Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad."

Transcriptie

1 OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER Elke secundaire school moet sinds 1991 een schoolreglement hebben. Voor basisscholen is het schoolreglement pas sinds 1 september 1998 verplicht geworden. De ziekenhuisscholen vormen een uitzondering op deze regel, zij moeten geen schoolreglement hebben. In het schoolreglement staan de wederzijdse rechten en plichten van zowel de ouders, de leerlingen als het schoolbestuur beschreven. Bij de inschrijving in een school zijn de ouders verplicht om het schoolreglement te ondertekenen. Ook bij elke wijziging van het schoolreglement moeten de ouders het ondertekenen. In het secundair onderwijs wordt het schoolreglement bij de inschrijving en bij het begin van elk schooljaar ondertekend. Het schoolreglement kan hier niet gewijzigd worden in de loop van het schooljaar. Aspecten van het schoolreglement kunnen ter discussie gesteld worden via de ouderraad. Doch de schoolraad is het formele orgaan waar het overleg met het schoolbestuur plaatsvindt. Als je als ouder (of leerling indien hij/zij meerderjarig is) het schoolreglement niet wil ondertekenen, kan de school de inschrijving weigeren. Voor inschrijvingen vanaf het schooljaar moet elk schoolreglement van een basisof secundaire school een engagementsverklaring bevatten. Het gaat om wederzijdse afspraken tussen school en ouders. Afspraken rond oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en een positief engagement t.o.v. de onderwijstaal zullen verplicht deel uitmaken van de engagementsverklaring. De drie eerste engagementen worden verder uitgewerkt op het niveau van de scholengemeenschap, het vierde engagement kan verder uitgewerkt worden in samenwerking met het lokaal overlegplatform (LOP). 3. HET SCHOOLREGLEMENT IN DE BASISSCHOOL Zowel een kleuterschool als een lagere school moet een schoolreglement hebben met een aantal verplichte elementen. Verplichte elementen voor de kleuterschool: - Afspraken over sponsoring en reclame - Geldelijke bijdragen (schoolkosten) van de ouders en mogelijke afwijkingen hier op. - (voor inschrijvingen vanaf ): de engagementsverklaring - De afspraken ivm het rookverbod 1

2 Verplichte elementen voor de lagere school: - De vier verplichte elementen van de kleuterschool gelden ook voor de lagere school. - Het orde- en tuchtreglement: wat mag en wat niet mag en hoe de school de leerlingen sanctioneert. Interne beroepsmogelijkheden: hoe kunnen de ouders reageren als ze niet akkoord gaan met de tuchtmaatregel. - Hoe kent de school het getuigschrift basisonderwijs toe en hoe kunnen ouders beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad over het getuigschrift. - Organisatie van onderwijs aan huis voor langdurig zieke kinderen - Regels betreffende afwezigheden en te laat komen - Afspraken over huiswerk, agenda s en rapporten - De wijze waarop de leerlingenraad is samengesteld 5. HET SCHOOLREGLEMENT IN DE SECUNDAIRE SCHOOL Verplichte elementen voor de secundaire school: - het studiereglement: het studieaanbod van de school, de inschrijvingsprocedures, het evaluatiesysteem, de verlofregeling, de werking van de delibererende klassenraad en de betwisting van de beslissing hiervan door de ouders. - het ordereglement: aanwijzingen over het verwachte gedrag en houding van de leerlingen en maatregelen als de leerling niet aan de verwachtingen voldoet. De doelstelling van deze maatregelen is het gedrag van de leerling te verbeteren. Tegen ordemaatregelen kunnen ouders niet in beroep gaan. - het tuchtreglement: maatregelen die de school kan nemen in situaties waar het verstrekken van het onderwijs of van het opvoedingsproject in het gedrang komt. Er wordt een tuchtdossier opgesteld, de ouders en de leerling worden vooraf gehoord en hebben inzage in het tuchtdossier. Elke genomen beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de leerling en de ouders. Bij een definitieve uitsluiting moet de school vooraf het advies van de klassenraad inwinnen. Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan men beroep aantekenen. De leerling moet bij het zoeken naar een andere school, geholpen worden door de school en het CLB. Er is geen mogelijkheid voorzien tot collectieve uitsluiting voor een groep leerlingen die foutief gehandeld heeft. Het tuchtrecht voorziet enkel in een individuele afhandeling van het dossier. 6. AANDACHTSPUNTEN VOOR DE OUDERS 6.1. Algemene aandachtspunten - Vermits er jaarlijks een aantal wijzigingen zijn aan het schoolreglement, raadt de VCOV aan om dit thema jaarlijks als agendapunt op de schoolraad te zetten. Vooraf moeten de voorstellen van de ouders op de vergadering van de ouderraad bediscussieerd worden. In oktober-november kan dit reeds besproken worden op de schoolraad, en in juni moeten de besprekingen over het schoolreglement afgerond worden. - Sommige wijzigingen of toevoegingen aan het schoolreglement kunnen op het niveau van de scholengemeenschap uitgewerkt worden, bijvoorbeeld de engagementsverklaring. In deze gevallen is het belangrijk dat je als oudergeleding zorgt dat je erbij bent bij de bespreking in het medezeggenschapscollege. 2

3 - In een goed schoolreglement is er een evenwicht tussen de rechten en de plichten van de ouders. Het schoolreglement maakt duidelijk wat kan en niet kan op school en legt ook uit wat de school te bieden heeft aan ouders en leerlingen. - De formulering die gebruikt wordt in het schoolreglement is ook heel belangrijk. De afspraken moeten duidelijk zijn maar hoeven daarom niet betuttelend of repressief verwoord te worden. Een schoolreglement dat vol staat met men mag niet of men moet. zal weerstand uitlokken. Een positieve en motiverende toon daarentegen nodigt de ouders en leerlingen uit om zich aan de regels te houden. - Het schoolreglement wordt ondertekend door de ouders, maar is ook bedoeld voor de kinderen zelf. Daarom is het belangrijk dat het schoolreglement in een kindvriendelijke taal geschreven is. - Scholen kunnen kiezen voor een schoolbrochure en een schoolreglement of voor één document. Het voordeel van twee documenten is dat je één document hebt met informatie over de school en een tweede (het schoolreglement) met de afdwingbare afspraken. In dit geval kan het schoolreglement korter gehouden worden en is de kans groter dat de ouders het lezen. De schoolbrochure zal dan vooral door nieuwe ouders gelezen worden. - Het schoolreglement weerspiegelt de schoolcultuur en aspecten of elementen uit het schoolreglement kunnen een belangrijk onderdeel vormen van het schoolwerkplan. Zo zal je de visie op straffen van de school meestal ook terugvinden in het schoolwerkplan. Vermits het schoolwerkplan ook tot de overlegbevoegdheid van de schoolraad hoort, kan je deze visie ook altijd bespreken met het schoolbestuur via de schoolraad Aandachtspunten ivm het ordereglement en tuchtreglement Een belangrijk deel van de formele klachten over onderwijs gaat over het sanctioneringsbeleid van de scholen. Ouders vinden bepaalde straffen soms te ver gaan en vinden in het schoolreglement niet voldoende duidelijk de nodige informatie. Hierdoor kennen ouders en leerlingen dan de juiste procedure niet bij eventuele tuchtmaatregelen. Een tuchtreglement moet duidelijk de rechten en plichten weergegeven en de te volgen procedure. De meeste scholen geven klassieke straffen: strafwerk, strafstudie, schorsing of een karwei opknappen. Maar er zijn ook alternatieve straffen mogelijk die soms zinvoller zijn. De oudergeleding kan hierin het voortouw nemen en voorstellen terzake doen naar de school. Hergo en time-out: In een aantal scholen wordt via hergo gewerkt: herstelgericht groepsoverleg op school. Na een ernstig voorval komen dader, slachtoffer en mensen uit hun omgeving samen om in groep met een begeleider te praten. Het is de bedoeling om de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen. De dader leert de impact van zijn daden kennen en krijgt de kans om het goed te maken. Het slachtoffer kan op die manier het trauma beter verwerken. Deze herstelgerichte aanpak kent een grotere tevredenheid dan de klassieke straffen zoals schorsing of uitsluiting uit de school, zowel bij de daders, de slachtoffers als bij de omgeving (ouders, leerkrachten, medeleerlingen, ) time-out wordt gehanteerd bij leerlingen die grote moeilijkheden veroorzaken op school of helemaal gedemotiveerd zijn. Zij worden verschillende weken uit de school gehaald en apart begeleid, met als doel hen terug op de schoolbanken te krijgen. Het is een middel om vroegtijdige schooluitval tegen te gaan. Er is ook de mogelijkheid 3

4 van een korte time-out van enkele dagen, voor leerlingen die voor het eerst moeilijkheden veroorzaken waar de school geen oplossing voor heeft. Meer info over hergo en time-out: Aandachtspunten ivm het studiereglement De informatie moet duidelijk zijn voor alle ouders: - wanneer moet de agenda ondertekend worden? - wanneer worden er examens georganiseerd? worden er herexamens of vakantiewerken gegeven? - wanneer worden de tussentijdse rapporten uitgedeeld? - wanneer zijn er oudercontacten? hoe kunnen de ouders de klasleerkracht contacteren als er problemen of vragen zijn? - wat zijn de afspraken ivm de geïntegreerde proef of ivm stages? - de vakantie- en verlofregeling - welke mogelijke richtingen kan men volgen binnen de school? Het is belangrijk dat het studiereglement ook uitleg geeft over hoe het leerproces van de leerlingen een jaar lang begeleid wordt. Een studiereglement omvat ook de inschrijvingsprocedure. Informatie over het inschrijvingsbeleid in de basisschool vind je in de VCOV-mededelingen van juni 05 Actualiteit Aandachtspunten voor een goed inschrijvingsbeleid in het basisonderwijs Aandachtspunten ivm de organisatorische en administratieve afspraken Deze aandachtspunten en afspraken kunnen opgenomen worden in het schoolreglement of worden vermeld in een aparte schoolbrochure. Taken en verantwoordelijkheden Het is belangrijk dat er duidelijk vermeld wordt wie welke taak heeft binnen het schoolteam en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Dan weten de ouders altijd tot wie ze zich moeten richten. Bijvoorbeeld: - Wie zit er in het schoolbestuur? - Wie zijn de directieleden op school? Wie doet wat op school? Bij wie kan je voor welke dingen terecht? - Bij welke personeelsleden, buiten de leerkrachten, kunnen de ouders voor specifieke dingen terecht: de zorgcoördinator, een graadcoördinator, de leerlingbegeleider, het secretariaatspersoneel? - Wie is de voorzitter van de beroepscommissie? - Wie zit er in de schoolraad? - Is er een ouderraad op school en wie is de voorzitter? Organisatie van het schoolleven Het is belangrijk dat de ouders (en de leerlingen) weten hoe de school de leerlingenbegeleiding organiseert. De volgende zaken kunnen in het schoolreglement opgenomen worden: - Welke initiatieven neemt de school zelf rond leerlingenbegeleiding? - Met welk CLB werkt de school samen? Waar en wanneer kan je als ouder (leerling) een beroep doen op het CLB? 4

5 6.5. Het schoolreglement vernieuwen Via volgende link vind je een checklist voor het schoolreglement: 5

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

Het schoolreglement in het gewoon voltijds secundair onderwijs

Het schoolreglement in het gewoon voltijds secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-021 datum : 2014-04-04 gewijzigd : 2015-26-03 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1 Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1. Orde en tuchtmaatregelen http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691 1.1 Ordemaatregel Wanneer een leerling de goede werking

Nadere informatie

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer:

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer: Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het

Nadere informatie

ADVIES. Algemene Raad. 25 september 2008 AR/PCA/ADV/002

ADVIES. Algemene Raad. 25 september 2008 AR/PCA/ADV/002 ADVIES Algemene Raad 25 september 2008 AR/PCA/ADV/002 Advies over het voorontwerp van decreet houdende de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen school

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Orde- en tuchtmaatregelen: Veelgestelde vragen en antwoorden

Orde- en tuchtmaatregelen: Veelgestelde vragen en antwoorden Orde- en tuchtmaatregelen: Orde- en tuchtmaatregelen: Veelgestelde vragen en antwoorden 11-9-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitieve

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo www.besafe.be Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Vlaamse

Nadere informatie

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016, Schoolreglement KTALiedekerke 201582016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. AANDACHTSPUNTEN...4 2. WELKOMINONZESCHOOL...5

Nadere informatie

Orde- en tucht leerlingen. Rechtspositie leerlingen. Uitgangspunt 25/04/16. Feit. Decreet 4 april Regels basis- en secundair onderwijs

Orde- en tucht leerlingen. Rechtspositie leerlingen. Uitgangspunt 25/04/16. Feit. Decreet 4 april Regels basis- en secundair onderwijs Orde- en tucht leerlingen Rechtspositie leerlingen Decreet 4 april 2014 Regels basis- en secundair onderwijs Juridisering? Basisonderwijs: Decreet basisonderwijs 25 februari 1997 + Omz. BaO/2014/04 van

Nadere informatie

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap 39 Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van

Nadere informatie

GR Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015)

GR Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015) GR20150618 Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Nadere informatie

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen stuk ingediend op 969 (2010-2011) Nr. 1 16 februari 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen en de dames Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop betreffende het vergroten van de

Nadere informatie

16/11/ april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden

16/11/ april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden 1 april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden 1 WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? KOOGO Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs MISSIE VAN KOOGO Het bevorderen

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

INHOUD. Noordland schoolreglement

INHOUD. Noordland schoolreglement Infobrochure met schoolreglement INHOUD I. Verwelkoming 2 II. Visie van de school 3 III. Organisatie 4 Het schoolbestuur 4 De scholengemeenschap 4 Het schoolteam 4 (+ bijlage 1 blz 30) De schoolraad en

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kunnen ouders indienen? De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school. Voor een beslissing

Nadere informatie

oudertevredenheidsenquête

oudertevredenheidsenquête Samenvatting: Analyse oudertevredenheidsenquête Achtergrond: Deze enquête werd jullie voorgelegd in het kader van een tevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is gebaseerd op een modelvragenlijst van de

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Evaluatie van het participatiedecreet

Evaluatie van het participatiedecreet l Evaluatie van het participatiedecreet 1 Inleiding 1.1 Situatieschets Het participatiedecreet 1 is sinds 1 september 2004 van kracht. Vanaf dat moment waren de scholen verplicht om een pedagogische raad,

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING VERLEDEN HEDEN TOEKOMST. Optimalisering van de 3/01/2012. Leerlingenbegeleiding What s in a name? What s in a name?

SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING VERLEDEN HEDEN TOEKOMST. Optimalisering van de 3/01/2012. Leerlingenbegeleiding What s in a name? What s in a name? Optimalisering van de SCHOOLEIGEN LEERLINGENBEGELEIDING What s in a name? VERLEDEN HEDEN TOEKOMST What s in a name? Alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in functie

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoorden 11 Inleiding 19

Inhoud. Voorwoorden 11 Inleiding 19 Voorwoorden 11 Inleiding 19 Hoofdstuk 1 Inrichters van onderwijs 21 1.1 Vlaamse Gemeenschap gemeenschapsonderwijs officieel gefinancierd onderwijs 22 1.2 Gemeenten en provincies gemeentelijk en provinciaal

Nadere informatie

Leerlingenbegeleiding inzake leerplichtcontrole in het secundair onderwijs

Leerlingenbegeleiding inzake leerplichtcontrole in het secundair onderwijs Samenwerkingsovereenkomst - bijlage 9B Leerlingenbegeleiding inzake leerplichtcontrole in het secundair onderwijs Prioritaire CLB- opdracht conform het CLB-decreet Doelgroep: Elke leerplichtige minderjarige

Nadere informatie

Inhoud van het SCHOOLREGLEMENT van de GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL van ZULTE

Inhoud van het SCHOOLREGLEMENT van de GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL van ZULTE Gemeentelijke Basisschool Zulte Schoolreglement 1 Inhoud van het SCHOOLREGLEMENT van de GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL van ZULTE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving..2

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad BO

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad BO Huishoudelijk reglement voor de schoolraad BO 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 Schoolreglement september 2015 Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 directie-kleuter@gibodriehoek.be directie-lager@gibodriehoek.be www.gibodriehoek.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BAZ Basisschool Aan Zee - Koninklijke Baan 5 8420 De Haan

SCHOOLREGLEMENT BAZ Basisschool Aan Zee - Koninklijke Baan 5 8420 De Haan EVEN OP ADEM KOMEN SCHOOLREGLEMENT BAZ Basisschool Aan Zee - Koninklijke Baan 5 8420 De Haan Geachte ouders en beste leerlingen We hopen dat na de lezing van dit schoolreglement u ervan overtuigd bent,

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3

Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Participatie 6 4 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. DEEL 3 : Het reglement 3.1 Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwinstituut lagere school, Kloosterweg 1, 1640 Sint-Genesius-Rode inst. nr. 4853

Onze-Lieve-Vrouwinstituut lagere school, Kloosterweg 1, 1640 Sint-Genesius-Rode inst. nr. 4853 BASISSCHOOL 5 oktober 2017 BETREFT: Huishoudelijk reglement van de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,

Nadere informatie

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Wambeek Langestraat 4 1741 Wambeek Ternat 02/ 582 72 13 gbs_ternat@skynet.be www.gbsdekiem.be Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Beste ouders

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016 GO! Atheneum Mercurius Mudakkers 25 3920 Lommel Tel. + 32 11 54 41 94 Fax + 32 11 54 65 11 www.campusmercurius.be/kalommel Afdeling Onderwijsorganisatie en

Nadere informatie

Welkom. KOOGO sensibiliseert KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS. Infosessie buitengewoon basisonderwijs 27 augustus 2014 KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS

Welkom. KOOGO sensibiliseert KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS. Infosessie buitengewoon basisonderwijs 27 augustus 2014 KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS Infosessie buitengewoon basisonderwijs 27 augustus 2014 Welkom Eén jaar geleden: oefening bij tal van gemeenten inzake overdracht gemeentelijk onderwijs Intussen gesterkt door de feiten, slechts één gemeente

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Schoolraad West. Verslag 6 mei Secretaris Eva Van Damme Voorzitter Rita Van der Auwera

Schoolraad West. Verslag 6 mei Secretaris Eva Van Damme Voorzitter Rita Van der Auwera Schoolraad West Verslag 6 mei 2014 Secretaris Eva Van Damme Voorzitter Rita Van der Auwera Ouders Leerkracht Coöptatie Adviseurs Kristina Valiulis (Prins-Dries) Marije Bouman (De Kleine Beer) Eva Van Damme

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 Structuur Basisschool weg-wijzer is een vrije, gemengde basisschool: Vrij : een katholieke school Gemengd : zowel voor jongens als voor meisjes Basisschool : zowel

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: verplichte aankoop van T-shirt met schoollogo en de maximumfactuur.

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: verplichte aankoop van T-shirt met schoollogo en de maximumfactuur. Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2008/201 BETREFT: verplichte aankoop van T-shirt met schoollogo en de maximumfactuur. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 juni 2008 1.2 Verzoeker directeur 1.3 Betrokken

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015 Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015 Heiveld 61, 1745 Opwijk 052/35 82 65 www.gbsdeboot.be Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be 1 Schoolreglement Gewoon

Nadere informatie

3.SCHOOLREGLEMENT. 1 van 22

3.SCHOOLREGLEMENT. 1 van 22 3.SCHOOLREGLEMENT 1 van 22 DEEL 3 : Het reglement 3.1 Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag

Nadere informatie

1 Beroep tegen omstreden evaluatiebeslissingen

1 Beroep tegen omstreden evaluatiebeslissingen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Naar een nieuwe beroepscommissie? Situering Er ligt een voorontwerp van decreet voor houdende diverse maatregelen

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

Gewoon Basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT

Gewoon Basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT Gewoon Basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT Voor de gemeentelijke basisscholen Gemeentelijke basisschool nr 1: Desmedtstraat 52,1930 Zaventem Gemeentelijke Basisschool nr 2: Leuvensesteenweg 194,1932 Sint-Stevens-Woluwe

Nadere informatie

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD (deelraad van de schoolraad) BINNEN HET NEDERLANDSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS GOEDGEKEURD BIJ BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD Woord vooraf 11 1 Onderwijs in Vlaanderen 15 1. Vlaams onderwijslandschap 17 1.1. De onderwijsniveaus van jong naar oud 17 1.2. Over inrichters, financieren en subsidiëren: de netten 19 2. Vlaamse steden

Nadere informatie

Schoolreglement. Klavertjevier Breendonk

Schoolreglement. Klavertjevier Breendonk 2018-2019 Schoolreglement Klavertjevier Breendonk Beste ouder, van harte welkom in onze school. In de eerste plaats zijn we blij je te mogen begroeten. We zijn dankbaar voor het vertrouwen waarmee je je

Nadere informatie

In het tweede deel vind je het pedagogisch project. Een korte beschrijving van wat voor ons als leidraad dient in het school maken.

In het tweede deel vind je het pedagogisch project. Een korte beschrijving van wat voor ons als leidraad dient in het school maken. VBS Het Toverpotlood Hoeledensebaan 84A 3471 Hoeleden SCHOOLBROCHURE Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel, Brochure eerste dag : deel 1, hebt u op 1 september

Nadere informatie

schoolreglement voor het secundair onderwijs

schoolreglement voor het secundair onderwijs schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2013 2014 Technisch Atheneum Ieper Inhoud Welkom... 4 Liggingsplan... 5 Studieaanbod... 7 Deel 1 Algemene informatie... 8 1 Schoolbestuur... 9 2

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat

Nadere informatie

DEEL 3 Het reglement

DEEL 3 Het reglement DEEL 3 Het reglement 3.1 Engagementsverklaring 3 3.2 Inschrijven van leerlingen 5 3.3 Ouderlijk gezag 7 3.4 Organisatie van de leerlingengroepen 8 3.5 Afwezigheden 8 3.6 Onderwijs aan huis 9 3.7 Eén of

Nadere informatie

Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Grevenbroekstraat Hamont-Achel Grevenbroekstraat 9 3930 Hamont-Achel 011 64 21 94 011 64 55 62 info@basisschoolachel.be www.basisschoolachel.be met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken SCHOOLBROCHURE

Nadere informatie

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Pegasus

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Pegasus Schoolreglement Koninklijk Atheneum Pegasus Schooljaar 2013-2014 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Schoolbestuur... 7 2 Pedagogisch project... 8 3 Actief pluralisme... 8 4 Participatie... 9 5 Samenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Schoolreglement gewoon basisonderwijs

Schoolreglement gewoon basisonderwijs Scholengemeenschap Grens Nieuwmoer-dorp 10 2920 Kalmthout T: 03/667.46.85 F: 03/667.41.04 secretariaat@scholengemeenschap.be www.scholengemeenschapgrens.be Schoolreglement gewoon basisonderwijs Gemeenteschool

Nadere informatie

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015 Schoolreglement Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015 AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen

Nadere informatie

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden

Nadere informatie

Nieuw in schoolbrochure Onze-Lieve-Vrouwecollege Lijsterbeslaan en Mariasteen

Nieuw in schoolbrochure Onze-Lieve-Vrouwecollege Lijsterbeslaan en Mariasteen Nieuw in schoolbrochure 2018-2019 Onze-Lieve-Vrouwecollege Lijsterbeslaan en Mariasteen Schoolbrochure Onze-Lieve-Vrouwecollege Lijsterbeslaan en Mariasteen Versie 28 augustus 2017 2 00 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement

Inhoudstabel schoolreglement Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Actief pluralisme 6 4 Participatie 6 5 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling Op de elf scholen van Stichting VCO Harderwijk-Hierden streven we naar een veilig schoolklimaat voor iedereen. Veelal slagen we hier in. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren Nieuw in het schoolreglement 2014-2015 1 Data schooljaar 2014 2015: Data oudercontacten: onthaalmoment/open deur: donderdag 28 augustus 2014: 16u.30 18u.00 eerste schooldag/ troostkoffie: maandag 1 september

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool Trapop

Schoolreglement basisschool Trapop Schoolreglement basisschool Trapop 2015-2016 AFWEZIGHEDEN Daar er voor de kleuters nog geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een geschreven bericht. Het is echter wenselijk

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Rank

Vrije Basisschool De Rank Vrije Basisschool De Rank Aarschotsesteenweg 172 3111 Wezemaal Tel. 016 58 20 68 Fax. 016 58 90 89 Mail : info@derank.be ( secretariaat) of directie.hilde@derank.be ( directie) www.derank.be Schoolreglement

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. - SCHOOLBROCHURE - Basisonderwijs DE LINDE, Overpelt -

ALGEMENE INFORMATIE. - SCHOOLBROCHURE - Basisonderwijs DE LINDE, Overpelt - ALGEMENE INFORMATIE - SCHOOLBROCHURE - Basisonderwijs DE LINDE, Overpelt - ALGEMENE INFORMATIE 1. STRUCTUUR Onze school is samengesteld uit: - een gesubsidieerde vrije kleuterschool en - een gesubsidieerde

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 oktober 2014 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht heel wat vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij. De

Nadere informatie

Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen

Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen l Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen 1 Inleiding 1.1 Situatieschets Het participatiedecreet 1 is sinds 1 september 2004 van kracht. Vanaf dat moment waren de scholen

Nadere informatie

GBS t Centrum 016/61 64 60. Schoolreglement

GBS t Centrum 016/61 64 60. Schoolreglement GBS t Centrum Kapelstraat 45 3110 Rotselaar 016/61 64 60 Schoolreglement 01 oktober 2015 Schoolreglement gemeentelijk onderwijs Rotselaar Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. (versie 1 september 2014) Gemeentelijke basisschool. Het Beverbos

SCHOOLREGLEMENT. (versie 1 september 2014) Gemeentelijke basisschool. Het Beverbos Beverenstraat 18 051/72.25.28 8810 Lichtervelde 051/72.78.61 www.beverbos.be school@beverbos.be SCHOOLREGLEMENT (versie 1 september 2014) Gemeentelijke basisschool Het Beverbos 1 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk

Nadere informatie

Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het

Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

SAMENWERKING MET ANDEREN

SAMENWERKING MET ANDEREN SAMENWERKING MET ANDEREN 1. Met de ouders Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan

Nadere informatie

Klokkenlaan. Schoolreglement. Versie juli GOEZO! Klokkenlaan I Klokkenlaan 25 I 2560 Nijlen I T I F I

Klokkenlaan. Schoolreglement. Versie juli GOEZO! Klokkenlaan I Klokkenlaan 25 I 2560 Nijlen I T I F I GOEZO! Klokkenlaan Schoolreglement Versie juli 2014 GOEZO! Klokkenlaan I Klokkenlaan 25 I 2560 Nijlen I T 03 410 01 40 I F 03 481 86 70 I www.goezo.be Inhoud: 1 Gemeenteraadsbesluit.... 2 Schoolreglement...

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Rank

Vrije Basisschool De Rank Vrije Basisschool De Rank Aarschotsesteenweg 172 3111 Wezemaal Tel. 016 58 20 68 Fax. 016 58 90 89 Mail : info@derank.be ( secretariaat) of directie.hilde@derank.be ( directie) www.derank.be Schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement voor alle scholen van vzw Basisonderwijs Zeebries

Schoolreglement voor alle scholen van vzw Basisonderwijs Zeebries Schooljaar 2018-2019 Schoolreglement voor alle scholen van vzw Basisonderwijs Zeebries Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741 Sint-Lodewijksschool, Guido Gezellestraat

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2012-2013

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2012-2013 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2012-2013 Colofon Editie september 2012 Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000

Nadere informatie

Schoolbrochure

Schoolbrochure P a g i n a 2 Schoolbrochure 2018-19 VZW Katholiek Onderwijs Mol afdeling Mol-Achterbos ondernemingsnummer 430 285 367 P a g i n a 3 VZW Katholiek Onderwijs Mol afdeling Mol-Achterbos ondernemingsnummer

Nadere informatie

4.1 Engagement in verband met oudercontact

4.1 Engagement in verband met oudercontact 4.1 Engagement in verband met oudercontact Rubriek 1.9 van het schoolreglement handelt over contact tussen ouders en school. In dit thema van de engagementsverklaring gaat het over ouders die, om welke

Nadere informatie

Schoolreglement basisonderwijs vzw Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee. September 2018

Schoolreglement basisonderwijs vzw Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee. September 2018 Beste ouder, Hierbij stellen we u het schoolreglement voor van de VBS H.Hart Oud-Heverlee De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement.

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012 SCHOOLREGLEMENT Gemeentelijke Sportbassischool juni 2012 Schoolreglement versie juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving - Schoolverandering...

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Schoolreglement gewoon basisonderwijs

Schoolreglement gewoon basisonderwijs Scholengemeenschap Grens Nieuwmoer-dorp 10 2920 Kalmthout T: 03/667.46.85 F: 03/667.41.04 secretariaat@scholengemeenschap.be www.scholengemeenschapgrens.be Schoolreglement gewoon basisonderwijs GBS Wigo

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Inhoudstafel DEEL I - INFORMATIE. 1 Contact met de school. 2 Organisatie van de school. 3 Samenwerking. DEEL II - Pedagogisch project

Inhoudstafel DEEL I - INFORMATIE. 1 Contact met de school. 2 Organisatie van de school. 3 Samenwerking. DEEL II - Pedagogisch project Inhoudstafel DEEL I - INFORMATIE 1 Contact met de school 2 Organisatie van de school 3 Samenwerking 3.1. Met de ouders 3.2. Met de leerlingen 3.3. Met externen 3.4. Nuttige adressen DEEL II - Pedagogisch

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: bijdrage voor lesmateriaal en diverse heffingen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: bijdrage voor lesmateriaal en diverse heffingen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KBO/2003/19 BETREFT: Basisonderwijs: bijdrage voor lesmateriaal en diverse heffingen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 22/08/2003 1.2 Verzoeker Ouder 1.3 Verweerder Schoolbestuur:

Nadere informatie

1. Resultaten derde leerjaar :

1. Resultaten derde leerjaar : Tevredenheidsonderzoek derde en zesde leerjaar juni 2018 46 ouders uit het derde leerjaar en 22 ouders uit het zesde leerjaar vulden dit tevredenheidsonderzoek in. We zijn blij met de positieve resultaten

Nadere informatie

K l u i s b e r g e n SCHOOLREGLEMENT & AFSPRAKENNOTA

K l u i s b e r g e n SCHOOLREGLEMENT & AFSPRAKENNOTA K l u i s b e r g e n SCHOOLREGLEMENT & AFSPRAKENNOTA SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1-2 - 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving... 4 Artikel 4 5 6-7 Hoofdstuk 3 Richtlijnen

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/231 BETREFT: organisatie van skiklassen door VZW vriendenkring. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 9 januari 2009 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Waar

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Vrije Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741

Nadere informatie