Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV"

Transcriptie

1 Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaartips van BelastingBelangen kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die Den Haag per 1 januari 2013 wil doorvoeren. In deze donkere dagen van het jaar wordt van u als ondernemer veel flexibiliteit gevraagd om uw onderneming fiscaal op koers te houden. En de kredietcrisis maakt fiscaal voordeel meer dan ooit welkom. BelastingBelangen is u graag van dienst om die belastingbesparingen te realiseren. De checklist met fiscale eindejaarstips is om praktische redenen in vier onderdelen verdeeld: - deel 1: de eindejaartips die van belang zijn voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming; - deel 2: de eindejaartips voor ondernemers met een BV; - deel 3: de eindejaartips voor ondernemers met een persoonlijke onderneming, een eenmanszaak of een aandeel in een firma of maatschap; - deel 4: de eindejaartips voor particulieren. De vier onderdelen worden u per afzonderlijke mail toegezonden. U ontvangt bij deze deel 2: de eindejaartips voor ondernemers met een BV. De tips vergen actie in de komende weken. Het is van belang om de checklist op korte termijn door te nemen en eventuele maatregelen met uw adviseur af te stemmen. Ik wens u veel leesplezier en fiscaal voordeel. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur

2 Inhoudsopgave Is uw BV al flexibel? DGA: voorkom de crisisheffing Schenk tot 1 mln ab-aandelen belastingvrij aan uw kind Staat uw kind al op de payroll van de bv? Benut uitstel van betaling over ab-inkomen Doorschuiven ab-claim bij overlijden = verleden tijd Zet winstreserves om in bonusaandelen Rentetruc DGA-BV: privé voordeel met geld van de BV Maak van uw beleggings-bv een vbi DGA: benut de WAS Ruzie: splitsing van de bv wenselijk? Gebruikelijk loon: regel een vaststellingsovereenkomst Gebruikelijk loon: hoger salaris met de afroommethode Afroommethode: reikwijdte fors vergroot - LAATSTE NIEUWS Gebruikelijk loon: vrije beroeper met een maatschaps-bv Check de afroommethode voor de DGA met een praktijk BV - LAATSTE NIEUWS Hoog salaris: bv exit? Gebruikelijk loon: de parttime werkende dga Gebruikelijk loon: ook voor de echtgenoot van de dga Gebruikelijk loon: ook in de voorperiode van de bv Gebruikelijk loon tot per jaar: geen LB-verplichtingen De VAR-dga werkt soms niet VAR-dga: niet voor werkzaamheden op persoonlijke titel BTW-vrijstelling voor medische holding-bv Zakelijkheid is troef Verbondenheid vergt geen zeggenschap! Leningen: altijd schriftelijk vastleggen Vermijd een ODR-lening Interne verrekenprijzen: goed documenteren Glijclausule voorkomt uitglijder Kosten in de bv: privé of zakelijk motief Kosten golflidmaatschap: aftrekbare representatiekosten? Thuiswerkende dga: vergeet 120 vrije vergoeding niet DGA en WKR: op de payroll van de werk-bv De vrije ruimte in de WKR: een feest Research & development aftrek Ruimere giftenaftrek in de BV Eigen bijdrage privégebruik auto: niet te veel Aan tweede werkgever doorbelaste autoritten: privé gebruik Deel de bijtelling auto met uw partner Voorkom renteaftrekbeperkingen in de bv Renteaftrekbeperking voor overnameholdings Weer een nieuwe renteaftrekbeperking per Laatste ronde voor de thincap-regeling Vaste inrichting: de nieuwe fiscale regeling Pas op met een FE-dochtervennootschap... 46

3 Overweeg verbreking fiscale eenheid btw Zorg voor een aansluitende fiscale eenheid Verbreking btw-fiscale eenheid? Meld het de inspecteur! De innovatieboxtarief: pak die 5%-heffing De levensloopregeling: leuk voor de dga Pensioentekort: repareren is toegestaan Sluit pensioenverevening uit in uw huwelijkse voorwaarden Pensioen in eigen beheer: indexatie schrappen? Rustig aan met pensioen in eigen beheer Pas op met speklaag in pensioen-bv Dividenduitkeringen of afkoop pensioen? Uitstel van pensioen: pas op voor afkoop! Afstempeling eigenbeheerpensioen: geen afkoop Flex-BV: pas op met pensioen in eigen beheer Is uw tbs-administratie op orde? Draag uw bedrijfspand over aan uw meerderjarige kind(eren) Waardeer de vordering op uw bv af! Overdracht afgewaardeerde tbs-vordering Benut de 12% tbs-vrijstelling HIR en KER ook voor de tbs Neem een renteloze lening op bij uw bv Let op uw vordering/schuld in rekening-courant Borgstellingsprovisie geregeld? Check de statutaire doelstelling van uw bv Dga: beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid Meld betalingsonmacht BV tijdig Exit als statutair bestuurder, exit uit Handelsregister... 73

4 Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor de flex-bv ingevoerd. De flex-bv biedt veel voordelen ten opzichte van de oude BV: het minimumkapitaal van is afgeschaft, de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervallen en de mogelijkheden om beslissingen buiten de algemene vergadering van aandeelhouders te nemen zijn verruimd. Ook de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn verdwenen. En het is mogelijk om met stemrechtloze of winstrechtloze aandelen te werken. Daardoor kan de BV met meerdere aandeelhouders transparant worden ingericht, iedere aandeelhouder heeft met zijn soort aandelen recht op zijn activa en passiva in de BV. Als u de voordelen van de flex-bv wilt incasseren, moet u de statuten van de BV laten aanpassen. Maar let op: als u uw BV flexibiliseert, kan dat onverwachte fiscale gevolgen hebben. Een aandeelhouder met een eigen soort aandelen ook als die stem-of winstrechtloos zijn heeft een aanmerkelijk belang in de BV. Dat kan aantrekkelijk zijn (omdat hij gebruik kan maken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet), maar ook hinderlijk (omdat de terbeschikkingstellingsregeling en het fictief loon toegepast moeten worden). Met de flex-bv loopt u als DGA meer risico op een persoonlijke aansprakelijkstelling. Dat ziet met name op dividenduitkeringen: de bestuurder van de BV moet goedkeuring geven aan het besluit tot zo n dividenduitkering. Hij moet beoordelen met de balans- en uitkeringstest of de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Als de bestuurder een dividendbesluit ten onrechte accordeert omdat hij wist of kon weten, of behoorde te weten dat de BV na de dividenduitkering niet aan haar verplichtingen kon blijven voldoen dan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. De aandeelhouder moet het ten onrechte uitgekeerde dividend (met wettelijke rente) terugstorten in de BV. De toets van een voorgenomen dividenduitkering moet in alle gevallen vanaf 1 oktober 2012 plaatsvinden, ook als de statuten van de BV nog niet geflexibiliseerd zijn. Ook bij een dividenduitkering van een dochter- aan haar moedermaatschappij. Overleg met uw adviseur hoe de nieuwe BV-wetgeving in uw situatie uitpakt en of u nog dit jaar maatregelen moet nemen om uw BV te flexibiliseren. En hoe u met (toekomstige) dividenduitkeringen moet omgaan. 1

5 DGA: voorkom de crisisheffing Komt uw arbeidsbeloning uit de BV over 2012 naar verwachting boven de uit? Houd er dan rekening mee dat uw BV per 31 maart 2013 een eenmalige crisisheffing van 16% over het salaris boven de verschuldigd wordt. Zorg ervoor dat uw arbeidsbeloning in 2012 onder de grens van blijft! Door minder te gaan werken, het later toekennen van een tantième, het creatief gebruik te maken van de werkkostenregeling. Vraag uw adviseur welke mogelijkheden er in uw situatie zijn. Let op: de grondslag voor de 16% heffing is uw loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De bijtelling voor privégebruik auto hoort daar ook bij. 2

6 Schenk tot 1 mln ab-aandelen belastingvrij aan uw kind Per 1 januari 2010 is het schenken van aanmerkelijk belangaandelen een stuk aantrekkelijker geworden. De dga kan bij schenking van ab-aandelen de ab-claim op die aandelen doorschuiven aan de begiftigde. Deze doorschuifregeling geldt uitsluitend voor aandelen in een bv die een materiële onderneming drijft: de faciliteit blijft beperkt tot het ondernemingsvermogen in de bv. De ab-claim die toerekenbaar is aan het beleggingsvermogen in de bv moet bij schenking direct worden afgerekend. Verder is vereist dat de verkrijger al drie jaar (36 maanden) direct voorafgaand aan de schenking als werknemer in loondienst is bij de bv waarin de aandelen worden geschonken of bij een van haar dochtervennootschappen. Bij schenking van ab-aandelen kan ook gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling uit de successiewet, om de schenkbelasting te vermijden. De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kent een vrijstelling van 100% als de onderneming in de bv een waarde heeft tot ; bij een hogere waarde geldt een vrijstelling van 83%. Voor toepassing van deze regeling is verder vereist dat de schenker, de dga, de aandelen in de bv al vijf jaar in bezit heeft, de onderneming in de bv ten minste vijf jaar wordt voortgezet én de verkrijger de begiftigde de verkregen aandelen ten minste vijf jaar in bezit houdt. 3

7 Staat uw kind al op de payroll van de bv? De dga die overweegt om in de toekomst ab-aandelen in zijn actieve bv aan zijn kinderen te gaan schenken, kan de ab-heffing bij die schenking slechts doorschuiven als de bv een materiële onderneming drijft en nagenoeg uitsluitend ondernemingsvermogen heeft én de begiftigde tenminste drie jaar als werknemer in loondienst is bij de bv of een van haar werkmaatschappijen. Zorg ervoor dat u uw kind(eren) nog dit jaar als werknemer op de payroll van de bv opneemt om zo snel mogelijk te voldoen aan voorwaarden voor toepassing van de ab-doorschuifregeling. De wet stelt geen eisen aan het werknemerschap van uw kind: een nul-uren afroepcontract is voldoende. U kunt uw kind op de payroll zetten als uw kind 14 jaar of ouder is. 4

8 Benut uitstel van betaling over ab-inkomen De Invorderingswet kent de mogelijkheid van uitstel van betaling van de verschuldigde ab-heffing als de ab-houder bij de overdracht van zijn aandelen geen contanten verkrijgt. Denk aan de schenking van aandelen of de verkoop tegen een vordering. Dat uitstel van betaling is renteloos, er moet wél zekerheid aan de ontvanger worden gegeven. De uitstelregeling is per 1 januari 2010 vervallen bij schenking van ab-aandelen: door de invoering van de doorschuiffaciliteit zoals hiervoor vermeld is de regeling overbodig. Voor andere situaties vooral de overdracht van aandelen waarbij de koper de koopsom schuldig blijft is de uitstelregeling verruimd: de beperking tot de familiekring is vervallen. 5

9 Doorschuiven ab-claim bij overlijden = verleden tijd Per 1 januari 2010 is de mogelijkheid om de ab-claim bij overlijden door te schuiven naar de erfgenamen sterk beperkt. Die doorschuifregeling geldt uitsluitend nog voor aandelen in een bv die een materiële onderneming drijft. De faciliteit blijft beperkt tot het ondernemingsvermogen in de bv. De ab-claim die toerekenbaar is aan het beleggingsvermogen in de bv moet bij vererving direct worden afgerekend. Dga s met een pakket ab-aandelen in een bv met daarin ondernemings- én beleggingsvermogen moeten er rekening mee houden dat de ab-claim bij hun overlijden op dat beleggingsvermogen niet meer kan worden doorgeschoven. Zorg er voor dat u het beleggingsvermogen in uw bv waar mogelijk omzet in ondernemingsvermogen! Uw adviseur kent de mogelijkheden! Dga s met aandelen in een pure beleggings-bv kunnen de ab-afrekening bij hun overlijden slechts voorkomen door in de beleggings-bv een (nieuwe) materiële onderneming te starten of door te emigreren. 6

10 Zet winstreserves om in bonusaandelen Een bv kan haar winstreserves zonder belastingheffing omzetten in aandelenkapitaal. Zo n omzetting kan de dga een aardig voordeel opleveren, met name als de ab-aandelen een hoge verkrijgingsprijs hebben. Stel dat de dga de aandelen in zijn bv heeft verworven voor , dat de bv een geplaatst aandelenkapitaal heeft van en ingehouden winstreserves van Door van die winstreserves om te zetten in aandelenkapitaal, stijgt het geplaatste aandelenkapitaal tot Over die omzetting is geen belasting verschuldigd. De dga verkrijgt voor gratis winstbonusaandelen en die hebben voor hem een verkrijgingsprijs van nihil. Vervolgens kan de bv op het aandelenkapitaal terugbetalen zonder dat de dga daarover belasting verschuldigd is. Bij een terugbetaling van aandelenkapitaal op aanmerkelijk-belangaandelen is immers pas sprake van een te belasten voordeel als de teruggaaf meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende aandelen. Vereist is wél dat de vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal bij statutenwijziging heeft plaatsgevonden vóór de terugbetaling. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de dga in het gegeven voorbeeld aan de bv onttrekken zonder belasting verschuldigd te zijn! De resterende verkrijgingsprijs van de ab-aandelen van de dga is nihil. Dat betekent dat wanneer hij die aandelen in 2013 of later verkoopt, hij 25% ab-heffing over de volledige opbrengst moet betalen Let op: Bij de beschreven terugbetaling van aandelenkapitaal moet wél 15% dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen, voor zover de terugbetaling meer bedraagt dan het fiscaal erkend gestorte kapitaal op de betreffende aandelen. Die dividendbelasting kan bij de aangifte inkomstenbelasting weer worden verrekend. Deze administratieve rompslomp met het bijbehorende liquiditeitsnadeel kan worden voorkomen als de ontvanger uitstel van betaling verleent voor de af te dragen dividendbelasting. Let op: U kunt de omzetting van winstreserves in bonusaandelen nog dit jaar doorvoeren, de terugbetaling van het verkregen aandelenkapitaal moet idealiter pas begin 2013 plaatsvinden. 7

11 Rentetruc DGA-BV: privé voordeel met geld van de BV Heeft uw BV meer liquide middelen in kas dan nodig is voor de bedrijfsvoering? De BV kan dat geld rentedragend bij een bank zetten, maar zo n ondernemersdeposito levert maar een bescheiden rentevergoeding op. Goede kans dat u in privé, met een internetspaarrekening, een hogere rentevergoeding kunt krijgen. Als u het geld van uw BV leent en daarvoor een rente vergoedt die tenminste gelijk is aan wat de BV als rentevergoeding bij een bank zou kunnen krijgen, kunt u het geleende geld op een internetspaarrekening tegen een hogere rente wegzetten en het renteverschil belastingvrij incasseren. De belastingrechter heeft dat goedgekeurd. Cruciaal is wel dat u kunt aantonen dat de BV niets tekort komt omdat u de BV een rente betaalt die de BV ook maximaal bij de bank had kunnen krijgen. Vergeet u niet om het saldo op de internetspaarrekening aan uw BV te cederen, als zekerheid voor de aflossing? 8

12 Maak van uw beleggings-bv een vbi De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting: de bv is geen vennootschapsbelasting verschuldigd over het rendement op de beleggingen. De VBI is met name bestemd voor bancaire instellingen om beleggingskapitaal binnen Nederland te behouden, maar ook de dga van een bv kan onder voorwaarden gebruik maken van een VBI. Vereist is onder meer dat de bv wordt omgezet in een nv, en dat die nv ten minste twee aandeelhouders heeft (de dga 90% en een ander 10%; die ander mag niet zijn een minderjarig kind of de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot. Wél akkoord is een meerderjarig kind of de op huwelijksvoorwaarden gehuwde echtgenoot. De VBI heeft geen recht op verrekening van dividendbelasting of andere bronheffingen. Verder mag de VBI niet beleggen in actieve deelnemingen, onroerend goed en leningen aan de dga. De bv mag evenmin pensioen- of stamrechtverplichtingen jegens de dga houden. Een VBI heeft geen verplichting om dividend uit te keren; het rendement op het vermogen in de bv kan langdurig worden opgepot. De dga moet jaarlijks in box 2 een forfaitair rendement aangeven van 4% over de werkelijke waarde van zijn aandelen in de VBI. Dat vergt een jaarlijkse heffing van 1% van de waarde van de VBI-aandelen. Die heffing verhoogt de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk-belangaandelen in de bv. Laat uw adviseur nagaan of u uw beleggings-bv niet beter kunt omzetten naar een VBI. Zo ja, dan moet u dit jaar maatregelen nemen om per 1 januari 2013 met uw VBI van start te kunnen gaan. Bij overgang naar de VBI moet afgerekend worden met de fiscus over alle stille reserves in de activa en passiva van de bv. 9

13 DGA: benut de WAS Startende ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen veel fiscale faciliteiten benutten. Denk aan de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en vooral de willekeurige afschrijving voor starters. De ondernemer met een bv kan daar ook van profiteren als hij naast zijn bv een IB-onderneming voor eigen rekening en risico gaat drijven én voor die onderneming ten minste uur per jaar gaat werken. Dat kan door nieuwe activiteiten in de vorm van een eenmanszaak naast de bv op te starten of door een deel van de bedrijfsactiviteiten van de bv over te nemen. Daarbij kan een firma tussen de aandeelhouder en zijn bv leuke fiscale voordelen bieden. Een IB-onderneming naast de bv biedt de mogelijkheid om de willekeurige afschrijving starter te benutten. Dat kan een aftrekpost van opleveren, gedurende drie jaar! Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden in uw situatie. 10

14 Ruzie: splitsing van de bv wenselijk? Aandeelhouders die samen in één bv zitten en die het zakelijk niet meer met elkaar kunnen vinden, kunnen belastingvrij uit elkaar gaan met behulp van de wettelijke regeling voor juridische splitsing van bv s. Voor een belastingvrije splitsing gelden diverse voorwaarden; de belangrijkste is dat de splitsing in overwegende mate is ingegeven door zakelijke motieven. Verder is vereist dat de splitsende en verkrijgende bv s dezelfde regels toepassen voor de vaststelling van de totaalwinst, geen voorwaarts verrekenbare verliezen hebben én de latere heffing van vennootschapsbelasting verzekerd is. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is toestemming van Financiën vereist voor een fiscaal geruisloze splitsing. De belastingrechter heeft de vereiste zakelijke gronden voor een splitsing van een bv behoorlijk afgezwakt. Daardoor kan een juridische splitsing in veel meer gevallen dan voorheen plaatsvinden. Door nog dit jaar de bv in overleg met uw adviseur te splitsen, kunt u in 2013 met uw eigen bv van start gaan. 11

15 Gebruikelijk loon: regel een vaststellingsovereenkomst Het jaarsalaris van de dga bij zijn bv moet op grond van de gebruikelijk-loonregeling in beginsel op ten minste worden gesteld. De dga die een lager salaris in aanmerking wil nemen, zal dat aannemelijk moeten maken. De inspecteur moet een hoger salaris aantonen. De dga die alleen op de pay-roll van de bv staat kan volstaan met een salaris van 70% van het voor hem gebruikelijke loon (maar ten minste ). Als gebruikelijk loon geldt de beloning die de dga bij een derde/werkgever had kunnen bedingen, gelet op opleiding, ervaring, aard en omvang van de werkzaamheden en alle andere voor de arbeidsmarkt relevante feiten en omstandigheden. Staan er naast de dga andere werknemers op de pay-roll, dan wordt zijn salaris ten minste gesteld op de arbeidsbeloning van de best betaalde andere werknemer; de dga kan dan wel aantonen dat zijn salaris zakelijk bezien lager moet zijn. De gebruikelijk-loonregeling moet worden toegepast op alle bv s waarvoor de dga werkzaamheden verricht. Derhalve ook voor de bv s waarvoor hij werkt bijvoorbeeld binnen een fiscale eenheid vanuit één bv krachtens een managementovereenkomst. Dat kan worden voorkomen als bij de vaststelling van (de hoogte van) het salaris in de holding rekening wordt gehouden met de werkzaamheden voor andere groepsvennootschappen én een evenredig gedeelte van het totale salaris aan die vennootschappen wordt doorbelast. De gebruikelijk-loonregeling is ook van toepassing als de werkzaamheden van de dga beperkt van omvang zijn, zoals bij een beleggings-bv. Toepassing van de gebruikelijk-loonregeling kan slechts achterwege blijven als de bv zelf geen economische activiteiten verricht. Denk aan een slapende bv en een pensioen-bv. Maak nog dit jaar een afspraak met de bevoegde inspecteur over de hoogte van een reële beloning voor uw werkzaamheden voor (al) uw bv(s) voor U voorkomt zo problemen over de hoogte daarvan, de doorbelasting naar de werk-bv s al dan niet met btw, enzovoort. Let op: bij de vaststelling van het gebruikelijk loon wordt aangesloten bij het loonbegrip uit de wet loonbelasting. Dat houdt in dat alleen het salaris in geld én in natura, zoals de bijtelling wegens privégebruik auto, in aanmerking komen. Andere beloningscomponenten, zoals pensioenaanspraken, blijven buiten beschouwing. 12

16 Gebruikelijk loon: hoger salaris met de afroommethode Dga s die met hun persoonlijke werkzaamheden nagenoeg de gehele omzet in de bv verdienen, moeten er rekening mee houden dat de inspecteur hun salaris uit de bv op een hoog bedrag kan vaststellen door de zgn. afroommethode toe te passen. De Hoge Raad heeft (in september 2004) beslist dat bij bv s waarvan de omzet voor 90% of meer voortvloeit uit de door de dga verrichte arbeid, het gebruikelijke loon kan worden gesteld op de omzet in de bv, verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen anders dan de arbeidsbeloning van de dga. Van dat netto-omzetbedrag moet de dga dan 70% als salaris rekenen. Deze zogenaamde afroommethode leidt voor veel dga s met een rugzak-bv tot een aanzienlijk hogere arbeidsbeloning dan de beloning die zij in aanmerking (willen) nemen. Dat kan leiden tot correcties op basis van de gebruikelijk-loonregeling, mogelijk zelfs voor oude jaren! Als u als dga in dergelijke omstandigheden verkeert, doet u er verstandig aan om nog dit jaar met uw adviseur te overleggen op welk bedrag uw definitieve salaris over 2012 moet worden vastgesteld. Vergaar gegevens waarmee u het gewenste salaris kunt motiveren. Laat uw adviseur een vaststellingsovereenkomst bij de inspecteur aanvragen. Dan kunt u tijdig uw fiscale positie op dat salaris afstemmen. 13

17 Afroommethode: reikwijdte fors vergroot - LAATSTE NIEUWS Hof den Haag heeft (in een uitspraak van maart 2011) een forse uitbreiding gegeven aan de reikwijdte van de toepasbaarheid van de afroommethode. Het Hof besliste dat deze methode ter vaststelling van het dga-salaris ook kon worden toegepast in een BV waarin een orthodontiste als dga haar praktijk voerde, en er in die praktijk nog negen (!) andere werknemers werkzaam waren, te weten twee tandartsassistentes, drie mondhygiënistes, twee verpleegkundigen en een werkster. Het Hof besliste dat de negen medewerksters, ook de mondhygiënistes, niet zelfstandig opbrengsten in de BV genereerden, maar dat hun werkzaamheden dienstbaar waren aan de werkzaamheden van de orthodontiste. Daarbij overwoog de rechter dat de werkzaamheden van de medewerkers niet afzonderlijk werden gefactureerd; cliënten kregen één factuur waarop alle behandelingen tezamen tegen één tarief staan vermeld. Dat de werknemers ieder hun eigen taak uitoefenen en daarvoor gekwalificeerd waren, vond de rechter niet van belang. Als u deze ruime toepassing van de afroommethode wilt vermijden, moet u kunnen aantonen dat de medewerkers in uw praktijk / bij uw op kantoor hun werkzaamheden zelfstandig uitoefenen, en dat die werkzaamheden een zelfstandige winstcapaciteit hebben, en dat daarmee meer dan 10% van de opbrengsten in de bv is gemoeid. Probeer waar mogelijk de werkzaamheden van uw medewerkers afzonderlijk te declareren. LAATSTE NIEUWS: De Hoge Raad heeft recent op 9 november 2012, nr. 11/02127 beslist dat de afroommethode niet mag worden toegepast als er naast de directeur-enigaandeelhouder nog meer werknemers in de BV werkzaam zijn. Dit arrest heeft betrekking op de in deze TIP besproken uitspraak van Hof den Haag inzake de orthodontiste die haar praktijk voerde in een BV samen met negen werknemers. 14

18 Gebruikelijk loon: vrije beroeper met een maatschaps-bv De vrije beroeper die zijn werkzaamheden in maatschapsverband uitoefent en die zijn aandeel in die maatschap in een bv heeft ingebracht, moet erop bedacht zijn dat de inspecteur hem kan verplichten om een hoog salaris bij de bv op te nemen. Als de bv naast de participatie in de maatschap geen andere activiteiten heeft, kan de inspecteur het salaris vaststellen met behulp van de afroommethode. Het salaris kan dan oplopen tot 70% van de brutowinst in de bv. De belastingrechter heeft dat onlangs weer eens bevestigd in twee uitspraken over een advocaat en een notaris. De rechter heeft daarbij expliciet beslist dat voor het vaststellen van het salaris van de dga/vrije beroeper uitsluitend de financiële gegevens van de bv van belang zijn, de cijfers van de maatschap spelen daarbij geen rol. Zo n maatschaps-bv is voor de hoogte van haar omzet het winstaandeel uit de maatschap volledig afhankelijk van de arbeid die haar enige werknemer, de dga, voor die maatschap verricht. Die directe koppeling is bij vrije beroepers, juist vanwege de sterk persoonsgebonden invulling van hun werkzaamheden, niet te weerleggen. Overleg met uw adviseur op welk bedrag uw definitieve salaris over 2012 moet worden vastgesteld. Laat uw adviseur een vaststellingsovereenkomst bij de inspecteur aanvragen. Dan kunt u tijdig uw fiscale positie op dat salaris afstemmen. 15

19 Check de afroommethode voor de DGA met een praktijk BV - LAATSTE NIEUWS De vrije beroeper die zijn werkzaamheden in maatschapsverband verricht en die zijn aandeel in die maatschap in een BV heeft ingebracht, moet zijn salaris bij de BV afstemmen op het winstaandeel dat zijn BV uit die maatschap ontvangt. Meerdere rechtbanken hebben deze toepassing van de afroommethode bevestigd. Die procedure ligt nu in cassatie voor bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft in deze zaak een opmerkelijke conclusie genomen: hij verwerpt de toepassing van de afroommethode bij DGA s die via een praktijk-bv (in een maatschap) als zelfstandig beroepsbeoefenaar werkzaam zijn. Het wachten is nu op de Hoge Raad: veel vrije beroepers wachten in spanning af of ons hoogste rechtscollege die conclusie zal overnemen. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad neemt het standpunt in dat de afroommethode ongeschikt is voor maten in advocatenkantoren en dergelijke samenwerkingsverbanden van vrije beroepers. De afroommethode kan volgens hem slechts toegepast worden bij een éénpitter in BV-vorm die zonder professioneel personeel een werknemer in een andere organisatie vervangt. Zoals een interim-manager. Dergelijke interim-managers hebben met hun BV een eigen uitzendbureau, en berekenen een tarief dat vergelijkbaar is met de werkgeverslasten die de inhurende organisatie zou moeten betalen als zij een vergelijkbare manager in dienst zou nemen. Die opzet is zodanig vergelijkbaar met werknemerschap dat de BV-winst, na aftrek van pensioenbijdragen, verzekeringen, huisvestingskosten, afschrijvingen, en dergelijke, niet in aanmerkelijke mate zal afwijken van het brutosalaris dat door de inhurende organisatie aan een vergelijkbare manager in loondienst betaald zou worden. De dienstverlening door een vrije beroeper is van geheel andere aard. En daarom is de afroommethode niet bruikbaar bij maatschappen van vrije beroepers. Deze procedure is voor de DGA-praktijk van groot belang. Het is afwachten wat de Hoge Raad gaat beslissen. Overleg met uw adviseur of u moet aanhaken bij deze lopende procedure. LAATSTE NIEUWS: De Hoge Raad heeft recent op 9 november 2012, nr. 11/03555 beslist dat de afroommethode niet mag worden toegepast op een vrije beroeper die via een praktijk-bv participeert in een maatschap en die in zijn praktijk-bv een winstaandeel uit dat samenwerkingsverband ontvangt. De opbrengst in de praktijk- BV het winstaandeel uit de maatschap komt dan niet geheel of nagenoeg geheel voort uit de door de DGA, de vrije beroeper, verrichte werkzaamheden: het winstaandeel is in niet onbetekende mate afhankelijk van de bijdrage aan dat resultaat van andere partners en werknemers in dat samenwerkingsverband. Deze uitspraak zal veel vrije beroepers met een praktijk-bv tevreden stemmen. 16

20 Hoog salaris: bv exit? De dga die vanwege een grote persoonlijke inbreng in het reilen en zeilen van zijn bv verplicht is om het overgrote deel van het bedrijfsresultaat in de bv als salaris op te nemen bijvoorbeeld vanwege toepassing van de hiervoor genoemde afroommethode doet er verstandig aan om na te gaan of de bv nog wel de juiste rechtsvorm is voor zijn bedrijfsactiviteiten. Bij een terugkeer uit de bv naar een eenmanszaak vervalt het salaris voor de dga, dat verwordt tot winst uit onderneming. En daarop kan de 12% MKB-winstvrijstelling worden toegepast. Dat betekent, globaal gezegd, dat door een terugkeer uit de bv naar de eenmanszaak de dga 12% van het bedrag dat hij in de bv-variant als loon geniet, bij een eenmanszaak belastingvrij als winst uit onderneming kan incasseren. Laat uw adviseur eens voorrekenen welke variant voor u beter uitpakt. 17

21 Gebruikelijk loon: de parttime werkende dga De gebruikelijkloonregeling verplicht een dga om een salaris van ten minste bij zijn bv in rekening te brengen. Als de dga een lager salaris in aanmerking wil nemen, zal hij dat aannemelijk moeten maken. De bewijslastverdeling ligt vast in de wet: een lager salaris dan de normbeloning van moet door de dga worden aangetoond, een hoger salaris door de inspecteur. De dga die parttime voor zijn bv werkt kan er dan ook niet op rekenen dat hij zijn salaris zonder meer op een (tijds)evenredig gedeelte van kan stellen. Hij zal moeten aantonen dat zijn beloning, zakelijk bezien, lager kan zijn dan het normbedrag van Vergaar gegevens waarmee u het gewenste salaris kunt motiveren. 18

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

De nieuwe manier van factureren

De nieuwe manier van factureren a p r i l 2 0 0 9 / 1 9 d e j a a r g a n g n u m m e r 6 2 Seres Accountants en Belastingadviseurs Dr. Willem Dreeslaan 1 Bennekom correspondentieadres Postbus 615 6700 AP Wageningen Telefoon: (0317)

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie