Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE"

Transcriptie

1 PUE

2 Het is algemeen geaccepteerd dat er iets moet gebeuren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van datacenters terug te dringen. Er is immers nu al sprake van een significant energieverbruik en een aanzienlijke CO2-voetafdruk, en naarmate de capaciteit van rekencentra blijft toenemen, wordt de belasting steeds groter zolang er geen actie wordt ondernomen. Daarnaast is energie voor een datacenter een significante kostenpost. Door het verlagen van het energieverbruik kunnen de kosten van datacenters echter worden teruggebracht. In deze whitepaper gaan we dieper in op de betekenis van Power Usage Effectiveness (PUE), een veelvuldig gebruikt instrument voor het meten van de energie-efficiëntie van een datacenter. Daarbij wordt de visie van KPN op de toepassing hiervan besproken. Op basis van door KPN opgedane ervaringen worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het gebruik van PUE en andere meetinstrumenten voor het meten van de milieueffecten van datacenters. PUE is niet ontwikkeld om datacenters met elkaar te vergelijken, maar als een methodiek om verbeteringen binnen datacenters aan te sturen en te meten. The Green Grid stelt dat PUE niet moet worden toegepast om verschillende datacenters met elkaar te vergelijken zonder dat dit gepaard gaat met de juiste onderzoeks- en analysemethoden. In de afgelopen jaren heeft The Green Grid de meetmethode verder ontwikkeld op basis van feedback van gebruikers. Introductie Het is algemeen geaccepteerd dat er iets moet gebeuren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van datacenters terug te dringen. Er is immers nu al sprake van een significant energieverbruik en een aanzienlijke CO2-voetafdruk, en naarmate de capaciteit van rekencentra blijft toenemen, wordt de belasting steeds groter zolang er geen actie wordt ondernomen. Daarnaast is energie voor een datacenter een significante kostenpost. Door het verlagen van het energieverbruik kunnen de kosten van datacenters echter worden teruggebracht. Overwegingen bij het gebruik van PUE KPN is van mening dat PUE een krachtige meetmethode is, zolang rekening wordt gehouden met een aantal zaken. Deze zijn hieronder uitgewerkt. In deze whitepaper gaan we dieper in op de betekenis van Power Usage Effectiveness (PUE), een veelvuldig gebruikt instrument voor het meten van de energie-efficiëntie van een datacenter. Daarbij wordt de visie van KPN op de toepassing hiervan besproken. Op basis van door KPN opgedane ervaringen worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het gebruik van PUE en andere meetinstrumenten voor het meten van de milieueffecten van datacenters. Toepassing van PUE PUE wordt veelvuldig ingezet als meet- en rapportage-instrument voor de energie-efficiëntie van datacenters. PUE is de verhouding tussen de totale energie die het datacenter ingaat, en het deel van de energie dat daadwerkelijk wordt gebruikt door de IT-apparatuur zelf. Net als veel andere organisaties maakt ook KPN gebruik van PUE als een van de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) in zijn energiemanagement. PUE is ontwikkeld door The Green Grid Association. Dit is een wereldwijd opererend non-profit open industrieconsortium van eindgebruikers, beleidsmakers, technologieleveranciers, architecten en energiebedrijven die samenwerken om de verbetering van de energie-efficiëntie van datacenters en zakelijke IT-infrastructuren te meten. 2 In de meting op te nemen elementen Door bijvoorbeeld transformatoren wel of niet in een meting op te nemen, wordt de PUE beïnvloed. Zorg ervoor dat alle relevante elementen in de meting worden opgenomen en voer metingen consequent uit. KPN vindt dat The Green Grid op dit moment de meest complete definitie hanteert ten aanzien van de elementen die bij de meting in aanmerking moeten worden genomen. KPN adviseert dan ook deze definitie toe te passen. Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Bij het ontwikkelen van nieuwe datacenters worden vaak doelwaarden met betrekking tot de PUE vastgesteld. In sommige gevallen worden deze waarden later ook gebruikt als de daadwerkelijke PUE van een datacenter. In werkelijkheid zijn doel- of ontwerpwaarden niet altijd representatief voor de feitelijke situatie. Een voorbeeld is de benutting van vloer- en rackruimte, die in de praktijk doorgaans lager is dan de maximale of ontwerpcapaciteit. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met latere uitbreiding. Overcapaciteit heeft een negatieve uitwerking op de PUE. Datacenters zijn dynamisch Houd rekening met het feit dat datacenters dynamisch zijn. Zo hebben weersomstandigheden invloed op de behoefte aan koeling. De vraag naar computer- en opslagcapaciteit fluctueert gedurende een dag, week en jaar. Inzicht in de daadwerkelijke PUE wordt niet verkregen door een eenmalige meting in een productieruimte of een rapportage op basis van een meting in een optimale ontwerpomgeving. KPN adviseert

3 over een langere periode metingen uit te voeren in productieomgevingen volgens de methodiek die is vastgelegd in The Green Grid Level 3. Als extra waarborg raadt KPN aan om een onafhankelijke externe partij te laten valideren of dit op de juiste wijze gebeurt. Dit versterkt ook de assurance rondom uw duurzaamheidsrapportages. Niet alle datacenters zijn gelijk Functionele eisen hebben invloed op de energie-efficiëntie van datacenters. Aspecten als beschikbaarheid en herstelbaarheid verschillen van het ene rekencentrum tot het andere. Een enterprise-datacenter heeft doorgaans een complexere structuur en verbruikt meer energie dan een datacenter met een lagere beschikbaarheid en geringere complexiteit. Ook het verschil tussen het aantal back-upfaciliteiten en de kwaliteit daarvan (bijvoorbeeld accu s voor kortetermijnopslag of generatoren voor langetermijntoepassing) heeft invloed op de PUE. Het gebruik van legacy-systemen valt niet altijd te vermijden. In de praktijk zijn deze toepassingen vaak nog noodzakelijk voor de ondersteuning van bedrijfskritische functies. Dergelijke omgevingen bieden minder mogelijkheden om de PUE te optimaliseren dan een datacenter dat is ontworpen voor een in alle opzichten gestandaardiseerde omgeving. Ook dit heeft invloed op de PUE. Een andere bepalende factor is de omvang van het datacenter. Binnen grotere rekencentra is het nodig om te werken met hoogspanningsverbindingen. Het omzetten van hoogspanning ( kv) naar laagspanning ( V) heeft gevolgen voor de PUE. Vaak zien we dat een datacenter verschillende soorten omgevingen huisvest. Dit kan ertoe leiden dat deelmetingen van de PUE vereist zijn om de effecten in kaart te brengen van verbeteringen die in bepaalde omgevingen zijn aangebracht, of om een benchmark op like-for-like -basis mogelijk te maken. PUE is een ratio PUE geeft een verhouding weer. De PUE-waarde kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur te verhogen of verlagen. Hierdoor wordt het energieverbruik van het datacenter en het deel van de energie dat daadwerkelijk wordt gebruikt door de IT-apparatuur beïnvloed. De behoefte aan koeling en het bijbehorende energieverbruik verschuift deels van het gebouw naar de IT-apparatuur. Dit beïnvloedt de PUE. Niet in alle gevallen zal het totale energieverbruik daadwerkelijk afnemen. Naast de PUE adviseert KPN daarom ook altijd het feitelijke energieverbruik te meten, te rapporteren en te beheren. Energie-efficiëntieplan Alleen door het meten van de PUE komen geen verbeteringen tot stand. Om het energieverbruik daadwerkelijk terug te dringen, moeten maatregelen worden genomen. KPN vindt dat rapportages en doelstellingen op PUE-gebied gebaseerd moeten zijn op een strategie om de energie-efficiëntie te verbeteren. Er moet altijd een uitgewerkt plan zijn om de gerapporteerde PUE te onderbouwen. Dit biedt een extra waarborg ten aanzien van de geclaimde PUE en draagt bij aan toekomstige verbeteringen. KPN adviseert om in ieder geval de volgende aspecten op te nemen in het energie-efficiëntieplan voor een datacenter: Rapportage en analyse van het huidige energieverbruik; Omschrijving van alle geplande maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie; Kwantificering van het effect van de afzonderlijke maatregelen over een periode van meerdere jaren; Architectuur van de ICT-oplossing in het datacenter (zaken als virtualisatie en optimalisatie van opslag-/archiveringssystemen hebben een grote invloed op het energieverbruik); Implementatieplan per maatregel. Onderzoek en analyse achter het PUE-getal In het licht van de genoemde aspecten is het duidelijk dat, om de PUE effectief voor benchmarking te kunnen inzetten, inzicht vereist is in de zaken die ten grondslag liggen aan de meetmethodiek. Als u besluit om de PUE voor benchmarking te gebruiken, is het essentieel dat u ervoor zorgt dat de meet en rapportagemethode uniform is en voldoende representatief. KPN is van mening dat The Green Grid Level 3 momenteel het best geschikt is om inzicht te krijgen in de feitelijke energie-efficiëntie. Daarnaast moet u weten met welk type datacenter u te maken hebt. Om te komen tot een betrouwbare benchmark is het belangrijk dat de betreffende rekencentra aan dezelfde functionele eisen voldoen. Zorg ervoor dat de gerapporteerde PUE van toepassing is op het datacenter of het type datacenter dat u beheert of beoordeelt. In sommige gevallen zal dit inzicht in de PUE en het energieverbruik van een bepaald deel van een datacenter vereisen, aangezien het niet ongebruikelijk is dat een datacenter verschillende soorten omgevingen huisvest om tegemoet te komen aan uiteenlopende operationele eisen. CO2-voetafdruk PUE kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik en het beter beheersen van kosten. Een bijkomend voordeel is dat een lager energieverbruik leidt tot een geringere CO2 voetafdruk. Daarnaast heeft het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen grote invloed op de CO2-voetafdruk van een datacenter. KPN gebruikt in Nederland 100% in eigen land opgewekte groene stroom en waar mogelijk biogas. KPN adviseert om naast de KPI energie-efficiëntie ook het percentage gebruikte duurzame energie in kaart te brengen, evenals de bijbehorende CO2-conversiefactor. Dit zijn twee eenvoudige KPI s die in belangrijke mate bepalend zijn voor het milieueffect van een datacenter. The Green Grid heeft aanbevolen de zogenaamde Green Energy Coefficient (GEC) 3

4 (Memo van The Green Grid: Harmonizing Global Metrics For Data Center Energy Efficiency - november 2012) te bepalen, een graadmeter die aangeeft hoeveel van de verbruikte stroom uit hernieuwbare bronnen is verkregen. Naar het oordeel van KPN zijn deze aspecten bij het bepalen van de duurzaamheid van een datacenter minstens even belangrijk als een onafhankelijk gevalideerde PUE-meting conform The Green Grid Level 3. Aanbevelingen Hieronder worden de aanbevelingen van KPN in deze whitepaper nog eens samengevat: Gebruik PUE als een van de meetmethodieken om de ontwikkeling van de energie-efficiëntie van een datacenter te meten. Voor KPN heeft PUE zich bewezen als een krachtige methode om het effect te meten van maatregelen die we hebben genomen om de energie-efficiëntie van onze datacenters te verbeteren; PUE-metingen moeten op continue basis plaatsvinden in een productieomgeving; De meting dient zoveel mogelijk relevante componenten te bevatten; Gebruik een onafhankelijke en geaccepteerde industriestandaard voor de meting. KPN adviseert toepassing van The Green Grid Level 3-methodiek, de meest gebruikte, onafhankelijke en complete meetmethode; KPN adviseert onafhankelijke borging van de toegepaste methodiek of in ieder geval te vragen naar de gebruikte meetmethode. Borging door een onafhankelijke partij biedt de grootst mogelijke mate van betrouwbaarheid. Daarnaast kunt u de resultaten toepassen voor uw duurzaamheidsrapportages; Naast de PUE raadt KPN aan om ook het daadwerkelijke energiegebruik te meten en vast te leggen; Indien u besluit om PUE te gebruiken voor benchmarking, dient u te beschikken over een diepgaand inzicht in de verschillende soorten datacenters en het effect van functionele eisen op de PUE. Streef ernaar gelijksoortige rekencentra met elkaar te vergelijken, of breng in ieder geval een weging aan in de gerapporteerde PUE s; Ter onderbouwing van de PUE-rapportage is een energie-efficiëntieplan dat meerdere jaren beslaat noodzakelijk. Zonder een plan van aanpak en gerichte maatregelen zal de PUE niet verbeteren; Naast de infrastructuur van het datacenter hebben ICT-aspecten als virtualisatie en optimalisatie van opslag-/archiveringssystemen een grote invloed op het energieverbruik. Deze aspecten moeten dan ook in aanmerking worden genomen bij het opstellen van een energie-efficiëntieplan; KPN adviseert een tweeledige aanpak. Streef eerst naar het verbeteren van de energie-efficiëntie en richt de aandacht daarna op het reduceren van de CO2-uitstoot van het resterende energieverbruik door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Stel doelen ten aanzien van het aandeel van de gebruikte duurzame energie en de bijbehorende CO2-conversiefactor, of hanteer de GEC-graadmeter zoals gedefinieerd door The Green Grid. 4 QR-code Gebruik de QR-code om dit document te bekijken op uw smartphone of tablet.

5 kpn.com/corporatemarket

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Groene datacenters. HVeel Hoe groen zijn datacenters? Welke groene

Groene datacenters. HVeel Hoe groen zijn datacenters? Welke groene Groene datacenters HVeel Hoe groen zijn datacenters? Welke groene organisaties staan nog in de kinderschoenen als het gaat om het maatregelen spelen hierbij een rol? En hoe realiseren van groene IT-doelstellingen

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~ Energie-efficiëntie in het datacenter De verschillende initiatieven op een rij 06~ 2010 Energie-efficiëntie in het datacenter: de verschillende initiatieven op een rij Er zijn maar weinig zaken waar zo

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

In 7 stappen naar het juiste datacenter

In 7 stappen naar het juiste datacenter Whitepaper In 7 stappen naar het juiste datacenter Inhoudsopgave Inleiding...3 Stap 1: Wat is uw behoefte?...5 Welke diensten wilt u afnemen?...5 Welke beschikbaarheid heeft u nodig?...5 Breng de huidige

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Energie Voetafdruk voor Applicaties. Handleiding

Energie Voetafdruk voor Applicaties. Handleiding Energie Voetafdruk voor Applicaties Handleiding In dit document wordt beschreven wat een energie-voetafdruk van een applicatie of service is en hoe deze kan worden bepaald. Deze methode is relevant voor

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER 2 DE ENERGIERAAD De Algemene Energieraad adviseert de regering en het parlement

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie