Brochure Stichting Elckerlyc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Stichting Elckerlyc"

Transcriptie

1 Brochure Stichting Elckerlyc

2 Inhoud 1. Stichting Elckerlyc - in het kort Inleiding Toelating Wet- en regelgeving Stichting Elckerlyc Inleiding Visie Missie Werkgebied Kwaliteit Medewerkers Methodiek Clientenraad Klachtencommissie Meldcode en SISA Privacy Opvang Algemene Crisisopvang Vrouwenopvang Begeleid Wonen Begeleiding Kinder- en jeugdwerk De cliënten aan het woord

3 1. Stichting Elckerlyc - in het kort 1.1 Inleiding Wie om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet beschikt over een veilig thuis, is bij onze stichting aan het goede adres. Sinds 1978 biedt Stichting Elckerlyc diverse vormen van maatschappelijke- en vrouwenopvang en begeleiding aan mensen die in een crisissituatie verkeren en tijdelijk geen veilig thuis hebben. Onze stichting is een professionele organisatie, die zelfstandige woonruimte en begeleiding biedt aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Kernbegrippen hierbij zijn herstel van zelfstandigheid en verantwoordelijk burgerschap. De opvang en begeleiding duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Het herstel van uw zelfredzaamheid staat gedurende uw verblijf centraal. Ons team van professionele Ambulante begeleiders, Gastvrouwen en Beheerder ondersteunt u graag bij het hervinden van uw zelfredzaamheid. Herstellen doet u echter vooral zelf! 1.2 Toelating U kunt tijdelijk gebruik maken van onze woonvoorziening indien: Er passende woonruimte beschikbaar is; Het mogelijk is dat u binnen de door de Gemeente/Rijksoverheid bepaalde verblijfstermijnen uw zelfstandigheid kunt herstellen; U in staat bent zelfstandig invulling te geven aan uw algemeen dagelijkse levensverrichtingen (aankleden, wassen, eten/drinken, bewegen etc); U bereid bent actief en inzichtelijke te werken aan het herstel van uw zelfstandigheid en maandelijks een financiële bijdrage kan leveren in de verblijfskosten voor uw verblijf en de ontvangen begeleiding; U niet rolstoelafhankelijk bent. 1.3 Wet- en regelgeving Wij hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat indien na diverse gesprekken met u over de opvoeding 3

4 en de ontwikkeling van uw kinderen er zorgen blijven bestaan, wij hiervan melding doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Wij werken tevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat de gegevens die wij nodig hebben tijdens uw verblijf, op degelijke wijze en zorgvuldig verwerkt worden en dat u ten allen tijde uw gegevens kunt inzien of opvragen. Uitwisseling van uw gegevens met andere instanties gebeurt alleen met uw toestemming, of als: er een wettelijke verplichtingen is om specifieke informatie te delen (bijvoorbeeld een bevel hiertoe van een rechter); er sprake is van dreigend ernstig gevaar van uw gezondheid of van uw kinderen; uw belang of van een derde dit noodzakelijk maakt (een begeleider of andere cliënt loopt gevaar Onze medewerkers doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel van uw zelfstandigheid. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze ondersteuning. Als het niet lukt om dit met uw begeleider te bespreken kunt u een driegesprek aanvragen met uw begeleider en diens leidinggevende of is het mogelijk om uw onvrede met de cliëntenvertrouwenspersoon te bespreken of voor te leggen aan de Gemeenschappelijke Onafhankelijke Klachtencommissie. 4

5 2. Stichting Elckerlyc 2.1 Inleiding Stichting Elckerlyc is een professionele organisatie, die op maatschappelijk verantwoorde wijze een tijdelijk veilige leefomgeving en begeleiding biedt aan dakloze personen vanaf 18 jaar, die in een (acute) noodsituatie verkeren. Kernbegrippen bij deze ondersteuning zijn zelfstandigheid en verantwoordelijk burgerschap. De periode van opvang en begeleiding duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Onze stichting is in 1978 opgericht als Nood Opvang Centrum Vlaardingen en in 1989 vernoemd naar het historische pand Elckerlyc in Vlaardingen, waar in dat jaar het project Tijdelijk Wonen is gestart, een vervolg op de activiteiten van het NOC Vlaardingen. Onze naam verwijst echter ook naar een zinnespel opgetekend in 1495 waarin Elckerlyc in opdracht van God een pelgrimstocht moet afleggen en tijdens deze tocht in de steek wordt gelaten door zijn vrienden; geld, goederen, zelfkennis, schoonheid en wijsheid. Alleen zijn vriend de deugd wijkt niet van zijn zijde. De deugd wordt in dit spel omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Stichting Elckerlyc onderschrijft deze boodschap en onze medewerkers staan mensen in nood graag terzijde bij het hervinden van het goede in het leven. 2.2 Visie Alle mensen dienen een kans te krijgen om de eigen zelfstandigheid te herstellen en te behouden. 2.3 Missie Het zodanig opvangen en begeleiden van cliënten dat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben. 2.4 Werkgebied Stichting Elckerlyc is in Vlaardingen gehuisvest en heeft een bovenregionale functie in de Maatschappelijke Crisisopvang en Vrouwenopvang en een stedelijke functie in het Begeleid Wonen aanbod. 5

6 2.5 Kwaliteit Stichting Elckerlyc is een HKZ gecertificeerde organisatie. Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te optimaliseren. De tevredenheid van cliënten en medewerkers is voor ons uitgangspunt. 2.6 Medewerkers De functie van onze medewerkers is het ondersteunen van mensen bij hun herstel van zelfstandigheid. Dit betekent dat onze medewerkers bevoegd en bekwaam zijn voor de te verrichten werkzaamheden. Onze cliënten mogen van ons verwachten dat wij steeds de beste ondersteuning leveren bij het herstel van zelfstandigheid. 2.7 Methodiek Wij stellen de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze cliënten en diens omgeving centraal. Het is uw leven en wij ondersteunen graag bij het herstellen van uw zelfstandigheid, zodat u de regie over u eigen leven (weer) in handen krijgt. 2.8 Clientenraad Binnen Stichting Elckerlyc is er een Clientenraad aanwezig, die denkt en meepraat over zaken die voor u als cliënt van belang zijn en die de kwaliteit van de begeleiding verbeteren, maar behandelt geen individuele klachten. 2.9 Klachtencommissie Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel van uw zelfstandigheid. Toch kan het voorkomen dat u blijvend- ontevreden bent over onze begeleiding. Als u geprobeerd heeft om tot een oplossing te komen met uw begeleider en/of diens leidinggevende, maar het is niet gelukt, dan kunt uw klacht bespreken met de cliëntenvertrouwenspersoon of uw klacht voor leggen aan de Gemeenschappelijke Onafhankelijke Klachtencommissie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 6

7 2.10 Meldcode en SISA Wij werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat er melding wordt gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), wanneer er ernstige zorgen zijn omtrent de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren) en er geen of onvoldoende hulpverlening op gang komt. Bij plaatsing op een van onze voorzieningen worden uw kinderen verplicht geregistreerd in SISA. SISA is een signaleringssysteem dat staat voor SIgnaleren en Samenwerken. SISA brengt alleen organisaties samen die tegelijkertijd bij hetzelfde kind of jongere betrokken zijn, zodat er sneller samengewerkt kan worden. In SISA worden alleen naam, geboortedatum en geslacht van uw kind geregistreerd. Wanneer wij contact willen opnemen met andere betrokken instanties die in het systeem naar voren komen, zullen wij dit eerst met uw bepreken Privacy Tijdens uw verblijf worden uw gegevens geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat uw persoonsgegevens conform deze wet worden verwerkt. Uw gegevens worden alleen intern door de stichting gebruikt in het belang van uw begeleiding. Uitwisseling van uw gegevens met andere instanties gebeurt alleen met uw toestemming of als; er een wettelijke verplichtingen is om specifieke informatie te delen (bijvoorbeeld een bevel hiertoe van een rechter); er sprake is dreigend ernstig gevaar van uw gezondheid of van uw kinderen; uw belang of van een derde dit noodzakelijk maakt (als bijvoorbeeld een begeleider of andere cliënt gevaar loopt als gevolg van uw handelen.) U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. Na uw verblijf wordt u dossier afgesloten en na 5 jaar archivering in ons archief vernietigd, tenzij u een verzoek indient uw dossier eerder te vernietigen. 7

8 3. Opvang Stichting Elckerlyc biedt opvang en begeleiding aan mensen die in een crisissituatie verkeren en daardoor tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Om deze mensen te ondersteunen hebben wij een aantal woonvoorzieningen ter beschikking, zijnde: Crisisopvang, Vrouwenopvang en Begeleid Wonen. Voorwaarden voor verblijf in alle voorzieningen is de wil en motivatie van de cliënt om de problematische leefsituatie duurzaam te veranderen. Maken kinderen deel uit van deze leefsituatie, dan zijn zij van harte welkom en worden zij in de integrale ondersteuning op genomen. 3.1 Algemene Crisisopvang De Algemene Crisisopvang biedt een anoniem en veilig adres en is bedoeld om mensen die in een acute crisissituatie verkeren en geen onderdak hebben tijdelijk op te vangen en begeleiding te bieden. Zij krijgen direct ondersteuning tijdens de crisissituatie en worden op weg geholpen bij het vinden van de meest passende vervolgsituatie. Er is sprake van ambulante begeleiding op afspraak. Cliënten dragen naar rato bij in de kosten van verblijf en ondersteuning. Cliënten verblijven gedurende weken in een zelfstandige woonunit die voorzien is van woon/slaapruimte, keuken, badkamer en toilet. In het pand bevindt zich een kantoor waar de begeleiding van maandag t/m vrijdag van half negen s ochtends tot tien uur s avonds begeleiding aanwezig is. In het weekend is er begeleiding tot vijf uur s middags aanwezig. De Crisisopvang hanteert de volgende plaatsingscriteria: Er moet sprake zijn van een bedreigende of acute crisissituatie waardoor dakloosheid is ontstaan Cliënt wenst een verbetering in de eigen situatie en wil de problemen die deze situatie veroorzaken oplossen; U bent in staat om zelfstandig te wonen en te leven; U gaat akkoord met de inhoud van een verblijfsovereenkomst en deelt het adres van de opvang met het oog op de eigen en veiligheid van medebewoners, niet met derden; 8

9 U bent minimaal 18 jaar; Bij ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek of een verminderd verstandelijk niveau, wordt na de intake besloten of plaatsing elders is geïndiceerd. De woonruimtes zijn niet geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. 3.2 Vrouwenopvang De Vrouwenopvang biedt een geheim en veilig adres en is bedoeld om vrouwen vanaf 18 jaar die lichamelijk, geestelijk en/of seksueel mishandeld of bedreigd worden op te vangen en te begeleiden in een beschermde omgeving. Eventuele kinderen kunnen ook bij ons verblijven en vormen een integraal onderdeel van de ondersteuning. Cliënten verblijven gedurende zes tot uiterlijk negen maanden samen met één vrouw/kinderen in een daartoe ingerichte woning en delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes. De woningen zijn gesitueerd in verschillende wijken in Vlaardingen en worden gerouleerd, zodat de anonimiteit en veiligheid geborgd blijft. en zelfstandig kunnen wonen op een veilig adres. Het is van belang dat het adres door cliënten niet gedeeld wordt met externen. Er is sprake van ambulante begeleiding op afspraak. Alle cliënten dragen bij in de kosten van verblijf en begeleiding. De Vrouwenopvang hanteert de volgende plaatsingscriteria: De acute crisis is verholpen; Cliënt is in staat zelfstandig te wonen en te leven; Cliënt is gemotiveerd om te werken aan de gewenste verandering van de situatie; Cliënt gaat akkoord met de verblijfsovereenkomst en betalingsverplichting en deelt het adres van de voorziening, met het oog op de eigen en veiligheid van medebewoners, niet met derden; Cliënt is minimaal 18 jaar; Bij ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek of een verminderd verstandelijk niveau, wordt na de intake besloten of vrouwenopvang de best passende plaats voor de cliënt is; 9

10 plaatsing elders is geïndiceerd; De woonruimtes zijn niet geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. 3.3 Begeleid Wonen In de woonvoorziening Begeleid Wonen wordt tijdelijke huisvesting en begeleiding geboden aan inwoners van Vlaardingen die zonder onderdak zijn geraakt zijn en daardoor zelf tijdelijk niet (meer) in staat zijn zich zelfstandig in de maatschappij staande te houden. Cliënten van Begeleid Wonen krijgen maximaal 9 maanden een volledige ingerichte zelfstandige woonunit in bruikleen. Er is sprake van ambulante begeleiding. De kosten van het verblijf en ondersteuning worden in rekening gebracht bij de cliënt. Begeleid Wonen hanteert de volgende plaatsingscriteria: Cliënt is inwoner van Vlaardingen en beschikt door omstandigheden niet over een eigen woonruimte Cliënt is gemotiveerd om te werken aan de gewenste verandering van de situatie; Cliënt is in staat zelfstandig te wonen; Cliënt gaat akkoord met de verblijfsovereenkomst en betalingsverplichting; Cliënt beschikt over een eigen inkomen ; Cliënt is minimaal 18 jaar; Bij ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek of een verminderd verstandelijk niveau, wordt na de intake besloten of Begeleid wonen de meest passende plaats is voor de cliënt; De woonruimtes zijn niet geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. 10

11 4. Begeleiding U maakt tijdelijk gebruik van een van de hierboven genoemde voorzieningen en wij ondersteunen u graag bij uw herstelproces. In dit hoofdstuk informeren wij u over de werkwijze van ondersteuning. Herstel kan groei en ontwikkeling betekenen; herstel is niet dat u zonder problemen bent maar dat u met de problemen kunt omgaan of dat u daarbij blijvend geholpen wordt. Het belangrijkste is echter dat er een goede aansluiting komt tussen wat u kunt, wilt en wat uw omgeving u kan bieden maar ook wat uw omgeving van u vraagt. Wij zijn van mening dat herstel een proces is van vallen en opstaan, het verloopt voor iedereen anders. Herstel is uw eigen proces. Herstel is: Leven in veiligheid Een zingevend bestaan en hoop op perspectief in de toekomst Het (gezin-)leven zoveel als mogelijk zelf in handen hebben, De aanwezigheid van bestaansvoorwaarden zoals, inkomen, woonruimte en speelruimte voor uw kinderen. In verbinding staan met uw omgeving en anderen Gebruik maken van uw rechten tot zorg en andere ondersteunende instanties of instellingen. Vervullen van de daarbij behorende verplichtingen Een positieve identiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen Een volwaardig burger zijn in onze samenleving Onze begeleiders ondersteunen u graag en hanteren hiervoor een methodiek die gebaseerd is op het zogenaamde Krachtwerk. In deze begeleidingsmethodiek zijn er zes belangrijke principes: 1. U heeft het vermogen te herstellen, uw leven weer op te pakken en te veranderen 2. De focus ligt op uw eigen krachten en mogelijkheden 11

12 3. U heeft de regie over uw eigen begeleiding 4. De werkrelatie tussen u en uw begeleider(s) is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en enthousiasme, waarbij de relatie gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid 5. Er wordt gewerkt in uw omgeving samen met personen en instanties die u steunen. 6. In de samenleving zijn hulpbronnen aanwezig die door u benut kunnen worden. 12

13 5. kind- en jeugdwerk Kinderen zijn de toekomst en kwetsbaar, daarom hebben wij naast begeleiding voor u zelf ook aandacht voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren). Het kinder- en jeugdwerk is er voor u als ouder en voor uw kinderen. Wij ondersteunen u bij de opvoeding van uw kinderen en begeleiden uw kinderen bij het verwerken van gebeurtenissen in de thuissituatie. Ook in deze begeleiding gaan wij uit van uw krachten en mogelijkheden en die van uw kind. De begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Onze orthopedagoog kan bijvoorbeeld met u een aantal gesprekken voeren om u verder op weg te helpen bij uw opvoedingsvragen. Daarnaast bieden wij regelmatig de opvoedcursus Opvoeden&Zo aan en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben wij een kindergroep waarin we thema s behandelen die helpen bij het verwerken van ervaringen met bijv. huiselijk geweld in de thuissituatie. Het kinder- en jeugdwerk valt niet onder Bureau Jeugdzorg. Indien nodig werken wij wel samen met instellingen zoals Bureau Jeugdzorg, Flexus jeugdplein, CJG, en de Riagg. In de eerste instantie proberen we eerst met u samen te kijken naar de mogelijkheden en oplossingen. 13

14 6. De cliënten aan het woord Mehtap (37): Ik ben naar Stichting Elckerlyc gekomen, omdat mijn man mij in de vorige opvang had gevonden. Ik heb eerst op de Crisisopvang gewoond en ben daarna doorgeplaatst naar de Vrouwenopvang. Ik vond het bij Stichting Elckerlyc beter, voelde mij beter begrepen. Mehtap is met haar zoon van zeven naar de opvang gekomen, omdat haar man geweld pleegde en haar psychisch onderdrukte. Haar zoon is hier getuige van geweest. In totaal heeft Mehtap twee jaar op de Vrouwenopvang gewoond. Ik kreeg 2x per week begeleiding. Ik ben met name geholpen op het gebied van de sociaal-psychische ondersteuning en het terugbrengen van regelmaat in mijn leven. Ook heb ik activiteiten gedaan om sterker te worden, zoals naar school gaan en activiteiten op het gebied van socialisering. Mijn begeleider heeft een programma opgesteld wat ik heb toegepast tijdens mijn verblijf op de Vrouwenopvang. Naast activiteiten voor mijzelf was er ook aandacht voor activiteiten met mijn kind. Tijdens mijn verblijf op de Vrouwenopvang heb ik geleerd om te verwerken wat wij hebben meegemaakt. Ik heb informatie gekregen en manieren geleerd hoe ik mijn kind en mijzelf kan beschermen tegen personen die ons kunnen schaden. Ik heb mij nooit eenzaam en alleen gevoeld in de opvang. Ik had het gevoel dat mijn begeleider achter of naast mij stond en voelde mij beschermd door de organisatie. Mijn verblijf in de opvang zou ik omschrijven als zwak, sterk en nog sterker. Ik ben erg dankbaar voor de begeleiding die ik heb gekregen. Mehtap heeft inmiddels een eigen huis en dit gaat goed. Voor het eerst in mijn leven heb ik iets voor mijzelf. Ik kan nu zelf beslissingen maken en word hierbij niet beïnvloed. Ook met mijn zoon gaat het goed, hij is gelukkig. In de toekomst wil ik nog beter Nederlands leren en nog sterker worden. In Turkije studeerde ik Pedagogiek. Zodra ik de Nederlands taal goed beheers, wil ik de opleiding hier voort zetten. Ook zou ik graag mensen in de Turkse gemeenschap willen helpen die in een soortgelijke situatie zitten. Ik zou hun graag willen vertellen waar ze hulp kunnen krijgen. Karin (27 jaar): Via een andere opvang ben ik bij Stichting Elckerlyc terecht gekomen. Ik kon niet langer thuis wonen vanwege problemen in mijn relatie. Ik kon niet in die opvang wonen en daarom zijn zij op zoek gegaan naar een plek voor mij en mijn twee kinderen. Binnen 2 weken kon ik op de Crisisopvang van Stichting Elckerlyc 14

15 terecht. Hier woon ik sinds april Toen ik in de opvang kwam wilde ik met name weten wat ik moest doen om een eigen huis te krijgen. Daarnaast wilde ik school en kinderopvang regelen voor mijn kinderen. Het was voor mij geen probleem om dingen zelf te regelen, omdat ik thuis ook veel zelf deed. Karin krijgt één keer per week individuele begeleiding van haar vaste begeleider op de Crisisopvang. Zij vertelt dat zij aan de hand van een begeleidingsplan aan de doelen werken die zij met haar begeleider heeft opgesteld. Waar we voornamelijk in de begeleiding aan hebben gewerkt is dat ik leerde hoe ik met mijn geld moest omgaan. Daarnaast heb ik mijzelf weer leren kennen in de afgelopen maanden. Door het maken van plannen en het opstellen van doelen heb ik mijzelf weer teruggevonden. Het zat wel allemaal in mijn hoofd, maar ik was het overzicht kwijt. Door de begeleiding en het maken van een plan van aanpak heb ik weer overzicht gekregen. Mijn begeleider vraagt mij in de gesprekken altijd hoe het gaat en hoe het met mijn kinderen gaat. Ik heb het gevoel dat ik alles bij mijn begeleider kan neerleggen. Ik was nooit zo n type die over zichzelf wilde vertellen, maar dat heb ik de afgelopen tijd wel geleerd. Doordat mijn begeleider bleef doorvragen, ging ik over dingen nadenken en kon ik er beter over praten. Ik hoefde niet langer een masker op te zetten. Gedurende mijn verblijf in de opvang heb ik geleerd om weer structuur te houden. Ook heb ik geleerd dat als iets niet gaat, het niet gaat. Niet alles hoeft meteen, maar kan soms ook wachten. Veel dingen wist ik wel, maar ik heb nu geleerd dat het ook anders kan. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste was, was dat ik de veiligheid van mijn kinderen kon waarborgen. Het is mij gelukt om dit vast te houden. Ik heb op dit moment goed contact met de vader van de kinderen en de bezoekregeling tussen vader en kinderen verloopt ook goed. Over haar toekomst vertelt Karin dat zij hoopt dat het blijft gaan zoals het nu gaat. Binnenkort wordt haar urgentie aangevraagd. Ik kijk ernaar uit om straks de kamers van mijn kinderen te kunnen inrichten en dat ieder weer een eigen plekje heeft in huis. Ik wil weer gaan werken en een auto die het blijft doen. Mijn verblijf binnen Stichting Elckerlyc is zeker een positieve ervaring voor mij en mijn kinderen geweest. Ik ben dichter bij mijn kinderen gekomen en heb ze beter leren kennen. Ook heb ik mijzelf teruggevonden. Ik weet weer wie ik ben en wat ik leuk vind. Het was soms moeilijk om zoveel verschillende mensen te ontmoeten en mijn kinderen daar aan bloot te stellen. Zij hoorden soms dingen die ik niet wilde dat ze zouden horen. Maar die mensen waren ook een afleiding voor mij. 15

16

elckerlyc productenboek

elckerlyc productenboek elckerlyc productenboek 2015 Introductie Stichting Elckerlyc is een professionele, HKZ gecertificeerde organisatie, die sinds 1979 opvang biedt aan dak- en thuislozen, die als gevolg van diverse problematiek,

Nadere informatie

Productenboek Org. Onderdeel Primair proces Proceseigenaar Manager Opvang en Begeleiding. Vastgesteld op 10-02-2014 EV / VD 15-12-2014

Productenboek Org. Onderdeel Primair proces Proceseigenaar Manager Opvang en Begeleiding. Vastgesteld op 10-02-2014 EV / VD 15-12-2014 Productenboek Org. Onderdeel Primair proces Proceseigenaar Manager Opvang en Begeleiding Versie Definitief Vastgesteld op 10-02-2014 EV / VD 15-12-2014 De cliënt centraal Bezoekadres: Schiedamseweg 34

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

Ambulant Arrangement Hulpverlening

Ambulant Arrangement Hulpverlening Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus Krachtige Vrouwen/Mannen Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus "Krachtige Vrouwen/Mannen" Voordat

Nadere informatie

Welkom bij Stek Jeugdhulp

Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Algemene informatie Ambulante hulpverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer,

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTBEHANDELING

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTBEHANDELING KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTBEHANDELING KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN Klachtenregeling Waarover kunt u een klacht indienen? NEOS ALS ORGANISATIE

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten informatie voor cliënten 2 Inhoud Welkom bij HVO-Querido 2 Welke zorg bieden wij 3 Opvang 3 Woonbegeleiding 3 Dagactiviteiten 3 Aanmelding en werkwijze 4 Hoe meld ik me aan? 4 Zorgprogramma 4 Zorgzwaartepakket

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Doen & laten. Ook voor u geldt l

Doen & laten. Ook voor u geldt l Doen & laten Ook voor u geldt l Doen & laten! l Herstel De Stichting Anton Constandse biedt herstelondersteuning. Dit betekent dat u kunt rekenen op ondersteuning die u helpt een zo optimaal mogelijk bestaan

Nadere informatie

Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader

Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader Conceptueel kader Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader Waarom een conceptueel kader OGGZ? Afbakening van OGGZ en bepaling van focus User Gedeelde visie

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk Privacy en Klachten Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 U kunt rekenen op vertrouwelijke hulpverlening U heeft een eerste gesprek gehad met een maatschappelijk werker van onze instelling.

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 signalering MEE Rotterdam Rijnmond Vastgesteld MO: Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 Protocol signaleren in SISA en risicoprofiel Pre ambule MEE Rotterdam Rijnmond is een dienstverlenende

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Wat werkt? Houvast Ontwikkeling van een bij dakloze jongeren passende interventie Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Prof. dr.

Wat werkt? Houvast Ontwikkeling van een bij dakloze jongeren passende interventie Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Prof. dr. Wat werkt? Houvast Ontwikkeling van een bij dakloze jongeren passende interventie Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Prof. dr. Judith Wolf Jongeren aan het woord Dit is juist volk dat het overleefd

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Thema s voor Ontwikkeltafel - Maatschappelijke Zorg

Thema s voor Ontwikkeltafel - Maatschappelijke Zorg Thema s voor Ontwikkeltafel - Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) Voor dit praatpapier is het rapport van de Commissie Dannenberg als basis genomen. In zijn nieuwe Visie

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier Aanleiding Veerkracht Kinderen vormen belangrijke groep in de vrouwenopvang In beleid en onderzoek kinderen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inleiding Ondanks dat Kinderopvang De 5 open, eerlijk en oprecht handelt en communiceert kan het toch zijn dat er ontevredenheid bij

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Centrum Veerkracht en Stabiliteit. Wat kan het centrum voor u betekenen?

Centrum Veerkracht en Stabiliteit. Wat kan het centrum voor u betekenen? Centrum Veerkracht en Stabiliteit Wat kan het centrum voor u betekenen? Welkom, Op dit moment gaat het niet zo goed met u. Door uw psychische klachten is uw dagelijkse leven verstoord en lukken de dagelijkse

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Samen doen wat nodig is!

Het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Samen doen wat nodig is! Het sociaal wijkteam bij u in de buurt Samen doen wat nodig is! Vragen die vaak gesteld worden aan het sociaal team: Het sociaal wijkteam Bij het sociaal wijkteam kunt u terecht met al uw vragen of zorgen.

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Uw privacy bij de gemeente Woerden

Uw privacy bij de gemeente Woerden Uw privacy bij de gemeente Woerden Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

DOSSIERVOERING & KLACHTEN

DOSSIERVOERING & KLACHTEN PRIVACY, WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, cliëntinformatie PRIVACY, XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello PRIVACYREGLEMENT Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello www.dekruimelkring.nl info@dekruimelkring.nl 1 1. Inleiding en verantwoording Peutercentrum De Kruimelkring gaat zorgvuldig om met privacy gegevens

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten

Klachtenregeling voor cliënten Klachtenregeling voor cliënten www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld.

Nadere informatie

MijnGastouderopvang. Klachtenregeling. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang. Versie

MijnGastouderopvang. Klachtenregeling. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang. Versie Klachtenregeling Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 23-10-2017 1 1. Algemeen Bij MijnGastouderopvang staan kinderen, ouders en gastouders centraal. Wij staan dan ook altijd open voor uw opmerkingen

Nadere informatie