INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit Waar de school voor staat Organisatie van het onderwijs Zorg voor de kinderen Zorgverbredingsparagraaf Resultaten van het onderwijs 13 Deel II PRAKTISCHE INFORMATIE FEITEN & WETENSWAARDIGHEDEN 2.1 Belangrijk om te weten Naar school Namen en adressen leerkrachten De ouderraad De medezeggenschapsraad Het bestuur Bovenschools management 28 Deel III ALGEMENE INFORMATIE REGELINGEN, VERZEKERINGEN & PARTNERS 3.1 Regelingen Verzekeringen Informatieplicht ouders Leerling-vervoer Afspraken met kinderen Partners 38 1

2 VOORWOORD De basisschool is een belangrijk deel van een kinderleven, maar natuurlijk ook van u als ouder. Jarenlang dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo n kleine 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg! Scholen verschillen steeds meer; in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. En scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker, maar ook gemakkelijker want er is altijd wel een school die beter bij uw kind past. Deze gids helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool. In deze schoolgids gaan we nader in op de doelen, de werkwijze, de sfeer en de resultaten van onze school. De gids is gemaakt in nauwe samenwerking met de ouders van onze school. De ouders gaven aan welke informatie ze graag terug willen vinden in de schoolgids en welke informatie zij belangrijk vinden. De gids is bedoeld voor ouders van kinderen die nu op school zijn, maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen. We leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en behaalde resultaten. Daarnaast leggen we aan de ouders van nieuwe leerlingen uit wat ze mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt. We hopen dat u deze schoolgids met belangstelling zult lezen. Heeft u naar aanleiding van deze schoolgids nog vragen of opmerkingen? Loop dan gerust even binnen voor een toelichting! Maar bellen of mailen kan natuurlijk ook. Veel leesplezier en een fijn schooljaar! Ellie Bosmans Directeur Franciscusschool 2

3 DEEL I FRANCISCUSSCHOOL: IDENTITEIT & VISIE 3

4 1.1 IDENTITEIT VAN DE FRANCISCUSSCHOOL De Franciscusschool is een katholieke school en staat onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO). We laten ons in het onderwijs en de omgang met elkaar inspireren door het voorbeeld van Jezus Christus. Dat betekent dat we in alles respect op willen brengen voor elkaar. Iedereen is anders en daarom heel waardevol. Vanuit deze grondhouding willen we kinderen leren de ander in zijn waarde te laten en begrip op te brengen voor persoonlijke invulling van het leven. We hopen dat de kinderen van onze school waarde gaan hechten aan vriendschap en omgang met elkaar die van binnenuit komt. We proberen ze bij te brengen om ook in probleemsituaties steeds uit te blijven kijken naar een zo goed mogelijke oplossing. Een andere belangrijke waarde is, in navolging van onze patroon Franciscus, respect op te brengen voor alles wat leeft, groeit en bloeit. De natuur is onze oorsprong en onze levensbron waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan. In deze sfeer willen wij de kinderen op de Franciscusschool onderwijs geven. Het onderwijs dat wij hiermee voorstaan heeft een belangrijke vormende waarde. Een vorming die mede gekleurd wordt door onze eigen identiteit. De hierboven beschreven waarden resulteerden in een aantal concrete regels en afspraken die u verder in de gids kunt terugvinden. 1.2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Kind centraal Het onderwijs sluit aan bij de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen zoals zij die van thuis uit mee krijgen. De school wil de kinderen zo goed mogelijk bijstaan in hun groei naar een eigen persoonlijkheid. De leerkrachten begeleiden de kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Met het onderwijs richten we ons in de eerste plaats op de belangen van elk kind afzonderlijk. Elk kind staat voor ons centraal in onze manier van werken aan én met kinderen. Waar nodig, komen wij op voor zijn of haar behoeften. De kinderen leren op school niet alleen van het onderwijs, maar ook van elkaar. Zij leren hoe ze elkaar in spel en les kunnen helpen. De manier waarop leerkrachten omgaan met elkaar en met de kinderen is een voorbeeld hoe de kinderen met leeftijdsgenoten en met ouderen kunnen omgaan. We vinden het belangrijk om als team dichtbij de kinderen te staan, waarbij we ons zoveel mogelijk als gelijkwaardige partner opstellen. Ouders en school Onderwijs is een voortzetting van de opvoeding thuis. Ouders en leerkrachten zijn een verlengstuk van elkaar bij de opvoeding van de kinderen. Goed contact en veelvuldig overleg met ouders stellen we daarom zeer op prijs. De leerkrachten staan open voor inbreng van ouders. Ouders kunnen op veel manieren bij het onderwijs, de school of buitenschoolse activiteiten betrokken worden. Zij doen dit altijd op verzoek van en in overleg met leerkrachten en/of directie. De werkzaamheden van de ouders vallen altijd onder de verantwoording van de school. Wet Bescherming Persoonsgegevens Bij het voeren van de leerlingenadministratie en het samenstellen van leerlingendossiers houden we de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in acht. Aan ouders die op school activiteiten verrichten, wordt ook uitdrukkelijk gevraagd vertrouwelijk om te gaan met informatie over de school en onze leerlingen. 4

5 Persoonlijke omgang Het is heel belangrijk dat de kinderen plezier beleven aan hun schooltijd. Zij moeten graag naar school willen gaan! Naast de leidende rol die de leerkracht heeft bij het lerende kind, willen wij met elk kind ook een meer persoonlijke omgang opbouwen. Wij streven naar wederzijds respect, eerlijkheid en openheid. Zelfstandigheid Op onze school werken we veel met combinatieklassen. Dit vergt een grote mate van zelfstandigheid van de kinderen. Als hulpmiddel hierbij stellen we voor elk kind een dag- of weektaak op. Een deel van de taak is verplicht (basisstof). Voor de kinderen die sneller werken of meer aankunnen, is er extra leerstof. Met zo n weektaak mogen de kinderen meer zelf bepalen wanneer ze welk werk maken. Als de kinderen met een onderdeel van de weektaak klaar zijn, wordt dit op de weektaak aangekruist en (zo mogelijk) dezelfde dag nog door de leerkracht of de leerling nagekeken. Zo is direct duidelijk of de leerling de leerstof heeft begrepen. Tussentijds bekijken we natuurlijk ook, door middel van observaties, of een kind voldoende leerstof verwerkt heeft. Samenleving Samen leren, werken en spelen op school is een goede voorbereiding van de kinderen op het deelnemen aan de samenleving als kind en volwassene. - Ze leren omgaan met elkaars verschillen; - Ze leren rekening houden met elkaar; - Ze leren overleggen met elkaar; - Ze leren hulp vragen en hulp bieden. Wij vragen aandacht voor andere opvattingen, gewoonten en gebruiken dan die bekend zijn uit de eigen omgeving. In Boskant komen de kinderen in aanraking met een kleine groep mensen. Het is noodzakelijk dat de kinderen ook belangstelling tonen voor andere waarden, normen en levensovertuigingen van andere culturen. Door deze ontmoeting met andere mensen leren zij zichzelf beter kennen, kunnen ze beter optreden naar buiten toe en kunnen ze met meer mensen omgaan. We moedigen kinderen aan om op te komen voor zichzelf, waarbij ze rekening houden met de belangen van anderen. Onderwijs en opvoeding Het onderwijs heeft een aanvullende rol bij de opvoeding van elk kind. Onderwijs staat niet op zich, maar draagt bij tot groei in persoonlijkheid. Ieder kind leert namelijk op een eigen specifieke wijze. Elk kind heeft een eigen stijl van leren met sterke en minder sterke kanten. In het onderwijs wordt ruimte geboden om met eigen mogelijkheden aan de opdrachten te werken. Niet alle kinderen hoeven hetzelfde te doen op dezelfde manier. Waar nodig, wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen die meer moeite hebben met leren. Zorg voor elk kind Kenmerkend voor onze school is ook dat wij elk kind zo goed mogelijk willen volgen in zijn of haar ontwikkeling. Daarvoor worden de leerkrachten gesteund door de interne leerlingbegeleider. Samen zien zij erop toe of de kinderen voldoende vooruit gaan. 5

6 1.3 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Schoolorganisatie Kinderen leren van én met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem oplossen. En dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. In groep 1 en 2 proberen we met projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter alle belangrijke ontwikkelingen te stimuleren. Vanaf groep 3 praten we over leerkrachtgebonden lessen en zelfstandigwerklessen. De leerkrachtgebondenlessen worden meestal klassikaal aangeboden. De leerstof halen we veelal uit methoden. De leerkracht streeft ernaar om, waar nodig, kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Tijdens de lessen spelen we zo veel mogelijk in op actuele situaties. Voor de zelfstandigwerklessen maken we gebruik van weektaken. Die hebben vooral betrekking op taal en rekenen. Op een weektaak staat het minimale programma voor een week aangegeven. Voor de kinderen die wat meer kunnen of sneller werken, is er extra werk. Dit houdt in dat de kinderen opdrachten doen die vaak wat dieper op de stof ingaan en ook wat moeilijker zijn. Voor de nog snellere leerlingen liggen er opdrachten met veel uitdaging te wachten. Op deze manier proberen we de zelfstandigheid bij de kinderen te bevorderen en tegemoet te komen aan tempo- en niveauverschillen. De leerkracht heeft bovendien de mogelijkheid om tijdens het zelfstandig werken de leerlingen die extra uitleg nodig hebben, individueel of in kleine groepjes te helpen of te begeleiden. Groeperingsvorm Kinderen van dezelfde leeftijd worden bij elkaar in een groep geplaatst en volgen in principe hetzelfde programma. Aangezien we een kleine school zijn, zijn we vaak genoodzaakt om combinatieklassen te maken (twee leerjaren in één groep). Elke groep volgt een eigen programma, maar ter wille van de organisatie en om het groepsgevoel te bevorderen, volgen de kinderen waar dat kan een gezamenlijk programma met activiteiten. Hierbij valt te denken aan muziek, verkeer, catechese, drama of gym. Groepsgrootte In het kader van de klassenverkleining krijgen scholen extra formatie (leerkrachten) als zij moeite doen om met name de groepen 1 t/m 4 niet groter te laten worden dan 23 of 24 leerlingen. We proberen deze groepen ook zo min mogelijk te combineren. De kans op combinaties in de hogere groepen wordt wel wat groter. Indien mogelijk proberen we ook groep 8 niet te combineren vanwege het eigen karakter van deze groep. Activiteiten voor de kinderen Onderbouw Kleuters leren spelenderwijs. In thema s worden verschillende leer- en spelsituaties verwerkt. Hiermee kan de kleuter een schat aan ervaringen op doen, die zijn totale ontwikkeling voortdurend en op niveau kunnen ondersteunen. De sociaal/emotionele ontwikkeling wordt positief beïnvloed door samen te spelen en samen te werken. Maar ook door om te leren gaan met regels en voor jezelf op te komen waardoor kleuters zich veilig voelen in een grote groep. De lichamelijke ontwikkeling krijgt dagelijks veel aandacht tijdens het vrije of geleide spel in de speelzaal of op de speelplaats. Voorbereidend taal-, lees- en rekenonderwijs wordt aangeboden door middel van verhaaltjes, leergesprekjes, prentenboeken, en allerlei andere leermiddelen die gevarieerd de totale ontwikkeling van het jonge spelende kind kunnen bevorderen. Middenbouw en bovenbouw Taal Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven. We vinden het belangrijk dat kinderen een tekst foutloos kunnen schrijven. Daarom hechten we grote waarde aan het spreken, luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop een correct antwoord kunnen geven. We leren kinderen hun eigen mening onder woorden te brengen. 6

7 Rekenen Vanaf groep 3 gaan de kinderen methodisch rekenen. Onze rekenmethode laat de kinderen op een creatieve manier met rekenopdrachten werken. Deze methode vergroot ook het rekeninzicht. De kinderen leren vooral rekenen door het oplossen van praktische probleempjes die ze ook in het dagelijkse leven tegenkomen. Sociaal-emotionele ontwikkeling De wekelijkse leefstijllessen zijn bedoeld om: Kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag; Te leren zichzelf en anderen te respecteren; Vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies oplossen; Verantwoordelijkheid voor jezelf ontwikkelen ten opzichte van vandalisme, alcohol, roken, drugs. Wereldoriëntatie In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde niet afzonderlijk gegeven. In deze groepen worden onderwerpen behandeld uit de belevingswereld van het jonge kind. In groep 5 t/m 8 laten we de kinderen kennis maken met Nederland, Europa en de overige werelddelen en de mensen die er leven. De kinderen leren de geschiedenis van ons land en de wereld om ons heen. Tijdens de natuurkunde- en biologielessen proberen wij bij de kinderen belangstelling en verwondering op te wekken voor de levende en niet-levende natuur. Expressievakken Tijdens de expressievakken muziek, tekenen, handvaardigheid en drama leren de kinderen verschillende technieken hanteren, sociale vaardigheden en zich te uiten op een creatieve manier. De activiteiten sluiten aan bij de verschillende jaargetijden, feesten en bij de belevingswereld van het kind. Bewegingsonderwijs Tijdens de gymlessen stimuleren wij de lichamelijke ontwikkeling en maken we de kinderen enthousiast voor sport en spel. Dit doen we door middel van grondvormen in bewegen, gymnastiek, spel, zangspelen en atletiek. Kinderen hebben tweemaal per week gym. Eenmaal verzorgen we een spelles, de andere gymles staat in het teken van materialen. Hiervoor hanteren we een circuitmodel waarbij de kinderen in groepjes alle activiteiten in een les kunnen doen. De intensiteit van bewegen is zo erg hoog. Verkeer Tijdens praktische en theoretische verkeerslessen leren wij de kinderen hoe zij de in hun leefwereld voorkomende handelingen in het verkeer zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Groep 7/8 sluit om het jaar de verkeerslessen af met een theoretische en een praktische verkeersproef. Catechese Wij begeleiden de kinderen in hun groei naar volwassenheid opdat zij de waarden van de christelijke levensvisie kunnen zien en zij daarin een eigen verantwoorde keuze kunnen maken. Wij laten catechese doorklinken in ons hele doen en laten op school. Dit proberen wij te bereiken door zelf als leerkrachten het goede voorbeeld te geven, zodat er op school een goede sfeer heerst. De dag wordt s morgens geopend met een kort gebedje of een overweging in de vorm van een verhaaltje, gedichtje of persoonlijk woordje waar even met de kinderen over door wordt gepraat. Verder werken we tijdens de lessen met catecheseprojecten en de bijbelverhalen behorend bij de methode Leefstijl. Methodes die op onze school gebruikt worden Vaardigheid Methode Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen Technisch lezen Goed Gelezen Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 7

8 Schrijven Rekenen Taal Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Biologie Verkeer Sociaal Emotionele Ontwikkeling Pennenstreken Pluspunt Taal actief Hello World Wijzer door de wereld Bij de tijd Leefwereld Verkeersveilig en Veiligverkeerskrant Leefstijl 1.4 ZORG VOOR KINDEREN Opvang van nieuwe kinderen in de school Kinderen die de vierjarige leeftijd bereiken, bieden wij de mogelijkheid op onze school in te stromen. Ouders kunnen hun kind voor plaatsing aanmelden tijdens de inschrijfmiddag die in het regionale weekblad Midden Brabant aangekondigd wordt. Ouders vullen een inschrijfformulier in waarin gegevens over het kind gevraagd worden. Kinderen die de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar in groep 1 beginnen, worden door de groepsleerkracht met de hele groep wegwijs gemaakt in de school. Alle nieuwe groep 1 leerlingen komen samen met de ouder(s) kennismaken. Voordat ze echt gaan beginnen, mogen ze twee ochtenden komen kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Kinderen die op een later tijdstip, of in een hogere groep instromen, worden met de ouders/verzorgers door de directie rondgeleid. Ook zij mogen natuurlijk van te voren in de groep komen kijken. Overdracht vanuit kinderdagverblijf of peuterspeelzaal Wij vinden het belangrijk de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden. Het overdrachtsformulier dat u op het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal heeft meegekregen, willen wij dan ook graag ontvangen. Voor de nieuwe leerkracht van uw kind is het prettig én nuttig om te weten hoe uw kind zich op het kinderdagverblijf en op de peuterspeelzaal heeft ontwikkeld. Voelt het zich prettig in de groep? Wat doet het kind graag? Waarin heeft het extra aandacht nodig? Allemaal zinvolle informatie om door te geven. Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school - Dagelijks werk De leerkracht observeert de kinderen tijdens de verschillende activiteiten; het werk van de leerlingen wordt dagelijks nagekeken. Zo kunnen eventuele moeilijkheden snel ontdekt en verholpen worden. Regelmatig vinden er methodegebonden toetsen plaats. De resultaten worden verwerkt in een groepsoverzicht. Alle kinderen die meer dan 20 % fout maken, krijgen extra uitleg en eventueel extra opdrachten. - Leerling Volg Systeem (LVS) Jaarlijks worden er van diverse leergebieden landelijke toetsen afgenomen, de zogenaamde Cito-toetsen. Deze toetsen bieden de mogelijkheid om de leerling te vergelijken met het landelijke niveau en hun prestaties objectief te volgen: het Leerling Volg Systeem. De behaalde resultaten worden door de groepsleerkracht met de Interne Begeleider besproken. Naar aanleiding van het gevoerde overleg, worden er eventueel extra testen gedaan en/of handelingsplannen samengesteld voor de leerlingen die onder de norm scoren. Kinderen die extra zorg nodig hebben, worden ook in teamverband besproken. - Rapport Voor groep 1 t/m 7 wordt er drie keer per jaar een observatielijst van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de lichamelijke ontwikkeling van het kind ingevuld. Voor de leerlingen van groep 8 gebeurt dit tweemaal. Voor groep 3 t/m 8 wordt er drie keer per jaar een rapport ingevuld. Naast beoordeling van de inzet worden er op het gebied van kennisverwerving punten gegeven. Het rapport is een aanleiding om met de ouders in een 10-minuten gesprek over het kind te praten. Als ouders en/of leerkracht eerder aanleiding zien voor een gesprek, is dat natuurlijk altijd mogelijk. 8

9 School Video Interactiebegeleiding. School Video Interactiebegeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethoden die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Als school kunnen we een beroep doen op een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er), die korte video-opnames maakt in de klas en deze vervolgens met de leerkracht nabespreekt. De gemaakte opnames worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers en de betrokken leerkracht, aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meer leerlingen, dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Filmopnamen worden na een leersituatie weer vernietigd. Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Als er zich bij een leerling problemen voordoen, zowel op het gebied van leren als op sociaal-emotioneel gebied, bespreekt de groepsleerkracht de leerling met de Interne Begeleider. Indien nodig, doet de Interne Begeleider wat extra onderzoek (testen en/of observaties). Na analyse hiervan wordt er een handelingsplan opgesteld of de hulp ingeroepen van een externe instantie. Na onderzoek van de externe instantie (waarvoor u schriftelijk toestemming moet geven) worden de resultaten met de groepsleerkracht, de Interne Begeleider en de ouders besproken en de voortgang vastgelegd: - hulpverlening in de vorm van advies of een handelingsplan; - doorverwijzing naar bijvoorbeeld GGZ. School Maatschappelijk Werk: Het doel van SMW is om bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van uw kind door al in een vroeg stadium hulp te bieden bij problemen. Het gaat hier vooral om sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen, die zich uiten binnen de schoolsituatie. De belangrijkste taken van SMW ligt op het gebied van: Schoolondersteuning Hulpverlening aan ouders en kinderen Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg. SMW is een aanvulling op de al aanwezige leerlingenzorg op school. Het vormt een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverlenende instanties. SMW signaleert, geeft informatie en advies, bemiddelt, biedt kortdurende hulp aan leerlingen en/of ouders en verwijst indien nodig door. Voorbeelden, waar het SMW ingeschakeld kan worden: Problemen met anderen (klasgenoten, broers, zussen, ouders, leerkrachten) Gedragsveranderingen Ontwikkelingsproblemen Pesten en gepest worden Geweld (huiselijk geweld), mishandeling Opvoeding Zelfvertrouwen, bv. faalangst, gebrek aan sociale vaardigheden Verwerken van verlies Binnen het SMW is het ook mogelijk om je aan te melden voor groepstrainingen zoals: verwerkingsgroepen voor rouw en echtscheiding, sociale vaardigheidstrainingen. De leerlingen kunnen worden aangemeld door hun ouder(s) /leerkrachten of ze kunnen zichzelf aanmelden. Via de intern begeleider van de school wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek om het probleem helder te krijgen en te zoeken naar een passende oplossing. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen. De gesprekken kunnen op school plaatsvinden maar ook op kantoor van SMW. Voor meer informatie: Yvette van Gestel, SMW Dommelregio, tel: werkzaam: ma di do vr. 9

10 1.5 ZORGVERBREDINGSPARAGRAAF Wij groeperen de kinderen in jaargroepen. Kinderen met dezelfde leeftijd doorlopen gezamenlijk de geplande ontwikkeling. In principe beëindigen de kinderen na 8 jaar de basisschool. Het gevolg van het systeem in jaargroepen is, dat er tussentijds en aan het einde van het schooljaar, verschillen in ontwikkeling en beheersing voorkomen. Vanuit de klas heeft de leerkracht informatie over de kinderen. Dit kan zijn naar aanleiding van een toets, een observatie of het leer- en werkgedrag van een kind. Als de groepsleerkracht ziet dat een kind onder de norm (minder dan 80% goed) of onder het gemiddelde van de groep functioneert, probeert hij het probleem te analyseren door gebruik te maken van: correctiewerk en/of nabespreking van het werk met het kind; systematische observatie van het kind; toetsgegevens van het kind van methode en/of niet- methodegebonden toetsen. Methodegebonden toetsen spelling : VLL (groep 3) / Woordspel (groep 4-8) rekenen : Pluspunt, na elk blok (groep 3 8) taal : VLL (groep 3) / Taal Actief (groep 4-8) begrijpend lezen : VLL (groep 3) / Nieuwsbegrip ( groep 4-8) technisch lezen : : VLL (groep 3) / Goed gelezen (groep 4-6) Naar aanleiding van de toets vult de groepsleerkracht een groepsoverzicht in. Hierbij wordt de normering 80 % - 20 % gebruikt of de normering zoals in de handleiding aangegeven. De leerkracht probeert de reden van uitval te bepalen en differentieert in de aanpak voor die leerling(en). Differentiatie in leerstof, instructie en/of leertijd. Cito-toetsen De Cito-toetsen worden in de klas afgenomen, door de groepsleerkracht nagekeken en ingevoerd in de computer. Tijdens de groepsbespreking (3x per jaar) bespreekt de Interne Begeleider de resultaten met de groepsleerkracht. Aan de volgende punten wordt dan aandacht besteed: welke leerlingen vallen op welke onderdelen uit? vallen veel leerlingen op een zelfde onderdeel uit? hoe is het scoreverloop van de leerlingen (stijgend of dalend)? is het scoreverloop te beredeneren? Naar aanleiding van dit gesprek worden er door de groepsleerkracht en/of de Interne Begeleider extra testen gedaan en/of handelingsplannen samengesteld. Handelingsplannen Handelingsplannen (b.v. extra stof die even een stapje teruggaat en/of stof die even op een andere manier wordt aangeboden) worden in principe in de klas uitgevoerd, maar kan ook in overleg met de Interne Begeleider (of Remedial Teacher) gestalte krijgen. Wij hebben hiervoor twee leerkrachten een aantal uren vrij geroosterd: een Interne Begeleider ( juffrouw Miranda Vermeulen) en een Remedial Teacher ( juffrouw Hanny Vervoort). Kinderen die begeleid worden, staan bij de Interne Begeleider genoteerd. Na een periode van ongeveer 6 weken (afhankelijk van het probleem) wordt er door de leerkracht of door de Interne Begeleider een toets afgenomen. Bij een positieve uitslag komt het origineel van het handelingsplan in het leerlingendossier. Bij een negatieve uitslag wordt het kind verder met de Interne Begeleider besproken. Kinderen die een handelingsplan gaan volgen of al enige tijd hebben, worden ook met de ouders besproken. Zelfstandig werken Omdat handelingsplannen zoveel mogelijk in de klas uitgevoerd moeten worden, moet de leerkracht hiervoor ruimte creëren door de kinderen in de groep zelfstandig te laten werken. Dit kan heel goed in de vorm van een 10

11 dag- of weektaak. In deze tijd kan de groepsleerkracht kinderen met een handelingsplan begeleiden. Deze manier van werken komt ook de meerbegaafde leerlingen ten goede. Na de basisopdrachten (opdrachten voor ieder kind) kunnen zij verder gaan met de verrijking (extra stof die ook vaak wat moeilijker is). In groep 1 en 2 wordt er dagelijks tijd vrij gemaakt tijdens de werkles om kinderen met meer behoeften te begeleiden. Dit varieert van een paar minuten tot circa een kwartier in groep 1 en 15 tot 20 minuten in groep 2. Orthotheek Op school hebben wij een orthotheek gerealiseerd. Hierin bevinden zich allerlei mappen met extra materialen om kinderen die een onderdeel van de leerstof niet beheersen weer mogelijk op weg te helpen. De materialen uit de orthotheek worden op verzoek van de leerkracht door de Interne Begeleider verschaft. In verschillende methoden wordt naar de orthotheek verwezen als een onderdeel niet beheerst wordt. Mocht de methode niet aangeven welke materialen gebruikt kunnen worden, dan wordt deze vraag aan de Interne Begeleider voorgelegd. Er wordt dan bekeken welk materiaal het beste bij het probleem én bij het kind past. Indien er geen materiaal voorhanden is, wordt er om advies gevraagd bij Circum. Te grote problemen Indien een leerling problemen blijft houden in het onderwijsleerproces, zowel intellectueel als emotioneel, wordt dit kind besproken door de groepsleerkracht, de Interne Begeleider en eventueel andere leerkrachten. Er worden door de Interne Begeleider wat extra onderzoeken (testen en/of observaties) gedaan. Na analyse van deze onderzoeken wordt er een nieuw handelingsplan voorgesteld of de hulp ingeroepen van een externe instantie. De externe instantie vraagt vooraf aan de ouders schriftelijke toestemming om het betreffende kind door betreffende instantie te mogen laten onderzoeken. Na een intakegesprek (met ouders, leerkracht, Interne Begeleider en instantie) vindt het onderzoek plaats. Dit kan in de vorm zijn van een individueel onderzoek (didactisch en/of psychologisch), een observatie van dat kind in de groep of een groepsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden besproken en de voortgang wordt vastgelegd. Dit kan zijn door middel van hulpverlening, advies of een handelingsplan of door doorverwijzing naar bijvoorbeeld het RIAGG. Na een in het gesprek te bepalen periode, volgt een evaluatie en wordt verdere voortgang bekeken. De groepsleerkracht houdt de Interne Begeleider op de hoogte van de ontwikkeling van betreffende leerling. Ook is er standaard, na elke rapportouderavond, een groepsbespreking waarin de leerkracht de kinderen bespreekt met de Interne Begeleider. Verder zijn er tussentijds nog diverse bijeenkomsten waarin de voortgang van onze zorgleerlingen ruim aan bod komen. Aanmelden nieuwe leerlingen Onze school voert een open aannamebeleid. In principe is elk kind welkom, ongeacht zijn/haar achtergrond of religie. Van ouders die hun kind op onze school aanmelden, wordt wel verwacht dat zij de uitgangspunten en doelstellingen van de school respecteren. Zo wordt van de kinderen verwacht dat zij participeren in de activiteiten die verband houden met de vormgeving van de katholieke identiteit. In de regel wordt het kind ruim vóór zijn/haar vierde verjaardag aangemeld op onze school. Dat kan op de jaarlijkse aanmeldingsbijeenkomst maar ook tussendoor. U kunt altijd een afspraak maken voor een informatiegesprek. Met name voor de vierjarige kan de komst naar de basisschool een hele spannende stap zijn. Om dit rustig op te bouwen kan het kind na de kennismakingsochtend die samen met de ouder(s) is, in overleg 2 ochtenden voor de vierde verjaardag proefdraaien. De ervaring leert dat daarna de overgang naar elke dag naar school wat meer ontspannen verloopt. Indien er geen problemen zijn te verwachten, kan de aangemelde leerling geplaatst worden. Zijn er leeren/of gedragsproblemen te voorzien, dan wordt met de Interne Begeleider bekeken of plaatsing voldoende kans van slagen heeft. Schorsing of verwijdering Gelukkig is schorsing of definitieve verwijdering van een kind een maatregel die zelden genomen hoeft te worden. Schorsing kan alleen in uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken van een oplossing. Schorsing valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en vindt pas plaats nadat al het mogelijke is geprobeerd om dit te voorkomen. In voorkomende gevallen zullen we steeds goed overleggen met de ouders. 11

12 Verwijdering is een maatregel in een zodanig ernstige situatie dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (en/of ouders) onherstelbaar verstoord is. Verwijdering kan geschieden zonder instemming van de ouders. De ouders zullen in deze situaties steeds mondeling en schriftelijk geïnformeerd worden. Ook bij verwijdering wordt een zorgvuldige wettelijk vastgelegde procedure gevolgd, waarbij ouders het recht hebben om bezwaar te maken. De school heeft de wettelijke verplichting om zich acht weken in te spannen de leerling op een andere school te plaatsen. De basisscholen in Sint-Oedenrode hebben onderling afgesproken om in deze situaties in goed overleg met de ouders na te gaan, op welke school het kind het beste geplaatst kan worden. Het beleid met betrekking tot de aanname, schorsing en verwijdering van leerlingen ligt voor belangstellenden ter inzage op school. Verwijzing naar het speciaal onderwijs De Procedure en werkwijze Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) is de commissie die zich buigt over de toelaatbaarheid van kinderen tot het speciaal basisonderwijs. Hiertoe geeft zij een beschikking af. Zonder deze beschikking kan de leerling niet geplaatst worden. Een uitgebreide procedurebeschrijving kan opgevraagd worden bij de directie of de Interne Begeleider van de basisschool. Voorzieningen voor meerbegaafde kinderen Om de meerbegaafde kinderen op niveau te kunnen benaderen is er na het basisaanbod een mogelijkheid tot individuele verwerking van leerstof. Wij komen deze leerlingen tegemoet door te werken met dag- en weektaken. Externe instanties (bijvoorbeeld Circum) kunnen ons materialen aandragen om meerbegaafde leerlingen op hun niveau en belangstelling te laten werken voor bepaalde tijden per week. Rugzakleerlingen Welke keuze voor onderwijs maak ik voor mijn kind, een reguliere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs? Zo'n vraag is niet snel te beantwoorden. Hij is niet los te zien van de mogelijkheden en beperkingen van het kind zelf, de wensen van de ouders en de mogelijkheden van de school. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Leerling Gebonden Financiering per 1 augustus 2003 (Wet LGF), in de wandelgangen de rugzak genoemd, zal de onderwijskeuze voor meer ouders gaan spelen. Op onze school wordt er bij een leerling met een positieve beschikking van een Commissie Van Indicatiestelling (CVI) aan de hand van een checklist de onderwijs- en opvoedkundige vragen van de leerling opgenomen. Vervolgens wordt deze zorg intern / extern besproken om te bezien of de school in staat is om aan deze zorg te kunnen voldoen. Centraal in die beantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school. De school zal bij die beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van bijvoorbeeld een SO school en/of een Regionaal Expertise Centrum. Bij een onderbouwd besluit tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers van uit dat - bij toelating - de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? U kunt bij de schoolleiding terecht voor een exemplaar van het Aannamebeleid van leerlingen met een handicap. Clusterindeling: - Cluster 1: onderwijs aan visueel beperkte leerlingen - Cluster 2: onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte kinderen - Cluster 3: lichamelijk, meervoudig en verstandelijk gehandicapte leerlingen - Cluster 4: voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs De meeste kinderen van onze school verlaten onze school als ze groep 8 hebben doorlopen. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) wordt in groep (7 en) 8 voorbereid door: beperkte invoering van huiswerk; een informatieve avond voor de ouders; 12

13 afname van de SVL (schoolvragenlijst ) en de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau); adviesgesprekken door de groepsleerkracht met de ouders en de leerling; bezoeken aan diverse scholen voor voortgezet onderwijs; ouders en leerlingen wijzen op de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio; uitreiken van brochures met info over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio in het bijzonder; deelname aan de Cito-eindtoets voor het basisonderwijs. 1.6 RESULTATEN EN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Uw kind komt naar school om te leren. Onze school streeft ernaar om goede resultaten te behalen. Dat betekent niet dat het ons doel is om zoveel mogelijk kinderen naar het VWO te verwijzen. Het betekent wel dat wij trachten elk kind zodanig te begeleiden dat het, gezien zijn of haar specifieke aanleg en capaciteiten, op de juiste plek terechtkomt. Scholen krijgen van de landelijke overheid steeds meer autonomie en kunnen hun eigen beleid bepalen. Daar staat tegenover dat verantwoording moet worden afgelegd aan ouders en overheid over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs. Onze school gebruikt diverse instrumenten om de resultaten in kaart te brengen en de kwaliteit te bewaken. Het onderwijs dient ook op verschillende manieren geëvalueerd te worden. Evaluatie van het onderwijsproces; Evaluatie van het resultaat van het onderwijs; Evaluatie van het rendement van het onderwijs. Ten aanzien van het onderwijsproces laten we ons o.a. leiden door de in gebruik zijnde methodes. Die garanderen de doorgaande lijn, een goede opbouw en een verantwoorde inhoud. Bijstelling op groeps- en schoolniveau blijft nodig. Maar natuurlijk zijn ook de didactische kwaliteiten van de leraren van belang. Omdat op onze school de meeste aandacht uitgaat naar de basisvakken, worden op dit gebied ook de meeste toetsen afgenomen. We gebruiken daarvoor toetsen die bij een methode horen, maar ook toetsen die landelijk genormeerd zijn: de Cito-toetsen. Deze toetsen maken het mogelijk om de resultaten te vergelijken met andere scholen die in dezelfde positie verkeren. Ten aanzien van het resultaat krijgen we een duidelijk beeld door het laten maken van de methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Evaluatie van het rendement gebeurt o.a. met de resultaten van het Cito-leerlingvolgsyteem. De prestaties bij een toets worden daarvoor vergeleken met de prestaties die het kind op voorgaande toetsen leverde. Hierdoor kan worden nagegaan of een kind ook werkelijk voldoende vorderingen maakte ten opzichte van zijn eigen prestaties bij de voorgaande toets. Met die gegevens kan het onderwijs voor die betreffende leerling desgewenst aangepast of verbeterd worden. Kwaliteitsmeter Eens in de vier jaar toetsen we de kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van KwaliteitsMeter Primair Onderwijs: Van meten naar verbeteren. Naar aanleiding van deze positiebepaling stellen we prioriteiten voor de komende jaren. Waar willen we met ons onderwijs naar toe? Hoe willen we de kinderen voorbereiden op een plek in de maatschappij? Welke investeringen moeten wij daar als school en leerkrachten in doen? De antwoorden op deze vragen staan uitgewerkt in het schoolplan en het jaarplan dat ter inzage op school aanwezig is. In de afgelopen schooljaren hebben we veel energie gestoken in klassenmanagement. De groep zo inrichten dat we recht doen aan alle kinderen. Het bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor eigen werk en kunnen bij de kinderen. Daaruit voortvloeiend hebben we meer structuur aangebracht in de zorg voor de leerlingen met meer behoeften door het vaststellen, implementeren en borgen van het zorgorganogram. 13

14 De Cito-toets De meest bekende toets is de Cito-eindtoets in groep 8. Deze toets speelt een rol bij de schoolkeuze van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Maar de totaaluitslag geeft de school ook informatie over de resultaten van het onderwijs vergeleken met andere scholen die in vergelijkbare omstandigheden verkeren. We willen graag benadrukken dat de kwaliteit van de school niet alleen dient te worden afgemeten aan de score van de Cito-toets, aangezien deze toets alleen schoolvorderingen meet. Ook andere factoren spelen een rol, zoals bijvoorbeeld capaciteiten (intelligentie) sociaal-emotionele vaardigheden en houding van leerlingen. In feite is de kwaliteit van de school het beste af te meten aan datgene wat de school toevoegt aan de ontwikkeling van kinderen. En om dat te bepalen, moeten de resultaten van de Cito-toets dus in de context van de school worden geplaatst. Hierna beschrijven we enkele instrumenten die door onze school gebruikt worden om de totale kwaliteit van de school in beeld te brengen. Toch willen we hier graag wat vertellen over de uitslag van de Cito-eindtoets van groep 8. De leerling-score en schoolscore wordt uitgedrukt in een standaardscore. De standaardscore is een getal tussen 501 en 550. Het landelijk gemiddelde ligt jaarlijks gemiddeld op Dit jaar was het landelijk gemiddelde voor scholen die qua leerlingpopulatie te vergelijken zijn met onze school: 536,5. Onze school scoorde dit jaar: 536,7. De afgelopen twee jaar was dat gemiddelde 543,3 en 536,2. Dat betekent dat we vaak hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Inspectie De inspectie houdt in het basisonderwijs toezicht op: - de kwaliteit van het onderwijs; - de rechtmatige besteding van middelen, het financieel beheer en de financiële positie van scholen. Het toezicht van de inspectie is risicogericht. Dat houdt in dat op basis van een reguliere risico-inschatting bepaald wordt welke vorm van toezicht scholen of instellingen ontvangen. Scholen die het goed doen 'verdienen' minder toezicht. In het geval van risico's wordt het toezicht intensiever. Wel worden alle scholen - dus ook de scholen die het goed doen - tenminste eens in de vier jaar bezocht. De bedoeling van dit bezoek kan verschillend zijn: een thematisch onderzoek; onderzoek ten behoeve van het Onderwijsverslag; inzoomen op aspecten van toezicht of op deelonderzoeken bij de betreffende school; een onderzoek gericht op verificatie (valideren van gegevens en ijking). Op deze wijze houden we in de gaten of ons toezicht goed werkt. Het toezicht gaat er van uit dat de besturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij zijn dan ook het aanspreekpunt van het toezicht. Verder gebeurt de risicoanalyse zoveel mogelijk aan de hand van gegevens die al beschikbaar zijn. Pas als risico's zijn gesignaleerd en verder onderzoek nodig is, vraagt de inspectie om aanvullende informatie. Onder de knop Schoolwijzer van de onderwijsinspectie vindt u informatie over de kwaliteit van scholen. Deze wordt gepresenteerd in de vorm van een Kwaliteitskaart. Met het overgaan op een nieuwe manier van toezicht houden, zal de presentatie veranderen. De Toezichtkaart zal dan de plaats van de Kwaliteitskaart innemen. Ook van onze school vindt u informatie over de laatste inspectiebezoeken. 14

15 DEEL II PRAKTISCHE INFORMATIE: FEITEN & WETENSWAARDIGHEDEN 15

16 2.1 BELANGRIJK OM TE WETEN Betrokkenheid bij school Wij stellen het zeer op prijs als u zich zoveel mogelijk bij onze schoolactiviteiten betrokken voelt. Dit kan enerzijds door belangstelling te tonen naar uw eigen kind door te informeren naar wat het op school allemaal doet, waar het mee bezig is in de klas en het positief te stimuleren. Anderzijds zijn er diverse mogelijkheden waarin u als ouder op school kunt participeren. De ouderraad en eventueel de groepsleerkracht zullen u hiervan op de hoogte houden. In de meeste gevallen worden ouders rechtsreeks benaderd door de klassenvertegenwoordiger van de ouderraad die u vragen zal of u bereid bent (en tijd heeft) om bij bepaalde activiteiten op school te willen helpen. Informatievoorziening aan ouders Uw belangstelling voor de school en voor de vorderingen en gedragingen van uw kind in het bijzonder, wordt door de school zeer op prijs gesteld. Regelmatig worden er ouderavonden georganiseerd. Soms hebben deze avonden een algemeen karakter bijvoorbeeld naar aanleiding van een bepaald thema of project waarmee we op school bezig zijn. In het begin van het schooljaar is er een open avond waarbij de kinderen de ouder(s) rondleiden en wegwijs maken in de klas. Elke groep houdt jaarlijks een informatieavond. Er zijn ouderavonden om in een persoonlijk gesprek met de leerkracht de resultaten van uw kind te bespreken naar aanleiding van het rapport. U krijgt steeds tijdig bericht. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een gesprek met de groepsleerkracht aan te vragen als u daar zelf behoefte aan heeft. Het is dan verstandig om even een afspraak te maken. Elke maand geeft de school een kalender uit met daarop de geplande activiteiten voor de komende maand. Het lijkt ons praktisch om deze kalender op een vaste plaats op te hangen. Tussentijdse informatie wordt meestal via een nieuwsbrief aan de oudste kinderen van een gezin op school mee naar huis gegeven. Daarnaast is er actuele informatie beschikbaar via de website Overblijfmogelijkheden Op alle scholen wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van het overblijven. Sinds 1 augustus 2006 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor dat overblijven. In onze situatie is er met die overgang maar erg weinig veranderd. Het hele overblijven liep al gesmeerd. Wel is er een bovenschoolse coördinator aangesteld, namelijk André van de Warenburg. Alle scholen moeten ervoor zorgen dat kinderen tussen de middag op school kunnen blijven om te eten, als de ouders dat willen. Het schoolbestuur moet daarvoor een ruimte beschikbaar stellen. De ouders uit de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de overblijfregeling. Het schoolbestuur heeft de plicht om de kinderen die overblijven en de overblijfouders te verzekeren voor eventuele schade die ze veroorzaken. Hiervoor heeft SKOSO een WA-verzekering afgesloten. De tekst hiervan is ter inzage op school aanwezig. De vraag of de school altijd aansprakelijk is voor eventuele schade die uw kind oploopt of een ander toebrengt, is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid namelijk om de vraag wat redelijk en billijk is. Er zijn ook situaties waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat geval brengt uw eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) meestal uitkomst. Bij een ongeval is de school-ongevallenverzekering, die door het bestuur is afgesloten, van toepassing. Aangifteformulieren zijn op school aanwezig. Het overblijven op onze school werkt als volgt: Men meldt het kind aan bij Ria van Schijndel, telefoon of Dit kan telefonisch maar ook bij aanwezigheid op het schoolplein. De kosten voor het overblijven bedragen 1,80 per keer. Als u uw kind heeft opgegeven bent u verplicht te betalen, ook al gaat het overblijven bij nader inzien toch niet door. Wij roepen namelijk overblijfmoeders op aan de hand van de opgegeven kinderen. Per 10 kinderen is er 1 moeder aanwezig. Uitgebreide informatie kunt u lezen in bijgevoegde folder. Er is ook een informatiefolder aanwezig op school. Op het einde van elk schooljaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats. 16

17 Buitenschoolse opvang (BSO) Vanaf augustus 2007 is het op alle basisscholen in Sint-Oedenrode mogelijk gebruik te maken van de Buitenschoolse Opvang. In goed overleg met de medezeggenschapsraden van de scholen heeft SKOSO, waaronder ook onze school valt, voor de BSO een contract afgesloten met Korein Kinderplein. Deze organisatie is werkzaam in de regio Eindhoven en heeft inmiddels een grote ervaring opgebouwd op het terrein van buitenschoolse opvang. De reeds bestaande organisaties in Sint-Oedenrode, te weten Kinderopvang De Verbinding, Bellefleur in Nijnsel en Humanitas in de Dommeltoren, bieden eveneens BSO- activiteiten aan. Natuurlijk kunt u hier gewoon gebruik van blijven maken als dit voor u van toepassing is. Ook met deze organisaties hebben we een goede samenwerking. Via de scholen wordt informatie van Korein meegegeven. Indien uw kind gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang kunt u zich aanmelden bij de afdeling planning van Korein (0800-BELKOREIN). Informatie over Korein is ook te vinden op de website Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook terecht bij de coördinator BSO van SKOSO, André van de Warenburg, telefoon , Ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten van de ouderraad zoals sinterklaas, kerstviering, carnaval, sportdagen, voorleesontbijt, enz, enz. Voor dit schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op 11,50 voor het oudste kind op school, 9,00 voor het tweede kind en 7,00 voor volgende kinderen. Aan het begin van het schooljaar krijgt het oudste kind op school een brief mee met het bedrag van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage moet overgemaakt worden op rekeningnummer van de Rabobank (Gironummer Rabobank ) inzake Ouderraad. Geef uw kinderen a.u.b. geen contant geld mee naar school! Kinderen die instromen na 1 januari en voor 1 maart, betalen de helft. Kinderen die na 1 maart instromen, betalen geen ouderbijdrage meer. Er kan een extra bijdrage gevraagd worden i.v.m. duurdere activiteiten zoals schoolreisje en/of schoolkamp. De gemeente vraagt ook een vrijwillige bijdrage voor het schoolzwemmen (zie elders in deze gids). Wanneer u de ouderbijdrage niet betaalt, is het mogelijk dat uw kind niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. De school blijft wel verantwoordelijk voor de opvang van uw kind. Hoofdluis Om het probleem hoofdluis het hoofd te bieden hebben wij samen met de GGD en de ouderraad besloten de kinderen gemiddeld om de 6 weken op hoofdluis te controleren. Meestal zal dit plaatsvinden na een vakantie. Door de ouderraad zijn er enkele moeders benaderd om de screening uit te voeren. Deze ouders zijn geïnstrueerd door de GGD. Mocht er bij kinderen hoofdluis geconstateerd worden, dan worden de ouders geïnformeerd door de directie van de school met het verzoek om onmiddellijk actie te ondernemen. Wanneer de controle plaatsvindt, kunt u lezen op de maandkalender van de school. Mocht U bezwaar hebben tegen screening van uw kind dan kunt u dit kenbaar maken op het inschrijfformulier of bij de directie van de school. Gebruikmaking van foto en filmopnames Het is mogelijk dat er soms foto s van activiteiten op de website van de school geplaatst worden. Hier gaan we uiteraard erg voorzichtig mee om. Fietsen Hoewel het in principe niet is toegestaan met de fiets naar school te komen, wordt voor de kinderen die verder weg wonen een uitzondering gemaakt. Dit geldt voor de kinderen die meer dan 10 minuten lopen van school wonen, anders wordt de fietsenstalling te klein. Enkele tips voor de verkeersveiligheid: Geef uw kinderen altijd lichte of lichtgevende kleding aan, vooral in de donkere maanden. Denk ook aan reflectoren en lichtgevende strips. Regelmatig fietsen ( laten) controleren. Zijn de fietsen goed in orde, ook volgens de wettelijke voorschriften? 17

18 Laat de kinderen van de onderbouw niet alleen naar school gaan. Onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen van deze leeftijd niet in voldoende mate in staat zijn zich aan het verkeer aan te passen. Verkeersbrigadier In overleg met de ouders, die met hun gezin aan de overzijde van de Boskantseweg wonen, is besloten om geen gebruik meer te maken van verkeersbrigadiers. Bibliotheekpunt Vanaf 1 september 2008 is er een bibliotheekpunt ingericht in onze school. U kunt er boeken lezen en lenen. Onder het genot van een kop koffie kunt u er dorpsgenoten ontmoeten. Aan de leestafel kunt u verschillende kranten en tijdschriften lezen. Er is een computer beschikbaar om de catalogus in te zien of gebruik te maken van de bestelservice. Openingstijden: Dinsdag uur Vrijdag uur Wij hopen dat u uw kinderen aanspoort tot lezen! Oud papier De organisatie van de oud papieractie is in handen van de ouderraad met medewerking van vrijwilligers (ouders). De opbrengst, minus de kosten, is voor de aanschaf van speciale apparatuur en voor aanvulling speel- en leermiddelen. In het kader van milieubewust onderwijs vinden wij het belangrijk om het gescheiden ophalen van afval, in dit geval oud papier, in verband met recycling bij de kinderen te stimuleren. Wij vragen u hetzelfde te doen bij de kinderen. Elke derde zaterdag van de maand staat er een container bij de school waar u tussen uur en uur uw oud papier kunt brengen. Twee maal per jaar (voor - en najaar) zal er ook kleding, knuffels, gordijnen en schoenen worden ingezameld. Deze worden op gehaald door Bag2school. Per kilo krijgen wij ook hiervoor een leuke opbrengst. Daarnaast zamelen wij lege batterijen en lege cartridges van de printer in. Deze kunnen elke schooldag ingeleverd worden. Goede doelen actie In het kader van een sociale opvoeding heeft de school contacten met verschillende goede doelen. Het is mogelijk dat er in de loop van het schooljaar een activiteit op schoolniveau plaatsvindt waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Van te voren worden de kinderen op de hoogte gebracht van het goede doel en waar de opbrengst voor gebruikt zal worden. Wij streven ernaar om kinderen dat in beeld te laten zien. Op dit moment dragen wij de stichting Intihuahuacuna een warm hart toe. Deze stichting geeft kansarme kinderen tot 12 jaar in Cusco, Peru, een verbetering van de levensomstandigheden.www.intihuahuacuna.org. Schoolreis Elk jaar gaan wij met alle groepen op schoolreis. De invulling van het schoolreisje wisselt om het jaar. Het ene jaar staat het schoolreisje in het teken van spel en amusement. Hierbij kunt u denken aan een pretpark of een speeltuin. Het andere jaar is het schoolreis educatief. Dit kan een bezoek aan een museum zijn of bijvoorbeeld een bezichtiging. 18

19 Verjaardagen Als uw kind jarig is, besteden wij daar natuurlijk aandacht aan. Een kleine traktatie verhoogt de feestvreugde, maar laat het a.u.b. wel een aardigheidje blijven! Als uw kind in groep 1 of 2 zit, mag u bij de verjaardag aanwezig zijn. Vanaf groep 3 is dit niet meer de bedoeling. Bij verjaardagen van de leerkracht mogen de kinderen op de dag dat de verjaardag van de leerkracht gevierd wordt ieder een zelfgemaakt cadeautje of een presentje meebrengen. Bijzondere activiteiten onder schooltijd In de loop van het schooljaar vinden er diverse excursies / activiteiten plaats. Dit is per groep verschillend. Over deze en andere bijzondere activiteiten wordt u door middel van de maandkalender op de hoogte gebracht. 2.2 NAAR SCHOOL Schooltijden De schooltijden voor de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn: Maandag uur (incl. 15 min. pauze) uur Dinsdag uur (incl. 15 min. pauze) uur Woensdag uur Donderdag uur (incl. 15 min. pauze) uur Vrijdag uur (incl. 15 min. pauze) uur Groep 1 en de instromers zijn vrijdag de gehele dag vrij. Groep 2 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij. De groep 1 en 2 spelen vaak op het einde van de ochtend of middag op de speelplaats. Om de kinderen niet in het spel te belemmeren, vragen wij u om niet te vroeg op het schoolplein te komen. Wacht buiten de poort totdat de bel gegaan is. De laatste jaren blijven steeds meer kinderen tussen de middag over op school onder toezicht van overblijfmoeders. Daarom verzoeken wij u uw kind niet vóór u naar school te laten komen. De overblijfmoeders zijn verantwoordelijk voor de kinderen die tussen de middag op school overblijven. Als er kinderen vroegtijdig op de speelplaats komen, bemoeilijkt dit hun taak. Wij vragen hiervoor uw begrip! 19

20 Groepsindeling schooljaar Tot de kerstvakantie: Groep 1-2 juffrouw Hanny van Boxtel juffrouw Trudis Duffhues Groep 3 juffrouw Mieke Vervoort juffrouw Miranda Vermeulen Na de kerstvakantie : Groep 1 juffrouw Hanny van Boxtel Jufrouw Trudis Duffhues (10x op donderdag) Groep 2-3 juffrouw Mieke Vervoort juffrouw Miranda Vermeulen juffrouw Trudis Duffhues (alleen op vrijdag) Groep 4-5 juffrouw Hanny Vervoort juffrouw Marieke Vervoort Groep 5-6 juffrouw Joyce Koolen juffrouw Rita Bullens Groep 7-8 meester Thijs Greijmans juffrouw Suzan van den Heuvel (leraar in opleiding) Juffrouw Miranda Vermeulen is voor de kerst op maandag en dinsdag uitgeroosterd voor IB- taken. Na de kerst op maandagmiddag en dinsdag. Juffrouw Hanny Vervoort is op dinsdag uitgeroosterd voor RT-taken. Schoolzwemmen Het zwembad en alle scholen zijn akkoord gegaan met het voorstel om met de groepen 4 voortaan één keer per twee weken 1 uur te gaan zwemmen. Uitgangspunt blijft het behalen van diploma A. Indien dit gehaald is, krijgen de leerlingen allerlei workshops aangeboden. Doordat wij met 2 groepen zwemmen betekent dit voor onze school dat wij het komende schooljaar niet gaan zwemmen. Gymles Maandagmiddag: groep 5/6 groep 7/8 Dinsdagmiddag: groep 4/5 groep 2/3 Woensdagmorgen: groep 1/2 Vrijdagochtend: groep 2/3 groep 4/5 Vrijdagmiddag: groep 5/6 groep 7/8 De gymkleding kan bestaan uit een T-shirt en een korte broek. Een gympakje mag uiteraard ook. Gymschoenen met witte zolen zijn verplicht. Na de gymles gaan de kinderen onder de douche tenzij de ouders hier bezwaar tegen hebben. Zij moeten dit dan schriftelijk mededelen. Voor de kinderen van groep is het fijn als u uw kind aan het begin van het schooljaar gymschoenen voorzien van naam meegeeft. Deze blijven op school. Wanneer een kind op medische gronden niet aan de lessen lichamelijke oefening mag deelnemen, dient dit door de ouders schriftelijk aan school te worden medegedeeld. Wanneer dit lichamelijke problemen betreft die zeer lang van toepassing kunnen zijn of voor onbeperkte tijd, dient ook een medische verklaring te worden overlegd. De leerling die langdurig niet mee mag/kan doen met de lessen lichamelijke oefening, zal gedurende die lessen 20

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

BS FRANCISCUS SCHOOLGIDS 2015-2016

BS FRANCISCUS SCHOOLGIDS 2015-2016 BS FRANCISCUS SCHOOLGIDS 2015-2016 0 INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I BS FRANCISCUS IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 3 1.2 Waar de school voor staat 3 1.3 Organisatie van het onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 4.1.1 De plaatsing van een kind op school Ouders van kinderen die vier jaar worden, kunnen telefonisch een afspraak maken met de

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 05QP Onderzoeksnummer : 125626 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Zorg ondersteunings- document

Zorg ondersteunings- document Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode 20142015 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Montessorischool Wassenaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Montessorischool Wassenaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Montessorischool Wassenaar Plaats : Wassenaar BRIN nummer : 05WS C1 Onderzoeksnummer : 253432 Datum onderzoek : 1 november 2013 Datum vaststelling : 22 januari

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie