Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan Genk Tel. 089 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be"

Transcriptie

1 Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan Genk Tel. 089 /

2 Welkom in onze school, een school voor jou! Beste ouder(s) Wij zijn blij dat u onze school kiest voor de opleiding en de opvoeding van uw zoon/dochter. Wij, directie en personeel van Sint-Lodewijk, zullen alles in het werk stellen om voor uw kind de mogelijkheden te scheppen voor een evenwichtige ontplooiing. Wij rekenen op een goede samenwerking en willen u nu al danken voor het vertrouwen in onze school. Dit vertrouwen willen wij beantwoorden door uw kind met de beste zorg te omringen. Dit betekent dat een bekwaam lerarenkorps en een groep begeleiders klaar staan om uw kind te begeleiden doorheen het secundair onderwijs. Naast de vakgerichte vorming wil onze school ook het accent leggen op een aantal sociale vaardigheden: respect voor elkaar, eerlijkheid, orde en netheid, een goede leerhouding. Daarom worden er vanaf het begin van het schooljaar afspraken gemaakt via dit schoolreglement. Dit is zeer belangrijk want goede afspraken maken goede vrienden. Dat betekent dat we consequent het reglement zullen toepassen, ook al lijkt dit streng. Wij zijn echter streng omdat we bezorgd zijn voor uw kind. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. U bent onmisbaar in de opvoeding. Zonder uw hulp gaat het niet. Daarom willen we geregeld via een informatieblaadje, via rapporten, oudercontacten of zelfs telefonisch met u samenwerken. Blijf niet met vragen zitten. Wij zijn er voor u. Ook het VCLB is steeds bereid om te zoeken naar een oplossing voor de eventuele problemen van uw kind. Daarnaast zal het oudercomité van Sint-Lodewijk uw zorg overbrengen aan de directie. Wij zullen de rechten van uw zoon/dochter respecteren en zijn/haar belangen verdedigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Als ouder(s) draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Tot de opdracht van de school behoort niet alleen het geven van didactisch en pedagogisch goed verzorgde lessen, maar ook het bijdragen tot een algemene vorming. De opdracht van de school kan samengevat worden in drie punten: 1 De leerling(e), met zijn/haar talenten staat centraal; 2 Een hoog niveau van algemene en technische vorming wordt nagestreefd; 3 Ons onderwijs vertrekt vanuit de christelijke visie op mens en maatschappij. De directie - 1 Schoolreglement

3 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouder(s), in het tweede deel vind je o.m. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er nauw bij aan. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder het schoolbestuur genoemd) en de schoolraad. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouder(s) akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van de ouder(s) vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van de ouder(s) vereist. In elk geval verwachten we dat ook jij het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Vanaf het moment dat je 18 wordt, verandert de juridische relatie met je ouder(s) grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat telkens er in dit schoolreglement naar je ouder(s) wordt verwezen, jij zelfstandig kan optreden. In onze school wordt wel volgende afspraak gemaakt: zolang je thuis (bij de ouder(s)) inwoont, zijn ook je ouder(s) medeverantwoordelijk en vragen we hen het reglement en de rapporten mee te ondertekenen. - 2 Schoolreglement

4 Deel 1 Het pedagogisch project KASOG vzw T.I. Sint-Lodewijk 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie. 1. We gaan hartelijk en respectvol om met alle mensen rondom ons, wat ook hun herkomst of hun sociale achtergrond is. 2. Zowel de kansarmen als de kansrijken moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 3. Iedere jongere moet de mogelijkheid krijgen om te groeien tot een vrije volwassene, die zich bewust is van zijn eigenheid en zijn talenten. 4. Iedereen moet de kans krijgen zich sociaal te ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij: in persoonlijke relaties, in sociale netwerken, als lid van een politieke omgeving, als onderdeel van een ecologisch geheel, 5. We ontwikkelen de verantwoordelijkheidszin bij jongeren en stimuleren hen om (later) politieke, culturele of sociale engagementen op te nemen. 6. Door een open houding proberen we jongeren aan te leren conflicten op te lossen door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. 7. We proberen jongeren te leren om in een maatschappij met een overvloed aan informatiebronnen goede, verantwoorde en principiële keuzes te maken. 8. Een mens komt maar tot volle rijkdom als hij bereid is om zich levenslang verder te blijven ontwikkelen. Wij geven daartoe de eerste aanzetten. 9. De creativiteit en de passie maken in veel structuren het verschil. We hebben dus voldoende aandacht om die te ontdekken en te stimuleren. 10. Met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en een positieve levenshouding willen wij de jongeren met succes laten doorstromen naar het hoger onderwijs of het beroepsleven. Als je graag kennismaakt met de achtergrond van deze krachtlijnen, dan kan je ons uitgeschreven pedagogisch project raadplegen op Er ligt ook een exemplaar ter inzage aan het onthaal. Voorts sluit onze school zich aan bij de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs. Die kun je raadplegen op de website van het Vlaamse Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. - 3 Schoolreglement

5 Engagementsverklaring tussen de school en de ouder(s) In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die we bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap Sint-Maarten met de schoolraad van onze school na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact Op geregelde tijdstippen organiseert de school oudercontacten om u kennis te laten maken met de directie, de leerkrachten en de school. Zo worden er oudercontacten georganiseerd eind september voor ouder(s) van nieuwe leerlingen, midden november, voor de kerstvakantie en voor de paasvakantie waarbij u de kans krijgt om met de klasleraar de resultaten te bespreken. Persoonlijke gesprekken met bepaalde vakleraars zijn steeds mogelijk. Zij moeten wel op voorhand liefst telefonisch - vastgelegd worden, in overleg met de directie. Ze zijn niet toegestaan tijdens uren waarop de vakleraar moet lesgeven. Daarnaast rekent de school erop dat u zo snel mogelijk naar de school komt als u dat gevraagd wordt om een probleem te bespreken. De rapporten die uw kind meekrijgt, zijn een schriftelijk verslag van het dagelijks werk, de testen, de examens, de houding en het gedrag van uw zoon of dochter. Voor de stage en de GIP geven zij een overzicht van zijn/haar prestaties. Het eindrapport geeft u een overzicht van de elementen die hebben meegespeeld in de uiteindelijke beslissing die genomen is door de delibererende klassenraad. Dit rapport wordt vergezeld door een geschreven advies en eventueel een motivering. De klassenleraar overhandigt u deze rapporten op de data die erop vermeld staan. Die data worden op voorhand in de jaarkalender vastgelegd. Wij houden u op geregelde tijdstippen schriftelijk op de hoogte van de studieresultaten, het gedrag en de houding van uw zoon of dochter. Wij vragen dat u hier aandacht voor heeft en dat u de documenten ondertekent. Om een goede samenwerking tussen school en ouder(s) mogelijk te maken, verwacht de school dat de ouder(s) in de mate van het mogelijke naar de geplande - 4 Schoolreglement

6 oudercontacten komen en zeker naar de rapportafhaling op het einde van het trimester. Rapporten die niet worden afgehaald, worden niet opgestuurd. Zij blijven ter beschikking bij de directeur. Zij kunnen daar na afspraak door de leerling afgehaald worden. Op het einde van het schooljaar wordt het eindresultaat met de eindbeslissing meegedeeld. Via persoonlijke uitnodigingen en mededelingen in informatief wordt u uitgenodigd. Om contact op te nemen met de school, hoeft u niet te wachten op die uitnodigingen. Tijdens de openingsuren van de school kunnen er altijd per telefoon afspraken worden gemaakt. Voor de uitgangsjaren (6TSO en 7BSO) kadert de proclamatie in een soort afscheidsviering op de derde laatste schooldag van juni. Voor de andere overgangsjaren is dit een oudercontact op de laatste schooldag van juni. Er wordt verwacht dat de leerling en tenminste één van de ouder(s) aanwezig is op de proclamatie. 2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni 2016 deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, opendeurdagen, stages enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder het punt Afwezigheid. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is. 2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het VCLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. - 5 Schoolreglement

7 Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien u of uw kind niet meewerken aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding De klassenleraars vervullen een speciale taak. Bij hen kunnen de leerling en zijn ouder(s) altijd terecht met vragen, problemen in verband met de studies en de persoonlijke situatie. Ze zijn ook de meest aangewezen personen om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. Als leerling heeft uw zoon of dochter recht op een passende begeleiding. Op geregelde tijdstippen komen de begeleidende klassenraden samen. In deze klassenraden zetelen alle leraren die aan uw zoon of dochter lesgeven. De vergadering wordt vaak voorgezeten door een directielid. De schoolloopbaanbegeleider volgt deze vergaderingen ook op. Indien nodig wordt het VCLB uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen bespreken de leerkrachten de schoolsituatie. Zij bespreken de studieresultaten, de leer- en leefhouding (gedrag) en zoeken eventueel naar passende oplossingen. De klassenleraar zal uw zoon of dochter hiervan op de hoogte brengen. Leerlingen die problemen hebben met hun studie kunnen een beroep doen op een studiebegeleider. Het VCLB heeft in zijn opdracht, bij de begeleiding van leerlingen, o.a. als domeinen staan: het leren en studeren en de onderwijsloopbaan. Indien nodig wordt vanuit de leerlingenbegeleiding - op dit centrum een beroep gedaan om mee te zoeken naar de best passende onderwijsloopbaan. Voor een aantal zware overtredingen worden binnen de school procedures vastgelegd. Zij zijn opgesteld door de directie en de schoolloopbaanbegeleiders en daarna in samenspraak met de leerlingenbegeleiding, het VCLB en de verschillende participatieraden vastgelegd. Deze procedures zijn onder meer opgesteld voor: te laat komen zonder geldige redenen, controle op bezit van het leerlingenpasje, spijbelen, uit de klas verwijderen, agressie t.o.v. personeel, gebruik van vuurwerk, strafstudie, uitsluitingen, ordekaart, begeleidingsperiode, contract en tuchtdossier. Deze procedures kunnen steeds geraadpleegd worden bij de directie of de schoolloopbaanbegeleiders. De begeleidende klassenraad kan een begeleidingsperiode geven. De directeur kan een contract voorleggen, waarin de leerling zich schriftelijk verbindt om te voldoen aan de overeengekomen afspraken. De ouder(s) worden uitgenodigd - 6 Schoolreglement

8 om hun akkoord te bevestigen door het contract te ondertekenen. Bij weigering wordt de betrokken leerling(e) onmiddellijk uit de school gesloten. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken; een tijdelijke uitsluiting voor de maximale duur van 10 opeenvolgende schooldagen; een definitieve uitsluiting uit de school. Onze school wordt begeleid door het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Genk. De school stelt samen met het VCLB een beleidscontract op. 4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. - 7 Schoolreglement

9 Deel 2 Reglement 1 De inschrijving 1.1. Eerste inschrijving Je kunt pas ingeschreven worden nadat je ouder(s) akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouder(s), die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school. Ook wanneer dit gebeurt tijdens het voorafgaande schooljaar, gaat het om een volwaardige inschrijving. In dit geval moet je op de eerste schooldag van september wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven. Voor 3 de leerjaren van de derde graad geldt deze maximumleeftijd niet. Overstappen? In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt Start van de inschrijvingen voor het 1 ste jaar en voorrang Gedurende de maand februari van het voorafgaande schooljaar hebben je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouder(s), maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) en de kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere leerlingen om zich in te schrijven tijdens de schooluren. Vanaf de maand maart van het voorafgaande schooljaar kunnen alle kinderen zich inschrijven tijdens de schooluren Start van de inschrijvingen voor het 2 de leerjaar van de eerste graad en de andere graden van het gewoon secundair onderwijs Vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie kunnen deze leerlingen zich inschrijven tijdens de schooluren. - 8 Schoolreglement

10 1.4. Herinschrijving Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. De inschrijving stopt enkel als: je zelf onze school verlaat; je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd een verslag van het VCLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouder(s) en het VCLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; jij en je ouder(s) niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar; je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt ). Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel Campus Op onze campus is een eerstegraadsschool en een bovenbouw gelegen. Beide scholen opteren ervoor om de inschrijvingen van de eerste graad naar een studierichting van de tweede graad op dezelfde campus te laten doorlopen Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben om je degelijk te begeleiden, wordt de overeenkomst ontbonden Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kun je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. - 9 Schoolreglement

11 2 Onze school 2.1 Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover in deel 3 van dit schoolreglement. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling. Afwijkingen van het algemeen regime zijn altijd mogelijk. Deze afwijkingen worden steeds besproken en schriftelijk aan de betrokken leerling en zijn ouder(s) meegedeeld. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we middagactiviteiten die aansluiten bij ons pedagogisch project. De data vind je terug in de maandelijkse informatief. Deelname aan deze middagactiviteiten is verplicht. 30 minuten voor de aanvang van de lessen voorzien we een toezicht op het schooldomein op de hoofdcampus. 2.2 Samenwerking KASOG-scholen De scholen onder het schoolbestuur van KASOG werken vrij intensief samen. Dit betekent dat het zich kan voordoen dat leerlingen van de ene KASOG-school lessen bijwonen in een andere KASOG-school. Concreet zullen tijdens het schooljaar enkele leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar in Regina Mundi lessen elektriciteit volgen bij leerlingen van onze school. 2.3 Beleid betreffende extra-murosactiviteiten In de loop van het schooljaar organiseert de school heel wat extra-murosactiviteiten. In principe nemen alle leerlingen deel aan de activiteiten die voor hen tijdens de lesuren georganiseerd worden. We spreken dan over bosklassen, een taaluitstap, een klasactiviteit in het kader van vakoverschrijdende eindtermen, een sportdag, een studiereis, een bedrijfs- of een beursbezoek, een uitwisseling in het kader van een (Europees) project, een bezinning, een deelname aan een wedstrijd, projectwerking, sociale projecten, Sommige van die activiteiten nemen meerdere dagen in beslag. Tijdens dergelijke activiteiten gelden de regels van het schoolreglement. Voor wie om een gegronde reden niet kan deelnemen aan de activiteiten, wordt een vervangprogramma georganiseerd binnen de school. Daarnaast zijn er ook activiteiten met een vrijwillig karakter: de leerling en zijn ouder(s) bepalen zelf of hij deelneemt. Dit geldt voor buitenlandse reizen met een cultureel-toeristisch karakter, die op vrije dagen plaatsvinden, voor theorielessen rijbewijs en ook voor de teambuildings van de leerlingenraden. De kosten voor verplichte extra-murosactiviteiten staan in de bijdrageregeling die ter inzage ligt op het secretariaat. Wij verwijzen u tevens naar het KASOG-document in bijlage Schoolreglement

12 2.4 Schoolkosten Als bijlage 2 bij dit schoolreglement vind je een lijst met financiële bijdragen (prijzen onder voorbehoud) die van jou of je ouder(s) kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouder(s) zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën, Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moet jij of je ouder(s) de bijdrage betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moet jij of je ouder(s) er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld 0.06 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Over deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad. 2.5 De betaling De school bezorgt aan je ouder(s) per schooljaar een schoolrekening. We verwachten dat je ouder(s) de rekening onmiddellijk na ontvangst controleren. Klachten en/of onjuistheden worden behandeld binnen een termijn van 3 werkdagen door de verantwoordelijke van het boekenfonds. De gekregen factuur wordt dadelijk en volledig betaald. Je ouder(s) zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouder(s) kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouder(s) onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouder(s) een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. 2.6 Bij betalingsmoeilijkheden Indien jij of je ouder(s) problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt - 11 Schoolreglement

13 over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren je ouder(s) uiteraard een discrete behandeling van jullie vraag. 2.7 Bij wanbetaling Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 2.8 Boekenverkoop Aangekochte boeken (geen invulboeken) en cursussen (zonder aantekeningen) worden bij een verwisseling van klas of uitschrijving tijdens het schooljaar teruggenomen. Er wordt dan ook een nieuwe schoolrekening aangemaakt. De school organiseert op het einde van het schooljaar de aankoop van tweedehandsboeken. Na 30 juni 2016 worden er geen boeken meer teruggenomen. Je kan deze boeken terug aanbieden eind juni Op het einde van de zomervakantie heeft de verkoop van boeken, cursussen, turnkledij, werk- en tekengerief plaats in de sporthal. De juiste data worden meegedeeld in de informatief van juni, tijdens de rapportafhaling eind juni en via een schrijven tijdens de vakantie. Leerlingen die zich, zonder geldige redenen, niet houden aan de afgesproken regeling, lopen een administratieve boete op wegens de extra belasting die zij door hun onregelmatigheid veroorzaken. De handboeken en cursussen die de leerling nodig heeft, staan vermeld op een boekenlijst. 3 Studiereglement 3.1 Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel 1. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten tot en met Je ouder(s) verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt Schoolreglement

14 3.1.1 Je bent ziek Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? een verklaring van je ouder(s) (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. een medisch attest is nodig zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn; wanneer je ouder(s) in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; als je tijdens proefwerken of stage wegens ziekte afwezig bent; Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft dixit de patiënt ); de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; begin- of einddatum zijn vervalst; het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouder(s), hulp in het huishouden We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouder(s) of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouder(s) Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een medisch attest (af te halen van smartschool) voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school waarop hij gedetailleerd vermeldt wat je wel en niet mag doen. De leerling geeft dat doktersattest aan zijn leerkracht lichamelijke opvoeding. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen Schoolreglement

15 Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouder(s) kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen op school niet kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouder(s), welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet: je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg; je verblijft op 20 km of minder van de school; je ouder(s) bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, starten we met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen Wat is synchroon internetonderwijs? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde bij te wonen. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouder(s), een doodsbericht of een huwelijksaankondiging Je bent topsporter Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen Schoolreglement

16 3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline Je bent zwanger Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie punt ) Voorziene afwezigheden Wie voorziet dat hij/zij een dag of een gedeelte van een dag afwezig zal zijn, levert het ingevulde en ondertekende document aanvraag eerder verlaten van de school of voorziene afwezigheid vooraf binnen op het leerlingensecretariaat Je bent afwezig om één van de volgende redenen je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je bent preventief geschorst; je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel; om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouder(s) moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag) Schoolreglement

17 3.1.8 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ). Daarvoor moet je je wenden tot L. Schildermans, pedagogisch directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouder(s)) Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouder(s) op de hoogte Praktijklessen en stages inhalen Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of stages zal inhalen. Er kunnen inhaalstages tijdens de vakantieperiodes worden opgelegd. Afwezigheid tijdens de stage kan het slagen voor het schooljaar in het gedrang brengen Spijbelen kan niet Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het VCLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. Meerderjarige leerlingen die meer dan 10 halve dagen met een B-code (onwettige afwezigheid) hebben, worden na advies van de klassenraad bij de pedagogisch directeur ontboden in aanwezigheid van de schoolloopbaanbegeleider. Tijdens dit gesprek worden nieuwe afspraken gemaakt over hun verdere schoolloopbaan. Toelating om op het einde van een trimester eerder op vakantie te gaan, wordt niet gegeven. De afwezigheid wordt beschouwd als problematisch en kan ernstige gevolgen hebben voor de leerling. Een schematisch overzicht van de te nemen stappen i.v.m. de afwezigheidsregeling wordt begin september via informatief (nieuws van de school) meegegeven. Deze regeling dien je steeds in je schoolagenda te bewaren Schoolreglement

18 Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouder(s) ons onmiddellijk Te laat komen Het op tijd zijn is een houding die wij sommige leerlingen moeten bijbrengen. Van leerlingen wordt verwacht dat zij voor het eerste belsignaal aanwezig zijn in de school: concreet betekent dit om 8.25 uur voor het eerste lesuur en om uur voor het vijfde lesuur. Er zal aan de toegangspoort op de Collegelaan gecontroleerd worden. Wie zonder aanvaardbare reden te laat op school aankomt, moet in de school nablijven tot uur of tot uur. In de agenda van de leerling(e) wordt dit ter kennisgeving aan de ouder(s) genoteerd en de ouder(s) ondertekent deze vermelding voor akkoord. Moet de leerling dezelfde dag nablijven, dan wordt de ouder(s) telefonisch op de hoogte gebracht. Wie geregeld te laat blijft komen, krijgt nog een bijkomende sanctie. Bij te laat komen moet de leerling(e) zich melden op het leerlingensecretariaat. Zonder een geschreven bewijs van het leerlingensecretariaat kan hij/zij niet naar de les gaan. 3.2 Persoonlijke documenten Leerlingenpasje Iedere leerling(e) is in het bezit van een pasje van het huidige schooljaar met alle nodige persoonlijke gegevens en eventuele speciale toelatingen. Indien je in de loop van het schooljaar van klas of van adres verandert, koop je onmiddellijk een nieuw pasje op het secretariaat (prijs: 0,50). Ook bij verlies koop je onmiddellijk een nieuw pasje op het secretariaat. Iedere leerling krijgt gedurende de eerste schoolweek een voorlopig leerlingenpasje. Dit pasje blijft geldig tot de definitieve pasjes van het huidige schooljaar worden uitgereikt. Dat zal midden oktober gebeuren. Het voorlopige pasje is vanaf dat moment niet meer geldig. Tijdens het schooljaar zijn alleen de pasjes van het huidige schooljaar geldig! Blijvende toelatingen (BT) worden alleen uitgeschreven tijdens de eerste veertien dagen van het nieuwe schooljaar en zijn slechts één schooljaar geldig. Zij worden door de ouder(s) aangevraagd via een speciaal formulier. Blijvende toelatingen worden alleen toegekend voor: s middags thuis eten, busvervoer (te laat komen - vroeger vertrekken) Schoolreglement

19 Indien er een wijziging nodig is voor blijvende toelating, wend je je tot D. Daniëls, schoolloopbaanbegeleider. Als je misbruik maakt van de "Blijvende Toelating (BT)", wordt deze toelating ingetrokken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toelating om 's middags thuis te gaan eten. Op je leerlingenpasje wordt deze toelating aangeduid met "'s middags thuis". Wie deze vermelding niet op zijn/haar pasje heeft staan, blijft s middags in de school. Binnen de school moet je het pasje van het huidig schooljaar tonen en eventueel afgeven aan ieder personeelslid dat erom vraagt. Een afgenomen pasje kan je bij de pedagogisch directeur of op het leerlingensecretariaat afhalen tijdens de eerstvolgende speeltijd. Een pasje van een vorig schooljaar is niet geldig tijdens het huidig schooljaar Schoolagenda Iedere leerling brengt elke dag zijn school- of planningsagenda en schrijfgerief mee. Iedere les vult de leerling, op aanwijzing van de leraar, zijn agenda ordelijk in. Iedere week wordt de agenda door een van je ouder(s) ondertekend. De klassenleraar zal dit controleren. In de agenda kunnen op- en aanmerkingen zowel van ouder(s) als van leerkrachten genoteerd worden. Een aantal klassen werkt met een digitale agenda, gecombineerd met een papieren planningsagenda. Ouder(s) en leerling kunnen de digitale agenda raadplegen op smartschool Notities Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit moet gebeuren Taken en oefeningen Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Heb je taken of oefeningen niet tijdig ingeleverd of toetsen niet afgelegd, dan is de kans groot dat je ze op donderdag tijdens een 8e en/of 9e lesuur moet bijmaken. Doe je dat niet, dan volgt daaruit dat je een "0" krijgt voor die specifieke taak, oefening of toets Schoolrapport(en) Het rapport informeert jou en je ouder(s) over je prestaties op school. Het bevat informatie over je dagelijks werk, over je testen, je examens en over de vorderingen bij de geïntegreerde proef. Naast deze kennisinformatie krijg je ook informatie over jouw vaardigheden, gedrag en houding (attitude). Tevens worden aanmerkingen van de leerkrachten erop vermeld Schoolreglement

20 Je ouder(s) ondertekenen ieder rapport Bewaren van documenten Om de onderwijsinspectie inzicht te verschaffen in het onderwijsproces van onze school, moeten een aantal documenten, die verwijzen naar de uitvoering van de leerplannen, ter beschikking staan. Deze documenten zijn: alle uitlegschriften, school- en huistaken, tekeningen, overhoringen, werkstukken, nota's. Na het eerste rapport dagelijks werk worden er drie leerlingen aangeduid. Deze drie leerlingen moeten bovengenoemde documenten THUIS ZELF bewaren en ze ter beschikking houden van de school, indien deze in het kader van een overheidsinspectie erom verzoekt. Als bewaartermijn geldt: het lopende schooljaar en het daaropvolgende schooljaar. Praktisch gezien gaan deze leerlingen en hun ouder(s) hiervoor een verklaring ter ondertekening aangeboden krijgen. 3.3 Het taalbeleid van onze school Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. 3.4 Begeleiding bij je studie De klassenleraars De klassenleraars vervullen een speciale taak. Bij hen kan je altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studies en je persoonlijke situatie. Ze zijn ook de meest aangewezen personen om in te spelen op mogelijke problemen in je klas De begeleidende klassenraad Doel, werking en samenstelling van de begeleidende klassenraad Als leerling heb je recht op een passende begeleiding. Op geregelde tijdstippen komen de begeleidende klassenraden samen. In deze klassenraden zetelen alle leraren die aan jou lesgeven. De vergadering wordt vaak voorgezeten door een directielid. De schoolloopbaanbegeleider volgt deze vergaderingen op. Indien nodig wordt het VCLB uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen bespreken de leerkrachten je schoolsituatie. Zij bespreken je studieresultaten, je leer- en leefhouding (gedrag) en zoeken eventueel naar passende oplossingen. Je klassenleraar zal je hiervan op de hoogte brengen. Leerlingen die problemen hebben met hun studie kunnen een beroep doen op een studiebegeleider Schoolreglement

21 VCLB-werking Het VCLB heeft in zijn opdracht, bij de begeleiding van leerlingen, o.a. als domeinen staan: het leren en studeren en de onderwijsloopbaan. Indien nodig wordt vanuit de leerlingenbegeleiding- op dit centrum een beroep gedaan om mee te zoeken naar de bij jou best passende onderwijsloopbaan Pedagogisch dossier van de leerling Dit dossier bevat alle gegevens van je studieloopbaan en je houding in onze school. Indien er omwille van jouw gedrag bijzondere maatregelen moeten genomen worden zoals begeleidingsperiode of contract - dan wordt hiervan ook melding gemaakt in dit dossier Een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouder(s) kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij specifieke onderwijsbehoeften Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouder(s) dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen. We werken hiervoor samen met het VCLB. Bij ziekte, ongeval of handicap Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de - 20 Schoolreglement

22 vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen De evaluatie Gespreide evaluatie voor het BSO In het BSO worden de leerlingen gespreid geëvalueerd. Zowel voor de algemene, de technische als de beroepsgebonden vakken. Dit houdt in dat je geen examens meer aflegt. De evaluatie kan verschillende vormen aannemen zoals tussentijdse toetsen, huistaken, oefeningen e.d. Gespreid evalueren levert onmiddellijke feedback aan de leraars, leerlingen en hun ouder(s) over je vorderingen en je eventuele moeilijkheden. Ook krijg je via dit systeem van werken een beter zicht op je eigen leerproces en hoe je het eventueel kan bijsturen. Om je toe te laten een beroep aan te leren en dit later succesvol uit te oefenen in een steeds veranderende maatschappij is het belangrijk dat de leerkrachten die je een gans jaar begeleiden, hierbij niet alleen naar het product kijken, maar ook stilstaan bij het gevolgde proces en de reeds verworven vaardigheden en attitudes die tijdens dit leerproces belangrijk zijn. De gespreide evaluatie kan voor jou een extra stimulans zijn tot regelmatige inzet Evaluatie via examen voor het TSO De klassen in het TSO hebben op het einde van elke trimester/semester een examenperiode. Hierbij wordt voor de meeste vakken een schriftelijk examen gehouden. Voor bepaalde vakken o.a. de taalvakken en enkele technische vakken (in de 3 de graad) kunnen de examens mondeling georganiseerd worden. Tijdens het examen is het de bedoeling na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. Voor de vakken die niet opgenomen zijn in de examenregeling wordt het systeem van de gespreide evaluatie toegepast. Hierbij word je als leerling voortdurend opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd en worden je punten bepaald door het dagelijks werk Mogelijke elementen van de evaluatie Persoonlijk werk, overhoringen, toetsen De evaluatie van het dagelijks werk omvat je klasoefeningen, je persoonlijk werk en de resultaten van de overhoringen. Er kunnen ook toetsen georganiseerd worden die over grotere gehelen leerstof gaan. Naast kenniselementen zullen bij de meeste vakken ook vaardigheden beoordeeld worden en vakgebonden attitudes Onverwachte overhoringen Een vakleraar kan een overhoring aankondigen. Hij is dit alleen verplicht indien de te kennen leerstof gaat over meer dan wat gezien is in de vorige les. Er kunnen dus onverwachte overhoringen plaatshebben. Deze onverwachte overhoringen handelen dan alleen over de leerstof van de vorige les Schoolreglement

23 Er wordt steeds van de leerling verondersteld dat hij/zij de leerstof van de voorgaande les heeft herhaald en dat hij die kent voor de volgende les Testen Er worden op geregelde tijdstippen testen georganiseerd. Deze testen geven een beeld van je vermogen om grotere hoeveelheden leerstof te verwerken. Deze testen zijn ook een evaluatie om te zien of de gekozen studierichting voor jou de juiste is Leerhouding en gedrag (sociale houding, discipline, inzet en leergierigheid, werkmethodiek) In onze school wordt ook gekeken naar je houding en gedrag. Je leerhouding en leergedrag worden weergegeven in een attituderapport en uitgedrukt in attitudecijfers. De elementen die deel uitmaken van dit attituderapport zijn: je sociale houding (opmerkingen geven, opvallen, kritiek geven, hulp bieden); je discipline (naleven van reglementen, regels, beleefdheid en hoffelijkheid); je inzet en leergierigheid (uitvoeren van opdrachten, lessen leren, problemen oplossen); je werkmethodiek (uitvoeren van taken, manier van werken). Het attituderapport geeft aan in welke mate een leerling de vooropgestelde attitudes bereikt. Het bereiken van deze attitudes is een minimum vereiste om een gunstig advies te krijgen van de delibererende klassenraad. Zij maken integraal deel uit van de opleiding en zijn als zodanig onmisbaar om te kunnen slagen Stages en inhaalstage In de derde graad worden in een aantal richtingen (o.a. het 5 de jaar hout en het 6 de jaar beroeps) en de meeste eindejaarsklassen stages ingericht: een aantal praktijkuren wordt omgezet in stage-uren. Hierbij krijgen de leerlingen de kans om in een bedrijf kennis en vaardigheden te verwerven. De opdrachten op de stageplaatsen worden zoveel mogelijk bepaald in functie van de voorziene leerplannen. Zij worden in een stagecontract vastgelegd. De stages die ingericht worden voor leerlingen van het 5 de, 6 de en 7 de jaar zijn verplicht. Zij kunnen eventueel de schooluren overschrijden. Het (gedeeltelijk of volledig) niet deelnemen aan de stages kan leiden tot het niet slagen op het einde van het schooljaar. Aangezien de school het belangrijk vindt voor de opleiding van de betrokken leerlingen dat stages op een zinvolle en regelmatige wijze worden georganiseerd, neemt zij het standpunt in dat stageafspraken voorgaan op alle andere georganiseerde activiteiten zoals sportdag, pedagogische studiedag, chrysostomos, examens, De afspraken in verband met de stages worden via de technisch adviseurs van de verschillende afdelingen geregeld met de betrokken stageplaatsen. Als het kan, wordt er op voorhand rekening gehouden met extra muros activiteiten, voor zover deze activiteiten op voorhand in de schoolkalender zijn voorzien. De concrete - 22 Schoolreglement

24 organisatie, de samenstelling van de stagedossiers, de nodige verzekeringen, de inhoudelijke organisatie worden gecoördineerd door de technisch adviseurs van de verschillende afdelingen en de technisch adviseur-coördinator. De stage is in de lessentabel een onderdeel van de praktijk. Bij de evaluatie echter worden voor de beide onderdelen (praktijk in de school en stagegebeuren) aparte richtlijnen opgesteld. Voor de stage worden een aantal basisattitudes verwacht van de leerlingen: op tijd komen, zich houden aan de gemaakte afspraken, het uitvoeren van de opgelegde activiteiten. Het niet nakomen van deze basisattitudes kan leiden tot het niet slagen op het einde van het schooljaar. Indien een leerling gewettigd afwezig is tijdens een vastgelegde stageperiode, dan kan hij verplicht worden om een inhaalstage te doen. Ongewettigde afwezigheid tijdens een vastgelegde stagedag brengt het slagen van de leerling voor het huidig schooljaar in het gedrang. Wij willen er op wijzen dat voor het werkplekleren dezelfde regels gelden als voor de stage Geïntegreerde proef (GIP) In het 6 de jaar TSO en in het 6 de en 7 de jaar BSO krijgen de leerlingen een jaaropdracht, een zogenaamde geïntegreerde proef (GIP). De term geïntegreerde proef heeft betrekking op het vakoverschrijdende karakter van de proef, m.a.w. zoveel mogelijk vakken van het studiekeuzegedeelte worden bij de opdracht betrokken. Men tracht in de opgave het niveau van kennen, weten en begrijpen te overstijgen en te komen tot toepassen en integreren. Het resultaat van dit werk wordt gebundeld in een GIP-dossier, dat de mogelijkheid biedt om naast het uiteindelijke resultaat (= het product) ook de evolutie van de leerling (= het proces) nauwgezet op te volgen en, indien nodig, bij te sturen. De evaluatie van de GIP bestaat uit twee grote onderdelen. De procesevaluatie geeft gedurende het hele schooljaar een overzicht van de vorderingen bij het werken aan de geïntegreerde proef. Daarnaast is er een productevaluatie die het eindwerk evalueert aan de hand van het getoonde product en de verdediging voor de jury. Het niet slagen voor de procesevaluatie zal zwaar doorwegen bij de deliberatie. We voorzien een tussentijdse evaluatie van de GIP bij het begin van het kalenderjaar. Die evaluatie vindt s avonds na de lesuren plaats. De leerlingen worden verondersteld daarbij aanwezig te zijn. Op het einde van het schooljaar, bij wijze van afronding, wordt van de leerling verwacht dat hij zijn GIP persoonlijk toelicht zowel voor genodigden bij speciale activiteiten (zoals bv. een bedrijvendag) als voor een jury. Hierbij spelen presentatie en verdediging een voorname rol. Voor de leerlingen van 6VC is het slagen voor de GIP een voorwaarde om met het lesvoertuig van het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek te mogen deelnemen aan het praktijkexamen voor het behalen van het rijbewijs Schoolreglement

25 Bijwerkopdrachten Indien de begeleidende klassenraad en/of vakleraar het nodig vindt, kunnen er bijwerkopdrachten gegeven worden. Ze zijn een studiehulp De concrete organisatie Wat bij afwezigheid? Een afwezigheid op een examen moet steeds verantwoord worden met een doktersattest. Een directielid zal dan in overleg met de betrokken vakleraar beslissen of het gemiste examen moet worden bijgemaakt. Het bijmaken van examens gebeurt in principe op de eerste woensdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag na de kerst- of paasvakantie of tijdens de deliberaties in juni. Indien een leerling(e) een aantal overhoringen, taken, toetsen, testen en/of examens heeft gemist, dan kan de vakleraar beslissen dat deze leerling voor zijn vak een onvolledige uitslag heeft. Door deze beslissing moet de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar kijken of hij voldoende gegevens heeft om een definitieve beslissing te nemen, zo niet dan kan hij desnoods overgaan tot het opleggen van bijkomende proef/proeven Gespreide evaluatie Alle vakken in het BSO (zie ook ) en in het TSO (zie ook ) sommige vakken (o.a. 1-uursvakken) kennen een systeem van gespreide evaluatie. De vakgroep en/of vakleraar legt vast hoe en wat zal geëvalueerd worden. De vakleraars delen dit bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen mee Examensysteem Voor de schriftelijke examens (op het einde van de trimester/semester) wordt het halve-dag-systeem ingevoerd, waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om tijdens de examenperiode in de school te blijven studeren. De leerlingen die dit wensen, moeten zich hiervoor wel inschrijven. Voor de mondelinge examens zijn de leerlingen een kwartier voor het afgesproken uur aanwezig. De laatstejaarsleerlingen (6 de TSO) hebben in juni voor verschillende vakken een mondeling examen, als goede voorbereiding op hun geïntegreerde proef, maar ook als voorbereiding op verdere stappen in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt Bijkomende proeven Bijkomende proeven worden georganiseerd om de delibererende klassenraad de mogelijkheid te geven een definitieve eindbeslissing te nemen. Zij worden alleen in uitzonderlijke situaties toegekend: o.a. bij een onvolledige uitslag, bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, bij niet-eenduidige resultaten, Een bijkomende proef kan alleen opgelegd worden als blijkt dat de klassenraad niet over voldoende gegevens beschikt om een beslissing te nemen Schoolreglement

26 De bijkomende proeven hebben steeds plaats op het einde van augustus Tijdstip en wijze van kennis geven van de examenregeling De planning van de examenperiode tref je aan in de jaarkalender (Deel 3: Informatie). De concrete examenplanning wordt je tijdig meegedeeld. Via een aparte brief krijgen jij en je ouder(s) een overzicht van de examenregeling. Indien nodig kunnen er examens op voorhand buiten de examenperiode afgenomen worden Plaats op examen/gsm-regeling/toestemming school te verlaten bij halve dagsysteem Elke leerling krijgt (in de mate van het mogelijke) tijdens de examenperiode een vast lokaal toegewezen en in dit lokaal een vaste plaats. De leerlingen van de eerste graad worden hiervan op de hoogte gebracht door middel van een etiket (te kleven in hun schoolagenda), de leerlingen van de 2 de en de 3 de graad vinden de informatie op Smartschool. Hulpmiddelen gebruiken tijdens het examen is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de examenkopie. Elektronische apparaten (o.a. gsm, mp3-speler, Ipod, e.d.) zijn tijdens het examen NIET toegelaten. De school vroeger verlaten is alleen toegestaan, als dit een blijvende toestemming betreft die gedurende het hele jaar geldt. Een nieuwe toestemming kan enkel gegeven worden indien dit te wijten is aan de aangepaste busregeling tijdens de examenperiode De beoordeling Onderlinge verhouding van de vakken Om de puntenverdeling per vak correct toe te passen hanteert de school een verdeelsleutel waarbij aan ieder lesuur een waarde wordt toegekend Onderlinge verhouding dagelijks werk, testen, examens De school bepaalt voor ieder vak en per leerjaar de onderlinge verhouding tussen dagelijks werk, testen en examens Stages Voor elke klas die stage heeft, wordt voor de stageperiode een cijfer toegekend ter waarde van een vak van 2 lesuren. De praktijkcijfers worden dus opgesplitst in cijfers voor de praktijk (intern in de school) en cijfers voor de externe stage (herleid naar een waarde in overeenstemming met een vak van 2 lesuren). De externe promotor (personeelslid van het stagebedrijf) zal voor de evaluatie van het stagegebeuren begeleid worden door de interne promotor (personeelslid van de school) Concept geïntegreerde proef De waarde van de geïntegreerde proef in urencoëfficiënt wordt vastgelegd bij het begin van het schooljaar. De leerlingen ontvangen een apart rapport voor de geïntegreerde proef Schoolreglement

27 Attitude Het bereiken van de vooropgestelde attitudes maakt integraal deel uit van de opleiding en is als zodanig onmisbaar om te kunnen slagen. De waarde van de attitudebeoordeling in urencoëfficiënt wordt vastgelegd bij het begin van het schooljaar. De leerlingen ontvangen een apart rapport voor de attitudebeoordeling Fraude Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel over jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden onmogelijk maakt of probeert te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten Onder een onregelmatigheid wordt ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid tijdens een proef of examen, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. Na de vaststelling van het personeelslid van de school, zal jij steeds gehoord worden. Indien je dit wenst, kunnen je ouder(s) tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden erin opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouder(s). Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt of dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard. De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er al een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd. Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure Schoolreglement

28 Mededeling van de resultaten Tussentijdse rapporten Er zijn verschillende soorten rapporten: de rapporten voor dagelijks werk; trimester-of semesterrapporten; attituderapporten; een stagerapport; een gip-rapport; het eindrapport. Deze rapporten zijn een schriftelijk verslag van je dagelijks werk, je testen, je examens, je houding en gedrag. Voor de stage en de GIP geven zij een overzicht van jouw prestaties. Het eindrapport geeft je een overzicht van de elementen die hebben meegespeeld in de uiteindelijke beslissing die genomen is door de delibererende klassenraad. Dit rapport wordt vergezeld door een geschreven advies en eventueel een motivering. De klassenleraar overhandigt je deze rapporten op de data die erop vermeld staan. Deze data worden op voorhand in de jaarkalender vastgelegd. Wij houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je studieresultaten, je gedrag en houding in onze school. Wij hopen dat je ouder(s) hier aandacht voor hebben en vragen hen dan ook deze documenten te ondertekenen. Zij krijgen geregeld de kans om de resultaten te komen bespreken met de klasleraar en/of betrokken vakleraars. We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouder(s) kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor bedragen 0,06 per gekopieerde bladzijde. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen Eindrapporten Op het einde van het schooljaar wordt er een proclamatie georganiseerd waarbij de leerling én zijn ouder(s) de kans krijgen de eindbeslissing te komen afhalen. Voor de uitgangsjaren (6TSO en 7S) kadert deze proclamatie in een soort afscheidsviering op de derde laatste schooldag van juni. Voor de andere overgangsjaren is dit een oudercontact op de laatste schooldag van juni. Er wordt verwacht dat zowel de leerling als tenminste één van de ouder(s) aanwezig zijn op deze proclamatie. De mogelijkheid wordt geboden om op de proclamatie ook in te schrijven voor het volgende schooljaar. Rapporten die niet worden afgehaald, worden niet opgestuurd. Zij blijven ter beschikking bij de directeur. Zij kunnen daar na afspraak door de leerling en één van de ouder(s) afgehaald worden Schoolreglement

29 Informatievergaderingen Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouder(s) om hen kennis te laten maken met de directie, de leerkrachten en de school. Zo worden er oudercontacten georganiseerd eind september (voor de nieuwe leerlingen), eind oktober, eind december en voor de paasvakantie waarbij men de kans krijgt om met de klasleraar de resultaten te bespreken. Persoonlijke gesprekken met bepaalde vakleraars zijn steeds mogelijk. Zij moeten wel op voorhand liefst telefonisch - vastgelegd worden, in overleg met de directie. Ze zijn niet toegestaan tijdens uren waarop de vakleraar moet lesgeven. Op het einde van het schooljaar wordt het eindresultaat met de eindbeslissing meegedeeld. Via persoonlijke uitnodigingen en mededelingen in informatief worden je ouder(s) uitgenodigd. Om contact op te nemen met de school, hoeven je ouder(s) niet te wachten op die uitnodigingen. Tijdens de openingsuren van de school kunnen er altijd per telefoon afspraken worden gemaakt. 3.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar Hoe functioneert een delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling(e) waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad [dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers of zusters (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zusters (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad)]. Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: of je al dan niet geslaagd bent; welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Hij steunt zich daarbij op: het resultaat van de globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel); beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim Schoolreglement

30 De algemene deliberatieprincipes worden vastgelegd in een intern document waarbij de school vastlegt op welke manier de deliberatie wordt gehouden. Deze principes worden omgezet in richtlijnen. Deze richtlijnen zullen nooit in tegenstrijd zijn met de geldende wettelijke bepalingen maar een bijkomende basis vormen voor de manier waarop er gedelibereerd wordt. Een al dan niet succesrijke stage heeft een belangrijke invloed op de eindbeslissing. Het behaalde puntentotaal speelt rechtstreeks mee in de eindbeoordeling. Daarnaast is het stageverslag een element waarmee op de deliberatie rekening gehouden kan worden. Door het toekennen van een cijfer aan de geïntegreerde proef bepaalt de GIP mee het eindresultaat waarover de deliberatie een beslissing neemt. Daarnaast wordt er ook nog rekening gehouden met de attitude die verworven moet zijn bij het afwerken van de GIP. Door het toekennen van een cijfer aan de attitudevorming bepaalt de attitudebeoordeling mee het eindresultaat waarover de delibererende klassenraad een beslissing neemt. De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk evenals de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. De eindbeslissing wordt aan je ouder(s) meegedeeld via het rapport. Uiteraard kunnen jouw ouder(s) met hun vragen steeds terecht bij de directie, de klasleraar, de vakleraars, eventueel de VCLB-afgevaardigde tijdens het afhalen van het rapport einde juni. De regeling hiervoor verschijnt in "Informatief" Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd; je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat je resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing; - 29 Schoolreglement

31 als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: een getuigschrift van de eerste graad; een getuigschrift van de tweede graad; een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO een diploma van secundair onderwijs [op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar)]; Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen Geschreven adviezen De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A,B als C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouder(s) meedelen. Dit advies kan o.a. omvatten: een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken; concrete, individuele suggesties over je studie- en werkmethode of raad om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak; suggesties voor je verdere studieloopbaan (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn Betwisting van de genomen beslissing door je ouder(s) of door jezelf (indien je 18 bent) De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling(e). Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door jou of je ouder(s) worden aangevochten. Het kan enkel - 30 Schoolreglement

32 als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan volgen je ouder(s) of jij zelf (zodra je 18 bent) de volgende procedure. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) Tot uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten, kunnen jij of je ouder(s) een persoonlijk onderhoud aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Dit gebeurt telefonisch op het nummer (tussen 9.00 uur en uur), ofwel schriftelijk bij de directeur. Jij of je ouder(s) krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dit overleg maken je ouder(s) hun bezwaren kenbaar. De voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) verduidelijkt aan de hand van het dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouder(s) mee. Er zijn twee mogelijkheden: de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouder(s) geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouder(s) het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouder(s) ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je ouder(s) het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouder(s) of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: Voorzitter van KASOG Vzw Dhr. Jan Schreurs Collegelaan Genk - 31 Schoolreglement

33 Deze brief versturen je ouder(s) of jij zelf ten laatste de derde dag nadat aan jullie: ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing bevestigd werd); ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee je ouder(s) echter nog niet akkoord kunnen gaan. Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Wanneer de school open is, kunnen je ouder(s) het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouder(s) krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst); het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouder(s) de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouder(s) uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouder(s) meedelen Schoolreglement

34 Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouder(s) tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 4 Orde- en tuchtreglement 4.1 Leefregels Aankomst op school De lessen vinden plaats: in de voormiddag tussen 8.30 uur en uur, in de namiddag tussen uur en uur. Voor de meeste leerlingen (32 lesuren/week) eindigen de lessen op dinsdag, donderdag en vrijdag om uur. maandag, Voor de leerlingen de doorstromingsrichtingen (IW & EM) eindigen de lessen twee keer per week om uur. In functie van de lessen bedrijfsbeheer, die de leerlingen op vrijwillige basis kunnen volgen, kan het zijn dat voor sommige klassen van het 6 de of 7 de jaar BSO de lessen pas om uur starten. Leerlingen vrachtwagenchauffeur begeven zich voor de lessen die in Zutendaal gegeven worden rechtstreeks naar daar. De lessen daar starten al om 8.00 uur en eindigen om uur. Woensdagnamiddag zijn er normaal gezien geen lessen. Voor de klassen die toch op woensdagnamiddag les hebben, worden deze vier lesuren op een ander moment in de week gecompenseerd. Iedereen is vijf minuten voor het begin van het eerste en het vijfde lesuur aanwezig. De school stelt aan de hoofdcampus een omheinde en afgesloten fietsenstalling ter beschikking, waar je je fiets of bromfiets op eigen verantwoordelijkheid kunt plaatsen. Sluit je fiets of bromfiets en vergrendel hem aan de staander. Behalve de 23 leerlingen die een speciaal parkeerpasje krijgen, parkeren de externe leerlingen hun auto buiten de schoolterreinen op de openbare parkeerplaatsen langs de Collegelaan en Mosselerlaan. Voor de internen geldt een afzonderlijke regeling. De toegang tot de school is voor de leerlingen de ingang naast de fietsenstalling aan de Collegelaan. Bij het eerste belsignaal ga je naar de plaats waar je rij wordt gevormd. Bij het tweede belsignaal sta je in de rij van jouw klas. De leerkrachten komen je afhalen. ALLEEN bij regenweer mag je rechtstreeks naar binnen gaan. Dan klinkt er een extra belsignaal. Je wacht dan aan de deur van je leslokaal op de leraar Schoolreglement

35 Als je te laat aankomt, ga je naar het leerlingensecretariaat om de reden van het te laat komen te melden. Je ontvangt er een briefje en pas daarna kan je naar je leslokaal gaan. Het briefje geef je aan de leerkracht Netheid In de gangen, de klaslokalen en in andere ruimtes mag je niet eten of drinken. De school besteedt enorm veel aandacht (tijd en geld) aan de netheid en zuiverheid, zowel in de lokalen als op de speelplaats. Wij vragen aan onze leerlingen om daar aandacht voor te hebben: afval deponeren in de juiste afvalbakken en/of containers, niet schrijven op banken en muren, Misbruik en onwil worden bestraft met activiteiten die de netheid van de school bevorderen: oprapen van afval, herstellen van beschadigingen, Indien een leerling(e) voor zulke misbruiken wordt bestraft, kan hij/zij gevraagd worden om dit te komen herstellen op een woensdagnamiddag. Aangebrachte beschadigingen worden vergoed. Aan leerlingen die schade aanbrengen aan de schoolinfrastructuur worden alle gemaakte kosten (opruimingskosten, leveringskosten, materiaalkosten, plaatsingskosten, ) aangerekend Kledij Verzorg je kleding (o.a. geen scheuren of beschadigingen, geen geschreven teksten, T-shirts met mouwen ) en je haartooi (eenzelfde haarkleur, geen hanenkam, ). Oorbellen, oorringen, oorknopjes, neusringen, neusknopjes, piercings e.d. zijn niet toegelaten. Meisjes mogen eventueel wel een oorknopje dragen. Jongens niet. Leerlingen dragen in de gebouwen geen hoofddeksels noch hoofddoeken. Kledingstukken en schoolbenodigdheden met uitdagende teksten of voorstellingen over geweld, seks of racisme zijn verboden Houding Gedraag je waardig. Spreek ALTIJD Nederlands op school, ook buiten de lessen. Let op je omgangsvormen en verzorg je taalgebruik in alle omstandigheden. Wees vriendelijk en verdraagzaam. Respecteer het eigendom van je medeleerlingen en van de school Andere Wanneer een leerkracht afwezig is, voor de rij of in de klas, waarschuwt de verantwoordelijke voor de controlebriefjes het groot secretariaat. Zonder een briefje van het secretariaat, van de directeur, de pedagogisch directeur, de adjunct-directeur, je schoolloopbaanbegeleider of de beheerder van het internaat mag niemand te laat in de les komen. Zonder toelating mag niemand het leslokaal of de werkplaats verlaten. Tijdens pauzes of speeltijden blijven alle leerlingen op de afgebakende speelplaats. Tijdens de speeltijden mag niemand in de lokalen blijven tenzij hij/zij hiervoor een toelating heeft Schoolreglement

36 Bij afwezigheid van vakleerkrachten kan de directie (dhr. Janssen of mevr. Bijnens) de toestemming verlenen dat de leerlingen (vanaf het 5 de jaar) vroeger naar huis mogen of later mogen aankomen. Let goed op je eigen veiligheid en deze van je medeleerlingen. Kostbare zaken en geld laat je thuis. Je persoonlijke USB-sticks of andere datadragers worden enkel op school gebruikt in functie van lessen, taken en opdrachten. Dingen die niets met de lessen te maken hebben, worden niet mee naar school gebracht. Zij kunnen beschadigd of gestolen worden. De school is niet verplicht in dergelijke gevallen op te treden. Het gebruik van gsm door leerlingen is in de school niet toegelaten tijdens de lesuren. Zonder toelating van de directie is het ook niet toegestaan om geluids- en beeldopnames te maken op de terreinen en in de gebouwen van de school (privacywetgeving en auteurswetgeving) en/of tijdens extra-muros activiteiten georganiseerd door de school. Laat je mp3-speler, ipod of ander elektronisch apparaat best thuis. Het meebrengen van een toestel gebeurt op eigen risico. Wij adviseren de toestellen te laten graveren of ze thuis te laten om diefstal te voorkomen. Boekentassen worden in de gang, op de speelplaats, in de eetzaal en in de klaslokalen zodanig geplaatst dat ze niemand hinderen. Indien je je boekentas onbeheerd achterlaat, is dit op jouw eigen risico. De belangrijkste leefregels worden begin september met de leerlingen via informatief meegegeven Middageten De leerlingen hebben de keuze om op school of thuis te eten. Deze keuze wordt, in samenspraak met de ouder(s), in het begin van het schooljaar gemaakt en vermeld op het leerlingenpasje. Zonder tegenbericht blijft deze regeling het hele schooljaar gelden. De leerlingen die op school blijven eten, hebben de keuze tussen een warme maaltijd, een snack of een broodje (te verkrijgen in de eetzaal van het internaat). Drank of soep kunnen tegen een democratische prijs op school gekocht worden. Leerlingen mogen ook hun eigen lunchpakket meebrengen. Leerlingen die de blijvende toelating thuis gaan eten hebben en s middags betrapt worden in de omgeving van de school, verliezen hun blijvende toelating voor de rest van het trimester Van huis naar school en omgekeerd Met De Lijn : vraag een voordelige Buzzy-pas aan. Per fiets of brommer: deze moet steeds op slot in de fietsenstalling geplaatst worden, best verankerd aan het fietsenrek. Per auto: er zijn parkeerplaatsen voor leerlingen voorzien op de parking aan de kant van de Mosselerlaan. Hiervoor heb je een speciale parkeerkaart nodig Schoolreglement

37 De leerlingeningang is aan de Collegelaan. Alleen personeel, bezoekers en internen mogen de ingang langs de Mosselerlaan gebruiken. Bezoekers melden zich altijd aan bij het onthaal. Kies een veilige, en liefst de kortste weg, naar school en omgekeerd. Blijf onderweg nergens treuzelen. Houd je strikt aan het verkeersreglement en zorg ervoor dat je je eigen leven en dit van anderen niet in gevaar brengt. Gedraag je correct en verdraagzaam in de bus. Ook buiten de school gedraag jij je fatsoenlijk. Indien door bepaalde instanties (politie, buurtbewoners, uitbaters van busvervoer, e.d.) gewag gemaakt wordt van baldadigheden, hinder,, wordt vanuit de school steeds medewerking verleend om hier paal en perk aan te stellen Het dragen van werkkledij Vanaf het derde jaar is het dragen van een ééndelig werkpak in de meeste werkplaatsen van onze school verplicht. Niet alleen omdat je eigen kleding erdoor wordt beschermd tegen stof en vuil maar zeker ook omwille van veiligheidsredenen. Het ééndelig werkpak, gedragen op Sint-Lodewijk, voldoet aan een aantal criteria: Veiligheid 100% katoen Goed passend d.w.z. nauw aansluitend op lichaam en armen Geen losse of rafelige delen Elastiek in de mouwen (ter hoogte van de pols) Uniformiteit Marineblauw/korenblauw Naam van de leerling op het etiket in de kraag van het werkpak Logo van de school op de linkerborstzak Hygiëne, orde en netheid Proper, dus regelmatig wassen Niet beschreven met allerlei teksten en/of tekeningen Geen scheuren of beschadigingen Alle leerlingen zijn verplicht het blauwe werkpak (aan te kopen in de school) te dragen Richtlijnen voor de lessen lichamelijke opvoeding Kledij: De leerlingen dragen een T-shirt van de school. De leerlingen dragen een broekje van de school of één van dezelfde kleur (donkerblauw), met enkel een achterzakje (voor de zakdoek), niet glanzend en zonder enige merkaanduiding of ander versiersel. De leerlingen zorgen ervoor dat hun kledij regelmatig wordt gewassen. Het onderhemdje moet altijd uitgedaan worden. Sportschoenen: in sportzalen: aparte sportschoenen voor in de zaal (andere dan de dagelijkse schoenen); - 36 Schoolreglement

38 buiten: een schokdempende zool (beter voor de enkel-, knie- en heupgewrichten) is aangeraden; steeds veters binden (verzekering!). De leerlingen dragen uitsluitend witte sokken tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. In de fitnesszaal (S2) hebben de leerlingen steeds een grote handdoek (minimumafmetingen 140 x 65 cm) bij om de zit- en ligbanken te bedekken. Tijdens de les: Juwelen (ringen en/of halskettingen, piercings en andere knopjes in oren en aangezicht) en uurwerken laat men thuis of in de kleedkamer. Armbandjes ( vriendschapsbandjes ) mogen afgedekt worden met een polsband. De school is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Omwille van de hygiëne is het verboden sportkledij en/of sportschoenen uit te wisselen onder elkaar. Er wordt niet gegeten in de kleedkamer of de sportzaal. Lange haren worden samengebonden met een elastiekje. Spuitbussen met deodorant zijn niet toegelaten. Deodorantsticks mag je wel gebruiken. Vrijstelling: Eenmalig: ouder of voogd schrijft een nota in de schoolagenda. Meermaals: een doktersattest is verplicht. De dokter vermeldt duidelijk voor welke activiteit men ongeschikt is. Dit gestandardiseerd attest is terug te vinden op smartschool. In beide gevallen krijgt men een vervangtaak Veiligheid en gezondheid op school Veiligheid Veiligheid: basisdoelstellingen in Sint-Lodewijk Sint-Lodewijk wil: een veilige school zijn; leerlingen veilige werkmethodes aanleren; leerlingen veilig leren omgaan met risico s: op school, op stage, op hun toekomstige werkplaats; ongevallen voorkomen: op school, op stage. Veiligheid: basisgedragsregels in Sint-Lodewijk Ik geef het goede voorbeeld en volg alle regels. Ik waardeer goed gedrag, spreek anderen aan op risicogedrag en wens er ook zelf op aangesproken te worden Schoolreglement

39 Ik ben actief in het herkennen en voorkomen van onveilige handelingen en situaties. Ik zorg voor een ordelijke, nette en veilige werkomgeving. Ik bereid mijn werk goed voor en onderneem niets wat onveilig is. De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken. Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding, evacuatie, EHBO,.. De school zorgt voor veilige elektrische installaties en doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het spreekt voor zich dat je deze inspanningen respecteert en dat je je inzet om de veiligheid op school te bevorderen. Leerlingen kunnen defecten en storingen melden aan de vakleraar of technisch adviseur van de afdeling. De algemene bepalingen rond veiligheid en gezondheid op school kunnen worden aangevuld met verwijzingen naar specifieke reglementen of instructies voor sportzaal, lokaal technologische opvoeding, computerklassen, laboratoria, werkplaatsen, machines, installaties... Leerlingen dragen de voorgeschreven werkkledij en/of persoonlijke beschermingsmiddelen en leven de veiligheidsinstructies bij machines of installaties na. Alle kosten verbonden aan de verplichte individuele beschermingsmiddelen worden door de leerlingen gedragen. Het gebruik van deze middelen wordt beschreven in het werkplaatsreglement en in de veiligheidsinstructies. Het werkplaatsreglement is een aanvulling op het schoolreglement. Je kunt het reglement opvragen bij het secretariaat. Ieder jaar maken wij mee dat naarmate de eindejaarsfeesten naderen, leerlingen zich vuurwerk en bommetjes aanschaffen. Het is ten strengste verboden om deze bij zich te hebben, te verhandelen of aan te steken. Deze maatregel geldt zowel in school, als op weg van en naar school. Bij het niet naleven worden strenge maatregelen getroffen, o.a. het doorgeven van de namen aan de gerechtelijke instanties. Omwille van de veiligheid wordt in het schoolbusje en in de vrachtwagens het dragen van de gordel verplicht voor alle inzittenden Gezondheid Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Ze wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van geneesmiddelen en genotsmiddelen. Ze kunnen je gezondheid ernstig schaden. Het is bovendien duidelijk dat je niet goed kunt functioneren, wanneer je onder invloed bent. Wees dus verstandig. Zeg nee! Preventiebeleid rond drugs Onze school helpt in het kader van haar opvoedende taak, en samen met het gezin, mee om jongeren voor druggebruik te behoeden. Op school wordt er preventief - 38 Schoolreglement

40 gewerkt: leerlingen worden weerbaar gemaakt voor en krijgen informatie over drugs. Ook de ouder(s) worden bij deze informatie betrokken. Leerlingen die in vertrouwen over drugproblemen bij zichzelf, in het gezin, in de klas of ergens anders wensen te praten, kunnen op hulp rekenen. Sommige genotsmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs, verder kortweg drugs genoemd, zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school terzake een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. Deze sancties zijn opgenomen in een aparte drugscode die begin september bekendgemaakt wordt. De definitieve uitsluiting van de school kan één van de sancties zijn. In Sint-Lodewijk hechten we veel belang aan een ernstige studiehouding. Het gebruik van drugs staat deze houding in de weg. Precies daarom wil Sint-Lodewijk een drugsvrije school zijn. Hierin is de school bereid om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om dit te bereiken. Naast de begeleiding die we hierin voorzien, betekent dit ook dat er op regelmatige tijdstippen onverwachts een drugcontrole wordt uitgevoerd in samenwerking met de politie van Genk. Dit zijn in het kader van het drugbeleid de vertrouwenspersonen op school: Elke Cleuren, leerlingenbegeleidster; Danny Daniëls, schoolloopbaanbegeleider. Rook- en alcoholverbod Roken en alcohol drinken zijn verboden. Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. Bovendien geldt dit verbod op weekdagen, tussen 6.30 uur s morgens en uur s avonds op het volledige schoolterrein. Tijdens de extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur s morgens en uur s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement. Voor het internaat geldt een aparte regeling. Bij de onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten wordt getreden. Wie drie keer op roken betrapt wordt, krijgt een strafstudie met een aangepaste opdracht over de nadelen van roken. Op stage hebben de leerlingen een stagecontract en worden ze als werknemers beschouwd. Daarom vallen ze onder de regelgeving rond roken op de werkplek en de regelgeving die geldt voor de plaats waar ze tewerkgesteld zijn Schoolreglement

41 Eerste hulp We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouder(s) of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd. Als je tijdens de praktijkvakken (PV), werkplekleren of de stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. Geneesmiddelen Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouder(s) kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen. Onze school zal op eigen initiatief nooit geneesmiddelen verstrekken aan leerlingen. Op schriftelijke vraag van de ouder(s) willen we wel vanuit het leerlingensecretariaat toezien op het innemen van geneesmiddelen die de leerlingen zelf op doktersvoorschrift meebrengen Vrachtwagenopleiding Een aantal toelatingsvoorwaarden en specifieke afspraken moeten vervuld zijn om de studierichting vrachtwagenchauffeur te kunnen volgen: verklaring van medische geschiktheid voor de uitoefening van het beroep; verklaring van het niet vervallen zijn van het recht om een voertuig te besturen; engagementsverklaring om de verkeersregels en gedragsregels te respecteren en in geen enkel geval te rijden onder invloed van alcohol of enige andere drug; om gedurende de laatste 24 uur voor de rit geen enkele drug te zullen gebruiken. Aan de minderjarigen wordt gevraagd om een intentieverklaring af te leggen, die als bijlage aan een overeenkomst met de ouder(s) wordt gevoegd. Meerderjarigen sluiten zelf een overeenkomst af. De leerlingen in deze afdeling aanvaarden dat de praktijkleraar het recht heeft de autosleutels te vragen of het stuur over te nemen wanneer hij vaststelt dat de leerling kennelijk onder invloed is of wanneer hij dit vermoedt. In een dergelijk geval is de leerling vrijwillig bereid zich te onderwerpen aan een drugcontrole, waarbij het weigeren wordt beschouwd als een positieve drugtest Schoolreglement

42 Wanneer één of meerdere van de voorwaarden vermeld in voornoemde overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk worden nageleefd, dan zal de directie onmiddellijk de tuchtprocedure op gang brengen die kan leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief in op het welbevinden van leerlingen. Als school werken we aan preventie en interventie. Systematisch vijandig gedrag ten opzichte van steeds dezelfde leerling(e), die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, kan niet worden getolereerd. Ook het pesten door middel van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (cyberpesten) zal niet geduld worden. We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de schoolloopbaanbegeleider of de VCLB-medewerker. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen. Voor de leerling(e) die het slachtoffer is van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op school willen wij samen met hem/haar naar een oplossing zoeken. Aan de pestende leerlingen willen wij melden dat het personeel onmiddellijk zal tussenkomen, dat het orde- en tuchtreglement zal worden toegepast en dat de ouder(s) zullen worden ingelicht. Van alle leerlingen van de school wordt verwacht dat zij pestgedrag signaleren wanneer zij er getuige van zijn Verboden voorwerpen Volgens het strafwetboek wordt onder het woord wapen begrepen alle toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men te hand genomen heeft om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men er geen gebruik van gemaakt heeft. Volgens de wapenwet van 2006 zijn de wapens ingedeeld in 3 categorieën: verboden wapens, vrij verkrijgbare wapens en vergunningsplichtige wapens. Vrij verkrijgbare wapens en vergunningsplichtige wapens mag men wel bezitten (thuis) maar niet bij zich hebben zonder wettelijke reden. Bezit of gebruik van wapens op school kan leiden tot verwittiging van de politie, opstelling van een proces-verbaal en verhoor van de betrokkene door de politie. Het parket beslist over de verdere gevolgen van een proces-verbaal. Zijn zeker niet toegelaten in school: Vuurwapens, vuurwerk, bommetjes, kogels (echte kogels, losse flodders),. Messen (vlindermes, springmes, knipmes, ), dolken edm. Laserpennen/tasers Diverse sprays (pepper-, traangas edm.) - 41 Schoolreglement

43 Stokken, knuppels, matrakken Kruis-, handbogen en bijbehorende pijlen Andere: boksbeugels, kettingen, nep- of speelgoedpistolen (BB-guns) De schoolloopbaanbegeleiders kunnen als vertrouwenspersoon optreden wanneer er leerlingen zich op school bedreigd voelen of bedreigd worden. Preventieve zoekacties naar wapens door de politie en/of personeelsleden van de school kunnen toegepast worden. Hiermee wil de school beklemtonen dat zij belang hecht aan het afwezig zijn van verboden wapens. De school eigent zich het recht toe om door de school ter beschikking gestelde kasten, werkkoffers, kamers, bergplaatsen e.d. te doorzoeken of te laten doorzoeken. Hiermee wil de school beklemtonen dat zij belang hecht aan het afwezig zijn van wapens op school Hacken ongeoorloofd gebruik van ICT-middelen Het gebruik van de pc s op school is enkel toegestaan voor schoolse doeleinden. De leerling gebruikt enkel de software en de server die hem is aangewezen. Het betreden van verboden websites en/of andere servers dan aangegeven voor de leerkracht wordt onmiddellijk gesanctioneerd. Bij vermoeden van hacken ongeoorloofd gebruik van ICT-middelen zal de directie een onderzoek laten doen door het ICT-team. Hackers krijgen met onmiddellijk ingang een zware sanctie. De kosten voor het herstel van de programma s worden gedragen door de ouder(s). Het misbruiken of raadplegen van andere gebruikersaccounts is ten strengste verboden en wordt aanzien als hacken. De directie kan hiervoor een klacht neerleggen bij de politie Evacuatierichtlijnen bij brand Bij brand: waarschuw het onthaal (112 - noodtelefoon). Bij het horen van het waarschuwingssignaal: onderbroken belsignaal lokalen NIET ontruimen, rustig afwachten. Bij het horen van het alarmsignaal (sirene): alle lokalen ontruimen. Hoe ontruimen? Blijf kalm. Laat alles liggen. Sluit de vensters, laat het licht branden. Schakel machines, gas en drijfkracht uit. Verlaat het lokaal. Trek de deur dicht. Blijf bij de leerkracht Schoolreglement

44 Loop niet. Verlaat het gebouw langs de aangegeven vluchtweg, eventueel langs de nooduitgang. Ga naar de verzamelplaats (speelplaats), achter de rode lijnen. Keer NOOIT terug in het gebouw. De leerlingen stellen zich ordelijk en alfabetisch op en controleren of er medeleerlingen ontbreken. De leerkracht zorgt voor rust en kalmte, noteert op het evacuatiedocument: naam van de klas, naam van het lokaal of lokaalnummer, welke leerling vermist is, welke leerling afwezig is. De leerkracht brengt persoonlijk het evacuatiedocument naar het crisiscentrum (meestal het leerlingensecretariaat). Opgelet! Leerling(en) vermist: het evacuatiedocument binnenbrengen. Geen leerling(en) vermist: het evacuatiedocument buiten in de doos deponeren. Daarna keert de leerkracht terug naar zijn/haar klas op de verzamelplaats. Iedereen volgt de instructies van de brandweer Privacy Welke informatie houden we over je bij? Voor de leerlingenadministratie en begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Jij en je ouder(s) kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten bedragen 0,06 per kopie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouder(s). Wat als je van school verandert? Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouder(s) ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouder(s) kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouder(s) ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten Schoolreglement

45 Publicatie van beeldopnamen (foto s, filmpjes ) Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, in de Nieuwsbrief en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren. Wij wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Bewakingscamera s Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. Doorzoeken van lockers Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren. 4.2 Pedagogische richtlijnen Voor een aantal zware overtredingen worden binnen de school procedures vastgelegd. Zij zijn opgesteld door de directie en de schoolloopbaanbegeleiders en daarna in samenspraak met de leerlingenbegeleiding, het VCLB en de verschillende participatieraden vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van deze procedures, maar dit kan alleen na overleg met de directeur. Deze procedures zijn opgesteld voor: controle op bezit van het leerlingenpasje, gebruik gsm en ipod, roken, pesten, beschadigingen, vandalisme, diefstal, hacken, drugs op school, wapenbezit, agressie t.o.v. medeleerling(en) en personeel, te laat komen zonder geldige reden, naar huis wegens ziekte, spijbelen, uit de klas verwijderen, strafstudie, uitsluitingen, ordekaart, begeleidingsperiode, contract en tuchtdossier. Deze procedures kunnen steeds geraadpleegd worden bij de directie of de schoolloopbaanbegeleiders. Voor al de gevallen die niet expliciet zijn vernoemd in deze pedagogische richtlijnen en/of schoolreglement neemt de directeur een beslissing. Hij doet dit na het horen - 44 Schoolreglement

46 van de betrokken partijen en een eventueel overleg met de andere directieleden en/of schoolloopbaanbegeleiders. 4.3 Orde- en tuchtmaatregelen We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouder(s) de volgende begeleidende maatregelen voorstellen: Een time-out: dit is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouder(s) moet(en) wel akkoord gaan met dit vervangend programma; Een begeleidingsovereenkomst: hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf een aantal afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. Een gesprek met de klastitularis Ordemaatregelen Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging Welke ordemaatregelen zijn er? een verwittiging; taak/opdracht; de tijdelijke verwijdering uit de les: je meldt je dan onmiddellijk op het leerlingensecretariaat; een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag; strafstudie. De strafstudies zijn op woensdagnamiddag van 12u30 tot 14u30. Slechts voor wie niet komt opdagen op woensdag of wie het schoolgebeuren zéér ernstig stoort, vinden er nog strafstudies op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 10u30 plaats! - 45 Schoolreglement

47 Je ouder(s) worden steeds schriftelijk verwittigd. Een leerling die, om welke reden ook, s woensdags of s zaterdags niet aanwezig is in de strafstudie, wordt de volgende lesdag niet tot de lessen toegelaten. De ouder(s) nemen telefonisch ( ) contact op met L. Schildermans, pedagogisch directeur (tijdens de openingsuren van de school). Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk Tuchtmaatregelen Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt; als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt Welke tuchtmaatregelen zijn er? je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 10 schooldagen; je kan definitief uitgesloten worden uit de school Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende VCLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier Hoe verloopt een tuchtprocedure? Een tuchtprocedure verloopt als volgt: De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouder(s) met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het VCLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouder(s). Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouder(s) binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn - 46 Schoolreglement

48 beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt ) Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouder(s) of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt: Je ouder(s) dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur: Voorzitter KASOG vzw Dhr. Jan Schreurs Collegelaan Genk De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Wanneer de school open is, kunnen je ouder(s) het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouder(s) krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst). het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouder(s) de definitieve uitsluiting betwisten. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 Wie is wie ]. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de - 47 Schoolreglement

49 beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouder(s) uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet gebonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouder(s) meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: We zorgen ervoor dat je ouder(s) vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouder(s) schriftelijk toestemming geven. Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het VCLB helpen bij het zoeken naar een andere school. Wanneer jij en je ouder(s) weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven. Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven. Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren Wat is een preventieve schorsing? Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren: bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouder(s) mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat - 48 Schoolreglement

50 onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouder(s) ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouder(s) Schoolreglement

51 Deel 3 Informatie 1 Wie is wie Het schoolbestuur van het Technisch Instituut Sint-Lodewijk is de V.Z.W. KASOG, met als voorzitter Jan Schreurs. De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Mevrouw Christel Schepers is algemeen directeur van de V.Z.W. KASOG. De volgende scholen behoren tot ons schoolbestuur: het Technisch Instituut Sint- Lodewijk, het Sint-Jan Berchmanscollege, de Kunstschool en Regina Mundi. Deze scholen zijn lid van de scholengemeenschap Sint-Maarten, met als coördinerende directeur de heer Guy Geukens. Ook de volgende scholen behoren tot dezelfde scholengemeenschap: het Sint-Jozefinstituut Bokrijk, Don Bosco, het Onze- Lieve-Vrouwlyceum en De Wissel. De directeur van de school, Michel Janssen, is het hoofd van de school en is de gemandateerde van het schoolbestuur. De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van het onderwijs in onze school. Hij wordt bijgestaan door zijn pedagogisch directeur Lode Schildermans en Olga Bijnens (adjunct-directeur). Laatstgenoemden kunnen optreden als afgevaardigden van de directeur. Beheerder van het internaat: Kathlijne Olaerts. Coördinator van het Centrum voor Leren en Werken : Jean Ramaekers Schoolloopbaanbegeleiders: Monique Verstappen Danny Daniëls Cel Leerlingenbegeleiding: Jan Cornelissen, Bjorn Houben, Elke Cleuren Bij de voorzitter van het schoolbestuur (zie adres blz. 47) kunnen de ouder(s) beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing genomen door de delibererende klassenraad, kan men in de tweede fase van de beroepsprocedure naar de beroepscommissie. De beroepscommissie kan ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen. Voorzitter van de schoolraad: Christel Van Dooren Voorzitter en secretaris van de oudervereniging: Marc Bijnens en Marc Bollen De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouder(s) van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school. Alle ouder(s) van leerlingen mogen aansluiten bij het oudercomité van onze school. De leden van het oudercomité vergaderen 1 keer per maand Schoolreglement

52 Om de doorstroming naar de school te vergemakkelijken is ook minstens één lid van de schooldirectie aanwezig op de samenkomsten van de oudervereniging. Comité voor preventie en bescherming op het werk: Sylvain Meyers (preventieadviseur) Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Onze school wordt begeleid door: Vrij CLB regio Genk Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zevenbonderstraat Genk Tel Fax Openingsuren: maandag u u. andere werkdagen u u u u. J e V C L B h e l p t Onze hulpverlening is kosteloos voor leerlingen, ouder(s) en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan alleen terecht bij het VCLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. Waarvoor kan je bij ons terecht? De Centra voor leerlingenbegeleiding (VCLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouder(s) en scholen. Je kan bij je VCLB terecht met heel wat vragen. Je kan naar het VCLB... als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt; je moeite hebt met leren; voor studie- en beroepskeuzehulp; vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ; met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid; voor inentingen. Je moet naar het VCLB... op medisch onderzoek; als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht); voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs Schoolreglement

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS 1 e GRAAD 2 e GRAAD 3 e GRAAD 1 e jaar A Industriële wetenschappen 2 e jaar Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen Elektromechanica

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP 1 Pedagogisch project... 7 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 8 2.1

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar.

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. Inhoudsopgave Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring..5

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

Schoolreglement kosh SecO schooljaar 2015-2016

Schoolreglement kosh SecO schooljaar 2015-2016 1 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

TSO-BSO Sint-Martinusscholen

TSO-BSO Sint-Martinusscholen TSO-BSO Sint-Martinusscholen Samen WELKOM aandacht Beste ouders geven Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. De directeur, de leerkrachten

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2015 2016

SCHOOLJAAR 2015 2016 Petrus & Paulus, vrije scholen aan zee vzw. Campus West Sint-Lutgardisinstituut Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.petrusenpaulus.be e-mailadres: slo@petrusenpaulus.be

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 1. Pedagogisch project 4 2. Engagementsverklaring tussen school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL Sint-Ludgardisschool Antwerpen schoolreglement secundair 2015-2016 Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze

Nadere informatie

LEEFREGEL 2014-2015 schoolreglement en vademecum

LEEFREGEL 2014-2015 schoolreglement en vademecum LEEFREGEL 2014-2015 schoolreglement en vademecum Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76 8000 Brugge tel. 050 47 17 17 - fax 050 47 17 10 www.sintjozefhumaniora.be sjh@sintjozefhumaniora.be S.O. Karel

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Ploegstraat 38 8380 Zeebrugge Tel. 050/55 96 10 Fax. 050/55 96 30 e-mail:zeebrugge@olvtd.be website : www.olvtd.be Schoolreglement O.L.V. Ter Duinen 1 schooljaar 2015-2016 Het

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 VRIJ TECHNISCH INSTITUUT GROTE HULSTSTRAAT 28 8700 TIELT TEL. 051 40 05 68 FAX 051 40 76 36 WWW.VTI-TIELT.BE E-MAIL: VTI.TIELT@MOLENLAND.BE PEDAGOGISCH PROJECT - SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOL

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

VTI Waregem schoolreglement 15-16 VTI WAREGEM. Schoolreglement 01/09/2015

VTI Waregem schoolreglement 15-16 VTI WAREGEM. Schoolreglement 01/09/2015 VTI WAREGEM Schoolreglement 01/09/2015 Versie 01/09/2015 1 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS DE BRUG. Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 SCHOOLGIDS

EDUGO CAMPUS DE BRUG. Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 SCHOOLGIDS EDUGO CAMPUS DE BRUG Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 www.edugo.be info.brug@edugo.be SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 INHOUDSTAFEL DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT 7 1 Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Don Bosco Halle SCHOOLREGLEMENT 1 september 2014 schooljaar 2014-2015 tel 02-356 29 49. fax 02-363 09 81 e-mail info@donboscohalle.be www.donboscohalle.be Maatschappelijke

Nadere informatie

Schoolreglement 2015 2016

Schoolreglement 2015 2016 Schoolreglement 2015 2016 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is Opvoeden is Liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede, antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden; bewonderen, geestdriftig zijn, veel zien en nog meer zwijgen, zien groeien, zien ontluiken,

Nadere informatie

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar.

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar. Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas http://www.olvp.be info@olvp.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 2 Welkom op de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Beste ouders Wij

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Technisch Instituut Edegemsesteenweg 129 2550 Kontich Tel: 03/457 01 38. E-mail: info@vtikontich.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Technisch Instituut Edegemsesteenweg 129 2550 Kontich Tel: 03/457 01 38. E-mail: info@vtikontich. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Technisch Instituut Edegemsesteenweg 129 2550 Kontich Tel: 03/457 01 38 E-mail: info@vtikontich.be 1 WELKOM IN HET VTI VAN KONTICH: DE SCHOOL OP JOUW MAAT! Beste ouder(s

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2015. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2015. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2015 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Roeselare Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut Zuidstraat 27, 8800 Roeselare Tel. 051 26 47 26 Fax 051 26 47 27 Webadres: www.vabi.be e-mail: vabi@sint-michiel.be Inhoudstabel

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 1. Pedagogisch project: zo zien we onze opdracht en ons engagement

Nadere informatie

Centrum Leren & Werken

Centrum Leren & Werken Centrum Leren & Werken Beste leerling Wij zijn blij je dit schooljaar tot de grote leerlingengroep van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi te mogen rekenen. We hopen

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

WOORD VOORAF. 1 september 2015. Beste ouders, beste leerling(e)

WOORD VOORAF. 1 september 2015. Beste ouders, beste leerling(e) WOORD VOORAF 1 september 2015 Beste ouders, beste leerling(e) Voor onderwijs en opvoeding hebt u gekozen voor onze school. Dat vertrouwen verheugt ons en in een goede samenwerking zullen we trachten samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 15-16

SCHOOLREGLEMENT 15-16 1 SCHOOLREGLEMENT 15-16 Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers 2de graad verzorging-voeding 3de graad verzorging 3de graad gezondheids- en welzijnswetenschappen 3de graad farmaceutisch technisch assistent

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Geldig voor het schooljaar 2015-2016. Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS

SCHOOLREGLEMENT. Geldig voor het schooljaar 2015-2016. Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS SCHOOLREGLEMENT Geldig voor het schooljaar 2015-2016 Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS Oude Molenstraat 13 2390 Westmalle Tel: 03/312 02 56 Fax: 03/311 74 29 E-mail : secretariaat@mariagaarde.be

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

VZW Katholiek Onderwijs De Pelgrim - maatschappelijke zetel - Tervuursesteenweg 2-2800 Mechelen

VZW Katholiek Onderwijs De Pelgrim - maatschappelijke zetel - Tervuursesteenweg 2-2800 Mechelen VZW Katholiek Onderwijs De Pelgrim - maatschappelijke zetel - Tervuursesteenweg 2-2800 Mechelen SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2012-2013 COLOMAplus Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen Tel.: 015 42 27 03 Fax:

Nadere informatie

opvoedingsproject en schoolreglement

opvoedingsproject en schoolreglement 1 opvoedingsproject en schoolreglement schooljaar 2015-2016 T +32 3 669 62 63 F 03 669 52 26 secretariaat@stella-matutina.be http://www.stella-matutina.be 2 3 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

Nadere informatie

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste hoofdstuk vind je ons pedagogisch project en bijzondere afspraken tussen de school en je ouders. In het tweede vind je o.m. het studiereglement

Nadere informatie

Centrum Leren & Werken

Centrum Leren & Werken Centrum Leren & Werken Beste leerling Wij zijn blij je dit schooljaar tot de grote leerlingengroep van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi te mogen rekenen. We hopen

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU!

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU! WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU! Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter op onze school een beroep doet. Wij, directie, leraars en alle personeelsleden

Nadere informatie

Schoolreglement. Katholiek Scholencentrum JOMA. KOR Merksem vzw Maantjessteenweg 130-2170 Merksem

Schoolreglement. Katholiek Scholencentrum JOMA. KOR Merksem vzw Maantjessteenweg 130-2170 Merksem Schoolreglement Katholiek Scholencentrum JOMA KOR Merksem vzw Maantjessteenweg 130-2170 Merksem tel: 03 645 59 60 e-mail:info@ksjoma.be fax: 03 645 65 45 www.ksjoma.be ksjoma schoolreglement editie 2014-2015

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel VZW KOR- EKM Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT SINT-LUKAS KUNSTHUMANIORA BRUSSEL EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 Pedagogisch project Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel 2 Engagementsverklaring 2.1 Oudercontacten

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Beste ouders Langs deze weg danken wij u nogmaals van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Terecht stelt u hoge verwachtingen

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014-2015 Welkom op onze school, een school voor jou Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor onze school gekozen hebt. We zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

Inleiding: Welkom in het VTI... 5. 1. Pedagogisch project... 6. 2. Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK)... 7

Inleiding: Welkom in het VTI... 5. 1. Pedagogisch project... 6. 2. Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK)... 7 Inhoudstafel Inleiding: Welkom in het VTI... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1. Pedagogisch project... 6 2. Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK)... 7 3. Engagementsverklaring

Nadere informatie

DEEL I pedagogisch project en engagementsverklaring 3

DEEL I pedagogisch project en engagementsverklaring 3 Inhoudstafel INLEIDING DEEL I pedagogisch project en engagementsverklaring 3 1 Pedagogisch project 3 1.1 in het voetspoor van Don Bosco 3 1.2 het salesiaans opvoedingsproject 3 1.3 een huis met zicht op

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2012 2013

SCHOOLJAAR 2012 2013 Katholiek Secundair Onderwijs Oostende vzw. Campus Sint-Lutgardis Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.slo.be e-mailadres: info@slo. SCHOOLJAAR 2012 2013

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016 Sint-Aloysiuscollege

Schoolreglement 2015-2016 Sint-Aloysiuscollege Schoolreglement 2015-2016 Sint-Aloysiuscollege Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 2 Engagementsverklaring Deel II Reglement 1 Inschrijving 2 Onze school 3 Studiereglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 VRIJ TECHNISCH INSTITUUT - CAMPUS GROENPLEIN

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 VRIJ TECHNISCH INSTITUUT - CAMPUS GROENPLEIN SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 VRIJ TECHNISCH INSTITUUT - CAMPUS GROENPLEIN vzw VISO St.-Angela I n s t e l l i n g s k e n m e r k : 0 3 9 1 1 5 GROENPLEIN 6 3500 HASSELT TEL.: 011 29 43 20 FAX: 011 23 17

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Pedagogisch project

SCHOOLREGLEMENT. Pedagogisch project SCHOOLREGLEMENT en Pedagogisch project Don Bosco Technisch Instituut Helchteren 1. Eerste graad 2. Bovenbouw 2014 2015 1 Don Boscostraat 6 3530 HELCHTEREN Tel. 011/52 14 19 Fax 011/60 13 25 E-mail: info@donboscohelchteren.be

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Maria. ssumpta. lyceum

Maria. ssumpta. lyceum Maria ssumpta lyceum Uittreksel uit het schoolreglement I Schooljaar 2015-2016 Inleiding Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Op vraag kan het schoolreglement bij de start van het schooljaar ook op papier verkregen worden tegen de prijs van 2 euro.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Op vraag kan het schoolreglement bij de start van het schooljaar ook op papier verkregen worden tegen de prijs van 2 euro. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Op vraag kan het schoolreglement bij de start van het schooljaar ook op papier verkregen worden tegen de prijs van 2 euro. Aandacht voor traditie Oog voor vernieuwing Welkom op

Nadere informatie

Welkom op onze school

Welkom op onze school Welkom op onze school Izegem, 1 september 2014 Beste leerling(e) Je hebt in afspraak met je ouders voor onze school gekozen. We danken je voor het vertrouwen en willen ons best doen dit niet te beschamen.

Nadere informatie

Beste leerling Beste ouder

Beste leerling Beste ouder Beste leerling Beste ouder Wij heten jullie van harte welkom in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut en beschouwen het als een blijk van vertrouwen dat jullie onze school gekozen hebben. Wij zullen dan ook alles

Nadere informatie

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD.... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 2.1. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 7 2.2.

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen de school en de ouders...

Nadere informatie

schoolreglement TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN SCHOOL voor WETENSCHAP, TECHNOLOGIE en MEDIA voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

schoolreglement TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN SCHOOL voor WETENSCHAP, TECHNOLOGIE en MEDIA voor het voltijds gewoon secundair onderwijs TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN SCHOOL voor WETENSCHAP, TECHNOLOGIE en MEDIA schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs tweede en derde graad SCHOOLJAAR 2015 2016 1 1 ste GRAAD - 1 ste LEERJAAR

Nadere informatie

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 1 Schoolreglement Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 2 3 Beste Ouders Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie, leraars

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie