Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012"

Transcriptie

1 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten werknemers 4 Gezinsbijslag 8 Werkloosheidsuitkering 10 Geneeskundige zorg 12 Uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 16 Uitkering bij zwangerschap en bevalling 26 Ouderdomspensioen 28 Nabestaandenuitkering 30 Belastingwetgeving 32 Arbeidsreglementering 34 Socialebijstandswetgeving 36 Adressen 38 De in deze brochure gepubliceerde cijfers en bedragen kunnen in de loop van het jaar wijzigen. Actuele cijfers en bedragen vindt u op onze website Deze brochure is een gratis uitgave van het Bureau voor Belgische Zaken.

3 Voorwoord Nationale en internationale wetgeving wordt voortdurend aangepast aan de tijd waarin we leven. Een tijd waarin we ons steeds minder laten beperken door landsgrenzen en steeds meer de voordelen van het wonen of werken buiten de grenzen ontdekken. Een tijd waarin het, door de ontwikkelingen in de automatisering, steeds minder uitmaakt waar we wonen om ons werk te kunnen doen. We gaan daardoor andere prioriteiten stellen en hebben daarbij behoefte aan veel informatie. Goed, snel en betrouwbaar. Het Vergelijkend Overzicht voor werknemers is een brochure waarin u elke Belgische en Nederlandse socialezekerheidsregeling voor werknemers overzichtelijk naast elkaar kunt bestuderen. Een structuur die het mogelijk maakt om snel een indruk te krijgen van de verschillen of overeenkomsten. BBZ geeft ook leaflets per situatie en onderwerp uit, waarin u alle details over uw situatie kunt nalezen. Een overzicht van alle beschikbare leaflets en brochures vindt u op onze website.

4 Vergelijkend Overzicht voor werknemers Betekenis van de afkortingen AKW ANW AOW AWBZ CAO CIZ FAO FBZ HZIV IVA KGB KOT RIZIV RKW RSZ RVA RVP SVB UWV WERKbedrijf UWV VDAB WAZO WET WIA WGA WULBZ WW WWB ZVW ZW Algemene kinderbijslagwet Algemene nabestaandenwet Algemene ouderdomswet Algemene wet bijzondere ziektekosten Collectieve arbeidsovereenkomst Centrum indicatiestelling zorg Fonds voor arbeidsongevallen Fonds voor beroepsziekten Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Rijksdienst voor sociale zekerheid Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Rijksdienst voor pensioenen Sociale Verzekeringsbank voorheen CWI sinstituut werknemersverzekeringen Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding Wet arbeid en zorg Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Werkhervatting gedeeltelijk arbeisdsgeschikten Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Zorgverzekeringswet Ziektewet

5 4 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 Socialezekerheidswetgeving SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN WERKNEMERS NEDERLAND Socialezekerheidstelsel Nederland Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is opgebouwd uit werknemersverzekeringen: Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), Werkloosheidswet (WW) en de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). volksverzekeringen: Algemene Kinderbijslagwet (AKW), Zorgverzekeringswet (Zvw), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Algemene nabestaandenwet (Anw), Algemene Ouderdomswet (AOW). sociale voorzieningen, waaronder WWB (Wet Werk en Bijstand). Werknemers De werknemersverzekeringen zijn van toepassing op personen jonger dan 65 jaar, die in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staan. Een privaatrechtelijke dienstbetrekking is de arbeidsverhouding die is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een publiekrechtelijke dienstbetrekking is de arbeidsverhouding van een overheidswerkgever met een ambtenaar. Deze arbeidsrelatie is niet gebaseerd op een overeenkomst, maar op een beschikking (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht), een eenzijdige rechtshandeling, die als aanstelling pleegt te worden aangeduid. Een ambtenaar is iemand die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. Met openbare dienst wordt de overheidsorganisatie bedoeld: lichamen als de Staat, de gemeenten, de waterschappen, openbare lichamen van bedrijf en beroep en een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO s). De volksverzekeringen zijn van toepassing op personen, die in Nederland wonen; of niet in Nederland wonen en die uitsluitend in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten. Socialezekerheidsrechten werknemers Werknemers kunnen recht hebben op de volgende socialezekerheidsprestaties: gezinsbijslag (Algemene kinderbijslagwet, Wet Kindgebonden budget en Wet Kinderopvangtoeslag); een werkloosheidsuitkering (Werkloosheidswet); kortdurende, op genezing gerichte zorg (Zorgverzekeringswet); langdurige verpleging en verzorging (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten); loon (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting) of ziekengeld (Ziektewet); een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); een ouderdomspensioen (Algemene Ouderdomswet); een nabestaandenuitkering voor de partner en kinderen van een overleden verzekerde (Algemene nabestaandenwet); loondoorbetaling in verband met zwangerschaps-, pleegzorg- of adoptieverlof (WAZO).

6 Vergelijkend Overzicht voor werknemers Socialezekerheidswetgeving SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN WERKNEMERS BELGIË Socialezekerheidsstelsel België Het Belgische socialezekerheidsstelsel is opgebouwd uit: een stelsel voor werknemers, dat in 3 (deel)stelsels is in te delen: het algemeen stelsel voor personeel van de particuliere sector en overheidssector, bijzondere stelsels voor mijnwerkers en zeelieden, systemen van aanvullende sociale zekerheid (sector- of onderneminggebonden), een stelsel voor zelfstandigen; stelsels voor vastbenoemde ambtenaren van overheidsdiensten. Binnen de 3 stelsels zijn er verzekeringen die recht geven op gezinsbijslagen en verzekeringen tegen loonderving bij ziekte, invaliditeit, ouderdom en overlijden. Verzekeringen voor hetzelfde risico verschillen per stelsel omdat ze zijn gebaseerd op verschillende wetten. Werknemers In principe is het socialezekerheidsstelsel voor werknemers van toepassing op alle werknemers en werkgevers die samen een arbeidsovereenkomst gesloten hebben. Het voornaamste is dat er een arbeidsovereenkomst bestaat. Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij een persoon (de werknemer) zich verbindt om tegen een loon prestaties te verrichten onder het gezag van een andere persoon (de werkgever). Socialezekerheidsrechten werknemers Werknemers kunnen recht hebben op de volgende socialezekerheidsprestaties: een eenmalige geboorte- of adoptiepremie en een maandelijkse kinderbijslag (samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders); een werkloosheidsuitkering (Koninklijk Besluit houdende de werkloosheidsreglementering); vergoeding van de kosten van geneeskundige zorg (gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen); vergoeding van de kosten van mantelzorg, professionele thuiszorg, en professionele residentiële zorg (Vlaamse zorgverzekering); een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen); een uitkering en vergoeding van kosten van geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval (wet betreffende de arbeidsongevallen); een uitkering en vergoeding van kosten van geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte (gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten); een ouderdomspensioen (Koninklijk Besluit betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers); een overlevingspensioen voor de echtgenoot van de overleden werknemer (Koninklijk Besluit betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers).

7 6 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 Socialezekerheidspremies Tegenover het recht op socialezekerheidsprestaties staat een premieplicht. Werkgever en werknemer zijn daarom over het loon socialezekerheidspremies verschuldigd aan de belastingdienst. Bij de berekening van de premies gelden verschillende maximum premielonen. Premiepercentages en maximum premieloon Premie voor het fonds van Percentage Maximum premieloon Werknemer Werkgever Algemene kinderbijslagwet - - Werkloosheidswet - gedifferentieerd sectorfonds 0,50-12,54 192,55 per dag - werkloosheidsfonds - 4,55 192,55 per dag Zorgverzekeringswet 7, per jaar Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 12, * per jaar Ziektewet - - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen - basis 5,05 192,55 per dag - gedifferentieerd (WGA) 0,13-2,12 192,55 per dag Algemene Ouderdomswet 17, * per jaar Algemene nabestaandenwet 1, * per jaar * Voor werknemers geboren voor geldt een maximum premieloon van Premie AKW en ZW Voor de ZW (Ziektewet) is geen premie verschuldigd. Het ziekengeld komt ten laste van de WW-fondsen. Ook voor AKW (Algemene Kinderbijslagwet) is geen premie verschuldigd. De kinderbijslag wordt gefinancierd uit de belastingopbrengsten. Premie Zvw Deze premie Zvw wordt door de werkgever ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgever is echter verplicht om deze premie te vergoeden. Daarom zal de werkgever het brutoloon met hetzelfde moeten verhogen. De werknemer is bovendien een nominale premie verschuldigd aan de zorgverzekeraar waarbij hij een zorgverzekering heeft afgesloten. De hoogte van deze premie is afhankelijk van: de gekozen zorgverzekeraar, de soort polis en het gekozen extra eigen risico. Premie WIA Het UWV stelt voor elke werkgever of sector een afzonderlijke gedifferentieerde premie vast. UWV berekent deze premie op basis van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage. Een werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt géén gedifferentieerde premie omdat hij het risico van arbeidsongeschikte werknemers zelf draagt.

8 Vergelijkend Overzicht voor werknemers Socialezekerheidsbijdragen Tegenover het recht op socialezekerheidprestaties staat een premieplicht. Werkgever en werknemer zijn daarom over het loon socialezekerheidsbijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Bij de berekening van de bijdragen gelden geen maximum premielonen. Bijdragepercentages Premie voor het fonds van Percentage Maximum premieloon Werknemer Werkgever Kinderbijslagen 7,00 - Werkloosheid 0,87 1,46 - Geneeskundige verzorging 3,55 3,80 - Vlaamse zorgverzekering Uitkeringen ziekte en invaliditeit 1,15 2,35 - Arbeidsongevallen 0,30 - Beroepsziekten 1,00 - Pensioenen (rust- en overlevingspensioen) 7,50 8,86 - Globale bijdrage 13,07 24,77 Premie Vlaamse zorgverzekering De verzekerde werknemer is een bijdrage van 25 per jaar verschuldigd aan zijn zorgkas. Premie arbeidsongevallen Iedere werkgever moet een arbeidsongevallenpolis afsluiten bij een (erkende) verzekeraar. De hoogte van de particuliere premie is onder meer afhankelijk van het bedrijfsrisico. Bijzondere bijdragen werkgevers Werkgevers zijn een aantal bijzondere bijdragen verschuldigd, die niet in de bovenstaande tabel worden vermeld. Daardoor kan de totale werkgeversbijdrage afhankelijk van het aantal werknemers (veel) hoger zijn.

9 8 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 GEZINSBIJSLAG NEDERLAND U heeft voor uw kinderen recht op Nederlandse gezinsbijslag. Gezinsbijslag kan bestaan uit: kinderbijslag, kindgebonden budget (KGB) en kinderopvangtoeslag (KOT). Het recht op kinderbijslag is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De AKW biedt een driemaandelijkse financiële compensatie voor kosten verbonden aan het opvoeden van kinderen. Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen. Een verzekerde heeft recht op kinderbijslag voor eigen, aangehuwde of pleegkinderen. Alle inwoners van Nederland zijn in principe verzekerd, maar personen die niet in Nederland wonen kunnen ook verzekerd zijn; bijvoorbeeld iemand die in België woont en uitsluitend in Nederland in loondienst werkt. De verzekerde ontvangt de kinderbijslag. Het kan gebeuren dat twee of meer verzekerden voor hetzelfde kind recht op kinderbijslag hebben. Als de verzekerden een gezamenlijke huishouding voeren, wordt de kinderbijslag betaald aan de verzekerde die de kinderbijslag (het eerst) heeft aangevraagd. Wonen de verzekerden niet samen, dan gaat de kinderbijslag naar de verzekerde die met het kind een huishouden vormt. Hoogte De kinderbijslag wordt per kwartaal betaald. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995 is het kinderbijslagbedrag afhankelijk van de leeftijd en het aantal kinderen in het gezin. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 is het kinderbijslagbedrag alleen nog afhankelijk van de leeftijd. Hoogte kinderbijslag Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 Aantal kinderen Bedrag per kwartaal, per kind van 16 t/m 17 jaar 1 269, , , , , ,50 Kinderen geboren op of na 1 januari t/m 5 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar 1 of meer 188,57 228,98 269,39 In bepaalde situaties kan er recht zijn op tweevoudige kinderbijslag. Dit betekent dat voor hetzelfde kind tweemaal het normale kinderbijslagbedrag kan worden ontvangen: jonger dan 16 en uitwonend is in verband met: het volgen van onderwijs, of een ziekte of handicap; of 16 of ouder en uitwonend is. Voor tweevoudige kinderbijslag mag het kind niet meer dan een bepaald netto inkomen per kwartaal ontvangen. Bovendien moeten de ouders of verzekerden in specifieke situaties aantonen dat zij het kind onderhouden. Duur Er is zonder meer recht op kinderbijslag voor kinderen tot 16 jaar die thuis wonen. Voor kinderen van 16 en 17 jaar is recht op kinderbijslag als het kind niet méér dan een bepaald netto-inkomen per kwartaal ontvangt en/of: in verband met onderwijs of beroepsopleiding lessen volgt, arbeidsongeschikt is, of werkloos is. Om kinderbijslag te krijgen, moet men een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beoordeelt het recht en betaalt de kinderbijslag uit. Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag worden geregeld via de Belastingdienst.

10 Vergelijkend Overzicht voor werknemers KINDERBIJSLAG EN KRAAMGELD BELGIË Het recht op kinderbijslag is geregeld in samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. De kinderbijslag bestaat uit: een maandelijkse gewone kinderbijslag en een leeftijdstoeslag. De rechthebbende is iemand die in loondienst werkt of een socialezekerheidsuitkering ontvangt voor rechtgevende kinderen. Een rechtgevend kind is een eigen kind, adoptiekind of pleegkind van de rechthebbende, de echtgenoot van de rechthebbende, of de persoon met wie de rechthebbende een feitelijk gezin vormt of wettelijk samenwoont. De bijslagtrekkende, de moeder of de persoon die het kind opvoedt, ontvangt de kinderbijslag. Soms ontvangt het kind zelf de kinderbijslag. Hoogte Het bedrag van de gewone kinderbijslag hangt af van de rang van het kind ten opzichte van de andere rechtgevende kinderen die in hetzelfde gezin worden opgevoed. Het bedrag van een tweede kind, is bijvoorbeeld hoger dan dat voor een eerste kind. Als een kind niet langer rechtgevend is, dan schuiven de andere kinderen in het gezin een rang op. Hoogte basisbedrag kinderbijslag Rangorde Nettobedrag per maand, per kind Eerste kind 88,51 Tweede kind 163,77 Derde en volgend 244,52 Afhankelijk van de leeftijd van het kind, wordt de gewone kinderbijslag verhoogd met een leeftijdstoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de rang, de leeftijd en het geboortejaar van het kind. De toeslag bedraagt minimaal 15,42 en maximaal 59,74 netto per maand per kind. Onder voorwaarden bestaat bovendien recht op: een extra bedrag voor pensioengerechtigde, werkloze of arbeidsongeschikte rechthebbenden en/of bijslag voor gehandicapte kinderen. Duur Er is zonder meer recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt. Voor kinderen ouder dan 18 jaar bestaat er uitsluitend recht als het kind: gehandicapt is (tot 21 jaar); onderwijs volgt, stage loopt, of werkloos is na het behalen van het diploma (tot 25 jaar). De werknemer moet de kinderbijslag of het kraamgeld aanvragen bij het kinderbijslagfonds waarbij zijn werkgever is aangesloten. Dit fonds beoordeelt het recht en keert de kinderbijslag uit. Kraamgeld Bij de geboorte van een kind dat recht geeft op kinderbijslag is er ook recht op kraamgeld. Voor een eerste kind is dit een bedrag van 1.199,10. Voor elk volgend kind 902,18. Voor elk kind uit een meerlingzwangerschap bedraagt het kraamgeld per kind 1.199,10.

11 10 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 WERKLOOSHEIDSUITKERING NEDERLAND De Werkloosheidswet (WW) regelt een periodieke loongerelateerde uitkering voor werknemers die volledig of gedeeltelijk werkloos zijn. De werkloze moet: minimaal 5 of de helft van zijn arbeidsuren verliezen, geen recht op loon hebben over de verloren arbeidsuren, voor die uren beschikbaar zijn voor werk en jonger dan 65 jaar zijn. Er is geen recht indien de werkloze een uitkering ontvangt voor volledige arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd als de werkloosheid verwijtbaar is. De werkloze moet in de 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de werkloosheid ten minste 26 weken hebben gewerkt (wekeneis). Dan komt hij in aanmerking voor een uitkering van drie maanden. Voor de verlengde loongerelateerde uitkering moet de werkloze bovendien voldoen aan de jareneis: hij of zij moet in de 5 kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de werkloosheid is begonnen, in ten minste 4 kalenderjaren loon hebben ontvangen (jareneis). Een kalenderjaar telt als gewerkt jaar indien de werkloze in dat jaar over ten minste 52 dagen loon heeft ontvangen. Hoogte De uitkering bedraagt tijdens de eerste 2 maanden 75% van het dagloon tot maximaal 191,82 daarna 70% van dat bedrag. Duur De werkloze die alleen voldoet aan de wekeneis, krijgt maximaal drie maanden uitkering. Voldoet de werkloze aan de weken- en jareneis, krijgt hij ten minste drie maanden uitkering. Deze uitkeringsduur wordt verlengd met maximaal 35 maanden. De totale uitkeringsduur kan dus niet hoger dan 38 maanden zijn. Het aantal maanden verlenging wordt als volgt berekend: aantal jaren arbeidsverleden - 3 kalenderjaren. Het arbeidsverleden is een optelsom van het fictieve en werkelijke arbeidsverleden. Het fictieve arbeidsverleden: 1998 min het jaar waarin de werkloze 18 jaar is geworden. Het werkelijke arbeidsverleden: het jaar vóór het jaar van de eerste werkloosheidsdag min Voor het werkelijke arbeidsverleden telt een jaar uitsluitend mee als het aantal loondagen daarin ten minste 52 bedraagt. Registratie als werkzoekende en aanvraag om uitkering bij UWV WERKbedrijf. Het sinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt het recht en betaalt de uitkering.

12 Vergelijkend Overzicht voor werknemers WERKLOOSHEIDSUITKERING BELGIË De werkloosheidsreglementering en toepassingsregels zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 en het Ministerieel Besluit van 26 november De regeling biedt volledig werkloze werknemers een maandelijkse uitkering. Een gedeeltelijk werkloze werknemer (deeltijdse werknemer met behoud van rechten) kan, onder voorwaarden, een inkomensgarantie-uitkering krijgen. Deze regeling komt hier verder niet ter sprake. De werkloze moet: zonder arbeid zijn, zonder loon zijn, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en geen uitkering ontvangen voor arbeidsongeschiktheid. Er ontstaat geen recht indien de werknemer vrijwillig zonder arbeid en loon is. De werkloze moet een aantal gewerkte dagen kunnen aantonen: Leeftijd Aantal te bewijzen dagen Tot 36 jaar, in 18 maanden voor de werkloosheid 312 Van 36 tot 50 jaar, in 27 maanden voor werkloosheid jaar of ouder, in 36 maanden voor de werkloosheid 624 Een maand in voltijdse dienstbetrekking telt 26 arbeidsdagen. Hoogte werkloosheidsuitkeringen zonder anciënniteitstoelage dag maand min max min max Samenwonende met gezinslast 1ste t/m 6de maand 41,95 54, , ,46 7de t/m 12de maand 41,95 50, , ,74 vanaf 13de maand 41,95 47, , ,90 Alleenwonende 1ste t/m 6de maand 35,24 54,71 916, ,46 7de t/m 12de maand 35,24 50,99 916, ,74 vanaf 13de maand 35,24 42,73 916, ,98 Samenwonende 1ste t/m 6de maand 26,42 54,71 686, ,46 7de t/m 12de maand 26,42 50,99 686, ,74 vanaf 13de maand 26,42 31,77 686,92 826,02 Forfait periode (3de periode)* gewoon 18,61 483,86 bevoorrecht ** 24,43 635,18 * 3 maanden + 3 maanden voor elk dienstjaar ** Als de werkloze + partner uitsluitend uitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner 31,77 niet overschrijdt Boven de 50 jaar geldt onder bepaalde voorwaarden een anciënniteitstoelage. Duur De duur van de uitkering is niet afhankelijk van het aantal jaren arbeidsverleden. Het recht loopt door tot uiterlijk 65 jaar. Registratie als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De aanvraag om uitkering bij de vakbond of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Deze instantie betaalt de uitkering, nadat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) het recht op uitkering heeft beoordeeld.

13 12 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 GENEESKUNDIGE ZORG NEDERLAND Zorgverzekeringswet De Zorgverzekeringswet (Zvw) biedt verzekerden recht op kortdurende zorg gericht op herstel. Iemand heeft recht op Zvw-zorg, indien hij een verzekeringsplichtige is en een basisverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. Personen die verzekerd zijn op grond van de AWBZ zijn verzekeringsplichtig. Alle inwoners van Nederland zijn in principe AWBZ-verzekerd. Personen die niet in Nederland wonen kunnen ook verzekerd zijn, bijvoorbeeld iemand die in België woont en uitsluitend in Nederland in loondienst werkt. Zorgaanspraken Het pakket van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. Nadat de verzekeringsplichtige een basisverzekering heeft afgesloten, ontvangt hij van de zorgverzekeraar een zorgpolis. De verzekerde heeft onder andere recht op: huisartsenzorg, paramedische zorg, behandeling en verblijf in een ziekenhuis, zorg van medisch-specialisten, geneesmiddelen, ziekenvervoer, hulpmiddelen, verloskundige hulp, kraamzorg, tandheelkundige zorg tot 18 jaar (vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en kunstgebit). Er gelden eigen bijdragen bij kraamzorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en ziekenvervoer. Afhankelijk van de inhoud van de zorgpolis heeft de verzekerde recht op zorg in natura en/of recht op restitutie van de zorgkosten. Bij zorg in natura krijgt iemand de zorg van een zorgverlener waarmee zijn zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Bij restitutie van zorgkosten krijgt de verzekerde de zorg van de zorgverlener die hij zelf kiest. De verzekerde vergoedt de kosten zelf en verzoekt zijn zorgverzekeraar om terugbetaling van de zorgkosten. Per 2012 geldt voor elke verzekerde ouder dan 18 jaar een verplicht eigen risico van 220. De verzekerde die kiest voor een zorgpolis met extra eigen risico (van maximaal 500), moet de kosten van zorg tot het eigen-risicobedrag zelf vergoeden. Tegenover een hoger extra eigen risico staat een lagere premie. Het totale eigen risico kan maximaal 720 bedragen. Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie, vastgesteld en uitgekeerd door de belastingdienst in Nederland. Aanvragen van de zorgtoeslag kan via De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door erkende zorgverzekeraars. De belastingdienst is verantwoordelijk voor het vaststellen van recht op zorgtoeslag en voor het uitbetalen ervan. Verzekerden moeten de zorgtoeslag dus aanvragen bij de belastingdienst.

14 Vergelijkend Overzicht voor werknemers GENEESKUNDIGE ZORG BELGIË Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging De Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging biedt rechthebbenden (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van reguliere medische zorg. Voor vergoeding van medische zorg moet iemand rechthebbende zijn. Een werknemer is rechthebbende, ongeacht de hoogte van zijn inkomen. Hetzelfde geldt voor uitkerings- en pensioengerechtigden. Onder bepaalde voorwaarden zijn de echtgenoot of partner en de kinderen van de rechthebbende personen ten laste van de rechthebbende. Zij hebben dan ook recht op vergoeding van medische zorg. De rechthebbende moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds of ingeschreven zijn bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bovendien moet de bijdrage voor ziekte en invaliditeit, die door de werkgever op het loon wordt ingehouden, in het refertejaar minimaal over een jaarloon van 5.660,96 worden betaald. Is dat niet het geval, dan moet de werknemer een persoonlijke bijdrage betalen. Zorgaanspraken De rechthebbende komt in aanmerking voor de vergoeding van kosten van onder andere de volgende zorg: gewone geneeskundige hulp (raadpleging van huisarts, hulp van verpleegkundigen of van een dienst voor thuisverpleging, tandheelkundige hulp); verlossingen; geneesmiddelen; opname in een ziekenhuis voor observatie en behandeling; hulp bij revalidatie; verstrekkingen verleend door rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen. De rechthebbende moet altijd remgeld (eigen bijdrage) betalen. De hoogte van het remgeld is afhankelijk van de soort zorg. Verder speelt een rol of de rechthebbende al dan niet onder de voorkeursregeling valt. Deze regeling kan gelden voor onder andere: personen met rustpensioen, weduwen of weduwnaars, personen met een invaliditeitsuitkering en volle wezen die recht geven op kinderbijslag. Bovendien kan onder voorwaarden recht zijn op terugbetaling van remgeld via het systeem van de maximumfactuur. Zodra het remgeld op een bepaald moment in de loop van een kalenderjaar boven een maximumbedrag komt, is de rechthebbende vanaf dat moment voor zorg in het resterende deel van het kalenderjaar geen remgeld meer verschuldigd. De uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging is in handen van de verzekeringsinstellingen. Dat zijn de ziekenfondsen, ook wel mutualiteiten genoemd, en de regionale Hulpkassen voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. HOSPITALISATIEVERZEKERING Voor een ziekenhuisopname of hospitalisatie kan de eigen bijdrage, het remgeld, behoorlijk oplopen. Om dit risico te beperken kan men een hospitalisatieverzekering afsluiten. Over de voorwaarden, aanspraken en prijzen van deze aanvullende verzekering kunt u terecht bij de mutualiteiten en particuliere verzekeraars.

15 14 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 GENEESKUNDIGE ZORG NEDERLAND ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) biedt een dekking tegen de kosten van bijzondere ziektekosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten verbonden aan de levenslange verzorging en verpleging van iemand met een zware handicap, langdurige revalidatie na een ernstig auto-ongeluk of opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Personen die verzekerd zijn op grond van de AWBZ, hebben recht op AWBZ-zorg. Alle inwoners van Nederland zijn in principe verzekerd. Ook personen die niet in Nederland wonen kunnen verzekerd zijn, bijvoorbeeld iemand die in België woont en uitsluitend in Nederland in loondienst werkt. Voor het recht op dit soort zorg moet de verzekerde zijn ingeschreven bij een zorgverzekeraar. Bovendien moet het regionale zorgkantoor de zorg toewijzen, nadat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld dat de verzekerde behoefte heeft aan de zorg. Zorgaanspraken De verzekerde heeft recht op verschillende soorten zorg, zowel thuis als in een instelling. Het gaat om: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteundende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling, en verblijf. Daarnaast vergoedt de AWBZ het gebruik van verpleegartikelen, ziekenhuiszorg (na 365 dagen), revalidatiezorg (na 365 dagen), prenatale zorg en inentingen. De verzekerde kan op twee manieren gebruik maken van AWBZ-zorg: zorg in natura en zorg op basis van een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura krijgt iemand de zorg van een zorgverlener waarmee zijn zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Bij zorg via een persoonsgebonden budget krijgt de verzekerde de zorg van de zorgverlener die hij zelf kiest. De verzekerde vergoedt de kosten uit zijn budget (geldbedrag ontvangen van zorgkantoor). Eigen bijdrage Voor de meeste AWBZ-zorg moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van het belastbaar inkomen en de woonsituatie (thuis of in een instelling).verder is van invloed: de leeftijd (jonger of ouder dan 65 jaar) en de burgerlijke staat (al dan niet gehuwd of samenwonend). De uitvoering van de AWBZ is in handen van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben taken overgedragen aan regionale zorgkantoren (toewijzen zorg, inning eigen bijdragen) en een centraal administratiekantoor (betaling van de zorgverleners). Bovendien is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk voor de zorgindicatie (welke zorg is nodig, hoeveel en voor hoe lang). Elke regio heeft een eigen CIZ-bureau en verschillende CIZ-locaties.

16 Vergelijkend Overzicht voor werknemers GENEESKUNDIGE ZORG BELGIË VLAAMSE ZORGVERZEKERING Op basis van de Vlaamse Zorgverzekering hebben zorgbehoevenden in Vlaanderen en Brussel recht op een maandelijkse vergoeding voor de kosten van de niet-medische hulp- en dienstverlening of mantelzorg. Elke persoon die in Vlaanderen woont en 26 jaar of ouder is, moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Elke persoon die in Brussel woont en 26 jaar of ouder is, mag aansluiten bij een zorgkas. Personen jonger dan 26 jaar betalen geen bijdrage, maar kunnen toch in aanmerking komen voor vergoeding. De Vlaamse Zorgverzekering kan ook gelden voor personen die niet in Vlaanderen of Brussel wonen; bijvoorbeeld voor inwoners van Nederland, die uitsluitend in België in loondienst werken. De zorgbehoevende moet de vergoeding aanvragen bij zijn zorgkas. De belangrijkste voorwaarden waaraan hij op dat ogenblik moet voldoen zijn: zwaar hulpbehoevend zijn (lijden aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen); de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen of 5 maal het bedrag van de jaarlijkse bijdrage betalen, bij het aanvragen voor vergoeding voor residentiële zorg ook effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening. Zorgaanspraken De Vlaamse Zorgverzekering geeft vergoedingen voor zorg die wordt verstrekt door een voorziening die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft mantelzorg, professionele thuiszorg, en professionele residentiële zorg zoals geboden door rust- en verzorgingstehuizen. De zorgbehoevende heeft recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum van de aanvraag. Hoogte vergoedingen netto per maand Mantel- en thuiszorg 130,00 Professionele residentiële zorg 130,00 De zorgverzekering wordt uitgevoerd door de zorgkassen erkend door het Vlaamse Zorgfonds. De bijdrage van maximaal 25 per persoon per jaar betaalt u aan één van de zorgkassen.

17 16 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID NEDERLAND De werknemer heeft bij ziekte gedurende maximaal 104 weken recht op loon van de werkgever. Soms zal de zieke werknemer gedurende maximaal 104 weken recht hebben op een uitkering via de Ziektewet (ZW). Dat is bijvoorbeeld zo voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste ziektedag of tijdens de loondoorbetaling (bepaalde oproepkrachten, uitzendkrachten, werknemers met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Als de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt is, ontstaat eventueel recht op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). WET VERLENGING LOONDOORBETALINGSVERPLICHTING In artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek is de verlenging loondoorbetalingsverplichting opgenomen. Op grond van dit artikel is een werkgever verplicht een zieke werknemer gedurende 104 weken (70% van) zijn loon door te betalen. Werknemers met een arbeidsovereenkomst hebben bij ziekte (ongeacht de oorzaak) recht op gedeeltelijke loondoorbetaling door de werkgever. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst pas na twee jaar ziekte beëindigen en moet daarvoor een ontslagvergunning aanvragen. Hoogte Er is recht op doorbetaling van 70% van het loon. Dit mag niet minder zijn dan het minimumloon en niet meer dan het maximumdagloon 191,82. In CAO s is meestal bepaald dat de werkgever hierop een aanvulling geeft of het volledige loon doorbetaalt. Dit is slechts mogelijk over maximaal 52 weken van ziekte. Duur De werkgever betaalt het (gedeeltelijke) loon door, maar niet langer dan 104 weken en ook niet nadat het dienstverband is beëindigd. Eindigt het dienstverband of tijdelijk contract tijdens de ziekte, dan is er recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. De termijn van 104 weken kan nog worden verlengd als dit ten goede komt aan de re-integratie of als sanctie van UWV. De werkgever zorgt voor betaling van het (gedeeltelijke) loon en controleert en begeleidt de zieke werknemer. UWV controleert of aan de voorwaarden is voldaan.

18 Vergelijkend Overzicht voor werknemers UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID BELGIË De werknemer heeft bij ziekte altijd eerst recht op loon van de werkgever. Daarbij geldt voor werknemers met een arbeiderscontract een andere regeling dan voor werknemers met een bediendencontract. Nadat de werkgever geen loon meer hoeft te betalen, heeft de werknemer, afhankelijk van de oorzaak van de ziekte, recht op: een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid van de mutualiteit. De mutualiteit betaalt deze uitkering tot aan het einde van de eerste ziektejaar. Daarna kan recht ontstaan op een uitkering voor invaliditeit; of een uitkering van de arbeidsongevallenverzekeraar; of een uitkering van het Fonds voor de beroepsziekten. GEWAARBORGD LOON VOOR ARBEIDERS Er is recht op gewaarborgd loon gedurende de eerste dagen van de arbeidsongeschiktheid. zijn o.a. dat er een dienstverband moet zijn van ten minste één maand en dat de arbeidsongeschiktheid geen gevolg is van een eigen, zware fout (zoals het niet dragen van een autogordel). Er geldt een carensdag (wachtdag) als de ziekteperiode korter dan 14 dagen duurt. Hoogte/duur Een arbeider behoudt zijn normale loon tijdens de eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid. Van de 8ste tot de 30ste dag arbeidsongeschiktheid ontvangt de arbeider een bedrag dat gelijk is aan zijn netto loon (bruto loon min belasting). Vanaf de 14de dag wordt het loon gedeeltelijk uitbetaald door het ziekenfonds (uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid, zie p. 19) en gedeeltelijk door de werkgever. Is de ziekte het gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan is er de eerste 7 dagen recht op loondoorbetaling (een eventuele uitkering int de werkgever). Over de volgende 23 dagen is er recht op een aanvulling op de uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte. Deze aanvulling wordt betaald door de werkgever tot het bedrag van het volledige nettoloon. Het loon wordt doorbetaald door de werkgever; het ziekengeld wordt betaald door het ziekenfonds (mutualiteit) waarbij iemand is aangesloten. GEWAARBORGD LOON VOOR BEDIENDEN Er is recht op gewaarborgd loon tijdens de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Dit wordt betaald door de werkgever. Een voorwaarde is o.a. dat de arbeidsongeschiktheid geen gevolg mag zijn van een eigen, zware fout (zoals het niet dragen van een autogordel). Er geldt geen carensdag (wachtdag).

19 18 Vergelijkend Overzicht voor werknemers 2012 UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID NEDERLAND ZIEKTEWET De Ziektewet (ZW) geeft bepaalde groepen werknemers die door ziekte, ongeval of gebreken niet in staat zijn om hun werk te doen, recht op een maandelijkse uitkering, als hun werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling. Daarnaast dient de Ziektewet als vangnet voor mensen die geen werkgever (meer) hebben. De voorwaarden voor het recht op een uitkering zijn: jonger zijn dan 65 jaar en als rechtstreeks en objectief vast te stellen gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn het eigen werk te verrichten en een dienstbetrekking hebben of als oproepkracht werken (of zou hebben gewerkt) op de eerste ziektedag. Niet verzekerd voor de ZW zijn: directeur-grootaandeelhouders, werknemers met onbetaald verlof, werknemers die doorgaans minder dan drie dagen in een particuliere huishouding werken (bijvoorbeeld een kinderoppas). Hoogte De uitkering bedraagt minimaal 70% van het dagloon dat werd ontvangen voor de arbeidsongeschiktheid. Het dagloon wordt berekend door het loon van de laatste 13 weken te delen door het aantal werkdagen in die periode. De uitkering kan nooit hoger zijn dan 70% van het maximumdagloon 191,82 en nooit lager dan het geldende sociaal minimum. Duur De uitkering wordt maximaal 104 weken betaald. De termijn van 104 weken kan nog worden verlengd als dit ten goede komt aan de re-integratie of als sanctie van UWV. De verzekerde moet zich onmiddellijk, maar uiterlijk op de tweede dag van de arbeidsongeschiktheid ziekmelden bij zijn werkgever. De werkgever licht met spoed en uiterlijk op de vierde dag UWV in dat verder belast is met de uitvoering.

20 Vergelijkend Overzicht voor werknemers UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID BELGIË Hoogte/duur Er is recht op loondoorbetaling gedurende 30 dagen, incl. commissieloon, loon in natura enz. De regeling voor bedienden in de proeftijd en de bedienden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan drie maanden (met al of niet duidelijk omschreven werk) wijkt af van de regeling voor bedienden met vast contract en komt qua vorm overeen met de regeling voor arbeiders. Na 30 dagen betaalt het ziekenfonds de uitkering. Het loon wordt doorbetaald door de werkgever; het ziekengeld wordt uitbetaald door het ziekenfonds waarbij de werknemer is aangesloten. VERZEKERING VOOR UITKERINGEN BIJ PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID Na de periode van gewaarborgd loon, geeft de ziekteverzekering recht op een uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers, werklozen, niet-vastbenoemde ambtenaren en leerkrachten. De arbeidsongeschiktheid mag niet zijn veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Dan gelden andere regelingen (zie verder). De ziekteverzekering betaalt ook vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap en tegemoetkomingen in begrafeniskosten. Er is recht op een uitkering als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid voor werknemers, aangesloten zijn bij een verzekeringsinstelling, de wachttijd van 6 maanden hebben volbracht (soms wordt vrijstelling van de wachttijd verleend, zoals na einde studie), ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn. In perioden waarin de rechthebbende andere vergoedingen geniet, ontstaat geen recht op uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Zo ontstaat geen recht in de periode dat de gerechtigde recht heeft op onder andere: loon, vakantiegeld, opzeggingsvergoeding, werkloosheidsvergoeding, of een uitkering voor loopbaanonderbreking. Hoogte De uitkering bedraagt maximaal 60% van het loon met een maximum van 75,89 per dag. Afhankelijk van het aantal werkdagen in een maand zal de uitkering per maand variëren. In 2012 heeft februari bijvoorbeeld 25 uitkeringsdagen en heeft maart 27 uitkeringsdagen. De uitkering kan dus nooit hoger zijn dan 27 x 75,89 = 2.049,03. Duur Het recht op uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid bestaat zolang de rechthebbende als arbeidsongeschikt wordt erkend, maar nooit langer dan 1 jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Het uitkeringsrecht eindigt altijd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt. De adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling (mutualiteit of Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) stelt de arbeidsongeschiktheid vast. De verzekeringsinstelling stelt het recht op uitkering vast en betaalt de uitkering.

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (werknemers)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (werknemers) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.43 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (werknemers) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Ooit komt iedereen een

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2015

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2015 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2015 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Socialezekerheidswetgeving Nederland Socialezekerheidswetgeving 5 Gezinsbijslag Nederland 7 Werkloosheidsuitkering Nederland

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2012

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2012 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9080NO/0212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsstelsel

Nadere informatie

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Bruto minimumloon in Nederland 3 Belastingtarieven in Nederland

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor werknemers die in België wonen en in Nederland werken Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2015

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2015 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2015 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/2016 - module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Examenopgave 1 1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

H9 De drie volksverzekeringen

H9 De drie volksverzekeringen H De drie volksverzekeringen Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen zijn gedupliceerd op weblog de Junior jurist. Er zijn 3 volksverzekeringen: AOW, Anw en AKW. Deze volksverzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2013 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Welke verplichtingen heeft u als werkgever? 3 - Inschrijven bij de RSZ en betalen

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

A. Algemene sociale wetgeving

A. Algemene sociale wetgeving Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loon en sociale wetgeving K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.21 Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 bedragen bronnen brochure Stand van Zaken van de sociale zekerheid, www.rijksoverheid.nl In deze brochure

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

A. Algemene sociale wetgeving

A. Algemene sociale wetgeving Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loon en sociale wetgeving K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie