Vondel Halle Tel. 02/ Parklaan Halle Tel. 02/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20"

Transcriptie

1 1 graad Vondel Halle Tel. 02/ en 3 graad Parklaan Halle Tel. 02/ SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

2 1 Schoolreglement Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 2. Engagementsverklaring DEEL II Reglement 1 De inschrijving 1.1 Eerste inschrijving 1.2 Herinschrijving 1.3 Campus 1.4 Inschrijving geweigerd? 1.5 Vrije leerling 2 Onze school 2.1 Schoolkosten 2.2 Studieaanbod 2.3 Dagindeling, vakantie- en verlofregeling 2.4 Beleid betreffende extra - murosactiviteiten 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast Je bent ziek Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je bent (top)sporter Topcultuurstatuut Afwezigheid voor gegronde redenen Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Registratie van afwezigheden Spijbelen kan niet Van school veranderen tijdens het schooljaar 3.2. Persoonlijke documenten De schoolagenda De notities en het persoonlijk werk

3 Begeleiding bij je studies De klassenleraar De begeleidende klassenraad Een aangepast lesprogramma Leerstoornissen Studiekeuzebegeleiding Informatie naar je ouders Evaluatie en rapportering Evaluatie Fraude 3.4. De deliberatie op het einde van het schooljaar De delibererende klassenraad Samenstelling en bevoegdheid Deliberatieprincipes Mededeling van de resultaten Mogelijke beslissingen Geschreven adviezen Betwisten van de beslissing van de klassenraad 4 Orde- en tuchtreglement 4.1 Concrete afspraken en regels op school Omgangsvormen en kledij Gezondheid Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag Eerbied voor personen Eerbied voor milieu en materiaal Veiligheid Reglement keukens Privacy 4.2. Orde- en tuchtmaatregelen Omschrijving Begeleidende maatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen 5 Recht op opvang Deel III Informatie 1 Wie is wie? 1.1 Inrichtende Macht 1.2 De scholengemeenschap 1.3 Het directieteam 1.4 De graadcoördinatoren 1.5 Onderwijzend, opvoedend en onderhoudspersoneel 1.6 Cel leerlingenbegeleiding 1.7 Schoolpastoraal 1.8 De klassenraad 1.9 Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

4 3 2 Activiteitenkalender 3 Inschrijvingsbeleid 4 Administratief dossier van de leerling 5 Participatie 5.1 De ouderraad 5.2 De leerlingenraden 5.3 De pedagogische raden 5.4 De schoolraad 5.5 Het lokaal overlegcomité (LOC) 6 Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt? 6.1 Geheimhouding 6.2 Een dossier 6.3 De Cel leerlingbegeleiding 6.4 Je leerkrachten 7 Protocol samenwerking met de politie 8 Verzekeringen 9 Vrijwilligers 10 Bijlagen Bijlage 1: Raming van de jaarlijkse schoolonkosten Bijlage 2: Vakreglement Lichamelijke Opvoeding en Zwemmen Bijlage 3: Organisatienota vrijwilligers Bijlage 4: Samenwerkingsakkoord tussen de lokale politie Halle Halse secundaire scholen CLB s stad Halle Bijlage 5: Reglement ICT protocol Bijlage 6: Stagereglement

5 4 INLEIDING Beste ouders en leerling Het verheugt ons dat u voor de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. U kunt erop rekenen dat wij al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter alle kansen krijgt om zich evenwichtig te ontplooien. Als ouder * bent u echter als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Door onderstaand schoolreglement te ondertekenen, gaan wij ervan uit dat u en uw kind akkoord gaan met de doelstellingen en het opvoedingsproject van onze school en dat u hem of haar daadwerkelijk aanmoedigt om de leefregels na te leven. Niet naleven van ons schoolreglement kan leiden tot verbreken van de inschrijving. Sommige leerlingen worden binnenkort meerderjarig of zijn het reeds geworden. Op juridisch vlak verandert de relatie tot de ouders door de meerderjarigheid grondig. Toch hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf, als je ouders, ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Telkens wanneer in dit schoolreglement wordt verwezen naar je ouders, kan jij hierin in principe autonoom optreden. Gemakshalve richten we ons in de tekst van het reglement rechtstreeks tot de leerling. De gehanteerde je - vorm doet uiteraard niets af aan uw betrokkenheid, beste ouders. Wij hopen op een goede samenwerking en danken u voor uw vertrouwen. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, er mee akkoord gaat en het naleeft. Dit schoolreglement werd overlegd tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Het directieteam * Het woord ouders in dit reglement slaat desgevallend ook op het gezinshoofd of de meerderjarige leerling.

6 5 DEEL I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project Het Heilig Hart & College is een katholieke school. Ze behoort tot de koepelorganisatie van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs en onderschrijft de Opdrachtverklaring ervan. Die opdracht wordt als volgt omschreven: De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk - gelovig opvoedings- of vormingsproject De katholieke school is een werk - en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentieke waarden. De beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en de derde wereld is haar eigen. De volledige tekst van deze opdrachtverklaring is beschikbaar op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs ( De opdrachtverklaring van de zusters Annuntiaten van Heverlee schrijft zich in in die grote optie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. De kerngedachte van hun opvoedingsproject luidt: Het gezag van het hart doet wonderen. De opdrachtverklaring wil een explicitering zijn van wat aangereikt werd uit het verleden en ook nu aanwezig blijft bij de huidige medewerkers. Zij aanvaarden de uitdaging om verder te bouwen aan de pedagogische visie van de zusters Annuntiaten. De eigen accenten van dit project zijn: - kwaliteitsonderwijs bieden waar aangepaste studiebegeleiding integraal deel van uitmaakt - in een bevestigende schoolcultuur met de klastitularis als spil jongeren ondersteunen in hun persoonlijke groei - jongeren waarden bijbrengen en opvoeden tot weerbaarheid in een christelijk perspectief - investeren in een christelijk schoolklimaat waar de boodschap van Christus centraal staat - samen groeien naar vormen van verbondenheid met God, met de Kerk en met elkaar Naast het verstrekken van lessen, organiseert de school activiteiten die kaderen in de lessen. Zo worden bezoeken aan musea en tentoonstellingen, sportactiviteiten, leefdagen, onthaal- en brugdagen georganiseerd. De school toont ook haar sociaal en christelijk engagement door acties te organiseren. Een uitgebreide kennismaking met de spiritualiteit, de organisatie en de ontstaansgeschiedenis van de zusters Annuntiaten kan je vinden op

7 6 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: - binnen de scholengemeenschap kardinaal Cardijn. - met de schoolraad van onze school - m.b.t. het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact Tijdens het schooljaar zijn er een aantal oudercontactavonden, waarop de ouders kunnen kennismaken met de klastitularis, informatie krijgen over de studiekeuzemogelijkheden of de resultaten bespreken met de leerkrachten van hun kind. De school verwacht dat de ouders, indien ze expliciet uitgenodigd worden om aanwezig te zijn op het oudercontact, op die uitnodiging ook ingaan. Indien dit echt onmogelijk is, moeten zij de school verwittigen. 2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, enz. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 3.1 Afwezigheid Door jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastig en minder leuk. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien de actieve medewerking van de ouders bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, geeft ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement punt Spijbelen.

8 7 2.2 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding De school kan een beroep doen op de leerkrachten van de cel leerlingenbegeleiding om de leerlingen bij te staan bij studie-, gedrags- of persoonlijke problemen. Deze leerkrachten brengen steeds verslag uit bij de directie. Indien de problemen niet tot de bevoegdheid van de school horen, worden ze doorverwezen naar het CLB. In overleg met de ouders en de leerling, zal de school steeds zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. Daarbij rekent de school op de positieve medewerking van de ouders. 2.3 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Indien de school vaststelt dat uw kind onvoldoende kennis van het Nederlands opbouwt, vraagt de school aan de ouders om op een positieve manier mee te werken aan de voorgestelde begeleiding. DEEL II Reglement 1 De inschrijving Het inschrijvingsbeleid wordt toegelicht in deel III. Daarin tref je informatie aan over de concrete procedure van inschrijven voor het eerste jaar en voor de hogere jaren, de data waarop kan worden ingeschreven en de voorrangsperiodes voor wie van een voorrang geniet. 1.1 Eerste inschrijving Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het reglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders en jijzelf, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op de eerste schooldag. 1.2 Herinschrijving Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving via het keuzeformulier. Over de concrete procedure vind je meer informatie in de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Elke al ingeschreven leerling moet eveneens het aangepaste schoolreglement goedkeuren en heeft het recht op een gedrukt exemplaar ervan.

9 8 1.3 Campus (aanpassing vvkso) Het Heilig Hart & College heeft twee vestigingsplaatsen. De eerste graad bevindt zich op campus Vondel en de tweede en derde graad bevinden zich op campus Parklaan. In de dagelijkse praktijk van het schoolleven vormen zij één pedagogische eenheid met dezelfde pedagogisch-didactische visie, met één directieteam en één lerarenkorps en met een gemeenschappelijke infrastructuur. Een inschrijving op de ene campus loopt door op de andere campus. 1.4 Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden In de loop van een schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een bepaalde datum, die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan je normaal niet meer veranderen. Je kan ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. 1.5 Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. NIEUW: Wij schrijven geen leerlingen in die zich willen voorbereiden op de proefwerken van de Centrale Examencommissie. Wie zich in de loop van het schooljaar hiervoor inschrijft, wordt automatisch uitgeschreven op onze school.

10 9 2 Onze school 2.1 Schoolkosten In Bijlage 1 van dit schoolreglement vind je per studierichting een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet- verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, vb. betalen van je handboeken, van kopieën, Zaken die de school als enige aanbiedt, vb. turnkledij, voorgedrukte takenblaadjes, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een zwart-wit kopie kost 0.05 euro per stuk en een kleurenkopie 0.50 euro. Van deze prijs zal de Inrichtende Macht niet afwijken. Voor sommige posten kent de Inrichtende Macht de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. De Inrichtende Macht baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. De onkosten worden per trimester verrekend en met een overschrijvingsformulier op het einde van ieder trimester aan je ouders bezorgd. De uiterste betaaldatum is 14 dagen na de facturatiedatum. Voor sportdag en meerdaagse reizen maken wij aparte rekeningen. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende in gebreke stelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke interestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledig resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben.

11 10 Onze school bouwt een structureel financieel beleid uit. Op beleidsvlak nemen we - in samenspraak met alle betrokken partijen - maatregelen die de kosten voor de ouders structureel doen dalen. Een structureel financieel beleid houdt voor ogen dat kostenbeheersing samengaat met duurzaamheid en kwaliteit. We voeren zowel een preventief als een curatief beleid. Preventief: een heldere communicatie over te verwachten kosten per studierichting en per graad/jaar, een kostenbeheersend beleid. (zie Bijlage 1) Curatief: het onderscheid maken tussen wie niet wil en niet kan betalen (met strenge procedures voor wie niet wil betalen), maar ten allen tijde een houding van waardigheid en respect bij het persoonlijk bespreken van schoolrekeningen. De school heeft geen annulatieverzekering voor buitenschoolse activiteiten/ meerdaagse reizen. Kosten worden bij afwezigheid tijdens uitstappen en bezinningsdagen niet aangerekend op voorwaarde dat de school geen kosten heeft gemaakt of de reeds gemaakte kosten kan recupereren. Wie afwezig is tijdens de sportdag zonder medisch attest, betaalt de volledige prijs. Wie een medisch attest voorlegt voor één lesdag, betaalt 50% van de kostprijs. Wie voor meerdere lesdagen een medisch attest heeft, hoeft niets te betalen. Voor meerdaagse reizen is het betaalde voorschot niet terugvorderbaar. 2.2 Studieaanbod Het onderwijsaanbod in onze school is heel breed. Naast een ruime eerste graad met een A - stroom en een B - stroom zijn in tweede en derde graad de drie onderwijsvormen vertegenwoordigd. Een overzicht van het hele aanbod vind je op de website van de school. Onze school bestaat uit drie administratieve instellingen: HHC1, HHC2, HHC3. Concreet betekent dit dat we sommige lessen samen organiseren. Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie instellingen. 2.3 Dagindeling, vakantie- en verlofregeling u. Les u. Les u. Les u. Pauze u. Les u. Les u. Middagpauze u. Les u. Les - In sommige studierichtingen is er één keer of meer per week een negende lesuur (tot u.). - Op woensdag loopt de voormiddagpauze in alle graden van tot u. en eindigen de lessen om u. - Wij voorzien toezicht op het schooldomein vanaf 8.00 u s morgens. Vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er geen toezicht voorzien. Er is wel avondstudie tot u.

12 11 - In de 1 e en de 2 de graad worden inhaallessen gegeven. Verdere informatie kan je terugvinden in de nieuwsbrieven. - Enkel met toelating van de persoon die met toezicht belast is, mag je als leerling de klasgroep verlaten. - Bij afwezigheid van de leerkracht van het 9 de lesuur mag je, met uitzondering van de leerlingen van de eerste graad, de school verlaten. Dit wordt in je agenda genoteerd en door je ouders* gehandtekend. - Tijdens de middagpauze blijven alle leerlingen van de eerste en de tweede graad en de vijfdejaars op school. Enkel leerlingen met een thuisadres in 1500 Halle, kunnen, mits schriftelijke toestemming van hun ouders, naar huis gaan tijdens de middagpauze. - De leerlingen van het vijfde jaar die meerderjarig zijn en de leerlingen van het zesde en zevende jaar mogen s middags de school verlaten, mits toestemming van de ouders. Indien wij misbruiken vaststellen, wordt de toelating ingetrokken. - Tijdens de pauzes ga je naar de speelplaats of de eetzaal en blijf je niet in de gangen rondhangen. - Tussen twee lessen in hetzelfde lokaal, blijf je in je lokaal. Het secretariaat of andere diensten bezoek je tijdens de pauzes.structurele afwijkingen van het algemeen regime zijn mogelijk maar worden steeds besproken in de schoolraad en schriftelijk aan de betrokken leerlingen en hun ouders meegedeeld. - Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover in de eerste nieuwsbrief. 2.4 Beleid betreffende extra-murosactiviteiten Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Indien de extra-murosactiviteiten buiten de gewone schooluren vallen, word je hierover tijdig gewaarschuwd via de schoolagenda. Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. 3 Studiereglement 3.1 Afwezigheid Zoals je in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse en /of lesvervangende activiteiten. Indien je de school wil verlaten tijdens de lesuren, vraag je vooraf schriftelijk de toelating vragen aan je graaddirecteur. In de eerste graad word je in dit geval door één van beide ouders afgehaald en ook teruggebracht op school.

13 12 Om sommige redenen mag je afwezig blijven. Elke afwezigheid moet echter gewettigd worden. In sommige gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de graaddirectie. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden telefonisch mee aan het secretariaat, indien mogelijk vóór de aanvang van het eerste lesuur. De school zal de ouders informeren indien de afwezigheid niet gemeld of niet schriftelijk verantwoord werd Je bent ziek Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen, via de briefjes die je in de schoolagenda vindt. een medisch attest is nodig voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; - als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken; - als je afwezig bent tijdens extra-murosactiviteiten zoals leeruitstappen, sportdagen, vormingsdagen. Een medisch attest wordt niet aanvaard in de volgende gevallen: het attest geeft zelf de twijfel van de arts aan wanneer deze schrijft dixit de patiënt ; het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; de datum waarin het attest werd opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,... Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.

14 13 Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen zal je een vervangtaak krijgen. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar Vrijstelling van vakken Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar Spreiding van het lesprogramma Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren.

15 Tijdelijk onderwijs aan huis Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je in ieder geval recht op TOAH. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school de volgende documenten: een toestemming van je ouders en een doodsbericht of brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 3.1.6) Je bent (top)sporter Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie (zie punt 3.1.6) Je hebt een topcultuurstatuut Als je in het bezit bent van het topcultuurstatuut ( A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

16 Afwezigheid voor gegronde redenen Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen: je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je werd preventief geschorst; je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); ben je orthodox: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen. Er is behalve het akkoord van de directie ook een geschreven toelating van de ouders vereist - om in uitzonderlijke omstandigheden de school te verlaten tijdens de middagpauze - om de school vóór het einde van de lessen te verlaten. - in de eerste graad geldt volgende regeling: - Indien je de school wilt verlaten tijdens de lesuren (consultatie orthodontist, dokter of ziekenhuis), vraag je minstens een week vooraf ( zeker NIET de dag zelf) de toelating van het secretariaat. De aanvragen worden genoteerd in de agenda bij het overzicht bijzondere toelating. - De leerlingen worden door één of beide ouders afgehaald en ook teruggebracht op school. Men meldt zich zowel bij het verlaten als bij het terugkomen bij het onthaalsecretariaat. Elke afwezigheid moet steeds gewettigd worden. Mogen wij daarom vragen om een aanwezigheidsattest te vragen en dit af te geven op het onthaalsecretariaat

17 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook aan een toets, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld Registratie van afwezigheden Afwezige leerlingen worden met een code geregistreerd die aangepast is aan de reden van de afwezigheid. Deze gegevens worden in het leerlingendossier bewaard. Code B: problematische afwezigheid (o.a. spijbelen, betwistbaar doktersattest) Code D: doktersattest Code Z: ziekte met briefje van de ouders Code L: laattijdig aangekomen Code P: persoonlijke reden en vooraf aangevraagd Code R: overmacht, begrafenis- of huwelijksplechtigheid, afleggen van proeven voor de examencommissie, familieraad, dagvaarding voor een rechtbank Code S: sportieve en culturele manifestatie Code T: tuchtmaatregel Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. In de scholengemeenschap bestaat een protocol met de politie in verband met spijbelen. ( zie bijlage) De verantwoordelijke van het secretariaat en de graaddirecteur zullen elke vorm van problematische afwezigheid (code B) aandachtig opvolgen. Reeds bij een eerste registratie zullen zij met de ouders en/of met de betrokken leerling in gesprek gaan. Indien het gedrag niet wijzigt, wordt na 10 halve dagen spijbelen een begeleidingsdossier opgesteld in samenwerking met het CLB. Via begeleidingsmaatregelen wordt geprobeerd de vastgelopen situatie te deblokkeren.

18 17 Indien je een hardnekkige spijbelaar blijft (= méér dan 30 halve lesdagen) en niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school. 3.2 Persoonlijke documenten De schoolagenda Je schoolagenda moet je dagelijks en nauwkeurig bijhouden. Het is een officieel document dat bewijst dat je de lessen volgt. Het is ook een communicatiemiddel tussen je ouders en de school. Je agenda moet wekelijks door je ouders worden ondertekend. In de andere graden kan hij op aangekondigde tijdstippen door je klastitularis worden gecontroleerd. Elk jaar wordt de schoolagenda na het laatste proefwerk afgegeven. De agenda s blijven in de school ter beschikking van de inspectie De notities en het persoonlijk werk Als je met succes wil studeren zijn verzorgde en nauwkeurige notities van groot belang. Tot 15 maand na de uitreiking van je studiegetuigschrift kunnen de bevoegde instanties notities opvragen ter controle. Daarom zullen een aantal leerlingen hun notities persoonlijk bewaren zodat ze die aan de school kunnen bezorgen als de inspectie daarom vraagt. In een brief op het einde van het schooljaar worden hierover concretere richtlijnen gegeven. Taken en toetsen worden op bladen met hoofding van de school gemaakt. De leerlingen houden hun documenten gedurende twee schooljaren zorgvuldig bij. 3.3 Begeleiding bij je studies De klassenleraar Je klassenleraar speelt een essentiële rol in de begeleiding. Hij volgt de klaswerking en coördineert mee de begeleiding van individuele leerlingen met problemen. Hij houdt de afspraken bij in het leerlingendossier en neemt contact op met de ouders waar dit nodig is. Als jijzelf of je ouders problemen willen signaleren of bespreken, is hij daarvoor de aangewezen persoon.

19 De begeleidende klassenraad Het hoofddoel van de klassenraad is je studievorderingen, vaardigheden en attitudes te volgen en op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor te bereiden. Hij gaat ook na of je individuele begeleiding of een begeleidingsplan nodig hebt. De CLB - medewerkers wonen in de mate van het mogelijke de klassenraden bij en hebben een adviserende rol. Alle relevante gegevens over je studie- en leefhouding worden in het leerlingvolgdossier genoteerd. Dit dossier volgt je in je studieloopbaan op school Een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele progamma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meerdere vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons schriftelijk aanvragen en motiveren. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij ziekte, ongeval of handicap Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meet theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren Leerstoornissen Bij leerstoornissen vragen we een attest van een multidisciplinair team zodat je eventueel kan gebruik maken van compenserende maatregelen. We vragen ons dit attest te bezorgen ten laatste voor 1 december Studiekeuzebegeleiding Je hebt recht op een georganiseerde manier van begeleiding telkens je een studiekeuze moet maken naar een volgend schooljaar. Afhankelijk van het leerjaar spelen je klastitularis, de graadcoördinatoren, de CLB - medewerker en/of externe experten daarbij een rol Informatie naar je ouders* Op regelmatige tijdstippen worden je resultaten van je dagelijks werk, proefwerken en gespreide evaluatie meegedeeld via een rapport. Je laat je rapport telkens door je ouders* ondertekenen en je bezorgt het aan de klastitularis terug.

20 Er zijn geregeld oudercontacten waarop je ouders* je resultaten en studiehouding kunnen bespreken met de leerkrachten en directie. Het staat je ouders vrij om ook buiten deze ouderavonden contact op te nemen met de school De school organiseert informatievergaderingen voor ouders* om kennis te maken met de school, de leerkrachten en de directie. Zij krijgen dan ook nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het oriënteringsbeleid, Je ouders* worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de werking in de verschillende graden, de geplande activiteiten en informatie over het rapport, oudercontacten, proefwerken, studiekeuze, pastorale werking, e.d Evaluatie en rapportering Evaluatie In onze school gebruiken we verschillende vormen van evaluatie: o dagelijks werk: overhoringen, opdrachten, inzet in de les, leerhouding o gespreide evaluatie: voor sommige vakken zijn er geen proefwerken meer, maar word je het hele jaar door geëvalueerd; in BSO - richtingen geldt dit voor alle vakken. o Proefwerken: ze gaan vooral na of je ook grotere stukken leerstof aankunt; bovendien leren ze jou en ons heel wat over je studiemogelijkheden. De school bepaalt zelf het aantal proefwerken. De proefwerkperiodes worden in de jaarplanning opgenomen. o stages en geïntegreerde proef: in bepaalde leerjaren van TSO en BSO. o attituderapport: evalueert je leer- en leefhouding Voor meer uitleg over de concrete organisatie verwijzen wij naar de inleiding bij het rapport en de nieuwsbrieven Fraude Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Hij beslist zelf niet over de gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel betreffende je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of tracht te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, het gebruik van niet - toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten. Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten.

21 20 Na de vaststellingen van het personeelslid van de school, zal jij, eventueel bijgestaan door je ouders, steeds gehoord worden door de voorzitter van de delibererende klassenraad. Hij verzamelt de bewijsstukken en stelt een dossier op met daarin de verklaring van het personeelslid van toezicht, jouw verklaring en die van je ouders. Dit dossier wordt aan de klassenraad bezorgd. Indien de klassenraad oordeelt dat er effectief sprake is van fraude, dan worden je ouders hiervan op de hoogte gebracht en word je uitgesloten van deze evaluatiebeurt. De delibererende klassenraad kan uitgaan van de veronderstelling dat je gefraudeerd hebt omdat je de leerstof die werd getoetst niet kende. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor die bewuste evaluatie het cijfer nul krijgt of dat de bewuste evaluatie nietig wordt verklaard. Hij kan ook beslissen je voor dit vak een bijkomende proef toe te kennen. Zware of herhaalde fraude kan ook leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure. 3.4 De deliberatie op het einde van het schooljaar De delibererende klassenraad Samenstelling en bevoegdheid De delibererende klassenraad bestaat tenminste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad. Dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten. Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: - of je al dan niet geslaagd bent; - welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Hij steunt zich daarbij op: - het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel); - beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; - je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

22 Deliberatieprincipes De delibererende klassenraad werkt volgens een aantal basisprincipes: - het prospectief denken heeft voorrang op het retrospectief denken. De klassenraad laat zich daarom leiden door een toekomstgericht denken over je studieloopbaan. Hij zal binnen de criteria die klasoverstijgend worden gehanteerd, uitgaan van een positieve ingesteldheid om je zoveel mogelijk kansen te bieden op de best mogelijke schoolloopbaan. - Een beoordeling gebeurt vanuit je globale vorming, je globaal kennen en kunnen, het totaal van je talenten en je aanleg. - Beslissingen worden bij voorkeur genomen in consensus. Geen enkele leraar heeft een vetorecht of kan zijn eigen beoordeling opdringen. De klassenraad kan je naast het verlenen van een attest ook een waarschuwing geven, een vakantietaak of een bijkomende proef. - een waarschuwing: ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve - beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. - een vakantietaak: als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. - een bijkomende proef: Bijkomende proeven kunnen in principe enkel als de klassenraad over onvoldoende gegevens beschikt, omdat je te veel evaluatiebeurten gemist hebt of omdat de gegevens niet eenduidig zijn (vb. de resultaten van vakken in een verwant studiegebied zijn tegenstrijdig). Bijkomende proeven zijn nooit een recht Mededeling van de resultaten De wijze waarop onze school de resultaten van de leerlingen aan de ouders meedeelt, is te vinden in het rapport Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties / studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten; als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). Een oriënteringsattest is bindend.

23 22 Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: een getuigschrift van de eerste graad; een getuigschrift van de tweede graad; een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad aso / kso / tso of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad bso ( specialisatiejaar)); een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad kso/tso (specialisatiejaar) Geschreven adviezen De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dit advies kan o.a. omvatten: raadgevingen m.b.t. je studie- en werkmethode; concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; suggesties rond het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten) Betwisten van de beslissing van de deliberende klassenraad De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B - attest of een C - attest hebt gekregen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan moeten je ouders of jij zelf ( zodra je 18 bent) de volgende procedure volgen Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de derde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Er is dus een termijn van drie dagen ( zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Het gesprek aanvragen gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 02/ ( tussen 8.00 en u), ofwel schriftelijk bij de pedagogisch directeur. Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: - de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; - de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dit geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering.

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD.... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 2.1. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 7 2.2.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement. deel 1. deel 2

Schoolreglement. deel 1. deel 2 1 STE GRAAD 2 DE EN 3 DE GRAAD ASO 2 DE EN 3 DE GRAAD School voor Wetenschap en technologie 2 DE EN 3 DE GRAAD Dienstensector Schoolreglement deel 1 deel 2 Deel 1: Pedagogisch project Engagementsverklaring

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA SCHOOLREGLEMENT ONDER DEN TOREN 13-14 MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA 2800 MECHELEN TEL 015 646 902 2014-2015 Onder den Toren 13/14-2800 Mechelen Tel. 015 646 902 - Fax 015 646 997 e-mail:

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2015 2016

SCHOOLJAAR 2015 2016 Petrus & Paulus, vrije scholen aan zee vzw. Campus West Sint-Lutgardisinstituut Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.petrusenpaulus.be e-mailadres: slo@petrusenpaulus.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT SINT-LUKAS KUNSTHUMANIORA BRUSSEL EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 Pedagogisch project Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel 2 Engagementsverklaring 2.1 Oudercontacten

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen de school en de ouders...

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar.

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar. Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be 2015-2016 Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be Welkom in onze school, een school voor jou! Beste ouder(s) Wij zijn blij dat

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SINT-LIEVENSCOLLEGE Humaniora Zilverenberg 1 9000 Gent

SCHOOLREGLEMENT SINT-LIEVENSCOLLEGE Humaniora Zilverenberg 1 9000 Gent SCHOOLREGLEMENT SINT-LIEVENSCOLLEGE Humaniora Zilverenberg 1 9000 Gent 1 LEREN EN LEVEN IN HET SINT-LIEVENSCOLLEGE Beste Je schooltijd is een belangrijke periode in je leven. Je brengt op school veel tijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016 Sint-Aloysiuscollege

Schoolreglement 2015-2016 Sint-Aloysiuscollege Schoolreglement 2015-2016 Sint-Aloysiuscollege Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 2 Engagementsverklaring Deel II Reglement 1 Inschrijving 2 Onze school 3 Studiereglement

Nadere informatie

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is Opvoeden is Liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede, antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden; bewonderen, geestdriftig zijn, veel zien en nog meer zwijgen, zien groeien, zien ontluiken,

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP 1 Pedagogisch project... 7 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 8 2.1

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS DE BRUG. Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 SCHOOLGIDS

EDUGO CAMPUS DE BRUG. Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 SCHOOLGIDS EDUGO CAMPUS DE BRUG Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 www.edugo.be info.brug@edugo.be SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 INHOUDSTAFEL DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT 7 1 Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL Sint-Ludgardisschool Antwerpen schoolreglement secundair 2015-2016 Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Beste ouders Langs deze weg danken wij u nogmaals van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Terecht stelt u hoge verwachtingen

Nadere informatie

Schoolreglement 2015 2016

Schoolreglement 2015 2016 Schoolreglement 2015 2016 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2014-2015 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 1 Schoolreglement Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 2 3 Beste Ouders Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie, leraars

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. (versie juli 2013) inclusief: Pedagogisch project Wederzijdse engagementsverklaring

SCHOOLREGLEMENT. (versie juli 2013) inclusief: Pedagogisch project Wederzijdse engagementsverklaring SCHOOLREGLEMENT inclusief: Pedagogisch project Wederzijdse engagementsverklaring (versie juli 2013) VZW KaSO Hasselt KJ-SJ Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt Welkom in onze school: een school voor jou

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS 1 e GRAAD 2 e GRAAD 3 e GRAAD 1 e jaar A Industriële wetenschappen 2 e jaar Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen Elektromechanica

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Don Bosco Halle SCHOOLREGLEMENT 1 september 2014 schooljaar 2014-2015 tel 02-356 29 49. fax 02-363 09 81 e-mail info@donboscohalle.be www.donboscohalle.be Maatschappelijke

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2012 2013

SCHOOLJAAR 2012 2013 Katholiek Secundair Onderwijs Oostende vzw. Campus Sint-Lutgardis Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.slo.be e-mailadres: info@slo. SCHOOLJAAR 2012 2013

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Piet Mondriaan, Compositie met blauw JAARTHEMA ZONDER WOORDEN guido gezellelaan 105 9800 deinze www.sinthendrikdeinze.be Deel I Opvoedingsproject, opdrachtverklaring Katholiek

Nadere informatie

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 5 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 7

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 5 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS Steendam 27 Gildestraat 17 9000 GENT Tel. 09 225 89 07 09 225 77 50 Fax 09 233 49 07 09 225 91 96 e-mail: info@vhsj.be www.vhsj.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2012-2013 WELKOM

Nadere informatie

Schoolreglement. deel 1. deel 2

Schoolreglement. deel 1. deel 2 1 STE GRAAD 2 DE EN 3 DE GRAAD ASO 2 DE EN 3 DE GRAAD BSO-TSO NIJVERHEIDSSECTOR 2 DE EN 3 DE GRAAD BSO-TSO DIENSTENSECTOR Schoolreglement deel 1 deel 2 1 Schoolreglement 2009-2010 Deel 1: Pedagogisch project

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 1. Pedagogisch project 4 2. Engagementsverklaring tussen school

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel VZW KOR- EKM Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Geldig voor het schooljaar 2015-2016. Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS

SCHOOLREGLEMENT. Geldig voor het schooljaar 2015-2016. Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS SCHOOLREGLEMENT Geldig voor het schooljaar 2015-2016 Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS Oude Molenstraat 13 2390 Westmalle Tel: 03/312 02 56 Fax: 03/311 74 29 E-mail : secretariaat@mariagaarde.be

Nadere informatie

VTI Waregem schoolreglement 15-16 VTI WAREGEM. Schoolreglement 01/09/2015

VTI Waregem schoolreglement 15-16 VTI WAREGEM. Schoolreglement 01/09/2015 VTI WAREGEM Schoolreglement 01/09/2015 Versie 01/09/2015 1 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

VADEMECUM. Kies voor kleur. schooljaar 2013-2014. doelgroep: leerlingen en leerkrachten VITO-HOOGSTRATEN VZW. Schooljaar 2013-2014

VADEMECUM. Kies voor kleur. schooljaar 2013-2014. doelgroep: leerlingen en leerkrachten VITO-HOOGSTRATEN VZW. Schooljaar 2013-2014 VITO-HOOGSTRATEN VZW Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten tel. 03 340 40 30 fax 03 340 40 31 VADEMECUM schooljaar 2013-2014 Kies voor kleur Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART-

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Schoolreglement 2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Instituut Keukeldam 17 8790 Waregem 056 60 63 43 www.hemelvaart.be 2 WELKOM IN HET O.-L.-V.-HEMELVAARTINSTITUUT: OOK JOUW SCHOOL! Beste ouders Beste leerling

Nadere informatie

Welkom op onze school

Welkom op onze school Welkom op onze school Izegem, 1 september 2014 Beste leerling(e) Je hebt in afspraak met je ouders voor onze school gekozen. We danken je voor het vertrouwen en willen ons best doen dit niet te beschamen.

Nadere informatie

Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO?

Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO? Informatie bijgewerkt tot september 2014. Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO? Individuele VRIJSTELLINGEN van (onderdelen van) 1 of meer secundaire vakken/leerplandoelstellingen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas http://www.olvp.be info@olvp.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 2 Welkom op de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Beste ouders Wij

Nadere informatie

WOORD VOORAF. 1 september 2015. Beste ouders, beste leerling(e)

WOORD VOORAF. 1 september 2015. Beste ouders, beste leerling(e) WOORD VOORAF 1 september 2015 Beste ouders, beste leerling(e) Voor onderwijs en opvoeding hebt u gekozen voor onze school. Dat vertrouwen verheugt ons en in een goede samenwerking zullen we trachten samen

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014-2015 Welkom op onze school, een school voor jou Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor onze school gekozen hebt. We zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Maria. ssumpta. lyceum

Maria. ssumpta. lyceum Maria ssumpta lyceum Uittreksel uit het schoolreglement I Schooljaar 2015-2016 Inleiding Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Aan allen: welkom en veel succes toegewenst namens de directie en het schoolteam.

Aan allen: welkom en veel succes toegewenst namens de directie en het schoolteam. 1 Vrij Technisch Instituut Roeselare VZW Scholengroep Sint-Michiel Leenstraat 32 8800 Roeselare 051 20 02 88 051 20 39 81 @ info.vtiroeselare@sint-michiel.be www.vtiroeselare.be Schoolreglement 2015-2016

Nadere informatie

Centrum Leren & Werken

Centrum Leren & Werken Centrum Leren & Werken Beste leerling Wij zijn blij je dit schooljaar tot de grote leerlingengroep van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi te mogen rekenen. We hopen

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU!

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU! WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU! Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter op onze school een beroep doet. Wij, directie, leraars en alle personeelsleden

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie