Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2010 2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan e geactualiseerde versie, oktober 2013 Vastgesteld 05 november 13 Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 1 van 31

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Aanleiding oprichting Stichting Bantan Woro 4 2. Missie 5 3. Visie op ontwikkelingssamenwerking 6 4. Samenstelling en deskundigheden bestuur 8 5. Vrijwilligersvergoeding 9 6. Achtergrondinformatie over projectpartner Hoofddoelstelling Voorwaardenscheppende doelstellingen t.b.v. realisatie hoofddoelstelling Uitgangspunten / programma van eisen Projectorganisatie en beheersaspecten Organisatie CFP van Abéné Projectfasering Financiële meerjarenplanning Duurzaamheid van het project Tussenbalans (oktober 2013) Exit-strategie Bijlagen 1. Voorgeschiedenis Sociaaleconomische situatie regio Kafountine Onze overwegingen voor en ervaringen met de samenwerking met het Ministerie 26 van Technisch Onderwijs en Professionele beroepsvorming van Senegal. 4. Kwaliteitsplan: basis projectplan 4 e (afrondende) realisatiefase en nazorgfase Projectdoelstellingen 4 e (afrondende) realisatiefase en nazorgfase 32 Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 2 van 31

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bantan Woro over de periode Het beleidsplan wordt elk jaar op basis van voortschrijdende inzichten en ervaringen geactualiseerd. Dit is de vierde geactualiseerde versie, opgesteld in oktober In het beleidsplan maken we duidelijk waar we voor staan (visie), welke opdracht we ons hebben gesteld (missie), welke inspanningen we daarvoor willen leveren en met wie we daarvoor willen samenwerken. Daarbij geven we in het bijzonder aandacht aan onze samenwerking met het Ministerie van Technisch Onderwijs en Professionele Beroepsvorming van Senegal. Onze overwegingen voor en ervaringen met deze samenwerking hebben we als bijlage bij dit beleidsplan opgenomen. We geven inzicht in de samenstelling en deskundigheden van het bestuur en van onze projectpartner in Senegal en in het beleid m.b.t de vergoeding van vrijwilligers. Voor de realisatie van onze missie de ontwikkeling van een centrum voor professionele beroepsvorming in Abéné, Zuid-Senegal hebben we een projectorganisatie ingericht en hebben we met onze projectpartner afspraken gemaakt over het beheer van het project. Deze zijn in dit beleidsplan opgenomen. Omdat het noodzakelijk is om het project in meerdere jaren te realiseren hebben we het project in fasen opgedeeld. In het beleidsplan treft u de voortschrijdende projectfasering en de daarop aansluitende financiële meerjarenplanning aan. Daaruit valt af te leiden dat we er naar streven om het project in 2015 zodanig af te ronden dat het centrum zichzelf in stand kan houden en systematisch de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van het centrum kan verbeteren We hopen dat het plan ook anderen inspireert om met ons de droom van Ibrahim Diassy waar te maken of hun eigen plannen op een verantwoorde wijze te realiseren. Denise van den Hoof Voorzitter Stichting Bantan Woro Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 3 van 31

4 1. Aanleiding oprichting Stichting Bantan Woro Het begon met een droom Ibrahim Diassy is geboren in Abéné, een klein vissersdorp in de Casamance, de zuidelijkste provincie van Senegal. Het is de meest vruchtbare streek van het land, een bos- en waterrijk gebied met honderden exotische vogelsoorten. Op dit moment woont en werkt Ibrahim in Breda, waar hij ons vertelde over zijn droom: Telkens als ik naar mijn dorp ga om mijn familie te bezoeken, komen er veel kinderen naar mij toe met het verzoek om hun vervolgopleiding te sponsoren. Omdat ik me erg verbonden voel met mijn dorp en daar elke familie ken, vind ik dat een groot probleem. Ik kan niet iedereen helpen, en tegen welk kind zeg ik ja en tegen welk kind nee? Ik heb daar lang over lopen piekeren, tot ik een droom kreeg. Als ik een school voor beroepsopleidingen in Abéné zou kunnen realiseren, zou ik veel kansarme kinderen die nu geen goed toekomstperspectief hebben, kunnen helpen. De Bantan Woro Abéné betekent in het Mandinko, Laten we samenkomen en onze krachten bundelen. Een viertal generaties geleden leefden in het gebied zes families. Ongeacht hun geloofsovertuiging en de etnische groep waartoe ze behoorden, besloten ze gezamenlijk een dorp te vormen. Als symbool van hun krachtenbundeling plantte elke familie een kapokboom, dicht bij elkaar. Zoals de zes families inmiddels met elkaar zijn verstrengeld, zo zijn ook de zes bomen inmiddels met elkaar vergroeid tot één gigantische boom de Bantan Woro wat letterlijk vertaald de zes bomen betekent. Deze boom wordt ook wel de heilige boom genoemd. De omgeving van de boom wordt bijgehouden door de vrouwen. Het is hun ontmoetingsplaats. Stichting Bantan Woro Voor de realisatie van de droom van Ibrahim Diassy is een stichting opgericht. De stichting kreeg de naam Bantan Woro omdat we hiermee de krachtenbundeling zowel in Nederland als in Senegal en tussen beiden willen benadrukken en uitdragen. Ons doel Stichting Bantan Woro heeft zich tot doel gesteld om in vijf jaar tijd in Abéné een middelbare technische school te bouwen en materieel in te richten. Dit om aan praktisch ingestelde kinderen - na de lagere school - een goed toekomstperspectief te bieden. Door het tekort aan met name technische scholen kunnen praktisch ingestelde kinderen geen beroep leren. Noodgedwongen verdoen zijn hun tijd op straat, met alle nare gevolgen van dien. Of ze dromen ervan dat ze hun geluk in het buitenland kunnen vinden, terwijl in Senegal juist een grote behoefte is aan gediplomeerde arbeidskrachten. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 4 van 31

5 2. Missie Stichting Bantan Woro heeft zich de volgende missie gesteld: - We willen praktisch ingestelde jongeren van (en uit de omgeving van) Abéné in Senegal een toekomstperspectief bieden. Ze lopen nu, door gebrek aan een goed toekomstperspectief, het gevaar om met verkeerde mensen in contact te komen of zich in drank- en drugsgebruik te verliezen. Na de basisschool heeft het overgrote deel van deze jongeren, wegens financiële en mobiliteitsredenen, geen kans om verder te studeren. Ze hebben daardoor geen toekomstperspectief. We willen kleinschalig beginnen met een zestal beroepsopleidingen, waaraan in de regio direct behoefte is. - Bedoeling is het plaatselijke comité (tijdelijk) te ondersteunen bij de bouw en materiële inrichting van een middelbare technische school in Abéné. - Het streven is erop gericht dat de school, zich met behulp van de overheidssubsidie en extra inkomsten uit ouderbijdragen, verkoop van producten en diensten van studenten en cursussen voor volwassenen, zichzelf, zonder hulp van buitenaf, in stand kan houden. - We willen tijdens de bouw en ontwikkeling van de school ook een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarom laten we de school door de plaatselijke bevolking bouwen met materialen vanuit de regio en laten we het meubilair door plaatselijke timmerbedrijfjes gemaakt. - We willen met andere ontwikkelingsorganisaties, die in Abéné of de directe omgeving actief zijn de krachten bundelen om tot verdeling van werkgebieden en tot gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven te komen, die op de behoeften van de plaatselijke en regionale bevolking aansluiten. - We willen voorlichting en informatie geven over: De ontwikkelingsbehoeften van de regio (Casamance) in het algemeen en van het dorp Abéné in het bijzonder; Het verloop van de bouw en exploitatie van de school in Abéné; De via sponsoring verworven financiële en andere middelen; De besteding van de verworven financiële middelen - We vinden het uit oogpunt van binding en vertrouwen van belang om in alle opzichten transparant te zijn ten opzichte van onze donateurs, medefinanciers en belangstellenden en het comité in Abéné. - Met bovenstaande missie willen we tevens een bijdrage leveren aan de realisatie van de millenniumdoelen, met name aan doel 2: In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 5 van 31

6 3. Visie op ontwikkelingssamenwerking De visie van Stichting Bantan Woro is gebaseerd op de principes van ownerschip, krachtenbundeling, transparantie en duurzaamheid. Ownerschip Het project is ontstaan uit het dorp en wordt door het dorp gedragen. De projecteigenaar is onze partner, het comité Samaba Diabang in Abéné. Het comité is in de bestaande gezagsverhoudingen in het dorp ingebed en heeft een formeel geregistreerde status. Het is hun project. Stichting Bantan Woro bepaalt dus niet wat er met het ingezamelde geld moet gebeuren. Het comité in Abéné geeft haar wensen en ideeën en Stichting Bantan Woro gaat na of dit financieel realiseerbaar is. In de meeste gevallen leidt dit tot intensief overleg waarin realistische keuzen worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. De totale projectplanning is erop gebaseerd dat de school na 5 jaar zichzelf in stand kan houden, zonder structurele hulp van buitenaf. Voor de vormgeving van het ownership is in het projectdorp Abéné een projectorganisatie opgezet. Het project wordt gerealiseerd aan de hand van een projectplan, waarin de realiseren activiteiten zijn opgenomen. Elk kwartaal wordt door de projectmanager (de secretaris (voorheen voorzitter) van comité Samaba Diabang) een verslag gemaakt over de voortgang van het project. Dit verslag wordt onderbouwd met bewijsvoerend fotomateriaal. Voor het financieel beheer, is door het comité in Abéné een financiële administratie (kasboek) opgezet aan de hand waarvan inkomsten en uitgaven inzichtelijk worden gemaakt. Inkomsten en uitgaven worden daarbij aan de hand van facturen en betalingsbewijzen onderbouwd. Ownership houdt ook in dat de school door een plaatselijke bouwmaatschappij, met vaklui en materialen uit het dorp en de omgeving, wordt gebouwd. Ook de materialen worden, met uitzondering van de materialen voor het informaticalokaal, in Senegal aangeschaft. Krachtenbundeling Krachtenbundeling vormt het motto van onze Stichting (zie de oorspong van onze naam en ons logo). Dit motto houdt in dat onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect en gebruikmaking van elkaars krachten. Het comité in Abéné, weet, als belangenbehartiger van de inwoners, het beste wat er wordt gewild. De krachten die het comité voor de realisatie van het project inbrengt zijn: enthousiasme, creativiteit, oplossingsgerichtheid, eigenaarschap en vasthoudendheid. Stichting Bantan Woro stelt zich tot doel om voorzieningen mogelijk te maken, die aan het dorp en haar inwoners ontwikkelingskansen bieden. We richten ons daarbij op versterking van aanwezige groeipotenties en niet op de bestrijding van symptomen. De krachten, die Stichting Bantan Woro in het project inbrengt zijn: enthousiasme, doorzettingsvermogen, financiële middelen, kennis van projectmanagement en financieel beheer. Uit de krachtenbundeling ontstaat meerwaarde. Van bij het begin van het project werd door onze projectpartner appel gedaan op onze meer rationeel planmatige kwaliteiten voor de realisatie van het project. Wij van onze kant appelleerden aan hun ervaringen en cultuurwaarden om tot een door het dorp gedragen projectaanpak te komen. Omdat we hiermee rekening houden en de (plaatselijke, regionale en landelijke) gezagsdragers van bij het begin bij het project hebben betrokken, is het project tot nu toe voorspoedig verlopen. We hebben tot nu toe nog geen noemenswaardige tegenslag meegemaakt. Van de kant van onze projectpartners is de expliciete vraag gesteld naar een cursus projectmanagement. Deze cursus is in augustus en december 09 aangeboden aan de leden van het comité en verantwoordelijken van andere ontwikkelingsprojecten in het dorp. Krachtenbundeling houdt ook in dat we: - in Nederland actief op zoek gaan naar andere stichtingen, die in het dorp en de naaste omgeving, actief zijn op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. We willen met hen tot afspraken komen over onderlinge samenwerking en verdeling van werkgebieden. - met andere stichtingen in Breda en Drimmelen ons inzetten voor de realisatie van een mondiaal beleid, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van de millenniumdoelen. - Onze kennis en inzichten ter beschikking stellen aan andere stichtingen via publicaties op myworld en de website van Partin, de belangenorganisatie van het particulier initiatief, waarbij we zijn aangesloten. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 6 van 31

7 Transparantie We vinden het in alle opzichten van belang om ten opzichte van alle belangstellenden, donateurs en medefinanciers transparant te zijn door aan te geven wat er precies met het ingezamelde geld is gebeurd. Behoudens enige administratiekosten wordt ongeveer 95% hiervan voor de realisatie van het project gebruikt. We geven in onze nieuwsbrief en op onze website periodiek inzicht in de hoogte van het ingezamelde bedrag en de besteding hiervan. Iedereen, die dit wenst, ontvangt het projectplan en de kostenraming. Elke 6 maanden vindt een controle plaats van de financiële administratie van onze projectpartner. Omdat ook onze projectpartner in haar partnerschapverklaring aangeeft in volledige transparantie te willen samenwerken vormen deze controles een bevestiging van ons wederzijds vertrouwen. De informatievoorziening aan alle betrokkenen over het project wordt in het projectland door het comité verzorgd. Voorafgaand en na afloop van elke projectfase belegt de projectmanager een brede dorpvergadering. Daarin worden de aanwezigen geïnformeerd over de plannen van de komende fase en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Na afronding van een fase worden de inkomstenbronnen en de ingezamelde bedragen aangegeven en wat met het ingezamelde geld is gebeurd. De informatievoorziening in Nederland aan belangstellenden, donateurs en medefinanciers wordt door Stichting Bantan Woro verzorgd: via een nieuwsbrief, losse mails en onze website. Duurzaamheid We vinden het een voorwaarde, dat na de bouw en inrichting van de school, de continuïteit van de school is gewaarborgd. Dat houdt in dat er gegarandeerde inkomsten zijn voor de aanschaf van het lesmateriaal, de betaling van de salarissen van het personeel en voor het onderhoud en andere kosten voor de huisvesting. - Het ministerie van technisch onderwijs van Senegal heeft voor de realisatie van het project een verantwoordingdocument gemaakt waarin de noodzaak van het project wordt aangetoond. De aan te bieden opleidingen worden vanuit sociaaleconomisch perspectief en op basis van overleg met de plaatselijke bevolking verantwoord. In het verantwoordingsdocument zijn ook de (maximale) bouw- en uitrustingskosten geraamd. Deze vormen de basis voor onze kostenramingen. - Na afronding van de 1 e fase van het project (mei 2010) is een procedure opgestart voor overdracht van de school aan de Senegelese overheid. De procedure is december 2010 afgerond en heeft tot erkenning en openstelling in 2011 van de school geleid. De erkenning garandeert dat er jaarlijks een budget wordt vastgesteld voor de bekostiging van de lopende lasten (salarissen, leerboeken, onderhoud, verbruiksmaterialen. - Met de directeur zijn afspraken gemaakt over het op gang brengen, onderhouden en uitbouwen van een 2 e en 3 e geldstroom: De 2 e geldstroom houdt in, dat aan ouders gevraagd wordt om schoolkosten te betalen (variërend tussen 22 en 32 afhankelijk van de opleiding. Gebleken is dat ouders zich meer met de school verbinden als ze schoolkosten betalen, dan als dat niet het geval is. De 3 e geldstroom houdt in dat producten en diensten van studenten worden gebruikt voor bijv. de aanschaf van grondstoffen, die voor de praktijklessen nodig zijn. Daarnaast worden, onder noemer van volwasseneneducatie, inkomsten gegenereerd uit de cursusactiviteiten. Te denken valt hierbij aan taalcursussen voor vrouwen en informaticacursussen voor ondernemers. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 7 van 31

8 4. Samenstelling en deskundigheden bestuur Het bestuur bestaat uit 5 personen. In onderstaande tabel zijn per bestuurslid functie, aandachtsgebieden en deskundigheden aangegeven. Naam Functie Aandachtsgebied Deskundigheid 1. Denise van den Hoof Voorzitter - Voorlichting - Fondsenwerving - Contacten met projectpartner - Bewaking visie en missie 2. Guido Annaert Secretaris - Secretariaat en PR - Projectmanagement - Fondsenwerving - Contacten met projectpartner en min. technisch beroepsonderwijs Senegal 3. Theo Lensing Penningmeester - Financiële verslaglegging - Financiële verantwoording - Fondsenwerving 4. Ibrahim Diassy Initiatiefnemer, afkomstig uit Abéné, Senegal - Advisering over routing - Contacten met projectpartner en Abenezen in Nederland - Voorlichting en fondsenwerving 5. Bob Smits Lid - Voorlichting - Fondsenwerving Ervaringsdeskundigheid. Voorlichting. Facilitair management. Staffunctionaris bij een ROC met aandachtsgebieden: - Organisatieontwikkeling - Kwaliteitszorg / prestatiesturing - Verandermanagement - Projectmanagement Financiële expertise in diverse werksituaties Ervaringsdeskundigheid. Student HBO Sociaal Cultureel Werk Netwerk in Nederland - Stichting Bantan Woro maakt deel uit van het millenniumnetwerk van de gemeente Breda en het millenniumplatform van de gemeente Drimmelen. - We onderhouden contact met Switch (voorheen COS Brabant) en staan geregistreerd bij de Wereldatlas. - Sinds juni 2011 zijn we lid van Partin, de brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven. - Stichting Bantan Woro is als organisatie op Myworld gepubliceerd. - Stichting Bantan Woro is partner van Impulsis en Wilde Ganzen. - We werken in de 4 e fase samen met Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 8 van 31

9 5. Vrijwilligersbeleid en - vergoeding Zonder de hulp van vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om onze doelen te realiseren. We hebben voor het vinden van vrijwilligers het voordeel dat het dorp Abéné bij veel mensen in Nederland bekend is. Sinds jaren worden door Ponda O Bryan en Jelle de Kroon (Wulabadushi) percussievakanties georganiseerd in het dorp. Daardoor hebben zeer veel mensen met het dorp een innige band gekregen. Anna Dijkstra (Amsterdam) heeft jaren geleden het initiatief genomen voor het jaarlijkse (inmiddels internationaal bekende) culturele festival in het dorp. Adri Zeegers (+) organiseerde al even lang o.a. voor doven en slechthorenden vakanties op haar verblijf O Dunbayland. Via hun activiteiten komen veel mensen ook in contact met het werk van stichting Bantan Woro. Er verblijven ook (tijdelijk) relatief veel Senegalezen, die van het dorp of uit de omgeving afkomstig zijn, in Nederland. Ze onderhouden nauwe banden met elkaar, hun dorp en hun families en leveren vaak een fantastische muzikale bijdrage aan activiteiten van de stichting. Tijdens de looptijd van het project zijn door een 15-tal vrijwilligers diverse activiteiten opgezet en worden er hand- en spandiensten geleverd bij activiteiten van het bestuur (bijv. Afrikafeest). Zo zijn er in een aantal basisscholen projecten opgezet door vrijwilligers om de kinderen over de leefwereld van hun leeftijdgenoten te informeren en fondsen te werven en nam een enthousiaste vrijwilliger het initiatief om een groot Afrikafeest te organiseren. Vrijwilligers, die een eigen fondsenwervende actie willen opzetten worden door stichting Bantan Woro ondersteund met informatie- en fotomateriaal (en leskoffers voor projecten in basisscholen). We zijn op hun activiteiten desgewenst aanwezig met een informatiestand. Vrijwilligersvergoeding Omdat we alle opbrengsten uit voorlichtings- en fondsenwervende activiteiten aan de ontwikkeling van het centrum willen besteden, geven we geen vrijwilligersvergoeding. In uitzonderlijke gevallen kunnen reiskosten worden gedeclareerd als de reis op verzoek van het bestuur van Stichting Bantan Woro wordt gemaakt. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 9 van 31

10 6. Achtergrondinformatie over projectpartner De doelstellingen van onze partnerorganisatie (association des jeunes de Abéné Samaba Diabang ) zijn: - Actief participeren in de socio-economische ontwikkeling van het dorp; - Bevorderen van het vrijwilligerswerk door jongeren. - Bevorderen van de culturele en sportieve ontplooiing van jongeren. Samenstelling en deskundigheden bestuur Functie Naam Deskundigheden Voorzitter Kotoubo Sonko Universitair geschoold (economie). Voorzitter UPAC (organisatie, die boeren financieel ondersteunt met microkredieten). Plattelandsontwikkeling, Milieuzorg. Secretaris Seny Souané Universitair geschoold (marketing en sociologie) Internationale handel en financieel management Projectmanagement. Plattelandsontwikkeling. Vervult de rol van projectmanager van het project. Penningmeester Tombon Sonko Gymnasium; Hoteleigenaar Adjunct-voorzitter Pierre-Marie Diassy Student Adjunct-secretaris Francois Diassy Student Marketing en communicatie Adjunct-penningmeester Felix Diassy Chauffeur Belangrijkste bereikte resultaten De belangrijkste resultaten van onze projectpartner zijn: - De jaarlijkse organisatie van het (internationaal bekend) 10 daagse cultureel festival (dec./begin jan.). - De aanleg van een voetbalterrein en de organisatie van een jaarlijks regionaal voetbaltornooi; - De bouw van een cultureel centrum (uitrusting in ontwikkeling); - Wekelijkse (op zondag) schoonmaakbeurten van het dorp; - De organisatie van conferenties over diverse onderwerpen m.b.t. de ontwikkeling van de regio; - Het opzetten van structurele inzamelingsacties van lege batterijen en plastic; - Het verkrijgen van grond voor de realisatie van het CFP de Abéné; - Het (succesvol) vervullen van de rol van projectmanager t.b.v. de realisatie van het CFP de Abéné; - Vertrouwenwekkende contacten met de Senegalese overheid inzake voornoemd project. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 10 van 31

11 7. Hoofddoelstelling Stichting Bantan Woro heeft zich tot doel gesteld om in een periode van 5 jaar een door de overheid erkend regionaal centrum voor professionele beroepsopleidingen te ontwikkelen in Abéné, Zuid Senegal met het volgende opleidingsaanbod: horeca (restaurant- en hotelwezen) en toerisme; bouwkunde; elektrotechniek; kappen en uiterlijke verzorging; mode; landbouw en veeteelt, waarin aan de studenten, naast hun beroepsvakken, ook de volgende generieke vakken worden onderricht: Frans, Engels, hygiëne/ehbo, wiskunde, informatica, ondernemerschap (bedrijfsadministratie) Het centrum richt zich daarbij op zowel jongeren als volwassenen. Nr. Doelgroepen Leeftijdscategorie 1. Jongens en meisjes Na de lagere school kunnen praktisch ingestelde kinderen in het centrum een beroep leren. Afhankelijk van hun lagere school diploma stromen ze in: - ofwel in één van de zes sectoren van beroepsopleidingen op MBO-niveau; - ofwel in een oriëntatiejaar (op VMBO niveau). In dit jaar kunnen ze de beroepsopleidingen verkennen en kunnen ze hun niveau zodanig ophalen dat ze in een beroepsopleiding kunnen toegelaten worden. Het centrum levert op deze wijze een bijdrage aan de bestrijding van analfabetisme bij vaak kansarme kinderen, die vaak uit zeer arme gezinnen voortkomen. Bedoeling is dat alle gediplomeerden een baan vinden, een eigen bedrijfje opstarten of naar een hogere beroepsopleiding doorstromen. Gediplomeerden, die een eigen bedrijf willen starten kunnen bij een overheidsdienst een microkrediet aanvragen. De renteloze lening betalen ze dan af met de winst uit hun eigen bedrijfje. Door deze maatregel wordt tevens het ondernemerschap gestimuleerd jaar 2. Volwassenen, die reeds als ongediplomeerde beroepskracht in één van de sectoren, waarvoor de school beroepskrachten aflevert, werkzaam zijn, kunnen, afhankelijk van de theoretische component, in 4-6 maanden op de school alsnog een diploma behalen jaar 3. Volwassenen nascholing In de avonduren wordt een modulair nascholingsprogramma aangeboden aan jongeren en volwassenen, die hun generieke en beroepsvaardigheden verder willen ontwikkelen. Geen leeftijdsbeperking Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 11 van 31

12 8. Voorwaardenscheppende doelstellingen t.b.v. realisatie hoofddoelstelling Voor de realisatie van de hoofddoelstelling gelden de volgende voorwaardenscheppende doelstellingen: 1. Realiseren van PR-plan bestaande uit - Het 2 maal per jaar actualiseren / bijwerken van onze website (www.bantan-woro.nl); - Het 2 maal per jaar informeren van belangstellenden, donateurs en medefinanciers via een nieuwsbrief; - Het binnen 2 dagen reageren op ontvangen s; - Gebruik maken van facebook en andere community s; - Uitbrengen van foldermateriaal; - Publicaties in de (regionale) pers. 2. Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor fondsenwervende acties - Informatiestand met voorlichtingsmateriaal en artisanale producten uit het dorp; - Diapresentatie - Fototentoonstelling - Lesmateriaal met leskoffers over 4 thema s Feesten en muziek Naar school gaan Eten en drinken Kleding, wonen en werken - Een algemene informatiemap over Senegal 3. Het per projectfase ontwikkelen van een (deel)projectplan waarin de te realiseren doelen en de begroting worden inzichtelijk gemaakt. Deze (deel)projectplannen vormen de basis voor het aanvragen van subsidies, fondsen en medefinancieringen. 4. Het per fase maken van een financieringsplan, waarin de verwachte en nog te verwerven fondsen inzichtelijk worden gemaakt. Het financieringsplan vormt voor het bestuur het vertrekpunt voor het bepalen van fondsenwervende acties. Het wordt maandelijks zodanig bijgewerkt dat gerealiseerde en nog te realiseren inkomsten worden afgezet tegen de begrote kosten. 5. Per projectfase inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen over de gerealiseerde resultaten en de besteding van het inzamelresultaat in de volgende media: op onze website; in onze nieuwsbrief; in inhoudelijke en financiële eindverantwoordingen aan medefinanciers; tijdens dorpsvergaderingen (door de projectmanager) in Abéné. 6. Het uitbreiden en up te date houden van de eigen expertise door: - deelname aan workshops van Switch, Impulsis, Wilde Ganzen en Partin; - deelname aan ledendagen van Partin; - participeren in community s op bijv. Myworld, facebook; - volgen van actuele ontwikkelingen inzake ontwikkelingssamenwerking en Senegal; - aanschaffen van boeken en afsluiten van abonnementen. 7. Het zoeken van samenwerkingspartners om de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de regio. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 12 van 31

13 9. Uitgangspunten / programma van eisen. Tijdens de oriëntatiefase hebben we met onze projectpartner een omgevingsanalyse uitgevoerd. Daarbij hebben we op de volgende vragen een antwoord gezocht: - Hoe functioneren andere centra voor technische beroepsopleidingen in de ruime omgeving? - Op welke wijze is de continuïteit van deze centra verzekerd? - Aan welke voorwaarden moeten we voldoen in Nederland om in aanmerking te komen voor subsidies? Op basis van de verworven inzichten zijn we gezamenlijk tot volgende programma van eisen gekomen voor de projectrealisatie. - Het aanbod van technische beroepsopleidingen sluit aan op vastgestelde regionale marktbehoeften; - In het centrum werken gekwalificeerde docenten. De praktijkcomponent van de opleidingen is zodanig ontwikkeld dat afgestudeerden over de vereiste beroepsvaardigheden beschikken. Er zijn voldoende stageplaatsen en/of praktijksimulaties - De bouwkundige en materiële voorzieningen van het centrum zijn afgestemd op het beoogde aantal studenten (elke student beschikt over voldoende materialen) en de te ontwikkelen beroepsvaardigheden; - De afgestudeerde studenten ontvangen een officieel, door de Senegelese overheid erkend, diploma en worden begeleid bij het vinden van een arbeidsplaats/het starten van een eigen bedrijfje; - De continuïteit van het centrum is verzekerd (gegarandeerde betaling salarissen, materiële- en onderhoudskosten); - De ondersteuning door Stichting Bantan Woro wordt na een periode van 5 jaar afgebouwd. Het centrum is vanaf dan in staat om zichzelf in stand te houden zonder financiële ondersteuning vanuit het buitenland. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 13 van 31

14 10. Projectorganisatie en beheersaspecten Voor de realisatie van het project is de volgende projectorganisatie opgezet. 1. Stuurgroep - Association SAMABA DIABANG Dhr Sény Souané, Projectmanager - Dhr. G. Correa, schooldirecteur - Voorz. + secr. Stichting Bantan Woro 7. Donateurs / Medefinanciers Nederland 3. Gie Rapibat (Bouwleiding) Mr. Yousoupha Soulèye Coly 2. Projectmanager (projectrealisatie en informatievoorziening) 6. Stichting BANTAN WORO Financiering en controle 4. Mr. Amadou Diabang Dorpschef + voorzitter dorpscomité 5. Oudervereniging Mr. Lamine Diatta, voorzitter 6. Mr. Fa. Birama Diangar Min. technisch onderwijs Senegal, Actoren 1. De stuurgroep is samengesteld uit de voorzitter en secretaris van Stichting Bantan Woro, de directeur van het centrum (dhr. Gaspar Correa) en de projectmanager (dhr. Seny Souané. De stuurgroep plant (op basis van de gezamenlijk vastgestelde behoeften) de gefaseerde realisatie van het project. Voor de effectiviteit van de onderlinge afstemming zijn van elke partij de verantwoordelijkheden vastgesteld. 2. Dhr. Sény Souané, secretaris van onze partnerorganisatie Samaba Diabang in Abéné, vervult de rol van projectmanager. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van het onroerend goed en de aanschaf van de benodigde didactische materialen. 3. Dhr. Youssoupha Soulèye Coly (aannemer) van Gie Rapibat (bouwonderneming) is, overeenkomstig een met het comité Samaba Diabang ondertekend contract, verantwoordelijk voor de realisatie van de bouwplanning. Hij legt verantwoording af over de kwaliteit van de bouw aan de projectmanager. 4. Dhr. Amadou Diabang, dorpschef is tevens voorzitter van het opdrachtverstrekkende dorpscomité. 5. Dhr. Lamine Diatta, is de voorzitter van de oudervereniging van het centrum. De oudervereniging wordt geïnformeerd door de projectmanager, die ook lid is van de oudervereniging. 6. Dhr. F. Diangar is chef van de divisie professionele beroepsvorming van het ministerie van technisch onderwijs van Senegal en in die hoedanigheid onze contactpersoon bij het desbetreffende ministerie. 7. Stichting Bantan Woro stelt de financiële middelen ter beschikking t.b.v. de realisatie van de projectdoelen en verantwoord zich hierover aan donateurs en subsidieverstrekkers via een nieuwsbrief, informatie op de website en specifieke verantwoordingsdocumenten van medefinanciers % van de fondsen van donateurs en medefinanciers worden benut voor de projectfinanciering. Informatievoorziening In onderstaande tabel maken we inzichtelijk welke personen, groeperingen / organisaties inhoudelijk en financieel over de voortgang en resultaten worden geïnformeerd. Ontvanger informatie Informatieverstrekker Wanneer Dhr. Amadou Diabang Projectmanager Maandelijks Ouderenraad / dorpelingen Dorpschef en projectmanager 1 x per half jaar Dhr. Gaspar Correa Projectmanager Stichting Bantan Woro Wekelijks Maandelijks Stichting Bantan Woro Projectmanager Maandelijks (telefonisch, per mail, via kasboek en fotomateriaal). Zo nodig incidenteel. De oudervereniging Projectmanager Maandelijks Dhr. Fa. Birama Diangar Donateurs en medefinanciers Stichting Bantan Woro Directeur CFP Voorafgaand en na afronding van elke projectfase. Voorafgaand, halverwege en einde schooljaar. Stichting Bantan Woro - Voorafgaand aan elke fase over doelstellingen, planning en begroting. - Halverwege en na afronding van elke fase via een inhoudelijke en financiële (eind)rapportage. - 2 x per jaar via een nieuwsbrief - 2 x per jaar via geactualiseerde info op website Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 14 van 31

15 Projectbezoek en controle van het project en de projectpartner. De voorzitter en secretaris van Stichting Bantan Woro bezoeken twee maal (december/januari, juli/augustus) het project. Tijdens deze bezoeken vinden de volgende (controlerende) activiteiten plaats: - Inhoudelijke evaluatie van de projectvoortgang en procesevaluatie van samenwerking(safspraken); - Bezoek aan het centrum t.b.v. de fysieke controle en fotografie van gerealiseerde projectonderdelen; - Financiële controle van het kasboek, met aansluitende facturen, betalingsbewijzen en bankafschriften; De projectmanager legt inhoudelijk en financieel verantwoording af aan Stichting Bantan Woro door middel van facturen en betalingsbewijzen, ter bewijsvoering van alle gedane uitgaven. - Maken van werkafspraken betreffende de nog te realiseren/af te ronden projectonderdelen; - Onderhandelingen met de aannemer en leveranciers van materialen en meubilair; - Maken ven keuzen betreffende de aanschaf van materialen en meubilair; - Voorbereiden van inhoudelijke en financiële verantwoordingen aan donateurs en medefinanciers in Nederland en aan de dorpsraad en inwoners van Abéné; Vanaf de openstelling van de eerste opleidingssectoren (oktober 2011) zijn niet langer twee, maar drie partijen betrokken bij de realisatie van het project: ic. de projectmanager (namens onze partnerorganisatie Samaba Diabang), dhr. G. Correa (vertegenwoordiger ter plaatse van de Senegalese overheid) en Stichting Bantan Woro. Om aan deze situatie recht te doen zijn in dec de samenwerkingsafspraken herijkt. Door de 3 betrokken partijen in een stuurgroep onder te brengen is gewaarborgd dat elke partij, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, die bijdrage levert, die voor een effectieve en efficiënte projectrealisatie nodig is. De stuurgroep stelt de financiële kaders, waarbinnen de projectmanager de projectdoelstellingen dient te realiseren. Stichting Bantan Woro controleert achteraf inhoudelijk/financieel of dit ook het geval was. De projectmanager kan alle operationele beslissingen nemen zolang hij binnen de gestelde financiële kaders blijft. Bij operationele beslissingen boven 500 vindt ad hoc afstemming plaats met de directeur van het centrum en Stichting Bantan Woro. Bij alle beslissingen geldt dat het eindtotaal van de begroting niet mag worden overschreden. Begrotingsposten kunnen lager of hoger uitvallen, maar mogen tezamen nooit hoger zijn dan het vastgestelde eindtotaal. Tot op heden heeft deze werkwijze ervoor gezorgd dat we nooit met verrassingen werden geconfronteerd en dat alle voorgaande fasen ruim binnen de begroting werden gerealiseerd. De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de drie partijen van de stuurgroep is als volgt. Partijen Rol Verantwoordelijk voor: Projectpartner Samaba Diabang. Voorzitter: dhr. S. Souané Directie CPF van Abéné, dhr. G. Correa Stichting Bantan Woro Projectmanager - de realisatie van de bouwplanning; - de oplevering van het gerealiseerde onroerend goed; - de aanschaf van materialen en meubilair in Senegal. - de inzet van dorpsbewoners bij de projectrealisatie; - het doen van bankverrichtingen en betalingen; - de bewijsvoering van alle gedane uitgaven; - de informatievoorziening (inhoudelijk en financieel) over de voortgang en resultaten van het project in het dorp; Ontwikkelen van beroepsopleidingen in het CFP van Abéné Projectfinanciering en -advisering - de opgave van ontwikkelbehoeften en wensen van het CFP; - de opgave van benodigde materialen en meubilair; - de ingangscontrole en installatie van de materialen; - de ontwikkeling van de beroepsopleidingen van het CFP; - de opgave van personele- en exploitatiebehoeften van het CFP aan het ministerie van technische beroepsvorming van Senegal; - de organisatorische inrichting van het CFP; - de werving van stageplaatsen; - de ontwikkeling van een avondcursusaanbod; - de kwaliteitszorg van het CFP. - het werven van de benodigde fondsen; - het, rekening houdend met de verwachte inkomsten, opmaken van een projectplanning t.b.v. de realisatie van het onroerend goed en benodigde materialen en meubilair; - de inhoudelijke en financiële controle van het project; - de informatievoorziening over en inhoudelijk en financiële verantwoording van de projectresultaten; Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 15 van 31

16 11. Organisatie van het CFP van Abéné (Centre de Formation Professionnelle de Abéné) 1 De directeur heeft de opdracht om de volgende interne organisatie tot ontwikkeling te brengen: Direction (D) Comité de Gestion Comité de pilotage Association des Parents Association des Elèves Surveillant Général Chef des Travaux Bureau Ressources Humaines Bureau Comptabilité Gestion Conseil des Professeurs Conseil de Discipline Bureau de Qualité Bur. inf., com. et document. Mathématiques Informatique Anglais Français Entreprenariat Hygiène Restaurat. Hôtellerie Tourisme Métiers du Bâtiment Couture Habillement. Electricité Coiffure Agriculture Elevage Toelichting organigram De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het CFP. Hij ontvangt van het Ministerie van de technische beroepsvorming de onderwijsinhoudelijke kaders waaraan de opleidingen dienen te voldoen om voor diplomering in aanmerking te komen. Het ministerie van de technische beroepsvorming stelt jaarlijks, op basis van de behoeften, die door de directeur worden opgegeven, een exploitatiebudget vast voor het CFP t.b.v. de betaling van de salarissen, de energie-, internet, telefoon- en onderhoudskosten en de schoolmiddelen. De regionale onderwijsinspectie oefent het toezicht uit op de kwaliteit van de beroepsopleidingen van het CFP. De directeur van het centrum verantwoord zich 2 per jaar aan het toezichthoudend bestuur (comité de gestion) over het gevoerde beleid en de gerealiseerde resultaten. Het comité de pilotage (stuurgroep) is samengesteld uit de projectmanager, de directeur van het centrum en de secretaris en voorzitter van Stichting Bantan Woro. De stuurgroep is ingesteld voor de aansturing van de projectmatige realisatie en ontwikkeling van het centrum. De directeur wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering bijgestaan door een managementteam bestaande uit de surveillant général en de chef des travaux, die tevens 3 bureaus (HRM, Financiën, Onderwijskwaliteit) aanstuurt. Hij onderhoudt het contact met drie inspraakorganen: het college van leerkrachten en de ouder- en leerlingenraad. Deze inspraakorganen zijn inmiddels operationeel. De chef des travaux is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van de 6 beroepsopleidingsectoren en een oriëntatiejaar op VMBO-niveau. De leerlingen krijgen naast beroepsspecifieke vakken, ook de generieke vakken zoals wiskunde, Frans, Engels, ICT, ondernemerschap (waaronder bedrijfsadministratie), hygiëne / EHBO. Vanaf 2011 is elk centrum voor professionele beroepsopleidingen verplicht om een kwaliteitsbureau in te stellen. Er is nog weinig expertise op dit terrein aanwezig. Daarom hebben we besloten om met de directeur en onze projectpartner een kwaliteitsplan te ontwikkelen voor het centrum. Dit kwaliteitsplan vormde de basis van het projectplan van de 4 e afrondende fase. 1 De verder te ontwikkelen interne organisatie is door de directeur vastgelegd in het document Organisation du centre overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 16 van 31

17 12. Projectfasering Definitiefase december december 2008 Gerealiseerde resultaten Een document ter verantwoording van het project door het Senegalese ministerie van technisch onderwijs; Een breed draagvlak in het dorp en de regio en een duidelijke projectorganisatie in het projectland; Naamsbekendheid van Stichting Bantan Woro in de omgeving. Een meerjaren projectplan en meerjarenbegroting, gebaseerd op realiseerbare bouwplannen en bestekken. 1 e Realisatiefase 01 januari mei 2010 Gerealiseerde resultaten Constructie administratief gebouw (ontvangsthal, directiekamer, receptie / secretariaat, administratie, toilet); gebouw horecasector (restaurant, bar, opslag, keuken met 2 opslagruimten en douche); gebouw voor kappersopleiding informaticalokaal; lokaal voor algemeen theoretische vakken, 40% van lokalen van de overige opleidingssectoren (2 klaslokalen, 2 opbergruimten en 2 docentenruimten); toiletten. Het onroerend goed is conform plan en binnen de begroting gerealiseerd (begroot: / werkelijk: ). Aan het einde van deze fase ontvingen we het arrest van de Senegalese overheid betreffende de officiële erkenning van de school en de opname in de staatbegroting. 2 e Realisatiefase 01 oktober oktober 2011 Gerealiseerde resultaten Afbouw (60%) van de lokalen voor de overige opleidingssectoren; Aanschaf en installatie ICT-voorzieningen en materialen/meubilair voor opleidingssectoren en administratie; Start van 4 opleidingssectoren op MBO niveau (landbouw/veeteelt; horeca/toerisme; mode/uiterlijke verzorging; elektrotechniek) en een oriëntatiejaar op VMBO niveau per 15 oktober e Realisatiefase 01 oktober oktober 2012 Gerealiseerde resultaten Inauguratie centrum ( ); Afrondende werkzaamheden aan de reeds gerealiseerde gebouwen; Aanschaf didactische materialen en meubilair voor sectoren bouwkunde, elektrotechniek, mode, kappen/uiterlijke verzorging, landbouw/veeteelt en uitbreiding van het meubilair voor de klassen; Constructie gebouw sector mode/uiterlijke verzorging; Het opleidingsaanbod is uitgebreid met de volgende opleidingen Bouwkunde en kappen/uiterlijke verzorging. De afronding van de eerste drie fasen heeft geleid tot een sterktezwakte analyse volgens het STAR School Model van Edukans. Onderdelen waren: Leeromgeving; Leerlingen; Leerkrachten / het onderwijs; Bedrijfsvoering / management; Betrokkenheid ouders / gemeenschap. Uit deze analyse zijn 25 doelstellingen naar voren gekomen waar aandacht aan besteed moet worden in de 4 e fase van dit project. Het sterktezwakte analyse en de daaruit voortvloeiende doelstellingen treft u aan in bijlage 4 en 5 van dit beleidsplan. Het volledige kwaliteitsplan treft u aan op een andere plaats op onze website. 4 e Realisatiefase 01 januari februari 2014 Te realiseren resultaten Uitbreiding centrum met 3 theorielokalen, 2 praktijklokalen en 1 bibliotheek; Aanschaf boeken voor bibliotheek; Bouw en inrichting magazijn Uitbreiding administratief gebouw met een lerarenkamer; Omheinen van het centrum; Aanschaf didactische materialen voor sector landbouw/veeteelt; Aanvulling meubilair; Pedagogisch didactische cursus (10 dagdelen gespreid over het jaar) voor docenten; Managementcursus (6 dagen) voor directeuren van de regio. De totale kosten zijn geraamd op Bij het opmaken van deze actualisering was een dekkende financiering verkregen. De administratieve afronding vindt plaats in maart Er is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een systeem voor het inzichtelijk maken, volgen en verbeteren van de kwaliteit van het centrum. Er is een kwaliteitscomité ingesteld bestaande uit de directie, 3 leerkrachten, een vertegenwoordiger van de leerlingenraad en een vertegenwoordiger van de ouderraad. Nazorgfase 01 januari januari 2015 Te realiseren resultaten Stichting Bantan Woro zal in 2014 haar materiële ondersteuning van het project beëindigen. De immateriële ondersteuning zal nog tot eind 2015 doorlopen. Deze ondersteuning betreft: - Het invoeren van het kwaliteitszorgsysteem. - Het bieden van ondersteuning van de realisatie van een werkgelegenheidsproject. (voor meer informatie over onze exit-strategie: zie hoofdstuk 16) Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 17 van 31

18 13. Financiële meerjarenplanning De financiële meerjarenplanning van het project is tweemaal grondig bijgesteld. De eerste bijstelling vond plaats bij de planvorming voor de 3 e realisatiefase omdat: 1. de directeur van het centrum voor meer opleidingssectoren bevoegde docenten had aangevraagd (en verkregen) bij het ministerie van technisch onderwijs. 2. we in de 2 e uitvoeringsfase voor minder geld veel meer materialen hadden kunnen aanschaffen. Daardoor waren er voor de administratie, de horecasector en het informaticalokaal geen verdere investeringen meer noodzakelijk. De tweede bijstelling vond plaats bij de planvorming voor de 4 e realisatiefase omdat: 1. er meer lokalen noodzakelijk zijn om het verwachte (maximale) aantal leerlingen te kunnen huisvesten; 2. bijna alle opleidingssectoren van voldoende didactische materialen zijn voorzien. 3. het voor een goede bewaking en bescherming (tegen dieren) van het centrum noodzakelijk is om een volledige sluitende omheining te realiseren. De derde bijstelling vond plaats nadat we de 1 e prijs hadden gewonnen van de wedstrijd, die door BIS was georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het bureau. De prijs betrof een gratis fondsenwervingtraject voor een bedrag van Door deze prijs konden we aan alle investeringsbehoeften van onze projectpartner c.q. het centrum tegemoet komen. De aanvankelijke projectbegroting van is met verhoogd tot een bedrag van De inhoudelijke doelstelling werden uitgebreid. In de navolgende tabel maken we inzichtelijk: 1. wat de kosten waren in de reeds gerealiseerde projectfasen. De projectonderdelen, die in deze afgeronde projectfasen werden gerealiseerd zijn in de tabel onder 11 Projectfasering aangegeven. 2. wat de kosten zullen zijn in de 4 e (afrondende) realisatiefase. Omdat de realisatiefasen niet gelijk lopen met de kalenderjaren komen de bedragen niet overeen met de bedragen in de financiële jaarverslagen. Deze worden per kalenderjaar opgesteld. Gerealiseerde projectfasen Fasen Financieel resultaat 1 e realisatiefase Totale projectkosten: (begroot: 50.00). - Gefinancierd door Stichting Bantan Woro uit fondsenwerving: Gefinancierd door NCDO: e realisatiefase Totale projectkosten: ,17 (Begroot: ). - Gefinancierd door Stichting Bantan Woro uit fondsenwerving: Gefinancierd door NCDO: ,21 3 e realisatiefase Totale projectkosten: ,31 - Gefinancierd door Stichting Bantan Woro: ,43 - Gefinancierd door Impulsis, gemeente Breda: Gefinancierd door Stichting Marthe van Rijswijk: Gefinancierd door Stichting Weeshuis te Nijkerk: 4.318,88 - Gefinancierd door Stichting der Doopsgezinden: Fase in uitvoering Activiteiten Begroot Totaal 4 e realisatiefase Uitbreiding met 3 theorie- en 2 praktijklokalen en bibliotheek Magazijn + gemetselde kasten Aanbouw lerarenkamer bij administratie Omheining centrum Voorziening afwerking gebouwen en onvoorzien Didactische materialen voor sector landbouw/veeteelt Aanvulling meubilair Boeken voor bibliotheek Meubilair voor bibliotheek Pedagogisch didactische cursus docenten Managementcursus directeuren regio Kosten invoer pick-up Peugeot 504 (donatie) , , , , , , , , , , ,00 450, ,49 Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 18 van 31

19 Financiering De geraamde kosten voor de 4 e fase zijn gedekt met: - Giften van particulieren - Inkomsten uit voorlichtingsprojecten - Donaties / subsidies van: Basisscholen Rudolf Steiner (Breda) en t Diekske (Afferden) Studenten team Veiligheid Vitalis college te Breda ASML Foundation ASN Bank Impulsis Gemeente Breda Vereniging HVO Johanna Donk Grote Stichting Stichting Jong Stichting Mundo Crastino Meliori Prioriteitenfonds Dominicanen Hofstede stichting Wilde Ganzen Marthe van Rijswijk foundation Nazorgfase - Ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem - Ondersteuning realisatie werkgelegenheidsproject voor afgestudeerden Geen kosten De aanvankelijk ingeschatte kosten bedroegen voor 4 realisatiefasen Als het kostenverloop volgens bovenstaande planning is zullen de werkelijke kosten ,97 bedragen. Dat is ,97 meer dan waar aanvankelijk was van uitgegaan. Daar staat tegenover dat het centrum zes in plaats van drie opleidingssectoren en een oriëntatiejaar op VMBO niveau zal aanbieden en dat een werkgelegenheidsproject zal zijn gerealiseerd. 14. Duurzaamheid van het project De duurzaamheid van het project komst op diverse wijzen tot uiting. - Het project is ontstaan uit het dorp en heeft in de regio een breed draagvlak. - Onze projectpartner is projecteigenaar en realiseert met financiële en projectmatige ondersteuning van Stichting Bantan Woro een project dat op de sociaaleconomische behoeften van de regio aansluit; - Het centrum wordt gebouwd door een plaatselijke bouwonderneming, met vaklui en materialen uit de omgeving. De uitrusting wordt, m.u.v. de ICT-materialen in Senegal aangeschaft. - De totale projectplanning is erop gebaseerd dat de school zichzelf na 5 jaar (vanaf 2015) in stand kan houden, zonder structurele hulp van het buitenland. - De erkenning van het centrum door de Senegalese overheid garandeert dat er jaarlijks een budget wordt vastgesteld voor de bekostiging van de exploitatiekosten (salarissen, leerboeken, onderhoud, verbruiksmaterialen, energie, internet, telefoon). - De aan het centrum aangestelde directeur heeft de opdracht om een 2 e en 3 e geldstroom op gang te brengen, te onderhouden en uit te bouwen De 2 e geldstroom betreft de inning van ouderbijdragen. Gebleken is dat ouders zich meer met de school verbinden als ze (hoe beperkt ook) een bijdrage betalen. De 3 e geldstroom betreft de verkoop / verhuur van producten en diensten van studenten voor bijv. de aanschaf van grondstoffen voor de praktijklessen en inkomsten uit avondcursussen voor volwassenen. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 19 van 31

20 15. Tussenbalans (oktober 2012) Als we de tussenbalans opmaken, kunnen we met trots concluderen dat we aardig op weg zijn om al onze uitgangspunten (zie hoofdstuk 9) te realiseren. Als de 3 e ze laatste fase afgerond zullen Stichting Bantan Woro en hun plaatselijke projectpartner in Senegal het volgende hebben gerealiseerd: - Een door de staat erkend centrum waar 200 jongeren aan één van de volgende zes opleidingssectoren een beroep (MBO-niveau) kunnen leren: horeca/toerisme, landbouw/veeteelt, bouwkunde, elektrotechniek, mode en kappen. - Een oriëntatiejaar voor ongeveer 30 jongeren, waarvan het niveau te laag is om zich meteen voor een beroepsopleiding in te kunnen schrijven. In dit oriëntatiejaar kunnen ze zich op de beroepsopleidingen oriënteren en hun niveau kunnen opkrikken om alsnog toegelaten te worden theorie- en praktijklokalen, informaticalokaal, ingerichte bibliotheek, schooltuin en een administratief gebouw met lerarenkamer. - Een materiële inrichting, die het mogelijk maakt om een lesprogramma aan te bieden waarin theoretische en praktische vorming in balans zijn (50%-50%). - Pedagogisch geschoolde en door de overheid betaalde leerkrachten (op dit moment 24). - Een actief werkende ouderraad, die niet alleen hand en spandiensten levert, maar ook medezeggenschap heeft en een bijdrage levert in het zoeken van stageplaatsen over hele land. - 75% minder jongeren, die doelloos op straat rondhangen. - Studenten, die voor het staatsexamen van hun driejarige beroepsopleiding slagen verkrijgen een officieel staatsdiploma. - In elke opleidingssector kunnen vanaf schooljaar per jaar 12 leerlingen instromen. In het oriëntatiejaar kunnen 30 leerlingen instromen. Dat zijn per jaar 102 jongeren. Daarnaast is er nog een capaciteit van 30 volwassenen voor bij- en nascholing. Na drie jaar is de maximale capaciteit van 306 leerlingen bereikt. Zonder uitval zal de regio over 10 jaar over extra gediplomeerde beroepskrachten beschikken. - Het centrum staat niet alleen open voor jongens en meisjes, die na de lagere school een beroep willen leren, maar ook voor ongediplomeerde volwassenen, die reeds in een beroepssector, waarvoor het centrum een beroepsopleiding verzorgt, werkzaam zijn. Zij kunnen in korte tijd (0,5 jaar) alsnog in het centrum een officieel diploma verwerven. - Het centrum zal met een modulair cursusaanbod en alfabetiseringscursussen bijdragen aan de volwasseneneducatie. - Gediplomeerden kunnen een baan zoeken, verder studeren op HBO niveau of een eigen zaak beginnen. Voor dat laatste kunnen ze bij een overheidsinstantie een microkrediet aanvagen. Met de winst uit hun eigen bedrijfje betalen ze over een aantal jaren de renteloze lening terug. - De studenten ondernemen allerlei activiteiten om extra financiële middelen te verkrijgen voor de aanschaf van grondstoffen: zaden, groenten, stoffen, etc. Daarmee oefenen ze tevens ondernemingsvaardigheden. - De directie heeft op basis van de richtlijnen van de overheid de volgende documenten gemaakt m.b.t. de interne organisatie: Règlement intérieur (schoolreglement); Organisation du centre (beschrijving van de werking van de organisatie van het centrum). - Voorafgaand aan de opstelling van het laatste projectplan is door de stuurgroep (zie blz. 12 t/m 14) een kwaliteitsplan opgesteld voor het centrum. Het kwaliteitsplan is tot stand gekomen op basis van een sterkte/zwakte analyse (zie bijlage 4), die met behulp van het STAR school model van Edukans werd uitgevoerd. Bij de analyse waren de directie, leerkrachten, de projectmanager en de voorzitter en secretaris van Stichting Bantan Woro betrokken. - In augustus 2013 is een tevredenheidonderzoek uitgevoerd onder de ouders. Ouders merken dat er nu veel minder jongeren doelloos op straat hangen. Ze zien hoe hun kinderen zich inzetten voor hun toekomst en die van hun families. Het was opvallend hoe eensluidend de mening was van de 15 geïnterviewde ouders. Beleidsplan , 4e geactualiseerde versie oktober 2013 Pagina 20 van 31

Bouw en materiële inrichting centrum voor technische beroepsopleidingen (CFP) in Abéné, Zuid-Senegal. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2013

Bouw en materiële inrichting centrum voor technische beroepsopleidingen (CFP) in Abéné, Zuid-Senegal. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2013 Bouw en materiële inrichting centrum voor technische beroepsopleidingen (CFP) in Abéné, Zuid-Senegal Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2013 Datum opmaak 15 mei 2014 Datum vaststelling 02 juni 2014

Nadere informatie

Beste donateurs en sympathisanten.

Beste donateurs en sympathisanten. Stichting Bantan Woro zet zich in voor de bouw en uitrusting van een middelbare technische school in Abéné, Senegal. Het project wordt in de 4 e realisatiefase ondersteund door diverse fondsen Beste donateurs

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie