Jaardocument 2010 Cordaan groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010 Cordaan groep"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens

2 Jaardocument 2010 Cordaan groep

3 Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving Jaarverslag Raad van Bestuur Jaarverslag Raad van Toezicht 15 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel, opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 27 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Verslag van de cliëntenraad Verslag van de ondernemingsraad 37 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteit ten aanzien van cliënten Klachten Toegankelijkheid en informatievoorziening Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van werk Kwaliteit van personeel Beschikbaarheid van personeel Personeelsomvang en opbouw Maatschappelijk beleid Op z n Cordaans ICT beleid Financieel beleid Algemeen Voltooiing van de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg Voldoen aan verscherpte eisen t.a.v. verantwoording en rechtmatigheid 65

5 4.9.4 Invoering van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP s) Noodzakelijke structurele resultaatsverbetering Vastgoedbeleid Treasury & Financiering Zorginkoop AO/IC Overige ontwikkelingen binnen het financiële werkveld binnen Cordaan 67 5 Financieel resultaat Algemeen Resultaat 2010 Cordaan Groep Kerngegevens Cordaan Groep Toelichting resultaat Opbrengsten AWBZ en productie Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Kosten Balanspositie Vermogensniveau, liquiditeit en rentabiliteit 79 Jaarrekening 2010 Stichting Cordaan 6 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 128

6

7 Maatschappelijk verslag 7

8

9 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voorwoord Hierbij bieden we u het jaardocument aan van de Stichting Cordaan Groep, dat is opgesteld conform het daartoe landelijk vastgestelde format. Dit jaardocument brengt de ontwikkelingen van Cordaangroep in beeld. Sectorspecifieke ontwikkelingen op het terrein van thuiszorg, verpleging en verzorging (V&V), verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de drie regio s van Cordaan. We sluiten af met een vooruitblik naar De jaarrekening is een vast onderdeel van dit jaardocument. Hierin wordt de financiële positie aan het eind van het jaar en financiële resultaat over 2010 toegelicht. Waar nodig wordt dit gesegmenteerd naar de sectoren weergegeven. We zijn er trots op wat er is bereikt in Er is door onze medewerkers heel hard gewerkt waardoor er veel positieve resultaten zijn gehaald, zowel in kwalitatief als in financieel opzicht. Ook hebben de voorbereidingen in 2010 het mogelijk gemaakt de juridische fusie met thuiszorg per 1 januari 2011 tot stand te brengen. Maar we zijn er nog niet. Ook in 2011 gaan we onverminderd voort om de kwaliteit van onze zorg, de leefbaarheid op onze locaties en de communicatie te verbeteren, zodat de cliënten van Cordaan zich nog beter thuis zullen voelen. Tot slot De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben grote waardering voor de inzet van alle medewerkers van Cordaan en Cordaan Thuiszorg voor de in 2010 bereikte resultaten en dankt hen daarvoor nadrukkelijk. Raad van Bestuur Stichting Cordaan Groep Raad van Toezicht Stichting Cordaan Groep Dhr. drs. E.W.C.M. Damen msm Voorzitter Raad van Bestuur Dhr. drs. E.A.R.J. Lohman Voorzitter Raad van Toezicht 9

10 1.1 Jaarverslag Raad van Bestuur In het jaarverslag van de Raad van Bestuur komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: Zorg dichtbij, de visie van Cordaan Belangrijke prioriteiten in 2010 Versterking directieniveau Uitbreiding Raad van Bestuur Juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg Onderzoek van de IGZ Verhuizing naar het Havengebouw Resultaten bedrijfsvoering Aansprakelijkheid Vooruitblik 2011 Deze onderwerpen worden hieronder verder uitgewerkt. Zorg dichtbij Cordaan staat dichtbij mensen. Dat is in één zin samengevat de visie van Cordaan. In de zorg gaat het om cliënten en hun familie en vrienden, begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. In de zorg gaat het daarom ook om de relatie tussen mensen. In en om de zorg is er veel in beweging. Verwachtingen van cliënten en familie veranderen en nieuwe initiatieven laten zien dat de zorg ook anders en beter kan. Tegelijkertijd is er sprake van zorgen: Hoe blijft de zorg betaalbaar? Mag er meer van burgers worden gevraagd? Kan het efficiënter? Cliënten, medewerkers en zorgorganisaties krijgen te maken met grote veranderingen. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het belangrijk dat Cordaan een heldere koers uitzet. Voor die visie op de toekomst kiest Cordaan een helder vertrekpunt. Cordaan is geworteld in de samenleving en is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd zorg nodig heeft. Ongeacht afkomst, leeftijd of beperking. Zo lang mogelijk bij cliënten thuis, in een woonomgeving waarin de menselijke maat centraal staat, als thuis. Cordaan biedt zorg en ondersteuning op het terrein van de thuiszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Cordaan is werkzaam in Amsterdam en Diemen, Zaandam, Nieuw Vennep, Huizen en Maartensdijk. Samen met huisartsen en andere organisaties in zorg en welzijn spant Cordaan zich ervoor in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dit om wat voor reden niet kan, biedt Cordaan een breed scala aan woonmogelijkheden, veelal direct in de buurt. Belangrijke prioriteiten in 2010 Voor 2010 zijn drie centrale doelstellingen geformuleerd, die Cordaanbreed als kapstok dienen waaraan alle acties en plannen worden opgehangen. Hieronder worden deze doelstellingen en de realisatie van deze doelstellingen nader uitgewerkt. 1. Kwaliteit voor de cliënt: verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat In 2010 zijn sectorprogramma s voorbereid op het terrein van verpleging en verzorging, Thuiszorg en VGZ/GGZ, gericht op de zorginhoudelijke ontwikkeling van de betreffende sectoren. Verder is een aantal 10

11 maatregelen genomen gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg, waaronder de invoering van het persoonlijk begeleiderschap in de V&V, de voorbereiding voor digitalisering van het persoonlijk plan, de uniformering van protocollen, de voorbereiding van het project De Werkvloer Centraal en het instellen van vakgroepen van behandelaars. Wij hebben de periodieke en gestandaardiseerde rapportage van kwaliteitsindicatoren (onder andere gericht op uitkomsten van zorg) en de klachtenprocedure verbeterd. Tevens is een externe Kwaliteitsraad ingesteld, ter advisering van de Raad van Bestuur, om er aan bij te dragen dat de ontwikkeling en borging van kwaliteit van zorg wordt verhoogd. 2. Samen werken in dialoog met elkaar en de cliënt: verbetering van de communicatie In 2010 is binnen alle sectoren hard gewerkt aan verbetering van de communicatie. Tussen medewerkers, maar vooral ook tussen medewerkers en cliënten. Communicatietraining is een vast onderdeel geworden van het MD-traject. Door het verspreiden van Kort Bericht, en later de totstandkoming van Cordaan Vandaag, wordt intern het nieuws van binnen en buiten de organisatie gedeeld. Tevens is gewerkt aan verbetering van de externe communicatie door in te zetten op een niet-defensieve, pro-actieve en positieve communicatiestrategie richting media en publiek. 3. Slim organiseren, zodat we het geld goed kunnen besteden: waar mogelijk, vereenvoudiging van werkprocessen en beperking van de overhead. De bedrijfsvoering is in 2010 verbeterd. Dit komt tot uiting in de resultaten van de Stichting Cordaan Groep. In dit kader is eind 2009 het programma Cordaan Koersvast gestart (als vervolg op Cordaan op Koers ) met de implementatie van een samenhangend pakket van structurele maatregelen gericht op terugdringen van het verzuim, capaciteitsmanagement, verbetering van de facilitaire dienstverlening, verbetering van de sturing op de zorgzwaartebekostiging en reductie van de overhead ten gunste van de primaire zorg. De vrijgekomen middelen worden in 2011 gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In 2011 wordt het Koersvast programma voortgezet met dezelfde aandachtsgebieden. Daarnaast hebben ter verbetering van de bedrijfsvoering trainingen plaatsgevonden voor de teammanagers om hen te ondersteunen in hun managementtaken, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Voor directeuren is met ditzelfde doel een leiderschapsprogramma ontwikkeld. Versterking directieniveau In 2010 is verder ingezet op versterking van de kwaliteit en de continuïteit van het directieniveau. Dit heeft geresulteerd in de versterking van de directievoering in de sector V&V, de directie in de regio s, met name in de regio Oost, en van de directie Financiën en ICT. Uitbreiding Raad van Bestuur De ambitie en omvang van Cordaan vraagt om een forse bestuurlijke inzet. Wegens het vertrek eind 2010 van de directeur Integratie, die tevens was belast met een aantal bestuurlijke taken, is begin 2010 door de Raad van Toezicht besloten om over te gaan tot werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In het profiel van dit lid is de nadruk gelegd op kennis en expertise van de kwaliteit van zorg. Op 1 oktober 2010 is dhr. drs. H. Kouwenhoven gestart als lid van de Raad van Bestuur. Elk van de drie leden van de Raad van Bestuur is sindsdien verantwoordelijk voor een van de drie regio s, en voor een van de drie sectoren van Cordaan. Juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg In 2008 is Cordaan bestuurlijk gefuseerd met Amsterdam Thuiszorg. Aan de besluitvorming met betrekking tot de bestuurlijke fusie lag een aantal overwegingen ten grondslag. De belangrijkste overweging was en is het waarborgen van de continuïteit van de thuiszorg voor Amsterdammers en werkgelegenheid voor de medewerkers van Amsterdam Thuiszorg. Daarnaast is thuiszorg van betekenis voor 11

12 de ontwikkeling van een samenhangend, kleinschalig, buurtgericht en innovatief aanbod voor cliënten die gedurende kortere of langere tijd op zorg zijn aangewezen. In 2009 en 2010 is verder gewerkt aan de integratie van beide organisaties. Daarbij heeft 2010 vooral in het licht gestaan van de voorbereiding van de juridische fusie. Om juridisch te kunnen fuseren moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit betroffen vooral positieve resultaten op de korte termijn en levensvatbaarheid van de organisatie op de lange termijn. De levensvatbaarheid wordt ondersteund door het oogsten van synergievoordelen van de fusie, waarbij het afstoten van kantoorlocaties van Cordaan Thuiszorg een belangrijk voordeel opgeleverd heeft. Inmiddels is gestart met de integratie van bedrijfsondersteunende onderdelen; er is o.a. gekozen voor een gezamenlijke verzuimaanpak met een nieuwe arbodienst en er is een begin gemaakt met de integratie van het backoffice proces. Dit zal verder worden uitgebreid in Tot slot is er gestart met de contouren van een kwaliteitsprogramma voor de thuiszorg voor de komende 3 jaar in samenhang met de visie van Cordaan. In november 2010 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, die op 1 januari 2011 is geformaliseerd. Onderzoek IGZ Cordaan is in 2010 een aantal malen in het nieuws geweest, waarbij media hebben bericht over een aantal incidenten in de zorg. In het najaar van 2010 heeft de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) regulier onderzoek gedaan bij Cordaan; specifiek bij woonvoorzieningen waar mogelijk een extra risico op onverantwoorde zorg kan ontstaan. In elk van de drie regio s van Cordaan zijn een verpleeghuis, een verzorgingshuis en twee woonlocaties voor verstandelijk gehandicapte cliënten bezocht. In totaal zijn 13 locaties onderzocht. De IGZ heeft het onderzoek toegespitst op de mate waarin risico s bestaan op gebieden als veiligheid, zelfbepaling en medezeggenschap, individuele zorgplanning, en deskundigheid van het personeel. Het onderzoek van de IGZ heeft voor Cordaan tot de conclusie geleid dat (1) veel zaken goed gaan, en (2) op sommige onderdelen risico s bestaan. Die risico s worden voortvarend aangepakt. De IGZ heeft in haar rapportage het vertrouwen uitgesproken dat Cordaan zich bewust is van geconstateerde risico s en voortvarend aan de slag is gegaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De maatregelen die Cordaan neemt op korte termijn hebben betrekking op verbetering van het methodisch handelen via o.a. het werken met protocollen en de communicatie met cliënten en verwanten. Het aantal persoonlijk begeleiders wordt uitgebreid. Voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat heeft Cordaan 15 miljoen aan de begroting voor 2011 toegevoegd. Dat geld gaat naar grootschalige en verouderde woonlocaties, zowel op het terrein van de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg. In 2011 zal de IGZ opnieuw een bezoek brengen aan de onderzochte locaties om de voortgang op de ingediende plannen van aanpak te beoordelen. Verhuizing centrale kantorenlocaties naar het Havengebouw: effectief, efficiënt en groen In het Havengebouw, naast het Centraal Station van Amsterdam, heeft Cordaan in 2010 een locatie gevonden, die voldoet aan de wensen die Cordaan had met betrekking tot een nieuwe centrale kantorenlocatie. De voordelen van het Havengebouw hebben voor Cordaan een organisatorisch, financieel en maatschappelijk karakter. Een belangrijk voordeel is dat nagenoeg alle centrale diensten op één locatie zijn ondergebracht, op een centrale locatie die uitstekend met openbaar vervoer te bereiken is. Deze keuze biedt mogelijkheden om op kosten te besparen. De te verwachten besparingen op jaarbasis worden geschat op ruim waarbij een onderscheid tussen de volgende elementen gemaakt kan worden: Besparing op huurkosten door terug te gaan van m 2 naar 7000 m 2 kantooroppervlak Besparing door doelmatige samenwerking en afstemming Besparing door vermindering van reisbewegingen tussen kantoren (reistijd en reiskosten) 12

13 Terugdringen van kosten autogebruik Besparing op energiekosten, schoonmaak, bewaking etc. Besparing in de kosten van distributie van post en andere stukken Vermindering kosten receptiefuncties Vanuit het medewerkerperspectief is daarnaast van belang dat door de verbeterde bereikbaarheid een vermindering van de reistijd van en naar huis gerealiseerd kan worden. Resultaten bedrijfsvoering Het resultaat op groepsniveau is met 2,3 miljoen verbeterd t.o.v van 0,3 miljoen naar 2,6 miljoen. Het resultaat van Cordaan wordt voor een belangrijk deel bepaald door het saldo van de resultaten van de twee hoofdentiteiten van de groep, Stichting Cordaan en Stichting Cordaan Thuiszorg. Het resultaat van Cordaan (exclusief Thuiszorg en overige entiteiten) komt in 2010 uit op een positief resultaat van 1,4 miljoen. Het resultaat van Cordaan is in hoge mate beïnvloed door het negatieve effect van de ZZP bekostiging op het resultaat ter grootte van ongeveer 6,5 miljoen. Gedurende 2010 is Cordaan er in geslaagd om de gevolgen van dit effect te beperken tot het genoemde resultaat. Het resultaat van Cordaan Thuiszorg bedraagt 1,0 miljoen positief. De verbetering van de resultaten vloeien voort uit: - synergie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg - strikte sturing op productiviteits- en effectiviteitsratio s - hogere tarieven ten opzichte van vorige jaren - resultaten uit ingezette ombuigingsacties en overheadreductie Vooruitblik 2011 De komende jaren staan de volgende speerpunten centraal, waaraan alle acties en plannen worden opgehangen: Het is van belang de basiszorg van Cordaan op een structureel hoger niveau te brengen. Iedere cliënt heeft in 2011 bij Cordaan een persoonlijk begeleider of zorgregisseur. Deze medewerker organiseert samen met de cliënt en zijn verwanten de zorg die op basis van de indicatie nodig is. Dat gebeurt aan de hand van een persoonlijk plan, gebaseerd op de indicatie en de daaraan verbonden ZZP financiering. De persoonlijk begeleider of zorgregisseur is vast aanspreekpunt voor de cliënt, voor verwanten en voor andere zorgverleners. Onze inspanningen zijn er op gericht om cliënten zich thuis te laten voelen. In hun eigen woning of in één van onze voorzieningen. Een tweede element is dat Cordaan zich de komende jaren sterk wil maken om de eigen kracht van cliënt en familie te versterken. Hierbij gaat het om het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten, zelfmanagement bij specifieke aandoeningen, ondersteunen van mantelzorgers en het vergroten van de inzet door vrijwilligers. Met de thuiszorg in huis maakt Cordaan de slag naar die wijkgerichte zorg: kleinschalig, met een menselijke maat. De realisatie van dit einddoel zal in een aantal stappen worden verwezenlijkt. Inmiddels zijn er teams gevormd die verbonden zijn aan de wijken. Het aantal kantoor- en managementfuncties zal worden verminderd ten gunste van medewerkers in de directe zorg. In 2011 worden verdere stappen gezet naar het realiseren van de zorg die we voor ogen hebben. De komende jaren zal Cordaan ook een krachtige (financiële impuls) geven aan de ontwikkeling van kleinschalige zorg en het vergroten van de leefbaarheid op de locaties. De specifieke maatregelen die Cordaan neemt in het kader van de leefbaarheid van de locaties en het woon/leefklimaat zijn vervat in het project Als Thuis. Deze maatregelen sluiten aan bij de visie op kleinschalig wonen: de zorg wordt rondom de cliënt vormgegeven in een herkenbare en huiselijke omgeving met een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor de cliënt. 13

14 In het jaar 2011 zullen wij de inzet van (zorg-)medewerkers nog beter afstemmen op de zorg van cliënten. De (administratieve) werkprocessen worden herijkt ter verbetering van de doelmatigheid in de zorg en de reductie in de formatie van de personeelsleden in de ondersteunende diensten. Tenslotte realiseren wij in navolging van de sectoren VGZ en GGZ in de sector V&V een 14-tal schaalverkleiningsprojecten. Daarnaast worden de laatste kleinschalige VGZ-locaties opgeleverd en vindt uitbreiding van het kleinschalige aanbod op het terrein van de GGZ plaats. De volgende kleinschalige woonvoorziening, waar zorg geleverd zal worden aan zowel ouderen, verstandelijk beperkten als mensen met psychiatrische problematiek zal in mei 2011 in Amsterdam West op de Laan van Spartaan worden geopend. 14

15 1.2 Jaarverslag Raad van Toezicht Onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties geven uitvoering aan publieke taken. De samenleving verwacht dat deze organisaties goed functioneren, doelmatig werken en actief inspelen op ontwikkelingen in de vraag naar producten en diensten. Raden van Toezicht vervullen binnen deze organisaties een essentiële functie. De samenleving heeft belang bij een goed functionerend en professioneel werkend toezicht. Het toezicht op organisaties in de semi-publieke sector staat om deze reden volop in de belangstelling. Het maatschappelijke debat onderstreept de eigen rol die toezichthouders bij deze organisaties hebben. De Raad van Toezicht van Cordaan legt expliciet verantwoording af over de wijze waarop het toezicht in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Ook dit jaar maakt het verslag van de Raad van Toezicht integraal deel uit van het document maatschappelijke verantwoording. Algemeen De toezichthoudende functie wordt binnen Cordaan uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad voert deze taak uit binnen het geheel aan principes en afspraken, zoals deze zich in het kader van de Zorgbrede Governancecode hebben ontwikkeld. Dit verslag sluit aan bij de functies zoals deze aan dit toezichthoudende orgaan zijn voorbehouden. De Raad van Toezicht is in 2010 zes maal bijeen geweest. Naast deze reguliere vergaderingen hebben thematische en strategische bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten in aanwezigheid van Raad van Bestuur en directie stonden in het teken van de visieen strategie-ontwikkeling, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid, de kwaliteit van zorg, de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, de bedrijfsvoering en de interne en externe informatievoorziening. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met de ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad Cordaan. In 2010 hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. K. Starreveld RA, en mevr. drs. T. van den Klinkenberg, lid Raad van Toezicht, afscheid genomen van Cordaan. Dit heeft plaatsgevonden conform het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht. Per 1 juli 2010 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter verwelkomd, dhr. drs. E.A.R.J. Lohman. Auditcommissies De Auditcommissie Financiën staat de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bij, bij de voorbereiding van de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. De directie Financiën en de externe accountant treden hierbij als adviseur op. Eind 2009 heeft de Raad van Toezicht, met het oog op versterking van haar zorginhoudelijke toezichtsrol, besloten de rol van de auditcommissie Zorg nader te concretiseren. Het doel van de auditcommissie Zorg is het houden van toezicht op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid. Met de versterking is beoogd dat de auditcommissie Zorg een vergelijkbare rol gaat spelen als de auditcommissie Financiën. Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur en een goed functionerend intern toezicht De ambitie en omvang van Cordaan vraagt om een forse bestuurlijke inzet. Wegens het vertrek eind 2010 van de directeur Integratie, die tevens was belast met een aantal bestuurlijke taken, is begin 2010 door de Raad van Toezicht besloten om over te gaan tot werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In het profiel van dit lid is de nadruk gelegd op kennis en expertise van de kwaliteit van zorg. Op 1 oktober 2010 is, na een zorgvuldige procedure, dhr. drs. H. Kouwenhoven gestart als lid van de Raad van Bestuur. Elk van de drie leden van de Raad van Bestuur is sindsdien verantwoordelijk voor een van de drie regio s, en voor een van de drie sectoren van Cordaan. 15

16 De auditcommissie Financiën heeft in 2010 vijf keer vergaderd. De commissie heeft, in aanwezigheid van de externe accountant, de managementletter in samenhang met aanpak verbeterpunten en de accountantsrapportage en de jaarrekening 2009 besproken. De werkzaamheden van de Auditcommissie Financiën stonden in belangrijke mate in het teken van de besluitvorming rond de juridische fusie, na de bestuurlijke fusie met Amsterdam Thuiszorg in In het bijzonder heeft de auditcommissie Financiën aandacht besteed aan: Resultaten van de kwartaalrapportages Inrichting van de financiële functie Besturingsinrichting en verscherping aansturing regio s in verband met taakstellingen en het realiseren van resultaten. Voortgang Cordaan Koersvast Scherp volgen van liquiditeit en solvabiliteit Cordaan Thuiszorg Advisering over juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg De auditcommissie Zorg is in 2010 drie maal bij elkaar geweest. Aan elke vergadering ging een bezoek aan een Cordaanlocatie vooraf. De auditcommissie Zorg heeft intensief gesproken over de ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid van Cordaan en over de ontwikkelingen binnen de V&V in het bijzonder. Aan de volgende onderwerpen heeft de Auditcommissie Zorg in 2010 aandacht besteed: Het inhoudelijk jaarplan 2010 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmetingen Sectorale kwaliteitsplannen Inspectiebezoeken aan Cordaan Ontwikkelingen binnen de Cordaanacademie Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur Het jaar 2010 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het de besluitvorming rond de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, op zowel inhoudelijk als financieel terrein. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief besluit over de juridische fusie in november Dit besluit is genomen aan de hand van: Businesscase Cordaan Thuiszorg Positieve halfjaarcijfers 2010 Cordaan Thuiszorg voorzien van een beoordelingsverklaring van de accountant Advies accountant Adviezen Ondernemingsraad, Onderdeelcommissie Cordaan Thuiszorg, Sectorale Cliëntenraad Cordaan Thuiszorg, Centrale Cliëntenraad Cordaan Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in 2010 in haar bijeenkomsten met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over het meerjarenbeleidsplan De gevoerde discussie zal in 2011 leiden tot een definitief meerjarenbeleidsplan. De Raad van Toezicht als werkgever De Raad van Toezicht is in haar honoreringsbeleid voor het bestuur voor 2010 overeengekomen dat geen variabele beloning zal worden toegekend en een verdere versobering van de arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden. Vanaf januari 2010 wordt de nieuwe code BBZ (Beloningscode in de Bestuurders Zorg) van de NVZD en NVTZ gehanteerd. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks gesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur over de honorering van de Raad van Bestuur. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaargesprekken (functioneringsgesprekken) met de individuele leden van de Raad van Bestuur. 16

17

18

19 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Stichting Cordaan Groep Postbus BC Amsterdam KvK Structuur van het concern Juridische structuur Cordaan is een fusieorganisatie met wortels in de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. De organisatie is ontstaan uit een juridische fusie tussen Stichting Verenigde Amstelhuizen en Stichting IJlanden (2005), Stichting AGO (2006) en een bestuurlijke fusie met Stichting Amsterdam Thuiszorg (2008). Het bestuur van Cordaan wordt gevormd door de Stichting Cordaan Groep. Onder bestuur van de Stichting Cordaan Groep vallen in 2010: Stichting Cordaan; Stichting Cordaan Thuiszorg Stichting Prisma Stichting Paramedische zorg Cordaan Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen Eben Haëzer te Amsterdam, opgericht 4 januari1999. In dit fonds zijn de gelden belegd van de verkoop van de woningen bij Eben Haëzer aan woningstichting Rochdale. Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen te Amsterdam, opgericht 4 januari In dit fonds zitten de gelden van de verkoop van de woningen van Osdorperhof aan woningstichting Rochdale. Stichting Cordaan Groep heeft een belang van 51 % in Trisvah Schoonzorg B.V., opgericht 3 juni 1998 Stichting Cordaan heeft een belang van 100 % in G.G. Bouwmanhuis B.V. (in 2010 opgeheven) Stichting Cordaan Thuiszorg is 100% aandeelhouder van Cordaan Thuisdiensten BV en Stichting Meer Bewegen voor Ouderen. 19

20 Stichting Cordaan Groep Stichting Cordaan Stichting Cordaan Thuiszorg Stichting Prisma Stichting Param. Zorg Cordaan Stichting Fonds VA EH Stichting Fonds VA BV Schoonzorg Cordaan Thuisdiensten BV Stichting Meer Bewegen Voor Ouderen Per 1 januari 2011 is de organisatiestructuur gewijzigd als gevolg van de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg. Besturingsmodel en organisatiestructuur Cordaan kent een Raad van Toezichtmodel met een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. Elk lid van de Raad van Bestuur is hierbij verantwoordelijk voor een regio en voor een sector. De sectoren van Cordaan zijn onderverdeeld in de regio s West, Midden en Oost. Elke regio wordt aangestuurd door een directieteam dat binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid. Ter ondersteuning van de regio s zijn Cordaan Zorgondersteuning en Cordaan Bedrijfsondersteuning ingericht. Het organogram van Cordaan ziet er schematisch als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur OR Centrale Cliëntenraad Communicatie Bestuursondersteuning Cordaan Zorgondersteuning en CSB Cordaan Cordaan Thuiszorg Regio Oost Regio Midden Regio West Thuisdiensten VV&B Stedelijke diensten V&V VGZ/GGZ V&V VGZ/GGZ V&V VGZ/GGZ Cordaan Bedrijfsonderstueuning Fin. & ICT, P&O, Huisv. & FZ, Cordaan Academie 20

21 Toelatingen De Stichting Cordaan levert AWBZ-brede zorg met de volgende toelatingen per sector. V&V VGZ GGZ Thuiszorg Persoonlijke Verzorging Ja Ja Ja Ja Verpleging Ja Ja Ja Ja Huishoudelijke Verzorging Ja Ja Ja Ja Ondersteunende Begeleiding Ja Ja Ja Ja Activerende begeleiding Ja Ja Ja Ja Behandeling Ja Ja Nee Nee Verblijf Ja Ja Ja Nee Medezeggenschap medewerkers Cordaan kent een Ondernemingsraad. Elke regio van Cordaan heeft een Onderdeelcommissie. Tot mei 2010 was er tevens nog een separate Onderdeelcommissie voor de sector Thuiszorg. Op concernniveau functioneert een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies zijn belast met de taken zoals deze door de Wet op de Ondernemingsraden en de op onze organisatie betrekking hebbende CAO s zijn neergelegd. De werkwijze is neergelegd in een huishoudelijk reglement. Medezeggenschap cliënten Cordaan kent in ieder verzorgings- en verpleeghuis een Cliëntenraad in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze cliëntenraden werken samen in de sectorale cliëntenraad V&V. Ook de GGZ heeft een eigen sectorale cliëntenraad. Daarnaast functioneren in de sector VGZ twee Cliëntenraden: de Cliëntenraad VGZ, die geheel uit cliënten met een verstandelijke beperking bestaat, en de sectorale cliëntenraad VGZ. Op diverse niveaus (wijk- en locatieraden) in de VGZ is overleg met vertegenwoordigers van cliënten en verwanten. Cordaan Thuiszorg kent eveneens een eigen sectorale cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad Cordaan geeft op concernniveau uitvoering aan de taken van de medezeggenschap cliënten. Een ambtelijk secretariaat ondersteunt de sectorale raden en de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast zijn er coaches voor cliënten met een verstandelijke beperking. In de begroting is het budget van de Cliëntenraad afzonderlijk weergegeven. Cordaan is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Gehandicaptenzorg en V&V. Tevens is Cordaan aangesloten bij de klachtencommissie van de SIGRA. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cordaan biedt (al dan niet in combinatie met verblijf) ondersteuning, zorg en dagbesteding in de sectoren: verpleging en verzorging (V&V) verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) thuiszorg geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 21

Jaardocument 2009. Cordaan groep

Jaardocument 2009. Cordaan groep Jaardocument 2009 Cordaan groep 1 2 Jaardocument 2009 Maatschappelijke verantwoording 3 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1.0 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad van Bestuur

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets. Directeur Thuiszorg Regio West. Profielschets Directeur Thuiszorg Regio West 1

Profielschets. Directeur Thuiszorg Regio West. Profielschets Directeur Thuiszorg Regio West 1 Profielschets Directeur Thuiszorg Regio West Profielschets Directeur Thuiszorg Regio West 1 Inhoudsopgave Profielschets Directeur Thuiszorg Regio West 1. Over Cordaan Kerncijfers De vier sectoren De organisatiestructuur

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 18 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19

JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 18 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19 Inhoudsopgave JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 18 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19 2.1 Algemene gegevens 21 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Cordaan groep

Jaardocument 2008. Cordaan groep Jaardocument 2008 Cordaan groep 1 2 Jaardocument 2008 Maatschappelijke verantwoording 3 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1 Jaarverslag Raad van Bestuur 7 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 14 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie in en voor Den Haag

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017 Profiel lid van de Raad van Toezicht Catharina Stichting d.d. 7 juli 2017 Profiel Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie met haar wortels in westelijk Voorne-Putten. De wortels

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 INHOUD 1 Voorwoord 3 2 Organisatie 4 3 Medezeggenschap 5 4 Beleid 6 1 Voorwoord 2015 is het jaar geweest waarin grote slagen zijn

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Zorg dichtbij. De visie van Cordaan

Zorg dichtbij. De visie van Cordaan Zorg dichtbij De visie van Cordaan Inhoud Woord vooraf 3 Cordaan in de samenleving 4 Visie op zorg 6 De cliënt van straks 8 Veranderende rol van cliënt en familie 9 Wijkgericht 11 Krachten bundelen 13

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo 1 3Jaarrekening 2014 Stichting Zorggroep NW-Veluwe Putterweg 3 3851 GA Ermelo 1 3Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe INHOUDSOPGAVE Pagina 10.1 Geconsolideerde jaarrekening 10.1.1 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Directieverslag 2016 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2016 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2016 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2017 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager Siloah Rijssen Wonen. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Locatiemanager Siloah Rijssen Wonen. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Agathos 2013. Pagina 2 van 8

Agathos 2013. Pagina 2 van 8 2013 Pagina 2 van 8 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Agathos Thuiszorg Adres Wormerhoek 14-G Postcode 2905 TX Plaats Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie