HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN"

Transcriptie

1 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 april 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C bedrijfsarts werkzaam en wonende te D verweerder gemachtigde mw. mr. A.W. Hielkema te Utrecht 1. Het verloop van de procedure Het college heeft kennisgenomen van: - het klaagschrift - het verweerschrift - de repliek - de dupliek - procesverbaal van het mondeling vooronderzoek d.d. 19 november De klacht is ter openbare zitting van 12 januari 2009 behandeld. Partijen waren aanwezig, klaagster vergezeld van haar echtgenoot en verweerder bijgestaan door zijn gemachtigde. De standpunten zijn toegelicht, waarbij de gemachtigde van verweerder gebruik heeft gemaakt van pleitnotities, welke zijn overgelegd. 2. De feiten Het gaat in deze zaak om het volgende: - 1 -

2 Klaagster werkte toen zij op 12 juni 2006 vanwege een mamacarcinoom ziek werd gemeld, als doktersassistente bij een centrale huisartsenpost voor twaalf uren per week in de avond-, nacht- en weekeinddiensten. In januari 2007 heeft bij klaagster een ablatio plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2007 was verweerder de bedrijfsarts, die klaagster begeleidde. Op 28 maart 2007 was klaagster opgeroepen voor het spreekuur van verweerder. Klaagster is toen niet verschenen en uitgenodigd voor het spreekuur op 11 april Na contacten op 23 mei, 20 juni en 22 augustus 2007 startte klaagster begin september 2007 met het traject herstel en balans. Op 19 september en 30 oktober 2007 vonden nog gesprekken tussen partijen plaats. De afspraak van 18 december 2007 is door klaagster afgezegd. Het eerstvolgende overleg vond plaats op 30 januari Na afloop daarvan stuurde verweerder aan de werkgeefster een met daarin onder meer de navolgende zinsnede Omdat er een duidelijk verschil van inzicht is over de re-integratie en de herstelbevorderende mogelijkheden is in goed overleg besloten om bij het UWV een deskundigen oordeel aan te vragen. De bedrijfsarts is van mening dat er stagnatie is door psychosociale problematiek en adviseert om een vervolgtraject op dat vlak in te zetten. Betrokkene en haar man zijn het daar niet mee eens. Op 13 februari 2008 is door verweerder het formulier Medische Informatie WIA ingevuld en ondertekend. De afspraak voor 18 maart 2008 is door klaagster afgezegd, waarna verweerder klaagster niet meer op het spreekuur heeft gezien. 3. Het standpunt van klaagster en de klacht De klacht bestaat uit de navolgende onderdelen: 1. verweerder heeft klaagster al tijdens het eerste contact zeer onvriendelijk en verwijtend bejegend; 2. verweerder heeft door in de aan de werkgeefster inhoudelijke uitspraken te doen het beroepsgeheim geschonden; 3. verweerder heeft leugens verteld in de aanvraag WIA keuring; 4. verweerder heeft voorafgaand aan het deskundigenoordeel van het UWV klaagster geïntimideerd. Klaagster heeft deze onderdelen als volgt - kort en zakelijk weergegeven toegelicht. Ad 1: De afspraak van 28 maart 2007 was klaagster vanwege allerlei andere afspraken in verband met haar ziekte vergeten. Op 11 april 2007 bevond zij zich in de wachtkamer, waar ook het bevolkingsonderzoek van borstkanker aan de gang was, hetgeen zij als zeer confronterend ervoer. Toen verweerder haar binnenriep, vroeg hij direct waarom klaagster de afspraak niet was nagekomen en merkte op dat klaagster wel vaker haar afspraken vergat

3 Haar verweer en excuses vonden geen gehoor bij hem. Het kwam zeer onvriendelijk en verwijtend over. Hiermee is de grondslag gelegd voor de zeer moeizame en stressvolle contacten. Elke vorm van begrip of empathie zijdens verweerder heeft ontbroken. Ad 2: Verweerder geeft in de aan de werkgeefster aan dat er naar zijn mening stagnatie is door psychosociale problemen. Hij adviseert op dat vlak een vervolgtraject op te zetten. Ad 3: Onder punt 7 van de Medische informatie WIA heeft verweerder nee aangekruist. Zijn verklaring zou - gelet op de niet door hem doorgehaalde zinsnede - mede gebaseerd zijn op een verklaring van een behandelend specialist. Dat is niet zo. Verweerder heeft nimmer met een specialist overlegd. Ad 4: Voorafgaand aan het deskundigen oordeel heeft verweerder klaagster te verstaan gegeven dat als het haar al zou lukken de arbeidsdeskundige mee te krijgen, wat hij zeer onwaarschijnlijk achtte, zij de verzekeringsarts al helemaal niet mee zou krijgen. Uit de medische rapportage blijkt voortdurend dat aan de klachten van klaagster wordt getwijfeld. Er is niet naar gekeken of er andere medische oorzaken waren. Achteraf bleek klaagster uitzaaiing te hebben in haar borstbeen. 4. Het standpunt van verweerder Verweerder heeft - kort en zakelijk weergegeven - als verweer het navolgende opgeworpen. Hij bestrijdt dat hij klaagster onvriendelijk of verwijtend zou hebben bejegend. Hij heeft met klaagster overlegd over haar ervaring in de wachtruimte en haar aangeboden naar een andere mogelijkheid uit te wijken. Uit hoofde van zijn taak was verweerder gehouden te informeren naar de reden waarom klaagster niet op een afspraak was verschenen en te bezien of hij over de juiste gegevens beschikte om haar te kunnen bereiken. Verweerder was als bedrijfsarts uit hoofde van zijn taak gehouden de werkgeefster informatie te verstrekken over de werkzaamheden waartoe klaagster wel of niet in staat is. Via verslagen was verweerder vóór ieder consult op de hoogte van de problematiek, die klaagster met de case-manager en teamleider van haar werkgeefster besprak. Het voorstel in de van 30 januari 2008 was er op gericht via een onafhankelijke expertise te onderzoeken welke vraagstukken behoorden bij het re-integreren en welke daar geen betrekking op hadden. Het was een complex beeld omdat er bij de re-integratie van één uur per week allerlei problemen ontstonden. Voorts ziet het bericht op een langere duur van het ziekteverzuim door stagnatie van het herstelproces en een mogelijke verbreding van de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Met deze berichtgeving is geen beroepsgeheim geschonden. Bovendien is de inhoud van de met klaagster besproken en was haar leidinggevende bij - 3 -

4 het einde van het spreekuur, toen ook de psychosociale problematiek aan de orde kwam, aanwezig. De kwestie van de psychosociale problematiek was dus aan alle partijen bekend. Van een leugen in de aanvraag voor de WIA keuring is geen sprake. Punt 7 is in overleg met klaagster ingevuld. Nee is ingevuld omdat het geen aanvraag voor een verkorte wachttijd betrof. De zin, die klaagster op het oog heeft, heeft alleen betrekking op de situatie dat ja aangekruist wordt. Verweerder heeft klaagster niet geïntimideerd noch beoogd haar op andere gedachten te brengen ten aanzien van de re-integratie. Verweerder heeft klaagster willen informeren over het verloop van het traject met betrekking tot de WIA aanvraag, waarbij hij voorzichtig heeft aangegeven dat hij de kans gering achtte dat klaagster, op basis van de toen bekende gegevens - er waren toen nog geen aanwijzingen dat er sprake was van een recidief -, volledig arbeidsongeschikt zou worden bevonden. Verweerder heeft de klachten en herstel van klaagster altijd heel serieus genomen. Klaagster heeft volop de ruimte gekregen om in haar eigen tempo aan het herstel te werken. Het spijt verweerder te vernemen dat bij klaagster een uitzaaiing is geconstateerd. 5. De overwegingen van het college Duidelijk is dat verweerder zich niet herkent in het verwijt dat hij klaagster op 11 april 2007 onvriendelijk en verwijtend heeft bejegend. Dat verweerder klaagster heeft geconfronteerd met het feit dat zij op de eerdere afspraak niet was verschenen, is terecht. Mogelijk is die confrontatie bij klaagster harder aangekomen dan door verweerder bedoeld, nu klaagster tevoren in de wachtkamer al was geconfronteerd met het bevolkingsonderzoek voor borstkanker en daarvan, zoals zij zegt, behoorlijk van de kaart was. Uit de omstandigheid dat verweerder laatstgenoemde confrontatie met klaagster heeft besproken en haar een andere locatie heeft aangeboden, kan evenwel worden afgeleid dat verweerder weldegelijk begrip had voor haar situatie. De vermelding van de term psychosociale problematiek in de van 30 januari 2008 aan de werkgeefster is een medische aanduiding. In principe diende verweerder zich daarvan te onthouden. Uit de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is gebleken dat klaagster haar psychosociale problemen en ambitie besprak met de case-manager en de teamleider van de werkgeefster vóór ieder consult met verweerder, dat verweerder verslagen van die gesprekken kreeg toegestuurd en dat hij de inhoud daarvan weer besprak met klaagster. Onder deze omstandigheden en in deze situatie acht het college het vermelden in algemene zin van de term psychosociale problematiek niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

5 Daargelaten wordt of verweerder de litigieuze inhoud van de ook met klaagster heeft besproken, nu de standpunten daarover uiteenlopen en het niet aangaat aan het standpunt van de ene partij meer geloof te hechten dan aan dat van de andere partij. Het college sluit zich met betrekking tot het gestelde aangaande punt 7 van de Medische informatie WIA aan bij de door verweerder gegeven uitleg. Door verweerder is - naar onweersproken is gesteld in overleg met klaagster - Nee ingevuld, omdat het geen aanvraag voor een verkorte wachttijd betrof. De zin, die klaagster op het oog heeft, heeft alleen betrekking op de situatie dat ja aangekruist is. Klaagster heeft de door verweerder voorafgaand aan het deskundigenoordeel gegeven informatie als intimiderend ervaren, terwijl verweerder aangeeft haar slechts het traject te hebben willen aangeven en haar te hebben willen waarschuwen. Bij gebreke van objectieve gegevens kan niet worden vastgesteld of de door verweerder gebruikte woorden, hoe goed bedoeld ook, als intimiderend moeten worden aangemerkt. In algemene zin wenst het college de kanttekening te maken dat de dossieropbouw aan de magere kant is. Opmerkelijk acht het college in deze casus dat verweerder kennelijk wel een niet pluis gevoel had, maar dat achteraf is gebleken dat dat gevoel op het lichamelijke vlak had moeten liggen in plaats van op het psychische vlak. Het vorenoverwogene leidt er toe dat de klacht in alle onderdelen ongegrond wordt bevonden. 6 De beslissing Het college: - verklaart de klacht ongegrond. Aldus gewezen door mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar, als voorzitter, mr. W.E.M. Duynstee-Bijvoet, als lid-jurist, C.M.F. van Roessel, J.D.M. Schelfhout en J.C.F. Schellekens, als leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid van mr. J.C. Out als secretaris, en in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2009 in aanwezigheid van de secretaris

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 31 januari 2007 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C psychotherapeut

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 november 2008 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/05 Arbitraal vonnis in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde mr. R.P.B. Caubo tegen De stichting B., gevestigd te Z., verweerster, gemachtigde mr.

Nadere informatie

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-011 d.d. 30 maart 2015 (mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.P. Peijster, mr. A. Smeeing-van Hees en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 6 LJN: BX6351,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 612719 HA 12-144 Datum 27-08-2012 uitspraak: Datum 03-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Kluwer Online Research Tijdschrift Recht en Arbeid Re-integratie-inspanningen anno 2012: do s en don ts. Mr. J.J.B. van den Elsaker[1]

Kluwer Online Research Tijdschrift Recht en Arbeid Re-integratie-inspanningen anno 2012: do s en don ts. Mr. J.J.B. van den Elsaker[1] Tijdschrift Recht en Arbeid Re-integratie-inspanningen anno 2012: do s en don ts Auteur: Mr. J.J.B. van den Elsaker[1] De loonsanctie op grond van de WIA bestaat nu ruim zes jaar en de Centrale Raad van

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-275 d.d. 17 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr.

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Klaagster heeft in verband met de verdeling van een gemeenschap van goederen verschillende gerechtelijke procedures

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.4920 (141.02) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet NR. 2. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. CONTRACTUELE BEPERKING ONTBINDINGSMOGELIJKHEID IS NIETIG. REÏNTEGRATIEPLAN. ZIEKTE. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. Een beding waarbij de bevoegdheid

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.4546 (115.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-145 d.d. 2 mei 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr. E.P.A. Bogers, secretaris)

Nadere informatie

Advies van 2014 van het LOWI inzake de klacht van 2013 van tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit van Bestuur en Bestuur van 2013.

Advies van 2014 van het LOWI inzake de klacht van 2013 van tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit van Bestuur en Bestuur van 2013. LOWI Advies 2014, nr. 02 Advies van 2014 van het LOWI inzake de klacht van 2013 van tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit van Bestuur en Bestuur van 2013. 1. De klacht Op 2013 heeft (hierna te noemen

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie