Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014"

Transcriptie

1 Schoolveiligheidsplan Hofstad Mavo 2013/2014 Albardastraat XP Den Haag

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inventarisatie huidige situatie Registratie Implementatie van gedragsregels Handelingsprotocol schoolveiligheid Communicatie BHV -organisatie en ontruimingsplan Conslusies en aanbevelingen Taakomschrijving veiligheidscoordinator 8 2

3 1. Inleiding 1.1. Schoolvisie en schoolbeleid Hofstad Mavo wil onderwijs op maat bieden in een omgeving waarin men respect en zorg voor elkaar heeft en waarin aandacht is voor meer dan onderwijs. De school acht een veilige leeromgeving voor leerlingen en een veilige werkomgeving voor het personeel van groot belang om haar onderwijsdoelstellingen te realiseren. Wanneer deze in het geding is, dient te worden opgetreden. Deze aanpak is verankerd in het veiligheidsbeleid van de school. Het veiligheidsbeleid richt zich op iedereen die in de school aanwezig is leerlingen, medewerkers en bezoekers. Dit schoolveiligheidsplan met bijbehorend plan van aanpak geeft richting aan het handelen van de organisatie ten einde de gewenste veiligheid op fysiek en sociaal terrein te realiseren. Ouders en leerlingen wordt periodiek gevraagd hun mening te geven over de veiligheid op school. 1.2 Organisatie van de veiligheid Hofstad Mavo heeft een werkgroep ingesteld die bestaat uit de volgende personen: E.A. Noordhuis is veiligheidscoördinator van Hofstad Mavo. A.J.M. Verhoef heeft als directielid het veiligheidsbeleid in zijn portefeuille. De werkgroep heeft tot taak het veiligheidsbeleid op te zetten en uit te voeren. Het verslag dat nu voor u ligt, is een bundeling van de werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht. Met dit schrijven is geprobeerd alle betrokkenen helder uit te leggen wat er tot nu al aan veiligheid op school gedaan is, waar de commissie nu mee bezig is en wat er in de toekomst nog zal moeten verbeteren om Hofstad Mavo zo veilig mogelijk te maken. 1.3 Doelstellingen van het veiligheidsbeleid Hofstad Mavo streeft ernaar /zorgt er voor dat: - Leerlingen en personeel zich veilig voelen op school. - Incidenten in en om de school worden geregistreerd via het registratiesysteem Iris. De analyse van deze gegevens dienen mede als input voor het veiligheidsbeleid. - Het aantal signaleringen van onveilige situaties toeneemt met name door intensivering van het toezicht en het stellen van duidelijke regels voor leerlingen tien gouden regels 3

4 - In het tweede half jaar van 2013 zal, via een digitale enquête, een aantal aspecten van het veiligheidsbeleid aan de orde gesteld worden. 2. Inventarisatie huidige situatie De schoolwijkagent geeft gastlessen op school, met name in de brugklassen, over onderwerpen als: agressie, diefstal, pesten, intimidatie en vuurwerk. De HTM verzorgt lessen in de brugklassen over gedrag in het openbaar vervoer. De school heeft een incidentenregistratiesysteem in gebruik IRIS +. Het systeem wordt beheerd door de veiligheidscoördinator die zich eveneens bezighoudt met de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid. De school heeft over de volgende onderwerpen protocollen opgesteld: fysieke en verbale agressie, diefstal en vandalisme, pesten, bezit van en handel in harddrugs en softdrugs, alcoholgebruik, wapenbezit, vuurwerkbezit en handel in vuurwerk, seksuele intimidatie en ongewenst bezoek in en rond de school. Als leerlingen over de schreef gaan, neemt de school maatregelen (gesprekken, schorsing, verwijdering, etc.). Daarnaast neemt de schoolwijkagent na een incident maatregelen (in het uiterste geval een justitieel traject). Op de school is het traject "De gezonde school" ingezet, o.a bedoeld om roken, alcoholen drugsgebruik aan banden te leggen. De school is rookvrij. Voor alle leerlingen van klas1 t/m 4 en voor de medewerkers geldt een rookverbod rondom de school. Er geldt een restrictief alcoholbeleid, het is niet toegestaan alcohol te schenken/nuttigen in aanwezigheid van leerlingen. Ter voorkoming van diefstal is er in de school voor elke leerling een locker beschikbaar. Het gebruik hiervan is verplicht. Om ongewenste bezoekers uit de school te weren, is een loge bij de ingang geplaatst. Voor externe bezoekers geldt een meldingsplicht aan de balie van de receptie. De onder- en bovenbouw hebben gescheiden pauzes. Hierdoor zijn niet alle 500 leerlingen tegelijkertijd op het schoolplein. De medewerkers surveilleren tijdens de pauzes, zowel in de aula als op het schoolplein. Er is eind 2010 een corveedienst voor leerlingen ingevoerd voor lichte opruimwerkzaamheden in en rond het schoolgebouw. Aan de hand van toneelvoorstellingen wordt periodiek( 1 tot 2 keer per jaar) inzichtelijk gemaakt wat een geweldsincident voor een slachtoffer betekent en hoe je agressie kunt onderdrukken Op Hofstad Mavo zijn de "tien gouden schoolregels" van toepassing. Deze gedragsregels gelden voor leerlingen, op dit punt hebben de medewerkers een voorbeeldfunctie. 4

5 3. Registratie Veiligheidsmanagement betekent anticiperen op risico s. Elke dag kunnen zich risico s voordoen waarbij nog niet eerder is stilgestaan. Daarom is het belangrijk elkaar te informeren over gesignaleerde risico s en ongevallen/incidenten. Daarnaast geeft een goede registratie een realistisch beeld van de werkelijke veiligheid op onze school. Zo kunnen we gericht problemen aanpakken. 3.1 Organisatie van het registreren; hoe is dat gedaan? Om de incidentenregistratie tot een succes te maken, is het belangrijk dat iedereen weet hoe er gehandeld wordt in het geval van een incident/ongeluk of een signalering van een risico. De procedure op Hofstad Mavo is als volgt: Incident/ongeluk/risico: wordt opgemerkt door docent, conciërge, leerling, ouder, etc. Actie: iemand grijpt in, geeft waar nodig eerste hulp, belt indien nodig de hulpdiensten, de schoolleiding wordt ingelicht, die onderneemt waar nodig verdere actie. Melding: invullen registratieformulier door medewerker of veiligheidscoördinator, deze verwerkt de gegevens van het incident/ongeluk/risico in het registratiesysteem IRIS + Analyse: regelmatige analyse van de meldingen door de werkgroep veiligheid en bespreking analyses met het team. Maatregel: geschikte maatregel wordt genomen zodat de kans op herhaling van het incident verkleind wordt. (Voor verschillende incidenten enz. geldt een apart stappenplan)aanpassen!!!!!!! Aandachtspunten voor dit schooljaar: Afspraken maken met de medewerkers om risico s en ongelukken/incidenten te melden, het doel is het ontstaan van een meldingsdiscipline. Het verstrekken van formulieren aan het personeel voor registratie van risico s en ongelukken/incidenten Het gericht uitzetten van vraagformulieren en m.b.v. de uitkomsten het beleid indien nodig bij te kunnen stellen. 4. Implementatie van gedragsregels De veiligheid van het gebouw is de eerste factor bij het ontstaan van ongevallen/incidenten. Het gedrag van de gebruikers is de tweede factor. Daarom zijn goede afspraken met de 5

6 leerlingen, ouders en medewerkers onmisbaar. De bestaande gedragsregels ( tien gouden schoolregels ) zijn in kaart gebracht, gescreend waar nodig aangepast. (Zie bijlage 1) 4.1 Afspraken binnen het team De gedragsregels( tien gouden regels ) zijn regelmatig besproken en geëvalueerd tijdens overleggen met medewerkers. Gekeken is bij elke bestaande regel wat de medewerkers ervan vonden: zinvol, begrijpelijk, consequent, uitvoerbaar, controleerbaar, volledig? Eventueel nieuwe regels zijn opgesteld. 4.2 Afspraken met leerlingen Alle leerlingen hebben een overzicht van de regels ontvangen. 4.3 Afspraken met ouders Met de leden van de Ouderraad zijn de gedragsregels besproken. 5 Handelingsprotocol Schoolveiligheid In dit protocol staat beschreven per incident welke stappen en door wie deze moeten worden gezet. In bijlage 2 staat beschreven hoe er dient te worden gehandeld in geval van de volgende incidenten: 1. Fysieke agressie 2. Verbale agressie 3. Drugs en alcohol 4. Vernieling 5. Wapenbezit 6. Diefstal 7. Vuurwerkbezit en -handel 8. Seksuele intimidatie 9. Ongewenst bezoek in en rond de school 6. Communicatie Een veilige schoolomgeving maken we samen! Het is belangrijk dat interne partijen (directie, personeel, bestuur, leerlingen, ouders, M.R.) én de externe partijen (brandweer, GGD, gemeente, politie, vervoersbedrijf, etc.) worden betrokken bij het uitvoeren en opzetten van het veiligheidsbeleid. 6

7 6.1 Creëren van draagvlak Het is van belang meer draagvlak voor veiligheid te creëren bij: leerlingen ouders docenten niet onderwijzend personeel politie omwonenden openbaar vervoer Dit is vervolgens op de volgende manieren opgepakt: Leerlingen en werknemers hebben een vragenlijst ingevuld over veiligheid: sociale veiligheid, het schoolgebouw, brandveiligheid en verkeersveiligheid (eind 2010). De belangrijkste uitkomsten worden verwerkt in het schoolveiligheidsplan. In 2013 is een nieuwe vragenronde gepland. Met de schoolwijkagent is wekelijks contact over lopende en nieuwe kwesties. Er is geregeld contact geweest met de HTM over de pieken in de vervoersvraag van onze leerlingen en er zijn lessen verzorgd door de HTM over afspraken en gedrag in het openbaar vervoer. Inmiddels loopt voor het tweede jaar het stewardproject, waarbij leerlingen van Hofstad Mavo de stroom leerlingen begeleiden richting openbaar vervoer (lijn 21). Met verschillende partijen wordt gewerkt aan een convenant veiligheid voor de wijk Loosduinen : scholen, HTM, schoolwijkagent, gemeente Den Haag, wijkberaad, winkeliersvereniging, bureau Halt 6.2 Resultaten van communicatie met interne en externe partijen Het afgelopen schooljaar heeft de werkgroep op verschillende manier de verschillende partijen betrokken bij het thema veiligheid. Er is tijdens mentoruren met leerlingen gesproken over veiligheid en gedragsregels, leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld Er zijn afspraken met de politie gemaakt over een vast spreekuur op school (schoolwijkagent- veiligheidscoördinator) en over het verzorgen van lessen aan de leerlingen in het kader van de veiligheid. Ouders en leerlingen hebben informatie ontvangen over de invoering van de gedragsregels ( "tien gouden schoolregels") via de oudernieuwsbrief Medewerkers zijn op de hoogte gehouden van de vorderingen d.m.v. informatie in de wekelijkse nieuwsbrief. 7

8 7. BHV-organisatie en ontruimingsplan Hofstad Mavo kent binnen haar BHV-structuur een aantal opgeleide en nageschoolde bedrijfshulpverleners. Ten tijde van een ontruiming worden de overige medewerkers aangewezen als ontruimer. De aansturing van de BHV-ers vindt plaats door de coördinator. Deze is herkenbaar aan het gele, fluorescerende vest. De communicatie binnen de BHVstructuur is geregeld middels portofoons. ( zie bijlage ontruimingsplan) Coördinator = staflid draagt geel vest Bedrijfshulpverlener draagt oranje armband Overige medewerkers 8. Conclusies en aanbevelingen Het afgelopen schooljaar hebben we veel aandacht besteed aan: Fysieke en sociale veiligheid (o.a. via leerlingenvragenlijsten) Het risico van legionellabesmetting: waterleidingen zijn aangepast Preventieve lockerinspectie Communicatie met andere scholen is verbeterd (overstijgende aanpak van incidenten) De belangrijkste verbeterpunten op het gebied van veiligheid zijn: Het verblijven van leerlingen op het schoolplein na de reguliere lestijd Nader overleg met HTM en overige partijen over verbetering van veiligheid rondom de scholen 9.Taakomschrijving van de veiligheidscoördinator Inventariseren: verzamelen resultaten RI&E, doen uitvoeren plan van aanpak alsmede jaarlijkse update Registreren: medewerkers, leerlingen en ouders stimuleren ongevallen, incidenten en risico s te melden, deze meldingen verwerken in het registratiesysteem, aansturen op een goede analyse van de binnengekomen meldingen, informeren van betrokkenen. Gedragsregels: bestaande regels inventariseren, een bespreking met het team organiseren en met leerlingen, de definitieve afspraken formuleren en medewerkers 8

9 stimuleren om deze actief met leerlingen en ouders te bespreken. (De tien gouden regels) Aanvaardbaarheid veiligheidsrisico s: prioriteiten stellen aan de hand van verzamelde gegevens van de inventarisatie, registratie en huisregels. Aansturen op een gezamenlijk gedragen visie over veiligheid die door tiedereen in de school gesteund wordt. Actieplan: het koppelen van onaanvaardbare risico s aan de meest geschikte maatregel of oplossing, het actueel houden van het ontruimingsplan, het organiseren van een ontruimingsoefening inclusief evaluatie, adviseren over te nemen maatregelen. Schoolveiligheidsplan: alle informatie bundelen, voorzien van kop en staart en de presentatie (intern en eventueel extern) voorbereiden. Draagvlak: werken aan veiligheid doe je samen. Dit betekent voor de veiligheidscoördinator dat hij of zij weet wie de relevante interne en externe partijen zijn en hoe hij deze het beste erbij kan betrekken om de school veiliger te maken. Een veiligheidscoördinator zal regelmatig met de verschillende partijen om de tafel zitten en afspraken maken (zie blz.8). Hij of zij zorgt voor actuele, inhoudelijke kennis van wat er op school speelt op het gebied van (on)veiligheid en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding op het gebied van veiligheidsvraagstukken. Het veiligheidsplan zal worden voorgelegd aan de MR. Tot slot : Dit schoolveiligheidsplan moet gezien worden als een groei document,waarbij voortdurend aanpassingen noodzakelijk zijn. Aan het begin van het volgende schooljaar ( ) zal een geactualiseerde versie beschikbaar komen. Aanbevelingen zijn van harte welkom! Juni 2013 Eelse Noordhuis Guus Verhoef 9

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie