Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:"

Transcriptie

1 Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon: schoolreglement

2 Inhoudsopgave schoolreglement Het schoolreglement... 4 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Pedagogisch project Engagementsverklaring tussen ouders en school Wederzijdse afspraken over het oudercontact Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid... 6 Deel II Het reglement De inschrijving Eerste inschrijving Voorrang Herbevestigen van de inschrijving Inschrijving geweigerd? Vrije leerling Onze school Studieaanbod Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling Beleid inzake buitenschoolse activiteiten Schoolkosten Studiereglement Afwezigheid Vrijstellingen Spreiding van het lesprogramma Persoonlijke documenten Begeleiding bij je studies De deliberatie op het einde van het schooljaar Orde- en tuchtreglement Concrete afspraken en regels op school Orde- en tuchtmaatregelen Deel III Informatie Wie is wie? Het schoolbestuur De scholengemeenschap HTISA schoolreglement

3 1.3. De directieraad Het personeel De interne beroepscommissie De leerlingenraad Het lokaal overlegcomité (LOC) Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) De schoolraad Het CLB Jaarkalender Inschrijvingsbeleid Inschrijvingen Weigering tot inschrijving Administratief dossier van de leerling Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt? Het gaat over jou Discretie en beroepsgeheim De cel leerlingenbegeleiding Je leraren Samenwerking met de politie Waarvoor ben je verzekerd? Vrijwilligers HTISA schoolreglement

4 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je o.m. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder het schoolbestuur genoemd), het lokaal onderhandelingscomité (LOC) en de schoolraad. Als je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Als de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en het tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aan de informatie in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je kunt vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je telkens er in dit schoolreglement naar je ouders wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden. Samen met alle personeelsleden wensen we alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. Veel succes! Wouter Boute directeur Gent - 1 september 2012 HTISA Schoolreglement

5 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring 1. Pedagogisch project Ons pedagogisch project bouwt verder op de Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs. De integrale tekst van de Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs is beschikbaar op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs ( > het VSKO > opdrachtsverklaring) Deze christelijke inspiratie is de kern van ons handelen. Wij willen een school zijn die het christelijk geloof zichtbaar en voelbaar wil maken doorheen onze manier van handelen. Voor sommigen is gelovig zijn een vaag iets. Anderen belijden een andere dan de katholieke godsdienst. Daar hebben wij als katholieke school geen problemen mee. Toch vermelden we graag een aantal aandachtspunten: onze school wil een degelijke opleiding geven en wil een belangrijke rol spelen in de totale vorming van je persoon; wij hechten heel veel belang aan een goede samenwerking met de ouders. De opvoeding is een gedeelde verantwoordelijkheid; niet alleen kennis verwerven is belangrijk, wij willen je ook waarden bijbrengen; verdraagzaamheid en dienstbaarheid staan voorop. We werken met respect en waardering samen en luisteren naar elkaar; als katholieke school willen we ons geloof ook tonen, bijvoorbeeld door kruisbeelden in de lokalen op te hangen. Wij verwachten dat iedereen daar respect voor heeft. Je koos tenslotte voor een katholieke school. Dit lukt zeker met wederzijds begrip en respect voor mekaars overtuiging; de locatie van onze school in het centrum van de stad heeft tot gevolg dat wij bijzondere aandacht hebben voor kansarme leerlingen en allochtone leerlingen. Wij hebben aandacht voor elkaars levensachtergrond en gaan ervoor om iedereen maximale ontplooiingskansen te geven; wij onderschrijven duidelijk de principes van intercultureel onderwijs: leerlingen bewust maken van hun eigen culturele waarden en normen; leerlingen respectvol in contact brengen met houdingen en waarden van andere culturen. Als katholieke school maken wij duidelijk dat wij de inspiratie voor dit handelen halen uit het evangelie. 2. Engagementsverklaring tussen ouders en school Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: binnen de scholengemeenschap Edith Stein, waartoe onze school behoort; met de schoolraad van onze school; HTISA Schoolreglement

6 over het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking Wederzijdse afspraken over het oudercontact De school verwacht dat alle ouders aanwezig zijn op de georganiseerde oudercontacten. De ouders zijn steeds aanwezig indien zij persoonlijk worden uitgenodigd. Gelieve de school te verwittigen als u niet aanwezig kunt zijn op deze oudercontacten Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 1. Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meer dan één dag in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig te is. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement. Om recht te hebben op een schooltoelage, moet uw kind regelmatig aanwezig zijn. 2. Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school het spijbelgedrag van een leerling als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. In het kader van ons protocol met de politie werd afgesproken dat de school hardnekkige spijbelproblemen en andere ongeregeldheden aan de politie meldt. Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, b.v. omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. HTISA Schoolreglement

7 3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding Leerlingen merken het meteen als ze binnenkomen op het HTISA. Er heerst hier een open sfeer. Leerlingen en leerkrachten gaan op een heel vertrouwelijke manier met elkaar om. De klasleraar kent elke leerling persoonlijk. Hij is de belangrijkste contactpersoon tussen de verschillende niveaus van de school (leerkrachten, ouders, directie, opvoeders, CLB). Hij zorgt ervoor dat het leerlingendossier in orde is. We hebben een bijzonder systeem met een leerlingenvolgkaart om bepaalde leerlingen goed op te volgen. Studieresultaten en attitudes (gedrag) worden besproken op de klassenraad. Er kan ook een klassenraad georganiseerd worden om een bijzonder gedragsprobleem bij leerlingen te bespreken en te verhelpen. In de cel leerlingenbegeleiding werkt de directie samen met de CLB-medewerker, de opvoeders en de GOK-coördinator. Leerlingen van het eerste jaar worden individueel getest op hun lees- en rekenniveau. Gegevens van vorige scholen worden discreet besproken met de leerkrachten. Voor leerlingen met leer- of leefmoeilijkheden zoekt onze CLB-medewerker individueel een oplossing. De opvoeders zijn volledig vrijgesteld voor de begeleiding van de leerlingen. Ze controleren wie er aanwezig is en ze begeleiden ook de gesprekken tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en directie. Voor leerlingen zorgen is één van onze belangrijkste taken. Daarom organiseren wij heel veel activiteiten die door het GOK-team (Gelijke Onderwijskansen) gestuurd en gespreid worden over de verschillende leerjaren. Enkele voorbeelden: onthaaldagen voor klassen met veel nieuwe leerlingen, leren leren, taalondersteuning, leefsleutels, gezonde voeding, verkeersopvoeding, kansarmoede in eigen stad en in de derde wereld, drugpreventie, multicultureel samenleven, vredesdagen,... Onze school ligt vlakbij het stadscentrum. De leerlingen hoeven dus geen verre verplaatsingen te maken voor een bezoek aan een museum, een bioscoop of een tentoonstelling. De verantwoordelijken voor het Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK) bespreken samen met de directie en de opvoeders het begeleidingsplan van de school. Elk schooljaar worden er belangrijke prioriteiten gesteld, die in overleg met gemotiveerde mensen worden uitgewerkt: hoe evalueren wij, hoe werken we aan spijbelpreventie, hoe willen we leerlingen positief stimuleren, hoe zorgen we ervoor dat zowel leraars als leerlingen zich goed voelen op school,...? Er zijn middagactiviteiten voor de leerlingen van de eerste graad. Dat kan sport zijn of gezelschapspelen maar ook middagstudie of bijles. In de eerste en tweede graad worden er ook actieve werkvormen gebruikt, waardoor de leerlingen leren samenwerken of zelfstandiger leren werken. Op die manier werken we ook aan het zelfvertrouwen van de leerlingen. Ze leren elkaar helpen. Ze leren beter hun leerstof beheersen. De school zal in overleg met de ouders en de leerling steeds zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding en ze rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders (ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover, enz.). HTISA Schoolreglement

8 4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school waar het Nederlands de voertaal is. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind vaak Nederlands hoort, spreekt en leest groeien zijn/haar kansen op slagen immers aanzienlijk. HTISA Schoolreglement

9 Deel II Het reglement 1. De inschrijving 1.1. Eerste inschrijving Vooraleer je ingeschreven wordt, neem jij, en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kunt pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dat betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school Voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school Herbevestigen van de inschrijving Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar aan elke leerling om zich voor 11 juli opnieuw in te schrijven. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel III Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren als de vooropgestelde maximumcapaciteit wegens materiële omstandigheden wordt overschreden. Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. Onze school kan je inschrijving weigeren als je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je niet regelmatig ingeschreven worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving HTISA Schoolreglement

10 heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. 2. Onze school 2.1. Studieaanbod Eerste graad 1A 1B 2 A mechanica - elektriciteit Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) elektriciteit - metaal Tweede graad Beroepssecundair onderwijs (BSO) elektrische installaties BSO basismechanica Technisch secundair onderwijs (TSO) elektrotechnieken Derde graad BSO auto BSO carrosserie BSO elektrische installaties BSO centrale verwarming en sanitaire installaties TSO autotechnieken TSO koel- en warmtechnieken Specialisatiejaar BSO verwarmingsinstallaties BSO auto-elektriciteit Deeltijds onderwijs Naast TSO en BSO in dagonderwijs kunnen leerlingen in onze school ook deeltijds onderwijs volgen. Die leerlingen volgen twee dagen les in onze school en werken de andere dagen. In het deeltijds onderwijs biedt onze school verschillende opties aan. Voor meer informatie: raadpleeg de website Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling De school start om 8.20 uur. De lessen starten om 8.25 uur. De lessen eindigen in principe op: ma di woe do vrij 1ste graad uur uur uur uur uur 2 de graad BSO uur uur uur uur uur alle andere jaren uur uur uur uur uur HTISA Schoolreglement

11 Onderbreking van uur tot uur. van uur tot uur. Middagpauze van uur tot uur. Afwijkingen op deze uren staan aangegeven op de lessenrooster. Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover in de schoolkalender. s Middags blijven de leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar op school eten. Leerlingen van het vierde jaar mogen thuis gaan eten mits toestemming van de ouders. Uitzonderlijk wordt toegestaan dat een leerling van het vierde jaar tijdens de middagpauze bij familie gaat eten. Alleen de leerlingen van de derde graad en het zevende jaar mogen, na toestemming van de ouders, tijdens de middagpauze in het stadscentrum vertoeven. Het veroorzaken van overlast voor de buurt kan leiden tot het intrekken van de middagtoelating en bijkomende sancties. De middagtoelating van leerlingen die drie keer te laat komen op school zal gedurende twee weken ingetrokken worden Beleid inzake buitenschoolse activiteiten Deelname aan buitenschoolse activiteiten is verplicht. De prijs van sommige activiteiten kent het schoolbestuur niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de activiteit vorig jaar kostte. Het schoolbestuur en haar personeelsleden zoeken steeds naar de voordeligste manier om haar pedagogisch project te realiseren en de kosten zo laag mogelijk te houden Schoolkosten a. Een toelichting bij de bijdrageregeling Als bijlage bij dit schoolreglement vind je een boekenlijst per klas met de aanduiding van de prijs per boek. Van de kosten voor de uitstappen ontving je bij je inschrijving een overzicht per leerjaar van de kosten die vorig schooljaar werden aangerekend. In de school zijn er zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, b.v. het betalen van je schoolboeken, van kopieën, Zaken die de school als enige aanbiedt, b.v. voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moet jij of je ouders de bijdrage betalen. HTISA Schoolreglement

12 Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waaraan je niet verplicht moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moet jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een kopie kost b.v. 0,05 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad. b. De betaling De school bezorgt je ouders in principe twee keer per schooljaar een schoolrekening. Je ouders betalen de rekening tijdig (30 dagen na verzending (poststempel) en volledig. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden aan de betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken voor het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. c. Bij betalingsmoeilijkheden Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directeur. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Ouders die dat wensen kunnen de betaling van de rekening over 4 of 12 betalingen spreiden. Wij verzekeren je ouders uiteraard een discrete behandeling van jullie vraag. d. Bij wanbetaling Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit ogenblik kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. HTISA Schoolreglement

13 3. Studiereglement 3.1. Afwezigheid Zoals je in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist. 1. Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen als je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 2. Je bent ziek a. Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kunt je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. een medisch attest is nodig voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; als je in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent. bij afwezigheid om medische redenen tijdens een buitenschoolse activiteit of de open schooldag. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: het attest geeft zelf de twijfel van de arts aan als deze schrijft dixit de patiënt ; het attest is geantidateerd of de begin- en/of einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bijv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,... Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen. HTISA Schoolreglement

14 Leerlingen die veelvuldig afwezig zijn wegens ziekte, worden extra opgevolgd door het CLB. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, als je de eerste dag terug op school bent. Als je meer dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meer dan eens afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders. b. Wat met de lessen lichamelijke opvoeding of de praktijklessen die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen, zodat de leraar lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wél en wat niet kan tijdens de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. Wanneer je wegens ziekte of door een (tijdelijke) lichamelijke beperking bepaalde praktijklessen niet kunt volgen dien je een medisch attest aan je leraar te bezorgen. De leraar kan je een vervangtaak geven of de klassenraad kan je een aangepast programma geven. c. Tijdelijk onderwijs aan huis Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week vier uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, voor welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen de drie maand hervalt, moet deze wachtperiode niet opnieuw worden doorlopen. Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je recht op TOAH. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag HTISA Schoolreglement

15 krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden. 3. Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 2.2). 4. Je bent (top)sporter Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie b.v. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie. 5. Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je werd preventief geschorst; je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag) ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); HTISA Schoolreglement

16 ben je orthodox (enkel voor de jaren waarin het orthodox kerst- of paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): kerstfeest (2 dagen), paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag). 6. Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (b.v. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afkerigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen. 7. Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld. 8. Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Van zodra je dossier wordt beschouwd als zorgwekkend, speelt de school jouw dossier door naar het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming en de politie. Als je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, b.v. omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. 9. Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school HTISA Schoolreglement

17 3.2. Vrijstellingen Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarvoor je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan je eventueel een vrijstelling krijgen voor één of meer vakken of vakonderdelen. Je ouders kunnen in dat geval de vraag stellen om vrijgesteld te worden. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad die vraag onderzoeken. Een vrijstelling is nooit afdwingbaar en kan enkel na een gunstige beslissing van de klassenraad. Het gaat om volgende situaties: als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, zonder dat het aantal lesuren vermindert. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (b.v. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie), op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De vrijstelling kan leiden tot een verminderd aantal lesuren, maar de klassenraad kan eventueel ook beslissen om je een vervangend programma te geven Spreiding van het lesprogramma Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden om medische redenen. Je ouders kunnen steeds de vraag naar spreiding van het lesprogramma stellen. De school zal de vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad beslist welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren Persoonlijke documenten 1. Schoolagenda Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda in. Elke leraar controleert voor zijn vak geregeld je agenda. Iedere week wordt je agenda door één van je ouders ondertekend. De klassenleraar zal dit controleren. Ook tijdens praktijklessen heb je steeds je agenda bij. 2. Notitieschriften Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Elke vakleraar zal geregeld je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult. Op het einde van het schooljaar wordt hiermee rekening gehouden bij de delibererende klassenraad. 3. Persoonlijk werk Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter bij een langere en gemotiveerde afwezigheid. HTISA Schoolreglement

18 4. Rapport(en) In de loop van het schooljaar wordt op geregelde tijdstippen een rapport uitgedeeld met de vermelding van de resultaten van de permanente evaluatie en de proefwerken. De ouders ondertekenen deze rapporten. De juiste data van de rapporten worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld Begeleiding bij je studies 1. De klassenleraar Eén van je leraars vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar kan je altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in vol vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer dichtbij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas of om te bemiddelen bij andere leerkrachten. 2. De begeleidende klassenraad Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie of toelichting over je studie. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men zo nodig naar een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsband worden afgesproken. Na gesprek met de CLB-medewerker en je ouders is het soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via de schoolagenda of per brief op de hoogte gebracht. In het verslag over deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel is je studievordering te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor te bereiden. 3. De evaluatie a. Het evaluatiesysteem We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert. de permanente evaluatie of evaluatie van het dagelijks werk. Ze omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les over leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. HTISA Schoolreglement

19 proefwerken De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De leerlingen van het BSO hebben geen proefwerken, maar wel een afsluitende totaalproef. De school bepaalt zelf het aantal proefwerken. Via de klassenleraar wordt hierover inspraak georganiseerd. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De proefwerken worden georganiseerd in de voormiddag. De leerlingen van de tweede en derde graad mogen het examenlokaal verlaten vanaf uur. Als er slechts één examen is voorzien mogen zij de school verlaten om uur. Bij afwezigheid tijdens de examenperiode wordt de school vóór uur telefonisch verwittigd en moet deze afwezigheid steeds verantwoord worden met een doktersattest. De school zal in dit geval een inhaalregeling voorstellen. Naast de permanente evaluatie en de proefwerken gaat in bepaalde leerjaren van het TSO en van het BSO, bijzondere aandacht uit naar de evaluatie van: de stages: stageverslagen, beoordeling van de stage door de mentor, ; de geïntegreerde proef: dit is een jaarproject met tussentijdse evaluatiestappen op basis waarvan wordt nagegaan of je voldoet voor de praktische of technische aspecten van je vorming. Deze proef wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de school en is van groot belang voor al dan niet slagen. De klassenraad kan je bijkomende proeven opleggen op het einde van de zomervakantie en dan pas een beslissing nemen. Je wordt hiervan via het eindrapport en per brief verwittigd. Deze bijkomende proeven zijn eerder uitzonderlijk. Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur of zijn afgevaardigde om op een andere manier dan op de voorgeschreven manier ondervraagd te worden. Dat kan voortvloeien uit een begeleidingsplan (in samenspraak met de begeleidende klassenraad) of uit een uitzonderlijke individuele situatie. De mogelijkheid moet worden vermeld; b. De beoordeling) BSO - Gespreid over het schooljaar worden 7 rapportbeurten dagelijks werk voorzien, waarbij de puntenwaarde per vak evenredig is aan het aantal voorziene lesuren. Op het einde van het schooljaar is een eindproef voorzien om te toetsen of de leerling de nodige kennis en vaardigheden bezit om het volgende leerjaar binnen dezelfde afdeling aan te vatten. Op het einde van de tweede graad zijn de resultaten van die eindproef meebepalend voor een eventuele clausulering. TSO - Gespreid over het schooljaar worden 5 rapportbeurten dagelijks werk voorzien en 2 proefwerkperiodes (kerstvakantie/zomervakantie). Ook hier is de puntenwaarde per vak evenredig aan het aantal voorziene lesuren. Stage HTISA Schoolreglement

20 In het tweede en het derde leerjaar van de derde graad (zowel TSO als BSO) wordt in een stageperiode voorzien: twee weken voor het tweede jaar en vier weken voor het derde jaar. Deze stages maken integraal deel uit van het lesprogramma en ze worden op analoge wijze geëvalueerd. De geïntegreerde proef (GIP) In het tweede en het derde leerjaar van de derde graad van het beroepsonderwijs wordt een geïntegreerde proef georganiseerd. Uit hoofde van de definitie van regelmatige leerling wordt de deelname verplichtend gesteld. Deze proef slaat op de vakken en specialiteiten van het specifiek gedeelte en kan diverse vormen aannemen, b.v. een eindwerk. De GIP is geen momentopname, doch een proces dat zich over een langere periode tijdens het schooljaar uitstrekt. Het resultaat van de GIP is een belangrijk element in de beslissing van de delibererende klassenraad. De GIP wordt beoordeeld door de leraars die de betrokken vakken onderwijzen, alsook door externe deskundigen op het terrein van de te beoordelen kwalificatie. De geïntegreerde proef is totaal inherent aan het toetsingsmechanisme rond het al dan niet voldaan hebben voor het geheel van de vorming, aangezien hij niet leidt tot een apart studiebewijs. Vermits deze proef een vakoverschrijdend karakter draagt, wordt hij getypeerd als zijnde geïntegreerd. c. Fraude Als een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken en de toetsen mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken b.v. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het ongewettigd afwezig blijven op evaluatiemomenten Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Na de vaststelling van het personeelslid van de school, zal jij steeds gehoord worden. Indien je dit wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van je verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden erin opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk of die toets het cijfer nul krijgt of dat het bewuste proefwerk of toets nietig wordt verklaard. HTISA Schoolreglement

21 De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er al een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma s terugvorderen. Dit zal gebeuren als de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd. Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure. Leerlingen die onwettig afwezig waren op evaluatiemomenten, maken de eerstvolgende lesdag van het betreffende vak alsnog hun toets, op voorwaarde dat ze aanwezig waren op het moment dat de toets aangekondigd werd indien het om een aangekondigde toets gaat. d. Mededeling van de resultaten Rapport Het is een schriftelijk verslag over je dagelijks werk en je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden in de school te volgen, te evalueren, bij te sturen, ja zelfs te belonen. De klassenleraar overhandigt je dit rapport op de data die vermeld staan in de jaarkalender. Elk rapport laat je door je vader of moeder ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klassenleraar die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan. Bij elke rapportbeurt is ook een attitude-evaluatie voorzien. Informatievergaderingen Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders om hen te laten kennis maken met de school, de directie en de leraars. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda,... Er zijn eveneens individuele contactmogelijkheden: bij de eerste rapportbeurt; na de kerstproefwerken; op het einde van het schooljaar. Om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak De deliberatie op het einde van het schooljaar 1. Hoe functioneert een delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn en hij wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. HTISA Schoolreglement

22 Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: of je al dan niet geslaagd bent; welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Hij steunt zich daarbij op: het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel); beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Eind juni kennen zij je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing (zie punt 3.2) te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie (positief, negatief of status-quo). Er wordt steeds een prospectieve basishouding aangenomen: je wordt steeds beoordeeld op je mogelijkheden naar de toekomst toe. De delibererende klassenraad vormt zich een oordeel over je globale vorming en streeft naar een groepsbeslissing in consensus. De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk evenals de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen al belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. 2. Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bijv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten; als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bijv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). HTISA Schoolreglement

23 Een oriënteringsattest is bindend. Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: een getuigschrift van de eerste graad; een getuigschrift van de tweede graad; een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO; een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad ASO/KSO/TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar)). 3. Geschreven adviezen De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dit advies kan o.a. omvatten: raadgevingen betreffende je studie- en werkmethode; concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; suggesties rond het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). 4. Betwisting van de genomen beslissing door je ouders De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan moeten je ouders de volgende procedure volgen. Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag van de uitdeling van de rapporten, kunnen zij een persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Dit gebeurt ofwel telefonisch op 09/ (tussen 9 en 17 uur), ofwel schriftelijk bij de directeur. Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde toont, aan de hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing gegrond is. Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie volgende conclusies: men heeft je ouders er inderdaad van kunnen overtuigen dat de genomen beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer; men oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn het daar niet mee eens; de betwisting blijft bestaan; HTISA Schoolreglement

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be.

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be. SCHOOLREGLEMENT SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat 5 9220 HAMME 052 47 92 84 052 47 07 55 stj @ durme.be www.stj.be 1 INHOUDSTAFEL blz. 3 Welkomwoord Het schoolreglement blz. 6 DEEL I:

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2009 Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2012-2013 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2014-2015 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Rozenberg 2 2400 MOL tel.: 014 31 33 43 fax: 014 31 99 52 e-mail: info@rozenbergmol.be website: www.rozenbergmol.be

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

KSO LEMMENSINSTITUUT. Muziek en Woordkunst-Drama SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar

KSO LEMMENSINSTITUUT. Muziek en Woordkunst-Drama SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2011-2012 KSO Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 LEUVEN info.kso@lemmens.wenk.be - 016 23 39 67 www.kso-lemmensinstituut.be Naam: Pagina 3 Inhoud Het schoolreglement... 7

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD.... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 2.1. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 7 2.2.

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : info@sjcwoluwe.be Website : http://www.sjcwoluwe.be www.facebook.com/sjcwoluwe Inhoudsopgave Deel I PEDAGOGISCH

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar Schoolreglement Mater Dei Schooljaar 2015-2016 Welkom op onze school! Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement. deel 1. deel 2

Schoolreglement. deel 1. deel 2 1 STE GRAAD 2 DE EN 3 DE GRAAD ASO 2 DE EN 3 DE GRAAD School voor Wetenschap en technologie 2 DE EN 3 DE GRAAD Dienstensector Schoolreglement deel 1 deel 2 Deel 1: Pedagogisch project Engagementsverklaring

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 1 Schoolreglement Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 2 3 Beste Ouders Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie, leraars

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 1 SEPTEMBER 2015 2 Algemeen schoolreglement Algemeen schoolreglement 3 DEEL I: REGLEMENT... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Voorrang... 8 1.2 Herinschrijving... 8 1.3 Campus... 8 1.4

Nadere informatie

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK Kloosterbaan 5 2370 ARENDONK Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2016-2017 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA SCHOOLREGLEMENT ONDER DEN TOREN 13-14 MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA 2800 MECHELEN TEL 015 646 902 2014-2015 Onder den Toren 13/14-2800 Mechelen Tel. 015 646 902 - Fax 015 646 997 e-mail:

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Sint-Elisabeth-Instituut Merksem Schoolreglement 2016-2017 2 Inhoud DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax SCHOOLREGLEMENT Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG Veldstraat 11 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel 015 71 93 70 Fax 015 71 40 71 Meerderjarige leerlingen kunnen zelfstandig optreden voor alle punten

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Instituut O.-L.-Vrouw van Vreugde BROEDERSCHOOL Mandellaan Roeselare.

Instituut O.-L.-Vrouw van Vreugde BROEDERSCHOOL Mandellaan Roeselare. Instituut O.-L.-Vrouw van Vreugde BROEDERSCHOOL Mandellaan 170 8800 Roeselare olvr@broederschool.skynet.be www.broederschool-roeselare.be schooljaar 2013-2014 INHOUD Welkom op de Broederschool Deel I Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT SINT-LUKAS KUNSTHUMANIORA BRUSSEL EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 Pedagogisch project Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel 2 Engagementsverklaring 2.1 Oudercontacten

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR a SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2017-2018 Vzw De Ranken Sint-Romboutscollege Veemarkt 56-2800 Mechelen post@srco.be 015 20 24 10 http://www.srco.be Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT September 2015 vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant RPR 0421 912 980 SANCTA MARIAINSTITUUT Heerweg 77 1502 LEMBEEK

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT S M A

SCHOOLREGLEMENT S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU. Beste ouders, voogden, verantwoordelijken,

SCHOOLREGLEMENT WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU. Beste ouders, voogden, verantwoordelijken, Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs J.B Guinardstraat 23, 9000 Gent Tel. 09 223 04 68 fax 09 269 00 88 e-mail: infogent@viso.be www.viso.be WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders,

Nadere informatie

VADEMECUM. Kies voor kleur. schooljaar 2013-2014. doelgroep: leerlingen en leerkrachten VITO-HOOGSTRATEN VZW. Schooljaar 2013-2014

VADEMECUM. Kies voor kleur. schooljaar 2013-2014. doelgroep: leerlingen en leerkrachten VITO-HOOGSTRATEN VZW. Schooljaar 2013-2014 VITO-HOOGSTRATEN VZW Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten tel. 03 340 40 30 fax 03 340 40 31 VADEMECUM schooljaar 2013-2014 Kies voor kleur Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2015-2016 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING...10 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-

Nadere informatie

Schoolreglement. Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1

Schoolreglement. Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1 Schoolreglement 2017 2018 Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

We wensen alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start.

We wensen alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. WELKOM Beste ouders Het verheugt ons dat u een beroep doet op onze school voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind. We zullen alles in het werk stellen om de kansen en het klimaat te scheppen die

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT 1e graad Lipsius Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 82 46 fax 02 687 93 07 1egraad@smo-vzw.be 2e graad Lipsius Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 72 70 fax 02 687 93 07 2egraad@smo-vzw.be

Nadere informatie

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen de school en de ouders...

Nadere informatie