MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA"

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT ONDER DEN TOREN MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA 2800 MECHELEN TEL Onder den Toren 13/ Mechelen Tel Fax

2 INHOUDSTAFEL Inleiding p3 Deel 1: ons pedagogisch project p 4 Deel 2: het reglement p7 2.1 De inschrijving p De eerste inschrijving De voorrang De herinschrijving Wanneer wordt de inschrijving geweigerd? Als vrije leerling 2.2 Het studiereglement p De schoolkosten Ons studieaanbod Lesspreiding Aanwezigheid Afwezigheid 2.3 Persoonlijke documenten p Begeleiding bij je studies p Evaluatie p Deliberatie p Het orde- en tuchtreglement p Leefregels en afspraken Orde- en tuchtmaatregelen Deel 3: informatie p Wie is wie 3.2 De schoolrekening 3.3 De studiebeurs Engagementsverklaring p 32 Vervolgstudierichtingen in Technische Scholen Mechelen p 34 Stratenplan Mechelen p 35 2

3 INLEIDING Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen: in het eerste deel vind je ons pedagogisch project, in het tweede deel vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit derde deel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement werd opgesteld in overleg met de leerkrachten, de inrichtende macht (verder het schoolbestuur genoemd) en de schoolraad. Beste leerling Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 3

4 DEEL 1 ONS PEDAGOGISCH PROJECT EEn positief geloof in jongeren in volle OnTwikkEling Jongeren en ouders die kiezen voor de Middenschool van TSM kiezen voor een kleine, overzichtelijke school met een warm en aanmoedigend klimaat. De leefregels (beleefdheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid en orde en netheid) bieden een duidelijk en veilig kader, waarbinnen jongeren stappen zetten. Ze worden geholpen door een ploeg volwassenen die vanuit een christelijke visie ervoor gekozen hebben om jongeren te begeleiden. We zijn ons ook bewust van de leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden waarmee jongeren kunnen kampen en we zullen daar ook het nodige begrip voor opbrengen.dat vertaalt zich in onze hulp bij dyslexie, dyscalculie, autisme, Op onder andere deze domeinen heeft ons team een ruime ervaring opgebouwd. Met de keuze voor twee coördinatoren van de leerlingenbegeleiding (voor zowel de A- als de B- stroom) die nauw overleggen en samenwerken met o.a. de clb-medewerkers, wenst de school een duidelijke, efficiënte en zorgzame begeleidingsstructuur neer te zetten. We streven een goede communicatie met ouders na. Met elke vraag kan men terecht op school. De ouderraad geeft ons belangrijke adviezen tijdens de ouderraden en ondersteunt ons vaak op praktisch en organisatorisch gebied. De verslagen van de ouderraad worden aan iedereen ter beschikking gesteld.. 1. In de middenschool willen we veel aandacht besteden aan het zich goed voelen. Dit heeft onder andere te maken met: Aandacht voor gezonde voeding en beweging, lichaamsverzorging en hygiëne. Een evenwicht vinden tussen werk en ontspanning. Dit betekent ook keuzes maken en de wil hebben om deze waar te maken Een realistisch maar positief zelfbeeld willen ontwikkelen. Onze leerlingen zijn nog op zoek naar waar ze goed in zijn en wat ze kunnen verbeteren. Het proeven van techniek, wetenschap en multimedia biedt hen een kader waarbinnen ze ervaren dat denken én doen samen gaan met de nodige attitudes (orde en netheid, inzet en medewerking ). We willen hen bij deze zoektocht ondersteunen om hun keuzes te maken met wilskracht en doorzettingsvermogen. Hierdoor leren ze zich ook aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden. Een veilige haven dankzij een sterk kompas: De middenschool is door haar kleinschaligheid een uitstekende sluis tussen de lagere school en de grotere middelbare school (zoals onze bovenbouw). Leerlingen kunnen hier binnen een kleine gemeenschap werken aan hun identiteit als authentiek en zorgzaam individu. Hierbij ontwikkelen ze heel wat (sociale) vaardigheden die hun zelfredzaamheid ten goede komen: - Ze houden rekening met de situatie, vaardigheden en emoties van anderen. - Ze verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten - Ze communiceren doordacht en met aandacht voor hoe de boodschap aanvaard wordt. Zowel de verbale als de non-verbale taal en contactvaardigheid zijn belangrijk. - Ze leren dankzij de leefregels waarden zoals verdraagzaamheid, hoffelijkheid en verbondenheid kennen en toepassen. 4

5 - Ze worden aangemoedigd om initiatief te nemen, zonder het gevraagd wordt of zonder dat omstandigheden ertoe dwingen. - Ze leren onderscheid te maken in wat zinvol en minder zinvol, gepast en ongepast, veilig en onveilig is. Veiligheid en preventief denken zijn voor onze school sleutelbegrippen. Wie zorgvuldig en oordeelkundig techniek wil hanteren, houdt altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften. 2. Als middenschool willen we ook een leef- en leergemeenschap zijn die leerlingen in staat stelt om samen met anderen naar oplossingen te zoeken in verband met het duurzaam gebruik van ruimte, grondstoffen, goederen en energie. We streven dit na op school en in de nabije en ruimere omgeving. Probleemoplossend en kritisch leren denken. Leren leren is veel meer dan leren studeren. Informatie doeltreffend opzoeken en verwerken, ook met gebruik van ICT is een belangrijke strategie. Een probleem oplossen door het te herformuleren, de verschillende oplossingswegen in kaart te brengen, de beste oplossing te vergelijken en te kiezen en nadien toe te passen is de essentie van het technisch denken. Kritisch denken betekent gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie te stellen aan de hand van relevante criteria en onderwerpen te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. De wil om het goed te doen, met zin voor nauwkeurigheid en zorgvuldigheid zien we als belangrijke attitudes. Leren in een uitdagende omgeving. Eén van de grote troeven van de middenschool is dat de leerling vele theoretische kennis ook praktisch kan toepassen in de doe-activiteiten van techniek, wetenschap en multimedia. Onze leerlingen leren originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren. Dit vernieuwende aspect is erg stimulerend. Via het internet kunnen vele abstracte begrippen ook concreet gemaakt worden. Het gebruik van werkvormen die leerlingen actief laten deelnemen aan de les stimuleert hun betrokkenheid, denken en taalvaardigheid. Aan schoolse taalvaardigheid willen we via de principes van taalgericht vakonderwijs veel aandacht besteden. Omgeving en duurzame ontwikkeling: Op school ontwikkelen we een milieubeleid en zorg. We nodigen de leerlingen uit om daaraan deel te nemen en verbeteringen aan te brengen. Vanuit onze aandacht voor techniek, wetenschap en multimedia is het logisch dat onze leerlingen aandacht hebben voor het zorgvuldig gebruik van grondstoffen en energie. Ook kunnen ze het belang van techniek en wetenschap inschatten bij oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Nauw samenhangend hiermee is de aandacht voor natuurbeleving en waardering voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed. 3. We bereiden onze leerlingen voor op een positieve deelname aan een samenleving die vele eisen stelt op politiek, juridisch, socio -economisch en cultureel gebied. De wereld evolueert snel en het is een stevige uitdaging voor onze leerlingen om rekening te houden met ontwikkelingen in de samenleving en de wereld. We beschouwen onze leerlingen op school dan ook graag als actieve burgers in wording Oefening in basisdemocratie : Het reglement gebruiken we vaak om de leerlingen te wijzen op rechten en vrijheden, zoals die ook in wetten en internationale verdragen zijn vastgelegd. Via de leerlingenraad kunnen ze voorstellen ter verbetering voorleggen aan de directeur. Ze bereiden deze voor in klasverband, samen met de klassenleraar en op basis van argumenten. Een gekozen groep vertegenwoordigers van alle klassen bespreekt deze voorstellen samen met de coördinatoren. De directeur geeft zijn antwoorden ook op basis van argumenten. 5

6 Zicht op de werking van de democratie in groter verband : België met zijn federale staatstructuur in evolutie is een mooi, maar complex voorbeeld. Maar ook de Europese Unie en de rest van de wereld verdient toelichting. Onze leerlingen worden groot in een complexe, geglobaliseerde wereld. Deze mondialisering biedt voordelen, maar ook problemen en conflicten waarop onze leerlingen een zicht moeten hebben. De media hebben ervoor gezorgd dat de wereld een dorp is. Vele nieuwe manieren van (tele)communicatie zijn nog in ontwikkeling. De leerlingen alert maken op kansen en risico s hiervan is een belangrijke opdracht. Via deze media kunnen leerlingen immers ook participeren aan de publieke ruimte. Voorwaarden voor welvaart en aandacht voor welzijn : Leerlingen dienen te weten hoe een samenleving inkomsten verwerft en gebruikt. Ook een eigen budget en de persoonlijke administratie daar rond beheren is zinvol. De welvaart is niet gelijkmatig verdeeld. We willen onze leerlingen bewust maken van de oorzaken daarvan en hen oproepen om deel te nemen aan solidariteitsacties. Diversiteit als uitdaging : Verschillen tussen mensen, gewoonten, levensopvattingen hoeven niet negatief te zijn. We nodigen onze leerlingen uit om daar op een constructief-kritische manier mee om te gaan. Binnen de middenschool kunnen ze via de okanklassen (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) contacten hebben met jongeren vanuit de hele wereld. Verschillen kunnen tot conflicten leiden. Conflicten kunnen op positieve manier afgehandeld worden, maar kunnen ook ontaarden. Onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie hebben door de geschiedenis heen voor veel leed gezorgd. Leerlingen hierop wijzen en hen aansporen tot een verdraagzame houding is een noodzaak. Verschillen hebben echter ook aanleiding gegeven tot waardevolle kunst en cultuur. Onze unieke ligging in het knappe centrum van een historische stad biedt heel wat mogelijkheden. Maar ook in brede zin schoonheid ervaren en zelf kunnen scheppen maakt van onze leerlingen rijkere personen. 6

7 HET REGLEMENT DEEL De INSCHRIJVING De eerste inschrijving Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school De voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. Dit geldt ook voor kinderen van het eigen personeel. De voorrangsperiode loopt van 11 tot en met 25 maart De herinschrijving Onze campus telt volgende scholen: Technische Scholen Mechelen, TSM-Bovenbouw en TSM-Middenschool. Wij werken nauw samen onder de naam Technische Scholen Mechelen. Een inschrijving in de ene school, geldt meteen ook voor de andere scholen. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel III Wanneer wordt de inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren in de volgende gevallen: - Wanneer je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. - Wanneer door materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. - Wanneer je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs. In dit geval wordt je voorwaardelijk ingeschreven. Als de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. - Wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen Als vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangs - voorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. 7

8 2.2 HET STUDIEREGLEMENT De schoolkosten In deel III van dit schoolreglement vind je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld toetsenblaadjes, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld 0,05 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag Ons studieaanbod Binnen onze middenschool willen we onze leerlingen laten proeven van de domeinen wetenschappen, technologie en multimedia, zodat ze na afloop van de eerste graad met kennis van zaken kunnen kiezen. Daartoe bieden we de volgende richtingen aan: - IW (industriële wetenschappen): bereidt voor op industriële wetenschappen. Deze richting legt sterk de nadruk op wiskunde en algemene vakken en biedt een zeer stevige basis voor wetenschappen. - Technologie en media: TSO-voorbereidend. Deze richting laat proeven van de technologische domeinen: elektromechanica, grafische communicatie en media en hout-en bouwtechnieken. In het tweede jaar kies je dan voor één van deze domeinen en krijg je dit domein al 7 lesuren per week. - 1B en BVL: BSO-voorbereidend. In het tweede jaar heeft men reeds de helft van de uren praktijk. Je hebt hier de keuze uit de domeinen hout-bouw en metaal-elektriciteit - 1B+: Deze richting vormt een sterke brug tussen de lagere school en de A-stroom. Er is extra aandacht voor Frans, metend rekenen, meetkunde, vraagstukken, begrijpend lezen. - OKAN: Onthaalklas anderstalige nieuwkomers. In deze klas leren de leerlingen Nederlands in één jaar via een intensief programma van 28 uur per week. 8

9 2.2.3 Lesspreiding Om het lesverloop ordelijk te laten verlopen, verwachten we dat je om 8.25 u. en om u. (voor wie 's middags thuis gaat eten) op school aanwezig bent. Op die manier kan iedereen bij het belsignaal in de rij staan. Als je te laat komt, ga je eerst met je schoolagenda naar het leerlingensecretariaat. Daar wordt de reden van het te laat komen genoteerd. Pas dan ga je naar de klas. Als je vier keer te laat komt zonder geldige reden, blijf je de volgende dag na. Voor en na de lesuren in groepjes blijven staan in de omgeving van de school is zeer storend en kan niet toegelaten worden. Dagindeling reguliere leerlingen: voormiddag: 8.30 u u. en u u.; namiddag: u u. en u u.; woensdagmiddag: vrij. Voor de leerlingen die ingeschreven zijn voor de huiswerkklas eindigen de lessen om u. Dagindeling OKAN-leerlingen: voormiddag: 8.30 u u. en u u.; namiddag: u u. en u u.; woensdagmiddag: vrij vrijdag: 8.30 u u. en u u Aanwezigheid Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school Afwezigheid Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende activiteiten). Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist Algemene regel bij Afwezigheden de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. (Liefst voor 9 uur) 9

10 je bent ziek Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen (zie laatste bladzijde in de leerlingenagenda s). een medisch attest is nodig - voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent; - wanneer je al vier keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; - als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de examens; - als je afwezigheid wegens ziekte tijdens de week onmiddellijk voor en na de schoolvakanties valt. Dit geldt zowel voor de zomervakantie als voor de vakaties doorheen het schooljaar (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie). Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft dixit de patiënt ; - het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,... Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren op het secretariaat, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar Vrijstelling van vakken Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. 10

11 De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een andere vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar Spreiding van het lesprogramma Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren Tijdelijk onderwijs aan huis Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloedof aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 2.5.6) je bent (top)sporter Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie (zie punt 2.5.6) je mag ook Afwezig zijn om de volgende redenen je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 11

12 je werd preventief geschorst; je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: - ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); - ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); - ben je orthodox: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest om een Andere reden mag je enkel Afwezig zijn Als je de toestemming hebt van de school Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen wat Als je Afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit de school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidings - inspanning. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs. De school verlaten zonder toestemming tijdens de lesuren of tijdens de middagpauze beschouwen we ook als spijbelen. We kunnen een ordemaatregel of een tucht - maatregel voorzien. De begeleidingsmaatregelen zijn er op gericht om de verloren leerstof in te halen van school veranderen tijdens het schooljaar Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school. 12

13 2.3 PeRSOONLIJKe DOCuMeNTeN De schoolagenda Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda ordelijk in: het lesonderwerp, eventueel het huiswerk of de toets. Schrijf er ook altijd de paginanummers of de oefeningen bij. Zo studeer je thuis de juiste leerstof. Je klassenleraar controleert wekelijks je agenda. Iedere week wordt je agenda door één van je ouders of je voogd ondertekend. De schoolagenda is een belangrijk document. Je hebt je schoolagenda dan ook altijd bij je. Een leerling die zijn agenda niet bij zich heeft, kan verplicht worden deze thuis te gaan halen nadat we telefonisch contact met de ouders hebben gehad. Dit doen we om het grote belang van de agenda te onderstrepen. Je agenda is altijd in een onberispelijke staat. Je schrijft niet op de kaft en je kleeft er niets op De werkboeken en schriften Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof je moet instuderen en oefeningen je moet maken en hoe je dit inschrijft. Elke vakleraar kan je schrift en werkboek nakijken. Zorg ervoor dat je ze altijd nauwgezet en volledig invult. Denk ook aan het belang van de attitudes orde en netheid Het persoonlijk werk Je huiswerk en voorbereidende oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid kan je leerkracht je vragen om het huiswerk bij te werken. Deze verplichting vervalt echter bij een langere, gemotiveerde afwezigheid Het rapport In de loop van het schooljaar krijg je vijfmaal een rapport met de vermelding van de resultaten van dagelijks werk, grotere gehelen en attitudes. Je leest meer over het rapport in 'evaluatie en rapportering'. 2.4 BeGeLeIDING BIJ Je STuDIeS De klassenleraar Eén van je leraars vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar kan je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in vol vertrouwen kan soms wonderen verrichten. De klassenleraar volgt elke leerling van zijn/haar klas van heel nabij. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas De huiswerkklas Op maandag, dinsdag en donderdag school kan je in de huiswerkklas blijven tot 16.30u als je in een klas van 1A of 2A of 1B+. Als je in 1B, BVL of Okan zit, kan de 13

14 klassenraad je ook als bijkomende remediëringsmaatregel aanraden om naar de huiswerkklas te komen. In de huiswerkklas word je geholpen bij het maken van je huiswerk en het leren van je lessen. Extra aandacht gaat uit naar het goed gebruik van je agenda. Op de dagen dat je voor de huiswerkklas inschrijft, word je ook verwacht aanwezig te zijn. Kan je niet aanwezig zijn, dan laat je dat vooraf met een notitie van je ouders weten op het leerlingensecretariaat. Deelnemen aan de huiswerkklas betekent werken in stilte en op een ernstige manier. Wie dit niet kan, wordt na een verwittiging verwijderd uit de huiswerkklas. Inschrijven voor de huiswerkklas kan bij het begin van het schooljaar of na vraag van je ouders (via de schoolagenda) Taalbeleid Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt De begeleidende klassenraad Op geregelde tijdstippen komt een 'begeleidende klassenraad' samen. Alle vakleraren bekijken dan samen hoe je het doet op gebied van studie en van houding. Je klassenleraar leidt deze vergadering. Hij brengt je ook op de hoogte van het advies dat de begeleidende klassenraad je geeft. Door bespreking van de studieresultaten zoekt de klassenraad naar een passende individuele begeleiding. Soms is het nodig om huiswerkklas of inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Ook voor het bijsturen van je leefhouding kan de klassenraad een begeleidingsplan (zoals een volgkaart) opstellen. Soms is doorverwijzing naar het begeleidende CLB of een andere hulpverlenende instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring brengen we je ouders, via je schoolagenda, per telefoon of per brief op de hoogte. Het hoofddoel van de begeleidende klassenraad is je studievordering te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden. Ook een goede en aandachtige houding in de les bespreken we tijdens dit overleg. Alle gegevens van de klassenraad, gesprekken met de leerling en ouders, maatregelen die zijn genomen, worden opgetekend in het persoonlijk dossier van de leerling. 2.5 evaluatie Het evaluatiesysteem Evalueren betekent het uitspreken van een waardeoordeel op basis van op voorhand gekende normen. We wensen te evalueren om onze leerlingen te helpen stappen te zetten naar het zelf inschatten van hun sterke en minder sterke punten. Daarbij hechten we niet alleen belang aan de leerstof, ook de attitudes vormen in ons evaluatiesysteem een belangrijk onderdeel. Een volledig negatieve evolutie van de attitudes, zal een medebepalend element zijn bij het toekennen van de attest bij de einddeliberatie Soorten evaluaties Attitudes De attitudes inzet/medewerking en orde/netheid spelen een grote rol bij de (eind)beoordeling. Het zijn namelijk belangrijke attitudes voor je verdere leven. 14

15 Omwille van het grote belang dat de school hecht aan deze attitudes, houden we je ouders met elk rapport van de evolutie van je punten op de hoogte. Op de binnenzijde van de eerste bladzijde van het rapport vindt U de volledige uitleg over hoe ons systeem van evaluatie van attitudes werkt. evaluatie van het dagelijks werk Dit omvat de beoordeling van je persoonlijk werk en de resultaten van je kleinere toetsen. Deze evaluaties geven aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. De leraars bepalen het aantal en de spreiding van de mondelinge en schriftelijke opdrachten. Zij kunnen je, al dan niet aangekondigd, in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. examens en permanente evaluatie Met examens gaan we na of je grotere gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school bepaalt zelf het aantal examenperiodes. Deze staan in de jaarkalender. Niet alle vakken komen in de examenperiode aan bod. Voor sommige vakken is het belangrijk ook tegelijkertijd vaardigheden te toetsen of een groter geheel te toetsen als het is afgerond. Deze vakken zitten in het systeem van permanente evaluatie. Op het rapport kan U duidelijk zien over welke vakken het gaat De verdeelsleutel Voor elke studierichting is er een andere puntenverdeling opgesteld. - Voor de leerlingen van de B-stroom staat het dagelijks werk 4 maal op 10 punten. De examens staan 3 maal op 10 punten. - Voor de leerlingen van de A-stroom, richting technologie en media, staat het dagelijks werk op 4 maal 30 punten. De examens staan 3 maal op 40 punten. - Voor de leerlingen van de A-stroom, richting IW, staat het dagelijks werk 4 maal op 50 punten. De examens staan 3 maal op 100 punten Fraude bij de evaluatie Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Hij beslist zelf niet over de gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van niet toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, Na de vaststellingen van het personeelslid van de school, zal jij, eventueel bijgestaan door je ouders, steeds gehoord worden door de voorzitter van de delibererende klassenraad. Hij verzamelt de bewijsstukken en stelt een dossier op met daarin de verklaring van het personeelslid van toezicht, jouw verklaring en die van je ouders. Dit dossier wordt aan de klassenraad bezorgd. Indien de klassenraad oordeelt dat er effectief sprake is van fraude, dan worden je ouders hiervan op de hoogte gebracht en word je uitgesloten van deze evaluatiebeurt. De delibererende klassenraad kan uitgaan van de veronderstelling dat je gefraudeerd hebt omdat je de leerstof die werd getoetst niet kende. Hij kan ook beslissen je voor dit vak een bijkomende proef toe te kennen Rapportering De rapportering gebeurt via de schoolagenda en via het rapport. Op geregelde tijdstippen organiseren we contacten met je ouders: informatie - vergaderingen en rapportuitreikingen. 15

16 Om tussendoor contact op te nemen met de school volstaat een telefoontje voor een afspraak (school: 015/ , directeur: 0495/ ). de schoolagenda Je resultaten van huiswerk, overhoringen, opdrachten, schrijf je in de schoolagenda op de daartoe voorziene bladzijde. Op deze bladzijde kunnen je leraars hun vaststellingen in verband met je resultaten en/of houding noteren. Hier kunnen ze ook tips geven om tot betere resultaten te komen (remediëring). Er is ook een pagina op het einde van elke maand. Daarop worden de nota s i.v.m. houding geschreven. Je klassenleraar tekent elke week je schoolagenda. We verwachten dat je ouders ook elke week je agenda tekenen. Zo zijn ze op de hoogte van je vorderingen op school. het rapport Het rapport wordt viermaal per jaar: met Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en aan het einde van het schooljaar uitgereikt. Het vermeldt de resultaten van attitudes, van dagelijks werk en van examens. Het heeft als doel informatie te verzamelen die moet leiden tot een gefundeerde beslissing i.v.m. de overgang naar een volgend leerjaar en tot een verantwoord advies voor de keuze van de studierichting. De delibererende klassenraad gebruikt het jaartotaal van de resultaten van dagelijks werk en van de examens om een gefundeerde beslissing te nemen. Een resultaat wordt beschouwd als voldoende, als je de helft van de punten hebt behaald. Voor de attitudes hanteren we 7/10 als de norm. 2.6 De DeLIBeRATIe OP HeT einde VAN HeT SCHOOLJAAR Hoe werkt de delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat minstens uit alle leraars die dit schooljaar aan jou les hebben gegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. De delibererende klassenraad kan door de directeur of zijn afgevaardigde uitgebreid worden met de volgende adviserende, niet-stemgerechtigde leden: - een medewerker van het CLB; - de coördinator-leerlingenbegeleider; - de technisch adviseur coördinator; - het ondersteunend personeel; - personeelsleden die betrokken zijn bij jouw psychosociale en pedagogische begeleiding. Andere personen kunnen niet op de deliberatie aanwezig zijn. Geen enkel lid van de delibererende klassenraad mag deelnemen aan een beslissing van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad. Dit wordt berekend door eerst op te klimmen tot de gemeenschappelijke stamvader en dan af te dalen tot bij de leerling. Een leraar kan dus niet delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers of zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers of zussen (derde graad), zijn neven of nichten (vierde graad). Geen enkel lid van de delibererende klassenraad mag deelnemen aan een beslissing over een leerling waaraan hij/zij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Om over een 'privaatles' te spreken, moet deze les aan de volgende voorwaarden voldoen: - gegeven buiten de gewone lesuren; 16

17 - georganiseerd zonder rechtstreekse betrokkenheid van de school, maar op persoonlijk initiatief van de ouders/leerling; - georganiseerd buiten de schoolgebouwen; - heeft betrekking op een deel of een gedeelte van het leerprogramma waarover de leraar op het einde van het schooljaar een uitspraak doet. Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig zelfstandig over: - of je al dan niet geslaagd bent; - welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. Deze vergadering zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Dit formuleren we in het advies op het eindrapport. We baseren ons daarvoor op: - de cijfers van je eindsynthese; - beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad; - je mogelijkheden i.v.m. verdere studies; - je attitudes. De eindbeslissing van de delibererende klassenraad (of je al dan niet geslaagd bent, welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt, welk advies we meegeven) wordt op het eindrapport meegedeeld Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: - krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; - ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten; - als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat te zwak is om in een volgend jaar enige slaagkans te hebben). Een oriënteringsattest is bindend. Op het einde van de eerste graad krijg je een getuigschrift van de eerste graad Waarschuwing De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Eind juni kennen ze je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie (positief, negatief of status-quo). De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, word je toch toegelaten tot het volgende leerjaar. Je krijgt dan één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan de klassenraad het volgende schooljaar onmogelijk even soepel zijn. Met vragen hierover kunnen je ouders en jij zelf altijd terecht bij de directeur of zijn afgevaardigde, de klassenleraar, de vakleraars en de CLB-medewerkers tijdens het oudercontact. 17

18 2.6.4 Advies Een advies formuleert de delibererende klassenraad zowel bij een attest A, B of C. Dit advies delen we je via je rapport mee. In een advies kan dit staan: - raadgevingen i.v.m. studie- en werkmethode; - waarschuwingen voor vakken waaraan je moet werken; - suggesties om tekorten weg te werken; - suggesties voor het verderzetten van je studies; - waarschuwingen i.v.m. attitudes (dit betekent dat je het volgende schooljaar onder voorwaarden in onze school start). Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend, maar is wel erg gefundeerd en onderbouwd. Daarom volg je ook best zo n advies op Betwisting van de genomen beslissing door je ouders De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C- attest hebt gekregen. Als je ouders niet akkoord gaan met de belissing, volgen ze de procedure in dit punt. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 1 Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning [in deel III, punt 3. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Het gesprek aanvragen gebeurt ofwel telefonisch op het nummer tijdens de inschrijvingsmomenten, ofwel schriftelijk t.a.v. de directeur Technische Scholen Mechelen. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dat gesprek geven je ouders (*) hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan. 2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: De heer Jan Kets Voorzitter Technische Scholen Mechelen vzw Jef Denynplein Mechelen 18

19 Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie: ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd; ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing. Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten. 3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 Wie is wie. In deze beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 4 Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 2.7 ORDe- en TuCHTReGLeMeNT We willen dat onze leerlingen zich op school goed in hun vel voelen. Daarom is het belangrijk dat je dit weet: - Als je problemen hebt met de leerstof, kun je altijd terecht bij de vakleerkracht. Hij/zij zal je beslist helpen! - Er zijn ook mensen op school die je verder kunnen helpen met het werken aan een goede studiemethode. Je klassenleraar werkt hieraan in de lessen sociale activiteiten, je vakleerkracht kan je extra-uitleg of een inhaalles geven, de coördinatorleerlingenbegeleider kan je helpen bij het leren ordenen en structureren maar ook het CLB kan je met studietips en een studiebegeleidingsplan verder helpen. - Voor problemen die minder met de leerstof te maken hebben, kan je terecht bij je klassenleraar, de coördinator-leerlingenbegeleider of de directeur. Ook bij de mensen van het CLB kan je terecht met problemen die iets gevoeliger liggen. Wat we heel belangrijk vinden, is dat je ons je problemen voorlegt, zodat we samen (eventueel met je ouders) naar een oplossing kunnen zoeken. Je kunt ook meebouwen aan een verdraagzame, open en positieve school waar iedereen zich goed voelt. 19

20 Respecteer andere leerlingen. Zorg mee voor een positieve sfeer waarin iedereen actief meedoet in de les of werkplaats. Geef iedereen de kans om zichzelf te kunnen zijn. Groeien in verantwoordelijkheid kan in een school het best lukken als er een duidelijke structuur heerst. Daarom hechten we veel belang aan het naleven van onze afspraken en regels. Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een correcte behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. Met het orde -en tuchtreglement willen we voor een goede gang van zaken zorgen in onze opvoedingsgemeenschap. Zo bouwen we aan een warme en positieve school waarin elke leerling kansen krijgt om te groeien. We verwachten dat je onze vijf leefregels naleeft. Onze leefregels zijn waarden voor het leven. 1 beleefdheid 2 respect 3 eerlijkheid 4 verdraagzaamheid 5 orde en netheid Ze worden in het begin van het jaar zorgvuldig uitgelegd. Je krijgt een extra-boekje met de leefregels en er staat ook belangrijke info hierover in je agenda Leefregels en afspraken beleefdheid Voor en na de lessen We verwachten dat je altijd de snelste en kortste weg van en naar huis neemt en niet blijft 'rondhangen' in de buurt van de school. Op tijd komen is een bepalende vaardigheid voor je later leven. We wensen dit ook strikt op te volgen. - Leerlingen die te laat komen worden bevraagd over de reden waarom. Als ze zelf er iets aan kunnen doen (bijv. bus missen ) wordt dit geregistreerd in de agenda en door het secretariaat. Deze gegevens komen ook in het leerlingendossier. - Na 4 keer blijft de leerling na en volgt er een gesprek met de coördinator. Deze zoekt samen met de leerling naar de reden waarom en bespreekt oplossingen. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders/opvoeders. Het CLB kan erbij betrokken worden. - Indien zich dat nadien nog voordoet, volgt een gesprek met de directeur. Ouders komen naar school en het probleem wordt breed gekaderd. De leerling moet gedurende een periode (week of twee weken ) bewijzen dat hij ruim op tijd op school kan zijn (Voor 8u20 ). - Een leerling die op dat niveau is geraakt, blijft onder de aandacht van de directeur. Opnieuw te laat komen, wordt onmiddellijk samen met de ouders besproken. Het stappensysteem kan toegepast worden. 20

schoolreglement TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN MIDDENSCHOOL voor WETENSCHAP, TECHNOLOGIE en MEDIA

schoolreglement TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN MIDDENSCHOOL voor WETENSCHAP, TECHNOLOGIE en MEDIA TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN MIDDENSCHOOL voor WETENSCHAP, TECHNOLOGIE en MEDIA schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs eerste graad SCHOOLJAAR 2016 2017 1 Inhoud Inleiding 3 Deel 1:

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD.... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 2.1. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 7 2.2.

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon: Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent telefoon: 09 235 04 20 dagschool@htisa.be www.htisa.be schoolreglement 2012-2013 Inhoudsopgave schoolreglement Het schoolreglement... 4 Deel

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Voor het 1ste leerjaar van de eerste graad (1A) Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten: 1 de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be.

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be. SCHOOLREGLEMENT SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat 5 9220 HAMME 052 47 92 84 052 47 07 55 stj @ durme.be www.stj.be 1 INHOUDSTAFEL blz. 3 Welkomwoord Het schoolreglement blz. 6 DEEL I:

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2015 2016

SCHOOLJAAR 2015 2016 Petrus & Paulus, vrije scholen aan zee vzw. Campus West Sint-Lutgardisinstituut Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.petrusenpaulus.be e-mailadres: slo@petrusenpaulus.be

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 1 SEPTEMBER 2015 2 Algemeen schoolreglement Algemeen schoolreglement 3 DEEL I: REGLEMENT... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Voorrang... 8 1.2 Herinschrijving... 8 1.3 Campus... 8 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT SINT-LUKAS KUNSTHUMANIORA BRUSSEL EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 Pedagogisch project Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel 2 Engagementsverklaring 2.1 Oudercontacten

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2016-2017 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat Oostkamp Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2012-2013 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SINT-LIEVENSCOLLEGE Humaniora Zilverenberg 1 9000 Gent

SCHOOLREGLEMENT SINT-LIEVENSCOLLEGE Humaniora Zilverenberg 1 9000 Gent SCHOOLREGLEMENT SINT-LIEVENSCOLLEGE Humaniora Zilverenberg 1 9000 Gent 1 LEREN EN LEVEN IN HET SINT-LIEVENSCOLLEGE Beste Je schooltijd is een belangrijke periode in je leven. Je brengt op school veel tijd

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR a SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2017-2018 Vzw De Ranken Sint-Romboutscollege Veemarkt 56-2800 Mechelen post@srco.be 015 20 24 10 http://www.srco.be Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste

Nadere informatie

Schoolreglement. deel 1. deel 2

Schoolreglement. deel 1. deel 2 1 STE GRAAD 2 DE EN 3 DE GRAAD ASO 2 DE EN 3 DE GRAAD School voor Wetenschap en technologie 2 DE EN 3 DE GRAAD Dienstensector Schoolreglement deel 1 deel 2 Deel 1: Pedagogisch project Engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL Sint-Ludgardisschool Antwerpen schoolreglement secundair 2015-2016 Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Wat is een indicatorleerling?

Wat is een indicatorleerling? INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR VAN HET SINT-ROMBOUTSCOLLEGE (schooljaar 2014 2015) Sinds vorig schooljaar legt de overheid de scholen op om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun leerlingenpopulatie.

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax SCHOOLREGLEMENT Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG Veldstraat 11 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel 015 71 93 70 Fax 015 71 40 71 Meerderjarige leerlingen kunnen zelfstandig optreden voor alle punten

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2009 Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2014-2015 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. 2012-09-03 Derde graad Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 Deel II: Reglement... 9 1 Inschrijving... 9 1.1 Eerste

Nadere informatie