Sint-Lambertuslaan Bilzen T F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be"

Transcriptie

1 Schoolreglement

2

3 Sint-Lambertuslaan Bilzen T F

4 INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement 2 I Pedagogisch project en engagementsverklaring 4 1 Ons pedagogisch project 4 2 Engagementsverklaring tussen de ouders en de school 5 II Reglement 8 1 Inschrijving 8 2 Onze school Studieaanbod Lesspreiding Beleid inzake extra-murosactiviteiten Schoolkosten 10 3 Studiereglement Afwezigheid Persoonlijke documenten Studie- en studiekeuzebegeleiding De deliberatie op het einde van het schooljaar 20 4 Orde- en tuchtreglement Leefregels Orde- en tuchtmaatregelen 30 III Informatie 36 1 Wie is wie 36 2 Participatie 39 3 Jaarkalender 41 4 Inschrijven 42 5 Administratief dossier van de leerling 42 6 Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt 43 7 Verzekeringen 44 8 Vrijwilligers 45 9 Schoolkosten 46

5 Welkom Het Sint-Lambertuscollege heet jullie allen hartelijk welkom. We hopen dat we zowel de leerlingen die hun eerste stappen in onze school zetten als de leerlingen die onze school reeds een beetje kennen, snel een warm thuisgevoel kunnen geven. Graag willen we ook de ouders van onze leerlingen danken. Het feit dat jullie samen met uw kind voor onze school hebben gekozen verheugt ons en geeft aan dat jullie vertrouwen hebben in de manier waarop we met onderwijs en opvoeding omgaan. Als ouders zijn jullie als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Maar wij zullen ons uiterste best doen om het in ons gestelde vertrouwen te rechtvaardigen en uw kind de mogelijkheden te geven om zich maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken hebben we mekaar nodig. De leerlingen vormen samen met hun ouders en het schoolpersoneel een team dat pas in zijn opdracht kan slagen als alle betrokkenen hun best doen. Want met zoveel mensen samen leven en werken is niet zo vanzelfsprekend en vraagt om een aantal duidelijke afspraken. Afspraken die ervoor kunnen zorgen dat onze schoolgemeenschap een omgeving wordt waarin iedereen zich goed kan voelen en de noodzakelijke ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Precies daarom hebben we deze bundel samengesteld. In het schoolreglement dat nu voor je ligt staan immers naast heel wat praktische gegevens en algemene informatie over onze school, ook een aantal duidelijke afspraken in verband met het leren en leven op het Sint-Lambertuscollege. Die afspraken werden goed overdacht en op alle niveaus uitvoerig besproken. Daarom ook dat we durven stellen dat ze nodig zijn om een maximaal rendement uit het komende schooljaar te halen. We zijn ervan overtuigd dat, indien we leven en werken naar deze afspraken, onze school een heel aangename leef- en werkomgeving zal blijven. Daarom vragen we jullie dan ook om ze te respecteren en samen met ons een sterk team te vormen dat zorg draagt voor onderwijs en opvoeding van alle leerlingen van het Sint-Lambertuscollege. Als we daartoe bereid zijn, dan verheugen wij ons alvast op een zeer aangenaam en vruchtbaar schooljaar. Marie-Thérèse Nivelle Directeur Nico Sillen Directeur 1

6 Inleiding op het schoolreglement Het Sint-Lambertuscollege is een eerstegraadsschool (voor leerlingen van het eerste en het tweede jaar van het secundair onderwijs) en maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen- Hoeselt. Die scholengemeenschap bestaat uit vier scholen. Het Heilig-Grafinstituut (HGI) Het Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs (IKSO) Het Sint-Lambertuscollege (SLC) Het Technisch Instituut Sint-Jozef (TISJ) Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, in het tweede deel vind je o.m. het studie-, orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder het schoolbestuur genoemd) en de schoolraad. In deze schoolraad zijn de verschillende partijen van de school vertegenwoordigd: de inrichtende macht, de ouders, de leerlingen, het personeel, de lokale gemeenschap en de directie. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 2

7 3

8 I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 Ons pedagogisch project Ons pedagogisch project drukt uit welke accenten we willen leggen in onze schoolwerking. Het wordt gedragen door 7 pijlers: 1 Een CHRISTELIJKE school waar de leerlingen in het dagelijkse leven kennis maken met de evangelische waarden. PAG, vieringen, bezinningen, vastenwerking, solidariteitsacties, 2 Een LERENDE school die alle jongeren een aangepaste intellectuele vorming garandeert. leren leren, studiekeuzedossier, remediëring, studie, 3 Een VORMENDE school waar de volledige ontplooiing van elke jongere jongere wordt nagestreefd. Niet enkele de ontwikkeling van het verstand, maar een brede algemene vorming op sociaal, relationeel en cultureel vlak is onze ambitie. onthaal eerstes, Sint-Lambertusdagen, zeeklassen, leefsleutels, toneel, excursies, 4 Een ZORGENDE school die een vangnet biedt voor alle jongeren met problemen. klassenleraar, leerlingenbegeleiding, nascholingen, 5 Een GEZONDE school die haar leerlingen aanzet tot een bewust gezonde levensstijl en ongezonde leefgewoonten leert vermijden. fruitdag, sportdag, naschools sport, 6 Een COMMUNICATIEVE school die op verschillende manieren contact houdt met alle betrokkenen: leerlingen, ouders, opvoeders, leerkrachten en directie. infoavonden, oudercontacten, schoolkrant, openschooldag, 7 Een CREATIEVE school waar jongeren en personeelsleden alle kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. koor, orkest, schoolkrant, project PO, 4

9 2 Engagementsverklaring tussen ouders en de school In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij met je ouders maken bij de inschrijving. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je bij ons bent ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap vzw KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt, waartoe onze school behoort; met de schoolraad van onze school; Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 2.1 Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact Het oudercontact neemt een belangrijke plaats in in de communicatie tussen de school en de ouders over het functioneren van de leerling binnen de school. Het is belangrijk dat een oudercontact plaatsvindt in een sfeer van wederzijdse dialoog met inbreng zowel van de ouders als van de school. De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten op school. Tijdens een oudercontact krijgt u de kans om met de klassenleraar of met de verschillende vakleerkrachten de leer- en studiehouding van uw kind te bespreken. Tijdens deze gesprekken staat de leraar ook open voor het uitwisselen van informatie over de sociale, emotionele of psychische toestand van uw kind. Een uitnodiging, met mogelijkheid tot inschrijven voor het oudercontact, wordt meegegeven met het rapport van uw kind of wordt u bezorgd bij het meedelen van het examenrooster. U kan dan desgewenst op de opgegeven datum inschrijven naar keuze voor een individueel gesprek. Na een klassenraad kan het zijn dat de school u expliciet uitnodigt om aanwezig te zijn op het oudercontact, voor een individuele bespreking van de leer- en studiehouding van uw kind. De school rekent erop om u bij zulke expliciete uitnodiging zeker te ontmoeten. Indien u niet aanwezig kan zijn of liever niet op het aanbod ingaat, wordt gevraagd om de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De data van de oudercontacten vindt u terug in de jaarkalender van onze school. Naast de geplande overlegmomenten is er steeds de mogelijkheid tot een individueel gesprek, als een directe opvolging van een leerling nodig is. Zowel ouder als school kan het initiatief hiervoor nemen. 2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. 5

10 Al deze activiteiten worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 3.2. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig te zijn Door jongeren worden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs. Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van v individuele leerlingbegeleiding Sommige leerlingen zullen op bepaalde vlakken misschien extra zorg nodig hebben. In de school is er een cel leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiders, CLB en directie overleggen regelmatig en bespreken dan de leerlingen die op studievlak of op socio-emotioneel vlak extra ondersteuning nodig hebben. Zij communiceren hierover, indien nodig, met de betrokken leerkrachten. Dit team zal zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. De school rekent hierbij op de positieve medewerking van de ouders. 2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Ook thuis moeten kinderen aangemoedigd worden om Nederlands te leren. 6

11

12 II REGLEMENT 1 Inschrijving Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in het punt Inschrijvingsbeleid (deel III, punt 4). 2 Onze school 2.1 Studieaanbod 1 ste ste graad 1 ste ste jaar A Handel Latijn Moderne Wetenschappen Sociale en technische vorming 2 de de jaar A Handel Latijn Moderne Wetenschappen Sociale en technische vorming 1 ste ste jaar B 2 BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar) Haarzorg/Verzorging-Voeding Kantoor en verkoop/verzorging-voeding 2.2 Lesspreiding Uren Activiteit School open Les Voormiddagpauze (woensdag van ) Les (woensdag van ) Lunchpauze Middagpauze Les Avondstudie (volgens inschrijving, onder toezicht van een opvoeder) Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III van het schoolreglement. 30 minuten voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er in toezicht tot u. Voor het middageten zijn er slechts 2 mogelijkheden: ofwel blijf je op school, ofwel ga je thuis of bij familie eten. 8

13 Voor de avondstudie kan je je inschrijven. Via de inschrijving verplicht de leerling zich ertoe om tijdens de studie de afspraken na te leven. Die afspraken ontvangt de leerling na inschrijving voor de studie. Mocht blijken dat dit niet lukt, is het de opvoeders toegestaan om in onderling overleg een leerling te weigeren. Tijdens de toetsenperiodes kun je ook op school studeren. De regeling in verband met deze studie wordt tijdig aan de ouders meegedeeld. Deze studie is onder toezicht van een leerkracht of opvoeder. Afwijkingen van het algemeen regime zijn mogelijk. Deze afwijkingen worden steeds besproken in de schoolraad en schriftelijk aan de betrokken leerlingen en hun ouders meegedeeld. Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover in deel III van dit schoolreglement. Je begrijpt dat wie te laat komt de les stoort. Vertrek dus op tijd en zorg dat je ten minste 5 minuten voor tijd op school aanwezig bent. Kom je door omstandigheden te laat, dan meld je je eerst op het secretariaat. Daar zal men het uur van aankomst en eventueel de reden in je agenda noteren. Bij het binnenkomen in de klas bied je je verontschuldigingen aan de leerkracht aan en laat je de nota zien. Wie meerdere keren te laat komt, riskeert een sanctie. Als je leerkracht meer dan 10 minuten te laat is, verwittigt de klasverantwoordelijke het secretariaat. 2.3 Beleid inzake extra-murosactiviteiten Voor zover bekend bij het begin van het schooljaar worden de extra-murosactiviteiten opgenomen in de kalender (zie deel III). De schoolomgeving wordt soms verlaten om aan uitbreiding, verdieping of concretisering van de leerstof te doen, of om te werken rond de vakoverschrijdende eindtermen. Zo worden voor de leerlingen van het eerste jaar enkele meerdaagse activiteiten gepland: driedaagse kennismakingsdagen (A-klassen) en de vierdaagse zeeklassen (B-klassen). Verder worden er een aantal activiteiten voorzien die een halve of een ganse dag duren en die gebonden zijn aan één of enkele vakken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan culturele ontwikkeling (theaterbezoek, film, ) en jaarlijks is er ook een sportdag voorzien. De kostprijs is afhankelijk van het aanbod, maar er wordt naar gestreefd om de te leveren financiële inspanning zo klein mogelijk te houden. 9

14 2.4 Schoolkosten Sinds vele jaren bestaat er in de school een boekenfonds waar de leerlingen het grootste deel van hun handboeken kunnen huren. Boeken die meer dan één jaar gebruikt worden, worden door de leerlingen aangekocht. Dit geldt natuurlijk ook voor de werk- en leerwerkboeken die door de leerlingen ingevuld worden. In deel III van dit schoolreglement vind je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën, Zaken die de school als enige aanbiedt, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten staan in de lijst vaste prijzen vermeld, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld 0,05 euro per stuk (0,07 recto verso). Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. Bij de inschrijving of in het begin van het schooljaar ontvang je een overzicht van de financiële bijdragen voor jouw keuzepakket/basisoptie/beroepenveld. Wanneer je de handboeken komt afhalen (eind augustus) wordt er een voorschot van 100 euro gevraagd. Alle kosten van activiteiten, boeken en schoolmateriaal worden samengebracht op de schoolrekening. Die proberen we zo laag mogelijk te houden. Driemaal per jaar krijgen de leerlingen een rekening mee naar huis (eind oktober, half januari en half mei). Bij de start van het schooljaar worden alle kosten op de rekening gebracht. Vanaf begin november tot eind juni moeten alle individuele aankopen contant worden betaald. Dit gebeurt op het secretariaat. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. De betalingen dienen te gebeuren vóór de datum vermeld op de schoolrekening. Voor iedere onbetaalde rekening zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest vanaf de rekeningdatum worden aangerekend (tegen een percentage zoals door de wet vastgelegd). 10

15 Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van 12% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 euro. Aangezien niet-betaalde schoolrekeningen een bedreiging vormen voor de goede werking van de school, zal het schoolbestuur de betaling van de schoolrekening desnoods via gerechtelijke weg afdwingen. Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot een gerechtelijke actie, zijn de gerechtskosten ten laste van de schuldenaar. Indien je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. 3 Studiereglement 3.1 Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend hebben. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten tot en met Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt Algemene regel bij b afwezigheden de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school zo snel mogelijk verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee Je bent ziek Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. Je gebruikt een briefje uit de agenda voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Een medisch attest is nodig: - voor een langere ziekteperiode, dat wil zeggen van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; - wanneer je in hetzelfde schooljaar reeds vier keer een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; - als je tijdens de proefwerken, sportdagen of excursies wegens ziekte afwezig bent. 11

16 Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft dixit de patiënt ; - het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,... Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Dat wordt dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd door een verklaring van de ouders Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen. De leerkracht lichamelijke opvoeding kan dan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar Spreiding van het lesprogramma Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren Tijdelijk onderwijs aan huis Als je wegens ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op gratis tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. 12

17 Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH. Onze school heeft het afstandscriterium verruimd. Ook als je op minder dan 30 km van de school verblijft, heb je recht op TOAH. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je naar aanleiding van het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden Je bent (top)sporter Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen: Je moet voor een rechtbank verschijnen. Je kan de school door overmacht niet bereiken. Je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming. Je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Je werd preventief geschorst. Je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten. Je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel. Je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. 13

18 De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); ben je orthodox: kerstfeest (2 dagen) voor de jaren waarin het orthodox kerstfeest niet samenvalt met het katholiek kerstfeest, paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), alle drie voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholiek paasfeest Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school Voor andere dan de bovenvermelde afwezigheden (persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten, ) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school. 14

19 3.2 Persoonlijke documenten Schoolagenda Bij het begin of het einde van elk lesuur vul je je schoolagenda ordelijk in. De leerkracht geeft je de nodige aanwijzingen. In je agenda noteer je de resultaten van grote en kleine overhoringen. Je noteert ook welke brieven en mededelingen aan je ouders worden meegegeven. Je laat je agenda elke week door één van je ouders ondertekenen. Je klassenleraar zal je agenda geregeld controleren op volledigheid, zorg en correctheid. Ook na een afwezigheid moet je je agenda invullen; gebruik hiervoor de agenda van een medeleerling. Hou je agenda proper! De agenda is een officieel document: buiten je naam en klas schrijf of plak je niets op de kaft. Op het einde van het schooljaar lever je je agenda in Notitieschriften Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult. Behalve in geval van afwezigheid worden fotokopieën van notities van medeleerlingen niet aanvaard Persoonlijk werk Je taken en je oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Indien het persoonlijk werk niet wordt gemaakt of ingeleverd conform de afspraken, dan kan de vakleerkracht deze leerling een werkstudie opleggen. De werkstudie valt samen met de avondstudie. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid worden, indien de vakleraar dit nodig acht, gemiste taken bijgewerkt. De leerling zal dan de mogelijkheid krijgen om de gemiste taken bij te maken tijdens een werkstudie Overhoringenmapje Voor alle vakken leggen de leerlingen een overhoringenmapje aan. In zo n mapje worden alle overhoringen van een vak gestopt. Vooraan komt een overzichtspagina met de belangrijkste gegevens van elke overhoring: datum, onderwerp en score. Aan de ouders wordt gevraagd om deze mapjes regelmatig te controleren en op de overzichtspagina s de resultaten af te tekenen. Deze mapjes lever je op het einde van het schooljaar in Inleveren voor inspectie Op het einde van het schooljaar moeten voor elke keuzepakket/basisoptie/beroepenveld 3 leerlingen hun taken, notities en persoonlijke werken inleveren. Deze 3 leerlingen worden door de klassenleraar aangeduid. De leerlingen zelf zijn verantwoordelijk voor de volledigheid ervan. Bovendien geven alle leerlingen hun agenda en hun overhoringenmapje af voor inspectie. 15

20 3.3. Studie- en studiekeuzebegeleiding Je klassenleraar volgt je resultaten, je leer- en studiehouding en je vooruitgang nauwlettend op. In samenspraak met de klassenraad formuleert deze een advies. Voor de leerlingen van het 1 ste jaar gebeurt dit in de loop van de 3 de trimester. Voor de leerlingen van het 2 de jaar van de 1 ste graad begint de studiekeuzebegeleiding reeds in december. Na de proefwerken gaat de klassenleraar telkens aan de slag met het studiekeuzedossier. Dit keuzeproces houdt een grondig reflecteren in over je belangstelling, leerprestaties en studiehouding. In januari en in juni zijn er oudercontacten om dit te bespreken met je klassenleraar en/of vakleerkrachten. In de loop van de 2 de trimester vindt er ook een Kompasbeurs plaats waarop jullie kunnen kennismaken met de verschillende studiedomeinen en -richtingen in de 2 de graad binnen onze scholengemeenschap. Het CLB brengt bovendien een klasbezoek met informatie over de structuur van de 2 de en de 3 de graad en de studierichtingen buiten onze scholengemeenschap De klassenleraar De taak van klassenleraar wordt door één of twee van je leerkrachten vervuld. Bij die leerkracht(en) kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook het eerste aanspreekpunt om in te spelen op mogelijke problemen in de klas De begeleidende klassenraad De klassenraad heeft 3 functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt. Als leerling heb je recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie of toelichting over de studievorderingen van elke leerling van zijn klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan door de klassenleraar of door een vakleraar een begeleidingsplan worden afgesproken. In het verslag van deze vergadering wordt het resultaat van de bespreking, evenals het advies aan je ouders opgenomen. Het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad zo goed mogelijk voor te bereiden. Indien nodig is iemand van het CLB aanwezig op de klassenraad om de leerling in kwestie zo goed mogelijk te kunnen opvolgen en begeleiden. 16