Jaardocument 2010 Cordaan groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010 Cordaan groep"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens

2 Jaardocument 2010 Cordaan groep

3 Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving Jaarverslag Raad van Bestuur Jaarverslag Raad van Toezicht 15 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel, opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 27 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Verslag van de cliëntenraad Verslag van de ondernemingsraad 37 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteit ten aanzien van cliënten Klachten Toegankelijkheid en informatievoorziening Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van werk Kwaliteit van personeel Beschikbaarheid van personeel Personeelsomvang en opbouw Maatschappelijk beleid Op z n Cordaans ICT beleid Financieel beleid Algemeen Voltooiing van de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg Voldoen aan verscherpte eisen t.a.v. verantwoording en rechtmatigheid 65

5 4.9.4 Invoering van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP s) Noodzakelijke structurele resultaatsverbetering Vastgoedbeleid Treasury & Financiering Zorginkoop AO/IC Overige ontwikkelingen binnen het financiële werkveld binnen Cordaan 67 5 Financieel resultaat Algemeen Resultaat 2010 Cordaan Groep Kerngegevens Cordaan Groep Toelichting resultaat Opbrengsten AWBZ en productie Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Kosten Balanspositie Vermogensniveau, liquiditeit en rentabiliteit 79 Jaarrekening 2010 Stichting Cordaan 6 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 128

6

7 Maatschappelijk verslag 7

8

9 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voorwoord Hierbij bieden we u het jaardocument aan van de Stichting Cordaan Groep, dat is opgesteld conform het daartoe landelijk vastgestelde format. Dit jaardocument brengt de ontwikkelingen van Cordaangroep in beeld. Sectorspecifieke ontwikkelingen op het terrein van thuiszorg, verpleging en verzorging (V&V), verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de drie regio s van Cordaan. We sluiten af met een vooruitblik naar De jaarrekening is een vast onderdeel van dit jaardocument. Hierin wordt de financiële positie aan het eind van het jaar en financiële resultaat over 2010 toegelicht. Waar nodig wordt dit gesegmenteerd naar de sectoren weergegeven. We zijn er trots op wat er is bereikt in Er is door onze medewerkers heel hard gewerkt waardoor er veel positieve resultaten zijn gehaald, zowel in kwalitatief als in financieel opzicht. Ook hebben de voorbereidingen in 2010 het mogelijk gemaakt de juridische fusie met thuiszorg per 1 januari 2011 tot stand te brengen. Maar we zijn er nog niet. Ook in 2011 gaan we onverminderd voort om de kwaliteit van onze zorg, de leefbaarheid op onze locaties en de communicatie te verbeteren, zodat de cliënten van Cordaan zich nog beter thuis zullen voelen. Tot slot De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben grote waardering voor de inzet van alle medewerkers van Cordaan en Cordaan Thuiszorg voor de in 2010 bereikte resultaten en dankt hen daarvoor nadrukkelijk. Raad van Bestuur Stichting Cordaan Groep Raad van Toezicht Stichting Cordaan Groep Dhr. drs. E.W.C.M. Damen msm Voorzitter Raad van Bestuur Dhr. drs. E.A.R.J. Lohman Voorzitter Raad van Toezicht 9

10 1.1 Jaarverslag Raad van Bestuur In het jaarverslag van de Raad van Bestuur komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: Zorg dichtbij, de visie van Cordaan Belangrijke prioriteiten in 2010 Versterking directieniveau Uitbreiding Raad van Bestuur Juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg Onderzoek van de IGZ Verhuizing naar het Havengebouw Resultaten bedrijfsvoering Aansprakelijkheid Vooruitblik 2011 Deze onderwerpen worden hieronder verder uitgewerkt. Zorg dichtbij Cordaan staat dichtbij mensen. Dat is in één zin samengevat de visie van Cordaan. In de zorg gaat het om cliënten en hun familie en vrienden, begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. In de zorg gaat het daarom ook om de relatie tussen mensen. In en om de zorg is er veel in beweging. Verwachtingen van cliënten en familie veranderen en nieuwe initiatieven laten zien dat de zorg ook anders en beter kan. Tegelijkertijd is er sprake van zorgen: Hoe blijft de zorg betaalbaar? Mag er meer van burgers worden gevraagd? Kan het efficiënter? Cliënten, medewerkers en zorgorganisaties krijgen te maken met grote veranderingen. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het belangrijk dat Cordaan een heldere koers uitzet. Voor die visie op de toekomst kiest Cordaan een helder vertrekpunt. Cordaan is geworteld in de samenleving en is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd zorg nodig heeft. Ongeacht afkomst, leeftijd of beperking. Zo lang mogelijk bij cliënten thuis, in een woonomgeving waarin de menselijke maat centraal staat, als thuis. Cordaan biedt zorg en ondersteuning op het terrein van de thuiszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Cordaan is werkzaam in Amsterdam en Diemen, Zaandam, Nieuw Vennep, Huizen en Maartensdijk. Samen met huisartsen en andere organisaties in zorg en welzijn spant Cordaan zich ervoor in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dit om wat voor reden niet kan, biedt Cordaan een breed scala aan woonmogelijkheden, veelal direct in de buurt. Belangrijke prioriteiten in 2010 Voor 2010 zijn drie centrale doelstellingen geformuleerd, die Cordaanbreed als kapstok dienen waaraan alle acties en plannen worden opgehangen. Hieronder worden deze doelstellingen en de realisatie van deze doelstellingen nader uitgewerkt. 1. Kwaliteit voor de cliënt: verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat In 2010 zijn sectorprogramma s voorbereid op het terrein van verpleging en verzorging, Thuiszorg en VGZ/GGZ, gericht op de zorginhoudelijke ontwikkeling van de betreffende sectoren. Verder is een aantal 10

11 maatregelen genomen gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg, waaronder de invoering van het persoonlijk begeleiderschap in de V&V, de voorbereiding voor digitalisering van het persoonlijk plan, de uniformering van protocollen, de voorbereiding van het project De Werkvloer Centraal en het instellen van vakgroepen van behandelaars. Wij hebben de periodieke en gestandaardiseerde rapportage van kwaliteitsindicatoren (onder andere gericht op uitkomsten van zorg) en de klachtenprocedure verbeterd. Tevens is een externe Kwaliteitsraad ingesteld, ter advisering van de Raad van Bestuur, om er aan bij te dragen dat de ontwikkeling en borging van kwaliteit van zorg wordt verhoogd. 2. Samen werken in dialoog met elkaar en de cliënt: verbetering van de communicatie In 2010 is binnen alle sectoren hard gewerkt aan verbetering van de communicatie. Tussen medewerkers, maar vooral ook tussen medewerkers en cliënten. Communicatietraining is een vast onderdeel geworden van het MD-traject. Door het verspreiden van Kort Bericht, en later de totstandkoming van Cordaan Vandaag, wordt intern het nieuws van binnen en buiten de organisatie gedeeld. Tevens is gewerkt aan verbetering van de externe communicatie door in te zetten op een niet-defensieve, pro-actieve en positieve communicatiestrategie richting media en publiek. 3. Slim organiseren, zodat we het geld goed kunnen besteden: waar mogelijk, vereenvoudiging van werkprocessen en beperking van de overhead. De bedrijfsvoering is in 2010 verbeterd. Dit komt tot uiting in de resultaten van de Stichting Cordaan Groep. In dit kader is eind 2009 het programma Cordaan Koersvast gestart (als vervolg op Cordaan op Koers ) met de implementatie van een samenhangend pakket van structurele maatregelen gericht op terugdringen van het verzuim, capaciteitsmanagement, verbetering van de facilitaire dienstverlening, verbetering van de sturing op de zorgzwaartebekostiging en reductie van de overhead ten gunste van de primaire zorg. De vrijgekomen middelen worden in 2011 gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In 2011 wordt het Koersvast programma voortgezet met dezelfde aandachtsgebieden. Daarnaast hebben ter verbetering van de bedrijfsvoering trainingen plaatsgevonden voor de teammanagers om hen te ondersteunen in hun managementtaken, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Voor directeuren is met ditzelfde doel een leiderschapsprogramma ontwikkeld. Versterking directieniveau In 2010 is verder ingezet op versterking van de kwaliteit en de continuïteit van het directieniveau. Dit heeft geresulteerd in de versterking van de directievoering in de sector V&V, de directie in de regio s, met name in de regio Oost, en van de directie Financiën en ICT. Uitbreiding Raad van Bestuur De ambitie en omvang van Cordaan vraagt om een forse bestuurlijke inzet. Wegens het vertrek eind 2010 van de directeur Integratie, die tevens was belast met een aantal bestuurlijke taken, is begin 2010 door de Raad van Toezicht besloten om over te gaan tot werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In het profiel van dit lid is de nadruk gelegd op kennis en expertise van de kwaliteit van zorg. Op 1 oktober 2010 is dhr. drs. H. Kouwenhoven gestart als lid van de Raad van Bestuur. Elk van de drie leden van de Raad van Bestuur is sindsdien verantwoordelijk voor een van de drie regio s, en voor een van de drie sectoren van Cordaan. Juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg In 2008 is Cordaan bestuurlijk gefuseerd met Amsterdam Thuiszorg. Aan de besluitvorming met betrekking tot de bestuurlijke fusie lag een aantal overwegingen ten grondslag. De belangrijkste overweging was en is het waarborgen van de continuïteit van de thuiszorg voor Amsterdammers en werkgelegenheid voor de medewerkers van Amsterdam Thuiszorg. Daarnaast is thuiszorg van betekenis voor 11

12 de ontwikkeling van een samenhangend, kleinschalig, buurtgericht en innovatief aanbod voor cliënten die gedurende kortere of langere tijd op zorg zijn aangewezen. In 2009 en 2010 is verder gewerkt aan de integratie van beide organisaties. Daarbij heeft 2010 vooral in het licht gestaan van de voorbereiding van de juridische fusie. Om juridisch te kunnen fuseren moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit betroffen vooral positieve resultaten op de korte termijn en levensvatbaarheid van de organisatie op de lange termijn. De levensvatbaarheid wordt ondersteund door het oogsten van synergievoordelen van de fusie, waarbij het afstoten van kantoorlocaties van Cordaan Thuiszorg een belangrijk voordeel opgeleverd heeft. Inmiddels is gestart met de integratie van bedrijfsondersteunende onderdelen; er is o.a. gekozen voor een gezamenlijke verzuimaanpak met een nieuwe arbodienst en er is een begin gemaakt met de integratie van het backoffice proces. Dit zal verder worden uitgebreid in Tot slot is er gestart met de contouren van een kwaliteitsprogramma voor de thuiszorg voor de komende 3 jaar in samenhang met de visie van Cordaan. In november 2010 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, die op 1 januari 2011 is geformaliseerd. Onderzoek IGZ Cordaan is in 2010 een aantal malen in het nieuws geweest, waarbij media hebben bericht over een aantal incidenten in de zorg. In het najaar van 2010 heeft de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) regulier onderzoek gedaan bij Cordaan; specifiek bij woonvoorzieningen waar mogelijk een extra risico op onverantwoorde zorg kan ontstaan. In elk van de drie regio s van Cordaan zijn een verpleeghuis, een verzorgingshuis en twee woonlocaties voor verstandelijk gehandicapte cliënten bezocht. In totaal zijn 13 locaties onderzocht. De IGZ heeft het onderzoek toegespitst op de mate waarin risico s bestaan op gebieden als veiligheid, zelfbepaling en medezeggenschap, individuele zorgplanning, en deskundigheid van het personeel. Het onderzoek van de IGZ heeft voor Cordaan tot de conclusie geleid dat (1) veel zaken goed gaan, en (2) op sommige onderdelen risico s bestaan. Die risico s worden voortvarend aangepakt. De IGZ heeft in haar rapportage het vertrouwen uitgesproken dat Cordaan zich bewust is van geconstateerde risico s en voortvarend aan de slag is gegaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De maatregelen die Cordaan neemt op korte termijn hebben betrekking op verbetering van het methodisch handelen via o.a. het werken met protocollen en de communicatie met cliënten en verwanten. Het aantal persoonlijk begeleiders wordt uitgebreid. Voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat heeft Cordaan 15 miljoen aan de begroting voor 2011 toegevoegd. Dat geld gaat naar grootschalige en verouderde woonlocaties, zowel op het terrein van de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg. In 2011 zal de IGZ opnieuw een bezoek brengen aan de onderzochte locaties om de voortgang op de ingediende plannen van aanpak te beoordelen. Verhuizing centrale kantorenlocaties naar het Havengebouw: effectief, efficiënt en groen In het Havengebouw, naast het Centraal Station van Amsterdam, heeft Cordaan in 2010 een locatie gevonden, die voldoet aan de wensen die Cordaan had met betrekking tot een nieuwe centrale kantorenlocatie. De voordelen van het Havengebouw hebben voor Cordaan een organisatorisch, financieel en maatschappelijk karakter. Een belangrijk voordeel is dat nagenoeg alle centrale diensten op één locatie zijn ondergebracht, op een centrale locatie die uitstekend met openbaar vervoer te bereiken is. Deze keuze biedt mogelijkheden om op kosten te besparen. De te verwachten besparingen op jaarbasis worden geschat op ruim waarbij een onderscheid tussen de volgende elementen gemaakt kan worden: Besparing op huurkosten door terug te gaan van m 2 naar 7000 m 2 kantooroppervlak Besparing door doelmatige samenwerking en afstemming Besparing door vermindering van reisbewegingen tussen kantoren (reistijd en reiskosten) 12

13 Terugdringen van kosten autogebruik Besparing op energiekosten, schoonmaak, bewaking etc. Besparing in de kosten van distributie van post en andere stukken Vermindering kosten receptiefuncties Vanuit het medewerkerperspectief is daarnaast van belang dat door de verbeterde bereikbaarheid een vermindering van de reistijd van en naar huis gerealiseerd kan worden. Resultaten bedrijfsvoering Het resultaat op groepsniveau is met 2,3 miljoen verbeterd t.o.v van 0,3 miljoen naar 2,6 miljoen. Het resultaat van Cordaan wordt voor een belangrijk deel bepaald door het saldo van de resultaten van de twee hoofdentiteiten van de groep, Stichting Cordaan en Stichting Cordaan Thuiszorg. Het resultaat van Cordaan (exclusief Thuiszorg en overige entiteiten) komt in 2010 uit op een positief resultaat van 1,4 miljoen. Het resultaat van Cordaan is in hoge mate beïnvloed door het negatieve effect van de ZZP bekostiging op het resultaat ter grootte van ongeveer 6,5 miljoen. Gedurende 2010 is Cordaan er in geslaagd om de gevolgen van dit effect te beperken tot het genoemde resultaat. Het resultaat van Cordaan Thuiszorg bedraagt 1,0 miljoen positief. De verbetering van de resultaten vloeien voort uit: - synergie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg - strikte sturing op productiviteits- en effectiviteitsratio s - hogere tarieven ten opzichte van vorige jaren - resultaten uit ingezette ombuigingsacties en overheadreductie Vooruitblik 2011 De komende jaren staan de volgende speerpunten centraal, waaraan alle acties en plannen worden opgehangen: Het is van belang de basiszorg van Cordaan op een structureel hoger niveau te brengen. Iedere cliënt heeft in 2011 bij Cordaan een persoonlijk begeleider of zorgregisseur. Deze medewerker organiseert samen met de cliënt en zijn verwanten de zorg die op basis van de indicatie nodig is. Dat gebeurt aan de hand van een persoonlijk plan, gebaseerd op de indicatie en de daaraan verbonden ZZP financiering. De persoonlijk begeleider of zorgregisseur is vast aanspreekpunt voor de cliënt, voor verwanten en voor andere zorgverleners. Onze inspanningen zijn er op gericht om cliënten zich thuis te laten voelen. In hun eigen woning of in één van onze voorzieningen. Een tweede element is dat Cordaan zich de komende jaren sterk wil maken om de eigen kracht van cliënt en familie te versterken. Hierbij gaat het om het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten, zelfmanagement bij specifieke aandoeningen, ondersteunen van mantelzorgers en het vergroten van de inzet door vrijwilligers. Met de thuiszorg in huis maakt Cordaan de slag naar die wijkgerichte zorg: kleinschalig, met een menselijke maat. De realisatie van dit einddoel zal in een aantal stappen worden verwezenlijkt. Inmiddels zijn er teams gevormd die verbonden zijn aan de wijken. Het aantal kantoor- en managementfuncties zal worden verminderd ten gunste van medewerkers in de directe zorg. In 2011 worden verdere stappen gezet naar het realiseren van de zorg die we voor ogen hebben. De komende jaren zal Cordaan ook een krachtige (financiële impuls) geven aan de ontwikkeling van kleinschalige zorg en het vergroten van de leefbaarheid op de locaties. De specifieke maatregelen die Cordaan neemt in het kader van de leefbaarheid van de locaties en het woon/leefklimaat zijn vervat in het project Als Thuis. Deze maatregelen sluiten aan bij de visie op kleinschalig wonen: de zorg wordt rondom de cliënt vormgegeven in een herkenbare en huiselijke omgeving met een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor de cliënt. 13

14 In het jaar 2011 zullen wij de inzet van (zorg-)medewerkers nog beter afstemmen op de zorg van cliënten. De (administratieve) werkprocessen worden herijkt ter verbetering van de doelmatigheid in de zorg en de reductie in de formatie van de personeelsleden in de ondersteunende diensten. Tenslotte realiseren wij in navolging van de sectoren VGZ en GGZ in de sector V&V een 14-tal schaalverkleiningsprojecten. Daarnaast worden de laatste kleinschalige VGZ-locaties opgeleverd en vindt uitbreiding van het kleinschalige aanbod op het terrein van de GGZ plaats. De volgende kleinschalige woonvoorziening, waar zorg geleverd zal worden aan zowel ouderen, verstandelijk beperkten als mensen met psychiatrische problematiek zal in mei 2011 in Amsterdam West op de Laan van Spartaan worden geopend. 14

15 1.2 Jaarverslag Raad van Toezicht Onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties geven uitvoering aan publieke taken. De samenleving verwacht dat deze organisaties goed functioneren, doelmatig werken en actief inspelen op ontwikkelingen in de vraag naar producten en diensten. Raden van Toezicht vervullen binnen deze organisaties een essentiële functie. De samenleving heeft belang bij een goed functionerend en professioneel werkend toezicht. Het toezicht op organisaties in de semi-publieke sector staat om deze reden volop in de belangstelling. Het maatschappelijke debat onderstreept de eigen rol die toezichthouders bij deze organisaties hebben. De Raad van Toezicht van Cordaan legt expliciet verantwoording af over de wijze waarop het toezicht in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Ook dit jaar maakt het verslag van de Raad van Toezicht integraal deel uit van het document maatschappelijke verantwoording. Algemeen De toezichthoudende functie wordt binnen Cordaan uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad voert deze taak uit binnen het geheel aan principes en afspraken, zoals deze zich in het kader van de Zorgbrede Governancecode hebben ontwikkeld. Dit verslag sluit aan bij de functies zoals deze aan dit toezichthoudende orgaan zijn voorbehouden. De Raad van Toezicht is in 2010 zes maal bijeen geweest. Naast deze reguliere vergaderingen hebben thematische en strategische bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten in aanwezigheid van Raad van Bestuur en directie stonden in het teken van de visieen strategie-ontwikkeling, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid, de kwaliteit van zorg, de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, de bedrijfsvoering en de interne en externe informatievoorziening. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met de ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad Cordaan. In 2010 hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. K. Starreveld RA, en mevr. drs. T. van den Klinkenberg, lid Raad van Toezicht, afscheid genomen van Cordaan. Dit heeft plaatsgevonden conform het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht. Per 1 juli 2010 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter verwelkomd, dhr. drs. E.A.R.J. Lohman. Auditcommissies De Auditcommissie Financiën staat de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bij, bij de voorbereiding van de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. De directie Financiën en de externe accountant treden hierbij als adviseur op. Eind 2009 heeft de Raad van Toezicht, met het oog op versterking van haar zorginhoudelijke toezichtsrol, besloten de rol van de auditcommissie Zorg nader te concretiseren. Het doel van de auditcommissie Zorg is het houden van toezicht op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid. Met de versterking is beoogd dat de auditcommissie Zorg een vergelijkbare rol gaat spelen als de auditcommissie Financiën. Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur en een goed functionerend intern toezicht De ambitie en omvang van Cordaan vraagt om een forse bestuurlijke inzet. Wegens het vertrek eind 2010 van de directeur Integratie, die tevens was belast met een aantal bestuurlijke taken, is begin 2010 door de Raad van Toezicht besloten om over te gaan tot werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In het profiel van dit lid is de nadruk gelegd op kennis en expertise van de kwaliteit van zorg. Op 1 oktober 2010 is, na een zorgvuldige procedure, dhr. drs. H. Kouwenhoven gestart als lid van de Raad van Bestuur. Elk van de drie leden van de Raad van Bestuur is sindsdien verantwoordelijk voor een van de drie regio s, en voor een van de drie sectoren van Cordaan. 15

16 De auditcommissie Financiën heeft in 2010 vijf keer vergaderd. De commissie heeft, in aanwezigheid van de externe accountant, de managementletter in samenhang met aanpak verbeterpunten en de accountantsrapportage en de jaarrekening 2009 besproken. De werkzaamheden van de Auditcommissie Financiën stonden in belangrijke mate in het teken van de besluitvorming rond de juridische fusie, na de bestuurlijke fusie met Amsterdam Thuiszorg in In het bijzonder heeft de auditcommissie Financiën aandacht besteed aan: Resultaten van de kwartaalrapportages Inrichting van de financiële functie Besturingsinrichting en verscherping aansturing regio s in verband met taakstellingen en het realiseren van resultaten. Voortgang Cordaan Koersvast Scherp volgen van liquiditeit en solvabiliteit Cordaan Thuiszorg Advisering over juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg De auditcommissie Zorg is in 2010 drie maal bij elkaar geweest. Aan elke vergadering ging een bezoek aan een Cordaanlocatie vooraf. De auditcommissie Zorg heeft intensief gesproken over de ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid van Cordaan en over de ontwikkelingen binnen de V&V in het bijzonder. Aan de volgende onderwerpen heeft de Auditcommissie Zorg in 2010 aandacht besteed: Het inhoudelijk jaarplan 2010 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmetingen Sectorale kwaliteitsplannen Inspectiebezoeken aan Cordaan Ontwikkelingen binnen de Cordaanacademie Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur Het jaar 2010 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het de besluitvorming rond de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, op zowel inhoudelijk als financieel terrein. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief besluit over de juridische fusie in november Dit besluit is genomen aan de hand van: Businesscase Cordaan Thuiszorg Positieve halfjaarcijfers 2010 Cordaan Thuiszorg voorzien van een beoordelingsverklaring van de accountant Advies accountant Adviezen Ondernemingsraad, Onderdeelcommissie Cordaan Thuiszorg, Sectorale Cliëntenraad Cordaan Thuiszorg, Centrale Cliëntenraad Cordaan Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in 2010 in haar bijeenkomsten met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over het meerjarenbeleidsplan De gevoerde discussie zal in 2011 leiden tot een definitief meerjarenbeleidsplan. De Raad van Toezicht als werkgever De Raad van Toezicht is in haar honoreringsbeleid voor het bestuur voor 2010 overeengekomen dat geen variabele beloning zal worden toegekend en een verdere versobering van de arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden. Vanaf januari 2010 wordt de nieuwe code BBZ (Beloningscode in de Bestuurders Zorg) van de NVZD en NVTZ gehanteerd. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks gesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur over de honorering van de Raad van Bestuur. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaargesprekken (functioneringsgesprekken) met de individuele leden van de Raad van Bestuur. 16

17

18

19 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Stichting Cordaan Groep Postbus BC Amsterdam KvK Structuur van het concern Juridische structuur Cordaan is een fusieorganisatie met wortels in de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. De organisatie is ontstaan uit een juridische fusie tussen Stichting Verenigde Amstelhuizen en Stichting IJlanden (2005), Stichting AGO (2006) en een bestuurlijke fusie met Stichting Amsterdam Thuiszorg (2008). Het bestuur van Cordaan wordt gevormd door de Stichting Cordaan Groep. Onder bestuur van de Stichting Cordaan Groep vallen in 2010: Stichting Cordaan; Stichting Cordaan Thuiszorg Stichting Prisma Stichting Paramedische zorg Cordaan Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen Eben Haëzer te Amsterdam, opgericht 4 januari1999. In dit fonds zijn de gelden belegd van de verkoop van de woningen bij Eben Haëzer aan woningstichting Rochdale. Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen te Amsterdam, opgericht 4 januari In dit fonds zitten de gelden van de verkoop van de woningen van Osdorperhof aan woningstichting Rochdale. Stichting Cordaan Groep heeft een belang van 51 % in Trisvah Schoonzorg B.V., opgericht 3 juni 1998 Stichting Cordaan heeft een belang van 100 % in G.G. Bouwmanhuis B.V. (in 2010 opgeheven) Stichting Cordaan Thuiszorg is 100% aandeelhouder van Cordaan Thuisdiensten BV en Stichting Meer Bewegen voor Ouderen. 19

20 Stichting Cordaan Groep Stichting Cordaan Stichting Cordaan Thuiszorg Stichting Prisma Stichting Param. Zorg Cordaan Stichting Fonds VA EH Stichting Fonds VA BV Schoonzorg Cordaan Thuisdiensten BV Stichting Meer Bewegen Voor Ouderen Per 1 januari 2011 is de organisatiestructuur gewijzigd als gevolg van de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg. Besturingsmodel en organisatiestructuur Cordaan kent een Raad van Toezichtmodel met een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. Elk lid van de Raad van Bestuur is hierbij verantwoordelijk voor een regio en voor een sector. De sectoren van Cordaan zijn onderverdeeld in de regio s West, Midden en Oost. Elke regio wordt aangestuurd door een directieteam dat binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid. Ter ondersteuning van de regio s zijn Cordaan Zorgondersteuning en Cordaan Bedrijfsondersteuning ingericht. Het organogram van Cordaan ziet er schematisch als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur OR Centrale Cliëntenraad Communicatie Bestuursondersteuning Cordaan Zorgondersteuning en CSB Cordaan Cordaan Thuiszorg Regio Oost Regio Midden Regio West Thuisdiensten VV&B Stedelijke diensten V&V VGZ/GGZ V&V VGZ/GGZ V&V VGZ/GGZ Cordaan Bedrijfsonderstueuning Fin. & ICT, P&O, Huisv. & FZ, Cordaan Academie 20

21 Toelatingen De Stichting Cordaan levert AWBZ-brede zorg met de volgende toelatingen per sector. V&V VGZ GGZ Thuiszorg Persoonlijke Verzorging Ja Ja Ja Ja Verpleging Ja Ja Ja Ja Huishoudelijke Verzorging Ja Ja Ja Ja Ondersteunende Begeleiding Ja Ja Ja Ja Activerende begeleiding Ja Ja Ja Ja Behandeling Ja Ja Nee Nee Verblijf Ja Ja Ja Nee Medezeggenschap medewerkers Cordaan kent een Ondernemingsraad. Elke regio van Cordaan heeft een Onderdeelcommissie. Tot mei 2010 was er tevens nog een separate Onderdeelcommissie voor de sector Thuiszorg. Op concernniveau functioneert een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies zijn belast met de taken zoals deze door de Wet op de Ondernemingsraden en de op onze organisatie betrekking hebbende CAO s zijn neergelegd. De werkwijze is neergelegd in een huishoudelijk reglement. Medezeggenschap cliënten Cordaan kent in ieder verzorgings- en verpleeghuis een Cliëntenraad in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze cliëntenraden werken samen in de sectorale cliëntenraad V&V. Ook de GGZ heeft een eigen sectorale cliëntenraad. Daarnaast functioneren in de sector VGZ twee Cliëntenraden: de Cliëntenraad VGZ, die geheel uit cliënten met een verstandelijke beperking bestaat, en de sectorale cliëntenraad VGZ. Op diverse niveaus (wijk- en locatieraden) in de VGZ is overleg met vertegenwoordigers van cliënten en verwanten. Cordaan Thuiszorg kent eveneens een eigen sectorale cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad Cordaan geeft op concernniveau uitvoering aan de taken van de medezeggenschap cliënten. Een ambtelijk secretariaat ondersteunt de sectorale raden en de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast zijn er coaches voor cliënten met een verstandelijke beperking. In de begroting is het budget van de Cliëntenraad afzonderlijk weergegeven. Cordaan is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Gehandicaptenzorg en V&V. Tevens is Cordaan aangesloten bij de klachtencommissie van de SIGRA. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cordaan biedt (al dan niet in combinatie met verblijf) ondersteuning, zorg en dagbesteding in de sectoren: verpleging en verzorging (V&V) verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) thuiszorg geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 21

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie