Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2012"

Transcriptie

1 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9080NO/0212

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsstelsel 4 Kinderbijslag 10 Geneeskundige zorg 12 Arbeidsongeschiktheid 16 Ouderdom 20 Overlijden 22 Bedrijfsbeëindiging 24 Zwangerschap en bevalling 26 Belastingwetgeving 28 Socialebijstandswetgeving 30 Adressen 32 De in deze brochure gepubliceerde cijfers en bedragen kunnen in de loop van het jaar wijzigen. Actuele cijfers en bedragen vindt u op onze website. Deze brochure is een gratis uitgave van het Bureau voor Belgische Zaken.

3 Voorwoord Nationale en internationale wetgeving wordt voortdurend aangepast aan de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin we ons steeds minder laten beperken door landsgrenzen en we steeds meer de voordelen van het wonen of werken buiten de grenzen ontdekken. Een tijd waarin het, door de ontwikkelingen in de automatisering, steeds minder uitmaakt waar we wonen om ons werk te kunnen doen. We gaan daardoor andere prioriteiten stellen en hebben daarbij behoefte aan veel informatie. Goed, snel en betrouwbaar. Het Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen is een brochure waarin u de Belgische en Nederlandse socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen overzichtelijk naast elkaar kunt bestuderen. Een structuur die het mogelijk maakt om snel een indruk te krijgen van de ver schillen of overeenkomsten.

4 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen Betekenis van de af kortingen Abw AKW Anw AOW AWBZ CWI HZIV IOAZ KGB KOT OCMW RVP RSVZ SVB UWV UWV WERKbedrijf WAZ WWB Zvw ZW Algemene bijstandswet Algemene Kinderbijslagwet Algemene nabestaandenwet Algemene Ouderdomswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Centrum voor werk en inkomen Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Rijksdienst voor Pensioenen Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Sociale Verzekeringsbank sinstituut Werknemersverzekeringen voorheen CWI Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Wet Werk en Bijstand Zorgverzekeringswet Ziektewet

5 4 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 Socialezekerheidswetgeving Socialezekerheidsstelsel Nederland Algemeen Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is samengesteld uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. De sociale verzekeringen zijn onderverdeeld in: volksverzekeringen: Algemene Kinderbijslagwet (AKW), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Zorgverzekeringswet (Zvw), Algemene nabestaandenwet (Anw), Algemene Ouderdomswet (AOW); en werknemersverzekeringen: Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ), Ziektewet (ZW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Tot de sociale voorzieningen worden onder meer de volgende wetten gerekend: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Wet Werk en Bijstand (WWB). Zelfstandigen Wie precies zelfstandigen zijn, is niet vastgelegd in de socialezekerheidswetgeving. Er zijn namelijk geen socialezekerheidswetten die uitsluitend gelden voor zelfstandigen. Grosso modo worden als zelfstandigen beschouwd: vrije beroepsoefenaar, zelfstandige met of zonder personeel, freelancer, vrije beroepsoefenaar en directeur grootaandeelhouder. De Directeur Grootaandeelhouder (DGA) Voor de toepassing van EG-verordening 1408/71 worden de werkzaamheden van een DGA tot 1 mei 2010 beschouwd als verricht in loondienst. Nationaal worden deze gekwalificeerd als zelfstandige werkzaamheden. Een land mag zelf de aldaar verrichtte werkzaamheden kwalificeren. Dit betekent dat een DGA, die in zowel België als Nederland werkzaamheden verricht, in twee landen sociaal verzekerd is. Sinds het van kracht worden van de nieuwe EG-verordening 883/2004 per 1 mei 2010 worden werkzaamheden van een DGA in Nederland aangemerkt als werkzaamheden als zelfstandige. De Belastingdienst beoordeelt de aard van iemands arbeid.

6 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen Socialezekerheidswetgeving Socialezekerheidsstelsel België Algemeen Het Belgische socialezekerheidsstelsel is samengesteld uit: een stelsel voor loontrekkenden (werknemers), een stelsel voor zelfstandigen, stelsels voor vastbenoemde ambtenaren van overheidsdiensten. Elk stelsel heeft zijn eigen wetten en besluiten waarin verschillende sociale verzekeringen zijn opgenomen. Zo zijn er, binnen elk stelsel, verzekeringen voor gezinsbijslag en verzekeringen tegen loonderving bij ziekte, invaliditeit, werkloosheid (faillissement), ouderdom en overlijden. Zelfstandigen Het stelsel van sociale verzekeringen voor zelfstandigen is geregeld in Het sociaal statuut der Zelfstandigen. Wie precies zelfstandigen zijn, is vastgelegd in dit sociaal statuut. De beoordeling van de aard van iemands arbeid gebeurt door de sociale verzekeringsfondsen, de Nationale Hulpkas (het socialeverzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) of de belastingadministratie. Zelfstandige Zelfstandigheid wordt beoordeeld aan de hand van de sociale of de fiscale norm. Volgens de sociale norm is een zelfstandige iemand die een beroepsactiviteit uitoefent zonder dat hij daarvoor gebonden is door een arbeidsovereenkomst (werknemer) of een statuut (ambtenaar). De fiscale norm gaat uit van de wijze waarop de fiscus het beroepsinkomsten heeft belast. Eenvoudig gezegd: wie voor de fiscus zelfstandige is, is dit in principe ook voor de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om wie volgende inkomsten geniet: winst van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf; de bezoldigingen van bestuurders en commissarissen; bedrijfsleiders; de baten van vrije beroepen, ambten, posten en elke andere winstgevende bezigheid. De sociale norm geeft altijd de doorslag. De fiscale norm schept slechts een vermoeden dat iemand een zelfstandige is. De zelfstandige kan dus het tegendeel bewijzen. Als helemaal geen tegenbewijs geleverd kan worden, hanteert het sociaal statuut onweerlegbare vermoedens. Zo worden mandatarissen van een vennootschap zoals zaakvoerders en bestuurders altijd als zelfstandigen beschouwd, ook al is het mandaat onbezoldigd. De Directeur Grootaandeelhouder (DGA) Een Directeur Grootaandeelhouder wordt in België altijd als een zelfstandige gekwalificeerd. Zelfstandige in bijberoep Een zelfstandige in bijberoep is iemand die tegelijkertijd met zijn zelfstandige activiteit nog een andere beroepsbezigheid als werknemer of ambtenaar als hoofdactiviteit uitoefent, of een loonvervangend inkomen, een rust- of invaliditeitspensioen of een arbeidsongevallen- of beroepsziekte-uitkering ontvangt. Als het inkomen uit zelfstandige werkzaam heden meer bedraagt dan ,43 geldt inschrijving in hoofdberoep. Helper Een helper is iedere persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep helpt of vervangt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn. Meewerkende echtgenoot Een meewerkende echtgenoot is de persoon die zijn echtgenote of partner regelmatig of ten minste 90 dagen per jaar helpt, geen eigen inkomen uit een andere beroepsactiviteit heeft en geen vervangingsinkomen heeft dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid.

7 6 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 Sociale verzekering zelfstandigen Nederland Zelfstandigen hebben recht op kinderbijslag (AKW); kortdurende, op genezing gerichte zorg (Zvw); langdurige verpleging en verzorging (AWBZ); een ouderdomspensioen (AOW); een nabestaandenuitkering voor de partner en kinderen van een overleden verzekerde (Anw). Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een uitkering bij zwangerschaps- en bevallingsrust (ZEZ). Zelfstandigen zijn niet verplicht verzekerd voor inkomensverlies door langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit risico kan via een particuliere verzekering worden gedekt. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De zelfstandige tussen 55 en 65 jaar die de arbeid in zijn bedrijf of beroep stopzet, kan recht hebben op een socialevoorzieningsuitkering (IOAZ). De uitkering geldt ook voor de partner die zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de gewezen zelfstandige als ondernemer winst geniet.

8 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen Sociale verzekering zelfstandigen België Zelfstandige in hoofdberoep en helper Een zelfstandige in hoofdberoep of een helper heeft recht op: een eenmalige geboorte- of adoptiepremie en een maandelijkse kinderbijslag (Wet betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen); vergoeding van de kosten van geneeskundige zorg (de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekering); vergoeding van de kosten van mantelzorg, professionele thuiszorg, en professionele residentiële zorg (Vlaamse zorgverzekering). een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekeringen en een besluit met bijzonderheden voor zelfstandigen); een ouderdomspensioen. De echtgenoot van de overleden zelfstandige of de overleden meewerkende echtgenoot heeft recht op een overlevingspensioen (besluit betreffende het rust- en overlevingspensioen); een uitkering bij faillissement (sociale verzekering bij faillissement). Zelfstandige in bijberoep Een zelfstandige in bijberoep valt onder de sociale verzekeringen verbonden aan zijn hoofdactiviteit of aan zijn uit kering of pensioen. Een zelfstandige in bijberoep kan dus in principe geen rechten ontlenen aan de sociale verzekeringen van het sociaal statuut. Dat kan anders zijn als hij ten minste de minimumbijdrage is verschuldigd (en dus over het refertejaar 2007 een geïndexeerd beroepsinkomen van ten minste ,43 had). Helpers Een helper valt onder dezelfde sociale verzekeringen als een zelfstandige in hoofdberoep. Meewerkende echtgenoten Een meewerkende echtgenoot geboren op of na 1 januari 1956 valt onder dezelfde sociale verzekeringen als een zelfstandige in hoofdberoep. Een meewerkende echtgenoot geboren vóór 1 januari 1956 heeft ten minste als persoon ten laste van de echtgenoot recht op vergoeding van alle risico s in de gezondheidszorg (de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekering); en recht op een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De vrouwelijke meewerkende echtgenoot heeft in een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een moederschapsuitkering (de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekeringen en een besluit met bijzonderheden voor zelfstandigen). De meewerkende echtgenoot kan ervoor kiezen om net als de zelfstandige in hoofdberoep onder alle sociale verzekeringen te vallen.

9 8 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 Premie Nederland Een zelfstandige is in Nederland premie verschuldigd voor de volksverzekeringen en voor de Zorgverzekeringswet. Berekening Volksverzekeringen De belastingdienst stelt eerst het belastbaar inkomen vast, berekent vervolgens hoeveel premie volksverzekeringen hierover verschuldigd is en trekt hiervan ten slotte heffingskortingen af. De belastingdienst heft premie over (onder andere) winst uit onderneming en inkomsten uit arbeid niet in dienstbetrekking verricht verminderd met een aantal posten volgens de onderstaande tarieven. Over het deel van het belastbaar inkomen dat ligt boven per jaar, is geen premie verschuldigd. De procentuele premie volksverzekeringen bedraagt 31,15% over het belastbaar inkomen uit werk en woning. De maximumpremie bedraagt 31,15% van per jaar. Tarieven premie volksverzekeringen (1 januari 2012) Belastbaar inkomen uit werk en woning Premiepercentage van tot en met AOW Anw AWBZ Totaal ,90% 1,10% 12,15% 31,15% Zorgverzekeringswet Het totale bedrag aan premie bestaat uit een nominaal (vast) deel en een procentueel deel. Het bedrag van de nominale premie hangt af van de soort polis (natura- of resititutiepolis), de zorgverzekeraar waarbij de polis is afgesloten en het gekozen eigen risico. De gemiddelde premie in 2012 bedraagt per jaar. De procentuele premie bedraagt 5,00% over het bijdrage-inkomen over 2012: het totaal van de jaarinkomsten in belastingbox 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). De maximumpremie bedraagt 5,00% van per jaar. Betaling Volksverzekeringen Zelfstandigen moeten de premie volksverzekeringen tegelijkertijd betalen met inkomstenbelasting. Zij ontvangen daarvoor aan het begin van ieder jaar een aangifteformulier van de belastingdienst. Dit formulier moeten zij invullen en vóór 1 april terugsturen. Daarna stuurt de belastingdienst een aanslagformulier met het verschuldigde bedrag aan premie volksverzekeringen en inkomstenbelasting en de uiterste datum waarvoor het bedrag moet zijn gestort. Zorgverzekeringswet De zelfstandige moet de nominale premie elke maand betalen aan zijn zorgverzekeraar. Voor de procentuele premie ontvangt hij aan het begin van ieder jaar een voorlopige aanslag premie Zorgverzekerings wet van de belastingdienst. De zelfstandige kan de verschuldigde premie in één keer op het rekeningnummer van de belastingdienst storten, maar hij kan ook kiezen voor een betaling in termijnen. Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering U kunt kiezen uit de twee tariefvormen: Een vast tarief (standaardtarief); u betaalt de gehele looptijd van de verzekering een vaste premie per jaar. Een leeftijdsafhankelijke tarief (combinatietarief); u start met een lage premie, dat stijgt in de loop van de jaren tot een bepaald niveau. Als dat vastgestelde niveau is bereikt, blijft de premie de rest van de looptijd gelijk. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Let op: Een vrijwillige verzekering voor de ziektewet is voor een DGA niet nodig. De BV moet tijdens ziekte het loon aan de DGA gedurende 104 weken doorbetalen.

10 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen Sociale bijdrage België Zelfstandigen zijn op basis van het sociaal statuut der zelfstandigen verplicht om sociale bijdragen te betalen aan het socialeverzekeringsfonds van hun keuze. Berekening De sociale bijdrage bestaat uit een percentage van de in inkomensschijven verdeelde bruto beroepsinkomsten die de zelfstandige heeft verdiend in het refertejaar. Het refertejaar is het derde kalenderjaar vóór het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. De bijdragen voor 2012 worden dus berekend over het beroepsinkomen van Voor de berekening van de bijdrage moet het sociale verzekeringsfonds het beroepsinkomen indexeren. Dit betekent dat het fonds het inkomen vermenigvuldigt met een factor die bij het begin van elk kalenderjaar door de overheid wordt vastgesteld. De hoogte van de sociale bijdrage is afhankelijk van de categorie waartoe de zelfstandige behoort. Het maakt dus uit of iemand zelfstandige in hoofdberoep of helper, zelfstandige in bijberoep of meewerkend echtgenoot is. Welke bijdrage de meewerkend echtgenoot precies moet betalen, wordt hier niet behandeld. U kunt hiervoor wel contact opnemen met Bureau voor Belgische Zaken. Sociale bijdrage zelfstandige in hoofdberoep of helper (1 januari 2012) Jaarinkomen over 2009 tot Bijdrage per kwartaal ,43 667, , ,06 (25% van) 22% , ,52 (25% van) 14,16% ,52 of meer 3.759,12 Sociale bijdrage voor zelfstandige in bijberoep (1 januari 2012) Jaarinkomen over 2009 tot Bijdrage per kwartaal , , ,06 (25% van) 22% , ,52 (25% van) 14,16% ,52 of meer 3.904,06 Personen die in de loop van 2010 zijn gestart met een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep betalen met ingang van 2012 per kwartaal de volgende voorlopige bijdragen. Voorlopige sociale bijdrage voor startende zelfstandige in hoofdberoep (1 mei 2012) Kalenderjaar Bijdrage per kwartaal 1e jaar 645,62 2e jaar 661,37 3e jaar 677,11 Personen die in de loop van 2010 zijn gestart met een zelfstandige beroepsactiviteit in bijberoep betalen met ingang van ,5% over 1.393,63 Betaling Zelfstandigen moeten de sociale bijdrage elk kwartaal betalen aan hun sociale verzekeringsfonds. Het fonds stuurt daartoe in de loop van de eerste maand van elk kwartaal een factuur. De sociale bijdrage moet uiterlijk op de laatste dag van ieder kwartaal op het rekeningnummer van het sociale verzekeringsfonds staan. Beginnende zelfstandigen betalen de eerste 3 tot 4 jaar voorlopige bijdragen.

11 10 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 GEZINSBIJSLAG NEDERLAND U heeft voor uw kinderen recht op Nederlandse gezinsbijslag. Gezinsbijslag kan bestaan uit: kinderbijslag, Kind gebonden budget (KGB) en kinderopvangtoeslag (KOT). Het recht op kinderbijslag is geregeld in de Algemene Kinder bijslagwet (AKW). De AKW biedt een driemaandelijkse financiële compensatie voor kosten verbonden aan het opvoeden van kinderen. Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen. Een verzekerde heeft recht op kinderbijslag voor eigen, aangehuwde of pleegkinderen. Alle inwoners van Nederland zijn in principe verzekerd, maar personen die niet in Nederland wonen kunnen ook verzekerd zijn; bijvoorbeeld iemand die in België woont en uitsluitend in Nederland in loondienst werkt. De verzekerde ontvangt de kinderbijslag. Het kan gebeuren dat twee of meer verzekerden voor hetzelfde kind recht op kinderbijslag hebben. Als de verzekerden een gezamenlijke huishouding voeren, wordt de kinderbijslag betaald aan de verzekerde die de kinderbijslag (het eerst) heeft aangevraagd. Wonen de verzekerden niet samen, dan gaat de kinderbijslag naar de verzekerde die met het kind een huishouden vormt. Hoogte De kinderbijslag wordt per kwartaal betaald. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995 is het kinderbijslagbedrag afhankelijk van de leeftijd en het aantal kinderen in het gezin. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 is het kinderbijslagbedrag alleen nog afhankelijk van de leeftijd. Hoogte kinderbijslag (1 januari 2012) Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 Aantal kinderen Bedrag per kwartaal, per kind van 12 t/m 17 jaar 1 269, , , , ,94 Kinderen geboren op of na 1 januari t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar 1 of meer 188,57 228,98 269,39 Er kan recht bestaan op tweevoudige kinderbijslag als: een kind jonger dan 16 jaar om studieredenen of wegens ziekte of handicap uitwonend is een kind van 16 of 17 jaar uitwonend is. Voor tweevoudige kinderbijslag mag het kind niet meer dan een bepaald netto inkomen per kwartaal ontvangen. Bovendien moeten de ouders of verzekerden in specifieke situaties aantonen dat zij het kind onderhouden. Duur Er is zonder meer recht op kinderbijslag voor kinderen tot 16 jaar die thuis wonen. Voor kinderen van 16 en 17 jaar is recht op kinderbijslag als het kind niet méér dan een bepaald netto-inkomen per kwartaal ontvangt en in verband met onderwijs of beroepsopleiding lessen volgt, arbeidsongeschikt is, of werkloos is. Om kinderbijslag te krijgen, moet men een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beoordeelt het recht en betaalt de kinderbijslag uit. Het recht op Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag wordt beoordeeld door de Belastingdienst.

12 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen KINDERBIJSLAG BELGIË Het recht op kinderbijslag is geregeld in de Wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. De wet voorziet in een maandelijkse gewone kinderbijslag, een leeftijdstoeslag en, onder voorwaarden, sociale bijslagen. De rechthebbende laat het recht op kinderbijslag ontstaan voor rechtgevende kinderen. Rechthebbende is bijvoorbeeld de zelfstandige in hoofdberoep of de zelfstandige die arbeidsongeschikt of gepensioneerd is. Een rechtgevend kind is een eigen kind, adoptiekind of pleegkind van de rechthebbende, de echtgenoot van de rechthebbende, of de persoon met wie de rechthebbende een feitelijk gezin vormt of wettelijk samenwoont. De bijslagtrekkende, de moeder of de persoon die het kind opvoedt, ontvangt de kinderbijslag. Soms ontvangt het kind zelf de kinderbijslag. Hoogte Het bedrag van de gewone kinderbijslag hangt af van de rang van het kind ten opzichte van de andere rechtgevende kinderen die in hetzelfde gezin worden opgevoed. Het bedrag van een tweede kind, is bijvoorbeeld hoger dan dat voor een eerste kind. Als een kind niet langer rechtgevend is, dan schuiven de andere kinderen in het gezin een rang op. Hoogte kinderbijslag (1 februari 2012) Rangorde Nettobedrag per maand, per kind 0 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar 18 jaar en ouder Eerste kind 82,78 113,50 129,76 134,63 Tweede kind 163,77 194,52 210,75 223,51 Derde en volgende 244,52 275,27 291,50 304,26 Wezenbijslag 340,01 370,76 386,99 399,75 Eenoudergezinnen hebben recht op een verhoging. Voor een weeskind wordt kinderbijslag betaald, zolang de overlevende ouder (indien aanwezig) geen nieuwe partner heeft die bij het gezin inwoont. Onder voorwaarden bestaat bovendien recht op: sociale bijslag voor pensioengerechtigde, werkloze of arbeidsongeschikte rechthebbenden; en/of bijslag voor gehandicapte kinderen. Kraamgeld In België is er bij de geboorte van een kind dat recht geeft op kinderbijslag eveneens recht op kraamgeld. Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de 6e maand van de zwangerschap. Voor het eerste kind is dit een bedrag van 1.199,10 voor elk volgend kind 902,18. Voor elk kind uit een meerlingzwangerschap is dit een bedrag van 1.199,10. Duur Er is zonder meer recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt. Voor kinderen ouder dan 18 jaar bestaat er uitsluitend recht als het kind: gehandicapt is (tot 21 jaar); onderwijs volgt, stage loopt, of niet vergoed werkloos is na het behalen van het diploma (tot 25 jaar). De rechthebbende moet de kinderbijslag en het kraamgeld aanvragen bij het socialeverzekeringsfonds waarbij hij is aangesloten. Dit fonds beoordeelt het recht en keert de kinderbijslag uit.

13 12 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 GENEESKUNDIGE ZORG NEDERLAND Zorgverzekeringswet De Zorgverzekeringswet (Zvw) biedt verzekerden recht op kortdurende zorg gericht op herstel. Iemand heeft recht op Zvw-zorg, indien hij een verzekeringsplichtige is en een basisverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. Personen die verzekerd zijn op grond van de AWBZ zijn verzekeringsplichtig. Alle inwoners van Nederland zijn in principe AWBZ-verzekerd. Personen die niet in Nederland wonen kunnen ook verzekerd zijn, bijvoorbeeld iemand die in België woont en uitsluitend in Nederland in loondienst werkt. Zorgaanspraken Het pakket van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. Nadat de verzekeringsplichtige een basisverzekering heeft afgesloten, ontvangt hij van de zorgverzekeraar een zorgpolis. De verzekerde heeft onder andere recht op: huisartsenzorg, paramedische zorg, behandeling en verblijf in een ziekenhuis, zorg van medisch-specialisten, geneesmiddelen, ziekenvervoer, hulpmiddelen, verloskundige hulp, kraamzorg, tandheelkundige zorg tot 18 jaar (vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en kunstgebit). Er gelden eigen bijdragen bij kraamzorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en ziekenvervoer. Afhankelijk van de inhoud van de zorgpolis heeft de verzekerde recht op zorg in natura en/of recht op restitutie van de zorgkosten. Bij zorg in natura krijgt iemand de zorg van een zorgverlener waarmee zijn zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Bij restitutie van zorgkosten krijgt de verzekerde de zorg van de zorgverlener die hij zelf kiest. De verzekerde vergoedt de kosten zelf en verzoekt zijn zorgverzekeraar om terugbetaling van de zorgkosten. Eigen risico Met ingang van 2012 geldt voor elke verzekerde ouder dan 18 jaar een verplicht eigen risico van 220. De verzekerde die kiest voor een zorgpolis met extra eigen risico, moet de kosten van zorg tot het eigen-risicobedrag zelf vergoeden. Tegenover een hoger extra eigen risico staat een lagere premie. Zorgtoeslag Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie, vastgesteld en uitgekeerd door de belastingdienst in Nederland. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door erkende zorgverzekeraars. De Belastingdienst int de procentuele premie voor de zorgverzekeringswet en is verantwoordelijk voor het vaststellen van recht op en het uitbetalen van de zorgtoeslag. Verzekerden moeten de zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

14 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen GENEESKUNDIGE ZORG BELGIË Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging De Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging biedt rechthebbenden (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van reguliere medische zorg. Voor vergoeding van medische zorg moet iemand rechthebbende zijn. Een zelfstandige is rechthebbende als hij is verzekerd volgens het sociaal statuut van de zelfstandigen. Hetzelfde geldt voor uitkerings- en pensioengerechtigden. Onder bepaalde voorwaarden zijn de echtgenoot of partner en de kinderen van de rechthebbende personen ten laste van de rechthebbende. Zij hebben dan ook recht op vergoeding van medische zorg. De rechthebbende moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds of ingeschreven zijn bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bovendien moet de bijdrageplicht zijn vervuld. Zorgaanspraken De rechthebbende komt in aanmerking voor de vergoeding van kosten van onder andere de volgende zorg: gewone geneeskundige hulp (raadpleging van huisarts, hulp van verpleegkundigen of van een dienst voor thuisverpleging, tandheelkundige hulp) en specialistische geneeskundige hulp; verlossingen; geneesmiddelen; opname in een ziekenhuis voor observatie en behandeling; hulp bij revalidatie; verstrekkingen verleend door rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen. De rechthebbende moet altijd remgeld (eigen bijdrage) betalen. De hoogte van het remgeld is afhankelijk van de soort zorg. Verder speelt een rol of de rechthebbende al dan niet onder de voorkeursregeling valt. Deze regeling kan gelden voor onder andere: personen met rustpensioen, weduwen of weduwnaars, personen met een invaliditeitsuitkering en volle wezen die recht geven op kinderbijslag. Bovendien kan onder voorwaarden recht zijn op terugbetaling van remgeld via het systeem van de maximumfactuur. De uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging is in handen van de verzekeringsinstellingen. Dat zijn de ziekenfondsen, ook wel mutualiteiten genoemd, en de regionale Hulpkassen voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

15 14 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 GENEESKUNDIGE ZORG NEDERLAND ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) biedt een dekking tegen de kosten van bijzondere ziektekosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten verbonden aan de levenslange verzorging en verpleging van iemand met een zware handicap, langdurige revalidatie of opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Personen die verzekerd zijn op grond van de AWBZ, hebben recht op AWBZ-zorg. Alle inwoners van Nederland zijn in principe verzekerd. Ook personen die niet in Nederland wonen kunnen verzekerd zijn, bijvoorbeeld iemand die in België woont en uitsluitend in Nederland in loondienst werkt. Voor het recht op dit soort zorg moet de verzekerde zijn ingeschreven bij een zorgverzekeraar. Bovendien moet het regionale zorgkantoor de zorg toewijzen, nadat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld dat de verzekerde behoefte heeft aan de zorg. Zorgaanspraken De verzekerde heeft recht op verschillende soorten zorg, zowel thuis als in een instelling. Het gaat om: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteundende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling, en verblijf. Daarnaast vergoedt de AWBZ het gebruik van verpleegartikelen, ziekenhuiszorg (na 365 dagen), revalidatiezorg (na 365 dagen), prenatale zorg en inentingen. De verzekerde kan op twee manieren gebruik maken van AWBZ-zorg: zorg in natura en zorg op basis van een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura krijgt iemand de zorg van een zorgverlener waarmee zijn zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Bij zorg via een persoonsgebonden budget krijgt de verzekerde de zorg van de zorgverlener die hij zelf kiest. De verzekerde vergoedt de kosten uit zijn budget (geldbedrag ontvangen van zorgkantoor). Eigen bijdrage Voor de meeste AWBZ-zorg moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van het belastbaar inkomen en de woonsituatie (thuis of in een instelling).verder is van invloed: de leeftijd (jonger of ouder dan 65 jaar) en de burgerlijke staat (al dan niet gehuwd of samenwonend). De uitvoering van de AWBZ is in handen van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben taken overgedragen aan regionale zorgkantoren (toewijzen zorg, inning eigen bijdragen) en een centraal administratiekantoor (betaling van de zorgverleners). Bovendien is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk voor de zorgindicatie (welke zorg is nodig, hoeveel en voor hoe lang). Elke regio heeft een eigen CIZ-bureau en verschillende CIZ-locaties.

16 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen GENEESKUNDIGE ZORG BELGIË VLAAMSE ZORGVERZEKERING Op basis van de Vlaamse Zorgverzekering hebben zorgbehoevenden in Vlaanderen en Brussel recht op een maandelijkse vergoeding voor de kosten van de niet-medische hulp- en dienstverlening of mantelzorg. Elke persoon die in Vlaanderen woont en 26 jaar of ouder is, moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Elke persoon die in Brussel woont en 26 jaar of ouder is, mag zich aansluiten bij een zorgkas. Personen jonger dan 26 jaar betalen geen bijdrage, maar kunnen toch in aanmerking komen voor vergoeding. De Vlaamse Zorgverzekering kan ook gelden voor personen die niet in Vlaanderen of Brussel wonen, bijvoorbeeld voor inwoners van Nederland die uitsluitend in België in loondienst werken. De zorgbehoevende moet de vergoeding aanvragen bij zijn zorgkas. : zwaar hulpbehoevend zijn (lijden aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen), de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen of 5 maal het bedrag van de jaarlijkse bijdrage betalen, bij het aanvragen voor vergoeding voor residentiële zorg ook effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening. Zorgaanspraken De Vlaamse Zorgverzekering geeft vergoedingen voor zorg die wordt verstrekt door een voorziening die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft mantelzorg, professionele thuiszorg, en professionele residentiële zorg zoals geboden door rust- en verzorgingstehuizen. De zorgbehoevende heeft recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum van de aanvraag. Hoogte vergoedingen (1 januari 2012) Zorgvorm Nettobedrag per maand Mantel- en thuiszorg 130,00 Professionele residentiële zorg 130,00 De zorgverzekering wordt uitgevoerd door de zorgkassen erkend door het Vlaamse Zorgfonds. De bijdrage van maximaal 25 per persoon per jaar betaalt u aan één van de zorgkassen.

17 16 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID NEDERLAND Vrijwillige Verzekering Ziektewet Bij arbeidsongeschiktheid heeft een ondernemer geen recht op een uitkering vanuit de overheid anders dan bijstand. Er zijn in Nederland voor zelfstandigen meerdere mogelijkheden om verzekeringen af te sluiten tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. De verzekering kan worden afgesloten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, maar ook is een vrijwillige verzekering bij het UWV mogelijk. Hieronder wordt alleen de vrijwillige verzekering van het UWV besproken. Een vrijwillige verzekering voor de ziektewet is voor een DGA niet nodig. De BV moet tijdens ziekte het loon aan de DGA gedurende 104 weken doorbetalen. afsluiten verzekering: verzekering moet worden aangevraagd binnen 13 weken na het einde van de verplichte verzekering als werknemer er moet gedurende 1 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het einde van zijn verplichte verzekering onafgebroken, al dan niet in Nederland, een wettelijke regeling of een voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van toepassing zijn geweest. Voor wie: Een vrijwillige verzekering is mogelijk voor: de persoon wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als zelfstandige werkzaamheden verricht of gaat verrichten de echtgenoot van de zelfstandige die meewerkt of gaat meewerken. Vrijwillig verzekerden hebben, nadat twee wachtdagen zijn doorlopen, recht op een ziektewetuitkering. De premie bedraagt 9,65% over een gemaximeerd dagloon van 192,55. Hoogte Het ziekengeld bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het verzekerd dagloon. Het dagloon is gemaximeerd op 191,82. Er bestaat recht op betaling van 100% van het dagloon: tijdens bevallingsverlof als er tijdens een zwangerschap sprake is van ziekte als er na het bevallingsverlof nog sprake is van ziekte. Duur Het ziekengeld wordt betaald vanaf de derde dag van de arbeidsongeschiktheid. Na 104 weken van arbeidsongeschiktheid wordt geen ziekengeld meer betaald. Voor alfahulpen gelden afwijkende regels. Het sinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

18 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID BELGIË De ziekteverzekering geeft recht op uitkering aan o.a. arbeidsongeschikte zelfstandigen. De arbeidsongeschiktheid mag niet zijn veroorzaakt door een zware fout van de zelfstandige zelf of door een sportongeval. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen uitkering bij ziekte en uitkering bij invaliditeit. Er is recht op een uitkering als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: aangesloten zijn bij een ziekenfonds of Hulpkas sociale bijdragen betaald hebben de wachttijd van 6 maanden hebben volbracht (soms is vrijstelling mogelijk) wegens arbeidsongeschiktheid moet iedere beroepsactiviteit zijn stopgezet de normale pensioenleeftijd (65 jaar) mag nog niet bereikt zijn de arbeidsongeschiktheid moet op tijd worden gemeld (binnen 28 dagen na aanvang) er mogen geen controles worden geweigerd. Bij een ziekteperiode die langer dan 3 maanden duurt, kan er een gelijkstelling wegens ziekte worden gekregen en dan hoeft er geen sociale bijdrage meer betaald te worden. Hoogte/duur De eerste maand van arbeidsongeschiktheid geldt als wachttijd waardoor er geen recht op een uitkering is. De daaropvolgende 11 maanden is er recht op een uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van de gezinssituatie en van het feit of er hulp van derden nodig is. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen over de 2e tot en met de 12de maand (1 februari 2012) Brutobedrag per dag met gezinslast 51,41 alleenstaande 39,51 samenwonende 32,08 hulp van derden 16,57 De aanvullende uitkering bij hulp van derden wordt pas vanaf de vierde maand uitbetaald. De Geneeskundige raad voor invaliditeit stelt vast of hulp van derden onontbeerlijk is. De uitkering wordt betaald door het ziekenfonds of de Hulpkas waarbij de zelfstandige is aangesloten.

19 18 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID NEDERLAND Vrijwillige Verzekering WIA Bij arbeidsongeschiktheid heeft u als ondernemer geen recht op een uitkering vanuit de overheid anders dan bijstand. Er zijn in Nederland voor zelfstandigen meerdere mogelijkheden om verzekeringen af te sluiten tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. De verzekering kan worden afgesloten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, maar ook is een vrijwillige verzekering bij het UWV mogelijk. Hieronder wordt alleen de vrijwillige verzekering van het UWV besproken. Voor wie Een vrijwillige verzekering is mogelijk voor: de persoon wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als zelfstandige werkzaamheden verricht of gaat verrichten, de echtgenoot van de zelfstandige die meewerkt of gaat meewerken. De vrijwillige verzekering moet worden aangevraagd binnen 13 weken nadat is begonnen als zelfstandige en de verplichte verzekering is beëindigd. Er moet gedurende 1 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het einde van zijn verplichte verzekering onafgebroken, al dan niet in Nederland, een wettelijke regeling tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn geweest. De premie bedraagt 5,6% van een gemaximeerd dagloon van 192,55. Voor degene die naast de werkzaamheden in loondienst ook werkzaamheden als zelfstandige verricht gelden nadere voorwaarden. Uitkeringen De WIA kent de volgende uitkeringsrechten IVA-uitkering: de verzekerde is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt; men kan ten hoogste 20% van het maatmanloon verdienen. WGA-uitkering: de verzekerde is gedeeltelijk arbeidsongeschikt; men kan ten hoogste 65% van het maatmanloon verdienen. NB: Er bestaat alleen een vrijwillige verzekering voor de WGA. Hoogte WGA-uitkering: hoogte is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheidspercentage uitkeringspercentage ,75 80 of meer 70 Duur IVA-uitkering: tot de eerste dag van de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt of wanneer niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. WGA-uitkering: de uitkering eindigt wanneer niet meer aan de voorwaarden voor een recht op uitkering wordt voldaan of het arbeidsongeschiktheidspercentage lager wordt dan 35% en dit ten minste twee kalendermaanden heeft voortgeduurd. Het sinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

20 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen UITKERING BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID BELGIË Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontstaat er recht op een invaliditeitsuitkering. Voor de invaliditeitsuitkering gelden dezelfde voorwaarden als voor het ziekengeld. Als extra voorwaarde komt daar nog bij dat de zelfstandige geen enkele beroepsbezigheid die hem opgelegd zou kunnen worden, kan vervullen. Hoogte Het bedrag van de invaliditeitsuitkering is hoger dan de uitkering bij ziekte. Daarbij wordt, voor wat de invaliditeitsuitkeringen betreft, een onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en zelfstandigen die dit niet hebben gedaan. Aan zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet wordt een lagere invaliditeitsuit kering toegekend. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na 12 maanden (1 februari 2012) voor zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet Brutobedrag per dag met gezinslast 51,41 alleenstaande 39,51 samenwonende 32,08 hulp van derden 16,57 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na 12 maanden (1 februari 2012) voor zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet Brutobedrag per dag met gezinslast 52,28 alleenstaande 41,83 samenwonende 35,87 hulp van derden 16,57 Duur De uitkering wordt betaald zolang de arbeidsongeschiktheid duurt. De invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door het ziekenfonds of de Hulpkas waarbij de zelfstandige is aangesloten.

21 20 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 Ouderdomspensioen NEDERLAND De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt een maandelijks ouderdomspensioen voor personen van 65 jaar en ouder. De gehuwde of samenwonende pensioengerechtigde kan een maandelijkse toeslag krijgen voor zijn echtgenoot of partner die nog geen 65 is. Bovendien biedt de AOW een jaarlijkse vakantie-uitkering. Iemand heeft recht op ouderdomspensioen indien hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en in het tijdvak tussen 15 en 65 jaar verzekerd is geweest op grond van de AOW. De AOW is in beginsel van toepassing op personen die in Nederland wonen (ingezetenen) en tussen de 15 en 65 jaar oud zijn. Het recht op toeslag vervalt voor personen die na 1 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar bereiken en een jongere partner hebben. Zij moeten op en na hun 65e wel samenwonen met een echtgenoot of partner jonger dan 65 jaar. Deze echtgenoot of partner moet zelf verzekerd zijn geweest op grond van de AOW en geen of een beperkt inkomen hebben. De pensioengerechtigde heeft recht op een vakantie-uitkering over maanden waarin hij recht had op ouderdomspensioen. Hoogte Het ouderdomspensioen is, voor elk jaar dat de pensioengerechtigde tussen 15 en 65 verzekerd was, gelijk aan 2% van een vast brutobedrag. De hoogte van het brutobedrag hangt samen met de gezinstoestand van de pensioengerechtigde vanaf 65 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal jaren dat de echtgenoot (of partner) verzekerd is geweest op grond van de AOW. Bovendien is de toeslag afhankelijk van het inkomen uit arbeid of inkomen in verband met arbeid van de echtgenoot. Dat inkomen wordt in principe afgetrokken van de toeslag. Een deel van het inkomen uit arbeid is vrijgesteld. De toeslag vervalt indien het bruto maandbedrag aan inkomen uit arbeid groter of gelijk is aan 1.294,70. De toeslag wordt met maximaal 10% verlaagd indien het gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan 2.530,98. Voor elke maand dat de pensioengerechtigde ouderdomspensioen ontvangt, bestaat recht op een evenredige vakantieuitkering. Als er recht is op toeslag, dan bestaat ook recht op evenredige vakantieuitkering over de toeslag. Zo wordt aan de 12 maanden voorafgaand aan de maand mei, de vakantie-uitkering over het ouderdomspensioen en (eventueel) de toeslag gereserveerd. In mei ontvangt de gerechtigde het totaal van de gereserveerde bedragen op zijn rekening. Hoogte ouderdomspensioen Ouderdomspensioen voor Brutobedrag per maand * Pensioen Vakantie-uitkering ongehuwde 1.079,93 60,87 ongehuwde met kind jonger dan 18 jaar 1.360,65 78,25 gehuwde met partner van 65 jaar of ouder 752,12 ** 43,47 ** gehuwde met volledige toeslag 1.470,59 86,94 * Deze bedragen zijn inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB). van 33,65. AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen, komen vanaf 2011 uitsluitend in aanmerking voor deze tegemoetkoming als zij van hun wereldinkomen voor 90% of meer in Nederland belasting betalen. ** Bedrag per persoon NB: De gehuwde pensioengerechtigde kan - voor zijn echtgenoot jonger dan 65 jaar - recht hebben op een bruto toeslag van maximaal 718,47 per maand. De pensioengerechtigde moet vóór 1 januari 2015 recht hebben op een ouderdomspensioen. Duur Het recht op ouderdomspensioen zal pas vervallen indien de gerechtigde overlijdt. Het recht op toeslag vervalt als de echtgenoot: niet meer samenwoont met de pensioengerechtigde, een te hoog inkomen heeft, of zelf 65 jaar wordt. De opbouw van vakantie-uitkering stopt indien de pensioengerechtigde overlijdt. De eventuele nabestaanden hebben echter recht op het tot de overlijdensdatum gereserveerde bedrag. De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Iedereen die staat ingeschreven bij de afdeling bevolking van een Nederlandse gemeente krijgt vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd een aanvraagformulier toegestuurd.

22 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen Ouderdomspensioen BELGIË Het Koninklijk Besluit nr. 72 van 10 november 1967 biedt een rustpensioen voor personen die in België als zelfstandige of als helper hebben gewerkt. Het Besluit voorziet niet in een jaarlijks vakantiegeld. De persoon die ooit met een zelfstandige gehuwd is geweest en niet is hertrouwd, kan ook recht hebben op een maandelijks pensioen. Hetzelfde geldt voor de persoon die nog steeds is gehuwd met de zelfstandige, maar niet meer met hem samenwoont. Deze regelingen worden hier niet behandeld. U kunt hiervoor wel contact opnemen met Bureau voor Belgische Zaken. Iemand heeft recht op rustpensioen indien hij de pensioenleeftijd heeft bereikt en tussen zijn 20e en de pensioenleeftijd een periode als zelfstandige of helper in België heeft gewerkt. Tijdens de tewerkstelling moeten de wettelijke bijdragen zijn gestort. Perioden van inactiviteit zijn soms gelijkgesteld met perioden van werken, bijvoorbeeld voor perioden waarin de zelfstandige arbeidsongeschikt is geweest en een uit kering ontving. De pensioengerechtigde leeftijd voor zowel mannen als vrouwen is 65 jaar. Bij een beroepsloopbaan van ten minste 35 jaar kan het rustpensioen tot eind 2012 op verzoek ingaan vanaf elke willekeurige maand tussen 60 en 65 jaar. Voor ieder jaar dat het pensioen vroeger ingaat, wordt het pensioen echter met 5% verlaagd. Om na te gaan of is voldaan aan de loopbaanvoorwaarde, houdt men ook rekening met de loopbaan in een ander land van de Europese Unie. Het rustpensioen wordt niet uitbetaald als de gerechtigde een uitkering ontvangt voor (onder andere) ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Vanaf 1 januari 2013 zullen er andere voorwaarden gaan gelden. Hoogte Het rustpensioen is, voor elk in aanmerking komend jaar, gelijk aan een breuk van 75% of van 60% van de bedrijfsinkomsten van dat jaar (geherwaardeerd en eventueel begrensd) verminderd door vermenigvuldiging met een factor. Voor de zelfstandigen van wie de echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen socialezekerheidsuitkering of ouderdomspensioen ontvangt, is recht op 75% (gezinsbedrag). Andere zelfstandigen hebben recht op 60% (alleenstaandenbedrag). Er geldt een maximumbedrag. Indien de bedrijfsinkomsten over bijvoorbeeld 2011, na herwaardering, groter of gelijk is aan ,55 dan zal het rustpensioen over 2011 zijn gebaseerd op dat maximumbedrag. Duur Het rustpensioen loopt door tot de gerechtigde overlijdt, maar kan wel worden geschorst indien hij nog een beroepsinkomen geniet en dat inkomen boven een bepaald grensbedrag komt. De rustpensioenregeling voor zelfstandigen wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van rustpensioenen. Veel inwoners van België ontvangen ongeveer één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd een aanvraagformulier van het RSVZ in Brussel. Wie geen aanvraag ontvangt, moet deze zelf indienen bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats of het bevoegde gewestelijk kantoor van het RSVZ.

23 22 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen 2012 Nabestaandenuitkering Nederland De Algemene nabestaandenwet (Anw) regelt een maandelijkse uitkering voor de nabestaanden van een overleden verzekerde. Er zijn drie soorten uitkering: de nabestaanden-, halfwezen-, en wezenuitkering. Bovendien biedt de Anw een jaarlijkse vakantie-uitkering. De overledene moet op de overlijdensdatum (gelijkgesteld) verzekerd zijn voor de Anw. De Anw is in beginsel van toepassing op personen die in Nederland wonen (ingezetenen). De Anw kan ook van toepassing zijn op een persoon die niet in Nederland woont; bijvoorbeeld op een inwoner van België die uitsluitend in Nederland werkzaamheden in loondienst uitoefent. Recht op een nabestaandenuitkering heeft de nabestaande die: een ongehuwd kind onder de 18 jaar heeft, dat niet tot het huishouden van een ander behoort of, voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is of; geboren is voor 1 januari De persoon die een kind tot 18 jaar, van wie één ouder is overleden, in zijn huishouden verzorgt, heeft recht op een halfwezenuitkering. Recht op een wezenuitkering heeft een kind, van wie beide ouders zijn overleden (tot 16 jaar, bij invaliditeit tot 18 jaar, als een kind studeert tot 21 jaar). De nabestaande heeft recht op een vakantie-uitkering over maanden waarin hij recht had op nabestaanden- en/of halfwezenuitkering of wezenuitkering. Hoogte Hoogte nabestaanden- halfwezen- en wezenuitkering Brutobedrag per maand* Uitkering Vakantie-uitkering nabestaande 1.127,83 73,27 nabestaande met verzorgingsrelatie 743,06 52,33 halfwees 269,65 20,92 wees tot 10 jaar 371,70 23,45 wees van 10 tot 16 jaar 549,62 35,17 wees van 16 tot 21 jaar 727,53 46,89 * Brutobedragen ziijn inclusief de tegemoetkoming van 15,61 De nabestaandenuitkering is afhankelijk van het inkomen uit arbeid of inkomen in verband met arbeid van de nabestaande. Dat inkomen wordt in principe van de uitkering afgetrokken. Een deel van het inkomen uit arbeid is vrijgesteld. De uitkering vervalt indien het bruto maandbedrag aan inkomen uit arbeid groter of gelijk is aan 2.391,23. Voor elke maand dat de nabestaande een uitkering ontvangt, bestaat recht op een vakantie-uitkering. Zo wordt aan de 12 maanden voorafgaand aan de maand mei, de vakantie-uitkering gereserveerd. In mei ontvangt de nabestaande het totaal van de gereserveerde bedragen op zijn rekening. Duur De nabestaandenuitkering eindigt (onder andere) als de nabestaande hertrouwt, gaat samenwonen of 65 jaar wordt. De halfwezenuitkering eindigt als de halfwees 18 jaar wordt of wanneer de ouder/verzorger van de halfwees 65 jaar wordt én een AOW-éénouderpensioen gaat ontvangen. Het recht op wezenuitkering stopt als niet meer wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals leeftijd of studeren. De opbouw van vakantie-uitkering stopt indien de nabestaande overlijdt. De eventuele minderjarige kinderen hebben echter recht op het tot de overlijdensdatum gereserveerde bedrag. De uitvoering van de Anw is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nabestaanden moeten een aanvraag voor Anw-uitkering indienen bij de SVB van de woonplaats.

24 Vergelijkend Overzicht voor zelfstandigen Nabestaandenuitkering België Het Koninklijk Besluit nr. nr. 72 van 10 november 1967 biedt een overlevingspensioen voor de echtgenoot van een overleden zelfstandige. Het Besluit voorziet niet in een jaarlijks vakantiegeld. De nabestaande moet: De pensioengerechtigde leeftijd bereiken: De overlevende echtgenoot moet ten minste 45 jaar oud zijn. Als de nabestaande jonger is dan 45 moet deze een kind opvoeden of ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn. Een bepaalde periode gehuwd zijn geweest: Het huwelijk moet minstens een jaar hebben geduurd tenzij: Er een kind uit het huwelijk geboren is. De nabestaande of de overledene op het ogenblik van overlijden een kind ten laste had Het overlijden het gevolg was van een ongeval of een beroepsziekte Wanneer niet of niet meer is voldaan aan de voorwaarden voor een overlevingspensioen, kan recht bestaan op een tijdelijk overlevingspensioen of een voortgezet overlevingspensioen. Een beroepsloopbaan als zelfstandige of helper van de overleden partner bewijzen. Hiervoor komen in aanmerking de perioden tussen 1 januari van het jaar van de 20e verjaardag en 31 december van het jaar voorafgaand aan het overlijden voor in aanmerking. Hoogte Het overlevingspensioen is gebaseerd op de beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper en de beroepsinkomsten van de overleden echtgeno(o)te. Er kunnen zich twee situaties voordoen: op de overlijdensdatum werd door de overledene een rustpensioen ontvangen. De overlevende echtgenoot heeft dan recht op 80% van dit rustpensioen (gezinsbedrag). op de overlijdensdatum werd nog geen rustpensioen ontvangen. De overlevende echtgenoot heeft dan recht op 80% van het rustpensioen (gezinsbedrag) dat de overledene zou hebben ontvangen, als hij op de overlijdensdag de pensioenleeftijd had bereikt én 45 jaar (vrouwen 43 jaar) had gewerkt. Het overlevingspensioen bedraagt ten minste ,30 per jaar ( 1.027,28 per maand), indien de overleden echtgenoot een aantal jaren heeft gewerkt dat overeenkomt met een volledige beroepsloopbaan (voor mannen 45 jaar). Dit noemt men het minimumpensioen. Om na te gaan of is voldaan aan de loopbaanvoorwaarde, houdt men ook rekening met de loopbaan als werknemer. Bovendien maakt het niet uit of het gaat om een beroepsloopbaan in België of in een ander land van de Europese Unie. Duur Het overlevingspensioen wordt niet meer betaald als de overlevende echtgenoot hertrouwt, of een beroepsinkomen geniet en dat inkomen boven een bepaald grensbedrag komt. Voor een overlevende echtgenoot jonger dan 45 jaar, vervalt het overlevingspensioen indien hij geen kind meer opvoedt of niet meer arbeidsongeschikt is. Het pensioen kan vervallen als de nabestaande zelf een wettelijk ouderdomspensioen gaat ontvangen. De overlevingspensioenregeling voor zelfstandigen wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van overlevingspensioenen.

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2015

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2015 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2015 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2017

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2017 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2017 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werknemer

Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werknemer Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werkneer Algeeen Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is saengesteld uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. De sociale verzekeringen zijn

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (werknemers)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (werknemers) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.43 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (werknemers) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Ooit komt iedereen een

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2015

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2015 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2015 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Socialezekerheidswetgeving Nederland Socialezekerheidswetgeving 5 Gezinsbijslag Nederland 7 Werkloosheidsuitkering Nederland

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

H9 De drie volksverzekeringen

H9 De drie volksverzekeringen H De drie volksverzekeringen Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen zijn gedupliceerd op weblog de Junior jurist. Er zijn 3 volksverzekeringen: AOW, Anw en AKW. Deze volksverzekeringen

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werknemer

Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werknemer Sociale zekerheid Nederland: zelfstandige versus werkneer Algeeen Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is saengesteld uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. De sociale verzekeringen zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Wezenuitkering voor kinderen

Wezenuitkering voor kinderen Wezenuitkering voor kinderen Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u een 3 Hoeveel is de 5 Wanneer verandert de 5 Hoe lang duurt de 5 Wezenuitkering aanvragen 6 Meer informatie 7 Andere

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Verzekeringen Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Met dit formulier vraagt u ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz. In de toelichting vindt u hierover meer

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene 28,2 miljard ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Ik ben zwanger en zelfstandige Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Re-integratie en tijdelijk inkomen Vanuit de gedachte Werk boven Uitkering stimuleert UWV deelname aan het arbeidsproces. Is werken

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie