BETER TOEZICHT DOOR BETER INZICHT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETER TOEZICHT DOOR BETER INZICHT?"

Transcriptie

1 PERFORMANCE MANAGEMENT EN STRATEGIE BETER TOEZICHT DOOR BETER INZICHT? door Martin Boon Presentatie ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het netwerk van controllers en financieel directeuren in het VO Utrecht, 5 februari 2015

2 We can control that which is conscious, but that which is unconscious, controls us Boardrooms that work, M. Cairnes (2003) drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 2

3 Inleiding o Rapport Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen ( Cie Don), 2009 Aanbevelingen o.a. Goede meerjarenbegroting; gedegen risicoanalyse Versterking financiële deskundigheid en financieel beleid (kengetallen) o Falende Onderwijsorganisaties (vb. Amarantis, Boor) Waar was de Raad van Toezicht en waar was de controller? o Eén van de oorzaken: issues met informatie o VO Raad: project Verbetering Bedrijfsvoering VO Waar en Wat kunnen we verbeteren? Twee lijnen: 1) Intern Toezicht zelf en 2) Controller / financiële functie NB De begrippen controller en financieel directeur/directeur bedrijfsvoering worden in deze presentatie door elkaar heen gebruikt. Zij beogen aan te geven diegenen die eindverantwoordelijk zijn voor de financiële functie / control in de organisatie drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 3

4 Stelling Zowel de Raad van Toezicht als de controller hebben als essentiële taak: 1) het vergaren en interpreteren van tijdige, juiste en complete informatie én 2) ervoor te zorgen dat zo nodig (bij)sturingsacties plaats vinden drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 4

5 1) Toezicht op CvB e/o toezicht op besturing primaire processen? o o Traditioneel paradigma object van Toezicht Nadelen? Organisatie Interne Toezichthouder bestuurder besturing primair proces Omgeving drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 5

6 Een nieuwe kijk op Intern Toezicht* Organisatie bestuurder besturing primair proces Raad van Toezicht Omgeving * Ontleend aan Tussen besturing en samenleving, 2014, Wetenschappelijke Advies Raad NVTZ (toezichthouders in de zorg & welzijn) drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 6

7 Kenmerken nieuwe kijk op Intern Toezicht o Raad van Toezicht richt zich op de bestuurder én op de besturing én op de primaire processen én op de externe omgeving o De Raad van Toezicht baseert zich niet alleen op de bestuurder, maar kijkt ook met eigen ogen naar de organisatie en haar omgeving o Raad van Toezicht blijft onafhankelijk en niet-uitvoerend o Implicaties: o Frequent contact met medezeggenschap, professionals, managers en andere belanghebbenden o Aangaan van verbinding van de Raad van Toezicht met de externe omgeving Input relatie; Output relatie o Informatiebronnen liggen gedeeltelijk buiten de Boardroom drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 7

8 Consequenties voor een Raad van Toezicht 2.0 o Zelfstandig inwinnen van informatie over het primaire proces en de organisatie, besturing door eigen, directe waarnemingen o Het voeren van gesprekken met partijen binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie o Het zich eigen maken c.q. aanscherpen van andere vaardigheden, zoals observeren, luisteren e.d. o In de contacten met en buiten de organisatie zich houden aan het O.M.A protocol: geen oordeel, geen mening en geen advies o Actualiseer, expliciteer en communiceer intern het Toezichtkader drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 8

9 Raad van Toezicht 2.0 Reactief Achterkant Afstand VAN Klopt alles, geen fouten maken Toezicht op bestuurder Beperkt contact met interne stakeholders (GMR), professionals Actief Voorkant Betrokkenheid NAAR Inhoud, meer verbindingen aangaan met de organisatie Toezicht op bestuurder en de besturing van de primaire processen, meer oog voor interneen externe stakeholders drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 9

10 KEUZE UIT DISCUSSIEPUNTEN 1. De Raad van Toezicht gaat besturen? 2. Deze vorm van Toezicht kost teveel tijd 3. Een onafhankelijke informatiepositie is voorwaarde voor een onafhankelijk toezicht 4. Er wordt teveel verwacht van intern toezicht 5. Als de Raad van Toezicht meer contact heeft met externe partijen ondermijnt dit de positie van het CvB 6. Dit model ondermijnt het vertrouwen in het CvB 7. Deze vorm lijkt op een one-tier-model drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 10

11 2) Wat verwacht de Raad van Toezicht van de Controller? o Goede control: o Een hoge waarschijnlijkheid dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd, én o Een lage waarschijnlijkheid dat belangrijke onplezierige verrassingen plaats vinden o Niet alleen achteruit kijken, maar vooral ook vooruit kijken o Aanleveren en interpreteren van informatie obv het Toezichtkader van de Raad van Toezicht* o Wat is het doel van een Toezichtkader? Het geeft transparantie en antwoord op de vraag waarop en hoe Intern Toezicht wordt uitgeoefend * Andere informatiebronnen dan de controller: externe accountant, benchmark data, eigen waarneming, inspectie rapporten, evt. inschakelen contra-expertise drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 11

12 Voorbeeld Toezichtkader van een Raad van Toezicht Is er een strategisch beleid en LT planning? Is er een vertaling van de strategie in concreet beleid? Gericht op core business? Wordt het lange termijn beleid daadwerkelijk gerealiseerd? Waarborgen continuïteit. Is de organisatie gezond nu en in de toekomst, is de organisatie in control? Is er voldoende oog voor de stakeholders? Zowel intern als extern? Worden wettelijke bekostigingsregels en algemene beginselen van goed bestuur(code Goed bestuur) nageleefd. Overige rechtmatigheidsvraagstukken Respecteert het CvB de naleving van de goedkeuringsrechten van de Raad van Toezicht? Oefent het CvB het werkgeverschap goed uit? drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 12

13 vervolg Toezichtkader o Rode draad in Toezichtkader Raad van Toezicht heeft informatie nodig om kwaliteit van het CvB en de organisatie te kunnen beoordelen o o Harde en zachte informatie Controller is een belangrijke informatie leverancier VRAAG Hoe zou een informatieprofiel voor een Raad van Toezicht eruit kunnen zien? drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 13

14 Aanzet tot Informatieprofiel obv Toezichtkader RvT (illustratie) Strategie/ Lange termijn visie en beleid Realiseren Lange termijn beleid Waarborgen financiële continuïteit / in control zijn Omgaan met interne en externe stakeholders Naleven Wet-, regelgeving Respecteren Goedkeuringsrechten Uitoefenen Werkgeverschap CvB Missie, visie, strategische keuze en richting, LT doelstellingen, financieel beleid, meerjarenbegroting Jaarplan, jaarbegrotingen (E, I, K, B, Liquiditeiten), financieel beleid, risico profiel, benchmark kengetallen Integrale voortgangsrapportages financieel (E, I, K, B, Liq, kengetallen); niet-financieel (leerlingen, personeel, kwaliteit, onderwijs, kengetallen); analyses en prognoses; doorvertaling risicoprofiel in maatregelen; jaarrekening en ML accountant; benchmark data Tevredenheid leerlingen, medewerkers, ouders; inspectie rapportages; klachten; opbrengsten onderwijs Bekostigingsregels, aanbestedingsregels, scheiding publiek en private middelen, WNT, integriteit, anti- fraude Goedkeuren strategie, jaarbegroting, fusie met een andere school Klachten medewerkers, succession planning drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 14

15 Besturing van de organisatie Financiële positie organisatie Opzet en inrichting financiële functie Financiële beheersing en financiering Financieel perspectief Periodieke rapportages Risico s Waarborgen financiële continuïteit (illustratie) Beschreven besturingsfilosofie en vertaald in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit Volledige P&C operationeel en AO/IC Functiescheiding (o.a. administratie /control) Actuele functiebeschrijving Jaarplan /begroting, cijfers en analyse en toelichting. Smalle marge tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten; afwijking prognose t.o.v. jaaruitkomst zeer klein; beheersing liquiditeit en investering; efficiënte aanwending kapitaal; procuratieregeling Sluitende exploitatie; Meerjarenbeleid en begroting: strategisch beleidsplan, leerling prognoses, formatiebeleid en Investeringsplan O.b.v. periode afsluitingen, exploitatie, Balans, Liquiditeitsontwikkeling, Investeringen, eindejaar prognoses Inventarisatie, actief risico management drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 15

16 Uitwerking waarborgen financiële continuïteit Besturing en financieel beleid (o.a.besturingsfilosofie,managementstatuut) Opzet/inrichting Actuele taak- en functiebeschrijving Kennis & kunde up to date o o o o Proactief Kwaliteit Resultaatgericht Before the fact ICT systemen op op orde Procedures o Handboek P&C o Handboek AO/IC Processen Input voor strategie /doorrekeningen Meerjarenverkenning Begrotingsprocessen Financieel vastleggingsproces Samenstellen rapportages Schattingen eindejaar Risico inventarisatie en assessments IC/IB controles Producten/diensten Concept financieel beleid Positieve exploitatie resultaten MJB/Jaar Begrotingen E,T, K, L Integrale maand/q rapportages Risico assessments Business cases Einde jaar prognoses Jaarrekening Adviezen Ad hoc rapportages (o.a. IC/IB) drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 16

17 Wat kunnen controllers nog beter doen? o Zich meer identificeren met de Raad van Toezicht als één van je belanghebbenden o Brede invulling van de control rol, niet alleen het financiële perspectief o Professionaliseren financiële organisatie en verminderen van de kwetsbaarheid o Meer aandacht voor risico management, niet alleen financieel, maar bijv. ook operationele risico s. Neem risico management op in periodieke rapportages o Meer forward looking o Versterk naast de vakmatige kwaliteiten, ook de soft skills drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 17

18 Robuuste controller* o Concept van robuuste controller - Universiteit Nyenrode o Sinds 2011 ontwikkeld en nu geïntegreerd in de MSc en de RC /EMFC opleidingen voor controllers WAT IS EEN ROBUUSTE CONTROLLER? o Controller die het verschil durft te maken: o Durft zijn / haar nek uit te steken o Durft eigen standpunt in te nemen o Durft acties te initiëren o Controller met een stevige ruggengraat o Gaat om de combinatie van vakmatige hoge kwaliteiten (kennis, kunde, inzicht) met zeer goed persoonlijke- en interpersoonlijke vaardigheden (moed, durf, karakter veerkracht, integer, communicatief, samenwerkingsgericht e.d.) VRAAG: Wat vindt u van dit concept? Ook in de accountantsopleiding van Nyenrode wordt gewerkt met het concept van de robuuste accountant drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 18

19 3) Kan of moet de controller tegelijkertijd twee heren dienen, zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht? NEE o Raad van Toezicht houdt toezicht, CvB bestuurt. Besturen en Toezicht uit elkaar houden o Soms belangentegenstelling CvB en Raad van Toezicht (welke informatie, timing) Controller niet tussen beide laten kiezen JA o Ja. Controller /directeur bedrijfsvoering heeft vaak al formeel escalatie mogelijkheid naar Raad van Toezicht. Dit kan verder worden uitgebreid o Ja. CvB en RvT maken in principe gebruik van dezelfde informatie. En in beide gevallen levert de controller deze. En CvB en Raad van Toezicht zouden het zelfde moeten nastreven: doelstellingen realiseren, rekening houdend met belanghebbenden CONCLUSIE: er zijn dus ja en nee argumenten voor een 2 petten controller VRAAG: Hoe gaan multinationals om met het besturen en toezicht houden op afstand van decentrale divisies? Kunnen we daar iets van leren? drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 19

20 Control structuur met dubbele rapportage lijnen Top Management President/Vice-Presidents Corporate Control Department Strategic Business Units (SBUs) / Divisions/Segments/Functional Areas CEO Divisional Controller Source: K.A. Merchant and Wim A. Van der Stede, Management Control Systems, 3rd Edition Pearson Education Limited 2012 drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 20

21 Toezicht houden, besturen en controller: Eén of twee heren dienen? NU Toekomst? Raad van Toezicht Raad van Toezicht College van Bestuur College van Bestuur Controller Controller drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 21

22 Voor- en nadelen van een tweevoudige rapportagelijn Voordelen o Raad van Toezicht heeft directere toegang tot de bedrijfsvoering / finance functie o Controller kan sparren met leden Audit commissie o Waarborgt een onafhankelijke rol van de controller o CvB heeft via de controller beter zicht op wat de aandachtspunten van de RvT zijn Nadelen o CvB kan zich in de uitvoering van haar taken meer op de vingers gekeken voelen o Niet elke controller kan effectief opereren in deze constructie o Controller kan voor dilemma s komen: belang CvB en RvT kunnen conflicteren NB In veel organisaties is de secretaris van de Raad van Bestuur ook secretaris van de Raad van Toezicht drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 22

23 4) Audit Commissie Positionering o Audit commissie is een vaste en voorbereidende commissie van de Raad van Toezicht; bereidt de besluitvorming voor t.b.v Raad van Toezicht Doelstelling: Het toezien op interne beheersing: 1. Betrouwbare verslaglegging (EA) 2. Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering 3. Behalen organisatie doelstellingen 4. Naleven van wet-en regelgeving (rechtmatigheid) (EA) Taken en aandachtsgebieden o Financiële en niet-financiële verslaggeving o Werking risico beheersing, interne controle/beheersing o Externe Accountant o Overig ( w.o. belastingen, ICT) De valkuil is dat in de Raad van Toezicht, de niet-audit leden, de financiële stukken niet meer lezen omdat de leden AC dat al doen.. drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 23

24 Samenvatting (hoofdpunten) Raad van Toezicht Verbreed en verdiep het interne toezicht, kijk niet alleen naar de bestuurder als toezichtobject, maar ook naar de besturing van de primaire processen en heb meer oog voor interne en externe stakeholders Actualiseer en communiceer Toezichtkader naar bestuurder en controller Creëer een functionele lijn van de controller naar de RvT, naast de hiërarchische lijn van de controller naar het CvB Controller o Verstrek meer gerichte informatie aan de Raad van Toezicht aan de hand van: o Een verbreed en verdiept Toezichtkader van de Raad van Toezicht o Anticipeer op de vragen vanuit het Toezichtkader o Versterk / professionaliseer de financiële functie/organisatie o Stel hogere eisen aan de functie van controller, werk toe naar het concept van de Robuuste Controller o Maak actief gebruik van de functionele rapportagelijn naar de Raad van Toezicht / Audit Commissie drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 24

25 Back up slides 25

26 Wie houdt toezicht op de Raad van Toezicht? o Raad van Commissarissen in bedrijfsleven legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) o In de (semi)publieke sector legt Raad van Toezicht formeel aan geen enkele instantie verantwoording af o Doet een Raad van Toezicht dan helemaal niets aan verantwoording afleggen? Ja, maar met beperkte betekenis, sterk procedureel en reactief: o Raad van Toezicht paragraaf in het jaarverslag (sterk procedureel gericht) o Onderwijsinspectie (Rekenschap) kan vragen stellen aan Raad van Toezicht o Ouders kunnen vragen stellen o Mogelijke uitbreiding naar: o Instellen van Maatschappelijke Raad ( diverse stakeholders) o Organiseren van een periodieke critical friends meeting drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 26

27 Vervolg wie houdt toezicht op de Raad van Toezicht? VRAAG Is de uitbreiding met een Maatschappelijke Raad / critical friends meeting voldoende? Of is er meer nodig? In de banken sector kent men -naast het afleggen van verantwoording door een RvC aan de AvA - sinds kort een aparte instantie waaraan de RvC ook verantwoording moet afleggen. Dat is De Nederlandsche Bank (DNB) DNB heeft de wettelijke bevoegdheid heeft om te beoordelen of organisaties die onder haar toezicht staan een evenwichtige organisatiestructuur hebben, en beoordeelt bestuurders en commissarissen op geschiktheid. VRAAG Zou een Onderwijs Autoriteit à la DNB in de PO/VO sector wenselijk zijn? drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 27

28 Verbeteringen Audit Commissie o Meer aandacht voor de interne beheersing / bedrijfsvoering o o o o Hogere eisen aan de RvT- leden in de Audit Commissie mbt financieel/bedrijfseconomische kennis/ interne bedrijfsvoering Open dialoog met controller / financiële functie Meer aandacht voor de soft controls Aangaan van een functionele relatie van de controller met de voorzitter Audit Commissie drs. M. C. Boon RC - BRING OUT THE BEST - Interim management en financieel organisatie advies 28

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Handleiding toezicht houden

Handleiding toezicht houden Handleiding toezicht houden 2 juli 2012 (gebaseerd op een publicatie van Harm Klifman in SBM, het magazine van de Besturenraad) FUNCTIE VAN EEN TOEZICHTKADER Veel raden van toezicht hebben behoefte aan

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB 14 oktober 2015 1. DE KERN: DE OPDRACHT EN HET BESTUUR Holding i.o. Onderwijsgroep Primus & Scholennetwerk De Basis De holding is een relatief

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders 25 september 2013 Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders Prof. dr. ir. Rienk Goodijk GITP/TiasNimbas Business School Agenda vanavond Ontwikkelingen Eigen taakopvatting toezichthouders

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Informatievoorziening en omgaan met stakeholders maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Programma Kennismaking- specifieke vragen Informatievoorziening en omgaan met stakeholders Lichte maaltijd Risicofactoren

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Business Controller in PO

Business Controller in PO Business Controller in PO Utrecht, 27 maart 2014 VERMICON Van Erck Management B.V. handelend onder de naam VERMICON; Keizer Karelweg 83; 1185 HP Amstelveen ABN AMRO Bank 44.33.24.832; IBAN NL36ABNA0443324832

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht Doelstelling De Raad van Toezicht (hierna: RvT) houdt op grond van de bepalingen in de WPO (Wet op het primair onderwijs), de statuten, het bestuursreglement en Code Goed

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp

Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp NijkampConsult Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp 2 Kennismaking Wat gaan we doen? Inzoomen op RvT-model Wat willen we graag bespreken? Dilemma s bespreken Voor-en

Nadere informatie

Balanceren in het krachtenveld. Kwaliteit van toezicht verbinden aan de samenleving Masterclass PORaad 16 juni 2017

Balanceren in het krachtenveld. Kwaliteit van toezicht verbinden aan de samenleving Masterclass PORaad 16 juni 2017 Balanceren in het krachtenveld 1 Masterclass Een Master Class biedt deelnemers een vrijplaats voor reflectie en dialoog Een plaats waar deelnemers hun inzicht in actuele ontwikkelingen kunnen verdiepen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Frequentiemodel Internal Audit Friesland Bank. K.T. Kloosterman Leeuwarden, 31 mei 2005

Frequentiemodel Internal Audit Friesland Bank. K.T. Kloosterman Leeuwarden, 31 mei 2005 Frequentiemodel Internal Audit Friesland Bank K.T. Kloosterman Leeuwarden, 31 mei 2005 Agenda 1) Algemeen Internal Audit 2) Waarom frequenteren van onderzoeken 3) Totstandkoming en inhoud Missie Internal

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Corporate Governance - de rol van de accountant

Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance Seminar Allen & Overy Okura Hotel, Amsterdam 26 augustus 2003 Jaap van Manen jaap.van.manen@nl.pwc.com Agenda Corporate Governance Uitspraken

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de accountant

De toegevoegde waarde van de accountant De toegevoegde waarde van de accountant - Wettelijke rol en taak accountant - Wat kunt u daarnaast van uw accountant verwachten om tot een heldere en transparante verantwoording te komen Rol en taak accountant

Nadere informatie

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Lid Raad van Toezicht

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Lid Raad van Toezicht Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Lid Raad van Toezicht 14 oktober 2015 1. DE KERN: DE OPDRACHT EN HET TOEZICHT Holding i.o. Onderwijsgroep Primus & Scholennetwerk De Basis De holding is

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Gerard Mertens, hoogleraar financial management & governance Decaan Faculteit Management Wetenschappen Open Universiteit, Heerlen, The Netherlands Wanbeleid

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Jaarverslaggeving onderwijs

Jaarverslaggeving onderwijs Jaarverslaggeving onderwijs Input Evaluatie invoering RJ 660 Brief CFI d.d. 16 december 2009 Afstudeerproject Johan Berkouwer Samenvatting in MAB en Het jaar verslagen Actuele ontwikkelingen Knelpunten

Nadere informatie

Workshop Financieel leiderschap in het onderwijs

Workshop Financieel leiderschap in het onderwijs VTOI Congres De dag van het toezicht 2015 Workshop Financieel leiderschap in het onderwijs Dr. Tjerk Budding Vrijdag 17 april 2015 Even voorstellen Dr. Tjerk Budding Hoofddocent Accounting bij het Zijlstra

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Versterking bestuurskracht onderwijs

Versterking bestuurskracht onderwijs Marien Rozendaal RA Versterking bestuurskracht onderwijs Goed onderwijs vereist goed bestuur Inhoud presentatie Agenda Ontwikkelingen financiën in het onderwijs Reactie ministerie op deze ontwikkelingen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam 5-7-2015 1 Rondetafel De wisselwerking tussen Business Management en Business Control v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam Agenda Rondetafel 15.00 15.15 uur: Introductie 15.15 15.35 uur: Bespiegelingen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Verenigingsmanager NVLF

Reglement Verenigingsmanager NVLF Reglement Verenigingsmanager NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 - uitgangspunten voor taakverdeling tussen bestuur en verenigingsmanager 3 2.1 Plaats van de directie in de organisatie 3

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht CHE

Toetsingskader Raad van Toezicht CHE Toetsingskader Raad van Toezicht CHE Visie op Toezicht CHE De Raad van Toezicht (RvT) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid door het

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5 Audit Charter TenneT PAGINA 2 van 5 1. Selectie en werving van de accountant De AC stelt de selectiecriteria vast op voordracht

Nadere informatie