Jaardocument 2010 Cordaan groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010 Cordaan groep"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens

2 Jaardocument 2010 Cordaan groep

3 Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving Jaarverslag Raad van Bestuur Jaarverslag Raad van Toezicht 15 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel, opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 27 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Verslag van de cliëntenraad Verslag van de ondernemingsraad 37 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteit ten aanzien van cliënten Klachten Toegankelijkheid en informatievoorziening Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van werk Kwaliteit van personeel Beschikbaarheid van personeel Personeelsomvang en opbouw Maatschappelijk beleid Op z n Cordaans ICT beleid Financieel beleid Algemeen Voltooiing van de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg Voldoen aan verscherpte eisen t.a.v. verantwoording en rechtmatigheid 65

5 4.9.4 Invoering van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP s) Noodzakelijke structurele resultaatsverbetering Vastgoedbeleid Treasury & Financiering Zorginkoop AO/IC Overige ontwikkelingen binnen het financiële werkveld binnen Cordaan 67 5 Financieel resultaat Algemeen Resultaat 2010 Cordaan Groep Kerngegevens Cordaan Groep Toelichting resultaat Opbrengsten AWBZ en productie Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Kosten Balanspositie Vermogensniveau, liquiditeit en rentabiliteit 79 Jaarrekening 2010 Stichting Cordaan 6 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 128

6

7 Maatschappelijk verslag 7

8

9 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voorwoord Hierbij bieden we u het jaardocument aan van de Stichting Cordaan Groep, dat is opgesteld conform het daartoe landelijk vastgestelde format. Dit jaardocument brengt de ontwikkelingen van Cordaangroep in beeld. Sectorspecifieke ontwikkelingen op het terrein van thuiszorg, verpleging en verzorging (V&V), verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de drie regio s van Cordaan. We sluiten af met een vooruitblik naar De jaarrekening is een vast onderdeel van dit jaardocument. Hierin wordt de financiële positie aan het eind van het jaar en financiële resultaat over 2010 toegelicht. Waar nodig wordt dit gesegmenteerd naar de sectoren weergegeven. We zijn er trots op wat er is bereikt in Er is door onze medewerkers heel hard gewerkt waardoor er veel positieve resultaten zijn gehaald, zowel in kwalitatief als in financieel opzicht. Ook hebben de voorbereidingen in 2010 het mogelijk gemaakt de juridische fusie met thuiszorg per 1 januari 2011 tot stand te brengen. Maar we zijn er nog niet. Ook in 2011 gaan we onverminderd voort om de kwaliteit van onze zorg, de leefbaarheid op onze locaties en de communicatie te verbeteren, zodat de cliënten van Cordaan zich nog beter thuis zullen voelen. Tot slot De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben grote waardering voor de inzet van alle medewerkers van Cordaan en Cordaan Thuiszorg voor de in 2010 bereikte resultaten en dankt hen daarvoor nadrukkelijk. Raad van Bestuur Stichting Cordaan Groep Raad van Toezicht Stichting Cordaan Groep Dhr. drs. E.W.C.M. Damen msm Voorzitter Raad van Bestuur Dhr. drs. E.A.R.J. Lohman Voorzitter Raad van Toezicht 9

10 1.1 Jaarverslag Raad van Bestuur In het jaarverslag van de Raad van Bestuur komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: Zorg dichtbij, de visie van Cordaan Belangrijke prioriteiten in 2010 Versterking directieniveau Uitbreiding Raad van Bestuur Juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg Onderzoek van de IGZ Verhuizing naar het Havengebouw Resultaten bedrijfsvoering Aansprakelijkheid Vooruitblik 2011 Deze onderwerpen worden hieronder verder uitgewerkt. Zorg dichtbij Cordaan staat dichtbij mensen. Dat is in één zin samengevat de visie van Cordaan. In de zorg gaat het om cliënten en hun familie en vrienden, begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. In de zorg gaat het daarom ook om de relatie tussen mensen. In en om de zorg is er veel in beweging. Verwachtingen van cliënten en familie veranderen en nieuwe initiatieven laten zien dat de zorg ook anders en beter kan. Tegelijkertijd is er sprake van zorgen: Hoe blijft de zorg betaalbaar? Mag er meer van burgers worden gevraagd? Kan het efficiënter? Cliënten, medewerkers en zorgorganisaties krijgen te maken met grote veranderingen. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het belangrijk dat Cordaan een heldere koers uitzet. Voor die visie op de toekomst kiest Cordaan een helder vertrekpunt. Cordaan is geworteld in de samenleving en is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd zorg nodig heeft. Ongeacht afkomst, leeftijd of beperking. Zo lang mogelijk bij cliënten thuis, in een woonomgeving waarin de menselijke maat centraal staat, als thuis. Cordaan biedt zorg en ondersteuning op het terrein van de thuiszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Cordaan is werkzaam in Amsterdam en Diemen, Zaandam, Nieuw Vennep, Huizen en Maartensdijk. Samen met huisartsen en andere organisaties in zorg en welzijn spant Cordaan zich ervoor in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dit om wat voor reden niet kan, biedt Cordaan een breed scala aan woonmogelijkheden, veelal direct in de buurt. Belangrijke prioriteiten in 2010 Voor 2010 zijn drie centrale doelstellingen geformuleerd, die Cordaanbreed als kapstok dienen waaraan alle acties en plannen worden opgehangen. Hieronder worden deze doelstellingen en de realisatie van deze doelstellingen nader uitgewerkt. 1. Kwaliteit voor de cliënt: verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat In 2010 zijn sectorprogramma s voorbereid op het terrein van verpleging en verzorging, Thuiszorg en VGZ/GGZ, gericht op de zorginhoudelijke ontwikkeling van de betreffende sectoren. Verder is een aantal 10

11 maatregelen genomen gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg, waaronder de invoering van het persoonlijk begeleiderschap in de V&V, de voorbereiding voor digitalisering van het persoonlijk plan, de uniformering van protocollen, de voorbereiding van het project De Werkvloer Centraal en het instellen van vakgroepen van behandelaars. Wij hebben de periodieke en gestandaardiseerde rapportage van kwaliteitsindicatoren (onder andere gericht op uitkomsten van zorg) en de klachtenprocedure verbeterd. Tevens is een externe Kwaliteitsraad ingesteld, ter advisering van de Raad van Bestuur, om er aan bij te dragen dat de ontwikkeling en borging van kwaliteit van zorg wordt verhoogd. 2. Samen werken in dialoog met elkaar en de cliënt: verbetering van de communicatie In 2010 is binnen alle sectoren hard gewerkt aan verbetering van de communicatie. Tussen medewerkers, maar vooral ook tussen medewerkers en cliënten. Communicatietraining is een vast onderdeel geworden van het MD-traject. Door het verspreiden van Kort Bericht, en later de totstandkoming van Cordaan Vandaag, wordt intern het nieuws van binnen en buiten de organisatie gedeeld. Tevens is gewerkt aan verbetering van de externe communicatie door in te zetten op een niet-defensieve, pro-actieve en positieve communicatiestrategie richting media en publiek. 3. Slim organiseren, zodat we het geld goed kunnen besteden: waar mogelijk, vereenvoudiging van werkprocessen en beperking van de overhead. De bedrijfsvoering is in 2010 verbeterd. Dit komt tot uiting in de resultaten van de Stichting Cordaan Groep. In dit kader is eind 2009 het programma Cordaan Koersvast gestart (als vervolg op Cordaan op Koers ) met de implementatie van een samenhangend pakket van structurele maatregelen gericht op terugdringen van het verzuim, capaciteitsmanagement, verbetering van de facilitaire dienstverlening, verbetering van de sturing op de zorgzwaartebekostiging en reductie van de overhead ten gunste van de primaire zorg. De vrijgekomen middelen worden in 2011 gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In 2011 wordt het Koersvast programma voortgezet met dezelfde aandachtsgebieden. Daarnaast hebben ter verbetering van de bedrijfsvoering trainingen plaatsgevonden voor de teammanagers om hen te ondersteunen in hun managementtaken, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Voor directeuren is met ditzelfde doel een leiderschapsprogramma ontwikkeld. Versterking directieniveau In 2010 is verder ingezet op versterking van de kwaliteit en de continuïteit van het directieniveau. Dit heeft geresulteerd in de versterking van de directievoering in de sector V&V, de directie in de regio s, met name in de regio Oost, en van de directie Financiën en ICT. Uitbreiding Raad van Bestuur De ambitie en omvang van Cordaan vraagt om een forse bestuurlijke inzet. Wegens het vertrek eind 2010 van de directeur Integratie, die tevens was belast met een aantal bestuurlijke taken, is begin 2010 door de Raad van Toezicht besloten om over te gaan tot werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In het profiel van dit lid is de nadruk gelegd op kennis en expertise van de kwaliteit van zorg. Op 1 oktober 2010 is dhr. drs. H. Kouwenhoven gestart als lid van de Raad van Bestuur. Elk van de drie leden van de Raad van Bestuur is sindsdien verantwoordelijk voor een van de drie regio s, en voor een van de drie sectoren van Cordaan. Juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg In 2008 is Cordaan bestuurlijk gefuseerd met Amsterdam Thuiszorg. Aan de besluitvorming met betrekking tot de bestuurlijke fusie lag een aantal overwegingen ten grondslag. De belangrijkste overweging was en is het waarborgen van de continuïteit van de thuiszorg voor Amsterdammers en werkgelegenheid voor de medewerkers van Amsterdam Thuiszorg. Daarnaast is thuiszorg van betekenis voor 11

12 de ontwikkeling van een samenhangend, kleinschalig, buurtgericht en innovatief aanbod voor cliënten die gedurende kortere of langere tijd op zorg zijn aangewezen. In 2009 en 2010 is verder gewerkt aan de integratie van beide organisaties. Daarbij heeft 2010 vooral in het licht gestaan van de voorbereiding van de juridische fusie. Om juridisch te kunnen fuseren moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit betroffen vooral positieve resultaten op de korte termijn en levensvatbaarheid van de organisatie op de lange termijn. De levensvatbaarheid wordt ondersteund door het oogsten van synergievoordelen van de fusie, waarbij het afstoten van kantoorlocaties van Cordaan Thuiszorg een belangrijk voordeel opgeleverd heeft. Inmiddels is gestart met de integratie van bedrijfsondersteunende onderdelen; er is o.a. gekozen voor een gezamenlijke verzuimaanpak met een nieuwe arbodienst en er is een begin gemaakt met de integratie van het backoffice proces. Dit zal verder worden uitgebreid in Tot slot is er gestart met de contouren van een kwaliteitsprogramma voor de thuiszorg voor de komende 3 jaar in samenhang met de visie van Cordaan. In november 2010 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, die op 1 januari 2011 is geformaliseerd. Onderzoek IGZ Cordaan is in 2010 een aantal malen in het nieuws geweest, waarbij media hebben bericht over een aantal incidenten in de zorg. In het najaar van 2010 heeft de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) regulier onderzoek gedaan bij Cordaan; specifiek bij woonvoorzieningen waar mogelijk een extra risico op onverantwoorde zorg kan ontstaan. In elk van de drie regio s van Cordaan zijn een verpleeghuis, een verzorgingshuis en twee woonlocaties voor verstandelijk gehandicapte cliënten bezocht. In totaal zijn 13 locaties onderzocht. De IGZ heeft het onderzoek toegespitst op de mate waarin risico s bestaan op gebieden als veiligheid, zelfbepaling en medezeggenschap, individuele zorgplanning, en deskundigheid van het personeel. Het onderzoek van de IGZ heeft voor Cordaan tot de conclusie geleid dat (1) veel zaken goed gaan, en (2) op sommige onderdelen risico s bestaan. Die risico s worden voortvarend aangepakt. De IGZ heeft in haar rapportage het vertrouwen uitgesproken dat Cordaan zich bewust is van geconstateerde risico s en voortvarend aan de slag is gegaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De maatregelen die Cordaan neemt op korte termijn hebben betrekking op verbetering van het methodisch handelen via o.a. het werken met protocollen en de communicatie met cliënten en verwanten. Het aantal persoonlijk begeleiders wordt uitgebreid. Voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat heeft Cordaan 15 miljoen aan de begroting voor 2011 toegevoegd. Dat geld gaat naar grootschalige en verouderde woonlocaties, zowel op het terrein van de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg. In 2011 zal de IGZ opnieuw een bezoek brengen aan de onderzochte locaties om de voortgang op de ingediende plannen van aanpak te beoordelen. Verhuizing centrale kantorenlocaties naar het Havengebouw: effectief, efficiënt en groen In het Havengebouw, naast het Centraal Station van Amsterdam, heeft Cordaan in 2010 een locatie gevonden, die voldoet aan de wensen die Cordaan had met betrekking tot een nieuwe centrale kantorenlocatie. De voordelen van het Havengebouw hebben voor Cordaan een organisatorisch, financieel en maatschappelijk karakter. Een belangrijk voordeel is dat nagenoeg alle centrale diensten op één locatie zijn ondergebracht, op een centrale locatie die uitstekend met openbaar vervoer te bereiken is. Deze keuze biedt mogelijkheden om op kosten te besparen. De te verwachten besparingen op jaarbasis worden geschat op ruim waarbij een onderscheid tussen de volgende elementen gemaakt kan worden: Besparing op huurkosten door terug te gaan van m 2 naar 7000 m 2 kantooroppervlak Besparing door doelmatige samenwerking en afstemming Besparing door vermindering van reisbewegingen tussen kantoren (reistijd en reiskosten) 12

13 Terugdringen van kosten autogebruik Besparing op energiekosten, schoonmaak, bewaking etc. Besparing in de kosten van distributie van post en andere stukken Vermindering kosten receptiefuncties Vanuit het medewerkerperspectief is daarnaast van belang dat door de verbeterde bereikbaarheid een vermindering van de reistijd van en naar huis gerealiseerd kan worden. Resultaten bedrijfsvoering Het resultaat op groepsniveau is met 2,3 miljoen verbeterd t.o.v van 0,3 miljoen naar 2,6 miljoen. Het resultaat van Cordaan wordt voor een belangrijk deel bepaald door het saldo van de resultaten van de twee hoofdentiteiten van de groep, Stichting Cordaan en Stichting Cordaan Thuiszorg. Het resultaat van Cordaan (exclusief Thuiszorg en overige entiteiten) komt in 2010 uit op een positief resultaat van 1,4 miljoen. Het resultaat van Cordaan is in hoge mate beïnvloed door het negatieve effect van de ZZP bekostiging op het resultaat ter grootte van ongeveer 6,5 miljoen. Gedurende 2010 is Cordaan er in geslaagd om de gevolgen van dit effect te beperken tot het genoemde resultaat. Het resultaat van Cordaan Thuiszorg bedraagt 1,0 miljoen positief. De verbetering van de resultaten vloeien voort uit: - synergie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg - strikte sturing op productiviteits- en effectiviteitsratio s - hogere tarieven ten opzichte van vorige jaren - resultaten uit ingezette ombuigingsacties en overheadreductie Vooruitblik 2011 De komende jaren staan de volgende speerpunten centraal, waaraan alle acties en plannen worden opgehangen: Het is van belang de basiszorg van Cordaan op een structureel hoger niveau te brengen. Iedere cliënt heeft in 2011 bij Cordaan een persoonlijk begeleider of zorgregisseur. Deze medewerker organiseert samen met de cliënt en zijn verwanten de zorg die op basis van de indicatie nodig is. Dat gebeurt aan de hand van een persoonlijk plan, gebaseerd op de indicatie en de daaraan verbonden ZZP financiering. De persoonlijk begeleider of zorgregisseur is vast aanspreekpunt voor de cliënt, voor verwanten en voor andere zorgverleners. Onze inspanningen zijn er op gericht om cliënten zich thuis te laten voelen. In hun eigen woning of in één van onze voorzieningen. Een tweede element is dat Cordaan zich de komende jaren sterk wil maken om de eigen kracht van cliënt en familie te versterken. Hierbij gaat het om het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten, zelfmanagement bij specifieke aandoeningen, ondersteunen van mantelzorgers en het vergroten van de inzet door vrijwilligers. Met de thuiszorg in huis maakt Cordaan de slag naar die wijkgerichte zorg: kleinschalig, met een menselijke maat. De realisatie van dit einddoel zal in een aantal stappen worden verwezenlijkt. Inmiddels zijn er teams gevormd die verbonden zijn aan de wijken. Het aantal kantoor- en managementfuncties zal worden verminderd ten gunste van medewerkers in de directe zorg. In 2011 worden verdere stappen gezet naar het realiseren van de zorg die we voor ogen hebben. De komende jaren zal Cordaan ook een krachtige (financiële impuls) geven aan de ontwikkeling van kleinschalige zorg en het vergroten van de leefbaarheid op de locaties. De specifieke maatregelen die Cordaan neemt in het kader van de leefbaarheid van de locaties en het woon/leefklimaat zijn vervat in het project Als Thuis. Deze maatregelen sluiten aan bij de visie op kleinschalig wonen: de zorg wordt rondom de cliënt vormgegeven in een herkenbare en huiselijke omgeving met een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor de cliënt. 13

14 In het jaar 2011 zullen wij de inzet van (zorg-)medewerkers nog beter afstemmen op de zorg van cliënten. De (administratieve) werkprocessen worden herijkt ter verbetering van de doelmatigheid in de zorg en de reductie in de formatie van de personeelsleden in de ondersteunende diensten. Tenslotte realiseren wij in navolging van de sectoren VGZ en GGZ in de sector V&V een 14-tal schaalverkleiningsprojecten. Daarnaast worden de laatste kleinschalige VGZ-locaties opgeleverd en vindt uitbreiding van het kleinschalige aanbod op het terrein van de GGZ plaats. De volgende kleinschalige woonvoorziening, waar zorg geleverd zal worden aan zowel ouderen, verstandelijk beperkten als mensen met psychiatrische problematiek zal in mei 2011 in Amsterdam West op de Laan van Spartaan worden geopend. 14

15 1.2 Jaarverslag Raad van Toezicht Onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties geven uitvoering aan publieke taken. De samenleving verwacht dat deze organisaties goed functioneren, doelmatig werken en actief inspelen op ontwikkelingen in de vraag naar producten en diensten. Raden van Toezicht vervullen binnen deze organisaties een essentiële functie. De samenleving heeft belang bij een goed functionerend en professioneel werkend toezicht. Het toezicht op organisaties in de semi-publieke sector staat om deze reden volop in de belangstelling. Het maatschappelijke debat onderstreept de eigen rol die toezichthouders bij deze organisaties hebben. De Raad van Toezicht van Cordaan legt expliciet verantwoording af over de wijze waarop het toezicht in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Ook dit jaar maakt het verslag van de Raad van Toezicht integraal deel uit van het document maatschappelijke verantwoording. Algemeen De toezichthoudende functie wordt binnen Cordaan uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad voert deze taak uit binnen het geheel aan principes en afspraken, zoals deze zich in het kader van de Zorgbrede Governancecode hebben ontwikkeld. Dit verslag sluit aan bij de functies zoals deze aan dit toezichthoudende orgaan zijn voorbehouden. De Raad van Toezicht is in 2010 zes maal bijeen geweest. Naast deze reguliere vergaderingen hebben thematische en strategische bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten in aanwezigheid van Raad van Bestuur en directie stonden in het teken van de visieen strategie-ontwikkeling, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid, de kwaliteit van zorg, de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, de bedrijfsvoering en de interne en externe informatievoorziening. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met de ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad Cordaan. In 2010 hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. K. Starreveld RA, en mevr. drs. T. van den Klinkenberg, lid Raad van Toezicht, afscheid genomen van Cordaan. Dit heeft plaatsgevonden conform het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht. Per 1 juli 2010 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter verwelkomd, dhr. drs. E.A.R.J. Lohman. Auditcommissies De Auditcommissie Financiën staat de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bij, bij de voorbereiding van de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. De directie Financiën en de externe accountant treden hierbij als adviseur op. Eind 2009 heeft de Raad van Toezicht, met het oog op versterking van haar zorginhoudelijke toezichtsrol, besloten de rol van de auditcommissie Zorg nader te concretiseren. Het doel van de auditcommissie Zorg is het houden van toezicht op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid. Met de versterking is beoogd dat de auditcommissie Zorg een vergelijkbare rol gaat spelen als de auditcommissie Financiën. Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur en een goed functionerend intern toezicht De ambitie en omvang van Cordaan vraagt om een forse bestuurlijke inzet. Wegens het vertrek eind 2010 van de directeur Integratie, die tevens was belast met een aantal bestuurlijke taken, is begin 2010 door de Raad van Toezicht besloten om over te gaan tot werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In het profiel van dit lid is de nadruk gelegd op kennis en expertise van de kwaliteit van zorg. Op 1 oktober 2010 is, na een zorgvuldige procedure, dhr. drs. H. Kouwenhoven gestart als lid van de Raad van Bestuur. Elk van de drie leden van de Raad van Bestuur is sindsdien verantwoordelijk voor een van de drie regio s, en voor een van de drie sectoren van Cordaan. 15

16 De auditcommissie Financiën heeft in 2010 vijf keer vergaderd. De commissie heeft, in aanwezigheid van de externe accountant, de managementletter in samenhang met aanpak verbeterpunten en de accountantsrapportage en de jaarrekening 2009 besproken. De werkzaamheden van de Auditcommissie Financiën stonden in belangrijke mate in het teken van de besluitvorming rond de juridische fusie, na de bestuurlijke fusie met Amsterdam Thuiszorg in In het bijzonder heeft de auditcommissie Financiën aandacht besteed aan: Resultaten van de kwartaalrapportages Inrichting van de financiële functie Besturingsinrichting en verscherping aansturing regio s in verband met taakstellingen en het realiseren van resultaten. Voortgang Cordaan Koersvast Scherp volgen van liquiditeit en solvabiliteit Cordaan Thuiszorg Advisering over juridische fusie Cordaan en Cordaan Thuiszorg De auditcommissie Zorg is in 2010 drie maal bij elkaar geweest. Aan elke vergadering ging een bezoek aan een Cordaanlocatie vooraf. De auditcommissie Zorg heeft intensief gesproken over de ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid van Cordaan en over de ontwikkelingen binnen de V&V in het bijzonder. Aan de volgende onderwerpen heeft de Auditcommissie Zorg in 2010 aandacht besteed: Het inhoudelijk jaarplan 2010 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmetingen Sectorale kwaliteitsplannen Inspectiebezoeken aan Cordaan Ontwikkelingen binnen de Cordaanacademie Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur Het jaar 2010 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het de besluitvorming rond de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg, op zowel inhoudelijk als financieel terrein. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief besluit over de juridische fusie in november Dit besluit is genomen aan de hand van: Businesscase Cordaan Thuiszorg Positieve halfjaarcijfers 2010 Cordaan Thuiszorg voorzien van een beoordelingsverklaring van de accountant Advies accountant Adviezen Ondernemingsraad, Onderdeelcommissie Cordaan Thuiszorg, Sectorale Cliëntenraad Cordaan Thuiszorg, Centrale Cliëntenraad Cordaan Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in 2010 in haar bijeenkomsten met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over het meerjarenbeleidsplan De gevoerde discussie zal in 2011 leiden tot een definitief meerjarenbeleidsplan. De Raad van Toezicht als werkgever De Raad van Toezicht is in haar honoreringsbeleid voor het bestuur voor 2010 overeengekomen dat geen variabele beloning zal worden toegekend en een verdere versobering van de arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden. Vanaf januari 2010 wordt de nieuwe code BBZ (Beloningscode in de Bestuurders Zorg) van de NVZD en NVTZ gehanteerd. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks gesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur over de honorering van de Raad van Bestuur. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaargesprekken (functioneringsgesprekken) met de individuele leden van de Raad van Bestuur. 16

17

18

19 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Stichting Cordaan Groep Postbus BC Amsterdam KvK Structuur van het concern Juridische structuur Cordaan is een fusieorganisatie met wortels in de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. De organisatie is ontstaan uit een juridische fusie tussen Stichting Verenigde Amstelhuizen en Stichting IJlanden (2005), Stichting AGO (2006) en een bestuurlijke fusie met Stichting Amsterdam Thuiszorg (2008). Het bestuur van Cordaan wordt gevormd door de Stichting Cordaan Groep. Onder bestuur van de Stichting Cordaan Groep vallen in 2010: Stichting Cordaan; Stichting Cordaan Thuiszorg Stichting Prisma Stichting Paramedische zorg Cordaan Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen Eben Haëzer te Amsterdam, opgericht 4 januari1999. In dit fonds zijn de gelden belegd van de verkoop van de woningen bij Eben Haëzer aan woningstichting Rochdale. Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen te Amsterdam, opgericht 4 januari In dit fonds zitten de gelden van de verkoop van de woningen van Osdorperhof aan woningstichting Rochdale. Stichting Cordaan Groep heeft een belang van 51 % in Trisvah Schoonzorg B.V., opgericht 3 juni 1998 Stichting Cordaan heeft een belang van 100 % in G.G. Bouwmanhuis B.V. (in 2010 opgeheven) Stichting Cordaan Thuiszorg is 100% aandeelhouder van Cordaan Thuisdiensten BV en Stichting Meer Bewegen voor Ouderen. 19

20 Stichting Cordaan Groep Stichting Cordaan Stichting Cordaan Thuiszorg Stichting Prisma Stichting Param. Zorg Cordaan Stichting Fonds VA EH Stichting Fonds VA BV Schoonzorg Cordaan Thuisdiensten BV Stichting Meer Bewegen Voor Ouderen Per 1 januari 2011 is de organisatiestructuur gewijzigd als gevolg van de juridische fusie tussen Cordaan en Cordaan Thuiszorg. Besturingsmodel en organisatiestructuur Cordaan kent een Raad van Toezichtmodel met een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. Elk lid van de Raad van Bestuur is hierbij verantwoordelijk voor een regio en voor een sector. De sectoren van Cordaan zijn onderverdeeld in de regio s West, Midden en Oost. Elke regio wordt aangestuurd door een directieteam dat binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid. Ter ondersteuning van de regio s zijn Cordaan Zorgondersteuning en Cordaan Bedrijfsondersteuning ingericht. Het organogram van Cordaan ziet er schematisch als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur OR Centrale Cliëntenraad Communicatie Bestuursondersteuning Cordaan Zorgondersteuning en CSB Cordaan Cordaan Thuiszorg Regio Oost Regio Midden Regio West Thuisdiensten VV&B Stedelijke diensten V&V VGZ/GGZ V&V VGZ/GGZ V&V VGZ/GGZ Cordaan Bedrijfsonderstueuning Fin. & ICT, P&O, Huisv. & FZ, Cordaan Academie 20

21 Toelatingen De Stichting Cordaan levert AWBZ-brede zorg met de volgende toelatingen per sector. V&V VGZ GGZ Thuiszorg Persoonlijke Verzorging Ja Ja Ja Ja Verpleging Ja Ja Ja Ja Huishoudelijke Verzorging Ja Ja Ja Ja Ondersteunende Begeleiding Ja Ja Ja Ja Activerende begeleiding Ja Ja Ja Ja Behandeling Ja Ja Nee Nee Verblijf Ja Ja Ja Nee Medezeggenschap medewerkers Cordaan kent een Ondernemingsraad. Elke regio van Cordaan heeft een Onderdeelcommissie. Tot mei 2010 was er tevens nog een separate Onderdeelcommissie voor de sector Thuiszorg. Op concernniveau functioneert een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies zijn belast met de taken zoals deze door de Wet op de Ondernemingsraden en de op onze organisatie betrekking hebbende CAO s zijn neergelegd. De werkwijze is neergelegd in een huishoudelijk reglement. Medezeggenschap cliënten Cordaan kent in ieder verzorgings- en verpleeghuis een Cliëntenraad in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze cliëntenraden werken samen in de sectorale cliëntenraad V&V. Ook de GGZ heeft een eigen sectorale cliëntenraad. Daarnaast functioneren in de sector VGZ twee Cliëntenraden: de Cliëntenraad VGZ, die geheel uit cliënten met een verstandelijke beperking bestaat, en de sectorale cliëntenraad VGZ. Op diverse niveaus (wijk- en locatieraden) in de VGZ is overleg met vertegenwoordigers van cliënten en verwanten. Cordaan Thuiszorg kent eveneens een eigen sectorale cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad Cordaan geeft op concernniveau uitvoering aan de taken van de medezeggenschap cliënten. Een ambtelijk secretariaat ondersteunt de sectorale raden en de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast zijn er coaches voor cliënten met een verstandelijke beperking. In de begroting is het budget van de Cliëntenraad afzonderlijk weergegeven. Cordaan is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Gehandicaptenzorg en V&V. Tevens is Cordaan aangesloten bij de klachtencommissie van de SIGRA. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cordaan biedt (al dan niet in combinatie met verblijf) ondersteuning, zorg en dagbesteding in de sectoren: verpleging en verzorging (V&V) verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) thuiszorg geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 21

Jaardocument 2009. Cordaan groep

Jaardocument 2009. Cordaan groep Jaardocument 2009 Cordaan groep 1 2 Jaardocument 2009 Maatschappelijke verantwoording 3 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1.0 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad van Bestuur

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 18 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19

JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 18 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19 Inhoudsopgave JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 18 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19 2.1 Algemene gegevens 21 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Cordaan groep

Jaardocument 2008. Cordaan groep Jaardocument 2008 Cordaan groep 1 2 Jaardocument 2008 Maatschappelijke verantwoording 3 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1 Jaarverslag Raad van Bestuur 7 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 14 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie in en voor Den Haag

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Zorg dichtbij. De visie van Cordaan

Zorg dichtbij. De visie van Cordaan Zorg dichtbij De visie van Cordaan Inhoud Woord vooraf 3 Cordaan in de samenleving 4 Visie op zorg 6 De cliënt van straks 8 Veranderende rol van cliënt en familie 9 Wijkgericht 11 Krachten bundelen 13

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager Siloah Rijssen Wonen. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Locatiemanager Siloah Rijssen Wonen. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Profielschetsen voor de werving en selectie van een. Voorzitter. twee leden Raad van Toezicht

Profielschetsen voor de werving en selectie van een. Voorzitter. twee leden Raad van Toezicht Profielschetsen voor de werving en selectie van een Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Stichting Amsta Amsterdam (najaar 2010) - 1 - Inhoud Pagina 1. Achtergrond vacatures 3 2. Historie Stichting

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Agathos 2013. Pagina 2 van 8

Agathos 2013. Pagina 2 van 8 2013 Pagina 2 van 8 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Agathos Thuiszorg Adres Wormerhoek 14-G Postcode 2905 TX Plaats Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Brancheorganisaties Zorg Jaarverslag 2013

Brancheorganisaties Zorg Jaarverslag 2013 Brancheorganisaties Zorg Jaarverslag 2013 Utrecht, 8 mei 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2 Bestuur Brancheorganisaties Zorg per 31 december 2013 5 Balans 6 Exploitatieoverzicht 7 Waardering

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

3. Bestuur en Toezicht

3. Bestuur en Toezicht Profielschets Lid Raad van Toezicht Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen Portefeuille Financiën en vastgoed tevens lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Kempen 1. Algemeen Regionale Stichting

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Goed bestuur in de zorg

Goed bestuur in de zorg Goed bestuur in de zorg Fenna van Dijk Puck Dinjens IVVU 26 mei 2015 Inhoud workshop i. Bestuur en toezicht: de stand van zaken ii. Hoe werkt toezicht in de zorg? iii. Vergrootte aansprakelijkheid bestuurder

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie