4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen"

Transcriptie

1 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school De plaatsing van een kind op school Ouders van kinderen die vier jaar worden, kunnen telefonisch een afspraak maken met de directie voor een oriënterend- of aanmeldingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Men kan dan ook de school bezichtigen. Als ouders besluiten het kind aan te melden, ontvangen ze een aanmeldingsformulier. Zodra het formulier op school is ingeleverd en plaatsing geen bezwaar is, wordt het kind ingeschreven. Ouders ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Kinderen die vier jaar worden mogen in de week voorafgaand aan hun vierde verjaardag, samen met (een van) hun ouders, in hun nieuwe klas komen kennismaken met hun toekomstige klasgenoten en de leerkracht. Ouders die hun kind op onze school inschrijven, dienen de uitgangspunten en doelstellingen van onze school, en de concrete uitvoering hiervan, te respecteren. De school stuurt 4 weken van tevoren een bericht aan de ouders en het kind. In dit bericht staat wanneer het kind verwacht wordt, bij wie het in de klas komt en wat het mee moet nemen voor de eerste schooldag. In de begeleidende brief wordt de ouders gevraagd contact op te nemen om een afspraak te maken voor het kennismakingsmoment. Bij leerlingen die voor het eerst op school komen, bij doublures en ook bij de overgang van het ene naar het andere schooljaar, bepaalt de directie, na informatie hierover met de leerkracht(en), intern begeleider en de betrokken ouders te hebben uitgewisseld, in welke groep de leerling geplaatst wordt. Als door verhuizing van buiten Maarssen kinderen bij onze school worden aangemeld, dan worden deze kinderen, als er geen belemmeringen zijn, zonder meer geplaatst. Alvorens na een gesprek met de ouders over te gaan tot definitieve plaatsing van de leerling, is er contact met de intern begeleider van de huidige school van het kind. Alleen als door onze intern begeleider vastgesteld wordt, dat wij het betreffende kind de eventueel benodigde speciale zorg ook kunnen bieden, wordt het kind geplaatst. Een andere reden van niet-plaatsing kan zijn: de groepsgrootte van de groep waarin het kind geplaatst zou worden Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Een leerling wordt tot onze school toegelaten als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij of zij de school kan doorlopen, met inachtneming van wettelijke voorschriften en de mogelijkheden van de school. Als een leerling eenmaal is toegelaten, wordt hij/zij niet geschorst of verwijderd, tenzij de leerling gedrag vertoont dat de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van andere leerlingen en/of personeel in gevaar brengt. Ook als het gedrag van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van andere leerlingen en/of personeel in gevaar brengt, kan de leerling geschorst of verwijderd worden. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 16

2 4.1.3 Afspraken overstap leerlingen binnen Maarssen Als een leerling van één van de andere basisscholen uit Maarssen bij ons wordt aangemeld, wordt altijd contact opgenomen met de school die het kind op dat moment bezoekt. Afhankelijk van de problematiek van het kind wordt gekeken of het kind de zorg geboden kan worden die het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Alleen als door de intern begeleider vastgesteld wordt, dat wij het betreffende kind de eventueel benodigde speciale zorg ook kunnen bieden, wordt het kind geplaatst. Een andere reden van niet-plaatsing kan zijn: de groepsgrootte van de groep waarin het kind geplaatst zou worden. In de gemeente Maarssen zijn bovenschoolse afspraken over de overstap van leerlingen tussen basisscholen. Deze afspraken zijn vastgesteld in het Groot Directieberaad Maarssen, waarin alle Maarssense basisscholen vertegenwoordigd zijn. Desgewenst kunt u de afspraken opvragen bij de directie. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) In het kader van het zorgverbredingsbeleid hanteren we op school het leerlingvolgsysteem als een concreet hulpmiddel voor het signaleren en registreren van de vorderingen van de leerlingen ten opzichte van door de school nagestreefde doelen en tussendoelen. Het stelt de leerkrachten, de interne begeleider en de directie in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de vorderingen over kortere en langere periodes te peilen en daar consequenties aan te verbinden. Het hierboven beschreven (CITO) leerlingonderwijsvolgsysteem heeft betrekking op de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling. We hanteren ook een leerlingvolgsysteem dat betrekking heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de OPSEO. Uit onderzoek is gebleken dat grenzen van scholen vooral liggen op het gebied van gedragsproblemen. Het is dan ook belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium gedragsproblemen te signaleren om hier dan zo snel en deskundig mogelijk hulp op te zetten. Door vroege signalering en deskundige behandeling kan het probleemgedrag in ieder geval niet verergeren en wellicht verminderen of verdwijnen De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Volgens de uitgangspunten en doelstellingen van onze school streven wij ernaar dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Soms is dit echter niet mogelijk. De school kan dan beslissen om het kind in groep 2 een verlengd kleuterjaar te geven, in groep 3 t/m 8 te laten blijven zitten of het kind te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO). In de groepen 5 t/m 8 is zitten blijven een uitzondering. Een beslissing om een leerling te laten blijven zitten wordt weloverwogen genomen. Daar gaan veel gesprekken aan vooraf: in het team, met ouders en eventueel met externe deskundigen. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 17

3 Er kunnen observaties en/of onderzoeken plaatsvinden. Steeds worden bevindingen met de ouder(s) besproken. Gezien onze verantwoordelijkheid ligt de beslissing om te laten blijven zitten bij de school en wordt deze uiteindelijk door de directie van onze school genomen. Mogelijke zittenblijvers worden als signaal gemeld in het zorggesprek van februari of maart. De ouders van deze kinderen worden in dezelfde maanden op de hoogte gebracht van de overweging om het kind te laten blijven zitten. Binnen de vier scholen van onze scholenstichting is er beleid ontwikkeld m.b.t. de begeleiding van leerlingen die hoogbegaafd zijn. Twee leerkrachten van de vier scholen, zijn als coördinator aangesteld voor deze groep zorgleerlingen. Zij hebben zich gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en bieden R.T. aan hoogbegaafde kinderen van de vier scholen. Het gaat daarbij om de leerlingen die volgens protocol als hoogbegaafd zijn vastgesteld. Daarnaast bieden zij ondersteuning en begeleiding aan de leerkracht bij wie het hoogbegaafde kind in de groep zit. Wanneer wij kinderen met lichamelijke/zintuiglijke handicaps op school krijgen, wordt het beleid voor dit kind afgestemd op de zorgverlening die al rondom dit kind is betrokken. Onze school is georganiseerd binnen het WSNS-samenwerkingsverband Breukelen-Maarssen- Woerden, ten einde integrale leerlingenzorg te kunnen bieden. Om de zorg binnen de school goed te organiseren is er een intern begeleider aangesteld. Daar kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over kinderen die in de groep problemen ondervinden ten aanzien van gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. Als de school niet in staat blijkt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan wordt na overleg met en toestemming van - de ouders een traject van verwijzing in gang gezet, bijvoorbeeld naar: een andere basisschool; een school voor speciaal basisonderwijs (SBO); besluit door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL); een school voor speciaal onderwijs (SO); besluit door de Commissie van Indicatiestelling (CvI). De landelijke ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs zullen wij volgen. In afstemming met het samenwerkingsverband WSNS wordt beleid ontwikkeld De verslaglegging door de groepsleerkracht Van iedere leerling worden door de leerkracht gegevens bijgehouden in de leerlingenmap van de groep. Het betreft gegevens over het gezin, de zorggesprekken, gesprekken met ouders, handelingsplannen en rapportgegevens van voorafgaande jaren. Daarnaast heeft elke leerkracht uit de groepen 3 t/m 8 per vakgebied een (toetsen)registratie, met een overzicht van de resultaten van de hele groep. Deze zit in de registratiemap. Aan het einde van het schooljaar worden deze gegevens overgedragen aan de volgende leerkracht(en). Van de leerlingen die extra zorg behoeven is er ook een dossier bij de intern begeleider. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 18

4 4.2.4 Het observatiesysteem groep 1-2 De leerkrachten van de groepen 1-2 werken met het observatie-en registratiesysteem KIJK!. Door de kinderen dagelijks te observeren in verschillende situaties kan de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind goed volgen. Naar aanleiding van deze verzamelde observaties worden twee keer per jaar de ontwikkelingslijnen ingevuld. Hierop baseert de leerkracht voor elk kind de aanpak voor de periode die komen gaat. Naast de 10 ontwikkelingslijnen kijkt de leerkracht natuurlijk ook naar het welbevinden van de kinderen, dit worden de basiskenmerken genoemd (bijvoorbeeld zelfvertrouwen). Daarnaast kunnen er factoren zijn die de ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren, dit zijn de risicofactoren (bijvoorbeeld vermoeidheid). De basiskenmerken en de risicofactoren worden door de leerkracht in verband gebracht met wat tijdens de observaties gezien wordt. De basiskenmerken en de risicofactoren zijn namelijk van grote invloed op de ontwikkeling van een kind Rapportage aan ouders Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis. De eerste keer begin februari en de tweede keer aan het einde van het schooljaar. We werken in onze school met een woordrapport, waarbij we resultaten beoordelen met - g (goed: ver boven het gemiddelde) - rv (ruim voldoende: boven het gemiddelde) - v (voldoende: op het gemiddelde) - t (twijfelachtig: onder het gemiddelde) - o (onvoldoende: ver onder het gemiddelde) In het rapport wordt verslag gedaan over de ontwikkelingen en vorderingen van het kind op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en creatief gebied. Vanaf groep 3 reflecteren de kinderen in het rapport ook zelf op hun eigen werk en werkhouding. De leerlingen van groep 1-2 krijgen alleen aan het einde van het schooljaar een rapport mee naar huis. In de groepen 3 t/m 8 wordt het rapport van tevoren met de kinderen besproken. Daarnaast is er tijdens de zogenaamde inloop /gespreksavond de mogelijkheid voor ouders over het gedrag en de vorderingen van het kind te praten,. (Zie ook: 7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school) Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 19

5 4.2.6 Procedure van de leerlingenzorg De leerlingenzorg op onze school is gericht op: - het welbevinden van alle leerlingen; - het behalen voor elke leerling van een voor hem /haar zo hoog mogelijk onderwijsrendement. Door de leerstof aan te bieden in niveaugroepen (bij lezen, spelling en rekenen), wordt gedeeltelijk al tegemoet gekomen aan de verschillende ontwikkelingsniveaus van de leerlingen. Daarnaast wordt er getracht de leerlingen zo n mate van zelfstandigheid bij te brengen dat de leerkracht in staat is individueel of kleine groepjes extra te helpen. Ondanks deze werkwijze blijven er altijd leerlingen, waarbij de leerkracht hulp nodig heeft. Deze leerlingen worden door de leerkracht tijdens een zorggesprek besproken met de intern begeleider. Het kan hierbij gaan om leerlingen met leerproblemen en/of gedragsproblemen. In dit zorggesprek wordt besloten op welke manier hulp verleend wordt aan de leerling en/of leerkracht. De leerling kan eventueel onderzocht worden door de remedial teacher of de intern begeleider. In veel gevallen kan de leerkracht met deze interne hulp verder met de leerling. Blijkt na regelmatige evaluatie echter dat er geen verbetering optreedt, dan kan de hulp ingeroepen worden van een externe deskundige. Meestal zijn dit (ortho)pedagogen of psychologen, werkzaam bij Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Eduniek kan alleen ingeschakeld worden na toestemming van de ouders; zij verricht onderzoek en observeert de leerling in de klas. In een gesprek met ouders, leerkracht(en) en intern begeleider wordt gekeken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. 4.3 De begeleiding leerlingen naar het voortgezet onderwijs Oudervoorlichting schoolkeuze voortgezet onderwijs Tijdens de algemene informatieavond voor groep 8 in september wordt informatie gegeven over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Er wordt uitgelegd hoe en wanneer toetsen afgenomen worden en hoe, eerst het voorlopige en daarna het definitieve, advies tot stand komt. In februari en maart houden de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen Procedure verwijzing voortgezet onderwijs In de meeste gevallen verlaten onze leerlingen de school na acht jaar basisonderwijs. In groep 8 wordt de leerlingen het NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) afgenomen. De afname van de NIO duurt ongeveer twee uur en gebeurt door ervaren testassistenten (via een door de school ingehuurde instelling). De NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar inzicht op het gebied van taal (drie onderdelen), rekenen (twee onderdelen) en ruimtelijk inzicht (één onderdeel). Het verschil tussen een intelligentietest als de NIO en een schoolvorderingentoets als de CITOeindtoets, is dat een schoolvorderingentoets meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en een intelligentietest bepaalt wat kinderen in huis hebben (de mogelijke schoolprestaties). Naast de resultaten van de NIO wordt ook de uitslag van de CITO-entreetoets in groep 7 gebruikt bij het tot stand komen van het advies voor het voortgezet onderwijs. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 20

6 Overigens hangt het advies niet alleen af van de resultaten van deze toetsen. Ook motivatie, werkhouding en zelfstandigheid spelen een rol. Daarnaast is ook de leerkracht van groep 7 betrokken bij het tot stand komen van het advies. Alle informatie samen geeft een zo compleet mogelijk beeld van een leerling. In november krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Het definitieve advies volgt in februari/maart. Dan vinden deze adviesgesprekken plaats met ouders en leerlingen. Hierna volgt de inschrijving bij het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de basisschool. In de meeste gevallen horen de ouders begin mei of hun kind is toegelaten tot de school van hun keuze. Intussen heeft een overdrachtsgesprek plaatsgevonden tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van het inschrijfformulier, dat de betreffende ouders tijdens het adviesgesprek ter inzage hebben gekregen en ondertekend hebben. Onze leerlingen bezoeken na de basisschool zeer uiteenlopende scholen. Ook als de leerlingen eenmaal in de brugklas zitten, blijft de basisschool op de hoogte van hun leervorderingen, door middel van regelmatige rapportage vanuit het voortgezet onderwijs. 4.4 Thuiswerk De kinderen krijgen op de Franciscusschool geen huiswerk mee in de vorm van elke week een reken- of taalopdracht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich na schooltijd ontspannen, door bijvoorbeeld buiten te spelen of tijd te besteden aan een sport of hobby. De school leert kinderen plannen en leren tijdens de lessen. Uit terugkoppeling met de Voortgezet Onderwijsscholen blijkt ook dat de kinderen van de Franciscusschool het huiswerk net zo goed aankunnen als kinderen van scholen waar wel huiswerk gegeven wordt. Er zijn enkele dingen die kinderen thuis voorbereiden of oefenen: - spreekbeurt / werkstuk - boekenkring / krantenkring - toetsen geschiedenis/aardrijkskunde - spullen meenemen voor handenarbeid, NME, catechese, enz. Soms krijgen kinderen thuiswerk in de vorm van bijvoorbeeld reken-, spelling- of leeswerk. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. 4.5 Voorzieningen School Video Interactie Begeleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die onze school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 21

7 De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. De twee directeuren zijn gecertificeerd School Video Interactie Begeleider (SVIB-er). Zij kunnen korte video-opnames in de klas maken en deze vervolgens met de leerkracht nabespreken. Net zoals bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden ouders hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Ouders die bezwaar hebben dat hun kind tijdens de opnames in de klas gefilmd wordt, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie De schoolbegeleidingsdienst De schoolbegeleidingsdienst is de school behulpzaam bij het realiseren van de doelstellingen van het basisonderwijs. De hulp van de schoolbegeleidingsdienst omvat : - begeleiding ten behoeve van leerlingen met leer-, gedrags- en andere problemen; - begeleiding bij de invoering van onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen; - begeleiding van schoolorganisatieontwikkeling; - ontwikkeling en verspreiding van educatieve materialen; - verzorging van voorlichting aan scholen Vanuit de schoolbegeleidingsdienst is een aantal vaste schoolbegeleiders bij onze school betrokken. Onze school maakt gebruik van de diensten van Eduniek Jeugdgezondheidszorg (GGD Midden-Nederland) De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden-Nederland begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar die in de regio midden-nederland naar school gaan. Tot 4 jaar worden de kinderen begeleid door het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters. Om het kind tijdens het groeiproces te kunnen begeleiden wordt het tijdens de basisschool in groep 2 en in groep 6 voor onderzoek door het Jeugdgezondheidsteam opgeroepen. Een team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het leerproces worden met de leerkracht besproken. Als ouders hiertegen bezwaar hebben, kunnen ze dit melden tijdens het onderzoek. In groep 2 en/of 3 nodigen de jeugdarts en de doktersassistente uw kind uit voor een volledig onderzoek. De assistente praat onder andere over eten, slapen en zindelijkheid en onderzoekt verder of uw kind goed groeit. De jeugdarts doet vervolgens een lichamelijk onderzoek, bekijkt hoe uw kind zich ontwikkelt en vraagt hoe het met uw kind thuis en op school gaat. De jeugdverpleegkundige onderzoekt uw kind in groep 7 en bespreekt de groei van uw kind en wat uw kind zoal eet en zelfstandig kan. Ook geeft de verpleegkundige adviezen bij vragen over de opvoeding en bespreekt hoe het thuis en op school gaat en geeft voorlichting over de aankomende puberteit. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 22

8 Naar aanleiding van bevindingen bij het volledig onderzoek kan de jeugdarts een hercontrole met ouders afspreken. De wijze waarop dit gerichte onderzoek door de jeugdarts zal plaatsvinden, wordt met hen besproken. Een gericht onderzoek kan ook plaats vinden op verzoek van ouders, de leerkracht of de huisarts. De gegevens van een onderzoek worden verwerkt in het medisch dossier van het kind. Ouders kunnen te allen tijde, via de GGD, telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de jeugdarts. Drie keer per schooljaar vindt afstemming plaats met de intern begeleider Logopedie De logopedist van de GGD Midden-Nederland bezoekt onze school enkele keren per jaar. Alle vijfjarigen worden onderzocht middels een screening. De ouders worden van tevoren hierover schriftelijk geïnformeerd. Leerlingen uit de overige groepen kunnen worden bekeken op aanvraag van anderen, o.a. de leerkracht en ouders. De ouders dienen voor dit extra onderzoek toestemming te geven door het ondertekenen van een aanvraagformulier. De bevindingen worden met de leerkracht besproken. De ouders krijgen mondeling, telefonisch of schriftelijk bericht. Indien nodig worden er adviezen gegeven of volgt een controle of uitgebreider onderzoek; in sommige gevallen is een verwijzing naar de particuliere logopedist noodzakelijk; dit laatste gaat altijd via de huisarts. Voor meer informatie kunt u terecht bij de GGD Midden-Nederland. Schoolgids katholieke basisschool Franciscus 23

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Continue begeleiding bij keuze voortgezet onderwijs

Continue begeleiding bij keuze voortgezet onderwijs Continue begeleiding bij keuze voortgezet onderwijs Om samen met het kind en voor het kind een school voor voortgezet onderwijs uit te zoeken is niet eenvoudig. Toelatingsexamens en Cito-eindtoetsen zijn

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorg ondersteunings- document

Zorg ondersteunings- document Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode 20142015 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014 Protocol Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Beleid t.a.v. de overgang van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Pagina 1 van 5 definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - het kind de leeftijd van 4 jaar

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer TLV-COMMISSIE Aanvraagformulier voor basisscholen die een leerling willen aanmelden voor bespreking in de TLV-commissie. Naam leerling Voornamen (voluit) BSN School Aangevraagd door Functie Procedure:

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

1. Passend onderwijs op de Klimroos

1. Passend onderwijs op de Klimroos 1. Passend onderwijs op de Klimroos 1.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school 1.1.1 Instroom 4-jarigen Ouders nemen contact op met de directeur van de school. De directeur maakt een afspraak met

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie in de zorgverzekering, wat gaat er veranderen?

Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie in de zorgverzekering, wat gaat er veranderen? Uw kind en dyslexie Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie