IST. Unit Zwolle. Reclassering Nederland. Inspectierapport. Doorlichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IST. Unit Zwolle. Reclassering Nederland. Inspectierapport. Doorlichting"

Transcriptie

1 IST Unit Zwolle Reclassering Nederland Inspectierapport Doorlichting

2 Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Unit Zwolle Reclassering Nederland Inspectierapport Doorlichting Juli 2007

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding Aanleiding en doel Reikwijdte Objectbeschrijving Toetsingskader Opzet Methode Tijdpad 12 2 Bevindingen Uitvoering reclasseringstaken Advisering en voorlichting Toezicht houden Gedragsinterventies Veiligheid van de werkomgeving Veiligheid op kantoor Veiligheid tijdens huisbezoek en vervoer van cliënten Voorkomen van intimidatie Integriteitbeleid Rechtspositie Informatie aan de cliënt Culturele diversiteit doelgroepen Organisatie Interne communicatie en sturing Opleidingsbeleid 34 3 Conclusies Algemeen Reïntegratie Bijdrage aan reïntegratie en recidivevermindering Samenwerking met zorginstellingen 36

4 3.3 Veiligheid van de maatschappij Risico-inschatting Controlemiddelen Bijdrage aan strafrechtsketen Veiligheid van de werkomgeving Rechtspositie Organisatie 39 4 Aanbevelingen Aanbevelingen m.b.t. de RN-unit Zwolle Aanbevelingen m.b.t. het landelijk reclasseringsbeleid 42 Bijlage 1 Verklaring begrippen en afkortingen 43 Bijlage 2 Documentatie 45 Bijlage 3 Toetsingskader 46 Bijlage 4 Geografische ligging locatie 51

5 Voorwoord De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) heeft in mei 2007 een doorlichting uitgevoerd bij de unit Zwolle van Reclassering Nederland. Deze unit voert, met uitzondering van de werkstraffen, alle reclasseringstaken uit voor de regio Zwolle. Bij een doorlichting wordt het totale functioneren van een reclasseringsinstelling beoordeeld, bezien vanuit de aspecten reïntegratie, veiligheid van de samenleving, veiligheid van de werkomgeving, rechtspositie van justitiabelen en organisatie. Het algemene eindoordeel van de Inspectie over de unit Zwolle is positief. Dat neemt niet weg dat de ISt een aantal aanbevelingen doet ter verbetering van de werkwijze. Enkele daarvan hebben niet alleen betrekking op de unit Zwolle, maar richten zich op het landelijke reclasseringsbeleid. W.F.G. Meurs Hoofdinspecteur 3

6 Samenvatting Op 14 en 15 mei 2007 heeft een doorlichting plaatsgevonden van de unit Zwolle van Reclassering Nederland. Deze unit voert alle reclasseringsproducten uit ten behoeve van de regio Zwolle, uitgezonderd de werkstraffen. De nieuwe oriëntatie van de reclassering op het delict(gedrag) in plaats van op persoonlijke hulpverlening aan reclasseringscliënten komt naar de mening van de Inspectie goed uit de verf in de unit Zwolle. Dat blijkt niet alleen uit de gehanteerde werkmethoden en uit de manier waarop de samenwerking met de rechterlijke macht en het gevangeniswezen vorm wordt gegeven, maar ook uit de taakopvatting van de reclasseringswerkers waarmee de ISt heeft gesproken. Hoewel de Inspectie een positief algemeen oordeel heeft over het functioneren van de RN-unit Zwolle, zijn er enkele punten verbeteringen wenselijk. Reïntegratie De wenselijkheid van specifieke reclasseringsactiviteiten om de kans op latere recidive te verminderen wordt standaard geïndiceerd met behulp van het diagnose-instrument RISc. Het professioneel oordeel van de reclasseringswerker speelt daarnaast een belangrijke rol. Soms worden echter in de praktijk gedragsinterventies toegepast die niet uit de RISc naar voren zijn gekomen. Dat is onwenselijk. Bij de uitvoering van gedragsinterventies is het verder van belang dat de gedragstrainer goed afstemt met de vaste begeleider van de cliënt. De ISt heeft vastgesteld dat vooral de communicatie met de trajectbegeleiders van gedetineerden binnen het gevangeniswezen over het verloop en de afloop van gedragsinterventies nog wel eens te wensen over laat. Een belangrijke taak van de reclassering is het houden van toezicht op justitiabelen. De unit Zwolle werkt daarbij intensief samen met twee forensisch psychiatrische instellingen in de regio. De forensisch psychiatrische poliklinieken zijn vaak beter in staat om de persoonlijke hulpverlening aan reclasseringscliënten voor hun rekening te nemen. De reclasseringswerker blijft dan als casemanager meer op afstand toezicht houden. Er heeft sinds kort een forse stijging in de toeleidingen naar de 4

7 genoemde instellingen plaatsgevonden. Veiligheid van de maatschappij De controlemiddelen die bij het reclasseringstoezicht op justitiabelen worden ingezet, beperken zich vooral tot gesprekken met de cliënten en indien mogelijk en wenselijk tot het opvragen van informatie bij referenten zoals personen uit het sociaal netwerk van de cliënt, behandelaars, andere hulpverleners, de werkgever of de wijkagent. Technische controlemiddelen zoals elektronisch toezicht of urinecontroles worden slechts beperkt toegepast. Urinecontroles zijn volgens de medewerkers lastig te organiseren. De ISt meent dat daarvoor een oplossing gevonden moet worden. Controles op alcohol- en druggebruik die op basis van eerder verrichte risicotaxaties zijn geïndiceerd, dienen plaats te kunnen vinden. Een ander probleem is dat de reclassering uitsluitend binnen kantoortijden werkt, wat de (fysieke) controle buiten die uren beperkt. Meer in het algemeen is de ISt van oordeel dat er onvoldoende sprake is van een methodische of systematische onderbouwing welke controlemiddelen bij welke reclasseringstoezichten ingezet zouden moeten worden. Dit is een punt dat landelijk aandacht behoeft. Bijdrage aan de strafrechtsketen Jaarlijks wordt na overleg met de rechterlijke macht en de DJI als opdrachtgevers van de reclassering een planning van reclasseringsproducten afgesproken. De feitelijke kwantitatieve bijdrage aan de strafrechtsketen is in grote lijnen iets minder dan de geplande. In 2006 produceerde de unit 7,5% te weinig. Op individuele producten zijn er soms grotere afwijkingen naar boven of naar beneden. Opvallend is dat de bijdrage aan de samenwerking met het gevangeniswezen in het kader van Terugdringen Recidive zo sterk achterblijft bij de planning. De instroom van TR-kandidaten blijft achter en bij opdrachten die binnenkomen wordt de beoogde termijn van 28 dagen om een conceptreïntegratieplan TR aan te leveren in 80% van de gevallen niet gehaald. Vereenvoudiging van werkprocessen en een andere organisatie van de reclasseringsinzet ten behoeve van TR zal daarvoor een oplossing kunnen bieden. Een vergelijking met de reclasseringsbalie, met zijn korte communicatielijnen tussen vertegenwoordigers van de reclassering en van het OM, dringt zich in dit verband op. 5

8 De invoering van reclasseringsbalie op het parket Zwolle heeft een positieve bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen OM en reclassering. Het heeft geleid tot een betere prioritering van reclasseringsdiensten. Meestal vindt op casusniveau afstemming plaats. Beide partijen zijn hier enthousiast over. Toch zou het OM nog wel iets meer en beter greep willen hebben op de bewaking van prioriteiten en termijnen. Over het algemeen zijn de opdrachtgevers tevreden over de kwaliteit van de reclasseringsproducten, ook al is er nog geen systematische monitoring en terugkoppeling van de kwaliteit of de tevredenheid. Ook de inhoudelijke terugkoppeling van de reclassering aan de opdrachtgevers zou beter kunnen. Veiligheid werkomgeving Er zijn binnen de RN-unit Zwolle instructies om de veiligheid van medewerkers te waarborgen en om agressie en intimidatie te voorkomen. Ook zijn er regels die integriteitschendingen moeten helpen voorkomen. Deze onderwerpen komen echter niet structureel en pro-actief aan de orde in functioneringsgesprekken of teamoverleg en worden ook niet systematisch geëvalueerd. De borging van regels is naar de mening van de ISt onvoldoende. Vooral in een organisatie met veel nieuwe medewerkers levert dit risico s op. Rechtspositie Reclasseringscliënten worden onvoldoende vooraf geïnformeerd over hun rechten en plichten. Informatie over de klachtregeling, recht op inzage van het eigen dossier zou vooraf moeten worden gegeven en niet pas als daarom wordt gevraagd. Organisatie Er is sprake van een goed functionerende organisatie en communicatiestructuur. Sinds kort zijn de advies-, voorlichtings-, en vroeghulptaken gescheiden georganiseerd van de toezichttaken en de uitvoering van gedragsinterventies. De medewerkers die zijn belast met voorlichtings en vroeghulpactiviteiten ervaren als gevolg van deze strikte scheiding een grotere werkdruk. De mogelijkheden om een evenwichtigere werkdruk te realiseren door te schuiven met toezichttaken, ontbreekt nu. De organisatie kent veel nieuwe medewerkers. Ook al heeft elke nieuwe medewerker een mentor toegewezen gekregen, zijn niet alle medewerkers tevreden over de mate waarin zij zijn opgeleid en toegerust voor het 6

9 reclasseringswerk. Vooral met betrekking tot aspecten die niet systematisch terugkomen in overleggen en werkbegeleiding levert dat risico s op in de uitvoering van het werk. Ook hebben sommige medewerkers meer behoefte aan coaching en begeleiding. Aanbevelingen m.b.t. de RN-unit Zwolle - Maak nadere afspraken met het Openbaar Ministerie en met de DJI (m.n. coördinatiebureau TR) over de gewenste monitoring van de kwaliteit van de reclasseringsproducten (w.o. klanttevredenheidsmetingen), en de gewenste inhoudelijke terugkoppeling van het resultaat van individuele gedragsinterventies en reclasseringstoezichten. - Verbeter de afstemming tussen de trainers van gedragsinterventies en de vaste begeleiders van justitiabelen. Vooral de afstemming met de trajectbegeleiders van het gevangeniswezen verdient aandacht. - Pas alleen gedragsinterventies toe als die met behulp van de RISc zijn geïndiceerd. - Tref zonodig nadere organisatorische maatregelen om de adviesprocedure in het kader van de TR-methodiek te versnellen en draag daarbij zorg voor voldoende tijdige reclasseringscapaciteit. - Ontwikkel een vlotte, werkbare procedure om op indicatie het gebruik van alcohol en drugs door reclasseringscliënten te kunnen vast te stellen. - Borg door middel van nadere instructies het beleid met betrekking tot de veiligheid van de werkomgeving en met betrekking tot de integriteit van de medewerkers en stel deze instructies op basis van periodieke evaluaties bij. - Garandeer dat reclasseringscliënten bij het eerste reclasseringscontact (eventueel schriftelijk) gewezen worden op hun rechten (klachtenregeling, inzagerecht dossiers etc.) - Besteed nadere aandacht aan de kennelijke behoefte van (vooral nieuwe) reclasseringswerkers aan systematische coaching en begeleiding. 7

10 Aanbevelingen m.b.t. het landelijk reclasseringsbeleid - Betrek bij de ontwikkeling van landelijke beleidskaders met betrekking tot het reclasseringstoezicht in ieder geval ook de volgende elementen: (1) de methodische indicatiestelling met betrekking tot verschillende toezichtsarrangementen (2) de wenselijkheid om zonodig ook buiten kantooruren en gedurende de weekeinden toezicht te kunnen houden op reclasseringscliënten. - Evalueer de splitsing van advies- en uitvoeringstaken op de consequenties ten aanzien van de werkdrukverdeling en tevens ten aanzien van de verdieping en uitwerking van toezichten in de fase na de voorlichtingsrapportage. 8

11 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) oefent onder andere toezicht uit op de reclasseringsorganisaties. Het toezicht krijgt onder meer gestalte door het regelmatig doorlichten van reclasseringsinstellingen. Dat gebeurt aan de hand van een algemeen toetsingskader waarin normen zijn opgenomen waaraan het reclasseringswerk dient te voldoen rond de thema's reïntegratie, veiligheid, rechtspositie en organisatie. In dit rapport beschrijft de ISt in hoeverre de uitvoering van de reclasseringsactiviteiten door de unit Zwolle van Reclassering Nederland aan die normen voldoet. De ISt heeft gekozen voor deze unit omdat er nog niet eerder een unit van Reclassering Nederland (RN) op deze wijze is doorgelicht. Daarnaast was er over deze unit en dit arrondissement op grond van eerdere inspecties nog weinig bekend bij de ISt. 1.2 Reikwijdte Het onderzoek is afgebakend tot de activiteiten van de reclasseringsunit Zwolle van Reclassering Nederland. De unit Zwolle voert geen werkstraffen uit en deze zijn daarom geen onderwerp van onderzoek. Daarbij moet worden bedacht dat de ISt in 2005 een themaonderzoek heeft uitgevoerd naar de uitvoering van de werkstraffen door de reclassering. 1.3 Objectbeschrijving Reclassering Nederland is de grootste van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en voert haar taken uit in ongeveer 50 units verspreid door het land. Het arrondissement Zwolle-Lelystad bestaat uit twee werkgebieden met elk een eigen volwaardige vestiging van het parket van het Openbaar Ministerie en een eigen (justitieel) netwerk. De RN-unit Zwolle is een zogenaamde reguliere unit die alle reclasseringsproducten uitvoert ten behoeve van de regio Zwolle, uitgezonderd de werkstraffen. In tabel 1 is de reclasseringsproductie van de unit Zwolle in 2006 weergegeven. 9

12 Tabel 1: Omvang reclasseringsproductie 2006 Hoofdtaken Product1 Gerealiseerde productie 2006 Advies en voorlichting Vroeghulp 157 Vroeghulpinterventie 59 Voorlichting 328 Voorlichting TR2 15 Adviesrapportage 114 Adviesrapportage TR 68 Maatregelrapportage 12 Diagnose 354 RISc 117 RISc TR 58 Diagnose TR Herhaling 7 Toezicht houden Toezichten 300 Toezichten TR 10 Toeleiding Zorg 40 Toeleiding Zorg TR 3 Gedragsinterventies Gedragsinterventies 33 Gedragsinterventies TR 22 Tenuitvoerlegging taakstraffen Leerstraf 9 1 In bijlage 1 worden de reclasseringsproducten kort toegelicht. 2 TR staat voor Terugdringen Recidive. TR is een nieuwe methode om de kans op herhalingscriminaliteit van langergestrafte gedetineerden te reduceren. Daartoe stelt de reclassering samen met het gevangeniswezen op basis van een diagnose van criminogene factoren een zg. reïntegratieplan op, dat vervolgens gezamenlijk wordt uitgevoerd. 10

13 Er bevinden zich in het arrondissement Zwolle-Lelystad nog een reguliere unit en een werkstrafunit van de RN in Lelystad. Ook is er een werkstrafunit in Apeldoorn die onder andere gedeeltelijk het arrondissement Zwolle- Lelystad bedient. Belangrijke steden waar de cliënten van de unit Zwolle zich bevinden, zijn Zwolle en Deventer. De unit Zwolle heeft 24 reclasseringswerkers (totaal ongeveer 16 fte) in dienst en vijf administratief medewerkers. De unit wordt geleid door een unitmanager die verantwoording aflegt aan de regiomanager Midden Oost Nederland. De unitmanager wordt in de inhoudelijke aansturing ondersteund door een werkbegeleider. De unit Zwolle is gehuisvest in een modern bedrijfsverzamelgebouw bij een winkelcentrum aan de rand van Zwolle. Daar heeft zij één verdieping tot haar beschikking waar zich spreekkamers, een trainingsruimte, kantoorruimte voor de unit Zwolle en kantoorruimte voor het regiokantoor Midden-Oost Nederland bevinden. 1.4 Toetsingskader De bevindingen van de Inspectie zijn getoetst aan het toetsingskader dat is opgesteld voor de doorlichting van reclasseringsinstellingen. Op deze toetsing zijn de conclusies en het oordeel van de Inspectie ten aanzien van de unit Zwolle gebaseerd. Het toetsingskader is in bijlage 3 opgenomen en omvat de thema's reïntegratie, veiligheid van de samenleving, veiligheid van de werkomgeving, rechtspositie en organisatie. 1.5 Opzet Methode Het onderzoek is uitgevoerd door twee inspecteurs. Samen met de aankondiging van de inspectie heeft de Inspectie schriftelijke informatie opgevraagd bij de unit Zwolle over beleid en uitvoering. Deze informatie is voorafgaand aan het onderzoek bestudeerd. De gebruikte documentatie is terug te vinden in bijlage 2. Na bestudering van de documentatie heeft de Inspectie een voorgesteld programma naar de instelling gestuurd en een overzicht van tijdens de inspectie te bestuderen dossiers. 11

14 Voorafgaand aan de inspectie hebben de uitvoerende inspecteurs interviews gehouden met een vertegenwoordiging van het Openbaar Ministerie in Zwolle en van de penitentiaire inrichting (PI) in Zwolle in hun rol als opdrachtgever van de reclasseringsinstelling. Tijdens de inspectie hebben twee inspecteurs kleine groepsinterviews gehouden met cliënten (twee cliënten in de PI Zwolle en één cliënt op de locatie van de unit), met het management (de regiomanager en de unitmanager) en met medewerkers. De gesprekken met de medewerkers waren steeds gericht op één reclasseringstaak of productgroep te weten vroeghulp en vroeghulpinterventie (drie medewerkers), advies- en voorlichtingsrapportage (drie medewerkers, inclusief de werkbegeleider), toezicht (drie medewerkers), en gedragsinterventies (twee medewerkers). Omdat één reclasseringswerker aan twee interviews deelnam, is er in totaal met negen uitvoerende medewerkers gesproken. Voorafgaand aan de interviews met de medewerkers hebben de inspecteurs van elk van de reclasseringsproducten tien dossiers bestudeerd om een indruk te krijgen van de werkwijze die vervolgens in het vraaggesprek werd uitgediept Tijdpad De Inspectie heeft het onderzoek op 26 maart 2007 aangekondigd bij de algemeen directeur van Reclassering Nederland, bij de regiomanager Midden Oost Nederland van Reclassering Nederland en bij de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het ministerie van Justitie. Op 8 en 9 mei 2007 hebben de inspecteurs gesprekken gevoerd met het parket Zwolle en de PI Zwolle. De inspectie heeft plaatsgevonden op 14 en 15 mei Op14 juni 2007 is het conceptrapport voor wederhoor naar de regiomanager van RN Midden Oost Nederland gezonden. Op 29 juni is de wederhoorreactie ontvangen Vervolgens is het rapport op 30 juli door de hoofdinspecteur vastgesteld en aan de staatssecretaris van Justitie aangeboden. 12

15 2 Bevindingen De minister van Justitie onderscheidt vier hoofdtaken van de reclassering 3 : 1. Advisering en voorlichting aan OM, ZM en DJI; 2. Toezicht houden op het nakomen van door OM of ZM opgelegde voorwaarden; 3. Het ontwikkelen en uitvoeren van op recidivevermindering gerichte interventies; 4. Tenuitvoerlegging van taakstraffen. De bevindingen zijn eerst gerangschikt naar de eerste drie genoemde hoofdtaken. De vierde hoofdtaak valt voorzover dit de tenuitvoerlegging van werkstraffen inhoudt, buiten de reikwijdte van dit onderzoek. De leerstraffen zijn niet specifiek onderzocht omdat het in de unit RN Zwolle om zeer kleine aantallen ging. De reclasseringstaken zijn vooral gericht op reïntegratie en veiligheid van de samenleving en vallen daarom voornamelijk onder die twee toezichtaspecten (zie ook het toetsingskader). De overige toezichtaspecten rechtspositie, organisatie en veiligheid van de werkomgeving zijn randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de reclasseringstaken en komen vanaf paragraaf 2.2 aan de orde. Aan het eind van elke paragraaf volgt een korte samenvattende constatering waarin die elementen worden herhaald die van belang zijn voor toetsing aan het toetsingkader (zie bijlage 3). 3 Kamerstukken II , 29270, nr. 1 13

16 2.1 Uitvoering reclasseringstaken Advisering en voorlichting Reclasseringsbalie Sinds 1 januari 2007 is in alle arrondissementen de reclasseringsbalie ingevoerd. De reclasseringsbalie is een administratieve verdeeleenheid van de 3RO op de locatie van het arrondissementsparket van het OM. Via de reclasseringsbalie worden de binnenkomende opdrachten van de rechtelijke macht en van DJI aan de reclassering verdeeld over de drie reclasseringsorganisaties en gemonitord. In het arrondissement Zwolle is de reclasseringsbalie geïntegreerd in het reeds bestaande Justitieel Intake- en Afdoeningcentrum (JIC). Het JIC beoogt de afdoening van strafzaken te versnellen. In het JIC komen alle standaardzaken binnen, uitgezonderd zaken waar het gaat om preventieve hechtenis of waarbij bijzondere opsporingsbevoegdheden van toepassing zijn. De politie meldt de zaak telefonisch aan. De strafzaak wordt vervolgens vanuit het politiesysteem in het OM-systeem gelezen. Dan vindt er overleg plaats met de medewerkers van de reclasseringsbalie. Het OM bepaalt vervolgens hoe de zaak wordt afgehandeld. Het OM ervaart het als een groot voordeel dat de medewerkers van de reclasseringsbalie fysiek op het parket aanwezig zijn. Men weet daardoor snel of de verdachte al bekend is bij de reclassering en als dat het geval is, wat er speelt. De reclasseringsbalie heeft voor een stroomversnelling in de samenwerking gezorgd. De directe aanwezigheid van reclasseringsmedewerkers van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) op het parket en de korte communicatielijnen met OM-medewerkers hebben er volgens het OM toe bijgedragen dat het cultuurverschil minder is geworden. De reclasseringsbalie vervult ook in andere opzichten een scharnierfunctie tussen het OM en de 3RO. Ook als een reclasseringswerker bijvoorbeeld tevergeefs contact zoekt met de executieofficier i.v.m. een slecht lopend toezicht, kan de communicatie via de reclasseringsbalie verlopen. 14

17 Vroeghulpbezoek en vroeghulpinterventie Vroeghulpbezoek is het eerste bezoek door de reclassering aan een in verzekering gestelde of in bewaring gestelde verdachte waarbij de reclasseringswerker beoordeelt of een vervolgaanbod wenselijk is. Volgens de jaarplanning 2006 en 2007 zou bij 200 in verzekering gestelden een vroeghulpbezoek moeten plaatsvinden. De praktijk blijft iets achter met 157 vroeghulpbezoeken in 2006 en 38 in de eerste drie maanden van De vroeghulp wordt uitgevoerd door een medewerker van de reclassering waaraan de vroeghulp is toegewezen. Een probleem is het sterk fluctuerende aantal gewenste vroeghulpbezoeken; op sommige dagen geen enkele en op andere dagen drie of vier, verspreid over verschillende politiebureau s in de regio. Die piekbelasting zorgt voor een hoge werkdruk bij de medewerker die vroeghulpdienst heeft. De wijze waarop de vroeghulpdienst wordt ingeroosterd, is vanwege deze grote werkdruk onderwerp van overleg en ontwikkeling binnen de unit Zwolle. De prioritering van de vroeghulp vindt plaats door de reclasseringsbalie. De medewerker van de reclasseringsbalie overlegt met het OM of een vroeghulpbezoek gewenst is. Een voordeel van deze afstemming vooraf is dat er dan voor de vroeghulpbezoeker meestal aanvullende informatie van de politie beschikbaar is. Voorrang voor een vroeghulpbezoek hebben daders van huiselijk geweld, jeugdigen tot 23 jaar en zedendaders. De prioriteit voor daders van huiselijk geweld is gebaseerd op een samenwerkingsprotocol Relationeel geweld met onder meer het OM. Niet gemotiveerde, niet Nederlands sprekende cliënten en veelplegers worden niet bezocht door het vroeghulpteam. Niet Nederlands sprekende cliënten worden niet bezocht vanwege het praktische taalprobleem en veelplegers niet omdat ze reeds bekend zijn bij het OM en de 3RO. 5 Verzoeken van advocaten voor reclasseringsrapportages in verband met een eventuele schorsing van de voorlopige hechtenis van een al dan niet bezochte cliënt, worden doorverwezen naar het OM. Het aantal vroeghulpbezoeken dat tot een vroeghulpinterventierapport leidt, is zowel in absolute als in relatieve aantallen hoog. In 2006 werd het geplande 4 Inmiddels spoort de productie tot en met mei 2007 met het afgesproken productiekader (realisatie 102%). 5 Veelplegers worden wel bezocht, maar in overleg met de Officier van Justitie door de reclasseringswerker die toezicht houdt op de veelpleger. 15

18 aantal van 30 rapporten met 59 rapporten ver overschreden. In de eerste drie maanden van 2007 werden al 17 vroeghulpinterventierapporten geschreven terwijl er op jaarbasis slechts 40 zijn gepland. Het percentage vroeghulpbezoeken dat tot een vroeghulpinterventierapport leidt, is bij de RN Zwolle respectievelijk 38% (2006) en 45% (eerste drie maanden 2007) 6, terwijl de verhouding tussen vroeghulpbezoek en vroeghulpinterventie landelijk gemiddeld 20% 7 is. Het parket Zwolle hecht veel waarde aan informatie van de reclassering in deze fase van de rechtsgang. Wanneer het gevaar op recidive of maatschappelijke onrust te groot is, wordt in een vroeghulpinterventierapport geadviseerd de hechtenis niet te schorsen. Anderzijds kan bijvoorbeeld het behouden van werk een reden zijn om juist wel tot schorsing van voorlopige hechtenis te adviseren. Er wordt volgens de geïnterviewde reclasseringswerkers een zakelijke afweging gemaakt, waarbij het uiteindelijke resultaat voor de maatschappelijke veiligheid centraal staat. De meerderheid van de vroeghulpinterventierapporten betreft daders van huiselijk geweld. Vaak volgt (verplichte) doorverwijzing naar behandeling bij een forensisch psychiatrische polikliniek. Doordat het OM de informatie uit de rapportage snel wil hebben, ervaren de reclasseringswerkers soms dat ze onvoldoende tijd hebben om gedegen onderzoek te doen en eventuele toezichtarrangementen of gedragsinterventies goed te onderbouwen. Dat moet dan in een latere fase gebeuren. Hoewel het OM op casusniveau betrokken is bij de keuze voor vroeghulp en vroeghulpinterventie, wordt er door het OM - los van het samenwerkingsconvenant met betrekking tot huiselijk geweld- niet beleidsmatig gestuurd welke in verzekering gestelden worden bezocht of over wie wordt gerapporteerd. Het OM is tevreden over de kwaliteit van de vroeghulpinterventierapportages, maar betreurt het dat er buiten kantooruren en in de weekenden geen vroeghulp wordt uitgevoerd door de reclassering. Samenvattende constatering ISt De inspectie constateert dat de unit Zwolle onderproduceert op het aantal af 6 Bron: CVS 7 Bron: reclasseringsmonitor

19 te leggen vroeghulpbezoeken, maar overproduceert op het aantal vroeghulpinterventierapporten. Vaak komen die onder tijdsdruk tot stand waardoor in een later stadium het plan van aanpak voor de reclasseringsinterventie of de doorverwijzing naar een zorginstelling verder uitgewerkt moet worden. Het percentage vroeghulpbezoeken dat tot een vroeghulpinterventierapportage leidt, ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Over de vraag welke in verzekering gestelden te bezoeken en over wie te rapporteren, voert de reclasseringsbalie op casusniveau overleg met het parket. De beleidsmatige sturing op de vroeghulpen door het OM beperkt zich tot het samenwerkingsprotocol Relationeel geweld. De vroeghulpinterventierapporten besteden aandacht aan zowel veiligheidsals reïntegratieaspecten. Het OM waardeert de informatie uit de reclasseringsrapportages over het algemeen positief. Voorlichtingsrapportages De reclassering brengt op verzoek van het OM of de rechter voorlichtingsrapportages uit waarin een advies staat over de te nemen justitiële beslissing ten aanzien van een justitiabele. De unit Zwolle had voor voorlichtingsrapportages gepland en heeft er dat jaar 343 uitgebracht. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de unit er 78 gerealiseerd. Dat is iets minder dan de 87 opdrachten die volgens het gelijk gebleven productiekader in de eerste drie maanden zouden moeten zijn gerealiseerd. Landelijk zijn binnen de reclasseringsorganisaties sinds kort de adviestaken organisatorisch gescheiden van de interventie- en toezichtstaken. De medewerkers aan de advieskant geven aan dat de werkdruk daardoor groter is geworden. De uitvoering van de adviestaken van de reclassering wordt nu gedomineerd door de noodzaak om deadlines te halen. Vroeger kon voor een gelijkmatiger werkverdeling gemakkelijker worden geschoven tussen voorlichtingstaken en toezichttaken. Het OM doet idealiter twee tot drie maanden voorafgaand aan een zitting een aanvraag voor een voorlichtingsrapport bij de reclassering. Als er na acht weken nog geen respons is, rappelleert het OM. De bedoeling is dat de reclasseringsbalie dat in de toekomst zelf gaat monitoren. 17

20 Het komt nog steeds voor dat rapportages op het laatste moment worden aangeleverd, maar er is een verbetering ten opzichte van vroeger. Er is nu een wachtlijst van ongeveer 40 voorlichtingsverzoeken, waar de wachtlijst vroeger gemiddeld ongeveer 70 verzoeken betrof. Op dit moment worden er geen opdrachten meer geretourneerd wegens een tekort aan capaciteit. Dat gebeurt alleen nog vanwege inhoudelijke redenen die bij de cliënt liggen (bv. ontkennende cliënten en cliënten die niet komen opdagen). Het OM volgt bij de prioritering in welke zaken reclasseringsrapportage gewenst is in grote lijnen de door het Parket Generaal ingevoerde beslisboom. Daders van huiselijk geweld en van zware geweldsdelicten, alsmede zedendelinquenten, veelplegers en verdachten die naar verwachting tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zullen worden veroordeeld, hebben in principe voorrang bij het aanvragen van een reclasseringsrapportage. Meestal vindt op de reclasseringsbalie op casusniveau overleg plaats tussen OM en reclassering over de wenselijkheid van voorlichting. Voor alle voorlichtingsrapportages gebruiken de reclasseringswerkers inmiddels de RISc. De RISc staat voor Risico Inschattings Schalen en is een instrument dat op basis van criminogene factoren het recidiverisico en de geschikte reclasseringsinterventie bepaalt. De opvattingen over de meerwaarde van de RISc lopen uiteen. Een medewerker waarmee de ISt heeft gesproken, geeft aan dat de RISc helpt bij het trechteren van informatie en dat het goed is om het advies wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Wel kan het instrument nog verder worden verbeterd. Een andere medewerker geeft aan dat het vooral een bevestiging is van wat je toch al dacht en dat het daardoor weinig oplevert in verhouding tot de tijd die het afnemen ervan kost. Een derde medewerker geeft aan dat de RISc gezien moet worden als een instrument ter ondersteuning van het professionele oordeel en niet in plaats daarvan. Ook dwingt het om vanuit het delict te redeneren en is het nadrukkelijker gericht op interventies om de toekomstige recidive te beperken. Bij bekennende verdachten wordt in het kader van de voorlichtingsrapportage altijd een recidive-inschatting gemaakt. Soms worden in deze fase ook al concrete toezichtarrangementen voorgesteld, maar vaak worden deze pas in de begeleidingsfase uitgewerkt. 18

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

IST. Leger des Heils. reclasseringsunit. Eindhoven. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Leger des Heils. reclasseringsunit. Eindhoven. Inspectierapport. Doorlichting IST Leger des Heils reclasseringsunit Eindhoven Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Leger des Heils reclasseringsunit Eindhoven Inspectierapport

Nadere informatie

IST. Centrum Maliebaan. afdeling reclassering. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Centrum Maliebaan. afdeling reclassering. Inspectierapport. Doorlichting IST Centrum Maliebaan afdeling reclassering Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Centrum Maliebaan afdeling reclassering Inspectierapport Doorlichting December 2006 Doorlichting Centrum

Nadere informatie

IST. Reclassering Nederland. Roermond. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Reclassering Nederland. Roermond. Inspectierapport. Doorlichting IST Reclassering Nederland Roermond Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing a RN Roermond Inspectierapport Doorlichting December 2008 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering. Inspectierapport. Inspectie voor de Sanctietoepassing

Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering. Inspectierapport. Inspectie voor de Sanctietoepassing Ministerie van Justitie Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering Inspectierapport Oktober 2006 Ministerie van Justitie a Onderzoek door IGZ, IJZ en ISt naar

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam 1 Inspectie Veiligheid en Justitie Den Haag, oktober 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 2.

Nadere informatie

IST. Bouman GGZ. Cluster Reclassering. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Bouman GGZ. Cluster Reclassering. Inspectierapport. Doorlichting IST Bouman GGZ Cluster Reclassering Inspectierapport Doorlichting Bouman GGZ Cluster Reclassering Inspectierapport Doorlichting Februari 2009 Colofon Afzendgegevens Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Verwey-Jonker Instituut Mr. dr. Katinka Lünnemann Mr. Ceciel Raijer De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 5 Besluit van 14 december 2011, houdende regels inzake het uit te oefenen toezicht bij voorwaardelijke veroordeling (Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke

Nadere informatie

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Versie augustus 2010 In dit document worden de procedures beschreven aangaande: 1. De indiening 2. De beoordeling van

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Een zorgwekkende zorgmijder in de ISD (trajectregime) Peter is een 32-jarige man met een rijke historie aan hulpverleningscontacten. Vanaf zijn 9 e jaar waren er al contacten

Nadere informatie

Reclassering Nederland Unit Arnhem-Nijmegen. Inspectierapport Doorlichting

Reclassering Nederland Unit Arnhem-Nijmegen. Inspectierapport Doorlichting Reclassering Nederland Unit Arnhem-Nijmegen Inspectierapport Doorlichting Reclassering Nederland Unit Arnhem-Nijmegen Inspectierapport Doorlichting Juli 2012 Inhoudsopgave 2 Reclassering Nederland Unit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht. Inspectierapport Themaonderzoek

Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht. Inspectierapport Themaonderzoek Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht Inspectierapport Themaonderzoek Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht Inspectierapport Themaonderzoek Mei 2010 Inhoudsopgave 2 Melding recidive tijdens

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Emergis Reclassering. Inspectierapport Doorlichting

Emergis Reclassering. Inspectierapport Doorlichting Emergis Reclassering Inspectierapport Doorlichting Emergis Reclassering Inspectierapport Doorlichting Januari 2012 Inhoudsopgave 2 Emergis Reclassering Inspectie voor de Sanctietoepassing Voorwoord 6 Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Inspectierapport Themaonderzoek

Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Inspectierapport Themaonderzoek Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Inspectierapport Themaonderzoek Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Inspectierapport Themaonderzoek September 2010 Inhoudsopgave 2 Samenwerkingsmodel Terugdringen

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Proceskaart - reclasseringsinzet PilotPlus BIJ (bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen)

Proceskaart - reclasseringsinzet PilotPlus BIJ (bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen) De gemeente ontvangt een melding over een terugkerende gedetineerde Informatie bij Gebruik model risico-analyse Inschatten van risico op maatschappelijke onrust Geen justitieel kader justitieel kader De

Nadere informatie

IST. Ketenaansluiting. reclassering en. Openbaar Ministerie. Inspectierapport. Themaonderzoek

IST. Ketenaansluiting. reclassering en. Openbaar Ministerie. Inspectierapport. Themaonderzoek IST Ketenaansluiting reclassering en Openbaar Ministerie Inspectierapport Themaonderzoek Ministerie van Justitie a Ketenaansluiting reclassering en Openbaar Ministerie Inspectierapport Themaonderzoek Oktober

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

IST. Inrichtingen voor. Stelselmatige Daders. Inspectierapport. Themaonderzoek

IST. Inrichtingen voor. Stelselmatige Daders. Inspectierapport. Themaonderzoek IST Inrichtingen voor Stelselmatige Daders Inspectierapport Themaonderzoek Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Inrichtingen voor Stelselmatige Daders Inspectierapport Themaonderzoek

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Reclassering Bouman GGZ

Reclassering Bouman GGZ Reclassering Bouman GGZ Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 10 1.1 Aanleiding 10 1.2 Objectbeschrijving 10 1.3 Doel- en probleemstelling 11 1.4 Onderzoeksaanpak 12 1.5 Leeswijzer

Nadere informatie

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze Hoorn, december 2009 1 Ondergetekenden: 1. Stichting Reclassering Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, op het adres Vivaldiplantsoen 100, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs met voorwaarden

Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs met voorwaarden Ministerie van Justitie Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs met voorwaarden Inspectierapport Themaonderzoek Mei 2006 Ministerie van Justitie a Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs

Nadere informatie

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang IJsselland Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang Waarvoor is dit formulier? Wilt u zich melden voor beschermd wonen

Nadere informatie

SVG Reclassering Limburg. Inspectierapport Doorlichting

SVG Reclassering Limburg. Inspectierapport Doorlichting SVG Reclassering Limburg Inspectierapport Doorlichting SVG Reclassering Limburg Inspectierapport Doorlichting Augustus 2013 Inhoudsopgave 2 SVG Reclassering Limburg Inspectie Veiligheid en Justitie Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Leger des Heils Reclassering Rotterdam

Leger des Heils Reclassering Rotterdam Leger des Heils Reclassering Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Objectbeschrijving 11 1.3 Doel- en probleemstelling 12 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ - samenvatting - mr. drs. A. Schreijenberg drs. J. C. M. van den Tillaart drs. G.H.J. Homburg Amsterdam, juni 2012 Regioplan publicatienr.

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Sinds november 2004 maken de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties gebruik van het instrument Recidive Inschattingsschalen (RISc) om het recidiverisico

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan.

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan. OM in strafrechtketen Aan de strafrechtketen worden steeds hogere eisen gesteld: betere prestaties voor minder geld. Voor het Openbaar Ministerie komt daar een complicerende factor bij. Voor de uitoefening

Nadere informatie

Stichting DOOR. Inspectierapport Doorlichting

Stichting DOOR. Inspectierapport Doorlichting Stichting DOOR Inspectierapport Doorlichting Stichting DOOR Inspectierapport Doorlichting Februari 2010 Inhoudsopgave 2 Doorlichting Stichting DOOR Februari 2010 Voorwoord 6 Samenvatting 8 1 Inleiding

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

9 Reclassering Nederland Unit Middelburg Inspectierapport Doorlichting. Datum 26 januari 2012

9 Reclassering Nederland Unit Middelburg Inspectierapport Doorlichting. Datum 26 januari 2012 9 Reclassering Nederland Unit Middelburg Inspectierapport Doorlichting Datum 26 januari 2012 Inhoud Voorwoord - 5 Samenvatting - 6 1 Inleiding - 11 1.1 Aanleiding en doel - 11 1.2 Reikwijdte van de doorlichting

Nadere informatie

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Een terugkoppeling aan de VNJA en de NVSA op basis van de uitkomsten van het Werkcafé

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

Inrichtingen voor Stelselmatige Daders

Inrichtingen voor Stelselmatige Daders Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Inrichtingen voor Stelselmatige Daders Deelrapport Themaonderzoek ISD locatie Vught April 2008 Kenmerk April 2008 Themaonderzoek Inrichtingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van het reclasseringstoezicht. Plan van aanpak

Onderzoek naar de kwaliteit van het reclasseringstoezicht. Plan van aanpak Onderzoek naar de kwaliteit van het reclasseringstoezicht Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 5 2 Doel- en probleemstelling 6 3 Onderzoeksaanpak 7 3.1 Operationalisering 7 3.2

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016 Overzicht geprogrammeerde en update april 2016 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer voor slachtoffers C Voorkomen

Nadere informatie

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW &RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld vallen zoveel slachtoffers. Een substantiële

Nadere informatie

IST. Stichting Moria. Nijmegen. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Stichting Moria. Nijmegen. Inspectierapport. Doorlichting IST Stichting Moria Nijmegen Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie a Inspectie voor de Sanctietoepassing Stichting Moria Nijmegen Inspectierapport Doorlichting oktober 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

IST. Inrichtingen voor. Stelselmatige Daders. Themaonderzoek. Deelrapport. ISD-locatie Zoetermeer

IST. Inrichtingen voor. Stelselmatige Daders. Themaonderzoek. Deelrapport. ISD-locatie Zoetermeer IST Inrichtingen voor Stelselmatige Daders Themaonderzoek Deelrapport ISD-locatie Zoetermeer Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Inrichtingen voor Stelselmatige Daders Themaonderzoek

Nadere informatie

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren 1 Samenvatting Inleiding en methode In 2009 wordt de verlofprocedure voor volwassen gedetineerden in het Nederlandse gevangeniswezen gewijzigd. Deze wijziging is onderdeel van het programma Modernisering

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering Programma Terugdringen Recidive Draaiboek samenwerking Gevangeniswezen & Reclassering VOORWOORD Het huidige Draaiboek Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Gevangeniswezen en 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande

Plan van Aanpak. Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande Plan van Aanpak Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande Datum 2 juni 2016 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Afbakening 4 4.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie