ReThink!UvA:!Position!Paper!on!Teaching!and!Research!(Nederlands)! 1)!Position!Paper!on!Teaching!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ReThink!UvA:!Position!Paper!on!Teaching!and!Research!(Nederlands)! 1)!Position!Paper!on!Teaching!"

Transcriptie

1 ReThinkUvA:PositionPaperonTeachingandResearch(Nederlands) 16$5$2015 ReThinkpleitvoorfundamenteleaanpassingenindehuidigeorganisatievanonderwijs enonderzoek.detweeposition'papers'dievolgenbenoemendaarbijdebelangrijksteen meesturgenteproblemenenstellenoplossingenvoor.hetstartpunthiervooriseenre$ flectieopdehuidigestandvanzakenaangaandeacademischwerkaandezeuniversiteit endemogelijketoekomstervan.wewillenallemedewerkersvandeuvamaarook alleinstitutioneleorganen(onderzoeksscholen,colleges,graduateschools,opleidings$ commissies,afdelingen,ondernemingsradenenstudentenraden)uitnodigenomaande discussiebijtedragen:deeltudebezwarendiehierwordengenoemd?welkeknelpun$ tenontbreken?welkemaatregelenmoetenwordengenomen(ofzijnopeenofander lokaalniveaualbegonnen)omonderzoekenonderwijsproductiefenverrijkendtema$ ken?feedbackisdanookzeerwelkomenwezienernaaruitomineenkritischedialoog vangedachtentewisselen.ukuntonsbereikenop: 1)PositionPaperonTeaching SindsdeprotesteninhetMaagdenhuisendeopkomstvanRethinkUvAzijndocenten vanuitdeheleuniversiteitmetelkaaringesprekgeraaktoverproblemendiezijervaren inhetonderwijs.eenterugkerendthemaishetfeitdathetstroomlijnenvanonderwijs andersdanbeoogd tenkostegaatvandekwaliteit.inplaatsvanervoortezorgen datonderwijsefficiënterwordt,hebbendedoorgevoerdemaatregelengeresulteerdin hetdemotiverenvansommigevanonzemeestsuccesvollestudenten,hetloskoppelen vanonderwijsenonderzoek,hetvervreemdenvandocentenvandebaanwaarzijvan houdeneniseenaantalstudentenendocentenerzelfsziekvangeworden. Stafenstudentenvanverschillendedepartementenenfaculteitenzijngefrustreerdge$ raaktdoorontwikkelingendiegedeeltelijkuituva$beleidengedeeltelijkuitoverheids$ beleidvoortkomen.indegesignaleerdeproblemenkunnenwevierthema sontwaren: 1. Deinefficiëntievanhetrendementsdenken:eenverregaandefocusopoutputcij$ fersvervreemdtonderwijsvanhaarkerndoelen;inconsistentemaatregelenom prestatiesteverbeterenresulterenvaakinhettegenovergesteldeeffect. 1

2 2. Bureaucratisering: one$size$fits$all $regelsbeheersenhetonderwijs;centralisa$ tieheeftgeleidtotzeergebureaucratiseerdeproceduresdiedewerkdrukverho$ genendeautonomievanprofessionalsnodeloosaantasten. 3. Werkdrukendearbitraireberekeningvanuren:degroeiinstudentenaantallen enadministratievetakenwordenvaaknietgecompenseerddooreenhogerbud$ getmaardooronbetaaldoverwerk. 4. Gebrekaanbalanstussenonderzoekenonderwijs:overmatigeonderwijsbelas$ tingsloktalleonderzoekstijdop;omonderzoektekunnendoenmoetendocen$ tenzichzelfvrijkopenvanonderwijs.doordezebreuktussenonderzoekenon$ derwijsverliestdeuniversiteithaarsterkstepunt. 1.#De#inefficiëntie#van#het#rendementsdenken# Een'verregaande'focus'op'outputcijfers'vervreemdt'onderwijs'van'haar'kerndoelen;'in9 consistente'maatregelen'om'prestaties'te'verbeteren'resulteren'vaak'in'het'tegen9 overgestelde'effect.' Dehuidigefocusoprendementenisaantoonbaarinefficiënt.Deverregaandemaatrege$ lenleidentotconstantereorganisatiesvanhetonderwijs.elkjaarmoetencursussen herzienwordenopbasisvanprestatieafspraken,studiesuccesmaatregelen,toenamevan toetsmomenten,mentor$entutorsystemen,matchingenbsa,zelfsterwijlheteffectvan voorgaandemaatregelennognietmeetbaaris.ditzorgtervoordatdiscussiesbinnen departementennietgevoerdwordenvanuitdeinhoudmaarvanuitdenoodzaakomte gaanmetadministratieveeisen.ditwordtversterktdoordeeisomleerdoelente stroomlijnenvolgensinternationaalrecept(zgn. Dublindescriptors ),ongeachtderijke profielenvandeindividueledisciplines.rendementsdenkenwordtzonietalleengeld$ verspilling,hetbelemmertookdeontwikkelingenvernieuwingvanhetonderwijs. Rendementsdenkenis(mede)doordedirecteinvloedvanfinanciëleprikkelsopheton$ derwijsschadelijkvoordekwaliteitvanhetonderwijsenvooreenproductieverelatie tussenstudentenendocenten.afdelingen(bijsommigeopleidingenzelfsindividuele docenten)wordengefinancierdopbasisvanhetaantaldiploma sdatzeproduceren. Budgettaireoverwegingenkunnenzoeenrolspelenbijhetbecijferenvanstudenten. Gesprekkenmetstudentenzijngeenintellectueleuitwisselingenmeer,maaronderhan$ delingen.zelfsdevsnuerkentdathetnodigiseennieuwebalanstevindentussenbe$ kostigingopbasisvangetalsmatigecriteriaeneenzorgvuldigerebeschermingvande kwaliteitvandeinhoud. 1 Rendementsdenkendegradeert onderwijs tot leren,en leren tot meetbarecriteria. 2 Docerenwordtzoeenoefeninginhetaanbiedenencontrolerenvanfeiteninplaatsvan kennisoverdrachtenhetstimulerenvanstudentenombekwame,onafhankelijkeden$ kersteworden. 3 Dehieropvolgendestandaardisatievanonderwijsontneemtstudenten deflexibiliteitenonafhankelijkheidomhuneigenstudiepadtevolgenenzichterichten opspecifiekeinteresses.prestatieafsprakenhinderenvooralgoede/uitmuntendestu$ dentendieverderwillenkijkendanhetstandaardaanbodeneentweedestudiewillen doen.zogauweenstudentmeerdaneenjaarlangernodigheeftomdestudietevoltooi$ 1http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/189$reactie$van$de$vereniging$van$universiteiten$op$de$ protesten$van$studenten$en$universitair$medewerkers.html;ineenopenbriefheefth.nudetoonvande reactievandevsnuopdeprotestenalbekritiseerd:http://platform$hnu.nl/de$nieuwe$universiteit$is$ anders/ 2Zie,overde learnification vanacademischonderwijs:biesta,gert. GoodEducationinanAgeofMeasu$ rement:ontheneedtoreconnectwiththequestionofpurposeineducation. Educational'Assessment,'Eva9 luation'and'accountability'(formerly:'journal'of'personnel'evaluation'in'education)21.1(2009): Lorenz,Chris. TheMetrificationof Quality andthefalloftheacademicprofession. Oxford'Magazine HilaryWeek,TrinityTerm(2015):

3 en,krijgthetbetreffendedepartementgeenvergoedingmeervoordezestudent.maar ookzwakkerestudentendiemeersturingentijdnodighebbenomeenacademischeat$ titudeteontwikkelen,wordendoorditsysteemtevroegafgeschreven.studentendie gedwongenwordenhunstudietesnelafteronden(ofoptegeven)vervullenhunmaat$ schappelijkepotentieelniet:zehebbenmisschienweleendiploma,maarnietdecompe$ tentiesdiezegehadzoudenhebbenalszenogeensemesterlangerhaddenkunnenstu$ derenofnogeenextravaktevolgen. Uiteraardzijnweallemaalvoorstandersvangoedgeorganiseerde,transparantepro$ gramma sdiehetstudentenmogelijkmakenhunstudieoptijdafteronden.echter:het keurslijfdathetresultaatisvanprestatieafsprakenenrendementsdenkenondermijnt alleinitiatievenomwatbetreftinhoudenvormteinnoverenenzorgtervoordatinde relatietussendocentenstudentcontroleenwantrouwendeboventoonvoeren.debui$ tengewoneaandachtvoormeetbaredatabrengtdeproductievandevereistedatate$ weeg,nieteenverbeteringvandekwaliteit. 4 Wijgelovenhartgrondigdathetdetaakvanalleuniversitairestafisommensenteleren denkenenkritischtereflecteren.wijwillendatdocentenenstudentennietlangervolg$ zaam,maargeëngageerdzijn.pedagogenhebbengeobserveerdenbewezendatcontrole enbeoordelingweinigbijdragenaanhetverbeterenvanprestatiesbijhetuitvoerenvan creatieve,complexeofconceptueleopdrachten. 5 WijgelovendatdestafvandeUvAtoe$ gewijdisaandedoelstellingenvanhethogeronderwijsendatdocentengemotiveerd zijnomlestegevenaaneenuitdagendestudentenpopulatie.laathenditdanookdoen 2.#Bureaucratisering:# one;size;fits;all ;regels#beheersen#het#onderwijs# Centralisatie'heeft'geleid'tot'zeer'gebureaucratiseerde'procedures'die'de'werkdruk' verhogen'en'de'autonomie'van'professionals'nodeloos'aantasten.' RendementsdenkenheeftgeresulteerdineenbijnaKafkaëskebureaucratie.Hetbijhou$ denvandeadministratieneemteensteedsgroteraandeelinbinnendetakenvando$ centen:hetmakenvancursusomschrijvingentoteenvoljaarvoordateendocentdecur$ susdaadwerkelijkgeeft,hetvoorbereidenenuitvoerenvanenreagerenopgestandaar$ diseerdeevaluaties,hetinvoerenvancijfersenanderedataindiversecomputersys$ temen,hetarchiverenvantentamensenhetaanpassenvanonderwijsenopdrachtenop basisvansteedsmaarweerveranderendeformeleeisen(inplaatsvandidactische overwegingen). Omtevoldoenaanderoepomverantwoordingenomdekwaliteitvanonderwijstemo$ nitorenwordenelkjaaruniversiteitsbreedloggeproceduresenapplicatiesingevoerden aangepast.veelvandezesystemenwordeningebruikgenomenvoordatzedaadwerke$ lijkfunctioneren. 6 Desystemenzijnbovendieneenpogingomcomplexeproblemenop eenuniformemanieroptelossen,waardoorzenietaansluitenopdebehoeftesvanindi$ vidueleafdelingenofopleidingen.zezijnvaakinefficiëntomdatzeontwikkeldzijnvan$ uitmanagementperspectiefenmeergerichtzijnophetleverenvanvergelijkbarecijfer$ tjesdanopderolinhetonderwijswaarvoorzeineersteinstantieontwikkeldwaren. 4 Wenowliveinageinwhichdiscussionsabouteducationaredominatedbymeasurementandcompari$ sonsofeducationaloutcomesandthatthesemeasurementsassuchseemtodirectmuchofeducationalpo$ licyand,throughthis,alsomuchofeducationalpractice.thedangerhereisthatweendupvaluingwhatis measured,ratherthanthatweengageinmeasurementofwhatwevalue."(biesta,gert. GoodEducationin anageofmeasurement:ontheneedtoreconnectwiththequestionofpurposeineducation. Educational' Assessment,'Evaluation'and'Accountability'(formerly:'Journal'of'Personnel'Evaluation'in'Education)21.1 (2009):33 46,42) 5Pink,DanielH.Drive:'The'Surprising'Truth'About'What'Motivates'Us.London:Penguin, Bv.UvAQvoorevaluaties,Pontifex/Datanosevoorbecijfering,SISvoorstudentenadministratie. 3

4 4 UvAQ,eennieuwevaluatiesysteemvoorvakken,isgeïntroduceerdmethetuitdrukke$ lijkedoelomvakkenvanverschillendeafdelingenenfaculteitenmetelkaartekunnen vergelijken.veeldocenten,studenten,opleidingscommissiesenprogrammateamserva$ rengeenvoordelenvanditsysteemindezinvanhetverbeterenvandekwaliteitvande moduleswaarbijzebetrokkenzijn. Dezesystemenzijneenbijkomendelastvoorhetpersoneelgeworden,inplaatsvan middelendiehenhelpenomdekwaliteitvanhetonderwijsteverbeteren.despecialis$ tendieingehuurdzijnomdezesystementebeherenhebbeneenextrabureaucratische laaggevormddieuiteindelijkveelcomplexereproceduresvoorschrijftdannodigomhet oorspronkelijkeprobleemoptelossen.degrofmazigheidzorgtervoordatlokalepro$ blemenresultereninnieuwemaatregelenvoordegeheleuniversiteit terwijlhetoor$ spronkelijkeprobleembijdemeesteafdelingennietspeelde.zoiseensfeerontstaan waarinkleinereeenheden opleidingenofzelfsindividueledocenten ookhuntoe$ vluchtzoekeninformaliseringenregelgeving,zelfsalsditnietechtnodigis.detoege$ nomenformaliseringgeeftdocentenhetgevoeldatzijnietlangervertrouwdworden. 3.#Werkdruk#en#arbitraire#urennormeringen# De'groei'in'studentenaantallen'en'administratieve'taken'worden'vaak'niet'gecompen9 seerd'door'een'hoger'budget'maar'door'onbetaald'overwerk.' DeNederlandseoverheidstimuleertal20jaardegroeivandestudentenpopulatiemaar heeftditnietgecompenseerdmethetbeschikbaarstellenvangroterebudgetsaande universiteiten.sterkernog:hetbudgetisverkleindeneengroterdeelhiervanwordt besteedaanniet$onderwijzendpersoneel,datwilzeggen:aanmanagementtaken.een onvermijdelijkeconsequentiehiervanisdetoenamevandewerkdrukvoorhetweten$ schappelijkpersoneel;dewerkdrukisindeafgelopenjarenabsurdgeworden.tegelij$ kertijdheeftdeoverheiddeverplichtecontacturenopgeschroefdenheeftdeuvadoor deintroductievande8$8$4semesterindelinghetaantalwekenwaarinonderwijsgege$ venmoetwordenvergroot.universiteiteninderestvandewereldonderwijzengemid$ deld28tot32wekenperjaar;bijdeuvawordter40wekenperjaaronderwijsver$ zorgd.studentennochdocentenwordteenadempauzegegund.doordecontinuetijds$ drukisernauwelijksnogruimtevoorexperimenterenennieuwsgierigheid,voorlezen enschrijvendatnietnauwkeurigdooreenopdrachtisbepaald.debovenstaandevoor$ beeldenhebbenduidelijkgemaaktdatookhetonderwijsoverbelastismetverborgen taken:naastdealgenoemdeadministratievetakenzijndocentenookgedwongeneen groteraantalcontacturenaantebieden,meertoetsmomentenintebouwenenleste gevenaangroteregroepen.zijstaanbovendienonderconstantedrukomaanprofessio$ naliseringsmaatregelen(zoalsdebasiskwalificatieonderwijs)deeltenemenenmeete werkenaandecontinuereorganisatievanopleidingenendepartementen.hetgecreëer$ debureaucratischelabyrintleidtdaarnaasttoteensteedstoenemendehoeveelheidvra$ genen svanstudentenencollega sdieinverwarringzijn. Demeestefaculteitengebruikeneenurennormeringssyteemomtebepalenhoeveel urenpersoneelsledenkrijgenvoorhetgevenvaneenwerkgroep,voorhetcoördineren vaneenhoorcollegereeksofvoorhetbegeleidenvaneenscriptie.ditzoueenmiddel kunnenzijnomeengelijkmatigeverdelingvanhetonderwijstebewerkstellingen,maar iseenhulpmiddelgewordenomtakentoetewijzenopeenarbitrairemanierdieop geenenkelewijzeinverbindingstaatmetdepraktijk.enerzijdszijndeurendievoor eenbepaaldetaak zoalshetbegeleidenvaneenmascriptie staanbijveelafdelingen steedsmeerteruggebrachtzonderdatdebijkomendeverplichtingenminderzijnge$ worden.anderzijdsneemtdewerkdrukcontinutoe bv.doordetoenamevandezo$

5 juistgenoemdeverborgentakenmaarookdoordegroeiendegroottevanwerkgroepen zonderextracompensatie. 7 Deperversiteitvanditsysteemblijktuitdepraktijkvan departementendiemensengeenfulltimedocentbanenmeergeven:iedereenweetim$ mersdatmeerdan0,7ftenietineenwerkweekpast. 8 4.#Gebrek#aan#balans#tussen#onderzoek#en#onderwijs# Overmatige'onderwijsbelasting'slokt'alle'onderzoekstijd'op;'om'onderzoek'te'kunnen' doen'moeten'docenten'zichzelf'vrij'kopen'van'onderwijs.'door'deze'breuk'tussen'on9 derzoek'en'onderwijs'verliest'de'universiteit'haar'sterkste'punt.' Deernstigeproblemendieinhetvoorgaandegeschetstzijn,wordenverergerddoorde toenemendeklooftussendetweebelangrijkstecomponentenvanalleacademische functies:onderzoekenonderwijs.deuvaissinds2006lidvandeleagueofeuropean ResearchUniversities(LERU) eennetwerkvan22onderzoeksgerichteeuropeseuni$ versiteitendathetbelangvanfundamenteelonderzoekineuropabepleit. 9 Ditzoumoe$ tenbetekenendatonderzoekvoortdurendomgezetwordtinonderwijsendatonder$ wijsgebaseerdisophetnieuwsteonderzoek.depraktijkisechterdatersteedsmeer, m.n.tijdelijke,docentenaandeuvawerkzaamzijndiegeenbetaaldeonderzoekstijd hebben.omdatonderwijsminderaantrekkelijkisgewordenenvanuitcarrièreperspec$ tiefwordtervarenalsminderlonenddanonderzoek,hebbensuccesvolleonderzoekers meerdangenoegredenomzichvrijtekopenuithetonderwijs.ditwordtondersteund doordeherverdelingvanonderzoeksbudgettenvanfaculteiten/universiteitennaarex$ terne,vaakprojectgeoriënteerdemiddelen.omonderzoektekunnendoen,moethet academischpersoneelaandetijdrovende,moordendeconcurrentieomexternemidde$ len(nwo,eu,etc.)meedoen.zijdieexternefondsenindewachtslepen,gebruikeneen deelvandemiddelenomzichzelfvrijtekopenuithetonderwijs.hierdoorhebbenze meertijdomonderzoektedoen,watleidttoteengroterehoeveelheidpublicaties.dit vergrootvervolgenshunkansophetbinnenhalenvannieuwebeurzen.zijdieernietin slagenexternemiddelenteverwervendragendezwarelastvanalleonprettigeenin toenemendematebelastendeonderwijs$enadministratievetakenenhebbendaardoor nogmindertijdvooronderzoek.dezecombinatievanfactorenleidttoteensteedsgro$ terwordendescheidingtussenuniversitairpersoneel,resulterendindeverarmingvan universitaironderwijs(zieookrethink sstellingnameoveronderzoek). Oplossingen DeUvAenhaarfaculteitenmoetenhetacademischekaraktervanuniversitaire opleidingenmethandentandverdedigentegenallepogingenomkritisch,inno$ vatiefencreatiefdenkentebeperkendoorbureaucratiseringenselectievege$ talsmatigeweergaves. Deorganisatievanonderwijsenexamineringendeevaluatievanmodulesmoet bepaaldwordenophetniveauvanfaculteiten,opleidingenenoc s(zieookre$ thinkstellingnamet.a.v.democratisering);deregelmatigeaccreditatiedoorcol$ legaeisvoldoendewaarborggeblekenvoordekwaliteitvanhetonderwijs.de$ 7Onderzoekheeftuitgewezendat"academiciendocentenvakeronbetaaldoverwerkendanenigeandere beroepsgroep.(bal,ellen,erellagrassiani,andkatekirk. NeoliberalIndividualisminDutchUniversities: TeachingandLearningAnthropologyinanInsecureEnvironment. Learning'and'Teaching7.3(2014):46 72,53). 8HierkomtbijdateenvoorbeeldberekeningvandeondernemingsraadvanFGwopbasisvandenieuwe onderwijsurennormeringheeftlatenziendathetonmogelijkzouzijnomdaadwerkelijkallevakkentedoce$ rendieiemandzoumoetendoenomeenfulltimeonderwijsaanstellingtevullen. 9 DeUvAissinds2006lidvanLERU,eennetwerkvan22onderzoeksintensieveEuropeseuniversiteiten datpleitvoorhetbelangvanfundamenteelonderzoekineuropa. 5

6 partementenenopleidingenmoetenmeerverantwoordelijkhedenkrijgenophet gebiedvandeinhoud,devormendeorganisatievanhetonderwijs.deuva moetophoudenalledepartementenenopleidingenonwerkbareadministratieve proceduresopteleggenzolanghetnutvoor'de'opleidingen(ennietvoorhetbe$ stuurlijkapparaat)nietevidentis. Weroepenalledepartementenenopleidingen,alledocentenenopleidingsdirec$ teurenopomkritischnatedenkenoverhetnutvanadministratieveprocedures. Innauwoverlegmethetondersteunendepersoneelzullenwijzovrijzijnom nietmeetewerkenaanzelf$surveillanceenhetmeetbaarmakenvanonderwijs, alswenietzienhoedithetonderwijsenderelatietussenstudentenendocenten verbetert. Deoverheidenuniversiteitenmoetenophoudenmethetimplementerenvan steedsweernieuwemaatregelendiegerichtzijnophetvergrotenvandeeffici$ encyvanhetonderwijsenophetintensiverenvandecontroleopstudentenen docenten.inhetbijzondermoethetrendementvanallemaatregelenvergeleken wordenmethetalternatiefomdezemiddelentebestedenaanfundamenteleon$ derwijstaken:bv.kleinerewerkgroepen,meervoorbereidingstijdvoordocenten, etc. Deduurvansemestersendehoeveelheidcontacturenmoetenheroverwogen worden.erisgeenovertuigendbewijsdatdetoenamevanbeidenstudenten helptopeenproductieveengemotiveerdemaniertestuderen.opleidingenen faculteitenmoetendekanskrijgendeacademischekalenderaantetepassen aanhuneigenbehoefteszonderdaarbijgehinderdtewordendoorbeperkende verplichtingen.indiegevallenwaarlangeresemestersenmeercontacturenwel noodzakelijkzijn,moetenopleidingenendocentengecompenseerdwordenvoor hunoverwerk. AlsonderzoeksuniversiteitmoetdeUvAdenauwebandtussenonderwijsen onderzoekondersteuneneneeneindmakenaandeverhardingvanhettweele$ digesysteem:elkeuniversitairedocentmoetbeschikkenovereenminimale hoeveelheidonderzoekstijd.alleonderzoekersenpromovendimoetendemoge$ lijkheidhebbenommodulesindebaendemateverzorgendiegebaseerdzijn ophunonderzoek.onderwijsmoetbeloondwordenmetonderzoekstijdener moetwordenerkenddatvalorisatieindeeersteplaatsinhetonderwijsplaats$ vindt. AlsNederlandeenkenniseconomiewilzijnenstreeftnaareenhoogpercentage academischgeschoolden,moetenuniversiteitenmeermiddelenontvangenom hetonderwijstekunnenverzorgen.hetiseenschandedatoverheidsbeleidde universiteitensteedsmeerverplichtingenoplegt(bv.hetaanbiedenvanmini$ maal12contactureninheteerstejaar)zonderaanvullendemiddelenterbe$ schikkingtestellen.deoverheidverwachtblijkbaardatdocentenditcompense$ rendoormeertewerkenzonderextrabetaaldtekrijgen. DeUvAmoetstoppenmethetverdoezelenvandezeparadoxdoorurenopeen oneerlijkemanierteberekenen:alseensysteemvannormurengebruiktwordt, moetditookgebaseerdzijnopdeurendiedaadwerkelijkbenodigdzijnomeen bepaaldetaakuittevoeren,inplaatsvangerichttezijnopdebestuurlijketaak omaanalleverplichtingentevoldoenmetdebeschikbarestaf. Wemoeteneenbredediscussieoverdedoelen,inhoudenvormenvanacade$ mischonderwijsgaanvoeren.depuntendiehiergenoemdzijn,zijneeneerste vereisteomdezediscussie enhaarmogelijkeuitkomsten eenrealistische kanstegeven. 6

7 7 2)PositionPaperonResearch Devalorisatievanonderzoekdoormiddelvanonderwijsiseenuniekenkenmerkend principevanacademischegemeenschappen,zowelhistorischalsglobaal.hetisookhet grondbeginselvandeleagueofeuropeanresearchuniversities(leru),hetmeestre$ centesamenwerkingsverbandwaaraandeuvazichheeftverbonden.decombinatievan beideonderscheidtacademischegemeenschappenvanorganisatiesdiezichuitsluitend toeleggenoponderzoek,alsmedevaninstellingendiezichvolledigtoespitsenopoplei$ dingenscholing.eenscheidingtussenonderzoekenonderwijsiszowelhistorischals ideologischanti$academisch,maardesondankshebbenvelenvanonserdagelijksmeete maken. Eentweede,verwantprobleemisdatmogelijkhedenvooronafhankelijkonderzoekin veelvakgebiedeninonevenredigemateondergeschiktwordengemaaktaaneconomi$ scheenpolitiekebelangen,engefinancierdengeëvalueerdopbasisvanvageen/ofenge criteria,dienogweinigvandoenhebbenmetdepraktijkvanhetwetenschappelijkeon$ derzoek.dezecombinatievanfactorenondermijntonzewerksfeer. Het#probleem# Arbeidscontracteninstitutionaliserenintoenemendematedetaakverdelingtussenhen dieonderzoekdoenenhendiedegroeiendeonderwijslastopzichnemen(zieookposi$ tionpaperoveronderwijs).eenonevenredigeonderwijslastdwingtwetenschappers ertoeexterneonderzoeksgeldenaantevragen,omzodetijdtekunnenvrijmakendieze nodighebbenomechtaanonderzoektedoen.succesvolleaanvragenwordenbeloond metonderwijsvrijstelling,diemogelijkwordtgemaaktdoor(tijdelijke)stafopcontrac$ tenmetuitsluitendonderwijstijd.beidegroepenwordenzoonderdeelvanzichzelfin standhoudendecycli:zijdiesubsidieskrijgenbevindenzichineenbetereuitgangsposi$ tieomnogmeeronderzoeksgeldbinnentehalen;ledenvandetijdelijkeonderwijsstaf daarentegenkrijgennietdekansomdeonderzoekservaringoptedoendiezenodig hebbenomhetzijstructureleonderzoekstijdtekrijgen,hetzijexternefondsenbinnente halen.opdiemanierleidtdescheidingtussenonderwijsenonderzoektottrajectendie carrièresmakenofbreken,vaakalheelvroegindeloopbaanvanwerknemers.boven$ dienwordenonderwijsenonderzoeknietalsgelijkwaardigbeschouwd,maarwordtde verdelingertussenhiërarchischgeïnterpreteerd:onderzoekwordt mededoorhetfeit dathetvaakexternwordtgefinancierd ervarenalswaardevollervoordeacademische gemeenschapdanonderwijs.diedestructievedynamiekconsolideertuitzichtlozewerk$ situatiesensnijdtcarrièrepadenaf,leidttotsegmenteringvangroepen,departementen enfaculteiten,staateenvruchtbareuitwisselingtussenonderwijsenonderzoekinde weg,enondermijntdecollegialiteittussenwerknemers. Eenandereverontrustendeontwikkelingoponderzoeksgebiedishetfeitdatopenen oprechtenieuwsgierigheidondergeschiktwordtgemaakt,enerzijds,aannationaleen universitaireonderzoeksagenda s( profielen ),enanderzijds,aanuniformeframe$ worksandcompetities.hettoenemendebelangvankwantitatieveevaluatievan onder$ zoeksoutput (dievanzelfsprekenddecollegezaalbuitenbeschouwinglaat)leidterook toedathetpersoneelsbeleiddefactowordtovergeheveldvandeuniversiteitennaarna$ tionaleonderzoeksinstitutenen(vaakprivate)uitgeversenhunzelfbestendigendecita$ tie$indexen.ditiseenkernachtigvoorbeeldvandemanierwaaropeenuitdehandgelo$ penvertrouweninprofessioneelmanagementendecompetitievandevrijemarkteen bedreigingvormtvoordeacademischevrijheiddiewezohardnodighebben.juistdie vrijheidsteltonsinstaatomintekunnengaantegenmethodologischproblematische paradigma s,endaarmeegaranttestaanvoordeintegriteitvanhetwetenschappelijke onderzoek.

8 Oplossingen# DeUvAmoetopalleniveaussynergienastreventussenonderzoekenonderwijs,enalle ledenvandeacademischestafechtekeuzesbiedenvoorhetontwikkelenvanvaardig$ hedenenhetnastrevenvancarrièredoelen,opeenmanierdiedegenoemdebalansbe$ vordert.daarvoormoetdeuniversiteitopverschillendeniveaustegelijkertijdactieon$ dernemen.ophetnationeleniveaumoetze: lobbyenvooreensubstantiëleverhogingvanderechtstreekseonderzoekfinan$ ciering(eerstegeldstroom)aannederlandseuniversiteiten,inaanvullingopde middelendiecentraalwordentoegekendviaindividuelecompetitie(bijvoor$ beeldnwo sveni$,'vidi$'en'vici$programma s).inhetbijzondermoetzeerop aansturendatdeuniversiteitendefinancieringkunnenhervattenvandoorkan$ didatenzelfontworpenpromotieprojecten,inplaatsvan(steedsvaker,ofzelfs uitsluitend)promotieplekkeningebedinexterngefinancierdeprojecten,geleid doorsenioronderzoekers; eropaandringendatderegelsvoornationalecompetitieoveronderzoeksgeld,in zoverrediebehoudenblijft,nietbepaaldwordendoorkortetermijnbelangenvan economischeenpolitiekeaard(zoalsnubestendigddoorhettopsectorenbeleid vandeoverheid).daarnaastmoeteropaangedrongenwordendatbeslissingen overwatwaardevolonderzoekis,nietcentraalgemaaktworden(bijvoorbeeld, viaeennationalewetenschapsagenda)maardediversiteitreflecterenvande disciplines,specialisatieseninteressesdienationaleenlokaleonderzoeksgroe$ penbeoefenenofvolgen.nationalesubsidieregelingenmoetenhiertoeflexibeler worden,zowelwaarhetdeaanvraagregelsbetreft(zodatanderefactorendan anciënniteit/tijdsindspromotiekunnenbepalenwiegeldkanaanvragen)alsde omvangvansubsidies(aangeziendehuidigeverdelingvanfondsen,waarinhet winner9takes9all$principedomineert,nietaansluitopdewensenvanonderzoe$ kersendeklooftussenonderwijsenonderzoekalleenmaarbestendigt).externe subsidiegeversmoetenopgeroepenwordendebeperkteonderzoekstijdvanzo$ weldiegenendieaanvragenschrijvenalsdiegenendiezebeoordelentebe$ schermen,doorhunprocedureseenvoudigerentransparantertemaken. Ophetlokaleniveauhoortdeuniversiteit: intestaanvooreengelijkmatigeverdelingvanonderzoeksgeldoverallelagen vandeorganisatie,waarbijeensubstantieeldeeldaarvanterechtkomtbijde laagste niveausenindividueleonderzoekers,enervoortezorgendatalleaca$ demischestafeenminimumaanbetaaldeonderzoekstijdheeftwaarindievolle$ digeacademischevrijheidgeniet; eroptevertrouwendatonderzoeksgroepen(indebreedstmogelijkezin)erzelf toeinstaatzijn,enertoebereidzijn,inteschattenhoehunwetenschappelijke interesseszichverhoudentothetmaatschappelijkewelzijn,inplaatsvanvalori$ satieteverbindenaanindividueleprestatiesentedefiniërenintermenvanon$ middellijkeoutput'ofinovereenstemmingmeteencentraalvastgesteldeagenda; deuitoefeningvantoezichtoverenevaluatievanonderzoekterugtebrengen vansterkgecentraliseerdeeenhedendiezichschikkennaareenzijdige,politiek eneconomischgemotiveerdeonderzoekszwaartepunten,naardewerkvloerzelf datwilzeggen,naardeonderzoeksgroepen,departementen,onderzoeksscho$ len,enz.dielaatstenmoetdemogelijkheidkrijgenomhuneigeninstrumenten teontwikkelenvoordebeoordelingvanonderzoek,kwantitatiefen/ofkwalita$ tief,afhankelijkvanwatbinneneenspecifiek(e)displine,veldofbestuurlijke eenheidhetbestewerkt,enzelftebeslissenhoezeeenstimulerendeonder$ zoeksomgevingkunnencreërenenpromoten; depublicatietebevorderenvan green 'open'access'tijdschriftenbeheerddoor academici,diehentoelatenzelftebepalenhoezedekwaliteitvanpublicatieshet 8

9 bestebeoordelen,enzeooksnellatenpublicerenenhunbevindingencollegiaal latendelenzonderdatditdruktopalzwaarbelastebibliotheekbudgetten; dewederzijdseafhankelijkheidvanacademischestatus(ud,uhd,enz.)ende verdelingvanonderzoeks$,onderwijs$enadministratievetaken(inclusieftaken opgelegddoorhetius'promovendi)opteheffen,omzoeenmeergelijkwaardige enpluralistischewerkomgevingtecreëren.alsacademischestatuseenreflectie vormtvandekwaliteitvaniemandswerk inonderwijs,onderzoeken'admi$ nistratie inplaatsvansturendtezijnvoordeverdelingvantakenofinkomen, danispromotieimmersnietlangerafhankelijkvandebeschikbaarheidvanfi$ nanciëlemiddelen. 9

10 Teachers want* BALANCE BETWEEN TEACHING instead of a two-tier system that disconnects teaching from research. AND RESEARCH (*) to teach, but

LERAREN ALS ONDERZOEKERS

LERAREN ALS ONDERZOEKERS LERAREN ALS ONDERZOEKERS door John Elliott Deze werkpapieren leveren bouwstenen en achtergronden voor de opleiding en nascholing voor Jenaplanonderwijs. Samenvatting: Aan de hand van een beknopte schets

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

This research was carried out at the Open Universiteit in the Centre for Learning Sciences and Technologies

This research was carried out at the Open Universiteit in the Centre for Learning Sciences and Technologies This research was carried out at the Open Universiteit in the Centre for Learning Sciences and Technologies This research was funded by Inholland University of Applied Sciences and supported by the Inholland

Nadere informatie

Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 265.

Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 265. 176 Literatuur Allemeersch, I. van & Drunen, R. van (2008). Actief personeelsbeleid in de school. Handboek voor leiders. Alphen, H. van, Drunen, R. van, Hendriks, I. & Veltkamp, C. (2010). Functiemix in

Nadere informatie

Master of Biology. as diverse as life! Rubik's Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com

Master of Biology. as diverse as life! Rubik's Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Master of Biology as diverse as life! Rubik's Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Leuven 35 km NE of Brussels student town with 40,000 students 3 campuses Great for mind & body!

Nadere informatie

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere

Nadere informatie

Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs

Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs Prof. dr. Fred A.J. Korthagen Universiteit Utrecht en Instituut voor Multi-level Learning (IML), Amsterdam The teacher as a person is the core

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Over cloud-computing en Europese privacywetgeving: nu en straks

Over cloud-computing en Europese privacywetgeving: nu en straks SURFNET SEMINAR PRIVACY & DE CLOUD: DE STAND VAN ZAKEN Over cloud-computing en Europese privacywetgeving: nu en straks Gerrit-Jan Zwenne Utrecht 26 juni 2012 roadmap privacyrichtlijn 95/46/EG - verantwoordelijke

Nadere informatie

Werk, scholing en onderzoek: Masterprogramma. platform? ARTIKEL

Werk, scholing en onderzoek: Masterprogramma. platform? ARTIKEL ARTIKEL Werk, scholing en onderzoek: Masterprogramma Aanleiding Tot nu toe konden professionals in de speciale onderwijszorg zich na het behalen van hun initiële opleiding op twee manieren verder kwalificeren

Nadere informatie

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities MASTER s Programs of the School of Humanities TALE OF CONTENTS PART 1 - GENERAL... 3 Section 1 General Terms... 3 Article 1.1 Applicability of the regulations... 3 Article 1.2 Definitions... 4 Article

Nadere informatie

Doen en denken: een twee eenheid

Doen en denken: een twee eenheid Doen en denken: een twee eenheid prof. dr. Bart Windels Vrije Universiteit Brussel Zwolle, 2014-11-21 Bart Windels (VUB) Doen en denken: een twee eenheid 2014-11-21 1 / 37 Verschillende visies op wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Lean Six Sigma. Yellow Belt Skill Set. H.C. Theisens / J. Kamphuis / W. Heijnen

Lean Six Sigma. Yellow Belt Skill Set. H.C. Theisens / J. Kamphuis / W. Heijnen Lean Six Sigma Yellow Belt Skill Set H.C. Theisens / J. Kamphuis / W. Heijnen M. Wiggers, T. Meek, G. Spork D. Ekert, Dr. R. Messnarz, A. Riel, S. Hoekstra 2 Inhoud 1 Introductie... 4 1.1 LSSA - Lean Six

Nadere informatie

Onderzoek en Softwareprojecten Water&Vuur?

Onderzoek en Softwareprojecten Water&Vuur? Onderzoek en Softwareprojecten Water&Vuur? Marko van Eekelen 2 Marko van Eekelen? - Open University, Professor Software Technology (0.3) - Radboud University, Digital Security Department (0.7) - Chair

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Complexe diensten en prestatiecontracten Dr. ir. Wendy van der Valk en drs. Hülya Türksever. www.nevi-inkoopdag.

NEVI INKOOPDAG 2012. Complexe diensten en prestatiecontracten Dr. ir. Wendy van der Valk en drs. Hülya Türksever. www.nevi-inkoopdag. NEVI INKOOPDAG 2012 Complexe diensten en prestatiecontracten Dr. ir. Wendy van der Valk en drs. Hülya Türksever Wat zijn complexe contracten? KOPER CONTRACT LEVERANCIER Aantal stakeholders bepaalt complexiteit

Nadere informatie

Positie van het vak informatica in havo/vwo

Positie van het vak informatica in havo/vwo Tijdschrift voor Didactiek der bèta-wetenschappen 26 (2009) nr. 1 & 2 Positie van het vak informatica in havo/vwo Bert Zwaneveld Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit Nederland Jacob Perrenet Eindhoven

Nadere informatie

De kwaliteit van de toekomst = de kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van de toekomst = de kwaliteit van het onderwijs De kwaliteit van de toekomst = de kwaliteit van het onderwijs Hogeschool van Amsterdam Onderwijsconferentie n 8 april 2010 Prof. Dr. J. Strikwerda CMC Nolan Norton Institute - Zeist Amsterdam Business

Nadere informatie

SURF Mini-tender. Nieuwe leer- en werkomgeving. Blended learning - HSI. Study year 2008-2009. Dr. Nynke de Jong

SURF Mini-tender. Nieuwe leer- en werkomgeving. Blended learning - HSI. Study year 2008-2009. Dr. Nynke de Jong SURF Mini-tender Nieuwe leer- en werkomgeving Blended learning - HSI Study year 2008-2009 Dr. Nynke de Jong Faculty of Health, Medicine & Life Sciences Department of Health Care and Nursing Science Dr.

Nadere informatie

Koppel Joomla met andere systemen

Koppel Joomla met andere systemen Koppel Joomla met andere systemen Txt Ronald Pijpers Joomladagen 2013 zaterdag 20 april /23 Joomla koppelen aan 2 /23 Joomla koppelen aan 3 /23 Joomla koppelen aan 4 /23 Joomla koppelen aan 5 /23 Joomla

Nadere informatie

De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs

De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs L. Kneppers, C. van Boxtel en B. van Hout-Wolters Samenvatting In deze studie onderzochten we effecten

Nadere informatie

ITAG RESEARCH INSTITUTE

ITAG RESEARCH INSTITUTE ITAG RESEARCH INSTITUTE IT Governance & Business/IT Alignment Maturiteit gemeten in de Belgische financiële sector Steven De Haes Wim Van Grembergen In het doctoraal onderzoek recent afgerond op UAMS komen

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2010, nr. Bevindingen. Gegevens

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2010, nr. Bevindingen. Gegevens se a ccred tati eorga nisati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor International Business and Management Studies van de Stenden Hogeschool datum 30

Nadere informatie

Vakmanschap, talentontwikkeling van leraren en opbrengstgericht werken: passen ze bij elkaar? Talentontwikkeling

Vakmanschap, talentontwikkeling van leraren en opbrengstgericht werken: passen ze bij elkaar? Talentontwikkeling Vakmanschap, talentontwikkeling van leraren en opbrengstgericht werken: passen ze bij elkaar? Jacquelien Bulterman-Bos, Jan Kaldeway en Christine de Heer Jacquelien Bulterman-Bos is lector Docent en Talent

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011 Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit CELSTEC annual report 2011 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

DE DOCENT CENTRAAL: PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN DE INTERNATIONALE ONDERWIJSOMGEVING

DE DOCENT CENTRAAL: PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN DE INTERNATIONALE ONDERWIJSOMGEVING DE DOCENT CENTRAAL: PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN DE INTERNATIONALE ONDERWIJSOMGEVING INTERNATIONALISERING EN PROF. ONTWIKKELING Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van

Nadere informatie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie B.A.C. Groen De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie Universiteit Twente Enschede, 27 mei 2006 Begeleiders Prof. dr. K. Sanders

Nadere informatie