en productief houden van kantoormedewerkers? Werken in uw branche is fantastisch, enerverend en relevant. Dat stralen onze bevlogen opdrachtgevers uit en

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor medewerkers) Brochure voor medewerkers over het voorkomen van gezondheidsklachten door beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit Een noodzakelijke update van uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gecombineerd met een onderzoek naar vermijdbare fouten en/of een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen. Met subsidie kost het u niks.

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst

Arbo- en Milieudienst Arbo- en Milieudienst KANS B.Groenenberg, bedrijfsarts 19 november 2013 1 KANS - Wat is KANS? - Welke factoren kunnen KANS veroorzaken? - Wat kan de medewerker doen bij KANS? - Wat kan de PAM doen bij

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Agressie op de werkvloer Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Programma Inleiding Inventarisatie Wettelijke kaders Rol en taak ondernemingsraad Naar een duurzame inzetbaarheid Agressie en geweld:

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Procedure exit-gesprek

Procedure exit-gesprek Procedure exit-gesprek Nummer: 10.0001166 Versie: 1.0 Vastgesteld door het CMT d.d. 6 juli 2010 Instemming COR 16 september 2010 Deze procedure treedt in werking op 1 oktober 2010 doc.: pz_alle/regelingen/exit-gesprek,

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer 18 mei 2015 Mark Fleuren Waar ging het ook al weer over? RI&E Wat zijn de risico s hier? Hebben we er genoeg aan gedaan? Wat is genoeg? De droge stof: wettelijk

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Arbochecklist Schoonmaak 1

Arbochecklist Schoonmaak 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever 1/6 Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

STEP WerkPlekAnalyse bij

STEP WerkPlekAnalyse bij STEP WerkPlekAnalyse bij Inleiding De STICHTING ERGONOMIE & PREVENTIE (STEP) is gevraagd de werkplek van mevrouw G. te analyseren, risicofactoren te inventariseren en advies te geven over een optimale

Nadere informatie

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal 3a. Standaard jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de vertrouwenspersoon van over het jaar . In dit jaarverslag

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Wegen (plannen maken)

Wegen (plannen maken) Plan van Aanpak op basis van een uitgevoerde RIE Inleiding Binnen de integrale bedrijfsvoering van een bedrijf vormen arbeidsomstandigheden en verzuim aandachtspunten naast ondermeer financiën, logistiek,

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E 2015 Den Haag, 30 september 2015 2/14 I NHOUDSOPGAVE Risico-inventarisatie & -evaluatie... 4 Samenvatting...

Nadere informatie