Informatie voor duurzaam inkopen van. Bedrijfshulpverlening - materiaal. Datum: 20 mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor duurzaam inkopen van. Bedrijfshulpverlening - materiaal. Datum: 20 mei 2010"

Transcriptie

1 Informatie voor duurzaam inkopen van Bedrijfshulpverlening - materiaal Datum: 20 mei 2010

2 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van VROM. Meer informatie tel , en

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Afbakening van de productgroep Beleid en markt Duurzaamheid en inkoop Duurzaamheidsaspecten Duurzaamheid in het inkoopproces Bronnen en relevante informatie... 7 Bijlage 1 Wet- en regelgeving... 8 Bijlage 2 Relevante normen, certificering en keurmerken

4 1 Inleiding Let op!: Dit document wordt niet geactualiseerd. Het document is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in de periode en kan verouderde informatie bevatten. Dit document bevat achtergrondinformatie voor het verduurzamen van een inkoop die valt binnen de productgroep Bedrijfshulpverlening - materiaal. Benutting van deze informatie is niet vereist voor het streven naar een bepaald percentage duurzaam inkopen, die de (semi-) overheden zichzelf hebben opgelegd. Het ministerie van VROM heeft voor deze productgroep geen milieucriteria vastgesteld voor duurzaam inkopen. De redenen hiervoor zijn: - De producten komen uit diverse landen, vaak uit landen buiten Europa en kennen veelal een zeer verschillend productieproces en transport naar de leverancier/afnemer. Daarmee is het lastig uniforme en transparante criteria op te stellen voor de gehele productgroep of een gedeelte daarvan. Zo omvat deze groep bijvoorbeeld: oogspoelflessen, brandwondenmiddelen, hot-cold packs, EVAC-chairs, reddingsdekens, portofoons, lifehammers, afzetlint, bewegwijzering (plattegrond, vluchtroutes, verzamelpunt) waarschuwingsstickers, vesten (reflecterend, brandvertragend), helmen en kasten. - De productgroep bestaat voor een deel uit medische artikelen en dient aan strenge veiligheids- gezondheids- en kwaliteitseisen (levensduur, gegarandeerde werking onder uiteenlopende omstandigheden) te voldoen. Deze eisen kunnen in sommige gevallen conflicteren met duurzaamheidseisen; - De inkooppraktijk van BHV-materiaal door overheden leent zich niet goed voor het toepassen van milieu- of duurzaamheidcriteria. BHV-aankopen zijn weinig frequent, meestal naar actuele behoefte en betreffen één of enkele items per keer. Sociale criteria zijn wel van toepassing op deze productgroep. Informatie hierover is niet opgenomen in dit document. Daarvoor kunt u terecht op de website van VROM, 1.1 Afbakening van de productgroep De productgroep Bedrijfshulpverlening- materiaal omvat omvat alle materialen en hulpmiddelen die in het kader van de Bedrijfshulpverlening worden toegepast. Aangezien een groot gedeelte van de overheidsgebouwen een kantoorfunctie heeft, is deze productgroep afgebakend tot BHVmateriaal voor kantoren. Bedrijfshulpverlening bevat naast BHV-benodigdheden een component dienstverlening. Voor een adequate uitvoering van de BHV is namelijk de inzet nodig van (interne) mensen die als organisatorische eenheid, al dan niet vrijwillig, BHV-taken uitvoeren. De dienstverlening omvat de (bij-/na-)scholing van BHV ers, hun trainingen en reguliere oefeningen met alle aanwezigen in een pand, onder professioneel toezicht en met een evaluatie achteraf. Bedrijfshulpverleners (BHV ers) hebben ook de taak een beginnende brand te blussen. Zij dienen over kennis te beschikken hoe met blusmiddelen en blusapparatuur om te gaan. Meer informatie en tips voor opleiding zijn te vinden bij de productgroep Studie en Opleiding. De blusmiddelen en apparatuur zijn vanwege hun specifieke karakter ook niet opgenomen in deze productgroep. Meer informatie voor dit onderdeel zijn onder meer te vinden bij de productgroep Blusmiddelen. CPV-codes Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een selectie van CPV-codes gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set van CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. 2

5 De volgende CPV-codes zijn op deze productgroep van toepassing: Algemeen Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging Medische verbruiksartikelen Diverse medische instrumenten en producten Medisch meubilair met uitzondering van tafels en bedden. Specifiek Blusdekens EHBO-trommels Instrumentarium voor reanimatie Brancards Zuurstofmaskers Veiligheidsbrillen Handschoenen Zaklampen Megafoons Trainingspoppen voor hulpverlening Verkeerskegels Reddings- en hulpverleningsuitrusting Andere relevante BHV-producten: oogspoelflessen, brandwondenmiddelen, hot-cold packs, EVAC-Chairs, reddingsdekens, portofoons, lifehammer, afzetlint, bewegwijzering (plattegrond, vluchtroutes, verzamelpunt) waarschuwingsstickers, BHV-vesten (reflecterend, brandvertragend, (on)bedrukt), BHV-helmen, BHV-kasten. Hiervoor zijn geen CPV-codes verzameld. De productgroep Bedrijfshulpverlening-materiaal omvat niet producten met de volgende CPV Brandbeveiligingstoestellen Brandblustoestellen Draagbare brandblusapparaten Een opsomming van de CPV-codes voor BHV-dienstverlening die niet is opgenomen in deze productgroep (zie gerelateerde productgroepen) Diensten voor onderwijs en opleiding Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg & EHBO Leermiddelen (EHBO-boeken, BHV-gidsen/handboeken) 3

6 Gerelateerde onderwerpen De productgroep Bedrijfshulpverlening - materiaal is onder andere gerelateerd aan de volgende onderwerpen en/of productgroepen: Studie en opleiding /adviesdiensten Opleidingen, trainingen en oefeningen voor BHV-medewerkers representeren een groot deel van het totale budget aan bedrijfshulpverlening. Om hun taak goed uit te kunnen voeren dienen BHV ers te worden opgeleid, regelmatig te worden bijgeschoold in hun BHV-taken, EHBO en reanimatie te verlenen en dienen zij op reguliere basis oefeningen uit te voeren. In het Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening (zie bronnen en relevante informatie) is door het Ministerie van BZK vastgelegd welke kennis en vaardigheden een bedrijfshulpverlener minimaal moet beheersen. BZK onderscheidt vier taakgebieden: eerste hulp, beperking en bestrijding van een beginnende brand, ontruiming en communicatie. Per taakgebied zijn doelstellingen beschreven. In elk bedrijf zijn bedrijfshulpverleners nodig om bovengenoemde taken uit te voeren. Bij wat grotere organisaties is ook behoefte aan iemand die de inzet van meerdere BHV ers aanstuurt: de ploegleider BHV. De Coördinator of Hoofd BHV zorgt voor de beleidsmatige zaken op het gebied van BHV waartoe werkgevers wettelijk verplicht zijn. Voor elk van deze functies is een opleiding ontwikkeld. Er is een groot scala aan BHV-opleidingen/trainingen beschikbaar. Verder kunnen nog andere (advies)diensten worden ingekocht zoals begeleiding bij (verplichte periodieke) oefeningen en aanverwante zaken als onderzoek, inventarisaties (RI&E). Een groot aantal cursusinstituten geeft BHV opleidingen, vaak gerund door voormalige politie-, marine-, of brandweerdeskundigen. Het BHV-platform heeft het initiatief genomen om de opleidingen te herstructureren. Beveiliging Een beveiligingsmedewerker van een extern beveiligingsbedrijf moet meestal vaak over een BHV-diploma beschikken en de objectgebonden BHV-protocollen kennen. Blusmiddelen Een van de taken van de BHV er is het beperken en het bestrijden van een beginnende brand. Zij dienen daarom kennis te hebben van blusmiddelen en -apparatuur. Deze apparatuur valt echter niet onder BHV-materiaal. Kijk voor meer informatie over productgroep(en) op Dit document wordt niet geactualiseerd en kan dus andere namen bevatten dan de op de website genoemde productgroepen. 1.2 Beleid en markt Inleiding bedrijfshulpverlening Het doel van bedrijfshulpverlening (BHV) is: letsel en schade van werknemers, bezoekers en andere personen die toegang tot een gebouw hebben, te voorkomen en te beperken. De BHV dient binnen 2-3 minuten zodanig operationeel te zijn dat een aanvang is gemaakt met calamiteitenbestrijding. De voornaamste taken van BHV zijn: - Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; - Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand; - Het voorkomen en beperken van ongevallen; - Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in een gebouw. Om dit te realiseren is in de arbeidsomstandighedenwet (en deels ook via het Gebruiksbesluit en het Bouwbesluit) vastgelegd dat elke werkgever verplicht is om over een vorm van Bedrijfshulpverlening te beschikken. Verder is elke onderneming verplicht een Risico 4

7 Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) samen te stellen in de vorm van een lijst met mogelijke risico s en een plan om deze aan te pakken. De benodigde hoeveelheid BHV is afhankelijk van: - De staat (oud, nieuw, vrijstaand) en de situering van een pand; - De technische voorzieningen; - Het soort risicodragende arbeid (soort grondstoffen, machines, kantoorwerk); - Brandscenario s; - Preventieve bedrijfsvoorzieningen (vluchtbewegwijzering, EHBO-koffers, blusmiddelen); - Aantal aanwezige personen (werknemers, bezoekers, minder zelfredzame personen); - Opkomsttijden van externe hulpdiensten en operationaliteit en de bereikbaarheid; - Beschikbaarheid en aanwezigheid van BHV ers. De grootte van de BHV-ploeg, bestaande uit medewerkers en vaak ook ingehuurde bewaker/beveiligingsmedewerkers opgeleid om BHV te verlenen, is wettelijk vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet en hangt met name af van de grootte van de organisatie. Aan elk gebouw van omvang dient echter een of een aantal BHV ers te zijn toegewezen. Als verschillende werkgevers (en daaraan gekoppelde gebouwen) gezamenlijk hun BHV aanbesteden en uitvoeren dan moet dat schriftelijk vastgelegd worden (deze worden dan als een geheel beschouwd). Om de BHV-taak te realiseren kan vanuit de risicoanalyse een BHV-handboek met procedures of een vergelijkbaar document worden samengesteld. Het opstellen van dit document kan worden uitbesteed, maar meestal stellen de medewerkers van de afdeling facilitaire zaken het op, omdat zij het gebouwbeheer/onderhoud verzorgen. Ook wijzen zij meestal uit hun midden een ploegleider aan en worden vanuit de organisatie vrijwilligers geworven om het benodigde minimale aantal te behalen en te behouden. BHV-materiaal Om hun taak goed te kunnen uitvoeren dient de BHV-ploeg over kwalitatief hoogwaardig, optimaal werkend, bedrijfszeker, goed onderhouden en gekalibreerd materiaal (apparaten, toestellen en instrumenten) te beschikken. In een gemiddeld gebouw van enige omvang kan dat inhouden, dat naast brandveiligheidsvoorzieningen (brandalarminstallatie en blusmateriaal) ook een communicatiesysteem (bijvoorbeeld het gebruik van portofoons) en een aanwezigheidsregistratie voor BHV ers aanwezig is. Verder zijn de volgende zaken van belang: - overal in het gebouw horen plattegronden, vluchtwegaanduidingen, verzamelpunten en verwijzingen naar alarmnummers aanwezig te zijn; - meestal is er een oefenkamer/meldkamer/ EHBO-ruimte met voldoende kleding(hesjes), megafoon, handboek/instructies, en telefoon nodig; - op elke bouwlaag moeten de benodigde complete EHBO-kisten/dozen, gevulde pleisterdispensers, gekeurde AED-kits, brancards (EVAC-chairs) e.d. aanwezig zijn voor eventuele calamiteiten. Tegelijk met het inkopen van een apparaat als een AED-unit wordt meestal ook een onderhoudscontract ingekocht, om een goede werking van het apparaat te garanderen.bij sommige producten worden trainingen ingekocht bij de leverancier of bij een opleidingsinstituut. Voor alle bovengenoemde zaken gelden vaak aparte wettelijke voorschriften. BHV-trainingen, opleiding en oefeningen Zie hiervoor de afbakening van de productgroep en de gerelateerde productgroepen. Markt BHV overheid De meeste BHV-producten zijn afkomstige uit andere Europese landen en het Verre Oosten. Deze vallen onder de in de branche geldende wet- en regelgeving voor normaal marktverkeer. Er zijn weinig gegevens over de totale omzet van BHV-producten (materiaal) en de deelomzet bij overheidsgebouwen. Inkoop van materiaal verloopt vaak ad hoc naar behoefte. In Nederland staan circa (utiliteits-)gebouwen. In 2007 was circa 50% van deze gebouwen een 5

8 kantoorgebouw of een combinatie van een kantoorgebouw en een bedrijfsgebouw (cijfers CBS). Totaal staan er circa kantoren in Nederland. Geschat wordt dat zo n kantoren van de overheid zijn (SenterNovem, juli 2008). De jaarlijkse kosten voor BHV per gebouw zijn ruw geschat tussen en euro. Daarmee liggen de totale overheidsuitgaven voor BHV per jaar tussen 12 en 120 miljoen euro. Hiervan is het grootste gedeelte bestemd voor dienstverlening. 6

9 2 Duurzaamheid en inkoop In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen voor duurzaamheid bij de productgroep Bedrijfshulpverlening - materiaal en algemene informatie om duurzaamheid in het inkoopproces mee te nemen. 2.1 Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 2.2 Duurzaamheid in het inkoopproces Duurzaamheid begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) klant. Vervolgens speelt duurzaamheid in elke inkoopfase een rol van meer of mindere betekenis. Meer informatie over hoe duurzaamheid in het inkoopproces kan worden meegenomen is te vinden in de handleiding duurzaam inkopen 2.3 Bronnen en relevante informatie - Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties, min van SZW, UJG/2007/469830, rapport, maart Handleiding BHV 2008, oplossingen voor uw bedrijf; Brochure met Cd-rom, Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV); - Ministerie van VROM, - Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid( SZW), - Wetgeving: - Arbeidsomstandigheden: - Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening, Ministerie van Buitenlandse zaken, - De Nederlandse commissie voor BHV: NCBHV - BHV-platform, een brancheorganisatie voor opleiders, - De gebruikersvereniging NVB BHV 7

10 Bijlage 1 Wet- en regelgeving Relevante wetgeving en richtlijnen voor de productgroep BHV zijn onder meer: - Activiteitenbesluit - Per 1 januari 2008 geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen (met een aantal uitzonderingen). Afhankelijk van het type inrichting zijn bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing. Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) gebaseerd. - AEEA-richtlijn - Richtlijn 2003/108/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), zoals gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie d.d en de daarop volgende wijzigingen. - De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) heeft tot doel dat de arbeidsomstandigheden bij alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers, gelijkwaardig en veilig zijn. Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Werkgevers en werknemers werken samen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie ziet er op toe dat werkgevers de Arbo-wet naleven.(bronnen: en ). Op dit moment is elke onderneming volgens de ARBO wet onder meer verplicht BHV ers aan te stellen. Bij organisaties onder de 250 werknemers 1 per 50 werknemers, boven de 250 werknemers minstens 5. Binnen de arbeidsomstandighedenwet is een Risico inventarisatie en Evaluatie(RI&E) verplicht voor elk bedrijf, maar voor kleine ondernemingen (van 0 tot 10 en van 10 tot 25 medewerkers) gelden lichtere eisen. Naar aanleiding van de Schipholbrand heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden waaronder BHVwetgeving valt. Dit onderzoek zou binnen enkele jaren implicaties kunnen hebben voor de wetgeving. - BEA - Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur 6 juli 2004, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2004, nr Dit besluit bepaalt dat elke producent verantwoordelijk is voor het afvalbeheer van zijn eigen producten en voor de financiering hiervan. - CE markering - De CE-markering is een productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest. Alle bouwproducten moeten op termijn van de CE-markering worden voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog verhandeld worden. - EuP - Richtlijn 2005/32/EC met betrekking tot het ecodesign van energiegebruikende producten (Energy using Products). - EVOA regelt procedures voor grensoverschrijdende transporten van afval. - Verordening (EG) 1013/2006 betreffende verontreiniging afvalstoffen. - REA: Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur. Gepubliceerd op (nr.142) - REACH; Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen, dat is bedoeld om inzicht kunnen verstrekken in aanwezigheid van schadelijke stoffen in producten. - RoHS: Restriction Of the use of certain Hazardous Substances; oftewel beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen. Als gevolg van RoHS moet ieder Europees land ervoor zorgen dat nieuwe elektrische en elektronische apparatuur, die vanaf 1 juli 2006 op de markt wordt gebracht, vrij is van lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, PolyBroomBifenylen (PBB) en PolyBroom Difenyl Ethers (PBDE). - WEEE: Waste of Electrical and Electronical Equipment; Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur AEEA). Europese Richtlijn 2002/96/EC, regelt het afval van elektrische en elektronische apparatuur. 8

11 Bijlage 2 Relevante normen, certificering en keurmerken Normen Er zijn veel EN- en ISO-normen voor arbomanagement, BHV-materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor verbanddozen, portofoons en evacuatiestoelen bestaan geen normen, voor semafoons bestaan juist een groot aantal normen. Duurzaamheidaspecten komen in de bestaande normen echter niet naar voren. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat duurzaamheideisen in EN- en ISO-normen in de nabije toekomst een rol zullen gaan spelen. Normen voor een gewone BHV-organisatie: NEN 1414 (2007) Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden NEN 3011 (2004) Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte NEN 4000 (2006) Bedrijfshulpverlening Normen op het gebied van arbomanagement: OHSAS (1999) arbomanagementsystemen. Specificatie OHSAS (2000) arbomanagementsystemen. Richtlijnen voor de implementatie van OHSAS Normen voor het inrichten van de BHV-organisatie NEN-EN 1869 (1997) Blusdekens NEN 1414 (2007) Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden NEN 3011 (2004) Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte NEN 4000 (2006) Bedrijfshulpverlening NTA (2002) Leidraad voor een ontruimingsplan. Deel 1: Kantoorgebouwen NTA (2002) Leidraad voor een ontruimingsplan. Deel 2: Schoolgebouwen NTA (2003) Leidraad voor een ontruimingsplan. Deel 3: Kinderopvanggebouwen NTA (2004) Leidraad voor een ontruimingsplan. Deel 4: Gebouwen met een publieksfunctie NTA (2006) Leidraad voor een ontruimingsplan. Deel 5: Gebouwen met een logiesfunctie NTA (2006) Leidraad voor een ontruimingsplan. Deel 6: gezondheidszorggebouwen Normen op het gebied van Persoonlijke beschermingsmiddelen: NEN-EN 149 (2001, met correctieblad C1 2002) Ademhalingsbeschermingsmiddelen. Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes. Eisen, beproeving, merken NEN-EN 397 (1995, met aanvulling A1 2000) Industriële veiligheidshelmen NEN-EN 403 (2004) Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden. Filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand. Eisen, beproeving, merken NEN-EN 404 (2005) Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden. Zelf-redmiddel met filter tegen koolmonoxide met een mondstukgarnituur NEN-EN 469 (2005) Beschermende kleding voor brandweerlieden. Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding 9

12 NEN-EN 471 (2003) Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik. Beproevingsmethoden en eisen NPR 3471 (2003) Keuze, gebruik verzorging en onderhoud van kleding met hoge zichtbaarheid NEN-EN 531 (1995, met aanvulling A1 1998) Beschermende kleding voor arbeiders die worden blootgesteld aan hitte (zal t.z.t. worden vervangen door ISO 11612) pren-iso (2006) Beschermende kleding. Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen NEN-EN 533 (1997) Beschermende kleding. Bescherming tegen hitte en vlammen. Materialen en materiaalcombinaties met een beperkte vlamverspreiding. (zal t.z.t. vervangen worden: zie Ontw. NEN-EN-ISO 14116:2003) NEN-EN-ISO (2003) Beschermende kleding. Bescherming tegen hitte en vlammen. Materialen, materiaalcombinaties en kleding met een beperkte vlamverspreiding NEN-EN 1146 (2005) Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap voor vluchtdoeleinden (ademluchtzelfredmiddel met kap). Eisen, beproeving en merken. NTA 8002 (2000) Beschermende maskers voor reddingsactiviteiten Prestatie-eisen en beproevingen NEN-EN-ISO (2004, met ontwerp aanvulling A1 2006) Beproevingsmethoden voor veiligheidsschoeisel, beschermschoeisel, werkschoeisel en schoeisel voor specifieke werkzaamheden voor beroepsmatig gebruik. NEN-EN-ISO (2004, met ontwerp aanvulling A1 2006)) Veiligheidsschoeisel voor beroepsmatig gebruik. Specificaties. NEN-EN-ISO (2004) Beschermschoeisel voor beroepsmatig gebruik. Specificaties. NEN-EN-ISO (2004, met ontwerp aanvulling A1 2006) Werkschoeisel voor beroepsmatig gebruik. Specificaties. Andere relevante documenten ATC 11 (2005) Middelen voor eerste hulp op het werk, uitgave SDU, Den Haag Certificatie/keurmerken Certificatie speelt een rol voor producten (in het kader van de CE-markering), voor persoonscertificering van BHV ers (op basis van NEN-EN-ISO-IEC 17024), voor certificering van BHV-organisaties en bedrijven/instellingen die het aspect BHV meenemen in hun managementsystemen (NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, OHSAS 18001). 10

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening 1 Bedrijfshulpverlening Bron: AI Blad 10 Handige checklists voor ontwerp en beheer van de BHV-organisatie Ontwerpfactoren Reikwijdte BHV-organisatie 1. Hoe breed wil het bedrijf BHV-organisatie opzetten

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT!

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT! NIBHV WERKT! Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij het NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Bankdiensten en Verzekeringen

Informatie voor duurzaam inkopen van. Bankdiensten en Verzekeringen Informatie voor duurzaam inkopen van Bankdiensten en Verzekeringen Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

BHV ORGANISATIE. Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: BHV ORGANISATIE Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: 1. Inleiding... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2. Het wettelijk kader... 2 1.3. Samenwerking en

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NEDERLANDS INSTITUUT BEDRIJFSHULPVERLENING

MAATWERK IN CERTIFICERING NEDERLANDS INSTITUUT BEDRIJFSHULPVERLENING NEDERLANDS INSTITUUT BEDRIJFSHULPVERLENING Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening Security Plus consultancy Informatiemap Bedrijfshulpverlening Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening Wij zijn aangesloten bij Waarom maatwerk In bedrijfshulpverlening? Security

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening. Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige

Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening. Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige Integratie Arbeidsomstandigheden binnen de (interne) hulpverlening Rob Crompvoets S.V.K. geregistreerd veiligheidskundige AWARENESS Bedrijfshulpverlening Taak toegewezen naar groep medewerkers De werkgever

Nadere informatie

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen.

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen. De RIE-BHV vormt een aanvulling op de algemene MKB-RIE. Als u niet bekend bent met de MKB- RIE, download deze dan gratis op www.rie.nl/rie-instrumenten/ri-e-algemenemkb/?searchterm=algemene%20mkb%20rie.met

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Arbeidsmarktbeleid. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Arbeidsmarktbeleid. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Arbeidsmarktbeleid Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van VROM.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Informatie wet- en regelgeving BHV 1 In dit document is beschreven welke wetgeving van belang is voor de BHV. In het document wetsteksten is de letterlijke tekst van relevante wetsartikelen opgenomen. Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening 2015-2020 Dit beleidsplan bedrijfshulpverlening dient als basis voor de bedrijfsnoodplannen voor de locaties: Deventer: Stadhuiskwartier Olst-Wijhe: Gemeentehuis Olst-Wijhe:

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Geweldmiddelen en Uitrusting. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Geweldmiddelen en Uitrusting. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Geweldmiddelen en Uitrusting Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIBHV als

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV CumLaude Wetgeving - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl

Nadere informatie

Informatieblad Workshop kinder-ehbo

Informatieblad Workshop kinder-ehbo Informatieblad Workshop kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht ARBOBESLUIT AFDELING 4 BEDRIJFSHULPVERLENING Artikel 2.16 Definities In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Beleid Bedrijfshulpverlening

Beleid Bedrijfshulpverlening Beleid Bedrijfshulpverlening Bestandsnaam: beleid BHV Eigenaar: PO&O Status: definitief 08.174b Vastgesteld door: MT/OR Soort document:beleid Ontwikkelaar:SP Datum:23-4-09 Pagina 1 van 10 februari 2011

Nadere informatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie Inhoud NIBHV/IFV Stichting CaBo VNCI UItgangspunten Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Modules Certificering Werkwijzer

Nadere informatie

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Probleem Wat zijn in de wet- en regelgeving de algemene uitgangspunten voor het ontwerp van een in de praktijk goed bruikbaar vluchtplan?

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID Introductie Hoe snel grijpt een brand om zich heen? Binnen een halve minuut ontstaat er al verstikkende rook en grote hitte. Al hebben er maar een paar stoelen

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid 1 De RoHS 2 richtlijn Johan Daniëls Expert Productbeleid 2 Inhoud 1. Wat is RoHS? 2. Toepassingsgebied 3. Uitzonderingen 4. CE-markering 3 Wat is RoHS? Restriction of Hazardous Substances in Electric and

Nadere informatie

Ik ben Peter Nouwen, werk bij Nouwad en heb voor mijn afstudeeropdracht gegevens 'uit het veld' nodig. Deze kunt u mij aanreiken.

Ik ben Peter Nouwen, werk bij Nouwad en heb voor mijn afstudeeropdracht gegevens 'uit het veld' nodig. Deze kunt u mij aanreiken. Introductie Fijn dat u deze enquete wilt invullen. Het kost u hooguit 1 minuut van uw tijd. Uw ingevulde gegevens zijn anoniem. U hoeft uw persoonlijke gegevens niet in te vullen, tenzij u een uittreksel

Nadere informatie

C u r s u s i n f o r m a t i e

C u r s u s i n f o r m a t i e 2-daagse opleiding basis bedrijfshulpverlener B Y K S In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers conform de gestelde eisen op te leiden op het gebied van de bedrijfshulpverlening.

Nadere informatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie Inhoud First Responder Bedrijfsnoodorganisatie NIBHV/IFV Stichting CaBo VNCI First Responder Modules Certificering Uitgangspunten

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid 1 De RoHS 2 richtlijn Johan Daniëls Expert Productbeleid 2 Inhoud 1. Wat is RoHS? 2. Toepassingsgebied 3. Uitzonderingen 4. CE- en andere markering 3 Wat is het doel van RoHS? Bevorderen recyclage Beschermen

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Opleiding Hoofd BHV Strategisch

Opleiding Hoofd BHV Strategisch De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch zijn verantwoordelijk voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin. Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

13 september Incidenten en calamiteiten: Meer dan BHV alleen

13 september Incidenten en calamiteiten: Meer dan BHV alleen 13 september 2016 Incidenten en calamiteiten: Meer dan BHV alleen Safety first Aanwezigheidsregistratie Bezoekersregistratie Preventieve maatregel om veiligheid te verhogen I.g.v. een incident geeft het

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

LED Color Ball. Gebruiksaanwijzing. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nederland www.americandj.eu

LED Color Ball. Gebruiksaanwijzing. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nederland www.americandj.eu LED Color Ball Gebruiksaanwijzing A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nederland www.americandj.eu Inhoud INTRODUCTIE... 3 BEDIENING EN FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 ROHS Een duurzame

Nadere informatie