Brochure Stichting Elckerlyc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Stichting Elckerlyc"

Transcriptie

1 Brochure Stichting Elckerlyc

2 Inhoud 1. Stichting Elckerlyc - in het kort Inleiding Toelating Wet- en regelgeving Stichting Elckerlyc Inleiding Visie Missie Werkgebied Kwaliteit Medewerkers Methodiek Clientenraad Klachtencommissie Meldcode en SISA Privacy Opvang Algemene Crisisopvang Vrouwenopvang Begeleid Wonen Begeleiding Kinder- en jeugdwerk De cliënten aan het woord

3 1. Stichting Elckerlyc - in het kort 1.1 Inleiding Wie om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet beschikt over een veilig thuis, is bij onze stichting aan het goede adres. Sinds 1978 biedt Stichting Elckerlyc diverse vormen van maatschappelijke- en vrouwenopvang en begeleiding aan mensen die in een crisissituatie verkeren en tijdelijk geen veilig thuis hebben. Onze stichting is een professionele organisatie, die zelfstandige woonruimte en begeleiding biedt aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Kernbegrippen hierbij zijn herstel van zelfstandigheid en verantwoordelijk burgerschap. De opvang en begeleiding duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Het herstel van uw zelfredzaamheid staat gedurende uw verblijf centraal. Ons team van professionele Ambulante begeleiders, Gastvrouwen en Beheerder ondersteunt u graag bij het hervinden van uw zelfredzaamheid. Herstellen doet u echter vooral zelf! 1.2 Toelating U kunt tijdelijk gebruik maken van onze woonvoorziening indien: Er passende woonruimte beschikbaar is; Het mogelijk is dat u binnen de door de Gemeente/Rijksoverheid bepaalde verblijfstermijnen uw zelfstandigheid kunt herstellen; U in staat bent zelfstandig invulling te geven aan uw algemeen dagelijkse levensverrichtingen (aankleden, wassen, eten/drinken, bewegen etc); U bereid bent actief en inzichtelijke te werken aan het herstel van uw zelfstandigheid en maandelijks een financiële bijdrage kan leveren in de verblijfskosten voor uw verblijf en de ontvangen begeleiding; U niet rolstoelafhankelijk bent. 1.3 Wet- en regelgeving Wij hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat indien na diverse gesprekken met u over de opvoeding 3

4 en de ontwikkeling van uw kinderen er zorgen blijven bestaan, wij hiervan melding doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Wij werken tevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat de gegevens die wij nodig hebben tijdens uw verblijf, op degelijke wijze en zorgvuldig verwerkt worden en dat u ten allen tijde uw gegevens kunt inzien of opvragen. Uitwisseling van uw gegevens met andere instanties gebeurt alleen met uw toestemming, of als: er een wettelijke verplichtingen is om specifieke informatie te delen (bijvoorbeeld een bevel hiertoe van een rechter); er sprake is van dreigend ernstig gevaar van uw gezondheid of van uw kinderen; uw belang of van een derde dit noodzakelijk maakt (een begeleider of andere cliënt loopt gevaar Onze medewerkers doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel van uw zelfstandigheid. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze ondersteuning. Als het niet lukt om dit met uw begeleider te bespreken kunt u een driegesprek aanvragen met uw begeleider en diens leidinggevende of is het mogelijk om uw onvrede met de cliëntenvertrouwenspersoon te bespreken of voor te leggen aan de Gemeenschappelijke Onafhankelijke Klachtencommissie. 4

5 2. Stichting Elckerlyc 2.1 Inleiding Stichting Elckerlyc is een professionele organisatie, die op maatschappelijk verantwoorde wijze een tijdelijk veilige leefomgeving en begeleiding biedt aan dakloze personen vanaf 18 jaar, die in een (acute) noodsituatie verkeren. Kernbegrippen bij deze ondersteuning zijn zelfstandigheid en verantwoordelijk burgerschap. De periode van opvang en begeleiding duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Onze stichting is in 1978 opgericht als Nood Opvang Centrum Vlaardingen en in 1989 vernoemd naar het historische pand Elckerlyc in Vlaardingen, waar in dat jaar het project Tijdelijk Wonen is gestart, een vervolg op de activiteiten van het NOC Vlaardingen. Onze naam verwijst echter ook naar een zinnespel opgetekend in 1495 waarin Elckerlyc in opdracht van God een pelgrimstocht moet afleggen en tijdens deze tocht in de steek wordt gelaten door zijn vrienden; geld, goederen, zelfkennis, schoonheid en wijsheid. Alleen zijn vriend de deugd wijkt niet van zijn zijde. De deugd wordt in dit spel omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Stichting Elckerlyc onderschrijft deze boodschap en onze medewerkers staan mensen in nood graag terzijde bij het hervinden van het goede in het leven. 2.2 Visie Alle mensen dienen een kans te krijgen om de eigen zelfstandigheid te herstellen en te behouden. 2.3 Missie Het zodanig opvangen en begeleiden van cliënten dat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben. 2.4 Werkgebied Stichting Elckerlyc is in Vlaardingen gehuisvest en heeft een bovenregionale functie in de Maatschappelijke Crisisopvang en Vrouwenopvang en een stedelijke functie in het Begeleid Wonen aanbod. 5

6 2.5 Kwaliteit Stichting Elckerlyc is een HKZ gecertificeerde organisatie. Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te optimaliseren. De tevredenheid van cliënten en medewerkers is voor ons uitgangspunt. 2.6 Medewerkers De functie van onze medewerkers is het ondersteunen van mensen bij hun herstel van zelfstandigheid. Dit betekent dat onze medewerkers bevoegd en bekwaam zijn voor de te verrichten werkzaamheden. Onze cliënten mogen van ons verwachten dat wij steeds de beste ondersteuning leveren bij het herstel van zelfstandigheid. 2.7 Methodiek Wij stellen de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze cliënten en diens omgeving centraal. Het is uw leven en wij ondersteunen graag bij het herstellen van uw zelfstandigheid, zodat u de regie over u eigen leven (weer) in handen krijgt. 2.8 Clientenraad Binnen Stichting Elckerlyc is er een Clientenraad aanwezig, die denkt en meepraat over zaken die voor u als cliënt van belang zijn en die de kwaliteit van de begeleiding verbeteren, maar behandelt geen individuele klachten. 2.9 Klachtencommissie Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel van uw zelfstandigheid. Toch kan het voorkomen dat u blijvend- ontevreden bent over onze begeleiding. Als u geprobeerd heeft om tot een oplossing te komen met uw begeleider en/of diens leidinggevende, maar het is niet gelukt, dan kunt uw klacht bespreken met de cliëntenvertrouwenspersoon of uw klacht voor leggen aan de Gemeenschappelijke Onafhankelijke Klachtencommissie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 6

7 2.10 Meldcode en SISA Wij werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat er melding wordt gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), wanneer er ernstige zorgen zijn omtrent de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren) en er geen of onvoldoende hulpverlening op gang komt. Bij plaatsing op een van onze voorzieningen worden uw kinderen verplicht geregistreerd in SISA. SISA is een signaleringssysteem dat staat voor SIgnaleren en Samenwerken. SISA brengt alleen organisaties samen die tegelijkertijd bij hetzelfde kind of jongere betrokken zijn, zodat er sneller samengewerkt kan worden. In SISA worden alleen naam, geboortedatum en geslacht van uw kind geregistreerd. Wanneer wij contact willen opnemen met andere betrokken instanties die in het systeem naar voren komen, zullen wij dit eerst met uw bepreken Privacy Tijdens uw verblijf worden uw gegevens geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat uw persoonsgegevens conform deze wet worden verwerkt. Uw gegevens worden alleen intern door de stichting gebruikt in het belang van uw begeleiding. Uitwisseling van uw gegevens met andere instanties gebeurt alleen met uw toestemming of als; er een wettelijke verplichtingen is om specifieke informatie te delen (bijvoorbeeld een bevel hiertoe van een rechter); er sprake is dreigend ernstig gevaar van uw gezondheid of van uw kinderen; uw belang of van een derde dit noodzakelijk maakt (als bijvoorbeeld een begeleider of andere cliënt gevaar loopt als gevolg van uw handelen.) U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. Na uw verblijf wordt u dossier afgesloten en na 5 jaar archivering in ons archief vernietigd, tenzij u een verzoek indient uw dossier eerder te vernietigen. 7

8 3. Opvang Stichting Elckerlyc biedt opvang en begeleiding aan mensen die in een crisissituatie verkeren en daardoor tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Om deze mensen te ondersteunen hebben wij een aantal woonvoorzieningen ter beschikking, zijnde: Crisisopvang, Vrouwenopvang en Begeleid Wonen. Voorwaarden voor verblijf in alle voorzieningen is de wil en motivatie van de cliënt om de problematische leefsituatie duurzaam te veranderen. Maken kinderen deel uit van deze leefsituatie, dan zijn zij van harte welkom en worden zij in de integrale ondersteuning op genomen. 3.1 Algemene Crisisopvang De Algemene Crisisopvang biedt een anoniem en veilig adres en is bedoeld om mensen die in een acute crisissituatie verkeren en geen onderdak hebben tijdelijk op te vangen en begeleiding te bieden. Zij krijgen direct ondersteuning tijdens de crisissituatie en worden op weg geholpen bij het vinden van de meest passende vervolgsituatie. Er is sprake van ambulante begeleiding op afspraak. Cliënten dragen naar rato bij in de kosten van verblijf en ondersteuning. Cliënten verblijven gedurende weken in een zelfstandige woonunit die voorzien is van woon/slaapruimte, keuken, badkamer en toilet. In het pand bevindt zich een kantoor waar de begeleiding van maandag t/m vrijdag van half negen s ochtends tot tien uur s avonds begeleiding aanwezig is. In het weekend is er begeleiding tot vijf uur s middags aanwezig. De Crisisopvang hanteert de volgende plaatsingscriteria: Er moet sprake zijn van een bedreigende of acute crisissituatie waardoor dakloosheid is ontstaan Cliënt wenst een verbetering in de eigen situatie en wil de problemen die deze situatie veroorzaken oplossen; U bent in staat om zelfstandig te wonen en te leven; U gaat akkoord met de inhoud van een verblijfsovereenkomst en deelt het adres van de opvang met het oog op de eigen en veiligheid van medebewoners, niet met derden; 8

9 U bent minimaal 18 jaar; Bij ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek of een verminderd verstandelijk niveau, wordt na de intake besloten of plaatsing elders is geïndiceerd. De woonruimtes zijn niet geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. 3.2 Vrouwenopvang De Vrouwenopvang biedt een geheim en veilig adres en is bedoeld om vrouwen vanaf 18 jaar die lichamelijk, geestelijk en/of seksueel mishandeld of bedreigd worden op te vangen en te begeleiden in een beschermde omgeving. Eventuele kinderen kunnen ook bij ons verblijven en vormen een integraal onderdeel van de ondersteuning. Cliënten verblijven gedurende zes tot uiterlijk negen maanden samen met één vrouw/kinderen in een daartoe ingerichte woning en delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes. De woningen zijn gesitueerd in verschillende wijken in Vlaardingen en worden gerouleerd, zodat de anonimiteit en veiligheid geborgd blijft. en zelfstandig kunnen wonen op een veilig adres. Het is van belang dat het adres door cliënten niet gedeeld wordt met externen. Er is sprake van ambulante begeleiding op afspraak. Alle cliënten dragen bij in de kosten van verblijf en begeleiding. De Vrouwenopvang hanteert de volgende plaatsingscriteria: De acute crisis is verholpen; Cliënt is in staat zelfstandig te wonen en te leven; Cliënt is gemotiveerd om te werken aan de gewenste verandering van de situatie; Cliënt gaat akkoord met de verblijfsovereenkomst en betalingsverplichting en deelt het adres van de voorziening, met het oog op de eigen en veiligheid van medebewoners, niet met derden; Cliënt is minimaal 18 jaar; Bij ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek of een verminderd verstandelijk niveau, wordt na de intake besloten of vrouwenopvang de best passende plaats voor de cliënt is; 9

10 plaatsing elders is geïndiceerd; De woonruimtes zijn niet geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. 3.3 Begeleid Wonen In de woonvoorziening Begeleid Wonen wordt tijdelijke huisvesting en begeleiding geboden aan inwoners van Vlaardingen die zonder onderdak zijn geraakt zijn en daardoor zelf tijdelijk niet (meer) in staat zijn zich zelfstandig in de maatschappij staande te houden. Cliënten van Begeleid Wonen krijgen maximaal 9 maanden een volledige ingerichte zelfstandige woonunit in bruikleen. Er is sprake van ambulante begeleiding. De kosten van het verblijf en ondersteuning worden in rekening gebracht bij de cliënt. Begeleid Wonen hanteert de volgende plaatsingscriteria: Cliënt is inwoner van Vlaardingen en beschikt door omstandigheden niet over een eigen woonruimte Cliënt is gemotiveerd om te werken aan de gewenste verandering van de situatie; Cliënt is in staat zelfstandig te wonen; Cliënt gaat akkoord met de verblijfsovereenkomst en betalingsverplichting; Cliënt beschikt over een eigen inkomen ; Cliënt is minimaal 18 jaar; Bij ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek of een verminderd verstandelijk niveau, wordt na de intake besloten of Begeleid wonen de meest passende plaats is voor de cliënt; De woonruimtes zijn niet geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. 10

11 4. Begeleiding U maakt tijdelijk gebruik van een van de hierboven genoemde voorzieningen en wij ondersteunen u graag bij uw herstelproces. In dit hoofdstuk informeren wij u over de werkwijze van ondersteuning. Herstel kan groei en ontwikkeling betekenen; herstel is niet dat u zonder problemen bent maar dat u met de problemen kunt omgaan of dat u daarbij blijvend geholpen wordt. Het belangrijkste is echter dat er een goede aansluiting komt tussen wat u kunt, wilt en wat uw omgeving u kan bieden maar ook wat uw omgeving van u vraagt. Wij zijn van mening dat herstel een proces is van vallen en opstaan, het verloopt voor iedereen anders. Herstel is uw eigen proces. Herstel is: Leven in veiligheid Een zingevend bestaan en hoop op perspectief in de toekomst Het (gezin-)leven zoveel als mogelijk zelf in handen hebben, De aanwezigheid van bestaansvoorwaarden zoals, inkomen, woonruimte en speelruimte voor uw kinderen. In verbinding staan met uw omgeving en anderen Gebruik maken van uw rechten tot zorg en andere ondersteunende instanties of instellingen. Vervullen van de daarbij behorende verplichtingen Een positieve identiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen Een volwaardig burger zijn in onze samenleving Onze begeleiders ondersteunen u graag en hanteren hiervoor een methodiek die gebaseerd is op het zogenaamde Krachtwerk. In deze begeleidingsmethodiek zijn er zes belangrijke principes: 1. U heeft het vermogen te herstellen, uw leven weer op te pakken en te veranderen 2. De focus ligt op uw eigen krachten en mogelijkheden 11

12 3. U heeft de regie over uw eigen begeleiding 4. De werkrelatie tussen u en uw begeleider(s) is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en enthousiasme, waarbij de relatie gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid 5. Er wordt gewerkt in uw omgeving samen met personen en instanties die u steunen. 6. In de samenleving zijn hulpbronnen aanwezig die door u benut kunnen worden. 12

13 5. kind- en jeugdwerk Kinderen zijn de toekomst en kwetsbaar, daarom hebben wij naast begeleiding voor u zelf ook aandacht voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren). Het kinder- en jeugdwerk is er voor u als ouder en voor uw kinderen. Wij ondersteunen u bij de opvoeding van uw kinderen en begeleiden uw kinderen bij het verwerken van gebeurtenissen in de thuissituatie. Ook in deze begeleiding gaan wij uit van uw krachten en mogelijkheden en die van uw kind. De begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Onze orthopedagoog kan bijvoorbeeld met u een aantal gesprekken voeren om u verder op weg te helpen bij uw opvoedingsvragen. Daarnaast bieden wij regelmatig de opvoedcursus Opvoeden&Zo aan en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben wij een kindergroep waarin we thema s behandelen die helpen bij het verwerken van ervaringen met bijv. huiselijk geweld in de thuissituatie. Het kinder- en jeugdwerk valt niet onder Bureau Jeugdzorg. Indien nodig werken wij wel samen met instellingen zoals Bureau Jeugdzorg, Flexus jeugdplein, CJG, en de Riagg. In de eerste instantie proberen we eerst met u samen te kijken naar de mogelijkheden en oplossingen. 13

14 6. De cliënten aan het woord Mehtap (37): Ik ben naar Stichting Elckerlyc gekomen, omdat mijn man mij in de vorige opvang had gevonden. Ik heb eerst op de Crisisopvang gewoond en ben daarna doorgeplaatst naar de Vrouwenopvang. Ik vond het bij Stichting Elckerlyc beter, voelde mij beter begrepen. Mehtap is met haar zoon van zeven naar de opvang gekomen, omdat haar man geweld pleegde en haar psychisch onderdrukte. Haar zoon is hier getuige van geweest. In totaal heeft Mehtap twee jaar op de Vrouwenopvang gewoond. Ik kreeg 2x per week begeleiding. Ik ben met name geholpen op het gebied van de sociaal-psychische ondersteuning en het terugbrengen van regelmaat in mijn leven. Ook heb ik activiteiten gedaan om sterker te worden, zoals naar school gaan en activiteiten op het gebied van socialisering. Mijn begeleider heeft een programma opgesteld wat ik heb toegepast tijdens mijn verblijf op de Vrouwenopvang. Naast activiteiten voor mijzelf was er ook aandacht voor activiteiten met mijn kind. Tijdens mijn verblijf op de Vrouwenopvang heb ik geleerd om te verwerken wat wij hebben meegemaakt. Ik heb informatie gekregen en manieren geleerd hoe ik mijn kind en mijzelf kan beschermen tegen personen die ons kunnen schaden. Ik heb mij nooit eenzaam en alleen gevoeld in de opvang. Ik had het gevoel dat mijn begeleider achter of naast mij stond en voelde mij beschermd door de organisatie. Mijn verblijf in de opvang zou ik omschrijven als zwak, sterk en nog sterker. Ik ben erg dankbaar voor de begeleiding die ik heb gekregen. Mehtap heeft inmiddels een eigen huis en dit gaat goed. Voor het eerst in mijn leven heb ik iets voor mijzelf. Ik kan nu zelf beslissingen maken en word hierbij niet beïnvloed. Ook met mijn zoon gaat het goed, hij is gelukkig. In de toekomst wil ik nog beter Nederlands leren en nog sterker worden. In Turkije studeerde ik Pedagogiek. Zodra ik de Nederlands taal goed beheers, wil ik de opleiding hier voort zetten. Ook zou ik graag mensen in de Turkse gemeenschap willen helpen die in een soortgelijke situatie zitten. Ik zou hun graag willen vertellen waar ze hulp kunnen krijgen. Karin (27 jaar): Via een andere opvang ben ik bij Stichting Elckerlyc terecht gekomen. Ik kon niet langer thuis wonen vanwege problemen in mijn relatie. Ik kon niet in die opvang wonen en daarom zijn zij op zoek gegaan naar een plek voor mij en mijn twee kinderen. Binnen 2 weken kon ik op de Crisisopvang van Stichting Elckerlyc 14

15 terecht. Hier woon ik sinds april Toen ik in de opvang kwam wilde ik met name weten wat ik moest doen om een eigen huis te krijgen. Daarnaast wilde ik school en kinderopvang regelen voor mijn kinderen. Het was voor mij geen probleem om dingen zelf te regelen, omdat ik thuis ook veel zelf deed. Karin krijgt één keer per week individuele begeleiding van haar vaste begeleider op de Crisisopvang. Zij vertelt dat zij aan de hand van een begeleidingsplan aan de doelen werken die zij met haar begeleider heeft opgesteld. Waar we voornamelijk in de begeleiding aan hebben gewerkt is dat ik leerde hoe ik met mijn geld moest omgaan. Daarnaast heb ik mijzelf weer leren kennen in de afgelopen maanden. Door het maken van plannen en het opstellen van doelen heb ik mijzelf weer teruggevonden. Het zat wel allemaal in mijn hoofd, maar ik was het overzicht kwijt. Door de begeleiding en het maken van een plan van aanpak heb ik weer overzicht gekregen. Mijn begeleider vraagt mij in de gesprekken altijd hoe het gaat en hoe het met mijn kinderen gaat. Ik heb het gevoel dat ik alles bij mijn begeleider kan neerleggen. Ik was nooit zo n type die over zichzelf wilde vertellen, maar dat heb ik de afgelopen tijd wel geleerd. Doordat mijn begeleider bleef doorvragen, ging ik over dingen nadenken en kon ik er beter over praten. Ik hoefde niet langer een masker op te zetten. Gedurende mijn verblijf in de opvang heb ik geleerd om weer structuur te houden. Ook heb ik geleerd dat als iets niet gaat, het niet gaat. Niet alles hoeft meteen, maar kan soms ook wachten. Veel dingen wist ik wel, maar ik heb nu geleerd dat het ook anders kan. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste was, was dat ik de veiligheid van mijn kinderen kon waarborgen. Het is mij gelukt om dit vast te houden. Ik heb op dit moment goed contact met de vader van de kinderen en de bezoekregeling tussen vader en kinderen verloopt ook goed. Over haar toekomst vertelt Karin dat zij hoopt dat het blijft gaan zoals het nu gaat. Binnenkort wordt haar urgentie aangevraagd. Ik kijk ernaar uit om straks de kamers van mijn kinderen te kunnen inrichten en dat ieder weer een eigen plekje heeft in huis. Ik wil weer gaan werken en een auto die het blijft doen. Mijn verblijf binnen Stichting Elckerlyc is zeker een positieve ervaring voor mij en mijn kinderen geweest. Ik ben dichter bij mijn kinderen gekomen en heb ze beter leren kennen. Ook heb ik mijzelf teruggevonden. Ik weet weer wie ik ben en wat ik leuk vind. Het was soms moeilijk om zoveel verschillende mensen te ontmoeten en mijn kinderen daar aan bloot te stellen. Zij hoorden soms dingen die ik niet wilde dat ze zouden horen. Maar die mensen waren ook een afleiding voor mij. 15

16

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Tilburg University Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie