Business Controller in PO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Controller in PO"

Transcriptie

1 Business Controller in PO Utrecht, 27 maart 2014 VERMICON Van Erck Management B.V. handelend onder de naam VERMICON; Keizer Karelweg 83; 1185 HP Amstelveen ABN AMRO Bank ; IBAN NL36ABNA KVK ; BTW nummer B01

2 Agenda Business Controller P&C cyclus AO/IC RGS

3 BUSINESS CONTROLLER

4 De business-controller Gevraagd en ongevraagd advisering van directeuren management; Begroting: koppeling tussen doelen, onderwijsproces en inzet van middelen; Kwartaalrapportages: integrale analyse en een beleidsrijke prognose einde jaar; Jaarplannen met budgetten en een financiële planning; Optimaliseert primaire en aanverwante processen om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bereiken; Voldoet aan code Goed bestuur en draagt zorg voor de correctheid van de processen e.e.a. conform de eisen van de interne controle (AO/IC).

5 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BUSINESS EN FINANCIAL CONTROL?

6 Financial Control Is de expert op het gebied van financiële aangelegenheden; Zorgt ervoor dat de primaire gegevens volledig en juist worden vastgelegd en legt koppelingen met het financiële systeem; Heeft oog voor de efficiëntie van de vastlegging van gegevens; Is kostenbewust en draagt kostenbewustzijn uit in de organisatie; Maakt financiële analyses van de budget-uitputtingen; Financieel-administratief onderlegd en kennis hebben van de primaire bedrijfsprocessen en de financieel-administratieve vertaling daarvan.

7 Business Control Bouwt voort op de eigenschappen van de Financial Controller; Focust op klantgerichtheid; Ondersteunt de budgethouders bij het opstellen van de nieuwe budgettenen de financiële onderbouwing van de activiteitenplannen; Maakt de koppeling tussen financiële resultaten en operationele resultaten; Gaat bewust om met onderwijs-brede condities en maakt de vertaling ervan naar de school-specifieke situaties; Maakt analyses van de huidige situatie, financieel en niet-financieel, en definieert acties voor de gewenste situatie; Het accent ligt op control (beheersing); Critical friend.

8 Vaardigheden Het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden; Zoekt actief het interne overleg op, adviseert daar waar nodig; Analytische vaardigheden; Vermogen om verbale en schriftelijke toelichting te geven op de (financiële) informatie ; Conceptueel denken; Is kritisch op het eigen optreden, zorgt voor feedback op eigen performance. Communiceert gemakkelijk met iedereen binnen het onderwijsveld.

9 Competenties Analytisch/probleemoplossend vermogen; Conceptueel vermogen; Adviseren; Doel- en resultaatgerichtheid; Integriteit.

10 CITAAT UIT CODE GOED BESTUUR IN PRIMAIR ONDERWIJS

11 Artikel 7 _ Opdracht Bevoegde gezagsorganen binnen het primair onderwijs zijn maatschappelijke instellingen met een specifieke verantwoordelijkheid. Zij verzorgen de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaaren zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.

12 School is verantwoordelijk voor: Ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt; De scholen adequate opbrengsten realiseren; De leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap); De leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een leven lang aan de orde zou moeten zijn; De medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap); De beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze worden ingezet ter realisatie van deze opdracht.

13 Artikel 15 _ Strategisch beleid 1. Het schoolbestuur draagt zorg voor een actueel strategisch beleid met heldere doelen die gelden als leidraad voor de organisatie. 2. In het strategisch beleid maakt het schoolbestuur ondermeer duidelijk hoe strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en leerresultaten voor kinderen. 3. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan evalueren regelmatig de realisatie van het strategisch beleid en de geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus voor planning & controle. 4. Het schoolbestuur onderzoekt periodiek en op gestructureerde wijze welke onzekere factoren het realiseren van zijn strategisch beleid en doelen in de weg kunnen staan.

14 Duidelijk maken wat je als onderwijsorganisatie wilt bereiken Wat willen we bereiken? Effecten (maatschappelijk rendement) Wat gaan we daarvoor presteren? Resultaten (output) Wat gaan we daarvoor doen? Processen (throughput) Wat is daarvoor nodig? Middelen (input) vereist redeneren vanuit concrete doelen

15 P&C Begroten; Dashboard.

16 Begroten Kaderbrief, begrotingsbrief en planning; Laatst vastgestelde jaarrekening Scholingsplan Projectplannen Te verwachten specifieke opleidingskosten Prognose leerlingen (vanuit onderwijs) Historische cijfers, realisatie, loonkosten plus fte incl. aard dienstverband, vacatures, reiskosten, natuurlijk verloop en inhuur derden; Realisatie begroting lopend jaar, investeringen en onderhoud; Onderhoudsplan (meerjarenplan en jaarplan begrotingsjaar) Investeringsplan (meerjarenplan en jaarplan begrotingsjaar) Huisvestingsplan (meerjarenplan en jaarplan begrotingsjaar)

17 Dashboard Sturen op: Resultaat, liquiditeit en solvabiliteit; Leerling ontwikkelingen; FTE ontwikkelingen; Huisvesting; Doel: verder uitrollen binnen onderwijs met link naar doelen realisatie.

18 AO/IC Three linesof defence In control statement Continuïteitsparagraaf

19 Three linesof defence RvB/Audit comittee Senior Management/DT 1st line of Defence 2nd line of Defence 3rd line of Defence Operationeel Management Internal Controls Risk Mangement Control Internal Audit External Audit

20 In control statement - Bedrijfsvoering alle niveaus dusdanig op orde; - Met redelijke mate van zekerheid; - De doelstellingen (strategisch, operationeel, compliance, rapportage) worden gerealiseerd.

21 In Control Statement Waardevol instrument om in control te komen, te blijven en daarover transparant te zijn; De In Control Statement omvat de werking van het Management Control Systeem en betreft de rapportageperiode; COSO-indeling: strategische risico s, operationele risico s, compliance risico s en financiële verslaggevingsrisico s; Zowel instrument voor interne beheersing als instrument voor externe verantwoording kwaliteit beheersing.

22 Continuïteitsparagraaf Heeft grote parallel met Dashboard ; Mededeling toekomstige ontwikkelingen; Investeringen; Financieringsstructuur; Personele bezetting; Andere belangrijke gebeurtenissen; Samenvattend/hoog aggregatieniveau: begroting volgend jaar.

23 Doel continuïteitsparagraaf Meer early warning signalen; Betere positie intern toezichtsorgaan en accountant voor advies en tegenspraak; Betere informatiepositie MR; Betere informatiepositie Onderwijsinspectie.

24 Resultaat Gericht Sturen Outcome; Output; Proces; Inzet.

25 Duidelijk maken wat je als onderwijsorganisatie wilt bereiken Wat willen we bereiken? Effecten (maatschappelijk rendement) Wat gaan we daarvoor presteren? Resultaten (output) Wat gaan we daarvoor doen? Processen (throughput) Wat is daarvoor nodig? Middelen (input) vereist redeneren vanuit concrete doelen

26 De basis is P&C - Kadernota - Jaarplan incl. resultaten en middeleninzet Plan Act Relevante prestatieindicatoren Do afdeling Indicator jaar n Jaar n Budget n Realisatie n Analyse & Acties - Voortgangsgesprekken - 4x per jaar - Beleid/middelen Check - Managementrapportage - Maandelijks - Middelen + toelichting

27 Resultaat Gericht Management is Een methode om de doeltreffendheid en doelmatigheid van (semi) overheidsorganisaties en non-profit instellingen en dus ook onderwijsorganisaties te vergroten. De methode helpt duidelijk te maken wat je als onderwijsorganisatie wilt gaan bereiken, welke activiteiten/producten daartoe nodig zijn en wat deze activiteiten/producten (mogen) kosten. Daarmee bevordert de methode transparantie in de relatie tussen beleidsdoelen en de daartoe in te zetten middelen. Het effect is inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van activiteiten en in hoeverre deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie.

28 Resultaat Gericht Management betekent in essentie 1. Duidelijk maken wat je als onderwijsorganisatie Belooft te gaan bereiken (outcome) Welke producten daarvoor nodig zijn (output) Hoe de organisatie dit moet doen (throughput) En wat dat mag kosten (input) 2. Scherp opletten of je gaat realiseren/hebt gerealiseerd wat je beloofd had 3. Beperkte regels voor de inzet van middelen, in de vorm van kaders een breuk met het traditionele sturen op geld alleen en inputsturing!

29 Scherp opletten of je gaat realiseren/hebt gerealiseerd wat je beloofd had Act Beleids- & Planvorming Plan Evalueren & Bijstellen Managementinformatie Inrichten Check Uitvoeren Do vergt het inrichten van een beleidscyclus met leervermogen

30 SuccesvolResultaatGerichtManagement Is in de allereerste plaats een manier van denken Vraagt om breedte èn prioritering Gaatuitvan de vraag zouikhet ookdoenalshet mijneigengeld was? is vooral een kwestie van gezond verstand

31 Van Erck Management B.V. Franc van Erck Keizer Karelweg HP Amstelveen Telefoon:

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie