Schoolgids Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon Website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2011 2012. Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov."

Transcriptie

1 Schoolgids Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon Website:

2 Dit zijn mijn gedragsregels ik luister naar jou ik houd rekening met jou ik denk voor ik iets doe ik help jou ik ben voorzichtig met mijn spullen en die van jou ik doe jou niets wat ik zelf ook niet fijn vind ik zorg ervoor dat er goed gewerkt kan worden ik probeer mijn vergissingen goed te maken 2

3 Inhoudsopgave A Aansprakelijkheidsverzekering 28 Activiteiten in de woonplaats 20 Administratief medewerker11 Adressen Algemeen 6 B Basisvaardigheden 12 Bibliotheekbezoek 19 Bouwvertegenwoordiger 11 C Communie en vormsel 21 Commissie van begeleiding 14 Contacten met ouders 25 Coördinator rugzak 10 D Directie 8 Districtcatecheet 11 Doelstellingen van de school 6 Doorstroming naar het voortgezet onderwijs 15 E EHBO 19 Ergotherapeut 9 Excursies 19 Externe begeleider 11 Externe begeleiding 15 Externe vertrouwenspersoon 24 F Foto s 28 Fysiek contact 24 Fysiotherapeut 9 G Gedragsregels 2 Gevonden voorwerpen 28 Groepsleerkracht 8 Groepsindeling Gymnastiek 21 H Handenarbeid 21 Hoofddoekjes 29 Hoofdluis 28 Huishoudelijke taken 20 Huiswerk 22 I Instuif 25 Intern begeleider 10 Interne contactpersoon 26 J Jeugdtijdschriften 19 JRK 7 K Klachtenregeling 26 e.v. Kledingvoorschrift 27 Kleuterafdeling 7 Kunstzinnige vorming 19 Kwaliteitsformulier 28 L Leerlingbespreking 14 Leerlingvolgsysteem 14 Leraarondersteuner 10 Lesuitval 16 Logopedist 9 M Maatschappelijk deskundige 10 Medezeggenschapsraad 22 Medisch formulier 30 Melkgeld 18 Mobiele telefoon 29 Muziek 22 N Naam van de school 7 O Onderwijs 11 Onderwijsassistent 10 Ongevallenverzekering 28 Orthopedagoog 10 Organisatie 7 Ouderbijdrage 23 Ouderraad Ouderparticipatie 25 Oudervereniging Balans 23 Overblijfbijdrage 18 Overblijven 18 P Parkeren 30 PCL 13 Personeel 8 P-stroom 8 Psycholoog 10 3

4 R Rapportavonden 25 Remedial teacher 10 Richting van de school 7 Rugzakleerlingen 6 S Schoolbenodigdheden 22 School en omgeving 29 Schoolkamp 20 Schoolkrant 23 Schoolregels 24 Schooltandarts 29 Schooltijden 16 Schorsing 24 Snoep 18 Sociale vaardigheden 13 Sociale veiligheid 30 Speelpleinregels 24 Sponsoractiviteiten 23 Speciaal onderwijs 15 Stagiaires 11 T Taxi 17 Toelatingsprocedure 13 Terugplaatsing naar het basisonderwijs 15 Trakteren bij verjaardagen 18 T-stroom 8 V Van en naar school komen 18 Vakantierooster 17 Vakleerkracht 9 Veiligheidsbeleid 29 Verantwoording v.h. onderwijs 31 Verkeersexamen 19 Verjaardagen 18 Verslaggeving 25 Vertrouwelijkheid van gegevens 24 Verplichte onderwijstijd 16 Vertrouwensinspecteurs 26 Vervangend onderwijs 24 Vervoer en verblijf 17 Verwijdering 24 Verzekeringen 28 Verzuim en verlof 17 Vieringen en festiviteiten 20 Video interactie begeleiding 13 Voortgezet onderwijs 16 Voorwoord 5 Vrije dagen 17 Z Zwemmen 21 zwemrooster 22 U Uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs 16 4

5 VOORWOORD Veghel, augustus 2011 Geachte ouders en/of verzorgers, De schoolgids bevat algemene organisatorische en onderwijsinhoudelijke informatie over De Wissel, een speciale school voor basisonderwijs en wordt jaarlijks aangepast. We hopen u hiermee inzicht te geven in het functioneren van onze school. De schoolgids laat u op hoofdlijnen zien wat u van de school kunt verwachten en wat onze school voor uw kind gaat betekenen. U vindt in de gids informatie over de opzet van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, wat wij van de ouders verwachten en wat de uitstroomgegevens zijn van het onderwijs. Tevens wordt u geïnformeerd over de regelingen rondom toelating en verwijzing. Dit jaar is er opnieuw een paragraaf opgenomen over de veiligheid in en rondom de school. In de inhoudsopgave kunt u zien welke onderwerpen in deze schoolgids aan de orde komen. Actuele informatie wordt regelmatig verstrekt via brieven die aan leerlingen worden meegegeven, maar ook via de website. Zo zijn deze schoolgids en het schoolplan te vinden op internet via de site Er worden op de site ook regelmatig foto s gepubliceerd van kinderen i.v.m. excursies of andere schoolactiviteiten. Dit is het vijfde jaar dat we in het nieuwe schoolgebouw vertoeven. Dit jaar staan er allerlei specifieke onderwerpen op de agenda die het komend jaar aan de orde komen. Wij oriënteren ons het komend jaar op een nieuwe rekenmethode en wij richten ons expliciet op het verbeteren van het technisch lezen. Wij gaan dit jaar door met de invulling van de 1 zorg route. Dit is een systeem waarbij nog gerichter gewerkt gaat worden om de zorgstructuur voor kinderen nader vorm te geven. Regelmatig kunt u actuele informatie vinden op de website van school. Dit jaar hebben wij ook een paragraaf opgenomen waarin een toelichting gegeven wordt op diverse onderwerpen die de afgelopen jaren extra aandacht hebben gekregen. In het kader van bevorderen van gezond gedrag hebben we contacten met een schooldiëtiste. Hiermee proberen wij preventief het gezond gedrag van kinderen te stimuleren. Indien u een gesprek wilt hebben met de diëtiste, neem dan gerust contact op met school. Dit jaar hebben we opnieuw de mogelijkheid fysiotherapie en ergotherapie op school te laten verzorgen. Ook kunnen we dit jaar opnieuw een aantal leerlingen met ernstige vormen van dyslexie op school laten begeleiden door een medewerker van Herlaarhof. U wordt nadrukkelijk verzocht bij het ophalen van de kinderen niet voor de ingang van de school te gaan staan. Wilt u s.v.p. deze gids bewaren? U kunt hierin namelijk de meeste informatie terugvinden die u nodig hebt. De school werkt in het kader van het project Weer Samen Naar School (WSNS) samen met de 36 basisscholen uit het Samenwerkingsverband Veghel e.o. Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. We hopen ook dit jaar weer op een goede samenwerking met u. Met vriendelijke groet, namens het team, E.L. Rodigas, directeur. 5

6 ALGEMEEN De Wissel is ontstaan uit een fusie van de Don Boscoschool, school voor moeilijk lerende kinderen (MLK) en de Hertog Janschool, school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) met een kleuterafdeling. Deze benamingen zijn vervallen. We spreken nu van een speciale school voor basisonderwijs (SBO). Er worden kinderen toegelaten die als gevolg van bepaalde problemen meer hulp en begeleiding nodig hebben dan de basisschool kan bieden. Voorbeelden van problemen zijn: lees-, spelling- en rekenproblemen werkhoudings- en motivatieproblemen aandachts- en concentratieproblemen aanpassings- en omgangsproblemen spraak- en taalproblemen sociaal-emotionele problemen Kinderen met ernstige lichamelijke of geestelijke problemen en kinderen met ernstige gedragsproblemen worden in principe verwezen naar scholen voor speciaal onderwijs, bijvoorbeeld scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). Rugzakleerlingen Het is in bepaalde situaties mogelijk dat leerlingen met een rugzak tot de school toegelaten worden. De Permanente Commissie Leerlingenzorg moet hierover een uitspraak doen. Het grootste gedeelte van de beschikbare formatie wordt ingezet t.b.v. de begeleiding van de specifieke leerling, het overige gedeelte wordt gebruikt voor overheadkosten. U moet hier denken aan het overleg, het maken van rapportage, e.d. In 2010 is er door het Ministerie van Onderwijs fors bezuinigd op de begeleiding van deze kinderen. Dit betekent dat hiervoor minder tijd ingezet gaat worden. Doelstellingen van de school De school staat open voor kinderen van alle gezindten. Kenmerken van De Wissel in het algemeen zijn: Pluriformiteit, dat wil zeggen dat er ruimte dient te worden geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in de school de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen wordt gegarandeerd. Godsdienst- en vormingsonderwijs: de school geeft gelegenheid voor het volgen van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs. In het bijzonder geldt: Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders vormt de basis voor een goed en veilig schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen. Het werken en het samenwerken in De Wissel staat in het teken van respect voor elkaar hebben en rekening houden met elkaar. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. 6

7 Het leren moet weer worden beschouwd als een plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Daarom wordt er gewerkt met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Met het nog verder te ontwikkelen leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven. Leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. Daarom heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel. De Wissel voert een actief beleid in het samenwerken met andere basisscholen, peuterspeelzalen, voortgezet onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo gemakkelijk mogelijk te maken. De naam van de school Er is gekozen voor de naam De Wissel, omdat er daadwerkelijk wordt gewisseld. Kinderen maken een wissel van het gewone basisonderwijs naar het speciaal basisonderwijs. Kinderen kunnen ook tijdens een schooljaar wisselen van klas en niveaugroep. De richting De Wissel valt bestuurlijk samen met 13 andere scholen onder de Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV). DE ORGANISATIE De Wissel bestaat uit 16 groepen, waarvan 15 kerngroepen en 1 kleutergroep. Van deze 16 groepen zijn de onderbouw-, middenbouw- en een aantal bovenbouwgroepen integratiegroepen. Dat wil zeggen dat de kinderen onafhankelijk van hun problemen gezamenlijk opgevangen worden (a-, of b-groepen). Als ze deze groepen hebben doorlopen, vindt er een keuzemoment plaats. Leerlingen worden dan in een P- of T-groep geplaatst. In de P-groepen wordt meer praktisch gewerkt en in de T-groepen meer theoretisch. Het is niet zo dat de leerlingen alle groepen op De Wissel doorlopen. Kinderen kunnen soms groepen "overslaan". Het kan gebeuren dat een kind in het begin of in de loop van het schooljaar van groep wisselt, omdat een andere groep voor dit kind toch betere ontwikkelingsmogelijkheden biedt. De groepsgrootte is gemiddeld 15 leerlingen. Het kan gebeuren dat door tussentijdse toename van leerlingen halverwege het jaar een nieuwe groep opgestart gaat worden. Dat betekent dat leerlingen tussentijds overgeplaatst kunnen worden naar een nieuwe groep. De kleuterafdeling De kleuterafdeling JRK (Jonge Risico Kinderen) is een vrij zelfstandige groep die het karakter van een observatiegroep heeft. Hier wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld van de kleuter te krijgen om aan de hand daarvan een zo gericht mogelijke opvang te realiseren. In deze groep komen leerlingen om uiteenlopende redenen. Over het algemeen is er sprake van een ontwikkelingsachterstand. Deze achterstand kan er zijn op het gebied van spraak-/taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast de groepsleerkracht is er in deze klas een onderwijsassistente en/of leraarondersteuner werkzaam. De leerlingen van deze groep kunnen een aantal keren per jaar intern besproken worden 7

8 Groepsindeling P-stroom T-stroom Groep B.4p Groep B.4t Groep M.3 P-stroom T-stroom Groep B.3p Groep B.3t Groep M.2a Groep M.2b Groep B.2a Groep B.2b Groep M.1a Groep M.1b Groep B.1a Groep B.1b Groep O.2 Groep kleuters JRK/O.1 Groep O.1 JRK: jonge risico kinderen (groep 1 t/m 2) O: onderbouw (groep 3 t/m 4) M: middenbouw (groep 5 t/m 6) B: bovenbouw (groep 7 t/m 8) P-stroom: praktijkgericht T-stroom: theoriegericht HET PERSONEEL De directie De directeur heeft een veelomvattende taak waarbij het coördinerende aspect erg belangrijk is. Tevens participeert de directeur in de PCL als adviseur en heeft hierdoor in de beginfase veel contacten met ouders. De adjunct-directeur heeft een ondersteunende rol in het management en een belangrijke taak t.a.v. het onderwijskundige gedeelte. Indien u vragen hebt die betrekking hebben op het beleid en/of de organisatie, dan kunt u zich tot de directie wenden. De groepsleerkracht De groepsleerkracht is het personeelslid bij wie uw kind geplaatst is en met wie u het meest te maken zult krijgen. Als er vragen en/of problemen zijn, wendt u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht. Indien u geen passende oplossing vindt, wendt u zich dan tot intern begeleider, de adjunct-directeur of de directeur. 8

9 De vakleerkracht Er zijn twee vakleerkrachten gymnastiek. Eén vakleerkracht geeft ook motorische remedial teaching. De fysiotherapeut Voor ondersteuning van de motoriek is er een kinderfysiotherapeut op werkzaam. De problemen kunnen betrekking hebben op de fijne motoriek zoals schrijven, knippen en kralen rijgen of de grove motoriek, zoals springen, rennen, hinkelen en het evenwicht. De problemen worden hoofdzakelijk gesignaleerd door de leerkracht. De ouders moeten schriftelijk toestemming geven om het onderzoek en de behandeling door de kinderfysiotherapeut te laten uitvoeren. De therapie wordt gegeven tijdens schooltijd en ouders zijn altijd welkom om eens tijdens een zitting te komen kijken. Via een schriftje worden de vorderingen en de gewenste oefeningen mee naar huis gegeven. Aangezien de therapeut vanuit haar eigen praktijk werkzaam is op de school, wordt de therapie vergoed door de verzekeraars met een maximum van 18 keer uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering heeft een kind recht op nog enkele zittingen. Indien een kind in bezit is van een verwijzing vanuit de kinderarts, is het mogelijk een chronische machtiging aan te vragen (52 keer). De ergotherapeut Sinds januari 2011 zijn er externe ergotherapeuten een aantal dagdelen op school om kinderen te behandelen. Aanmelding verloopt via de leerkracht of intern begeleider. Eerst wordt gestart met een onderzoeksperiode. Daarna zal met ouders een gesprek plaatsvinden op school om het therapieplan te bespreken. Kinderen krijgen een mapje van de ergotherapeut, wat tevens als contactschrift gebruikt wordt. Op De Wissel zal de ergotherapie zich richten op kinderen met problemen in de: Taakwerkhouding/ concentratie Planmatig handelen Visueel ruimtelijke waarneming Automatisering Complexe schrijfproblemen: Sensorische Informatieverwerking Ouders zijn altijd welkom om de behandeling bij te wonen. De kosten worden vergoed via de verzekering van ouders. De logopedist Voor de spraak-/taalontwikkeling is er extra ondersteuning van drie logopedisten. Bij alle nieuwe leerlingen wordt in het begin van het schooljaar gekeken of ze in aanmerking komen voor logopedie. Deze logopedische screening richt zich op de luisterfunctie, (afwijkend) mondgedrag en mondmotoriek, articulatie, stem en mondelinge taal. Indien nodig wordt er verder spraak- en/of taalonderzoek gedaan. De resultaten worden met de leerkracht besproken. Ouders krijgen schriftelijk te horen of hun kind in aanmerking komt voor behandeling of op de wachtlijst of controlelijst komt. Kinderen die in aanmerking komen voor logopedie, krijgen regelmatig opdrachten mee. Het is de bedoeling dat de ouders samen met het kind hiermee oefenen. Het kan ook gebeuren dat de logopedist binnen de klas werkzaam is. 9

10 De remedial teacher (RT) Remedial teachers zijn speciaal opgeleide leerkrachten die extra zorg geven aan de kinderen op de verschillende gebieden. Kinderen kunnen individueel of in kleine groepjes extra ondersteuning krijgen. Dit kan binnen of buiten de klas gebeuren. De intern begeleider (IB er) De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij het werk en hebben contacten met ouders en externe instanties. Zij dragen zorg voor het leerlingvolgsysteem en houden de vorderingen van het kind bij. De nadruk van de werkzaamheden ligt op het begeleiden van de leerkracht m.b.t. de sociaal-emotionele kant van de leerling. Ook wordt alle extra ondersteuning gecoördineerd door de intern begeleider. De coördinator rugzakleerling Als een leerling een rugzak heeft, zorgt deze coördinator voor de invulling van de begeleiding. De coördinator heeft contacten met de ambulante begeleiders en zorgt dat er handelingsplannen komen. Ook verlopen de contacten met ouders via de coördinator. De onderwijsassistent en/of leraarondersteuner In de kleuterafdeling zijn een parttime onderwijsassistente en leraarondersteuner werkzaam, die zich onder verantwoordelijkheid van de leerkracht actief zijn met de verzorging en begeleiding van de kleuters. De psycholoog Voordat kinderen geplaatst worden op een speciale school voor basisonderwijs, is een psycholoog of orthopedagoog degene die het onderzoek doet. Hij bekijkt de intellectuele mogelijkheden van het kind en geeft een advies. Er is een psycholoog die deelneemt aan de vergaderingen van de PCL en een advies geeft over de toelating. De orthopedagoog Er zijn twee orthopedagogen werkzaam en doen onderzoek bij tussentijdse vraagstellingen en voeren observaties uit. Eén van de orthopedagogen stelt het basishandelingsplan, formuleert het ontwikkelingsperspectief en heeft hier contact over met ouders. Eén van de orthopedagogen is tevens belast met het onderzoek en de advisering voor het voortgezet onderwijs. Er worden leerlingen begeleid die hulp nodig hebben op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiertoe worden er individuele gesprekken met kinderen gevoerd en worden er adviezen aan de leerkracht gegeven. Zij zijn ook aanwezig tijdens leerlingbesprekingen. De maatschappelijk deskundige Voordat kinderen op de speciale school voor basisonderwijs komen, bezoekt de maatschappelijk deskundige het gezin. Het kan ook gebeuren dat ouders een vragenlijst invullen en dat aan de hand hiervan een bezoek wordt gepland. Ook kan zij ouders helpen bij verwijzingen naar hulpverlenende instanties als Bureau Jeugdzorg en MEE. De maatschappelijk deskundige kan ouders adviseren over tegemoetkomingen in bepaalde kosten. Tevens neemt zij deel aan de leerlingbesprekingen. 10

11 De bouwvertegenwoordiger De bouwvertegenwoordiger is een leerkracht die de onder-, midden- of bovenbouw vertegenwoordigt. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders inzake organisatorische zaken, overlegt met de directie en zit bouwvergaderingen voor. De administratief medewerker en conciërge Ter ondersteuning van de goede gang van zaken zijn er administratief medewerksters en conciërges werkzaam. De stagiaire Binnen de school kunnen stagiaires van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) aanwezig zijn. Ook zijn regelmatig stagiaires van de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) en studenten van de HBO-opleiding Pedagogiek in de school werkzaam. Het hele jaar is er een orthopedagoog in opleiding van de universiteit Nijmegen die leerlingen kan begeleiden op het orthopedagogisch vlak. Ook doet deze student onderzoek bij kinderen en neemt hij/zij deel aan vergaderingen van de PCL. Een aantal maanden kan er ook een stagiaire van de opleiding logopedie of van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aanwezig zijn. De externe begeleider Voor bepaalde aspecten van het onderwijs vraagt de school ondersteuning van externe instanties. Zij adviseren en helpen het team bepaalde onderdelen in te voeren. Jaarlijks wordt bepaald welke onderdelen aandacht behoeven. De districtcatecheet Op afroep begeleidt de districtcatecheet leerkrachten op de onderdelen godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs. De begeleiding bestaat uit het meehelpen en opzetten van projecten. Ook worden lesmateriaal aangeleverd. Daarnaast kan er jaarlijks een vergadering van het team met de catecheet georganiseerd worden waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Op jaarbasis wordt er ongeveer 20 uur onderwijs aan dit onderdeel besteed. HET ONDERWIJS Kinderen die moeite hebben met leren op de basisschool falen vaker en worden hierdoor onzeker. Zij raken ontmoedigd, want ze ervaren, dat ze niet kunnen wat anderen wel kunnen; ze bepaalde opgedragen taken niet aankunnen; ze geplaagd worden, omdat ze niet zo gemakkelijk leren; anderen soms niet begrijpen dat je wel kunt leren, maar op een andere manier. Toch hebben de kinderen meestal niet alleen moeite met het schoolse leren. Kinderen die moeilijk kunnen leren weten vaak niet hoe ze hun ervaringen moeten toepassen. Veel situaties waarin ze komen lijken nieuw voor hen. Het is ook vaak moeilijk om alle dingen logisch op een rijtje te zetten; daarom houden deze kinderen vaker vast aan wat vertrouwd is voor hen en worden ze onzeker als dingen totaal nieuw voor hen zijn. Het denken van het kind beweegt zich vaak op concreet niveau. Daarnaast zijn de kinderen vaak snel afgeleid en kunnen ze zich moeilijk concentreren. Een belangrijk kenmerk kan hun zwakkere begaafdheid zijn. 11

12 Ook hebben we te maken met kwetsbare, soms nerveuze en/of beweeglijke kinderen met een gemiddelde intelligentie. Er kunnen zich problemen voordoen, waardoor er, ondanks extra hulp op de basisschool niet uit komt wat er in het kind lijkt te zitten. Hoe komen wij nu tegemoet aan deze kinderen? in de school wordt gewerkt met kleine klassen (ongeveer 15 leerlingen); leerkrachten hebben extra opleidingen gevolgd; er is speciale begeleiding voor kinderen die aparte hulp nodig hebben; er zijn logopedisten, ergotherapeuten, een fysiotherapeute, orthopedagogen en een maatschappelijk deskundige aanwezig; het onderwijs wordt voornamelijk gegeven in groepen; naast het schoolse leren is er aandacht voor het sociaal-emotionele leren. Het onderwijsprogramma op een school voor speciaal basisonderwijs is geen vertraagd programma van de basisschool. Het is meer gestructureerd, er is meer variatie in de leerstof en er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van concrete situaties en hulpmiddelen. Hoe, wat De kinderen worden bij ons op school meer individueel benaderd dan op de gewone basisschool. Belangrijk is het dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Er kan gewerkt worden met niveaugroepen. De kinderen krijgen vergelijkbare leerstof als op de basisschool, maar op een andere manier aangeboden. Er kan extra begeleiding plaats vinden via de leerkracht en/of de remedial teacher. Er worden groepshandelingsplannen gemaakt en voor een aantal leerlingen worden individuele handelingsplannen geschreven, waarin precies aangegeven wordt welke stappen genomen worden om een bepaald probleem aan te pakken. Er wordt (daar waar mogelijk) zoveel mogelijk het basisschoolprogramma gevolgd, zodat de kinderen een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs zullen hebben. Door middel van veel individuele aandacht wordt getracht problemen zoveel mogelijk op te lossen. Er kan met niveaugroepen gewerkt worden. De niveaugroep is de groep waarbij het kind het best aansluit voor wat betreft het taal,- lees,- en rekenniveau. Het kan dus gebeuren, dat uw kind 's morgens bij een andere leerkracht dan de groepsleerkracht rekent, leest en/of taal krijgt. De leerlingen worden periodiek getoetst op de gebieden lezen, rekenen en spelling. Dit noemen wij het groepsgewijs schoolonderzoek (GSO). Voor alle groepen geldt dat een goed pedagogisch klimaat een voorwaarde is voor betere prestaties. In een dergelijk klimaat leren we de leerlingen o.a.: hoe om te gaan met volwassenen en andere kinderen; hoe om te gaan met je eigen specifieke problemen. Op school hebben wij de mogelijkheden bepaalde vaardigheidstrainingen te geven. Te denken valt aan faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstrainingen, zoals Remweg, Stop, Denk en Doe, Ik ben speciaal, e.d. Vaak worden hier studenten van de opleiding pedagogiek voor ingeschakeld. Basisvaardigheden Evenals op de gewone basisschool wordt er op onze school gewerkt aan de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven). Omdat veel kinderen vooral op deze onderdelen problemen hebben, wordt er veel tijd aan besteed. Vooral op de ochtenden wordt aan deze vaardigheden gewerkt. Met het lezen wordt begonnen als het kind eraan toe is. In de kleuterafdeling wordt individueel bekeken of kinderen kunnen overstappen van het voorbereidend lezen naar het aanvankelijk lezen. Dit geldt ook voor het rekenen. In de 12

13 andere groepen wordt, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind, beoordeeld welke leerstofblokken aangeboden gaan worden. De computer wordt in alle klassen ondersteunend gebruikt. Sociale vaardigheden Wij vinden het belangrijk om de kinderen naast de schoolse vaardigheden een aantal sociale vaardigheden bij te brengen. Regelmatig zal hierop in de klas of op het speelplein worden teruggekomen. Enkele voorbeelden van sociale vaardigheden: Gespreksvaardigheid, met name naar elkaar kunnen luisteren en elkaar niet onderbreken; Beleefd zijn, goede omgangsvormen hebben, zoals elkaar groeten bij een ontmoeting of bij het afscheid; Regels naleven en afspraken nakomen; Elkaar niet uitlachen of uitschelden; Zelfbeheersing kunnen opbrengen; Anderen met rust laten als dat wordt verlangd; Materiaal verzorgen en opruimen; je verantwoordelijk voelen voor materiaal, ook al is het niet je persoonlijk eigendom. Deze sociale vaardigheden proberen we kinderen te leren door middel van uitleg en instructie. Dit gaat via de methode Leefstijl. Gedragsregels worden met hen besproken en met voorbeelden duidelijk gemaakt. Ook wordt het systeem van beloning en straf gebruikt op basis van gedragsanalyse. Hiermee kunnen gewenste gedragingen voor een kind aantrekkelijk gemaakt worden. In de midden- en bovenbouw wordt met het PROP -systeem gewerkt. Indien zich problemen voordoen op het speelplein, worden leerlingen naar binnen gestuurd. Hier worden zij opgevangen door een leerkracht. De leerlingen vullen een "Prop-blad" in, waarin zij opschrijven wat er gebeurd is en hoe ze het probleem kunnen oplossen. Maandelijks wordt met de groepen geëvalueerd hoe het is gegaan. Een groep die in die maand geen "Propblad" gehad heeft, krijgt een Prop-beer. Video Interactie Begeleiding Voor de begeleiding van leerlingen en ter ondersteuning van leerkrachten kunnen op school met de videocamera opnamen gemaakt worden van klassensituaties. Aan de hand van de beelden worden er aan de leerkrachten gerichte aanwijzingen gegeven hoe in bepaalde situaties omgegaan kan worden met de leerling. Deze werkwijze is gericht op een betere omgang met de kinderen. Als van uw kind op deze manier opnamen gemaakt worden, brengen wij u tijdig op de hoogte. DE TOELATINGSPROCEDURE Een leerling kan pas op een speciale school voor basisonderwijs geplaatst worden, nadat er een beschikking is afgegeven door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Dit is een commissie die aan de hand van de beschikbare gegevens beoordeelt of speciaal basisonderwijs voor deze leerling nodig is. In deze commissie zitten een psycholoog/orthopedagoog, een onafhankelijke voorzitter, de maatschappelijk deskundige, de intern begeleider van de basisschool en de directeur van het speciaal basisonderwijs, die een adviserende stem heeft. De gegevens worden verkregen via onderzoeken op de basisschool, via een schoolbegeleidingsdienst en/of via Circum. Ook de jeugdarts van de 13

14 GGD doet onderzoek. De commissieleden bespreken deze gegevens met elkaar en nemen een besluit. Het besluit kan zijn: verstrekken van een (tijdelijke) beschikking voor de SBO; (nog) geen beschikking verstrekken (de leerling blijft op de basisschool); verwijzen naar een school voor speciaal onderwijs. Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de commissie, kunnen zij binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de PCL. De commissie vraagt dan advies bij de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Indien ouders na het advies van de RVC het nog niet eens zijn, kunnen zij in beroep gaan bij de burgerrechter. De definitieve beslissing om kinderen toe te laten tot de school blijft wel bij het bestuur van de school liggen. De commissie van begeleiding Deze commissie, bestaande uit de psycholoog/orthopedagoog, de maatschappelijk deskundige en de (adjunct-) directeur van de school, doet na onderzoek en bestudering van gegevens uitspraken over te volgen trajecten. Te denken valt aan verwijzing naar externe instanties, schooladviezen, schorsing en verwijdering. De commissie wordt aangevuld met de intern begeleider en/of de groepsleerkracht. De leerlingbespreking In het begin van het schooljaar worden alle nieuwe leerlingen met de leerkracht en de intern begeleider doorgesproken. Daarnaast wordt jaarlijks bekeken of een leerling nog steeds aangewezen is op het speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden leerling- en groepsbesprekingen georganiseerd, waarin de ontwikkeling (het ontwikkelingsperspectief) van de leerling wordt besproken. Dit zijn evaluatiemomenten van het onderwijsleerproces waarbij verschillende disciplines aanwezig zijn. Indien uit deze bespreking een andere aanpak of verwijzing naar een externe instantie voortkomt, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. Er kan ook afgesproken worden dat tussentijds psychologisch onderzoek noodzakelijk is. Halverwege het eerste schooljaar kan de intern begeleider van de basisschool informatie krijgen over de ontwikkeling van het kind na plaatsing op De Wissel. Het leerlingvolgsysteem Om de vorderingen van het kind goed in beeld te krijgen, gebruiken wij o.a. een aantal toetsen uit het Cito Leerling Volgsysteem (LVS). Er worden speciale toetsen voor het SBO gebruikt, waarbij de individuele resultaten van een leerling vergeleken worden met de gemiddelde resultaten van zijn leeftijdgenoten. Aan de hand hiervan kunnen wij het onderwijsleerproces evalueren. De resultaten worden tijdens rapportbesprekingen met de ouders doorgenomen. Groepsindeling Aan het eind van elk schooljaar wordt er opnieuw een groepsindeling gemaakt. De leerlingen worden ingedeeld aan de hand van hun didactische en intellectuele mogelijkheden, hun sociaal-emotioneel functioneren, de groepsgrootte en de instroom van nieuwe leerlingen. Er zijn nog andere instroommomenten dan direct na de zomervakantie om kinderen tot de school toe te laten (o.a. na de herfst-, kerst-, carnavals-, en meivakantie). Het voordeel is dat leerlingen die een beschikking voor het SBO hebben gekregen, niet zo lang op plaatsing 14

15 hoeven te wachten. Dit betekent overigens wel dat incidenteel zittende kinderen tussentijds overgeplaatst kunnen worden naar een andere groep. Externe begeleiding Externe begeleiding van kinderen behoort ook tot de mogelijkheden. In principe wordt er van uitgegaan dat binnen een speciale school voor basisonderwijs zoveel aandacht aan de leerling besteed wordt, dat extra externe begeleiding niet noodzakelijk is. In een aantal gevallen is dit zelfs ongewenst, bijv. in verband met het onnodig verhogen van de leerdruk. Soms kan het toch noodzakelijk zijn te verwijzen naar externe begeleiding, bijv. in geval van externe observatie. Ook wordt verwezen naar GGZ Herlaarhof voor onderzoek van ernstige vormen van dyslexie. Vaak spelen er dan meer problemen mee dan alleen leesproblemen. Sinds een paar jaar kunnen leerlingen op school begeleid worden door een medewerker van Herlaarhof DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS Wij streven ernaar om kinderen naar het voor hen optimale niveau te begeleiden, zowel in onderwijskundig als in sociaal-emotioneel opzicht. Dat wil zeggen dat we proberen met onze onderwijsvorm tegemoet te komen aan de specifieke behoeften en mogelijkheden van het kind. Op pagina 14 vindt u de uitstroomgegevens van de schoolverlaters. Doorstroming naar het voortgezet onderwijs Het is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind naar welke vorm van voortgezet onderwijs het uiteindelijk zal doorstromen. Over de verschillende vormen daarvan wordt u in de loop van het jaar door de groepsleerkrachten van de schoolverlaters geïnformeerd. Daarnaast gaan leerlingen in de laatste groepen verschillende scholen van voortgezet onderwijs bezoeken. In oktober en november vinden op school de eindonderzoeken plaats. De resultaten worden met de ouders besproken. Naast de wettelijke regelgeving voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs is het advies van de groepsleerkracht van groot belang, omdat hij/zij het best inzicht heeft in het functioneren van de leerling. Bijna al onze leerlingen gaan met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) naar een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) of met een indicatie voor praktijkonderwijs naar een school voor praktijkonderwijs (PrO). Er wordt altijd een onderwijskundig rapport van de leerling gemaakt dat verzonden wordt naar de school voor voortgezet onderwijs. Aan ouders wordt gevraagd een bepaald onderdeel van het onderwijskundig rapport in te vullen. Terugplaatsing naar het basisonderwijs Wanneer een leerling zover is dat hij/zij niet meer de specifieke hulp nodig heeft van het speciaal basisonderwijs, wordt ouders geadviseerd hun kind terug te laten keren naar het reguliere basisonderwijs. Gedurende een half jaar kan ambulante begeleiding geboden worden vanuit de SBO. Deze is gericht op ondersteuning van de leerkracht en de leerling in het basisonderwijs. Het afgelopen jaar is er één leerling teruggeplaatst naar een basisschool. Speciaal onderwijs Het kan gebeuren dat kinderen in hun schoolloopbaan verwezen worden naar een school voor speciaal onderwijs. Hun problematiek is dan te complex om op onze school goed op te vangen. Te denken valt aan een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen of een school voor kinderen met spraak-/taalproblemen. 15

16 Overzicht uitstroom leerlingen voortgezet onderwijs 2010/2011 Praktijk-onderwijs VMBO VSO Aantal leerlingen Groepen B3p B3t B4p/t B4t Totalen In % 36% 61% 3% 100% Uitstroom verdeeld naar de verschillende scholen/plaatsen 2010/2011 B.3P B.3T B.4P B.4T aantal leerlingen Fioretti, Veghel vmbo Fioretti, Veghel vmbo met lwoo Fioretti, Veghel praktijkonderwijs Commanderij College, Gemert vmbo 1 1 Commanderij College, Gemert vmbo met lwoo 1 1 Commanderij College, Gemert pro Elde College, Schijndel vmbo met lwoo Elde College, Schijndel praktijkonderwijs Udens College, Uden vmbo Korenaer, Stevensbeek VSO 1 Sonnewijser, Oss VSO 1 2 Totalen DE SCHOOLTIJDEN Maandag t/m vrijdag woensdag uur tot uur uur tot uur Verplichte onderwijstijd Het aantal uren voor de kleutergroep is op jaarbasis 920, voor de onderbouw 940 uur en voor de overige groepen 970 uur per jaar. `s Morgens gaat de zoemer 5 minuten voor het begin van de schooltijd, dus om 8.40 uur. Hierdoor kunnen de lessen ook daadwerkelijk om 8.45 uur beginnen. Lesuitval Zoals u via de media hebt kunnen vernemen, wordt het steeds moeilijker invallers te vinden bij ziekte en/of verlof van personeelsleden. Om lesuitval te voorkomen is er een noodprocedure ontwikkeld: Allereerst wordt getracht een invaller te vinden via de invallercentrale van SKIPOV; Als dit niet lukt, wordt getracht collega s die niet direct gekoppeld zijn aan een groep in te zetten; Als ook dit geen oplossing biedt worden de leerlingen de eerste dag verdeeld over de verschillende groepen. In het uiterste geval krijgen de leerlingen de volgende dag vrij. 16

17 Vakanties, vrije dagen en studiedagen schooljaar Herfstvakantie Vrij t/m vrij Sinterklaas Di Kerstvakantie Vrij t/m vrij Carnavalsvakantie Ma t/m vrij Pasen Vrij t/m di Meivakantie Ma t/m vrij Hemelvaart Wo t/m vrij Pinksteren Ma en di Zomervakantie Ma t/m vr Vrije vrijdagen voor de hele school 18 november december februari maart 2012 Extra vrije dagen (studiedagen) voor de hele school Vri 09 september 2011 Di 30 augustus 2011 Wo 1 februari 2012 Extra vrije dagen ALLEEN voor de kleutergroep (JRK) vrij 23 september 2011 vrij 27 januari 2012 vrij 25 mei 2012 vrij 8 juni 2012 vrij 22 juni 2012 Verzuim en verlof Elk verzuim van school dient 's morgens vóór 8.45 uur schriftelijk of telefonisch gemeld te worden bij de administratie van de school. Als uw kind ziek wordt op school, dan nemen we contact met u op. Het is daarom van belang dat we naast uw telefoonnummer ook enkele andere bereikbaarheidsnummers tot onze beschikking hebben. Verlof van school wordt in een aantal gevallen verleend, maar dient steeds vooraf bij de directeur aangevraagd te worden. U kunt op school een aanvraagformulier verkrijgen. In de leerplichtwet wordt beschreven wat een reden kan zijn om verlof te geven. De meeste redenen zijn wel bekend: huwelijk, bezoek ziekenhuis, begrafenis, e.d. Extra langdurig verlof kan alleen verleend worden door gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: verlof op doktersadvies, langdurige ziekte, gezinsproblemen, werksituatie, e.d. Extra verlof nemen buiten de normale vakantietijden wegens goedkope tarieven, wintersport, bezoek land van herkomst, weekendje weg e.d. zijn geen gewichtige redenen om verlof te vragen. Daarom zal dit soort aanvragen worden afgewezen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hier kan een proces-verbaal uit voortvloeien. VERVOER EN VERBLIJF Omdat De Wissel een streekschool is (kinderen komen uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Sint-Oedenroede en Veghel), zijn veel kinderen aangewezen op vervoer per bus of taxi. Alleen kinderen die verder dan 4 km van school wonen kunnen in aanmerking komen voor vervoer (voor kleuters geldt een kilometergrens van 2 km). Voor leerlingen uit de gemeenten Boekel, Sint-Oedenrode en Veghel is dit vervoer niet gratis. Ouders betalen per jaar een eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen voor vervoer moet jaarlijks een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de gemeente) ingevuld worden. De laatste jaren constateren we dat we dat diverse gemeentes de regelgeving rondom het taxivervoer nadrukkelijker hanteren. 17

18 Het vervoersbedrijf kan kinderen, die zich niet goed gedragen in bus of taxi, uitsluiten van het vervoer. Dat wil zeggen dat ouders dan het vervoer zelf moeten regelen van en naar de school. Indien er problemen rondom het vervoer ontstaan, dient u in eerste instantie contact op te nemen met de busonderneming of het taxibedrijf. Als er geen passende oplossing wordt gevonden, neemt u dan contact op met de gemeente. U dient zelf het taxibedrijf te bellen als uw kind niet naar school gaat. Wij gaan ervan uit dat leerlingen in de eindgroep met de fiets naar school komen. In overleg met de directie kan er een ander advies gegeven worden. Wij verzoeken ouders die kinderen met de auto naar school brengen dringend gebruik te maken van de kiss-and-go strook aan de Hezelaarstraat. D.w.z. dat de kinderen daar afgezet kunnen worden en dat de bestuurder vervolgens weer vertrekt. Het naar school komen Omdat er veel kinderen van buiten Veghel komen, hebben wij als regel gesteld dat de Veghelse kinderen niet eerder dan 10 minuten vóór de begintijd op de speelplaats aanwezig mogen zijn, dus 8.35 uur. U wordt met nadruk verzocht uw kinderen niet te vroeg naar school te sturen. De afspraak is dat ouders hun kind op het speelplein afzetten. Het toezicht wordt overgenomen door de surveillerende leerkracht. U wordt nadrukkelijk verzocht niet rechtstreeks in te grijpen als zich iets voordoet op het speelplein. Spreekt u dan de surveillerende leerkracht aan. Overblijven Alle kinderen kunnen overblijven tegen betaling van 20,- per jaar. De kinderen kunnen hun brood tussen de middag in het eigen lokaal nuttigen. De leerkracht is hierbij aanwezig. De kinderen kunnen tussen de middag thee krijgen of een beker melk. De thee is gratis, aan melk drinken zijn kosten verbonden ( 23, - per jaar). In de pauze gaan de kinderen naar het speelplein. In de kleine pauze mogen zij fruit en/of een pakje drinken gebruiken. Het is niet de bedoeling, dat u uw kinderen koolzuurhoudende drank meegeeft (dus geen blikjes limonade, e.d.). Op de speelpleinen is surveillance van leerkrachten. Bij slecht weer blijven de kinderen in het eigen lokaal. U wordt verzocht geen snoep en/of kauwgum, zoetjes, chocoladepoeder, e.d. mee te geven. Het is eveneens niet toegestaan kinderen duurzaam speelgoed mee te geven (zoals mp4 spelers, gameboys, e.d.) Overblijfbijdrage Overblijven 20, - Het tweede kind betaalt 17,50. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin de kosten. U wordt verzocht vóór 1 november te betalen. Bij het sturen van een betalingsherinnering kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden. Trakteren bij verjaardagen en geld meegeven In de groep wordt aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind. Deze is aangepast aan de leeftijd en beleving van het kind. Er kan getrakteerd worden op school. Snoep mag, maar er zijn vanzelfsprekend nog veel meer manieren waarop (gezond) getrakteerd kan worden. De traktaties van de kinderen moeten echt klein blijven, het mag niet meer dan een aardigheidje zijn. Als de leerkracht van uw kind jarig is, is een cadeautje dat uw kind zelf bedacht of gemaakt heeft het alleraardigst. In de bovenbouw regelen kinderen vaak onderling wat ze de leerkracht zullen geven. Als er geld ingezameld wordt (maximaal 0,50 per leerling) doen zij dat in overleg met een leerkracht. 18

19 We hebben liever niet dat u voor andere zaken (bijv. boodschappen doen na schooltijd) geld meegeeft aan uw kind. Indien zich een situatie voordoet dat uw kind toch geld meekrijgt, kan hij/zij het vóór schooltijd aan de leerkracht geven. SPECIALE ACTIVITEITEN Bibliotheekbezoek Voortdurend worden we overspoeld met schriftelijke informatie. Daarom is lezen één van de belangrijkste onderdelen van de leerstof op school. Op school leren kinderen om te gaan met lees- en informatieboeken. De schoolbibliotheek blijft beperkt, maar de openbare bibliotheek is enorm goed toegerust. Vandaar dat kinderen gestimuleerd worden die bibliotheek te bezoeken om bijvoorbeeld een spreekbeurt voor te bereiden, een leesboek uit te zoeken, e.d. In een aantal gevallen brengen groepen in schoolverband een bezoek aan de bibliotheek in Veghel. Jeugdtijdschriften De leerlingen kunnen zich aan het begin van elk schooljaar abonneren op de bladen Hoi, Dore-mi, Bobo, Okki, Taptoe en Hello you. De betaling wordt rechtstreeks geregeld met de uitgever. De tijdschriften verschijnen om de 14 dagen en worden sinds rechtstreeks naar het huisadres verzonden. De school maakt geen reclame voor commerciële instanties. Wel krijgen kinderen soms folders mee van culturele instellingen zoals het theater de Blauwe Kei, sportverenigingen, carnavalsvereniging, e.d. Kunstzinnige vorming Via BISK (Brabants Instituut voor School en Kunst) worden er jaarlijks een aantal activiteiten afgenomen. Het doel is om kinderen in aanraking te brengen met verschillende vormen van kunst. Hiermee wordt bedoeld: muziek, beeldende kunst, fotografie, dans, toneel en literatuur. De kinderen bezoeken jaarlijks een aantal tentoonstellingen en/of voorstellingen. Ter ondersteuning krijgen leerkrachten lesmateriaal en ideeën aangeleverd. Cursus EHBO De leerlingen uit de schoolverlatersgroepen krijgen een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. Deze wordt op school door de leerkracht en een medewerker van de EHBO-vereniging gegeven. De cursus wordt afgesloten met een examen waardoor de kinderen in het bezit kunnen komen van het Jeugd EHBO-diploma. Verkeersexamen In de schoolverlatersgroepen wordt het verkeersexamen afgenomen. Zowel het theoretisch als het praktisch examen. Bij het praktisch examen wordt via een bepaalde route door Veghel gereden. Als beide onderdelen met succes worden afgerond, ontvangen de kinderen het officiële Jeugd Verkeersdiploma. Excursies Jaarlijks zijn voor elke groep één of meerdere excursies opgenomen. Deze excursies moeten het lesonderwerp ondersteunen en verduidelijken. Vaak houden kinderen hier lang hele prettige herinneringen aan over. Zo zijn er excursies naar de Maashorst, Asten, Den Bosch, Eindhoven, de boerderij, de bakker, e.d. Deze excursies worden gefinancierd door de Ouderraad. Het moge duidelijk zijn dat de kinderen uit de bovenbouw vaker excursies hebben naar evenementen die wat verder weg liggen. Ouders worden gevraagd om bij excursies met de auto te rijden. We willen niet dat er meer kinderen in een auto vervoerd 19

20 worden dan het aantal dat is toegestaan door de verzekering. Het spreekt voor zich dat kinderen altijd in de gordels moeten zitten. We gaan ervan uit, dat ouders een inzittendenverzekering hebben. Als ouders deze verzekering niet hebben, mogen onze kinderen niet vervoerd worden i.v.m. het aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bij eventuele calamiteiten en/of schade aan auto s tijdens het vervoer, kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Schoolkamp Aan het einde van het schooljaar gaan de vier hoogste groepen een aantal dagen op kamp. Deze werkweek is een belangrijk onderdeel in de sociale groepsvorming. Een paar dagen trekken de kinderen bijzonder intensief met elkaar op en sluiten hiermee hun basisschoolperiode bijna mee af. Tijdens het kamp worden er allerlei activiteiten en excursies in de omgeving georganiseerd. De kosten bedragen plusminus 40,- per leerling. Vieringen, festiviteiten en overige activiteiten Naast het schoolse leren zijn er nogal wat vieringen en activiteiten op school: - In december brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan de lagere groepen van de school. De hogere groepen houden een surprisemiddag (maximaal bedrag 3,50). - In samenspraak met de Ouderraad wordt er bij de kerstviering een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. De verdere invulling verschilt van jaar tot jaar, bijvoorbeeld een kerstmaaltijd gevolgd door een kerstspel. - Om het jaar wordt er een heuse kerstmarkt georganiseerd. - Zo wordt ook elk jaar carnaval op een andere manier gevierd, variërend van een spelletjesdag tot een programma waarbij kinderen allerlei optredens verzorgen. - Door het jaar heen worden er verschillende sportdagen georganiseerd met o.a. een voetbal- en handbaltoernooi. De sportdag voor de bovenbouwgroepen is een evenement waaraan verschillende basisscholen uit de gemeente Veghel meedoen. - Er kan een Vlaamse Kermis georganiseerd worden. Dit is een groots opgezette spelletjesdag op het einde van het jaar, waarbij kinderen punten kunnen verdienen, waarmee ze bij een kraam allerlei cadeautjes kunnen kopen. - Schoolverlaters voeren voor de ouders met Kerst en op het einde van het schooljaar een musical op. - In de loop van het jaar worden er tijdens het schooljaar een aantal crea(tieve)- en techniekmiddagen georganiseerd, waarbij kinderen in circuitvorm verschillende technieken kunnen beoefenen. - Eén keer per twee jaar wordt er een grote sponsoractiviteit georganiseerd om de excursies van leerlingen te kunnen financieren en om goede doelen te ondersteunen. Bij bovengenoemde activiteiten wordt er een beroep gedaan op hulp van ouders. Als ouders gevraagd worden om te helpen bij bepaalde activiteiten, krijgen zij vooraf instructie. Huishoudelijke taken In het kader van bevorderen van gezond gedrag worden kinderen ingeschakeld voor kleine huishoudelijke taken. Ook hiermee wordt getracht de verantwoordelijkheid van kinderen voor andere zaken te vergroten. Zo worden oudere kinderen ingeschakeld bij activiteiten in de kleutergroep en "opruimactiviteiten" op het speelplein en incidenteel bij werkzaamheden in de tuin. Dit gebeurt overigens onder begeleiding van de conciërge. Activiteiten in de woonplaats Het is belangrijk dat leerlingen uit andere plaatsen dan Veghel hun contacten in hun woonplaats blijven onderhouden. Daarom is het mogelijk leerlingen in een aantal gevallen 20

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie