Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet."

Transcriptie

1 Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel Fax webadres Schooljaar Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS X - MIDDENSCHOOL TESSENDERLO 1 SEPTEMBER 2015 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directeur en de leraren zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap zet in de Pius X - Middenschool te Tessenderlo! Vanaf nu ben je leerling van onze school. Ook jij, goede oude bekende Van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen. Samen met alle personeelsleden wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. Veel succes! De directeur Lea Leyten

2 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder het schoolbestuur genoemd) en de schoolraad. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Deel I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. Pedagogisch project Pius X Middenschool wil een brede instroomschool zijn. Wij bieden een tweejarige opleiding aan waarin gewerkt wordt aan oriëntering. Leerlingen moeten zich bewust worden van hun kunnen en vaardigheden. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden en infrastructuur doen wij ons best om zoveel mogelijk basisschoolverlaters op te vangen. Deze jongeren willen we helpen bij de ontwikkeling van de eigen mogelijkheden met respect voor verscheidenheid. Daarom kiezen wij uitdrukkelijk voor de integratie van alle leerlingen en zijn alle studierichtingen toegankelijk voor jongens en meisjes. Wij willen de krachtlijnen uit ons pedagogisch project realiseren vanuit een gelovig, christelijk perspectief. Een christelijk opvoedingsproject realiseren begint bij het eenvoudig aandachtig zijn voor mekaar. Leerlingen en personeel moeten zich goed voelen op school. Met de hulp van de werkgroep pastoraal geven we aan dit christelijk opvoedingsproject een extra dimensie door bezinning, gebedsvieringen, advent. Een christelijke levensopvatting houdt in dat we aandacht moeten hebben voor onze medemens, andere culturen en de werkelijkheid rondom ons; levenswaarden als liefde, eerlijkheid, zelfdiscipline en solidariteit zijn hierbij van groot belang. Wij willen een degelijke basisvorming geven aan onze leerlingen zodat ze ooit als een volwaardig lid kunnen deelnemen aan de opbouw van een menswaardige samenleving. Om deze doelstellingen te bereiken staan buiten de lessen ook andere opvoedingsen vormingselementen ter beschikking. Zo organiseert de school activiteiten die kaderen in de leerstof zoals: studiereizen, film, theater, bezoek aan tentoonstellingen en musea. Aan het sociaal en christelijk engagement wordt aandacht besteed in allerlei projecten, Leefsleutels, sportdagen, Damiaanactie, Broederlijk Delen,

3 In onderwijs en opvoeding is de samenwerking met de ouders van groot belang. Daarom worden er op onze school verschillende oudercontactmomenten georganiseerd en kunnen ouders met vragen steeds op school terecht. Om de krachtlijnen van ons pedagogisch project te realiseren is ten slotte ook de ondersteuning van CLB, inspectie en pedagogische begeleiding onmisbaar. Wij willen daarom gebruik maken van hun kwaliteitsvolle dienstverlening. 2. Engagementsverklaring ouders school Beste ouders In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: - binnen de scholengemeenschap Diest-Tessenderlo - in overleg met de schoolraad van onze school. In de geest van het opvoedingsproject gedragen door de Schoolbesturen van de scholengemeenschap engageren wij ons om uw zoon/dochter optimale kansen te bieden doorheen zijn/haar hele schoolloopbaan. Wij kunnen dit niet alleen. Bij de inschrijving in onze school vragen wij ook graag uw medewerking. Door ons gezamenlijk engagement trachten we samen hetzelfde doel te bereiken: uw zoon/dochter met alle mogelijke kansen door zijn/haar school- en studieloopbaan te begeleiden. 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met de oudercontacten In de loop van het schooljaar voorzien wij een aantal individuele contactmogelijkheden. De data worden u schriftelijk meegedeeld en staan ook vermeld in de jaarkalender. In het belang van uw kind stellen wij uw aanwezigheid op de oudercontacten bijzonder op prijs. Hebt u ingeschreven en mocht u op het laatste moment toch nog verhinderd zijn, dan vragen wij u om de school te verwittigen. Eventueel kan nadien een nieuwe afspraak worden gemaakt. 2.2 Wederzijdse afspraken omtrent regelmatige leerling en het spijbelbeleid Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten wij dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten, ook bezinningsdagen en buitenschoolse activiteiten, zelfs als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten wij dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

4 Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig is Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs. Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 2.3 Wederzijdse afspraken over de vormen van individuele leerlingenbegeleiding Onze school werkt als team aan de individuele begeleiding van uw kind. Directie, leerkrachten, ondersteunend personeel en CLB vinden elkaar op verschillende vormen van teamoverleg. In overleg met de ouders willen wij steeds op zoek gaan naar de meest aangewezen vorm van begeleiding voor uw kind, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak. Wij rekenen op uw steun indien mocht blijken dat bijkomende maatregelen nodig zijn voor uw kind. Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de school. 2.4 Welkom in een Nederlandstalige school Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

5 Deel II - HET REGLEMENT 1. De inschrijvingen en toelatingen Voor meer informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen kan je terecht in de school en op de schoolwebsite. Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je bent pas ingeschreven nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school. Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als - je zelf onze school verlaat; of - je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of - een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; of - jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar; of - je ondanks begeleiding blijft spijbelen zie punt 3.1.8) De herbevestiging van inschrijving van onze eigen leerlingen gebeurt via het indienen van het inschrijvingsformulier. Om een goede en tijdige schoolorganisatie te verzekeren, vragen wij dit formulier in te leveren vóór de sluiting van de school in juli. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum, die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan je normaal niet meer veranderen. Je kan ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. In het kader van het inschrijvingsdecreet bepaalt de school zelf het aantal leerlingen per leerjaar, per niveau, om een vlotte schoolorganisatie te garanderen. Het decreet voorziet een voorrangsregeling. Hierdoor kan de school werken met bepaalde voorrangsperiodes. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de school of de website raadplegen.

6 2. ONZE SCHOOL 2.1 Dagindeling vakantie en verlofregeling Beginuur voormiddag 8.15 u. Voormiddagspeeltijd van 9.55 u. tot u. Einde voormiddag u. Begin namiddag u. Namiddagspeeltijd van u. tot u. Einde namiddag u 30 minuten voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein. Na de schooluren is het secretariaat bemand tot 16 uur. Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III van het schoolreglement. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling. 2.2 Aanwezigheid Beleid inzake extra-murosactiviteiten Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. Ook bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Als je om een ernstige reden niet aan één van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde. Indien niet vooraf besproken én goedgekeurd zal je afwezigheid op deze momenten slechts aanvaard worden mits het inleveren van een medisch attest. Anders betaal je je aandeel in de kosten van de organisatie van deze activiteiten, dit om de andere leerlingen niet extra te belasten. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Dit betekent dat je voor het belsignaal gaat op de speelplaats bent. Kom je toch eens te laat op school, dan meld je je onmiddellijk aan op het secretariaat van de school. Het kan gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. 2.3 Schoolkosten In deel III van dit schoolreglement vind je een lijst met financiële bijdragen die van je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukte toetsenblaadjes, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen.

7 Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze bijdrageregeling werd voorgelegd aan de schoolraad. Drie keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rekening mee naar huis: - begin schooljaar: voorschot van 140 euro; - begin tweede trimester: afrekening leerwerkboeken, gebruikte materialen en activiteiten van het eerste trimester; - in de loop van het derde trimester: afrekening. We verwachten dat deze rekeningen tijdig en volledig worden betaald. De uiterste datum van betaling staat vermeld op de schoolrekening zelf. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. Als we vaststellen dat je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet. In het uiterste geval doen wij beroep op een incassobureau. De kosten hieraan verbonden, worden bij de rekening gevoegd. Wij beseffen dat het voor alle ouders niet even gemakkelijk is wanneer zij meerdere kinderen hebben die studeren. Wij proberen dan ook doelbewust de schoolonkosten zo laag mogelijk te houden, maar zonder kosten kan een school niet werken. Ouders met financiële problemen kunnen zich steeds in verbinding stellen met de directie van de school, zodat voor hen een aangepaste regeling kan getroffen worden. U kunt hier rekenen op discretie! 3. STUDIEREGLEMENT 3.1 Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend hebben. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten tot en met Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt

8 3.1.1 Je bent ziek Hoe wettig je aanwezigheid wegens ziekte? Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Een medisch attest is nodig: - zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn; - wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; - als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: - uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft dixit de patiënt ); - de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; - de begin- of einddatum zijn vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op de eerste dag dat je terug op school bent. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen. Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

9 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet: - je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na aan periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg; - je verblijft op 10 km of minder van de school; - je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging Je bent (top)sporter Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen Je hebt een topkunstenstatuut Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline Je bent zwanger Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie punt ) Je bent afwezig om één van de volgende redenen: - je moet voor een rechtbank verschijnen; - de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; - je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; - je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; - je werd preventief geschorst; - je werd tijdelijk of definitief uitgesloten;

10 - je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; - om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: - Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offer feest (1 dag) - Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); Orthodoxe Kerk: enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest: Paasmaandag, Hemelvaartdag (1 dag) en Pinksteren (1 dag) Je hebt de toestemming van de school nodig om afwezig te zijn Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders) Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.

11 3.2 Persoonlijke documenten Schoolagenda Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda ordelijk in: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. We raden je aan regelmatig je agenda door één van je ouders te laten ondertekenen Lesnotities Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Zorg ervoor dat je deze notities steeds nauwgezet en volledig bijhoudt. Als dit niet het geval is, kan je tijdelijk uit de les verwijderd worden om deze in orde te brengen Persoonlijk werk Je taken en oefeningen maak je zorgvuldig op blaadjes met hoofd van onze school. Op de afgesproken dag geef je ze af. Bij afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Enkel bij een langere gemotiveerde afwezigheid kan de directeur hiervoor een afwijking toestaan Rapport(en) In de loop van het schooljaar krijg je regelmatig een rapport met vermelding van de resultaten van de gespreide evaluatie en de proefwerken. 3.3 Taalbeleid van onze school Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. Wanneer eventuele bijkomende remediëring (o.a. inhaallessen of extra taallessen buiten de lesuren worden georganiseerd, neem je daaraan verplicht deel. Niet-deelname zal gesanctioneerd worden. 3.4 Begeleiding bij je studies De klassenleraar Een van je leraren vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas De begeleidende klassenraad Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding.

12 Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie of toelichting over de studie van elke leerling van zijn klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan door de klassenleraar of door een vakleraar een begeleidingsplan worden afgesproken. Soms kan men het nodig vinden inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een CLB of een andere instantie noodzakelijk. Indien nodig worden je ouders via de schoolagenda of per brief op de hoogte gebracht. In het verslag van deze vergadering wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden Een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij specifieke onderwijsbehoeften: - Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen of om aangepaste doelstellingen. Wij werken hiervoor samen met het CLB. Bij ziekte, ongeval of handicap: - Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meer vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. - In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

13 3.4.4 De evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders. - de gespreide evaluatie of evaluatie van het dagelijks werk Ze omvat de beoordeling van je werk en van je resultaten tijdens het schooljaar. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal ondervragen. Ook je inzet in de les, medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. kan geëvalueerd worden. - proefwerken De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de te beheersen materies voor de proefwerken en andere proefwerkopdrachten. - rapport Het is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk, je proefwerkresultaten en eventuele aanmerkingen. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden en je gedrag op school te volgen, te evalueren, eventueel bij te sturen. De klassenleraar overhandigt je dit rapport tijdens de periode die vermeld staat in de jaarkalender. Elk rapport laat je door je vader of moeder ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klassenleraar die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan. - informatievergaderingen meedelen van de resultaten Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders om hen kennis te laten maken met de school, directie en leraars. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz.... In de jaarkalender in deel III worden de data vermeld. U wordt hiervan nogmaals vooraf verwittigd via een brief. Maar om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak. - Fraude Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten

14 Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als de fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. - Meedelen van de resultaten Zoals hoger en in de jaarkalender vermeld, houden we je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. Hiervoor zullen kosten aangerekend worden. Wij kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 3.5 De deliberatie: op het einde van het schooljaar Hoe werkt een delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat tenminste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad: kinderen (eerste graad), kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van broers en zussen (derde graad), neven en nichten (vierde graad). Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist: - of je al dan niet geslaagd bent; - welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt. Hij steunt zich bij zijn beslissing: - op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald; - op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;

15 - op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. Onze leerlingen worden het hele schooljaar begeleid. Het dagelijks werk telt mee voor 40% van de punten. Daarom zijn herexamens in onze school overbodig. De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.4.3) Mogelijke beslissingen Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: - krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; - met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing - als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. Na het tweede leerjaar van de eerste graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij namelijk een getuigschrift Advies De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. Dat advies kan o.a. bestaan uit: - suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten). - concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak; - een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken. De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.

16 Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend maar het geeft je wel een ernstige aanduiding en wordt dan ook het best opgevolgd Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad. De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C- attest hebt gekregen. Al je ouders niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 1. Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning (in deel III, punt 4). We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk aanvragen, bv. via Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag * na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: - de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; - de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de beslissing bestaan. 2. Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: De heer Louis Genoe Voorzitter VZW KaSORT Stationsstraat Tessenderlo Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie: - ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);

17 - ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing. Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending al voor de ontvangst. Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst). - het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten. 3. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 Wie is wie ]. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daar bij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 4. Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

18 4. Leefregels, afspraken, orde en tucht 4.1 Praktische afspraken en leefregels op school In dit onderdeel volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van het schoolleven. Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat. Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels. Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken Houding in de school Bij de leswisseling blijft iedereen die niet naar een ander lokaal moet, in de klas en op haar/zijn plaats. Dit is ook niet het ogenblik om naar de toiletten te lopen. Daarvoor is er tijd genoeg tijdens de speeltijden. Als het echt niet anders kan, vraag je toestemming tijdens de les. - Wees een beetje vooruitziend als je weet dat je na de speeltijd naar een ander lokaal moet. Een lesuur is pas afgelopen als de leerkracht daartoe het teken geeft. Het belsignaal is maar een verwittigingsteken. - Bij de aanvang van het eerste lesuur s morgens wordt er gebeden of naar een bezinningstekst geluisterd. Voor de orde en netheid in je klaslokaal maak je een beurtrol op samen met je klastitularis. Als je aan de beurt bent, zorg dan dat je klas netjes is. Beleefdheidshalve sta je natuurlijk recht als bv. de directeur of een inspecteur binnenkomt. Buiten de lesuren blijft er niemand zonder toestemming in de klaslokalen, eetzaal of gangen. Coëducatie betekent dat jongens en meisjes samen klas vormen. Koppeltjes willen wij op de speelplaats, in de klassen, bij schooluitstappen enz. niet zien. Tijdens of tussen de lessen mag je niet kauwen of eten. De drankautomaat mag enkel gebruikt worden tijdens de speeltijden en niet tijdens de leswisselingen. - Je moet andermans eigendom en dat van de school respecteren. - Voor gsm en ander elektronisch speelgoed dat meegebracht wordt, draagt de school geen enkele verantwoordelijkheid. Deze toestellen mogen op school niet gebruikt worden, maar bewaard in de kluisjes of eventueel in bewaring gegeven op het secretariaat. Beeld- en geluidopnamen maken van medeleerlingen en personeelsleden en bedrieglijke informatie verspreiden via internet is ten strengste verboden (schending van de wet op de privacy) en zal zwaar bestraft worden. - De directeur en het personeel moet je beleefd aanspreken, in het Algemeen Nederlands natuurlijk.

19 Grote zakken chips worden niet meer toegelaten. De ervaring leert dat er zorgeloos wordt mee omgesprongen en dat de speelplaats en de gangen in de kortst mogelijke tijd tot een vuilnisbelt herschapen worden. Wil je toch trakteren bij verjaardagen, kies dan voor kleiner en milieuvriendelijker snoepgoed. Afval doe je in de vuilnisbakken. Je mag de school of de speelplaats niet verlaten zonder toestemming Voorkomen en kleding Niets is zo grillig als de mode en jonge mensen mogen de mode volgen, voor zover deze mode aangepast aan het schoolse leven. Deze vrijheid betekent echter geen absolute vrijheid. Als school stellen wij wel degelijk normen wat kledij betreft. Wij verwachten normale kledij (geen te korte rokjes, geen afzakkende broeken, geen blote topjes, geen slippers..). Wie daarvan afwijkt, zal hierover persoonlijk aangesproken worden en zal zich moeten aanpassen. Wij rekenen hierbij op het gezond verstand van zowel leerlingen als ouders. Er bestaat wel een verplichting om tijdens de turnlessen het turntruitje van de school te dragen. Het turnuniform bestaat verder uit een korte (boven de knie) zwarte broek en kleurvaste loopschoenen. Broekje en loopschoenen mogen vrij aangekocht worden Middagpauze - In het begin van het schooljaar maak je een keuze: in de school blijven eten of naar huis gaan. Deze keuze is geldig voor het hele schooljaar. Een wijziging voor een bepaalde dag is enkel mogelijk als je ouders vooraf telefonisch contact opnemen met de school en een briefje inleveren op het secretariaat. De directeur of zijn afgevaardigde kunnen echter hun akkoord weigeren indien zij misbruik vermoeden. - De leerlingen die blijven eten komen rechtstreeks naar de eetzaal. In de eetzaal krijg je een vaste plaats toegewezen. Samen met de anderen aan je tafel zorg je voor het opruimen volgens een beurtrol. Na het middageten blijf je op de speelplaats of neem je deel aan middagactiviteiten (sport, spelletjes, ICT). Je boterhammen breng je mee in een brooddoos; zo help je mee om de afvalberg te verkleinen Fietsen Kinderen die met de fiets naar school komen, kunnen beschikken over een overdekte fietsenstalling. In het begin van het schooljaar krijgen zij een nummer toegewezen. Het ter beschikking stellen van een fietsenstalling is een dienst van de school. Het betekent echter niet dat de school enige verantwoordelijkheid opneemt voor schade of diefstal die hier gebeurt. Een rechtstreeks toezicht is immers voor de school niet mogelijk omdat wij niet beschikken over de nodige mankracht om hier een voortdurende bewaking te organiseren. Er zijn camera s, die elke beweging registreren, geïnstalleerd. Wij raden u dan ook zeker aan een fietsslot aan te brengen en te gebruiken; een dubbel van de sleutel mag altijd afgegeven worden op school, zodat de leerling bij verlies van de sleutel toch nog kan vertrekken.

20 Voor de lessen LO hebben de leerlingen soms een fiets nodig om zich te verplaatsen naar sporthallen buiten de school. Leerlingen die normaal niet met de fiets naar school komen, hebben de volgende mogelijkheden: ofwel lenen ze de fiets van een medeleerling in afspraak met deze leerling en de leerkracht LO; ofwel gebruiken ze één van de fietsen die de school ter beschikking stelt; ofwel kunnen ze een oude fiets het hele schooljaar in de fietsenstalling laten staan. De school is dan wel niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen Verloren voorwerpen Elk jaar geraken leerlingen van alles en nog wat kwijt op school. Elk jaar blijft de school met een heel aantal niet opgehaalde voorwerpen op school zitten: turngerief, brooddozen, kledingstukken, uurwerken, siervoorwerpen,... Een kleine vraag op het secretariaat zal dikwijls volstaan om je verloren voorwerp terug te krijgen Fuiven en cafébezoek Voor klasfuiven e.d. draagt de school geen enkele verantwoordelijkheid en neemt ze geen enkel initiatief. Elke ouder moet hier zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Cafébezoek tijdens en onmiddellijk voor of na de school uren (ook tijdens de middagpauze) is verboden Seksueel grensoverschrijdend gedrag We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de leerlingenbegeleiders. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen 4.2 Privacy Welke informatie houden we over je bij? Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. Voor deze kopieën zullen kosten worden aangerekend. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders Wat als je van school verandert? Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We

21 geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten Publicatie van beeldopnamen Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren. We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen Camera s De school gebruikt bewakingscamera s om de fietsenstalling, schoolingangen e.a. te beveiligen. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedere gefilmde mag een gemotiveerde aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de beelden Doorzoeken van lockers De school behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement de inhoud van de lockers in het bijzijn van de gebruiker te controleren. 4.3 Gezondheid Preventiebeleid rond drugs Je eigen gezondheid en die van je medeleerlingen is heel kostbaar. Daarom wil onze school bewust meehelpen je te behoeden voor overmatig drinken, voor roken, voor het misbruiken van geneesmiddelen en het nemen van illegale drugs. Deze genotsmiddelen vormen een ernstig gevaar voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Zij zijn op onze school, tijdens studiereizen en andere uitstappen dan ook verboden. Als je in moeilijkheden bent of dreigt te geraken zal de school op de eerste plaats hulp bieden waar nodig. Dit neemt niet weg dat we volgens het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen.

22 Dit laatste zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt aan de voorgestelde hulpverlening of wanneer je medeleerlingen bij het gebruik van drugs en/of andere genotsmiddelen betrekt. In onze school is het van groot belang dat er een goede relatie is tussen de leerlingen onderling en ook tussen leerlingen, leraren en andere personeelsleden van de school. Daar zullen we zeker allemaal actief aan willen meewerken. Een basis van vertrouwen opent vele deuren Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school - Eerste hulp De school kan je de eerste zorgen geven als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt over enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. De school zal je ouders of andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Indien nodig zal de school hulp van gespecialiseerde diensten inroepen of jou zelf naar het ziekenhuis laten voeren. - Geneesmiddelen De school beschikt over een zeer beperkte voorraad eenvoudige medicijnen. Wanneer de omstandigheden dat vereisen, zal de school je één van die geneesmiddelen op jouw uitdrukkelijk verzoek en in zeer beperkte mate ter beschikking stellen. Wij vragen hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming aan je ouders. Elk gebruik van een geneesmiddel zal genoteerd worden in een register. Al we vaststellen dat je op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt op een wijze die buitensporig lijkt, zullen we daarover met je ouders in contact treden. - Medische handelingen De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven behandelde situaties vallen. In geval van nood zal d school steeds een arts contacteren Rookverbod Voor al onze leerlingen geldt er een algemeen rookverbod op het volledige schoolterrein. Voor ouders, personeelsleden en andere gebruikers van de schoolaccommodatie is er een algemeen rookverbod in alle gesloten ruimten op school. Bovendien geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 uur s morgens en uur s avonds op het volledige schoolterrein. Tijdens extra-murosactiviteiten is het verboden te roken tussen 6.30 uur s morgens en uur s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement. Bij de onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten getreden wordt. 4.4 Orde- en tuchtmaatregelen We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van orde- en tuchtmaatregelen.

23 Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: - een gesprek met de klassenleraar of de cel leerlingenbegeleiding - een begeleidingsovereenkomst. Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contract en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. - een time-out; Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan Ordemaatregelen Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging Welke ordemaatregelen zijn er? - een verwittiging; - strafwerk; - de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde; - een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag; - strafstudie: een maatregel die via de schoolagenda wordt gemeld aan je ouders; - Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk Tuchtmaatregelen Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of

24 psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: - als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt; - als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; - als je het pedagogisch project van de school in gevaar brengt Welke tuchtmaatregelen zijn er? - je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 dagen (zie punt 4); - je kan definitief uitgesloten worden uit de school Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier Hoe verloopt een tuchtprocedure? Een tuchtprocedure verloopt als volgt: De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 3.7) Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan je beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt: Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: De Heer Louis Genoe Voorzitter VZW KaSORT Stationsstraat Tessenderlo

25 Let op: de aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting is werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst). - het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 Wie is wie ]. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

26 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: - We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. - Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven. - Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. - Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. - Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven. - Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven. - Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren Wat is een preventieve schorsing? Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren: - bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; - wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden Wat is een herstelgericht groepsoverleg? Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.

27 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders. Deel III INFORMATIE Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. 1. Wie is wie in onze school? Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraren verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is. 1.1 Inrichtende Macht Raad van Bestuur De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Benaming: V.z.w. Katholiek Secundair Onderwijs regio Tessenderlo Voorzitter: De heer Louis Genoe, Biesdelle 79, 3980 Tessenderlo tel Secretaris: De heer Leon Schoofs, Olmensesteenweg 157, 3945 Ham tel Penningmeester: De heer Georges Neuts, Russelenberg 4, 3980 Tessenderlo tel Andere leden: De heer Gilbert Heselmans, Geelsebaan 163, 3980 Tessenderlo tel Eerwaarde Pater André Schotsmans, Westerlosesteenweg 37 K 69, 2220 Heist-op-den-Berg Tel

28 Mevrouw Hilde Vanderfeesten Berkenlaan 30, 2491 Balen tel Eerwaarde Pater Jérôme Van Landeghem, Kerkendam 10 bus 1, 9120 Melsele-Beveren Administratieve zetel: Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo 1.2 Directie De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Directeur: Mevrouw Lea Leyten 1.3 Onderwijzend personeel, opvoedend hulppersoneel en administratief personeel De groep van leraren vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar, coördinator, GOK-leerkracht, mentor, animator voor cultuur, pastoraal, sport,... Opvoeders en/of administratief medewerkers hebben onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht èn het begeleiden van leerlingen en staan de directeur bij in het administratief beheer van de school. - Amanatidis Assimenia - opvoeder - Belmans Mia - plastische opvoeding - Bertels Ingrid - huishoudkunde, techniek, sociale activiteit - Carmans Hanne - lichamelijke opvoeding - Claes Margo - muzikale opvoeding - Coenen Tiny - godsdienst, Nederlands - Cuypers Cathérine coördinator, leerlingbegeleider, Nederlands - De Swert Marina - administratief medewerker - De Wit Carine - wiskunde, ICT, sociale activiteit - Dusart Michel - lichamelijke opvoeding - Engelen Danja - opvoeder - Ghoos Gert - preventie-adviseur, techniek - Gielen Annemie coördinator, leerlingbegeleider, Frans - Gijbels Liesbeth - economie, geschiedenis, Nederlands - Hermans Paulien - godsdienst - Heselmans Monique - aardrijkskunde, wetenschappen - Huygen Ine - geschiedenis, Nederlands - Jacobs Elien - wiskunde, wetenschappen - Lenaerts Annemie - plastische opvoeding - Leyten Lea - directeur - Maes Bart - muzikale opvoeding - Meesen Chris - maatschappelijke vorming, wetenschappen - Peeters Nicole - opvoeder, mentor - Peys Inne - techniek, huishoudkunde - Segers Jelle - ICT-coördinator, wiskunde, ICT - Sterkendries Romy - natuurwetenschappen - Styven Kirsten - Frans, sociale activiteit - Thys Bart - Nederlands, Engels

29 - Van Aeken Jan - Nederlands, geschiedenis, Engels - Van den Broek Dirk - website, wiskunde, ICT - Van Hove Marc - techniek, wetenschappen - Vermeulen Kim - geschiedenis, godsdienst - Vleugels Lise - Frans - Voordeckers Joke - Latijn 1.4 Beroepscommissie Bij de beroepscommissie kunnen je ouders terecht: - wanneer ze beroep willen aantekenen tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 4.2). De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen. - wanneer ze beroep willen aantekenen tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald (zie deel II, punt 3.6.4). In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen Beroepscommissie bij beroep tegen definitieve uitsluiting Voorzitter: De heer Rene Gielen, Kerstmisstraat 19, 3583 Koersel tel Interne leden: - De heer Georges Neuts, Russelenberg 4, 3980 Tessenderlo - tel Mevrouw Hilde Vanderfeesten, Berkenlaan 30, 2491 Balen tel Externe leden: - De heer Hans Ghoos, Oranjestraat 24, 2430 Laakdal - tel De heer Fons Spruyt, Kerkstraat 16, 2450 Meerhout - tel Beroepscommissie bij beroep tegen eindbeslissingen inzake leerlingenevaluatie Voorzitter: De heer Rene Gielen, Kerstmisstraat 19, 3583 Koersel tel Interne leden: - De klassenleraar van/of leraar die minimaal 4 uren les geeft aan de betrokken leerling - De voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur of zijn afgevaardigde) - Mevrouw Hilde Vanderfeesten, Berkenlaan 30, 2491 Balen tel Externe leden: - De heer Hans Ghoos, Oranjestraat 24, 2430 Laakdal - tel De heer Fons Spruyt, Kerkstraat 16, 2450 Meerhout - tel

30 1.5 CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Het CLB noteert de relevante gegevens in jouw multidisciplinair CLB-dossier. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je bekwaam geacht wordt, dat wil zeggen als je voldoende in staat bent om zelfstandig keuzes te maken, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt men dat je bekwaam bent. Als je onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen. Bij verontrusting over de leefsituatie of over kindermishandeling zijn school en CLB verplicht om hulpinitiatief te nemen. Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Diest-Tessenderlo. Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLBdossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen. Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden het Vrij CLB Diest-Tessenderlo. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moeten jij (als je bekwaam geacht wordt) of je ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.

31 Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het Vrij CLB Diest-Tessenderlo. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerplichtproblemen; collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders." Het CLB dat onze school begeleidt: Het CLB-team in onze school bestaat uit: Elien Van Den Berghe, voor het psychopedagogische, Sofie Hamakers, voor het maatschappelijke, Martine Vanbuylen, voor het sociaal verpleegkundige, Lut Schuermans, arts. De directeur van het CLB is Raf Biesmans. Hoe kan je de CLB-medewerkers bereiken? Leerlingen en ouders kunnen contact opnemen met het CLB, ofwel via de school ofwel rechtstreeks op het CLB. Het is handig vooraf een afspraak te maken. VCLB Diest-Tessenderlo heeft in Tessenderlo een vestiging in de nabijheid van de scholen. Deze vestiging is op schooldagen geopend op afspraak en op enkele donderdagavonden (zie website). Bij afwezigheid kan men zich wenden tot de hoofdzetel Diest. De hoofdzetel te Diest is geopend op werkdagen van 8.30 uur tot uur en van uur tot uur, op schooldagen op donderdag tot uur.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2016-2017 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach:

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Schooljaar 2018-2019 Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Tessenderlo, 3 september 2018 Welkom in onze school! Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE 1 Welkom in onze school: een school voor jou... 3 Inleiding... 4 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4... 4 2.2. Wederzijdse

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Secretariaat : Directeur :

Secretariaat : Directeur : SOORTEN AFWEZIGHEDEN AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN a) Verklaring door de ouders Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

Centrumreglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK : Evaluatiereglement

Centrumreglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK : Evaluatiereglement Centrumreglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2017-2018: Evaluatiereglement 1 Wanneer wordt er een evaluatie georganiseerd?... 2 2 Hoe wordt de evaluatie georganiseerd?... 2 3 Kan iedere cursist deelnemen

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schooljaar 2017-2018 Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1 Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1. Orde en tuchtmaatregelen http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691 1.1 Ordemaatregel Wanneer een leerling de goede werking

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2017-2018 Onze-Lieve-Vrouwinstituut Kloosterweg 1 1640 Sint-Genesius-Rode 02/380 10 15 Beste leerling Beste ouder Wij heten jullie van harte welkom in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 2 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. Voorwoord Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directie, de leraren en alle andere personeelsleden zullen alles in het werk

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2018-2019 Beste ouders Voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind doet u op onze school een beroep. De directie en de leerkrachten zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen

Nadere informatie

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar Schoolreglement Mater Dei Schooljaar 2015-2016 Welkom op onze school! Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2014-2015 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 VZW KSO Waregem-Anzegem-Avelgem SINT-VINCENTIUSINSTITUUT Kerkstraat 86 8570 Anzegem Tel.: 056/69 45 30 E-mail: info@vincentiusanzegem.be www.vincentiusanzegem.be WELKOM Beste

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR a SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2017-2018 Vzw De Ranken Sint-Romboutscollege Veemarkt 56-2800 Mechelen post@srco.be 015 20 24 10 http://www.srco.be Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL Sint-Ludgardisschool Antwerpen schoolreglement secundair 2015-2016 Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 1 Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Beste ouders Langs deze weg danken wij u nogmaals van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Terecht stelt u hoge verwachtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK Kloosterbaan 5 2370 ARENDONK Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2012-2013 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP 1 Pedagogisch project... 7 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 8 2.1

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT SINT-LUKAS KUNSTHUMANIORA BRUSSEL EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 Pedagogisch project Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel 2 Engagementsverklaring 2.1 Oudercontacten

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Rozenberg 2 2400 MOL tel.: 014 31 33 43 fax: 014 31 99 52 e-mail: info@rozenbergmol.be website: www.rozenbergmol.be

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL

Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL 1 Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL 2018-2019 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : info@sjcwoluwe.be Website : http://www.sjcwoluwe.be www.facebook.com/sjcwoluwe Inhoudsopgave Deel I PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR

Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR 2018-2019 Campus Keerbergen www.smiks.be Campus Schriek Tremelobaan 4 Leuvensebaan 4 3140 Keerbergen 2223 Schriek Tel. 015 51 10 35 Volg ons op Tel. 015 23 46 54 Fax. 015

Nadere informatie

Maria. ssumpta. lyceum

Maria. ssumpta. lyceum Maria ssumpta lyceum Uittreksel uit het schoolreglement I Schooljaar 2015-2016 Inleiding Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon: Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent telefoon: 09 235 04 20 dagschool@htisa.be www.htisa.be schoolreglement 2012-2013 Inhoudsopgave schoolreglement Het schoolreglement... 4 Deel

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie