4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen"

Transcriptie

1 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school De plaatsing van een kind op school Ouders van kinderen die vier jaar worden, kunnen telefonisch een afspraak maken met de directie voor een oriënterend- of aanmeldingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Men kan dan ook de school bezichtigen. Als ouders besluiten het kind aan te melden, ontvangen ze een aanmeldingsformulier. Zodra het formulier op school is ingeleverd en plaatsing geen bezwaar is, wordt het kind ingeschreven. Ouders ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Kinderen die vier jaar worden mogen in de week voorafgaand aan hun vierde verjaardag, samen met (een van) hun ouders, in hun nieuwe klas komen kennismaken met hun toekomstige klasgenoten en de leerkracht. Ouders die hun kind op onze school inschrijven, dienen de uitgangspunten en doelstellingen van onze school, en de concrete uitvoering hiervan, te respecteren. De school stuurt 4 weken van tevoren een bericht aan de ouders en het kind. In dit bericht staat wanneer het kind verwacht wordt, bij wie het in de klas komt en wat het mee moet nemen voor de eerste schooldag. In de begeleidende brief wordt de ouders gevraagd contact op te nemen om een afspraak te maken voor het kennismakingsmoment. Bij leerlingen die voor het eerst op school komen, bij doublures en ook bij de overgang van het ene naar het andere schooljaar, bepaalt de directie, na informatie hierover met de leerkracht(en), intern begeleider en de betrokken ouders te hebben uitgewisseld, in welke groep de leerling geplaatst wordt. Als door verhuizing van buiten Maarssen kinderen bij onze school worden aangemeld, dan worden deze kinderen, als er geen belemmeringen zijn, zonder meer geplaatst. Alvorens na een gesprek met de ouders over te gaan tot definitieve plaatsing van de leerling, is er contact met de intern begeleider van de huidige school van het kind. Alleen als door onze intern begeleider vastgesteld wordt, dat wij het betreffende kind de eventueel benodigde speciale zorg ook kunnen bieden, wordt het kind geplaatst. Een andere reden van niet-plaatsing kan zijn: de groepsgrootte van de groep waarin het kind geplaatst zou worden Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Een leerling wordt tot onze school toegelaten als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij of zij de school kan doorlopen, met inachtneming van wettelijke voorschriften en de mogelijkheden van de school. Als een leerling eenmaal is toegelaten, wordt hij/zij niet geschorst of verwijderd, tenzij de leerling gedrag vertoont dat de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van andere leerlingen en/of personeel in gevaar brengt. Ook als het gedrag van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van andere leerlingen en/of personeel in gevaar brengt, kan de leerling geschorst of verwijderd worden. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 16

2 4.1.3 Afspraken overstap leerlingen binnen Maarssen Als een leerling van één van de andere basisscholen uit Maarssen bij ons wordt aangemeld, wordt altijd contact opgenomen met de school die het kind op dat moment bezoekt. Afhankelijk van de problematiek van het kind wordt gekeken of het kind de zorg geboden kan worden die het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Alleen als door de intern begeleider vastgesteld wordt, dat wij het betreffende kind de eventueel benodigde speciale zorg ook kunnen bieden, wordt het kind geplaatst. Een andere reden van niet-plaatsing kan zijn: de groepsgrootte van de groep waarin het kind geplaatst zou worden. In de gemeente Maarssen zijn bovenschoolse afspraken over de overstap van leerlingen tussen basisscholen. Deze afspraken zijn vastgesteld in het Groot Directieberaad Maarssen, waarin alle Maarssense basisscholen vertegenwoordigd zijn. Desgewenst kunt u de afspraken opvragen bij de directie. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) In het kader van het zorgverbredingsbeleid hanteren we op school het leerlingvolgsysteem als een concreet hulpmiddel voor het signaleren en registreren van de vorderingen van de leerlingen ten opzichte van door de school nagestreefde doelen en tussendoelen. Het stelt de leerkrachten, de interne begeleider en de directie in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de vorderingen over kortere en langere periodes te peilen en daar consequenties aan te verbinden. Het hierboven beschreven (CITO) leerlingonderwijsvolgsysteem heeft betrekking op de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling. We hanteren ook een leerlingvolgsysteem dat betrekking heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de OPSEO. Uit onderzoek is gebleken dat grenzen van scholen vooral liggen op het gebied van gedragsproblemen. Het is dan ook belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium gedragsproblemen te signaleren om hier dan zo snel en deskundig mogelijk hulp op te zetten. Door vroege signalering en deskundige behandeling kan het probleemgedrag in ieder geval niet verergeren en wellicht verminderen of verdwijnen De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Volgens de uitgangspunten en doelstellingen van onze school streven wij ernaar dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Soms is dit echter niet mogelijk. De school kan dan beslissen om het kind in groep 2 een verlengd kleuterjaar te geven, in groep 3 t/m 8 te laten blijven zitten of het kind te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO). In de groepen 5 t/m 8 is zitten blijven een uitzondering. Een beslissing om een leerling te laten blijven zitten wordt weloverwogen genomen. Daar gaan veel gesprekken aan vooraf: in het team, met ouders en eventueel met externe deskundigen. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 17

3 Er kunnen observaties en/of onderzoeken plaatsvinden. Steeds worden bevindingen met de ouder(s) besproken. Gezien onze verantwoordelijkheid ligt de beslissing om te laten blijven zitten bij de school en wordt deze uiteindelijk door de directie van onze school genomen. Mogelijke zittenblijvers worden als signaal gemeld in het zorggesprek van februari of maart. De ouders van deze kinderen worden in dezelfde maanden op de hoogte gebracht van de overweging om het kind te laten blijven zitten. Binnen de vier scholen van onze scholenstichting is er beleid ontwikkeld m.b.t. de begeleiding van leerlingen die hoogbegaafd zijn. Twee leerkrachten van de vier scholen, zijn als coördinator aangesteld voor deze groep zorgleerlingen. Zij hebben zich gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en bieden R.T. aan hoogbegaafde kinderen van de vier scholen. Het gaat daarbij om de leerlingen die volgens protocol als hoogbegaafd zijn vastgesteld. Daarnaast bieden zij ondersteuning en begeleiding aan de leerkracht bij wie het hoogbegaafde kind in de groep zit. Wanneer wij kinderen met lichamelijke/zintuiglijke handicaps op school krijgen, wordt het beleid voor dit kind afgestemd op de zorgverlening die al rondom dit kind is betrokken. Onze school is georganiseerd binnen het WSNS-samenwerkingsverband Breukelen-Maarssen- Woerden, ten einde integrale leerlingenzorg te kunnen bieden. Om de zorg binnen de school goed te organiseren is er een intern begeleider aangesteld. Daar kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep problemen ondervinden ten aanzien van gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. Als de school niet in staat blijkt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan wordt na overleg met en toestemming van - de ouders een traject van verwijzing in gang gezet, bijvoorbeeld naar: een andere basisschool; een school voor speciaal basisonderwijs (SBO); besluit door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL); een school voor speciaal onderwijs (SO); besluit door de Commissie van Indicatiestelling (CvI). De landelijke ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs zullen wij volgen. In afstemming met het samenwerkingsverband WSNS wordt beleid ontwikkeld De verslaglegging door de groepsleerkracht Van iedere leerling worden door de leerkracht gegevens bijgehouden in de leerlingenmap van de groep. Het betreft gegevens over het gezin, de zorggesprekken, gesprekken met ouders, handelingsplannen en rapportgegevens van voorafgaande jaren. Daarnaast heeft elke leerkracht uit de groepen 3 t/m 8 per vakgebied een (toetsen)registratie, met een overzicht van de resultaten van de hele groep. Deze zit in de registratiemap. Aan het einde van het schooljaar worden deze gegevens overgedragen aan de volgende leerkracht(en). Van de leerlingen die extra zorg behoeven is er ook een dossier bij de intern begeleider. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 18

4 4.2.4 Het observatiesysteem groep 1-2 De leerkrachten van de groepen 1-2 werken met het observatie-en registratiesysteem KIJK!. Door de kinderen dagelijks te observeren in verschillende situaties kan de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind goed volgen. Naar aanleiding van deze verzamelde observaties worden twee keer per jaar de ontwikkelingslijnen ingevuld. Hierop baseert de leerkracht voor elk kind de aanpak voor de periode die komen gaat. Naast de 10 ontwikkelingslijnen kijkt de leerkracht natuurlijk ook naar het welbevinden van de kinderen, dit worden de basiskenmerken genoemd (bijvoorbeeld zelfvertrouwen). Daarnaast kunnen er factoren zijn die de ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren, dit zijn de risicofactoren (bijvoorbeeld vermoeidheid). De basiskenmerken en de risicofactoren worden door de leerkracht in verband gebracht met wat tijdens de observaties gezien wordt. De basiskenmerken en de risicofactoren zijn namelijk van grote invloed op de ontwikkeling van een kind Rapportage aan ouders Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis. De eerste keer begin februari en de tweede keer aan het einde van het schooljaar. We werken in onze school met een woordrapport, waarbij we resultaten beoordelen met - g (goed: ver boven het gemiddelde) - rv (ruim voldoende: boven het gemiddelde) - v (voldoende: op het gemiddelde) - t (twijfelachtig: onder het gemiddelde) - o (onvoldoende: ver onder het gemiddelde) In het rapport wordt verslag gedaan over de ontwikkelingen en vorderingen van het kind op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en creatief gebied. Vanaf groep 3 reflecteren de kinderen in het rapport ook zelf op hun eigen werk en werkhouding. De leerlingen van groep 1-2 krijgen alleen aan het einde van het schooljaar een rapport mee naar huis. In de groepen 3 t/m 8 wordt het rapport van tevoren met de kinderen besproken. Daarnaast is er tijdens de zogenaamde inloop /gespreksavond de mogelijkheid voor ouders over het gedrag en de vorderingen van het kind te praten,. (Zie ook: 7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school) Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 19

5 4.2.6 Procedure van de leerlingenzorg De leerlingenzorg op onze school is gericht op: - het welbevinden van alle leerlingen; - het behalen voor elke leerling van een voor hem /haar zo hoog mogelijk onderwijsrendement. Door de leerstof aan te bieden in niveaugroepen (bij lezen, spelling en rekenen), wordt gedeeltelijk al tegemoet gekomen aan de verschillende ontwikkelingsniveaus van de leerlingen. Daarnaast wordt er getracht de leerlingen zo n mate van zelfstandigheid bij te brengen dat de leerkracht in staat is individueel of kleine groepjes extra te helpen. Ondanks deze werkwijze blijven er altijd leerlingen, waarbij de leerkracht hulp nodig heeft. Deze leerlingen worden door de leerkracht tijdens een zorggesprek besproken met de intern begeleider. Het kan hierbij gaan om leerlingen met leerproblemen en/of gedragsproblemen. In dit zorggesprek wordt besloten op welke manier hulp verleend wordt aan de leerling en/of leerkracht. De leerling kan eventueel onderzocht worden door de remedial teacher of de intern begeleider. In veel gevallen kan de leerkracht met deze interne hulp verder met de leerling. Blijkt na regelmatige evaluatie echter dat er geen verbetering optreedt, dan kan de hulp ingeroepen worden van een externe deskundige. Meestal zijn dit (ortho)pedagogen of psychologen, werkzaam bij Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Eduniek kan alleen ingeschakeld worden na toestemming van de ouders; zij verricht onderzoek en observeert de leerling in de klas. In een gesprek met ouders, leerkracht(en) en intern begeleider wordt gekeken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. 4.3 De begeleiding leerlingen naar het voortgezet onderwijs Oudervoorlichting schoolkeuze voortgezet onderwijs Tijdens de algemene informatieavond voor groep 8 in september wordt informatie gegeven over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Er wordt uitgelegd hoe en wanneer toetsen afgenomen worden en hoe, eerst het voorlopige en daarna het definitieve, advies tot stand komt. In februari en maart houden de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen Procedure verwijzing voortgezet onderwijs In de meeste gevallen verlaten onze leerlingen de school na acht jaar basisonderwijs. In groep 8 wordt de leerlingen het NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) afgenomen. De afname van de NIO duurt ongeveer twee uur en gebeurt door ervaren testassistenten (via een door de school ingehuurde instelling). De NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar inzicht op het gebied van taal (drie onderdelen), rekenen (twee onderdelen) en ruimtelijk inzicht (één onderdeel). Het verschil tussen een intelligentietest als de NIO en een schoolvorderingentoets als de CITOeindtoets, is dat een schoolvorderingentoets meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en een intelligentietest bepaalt wat kinderen in huis hebben (de mogelijke schoolprestaties). Naast de resultaten van de NIO wordt ook de uitslag van de CITO-entreetoets in groep 7 gebruikt bij het tot stand komen van het advies voor het voortgezet onderwijs. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 20

6 Overigens hangt het advies niet alleen af van de resultaten van deze toetsen. Ook motivatie, werkhouding en zelfstandigheid spelen een rol. Daarnaast is ook de leerkracht van groep 7 betrokken bij het tot stand komen van het advies. Alle informatie samen geeft een zo compleet mogelijk beeld van een leerling. In november krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Het definitieve advies volgt in februari/maart. Dan vinden deze adviesgesprekken plaats met ouders en leerlingen. Hierna volgt de inschrijving bij het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de basisschool. In de meeste gevallen horen de ouders begin mei of hun kind is toegelaten tot de school van hun keuze. Intussen heeft een overdrachtsgesprek plaatsgevonden tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van het inschrijfformulier, dat de betreffende ouders tijdens het adviesgesprek ter inzage hebben gekregen en ondertekend hebben. Onze leerlingen bezoeken na de basisschool zeer uiteenlopende scholen. Ook als de leerlingen eenmaal in de brugklas zitten, blijft de basisschool op de hoogte van hun leervorderingen, door middel van regelmatige rapportage vanuit het voortgezet onderwijs. 4.4 Thuiswerk De kinderen krijgen op de Franciscusschool geen huiswerk mee in de vorm van elke week een reken- of taalopdracht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich na schooltijd ontspannen, door bijvoorbeeld buiten te spelen of tijd te besteden aan een sport of hobby. De school leert kinderen plannen en leren tijdens de lessen. Uit terugkoppeling met de Voortgezet Onderwijsscholen blijkt ook dat de kinderen van de Franciscusschool het huiswerk net zo goed aankunnen als kinderen van scholen waar wel huiswerk gegeven wordt. Er zijn enkele dingen die kinderen thuis voorbereiden of oefenen: - spreekbeurt / werkstuk - boekenkring / krantenkring - toetsen geschiedenis/aardrijkskunde - spullen meenemen voor handenarbeid, NME, catechese, enz. Soms krijgen kinderen thuiswerk in de vorm van bijvoorbeeld reken-, spelling- of leeswerk. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. 4.5 Voorzieningen School Video Interactie Begeleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die onze school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 21

7 De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. De twee directeuren zijn gecertificeerd School Video Interactie Begeleider (SVIB-er). Zij kunnen korte video-opnames in de klas maken en deze vervolgens met de leerkracht nabespreken. Net zoals bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden ouders hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Ouders die bezwaar hebben dat hun kind tijdens de opnames in de klas gefilmd wordt, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie De schoolbegeleidingsdienst De schoolbegeleidingsdienst is de school behulpzaam bij het realiseren van de doelstellingen van het basisonderwijs. De hulp van de schoolbegeleidingsdienst omvat : - begeleiding ten behoeve van leerlingen met leer-, gedrags- en andere problemen; - begeleiding bij de invoering van onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen; - begeleiding van schoolorganisatieontwikkeling; - ontwikkeling en verspreiding van educatieve materialen; - verzorging van voorlichting aan scholen Vanuit de schoolbegeleidingsdienst is een aantal vaste schoolbegeleiders bij onze school betrokken. Onze school maakt gebruik van de diensten van Eduniek Jeugdgezondheidszorg (GGD Midden-Nederland) De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden-Nederland begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar die in de regio midden-nederland naar school gaan. Tot 4 jaar worden de kinderen begeleid door het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters. Om het kind tijdens het groeiproces te kunnen begeleiden wordt het tijdens de basisschool in groep 2 en in groep 6 voor onderzoek door het Jeugdgezondheidsteam opgeroepen. Een team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het leerproces worden met de leerkracht besproken. Als ouders hiertegen bezwaar hebben, kunnen ze dit melden tijdens het onderzoek. In groep 2 en/of 3 nodigen de jeugdarts en de doktersassistente uw kind uit voor een volledig onderzoek. De assistente praat onder andere over eten, slapen en zindelijkheid en onderzoekt verder of uw kind goed groeit. De jeugdarts doet vervolgens een lichamelijk onderzoek, bekijkt hoe uw kind zich ontwikkelt en vraagt hoe het met uw kind thuis en op school gaat. De jeugdverpleegkundige onderzoekt uw kind in groep 7 en bespreekt de groei van uw kind en wat uw kind zoal eet en zelfstandig kan. Ook geeft de verpleegkundige adviezen bij vragen over de opvoeding en bespreekt hoe het thuis en op school gaat en geeft voorlichting over de aankomende puberteit. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 22

8 Naar aanleiding van bevindingen bij het volledig onderzoek kan de jeugdarts een hercontrole met ouders afspreken. De wijze waarop dit gerichte onderzoek door de jeugdarts zal plaatsvinden, wordt met hen besproken. Een gericht onderzoek kan ook plaats vinden op verzoek van ouders, de leerkracht of de huisarts. De gegevens van een onderzoek worden verwerkt in het medisch dossier van het kind. Ouders kunnen te allen tijde, via de GGD, telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de jeugdarts. Drie keer per schooljaar vindt afstemming plaats met de intern begeleider Logopedie De logopedist van de GGD Midden-Nederland bezoekt onze school enkele keren per jaar. Alle vijfjarigen worden onderzocht middels een screening. De ouders worden van tevoren hierover schriftelijk geïnformeerd. Leerlingen uit de overige groepen kunnen worden bekeken op aanvraag van anderen, o.a. de leerkracht en ouders. De ouders dienen voor dit extra onderzoek toestemming te geven door het ondertekenen van een aanvraagformulier. De bevindingen worden met de leerkracht besproken. De ouders krijgen mondeling, telefonisch of schriftelijk bericht. Indien nodig worden er adviezen gegeven of volgt een controle of uitgebreider onderzoek; in sommige gevallen is een verwijzing naar de particuliere logopedist noodzakelijk; dit laatste gaat altijd via de huisarts. Voor meer informatie kunt u terecht bij de GGD Midden-Nederland. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 23

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling.

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling. Aanmeldingsformulier nieuwe leerling. Bs Cleijn Hasselt Hasseltstraat 198 5046 LP Tilburg 013-5422281 bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl Gegevens leerling Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam Geslacht

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Thuistaal: voorschools traject: Ja / nee Medische informatie

Thuistaal: voorschools traject: Ja / nee Medische informatie Katholieke Basisschool De Langewieke Stichting Katholiek onderwijs Twenterand Aanmeldingsformulier (voorlopig) definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Continue begeleiding bij keuze voortgezet onderwijs

Continue begeleiding bij keuze voortgezet onderwijs Continue begeleiding bij keuze voortgezet onderwijs Om samen met het kind en voor het kind een school voor voortgezet onderwijs uit te zoeken is niet eenvoudig. Toelatingsexamens en Cito-eindtoetsen zijn

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Wat zijn herfstleerlingen: Dit zijn leerlingen die geboren zijn van 1 oktober t/m 31 december. Deze leerlingen stromen in groep 1 in wanneer ze vier jaar worden. Er is veel discussie over deze groep kinderen.

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER. Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling. Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit):

AANMELDFORMULIER. Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling. Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit): AANMELDFORMULIER Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit): Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: PC en woonplaats: Telefoonnr. Emailadres:

Nadere informatie

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Pagina 1 van 5 definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - het kind de leeftijd van 4 jaar

Nadere informatie

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Zorg ondersteunings- document

Zorg ondersteunings- document Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode 20142015 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie