HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN"

Transcriptie

1 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 31 januari 2007 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C psychotherapeut werkzaam te B wonende te D verweerster gemachtigde mw. mr. A. van Veen te s-hertogenbosch 1. Het verloop van de procedure Het college heeft kennisgenomen van: - het klaagschrift - het verweerschrift en de aanvulling daarop - de repliek en de aanvulling daarop - de dupliek. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hun geboden mogelijkheid in het kader van het vooronderzoek mondeling te worden gehoord. De klacht is ter openbare zitting van 12 november 2008 behandeld. Partijen waren aanwezig, verweerster bijgestaan door haar gemachtigde. De standpunten zijn toegelicht, waarbij de gemachtigde gebruik heeft gemaakt van pleitaantekeningen, welke zijn overgelegd. 2. De feiten - 1 -

2 Het gaat in deze zaak om het volgende. Op 15 februari 2005 heeft klaagster zich via haar huisarts bij de GGZ Oost-Brabant aangemeld in verband met uiteenlopende klachten die ADHD en/of borderline problematiek deden vermoeden. Klaagster was reeds bekend naar aanleiding van een eerdere aanmelding en behandeling, welke werd afgesloten op 22 oktober Op 21 april 2005 heeft het intakegesprek plaats gevonden. Als beleidsvoorstel is geformuleerd: Diagnostisch traject en bij bevestiging ADHD een vervolgbehandeling gericht op de gestelde hulpvragen.. Als hulpvraag is vermeld: Cliënte wil minder chaos in haar hoofd en in haar omgeving. Zij wil tips en coaching hoe zij dit kan aanpakken, en wil eventueel ook medicatie proberen. Verder heeft ze behoefte aan duidelijkheid over de diagnose.. Op 1 juni 2005 startten gesprekken met een psycholoog, waarbij verweerster later ook aanwezig was. Verweerster heeft bij klaagster een Semi-Gestructureerd Interview van E afgenomen. Geconcludeerd is dat klaagster geen ADHD heeft, wel in lichte mate concentratieproblemen. Tevens is een PDQ-R, een vragenlijst die persoonlijkheidsproblematiek meet, afgenomen. Klaagster scoorde hierop niet met een persoonlijkheidsstoornis, maar wel met passief agressieve en borderline trekken. De mogelijkheid om een intake te doen voor groepspsychotherapie is door klaagster afgewezen. Door verweerster is geconcludeerd dat klaagster onder de beschreven omstandigheden geen hulpvraag meer had. Bij brief van 23 augustus 2007 heeft klaagster aan verweerster onder meer geschreven: Het is dus gelukkig geen ADHD, want ik heb nu een vaste baan op de boekhouding en het gaat erg goed.. 3. Het standpunt van klager en de klacht De klacht bestaat uit de navolgende onderdelen: 1. verweerster heeft een verkeerde diagnose gesteld; 2. ten onrechte heeft verweerster geconcludeerd dat er bij klaagster geen hulpvraag meer was; 3. verweerster heeft de belangen van de kinderen van verweerster veronachtzaamd; 4. de teneur van de diagnose is neerbuigend. Klaagster heeft de klacht - kort en zakelijk, voor zover van belang, weergegeven - als volgt toegelicht

3 De door verweerster gestelde diagnose vertoont grote discrepantie met de bevindingen van zowel de ADHD-coach van klaagster als de Stichting F. Volgens genoemde coach heeft klaagster wel ADHD en voorts ontbreekt comorbiditeit met hechtingsproblematiek. Tijdens de gesprekken met verweerster werden symptomen van AD(H)D eenvoudigweg genegeerd. De vraag is of de kinderen van klaagster ook niet overbelast raken door haar problematiek en waarom klaagster geen hulp heeft gekregen toen de kinderen klein waren. Verweerster heeft dat in 2005 kennelijk niet nodig gevonden. Verweerster dacht dat klaagster met een lijstje van 10 huishoudelijke dingen afdoende geholpen zou zijn, terwijl is vastgesteld dat een Persoon Gebonden Budget ( PGB ) voor een ADHD-coach voor 5 uur per week noodzakelijk zou zijn om structuur te brengen in het huishouden en het leven van klaagster. Klaagster bestrijdt ten zeerste dat er geen hulpvraag meer was. Omdat werd gezegd dat klaagster bepaalde symptomen van ADHD niet had, kon zij daar ook geen hulpvraag over stellen. Bovendien is er een codependente patiënt-therapeut verhouding ontstaan, waarbij verweerster er maar op bleef hameren dat het probleem best meeviel. Als verweerster zei dat het wel meeviel, dan moest het wel zo zijn. De algehele teneur van de diagnose is neerbuigend alsof klaagster er zelf onverschillig in zou staan. Klaagster heeft echter zelf het initiatief genomen om naar de GGZ te gaan; zij heeft zich breed verdiept in de problematiek via literatuur en internet en heeft ook het initiatief genomen voor een ADHD-coach. Klaagster bestrijdt de beschrijving van onwil ten zeerste. 4. Het standpunt van verweerder Verweerster heeft - zakelijk weergegeven - het navolgende opgeworpen. De diagnose is met zorg gesteld op basis van het meest uitgebreide onderzoek dat destijds daarvoor gangbaar was, namelijk het semigestructureerde interview van dr.e. Omdat er wellicht sprake was van een persoonlijkheidsprobleem heeft verweerster ook nog de PDQ-R afgenomen, welke destijds het meest gangbaar was en als meest geschikte test werd beschouwd. Verweerster heeft naar aanleiding van het resultaat van de testen conclusies getrokken; de testen noopten niet tot verder onderzoek. Bij de tegenwoordig gebruikte test DIVA wordt eerder de diagnose ADHD overwogen. Destijds bestond er vrees voor overdiagnostisering. Verweerster heeft klaagster, zoals gebruikelijk bij onvrede over de gestelde diagnose, de mogelijkheid van een second opinion voorgehouden. Verweerster heeft op grond van de verzamelde informatie aan klaagster een behandelaanbod voor groepstherapie gedaan, dat door klaagster van de hand is gewezen. Daardoor is de - 3 -

4 mogelijkheid om op grond daarvan de diagnose bij te stellen komen te vervallen. Verweerster heeft daarom geconcludeerd dat er geen hulpvraag meer was. De stelling van klaagster dat de coach zou hebben gesteld dat klaagster ADHD zou hebben, blijkt niet uit het in het geding gebrachte stuk van die coach. Verweerster verwijst naar de inhoud van de brief van klaagster d.d. 23 augustus 2007, waarin klaagster ongeveer 2 jaar na de diagnose door verweerster aangeeft dat het goed met haar gaat en dat zij tot de conclusie is gekomen dat er gelukkig geen sprake is van ADHD. Ten aanzien van het feit dat klaagster thans aangeeft dat psychiaters die een second opinion willen doen eerst vragen naar de diagnose van verweerster om te bezien of het zinvol is onderzoek te doen, valt geen verwijt aan verweerster te maken. Tijdens de gesprekken welke verweerster met klaagster voerde, waren er geen aanwijzingen dat de belangen van de kinderen geschaad werden. Er bleek altijd van een zorgzame houding van klaagster ten aanzien van haar kinderen. Klaagster had daaromtrent geen hulpvragen en ook de zus van klaagster, die bij een gesprek aanwezig is geweest, gaf daarvoor geen aanwijzingen. Verweerster vindt het erg vervelend dat klaagster van mening is dat zij denigrerend is behandeld. Volgens verweerster is dit niet het geval, maar voor zover dit op klaagster zo is overgekomen, biedt verweerster daarvoor haar excuses aan. Verweerster heef klaagster steeds met de beste intenties bejegend. 5. De overwegingen van het college Voor de beoordeling of verweerster de zorg in acht heeft genomen die van haar kon en mocht worden verwacht, dient te worden gekeken naar de situatie ten tijde van de behandeling. Duidelijk is dat het destijds gebruikelijk was bij het onderzoek naar het al dan niet bestaan van AD(H)D gebruik te maken van het semigestructureerde interview van dr. E. Niet is gebleken dat verweerster dat interview niet op de juiste wijze heeft afgenomen en/of geïnterpreteerd. Op grond van dit onderzoek heeft verweerster geconcludeerd dat er bij klaagster geen sprake was van AD(H)D. Dat deze conclusie klaagster onwelgevallig was, kan verweerster niet worden verweten. Verweerster heeft bovendien, omdat er wellicht sprake was van persoonlijkheidsproblemen, de PDQ-R afgenomen, hetgeen leidde tot het aanbod aan klaagster een intake voor groepstherapie te doen. Doordat klaagster, zoals vaststaat, dit aanbod heeft afgewezen, kon en mocht verweerster concluderen dat er op dat terrein geen hulpvraag meer bestond. Het ware volgens het college beter geweest als verweerster het niet - 4 -

5 meer bestaan van een hulpvraag in dit kader had geplaatst, maar dit brengt niet mee dat het onderzoek niet op zorgvuldige wijze heeft plaats gevonden. Bovendien staat vast dat verweerster klaagster heeft gewezen op de mogelijkheid van een second opinion. Kennelijk was klaagster, ondanks hetgeen zij thans opwerpt, twee jaar na de onderhavige behandeling blij met het feit dat ook de second opinion niet uitwees dat er sprake was van AD(H)D. Dit blijkt duidelijk uit haar aan verweerster gericht schrijven van 23 augustus Verweerster heeft onweersproken gesteld dat zij in de gesprekken met klaagster en haar zus geen aanwijzingen heeft gevonden voor veronachtzaming van de kinderen van klaagster. Het college heeft overigens uit de haar ter beschikking staande stukken zulks evenmin kunnen afleiden. Het college is niet gebleken van denigrerend optreden en/of handelen door verweerster. Voor zover klaagster het optreden en/of handelen wel als zodanig heeft opgevat, heeft verweerster daarvoor excuses aangeboden. Het vorenoverwogene leidt er toe dat de klacht in alle onderdelen ongegrond wordt bevonden. 6 De beslissing Het college: - verklaart de klacht ongegrond. Aldus gewezen door mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar, als voorzitter, prof. mr. F.C.B. van Wijmen, als lid-jurist, Jhr. A.M. van Nispen tot Pannerden, dr. R.J. Takens en drs. L. de Nobel, als leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid van mr. M. van der Hart als secretaris, en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2008 in aanwezigheid van de secretaris. secretaris voorzitter - 5 -

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 november 2008 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-011 d.d. 30 maart 2015 (mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.P. Peijster, mr. A. Smeeing-van Hees en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Klaagster heeft in verband met de verdeling van een gemeenschap van goederen verschillende gerechtelijke procedures

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [...

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [... nummer: 13/2217/GA en 13/2264/GA betreft: [klager] datum: 30 september 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-145 d.d. 2 mei 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr. E.P.A. Bogers, secretaris)

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager. inzake

UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager. inzake UITSPRAAK relatie tussen zorggever en zorgvrager inzake Mevrouw G.P. O., therapeute, oorspronkelijk beklaagde, ten deze domicilie gekozen hebbende ten kantore van haar gemachtigde Mr J.A. Hagen, verbonden

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT van de GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN op basis van artikel 9:36 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gemeente Amersfoort/ 18 september 2009 Inleiding Op 14 juni 2009 wendde

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

[verzoeker], wonend te [woonplaats], en elf anderen,

[verzoeker], wonend te [woonplaats], en elf anderen, 201501544/4/A4. Datum uitspraak: 29 mei 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie