Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering. Inspectierapport. Inspectie voor de Sanctietoepassing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering. Inspectierapport. Inspectie voor de Sanctietoepassing"

Transcriptie

1 Ministerie van Justitie Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering Inspectierapport Oktober 2006

2 Ministerie van Justitie a Onderzoek door IGZ, IJZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering Inspectierapport Oktober 2006

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en doel Reikwijdte Objectbeschrijving Toetsingskader Opzet Tijdpad 7 2 Bevindingen Verzoek advisering door de Officier van Justitie (OvJ) Advisering door de reclassering Besluit sepot onder voorwaarde Vervolggesprek reclassering met onder toezicht gestelde Huisbezoek Telefonisch contact met het AMK Bevestiging afspraken AMK en reclassering Uitblijven brondocument Pogingen van het AMK tot contact met de reclasseringswerker Pogingen van de cliënt tot contact met de reclassering Uitnodigingsbrief reclassering aan cliënt Contact tussen het AMK en de OvJ Poging tot contact van de OvJ met de reclasseringswerker Bericht van de reclasseringswerker naar de OvJ OM verstuurt brondocument Telefonisch contact reclasseringswerker met cliënt De cliënt mishandelt zijn zoontje Contact OM en reclassering na het incident 14 2

4 3 Conclusies en oordeel Knelpunten Werkproces toezicht Contacten na de advisering Coördinatierol Rol van het brondocument Bereikbaarheid van reclasseringswerker Inschatting van risico s Interne sturing Oordeel 17 4 Aanbevelingen 19 3

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Dit onderzoek is een deelonderzoek binnen een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie JeugdZorg (IJZ) en de Inspectie GezondheidsZorg (IGZ) naar de gang van zaken rond de ernstige mishandeling van een baby door zijn vader. De IJZ coördineert het gezamenlijke onderzoek. De onderzoeksvragen waar het gezamenlijk onderzoek zich op richt zijn hoe het proces van hulpverlening aan het gezin verlopen is, hoe gereageerd is op signalen van verhoogd risico en hoe de samenwerking was tussen de verschillende instanties die in en rondom het gezin actief waren. De rapportage van het deelonderzoek dat de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) heeft uitgevoerd zal als deelrapport fungeren voor het gezamenlijke rapport van de drie inspecties naar het voorval. In december 2005 heeft een vader reclasseringstoezicht opgelegd gekregen omdat hij zijn zoontje dusdanig heeft geschud dat het overleden is. In juni 2006 heeft de vader zijn tweede zoontje opnieuw dusdanig geschud dat er sprake is van zwaar en blijvend letsel. Deze laatste mishandeling is voor de ISt aanleiding om te onderzoeken hoe het toezicht door de reclassering is ingevuld. De doelstelling van dit deelonderzoek is om na te gaan op welke wijze de reclassering dit toezicht, opgelegd bij beslissing van de Officier van Justitie tot sepot onder voorwaarde, is opgepakt en uitgevoerd: hoe is advisering door de reclassering tot stand gekomen, hoe is tot verdere uitvoering besloten en hoe vond de communicatie en samenwerking met anderen bij de zaak betrokken hulpverleners en het Openbaar Ministerie (OM) plaats. De invalshoek van het gemeenschappelijk onderzoek en dus ook van het deelonderzoek is om het de werkprocessen van de betrokken instanties in beeld te brengen. De focus ligt hierbij op hoe de uitvoeringsprocessen zouden moeten lopen, hoe ze feitelijk zijn gelopen en hoe informatie is uitgewisseld. Op grond hiervan, zullen er aanbevelingen worden gedaan. 4

6 1.2 Reikwijdte Het deelonderzoek beperkt zich tot de rol van de reclassering in deze specifieke casus. Eerder in 2006 heeft de ISt een themaonderzoek verricht naar ketenaansluiting tussen het Openbaar Ministerie en de reclassering. Hierbij is onder andere aansluiting van werkprocessen bij de uitvoering van reclasseringstoezicht in de bredere zin aan de orde gekomen. 1.3 Objectbeschrijving De reclassering heeft onder andere als taak om op verzoek van de rechterlijke macht onderzoek te doen naar justitiabelen met als doel daarover te rapporteren aan de rechtelijke macht zodat deze de bevindingen van de reclassering kan meewegen in haar beslissingen ten aanzien van vervolging, de berechting of de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen en het geven van voorlichting daarover. Ook kan de reclassering in opdracht van een rechter of Officier van Justitie toezicht houden op een justitiabele en deze aanwijzingen geven omtrent zijn gedrag. De reclassering begeleidt en controleert de justitiabele of deze zich wel aan de voorwaarden houdt en rapporteert daarover aan de rechter of de Officier van Justitie. 1.4 Toetsingskader Er is voor dit deelonderzoek geen toetsingskader opgesteld. Normen waaraan de Inspectie het handelen van de reclassering toetst zijn: De handelswijze van de reclassering is conform haar eigen procedures en richtlijnen. De handelswijze van de reclassering is voldoende om tot een effectieve samenwerking met andere instellingen te komen. De handelswijze van de reclassering leidt tot adequate invulling van haar taak en opdracht in deze casus. Bronnen voor invulling van deze normering zijn met name het Handboek Reclassering (waarin werkinstructies staan voor het uitvoeren van onder meer toezicht), het handboek Werken in een Gedwongen kader (dit boek heeft landelijk de status van leidraad bij het uitvoeren van toezichten) en de 5

7 Reclasseringsregeling 1995 (deze vormt de wettelijke basis voor de reclasseringsactiviteiten). 1.5 Opzet Het deelonderzoek is uitgevoerd door twee inspecteurs van de Inspectie en bestond uit de volgende onderdelen en onderzoeksmethoden. Dossieronderzoek reclassering Op 3 augustus 2006 heeft een dossieronderzoek plaatsgevonden op de locatie van de betrokken reclasseringunit. Het betreffende cliëntdossier (papier en elektronisch) zijn op deze locatie door de Inspectie ingezien en op vooraf vastgestelde onderzoeksvragen doorlopen. De incidentmelding van de reclassering aan de afdeling Reclassering van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het ministerie van Justitie diende eveneens als basisinformatie. Interviews reclassering Tevens zijn op 3 augustus 2006 de bij deze zaak betrokken unitmanager en reclasseringswerker geïnterviewd middels een vragenlijst en de uitkomsten van het dossieronderzoek. Interview Officier van Justitie (OvJ) De betrokken zaaksofficier van het Openbaar Ministerie is op 24 augustus 2006 geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Schriftelijke vragen aan Landelijk Kantoor van RN Er zijn op 31 augustus 2006 schriftelijke vragen gesteld aan het Landelijke Kantoor van Reclassering Nederland op basis van de uitkomsten van de interviews en de incidentmeldingen. Op deze vragen is op 15 september 2006 schriftelijk antwoord ontvangen. Informatie van DSP De afdeling Reclassering van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het ministerie van Justitie heeft de Inspectie voorzien van de piketmelding van DSP aan de minister van Justitie betreffende het voorval en toelichting hierop gegeven. 6

8 Onderzoeken van IGZ en IJZ Ook de informatie uit de deelonderzoeken van de IGZ en IJZ dienden als input voor het deelonderzoek van de ISt. 1.6 Tijdpad Het deelonderzoek is op 26 juli 2006 telefonisch en per fax aangekondigd bij de reclasseringsorganisatie. Het deelonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 26 juli tot en met 22 september Op 28 september 2006 is het deelonderzoek ter wederhoor aan de reclassering aangeboden. Op 11 oktober 2006 is hierop een reactie ontvangen. Op 18 oktober 2006 is het deelrapport vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de minister van Justitie. 7

9 2 Bevindingen In deze paragraaf wordt een chronologisch overzicht gegeven van de relevante gebeurtenissen zoals deze door de Inspectie zijn gereconstrueerd op basis van het onderzoeksmateriaal. Dit chronologische overzicht dient als basisinformatie waarop de Inspectie haar conclusies en oordeel baseert. 2.1 Verzoek advisering door de Officier van Justitie (OvJ) De OvJ vroeg in december 2005 de reclassering advies uit te brengen in een zaak waarbij een vader 1 er van verdacht werd zijn pasgeboren baby te hebben mishandeld waarbij het kind aan de gevolgen daarvan is overleden. Volgens de OvJ was de schuld van de vader aan het overlijden van de baby onomstotelijk vastgesteld. De gedachte van de OvJ ging echter uit naar een voorwaardelijk sepot, omdat het belang bij adequate hulpverlening groter leek, dan het belang bij een strafrechtelijke vervolging. De verdachte en zijn vrouw hadden beiden zeer geleden onder het overlijden van hun zoontje en inmiddels verwachtten zij opnieuw een kind. De OvJ heeft bij het Servicepunt van de reclassering 2 verzocht of de reclassering kon nagaan of er mogelijkheden waren om de vader te begeleiden. De OvJ koos voor een kort mondeling advies en niet voor een schriftelijke voorlichtingsrapportage. Een voorlichtingsrapportage uitbrengen zou, aldus de OvJ, enige maanden in beslag hebben genomen. Er was een tweede baby aanstaande, zodat partijen deze zaak -mede in het belang van verdachte en zijn gezin- voortvarend wilden regelen. De medewerkster van het servicepunt heeft de advisering zelf ter hand genomen. 2.2 Advisering door de reclassering Op 21 december 2005 heeft de reclasseringswerker gesproken met de verdachte en vervolgens met de verdachte, zijn partner en een medewerker van slachtofferhulp. De reclasseringswerker heeft daarna aan de OvJ een mondeling advies uitgebracht, dat het mogelijk en wenselijk was dat er een sepot onder voorwaarde van reclasseringstoezicht opgelegd zou worden. Overwegingen I 1 In dit rapport worden zowel de termen cliënt als justitiabele gebruikt voor de onder reclasseringstoezicht gestelde vader 2 Dit is een door reclasseringswerkers bemenst kantoor op locatie van het paleis van justitie waar leden van de rechtelijke macht met vragen over reclasseringszaken terecht kunnen 8

10 hierbij waren dat verdachte en zijn partner niet onderkenden dat hun kind was overleden als gevolg van het handelen van verdachte, de partner van de verdachte wederom zwanger was en dat er al sprake was van hulpverlening in het gezin. Gelet hierop zou het goed zijn als er toezicht op de hulpverlening in een justitieel kader zou plaatsvinden, in plaats van deze hulpverlening te doorkruisen. Conform de werkwijze van Reclassering Nederland in de betreffende unit is het zeldzaam, maar wel toegestaan om op deze wijze mondeling advies uit te brengen bij een sepot onder voorwaarde. Op 23 december 2005 is de mondelinge advisering aan het OM door de reclasseringswerker via het Cliënt Volg Systeem 3 aan de unitmanager voorgelegd en goedgekeurd. 2.3 Besluit sepot onder voorwaarde Nog dezelfde dag dat de reclassering haar advies had uitgebracht, heeft de OvJ het besluit tot sepot onder voorwaarden besproken met de verdachte en daarna met de verdachte en zijn partner. De sepotbeslissing en de daaraan verbonden voorwaarden werden direct aan verdachte betekend. De OvJ heeft de uitkomst van dit gesprek teruggekoppeld aan de reclasseringswerker. De OvJ en de reclasseringswerker hebben over de invulling van het toezicht en rapportage over het toezicht door de reclassering geen nadere afspraken gemaakt. De invulling en de uitvoering van het toezicht ziet de OvJ als de verantwoordelijkheid van de reclassering. Er bestaan geen afspraken over het standaard tussentijds informeren van het Openbaar Ministerie. Als het reclasseringstoezicht niet naar wens verloopt is, verwacht de OvJ dat de reclassering contact met de OvJ opneemt. Dat is de gebruikelijke procedure bij een opgelegd reclasseringstoezicht. 2.4 Vervolggesprek reclassering met onder toezicht gestelde De reclasseringswerker heeft na afloop van de beslissing van de OvJ uit het oogpunt van nazorg bij de advisering een afspraak gemaakt met de justitiabele en zijn partner voor de volgende dag op het kantoor van de reclassering. Het doel van dit gesprek was, aldus de reclasseringswerker, om de cliënt meer informatie te geven over de reclassering, het toezicht en het vervolgtraject. I 3 Werkproces ondersteunende database met elektronische cliëntdossiers 9

11 De reclasseringswerker gaf in het interview met de inspectie aan dat dit gesprek mede plaatsvond omdat zij de houding van de vriendin met betrekking tot het verplichte reclasseringscontact negatief/defensief vond. Dit contact is kort in het dossier weergegeven met onder andere de opmerkingen dat de reclasseringswerker geen problemen verwacht en dat ze de cliënt zelf zal begeleiden. 2.5 Huisbezoek Op 13 januari 2006 is de reclasseringswerker op huisbezoek geweest bij cliënt en zijn vriendin. In het dossier staat als doel van dit bezoek vinger aan de pols houden en er staat een korte beschrijving van het bezoek in. De reclasseringswerker heeft de unitmanager gemeld dat ze bij betreffende cliënt op huisbezoek ging terwijl de schriftelijke opdracht van het OM nog niet was ontvangen (zie 3.1.4). De unitmanager is hiermee akkoord gegaan. 2.6 Telefonisch contact met het AMK Volgens de reclasseringswerker zijn er in januari twee of drie telefonische contacten geweest met het AMK. In het dossier is één contact vastgelegd, op 17 januari 2006, zonder inhoudelijke informatie over het gesprek. Het AMK geeft aan dat zij telefonisch met de reclasseringswerker heeft gesproken over de twijfel die het AMK had over de inbreng van de particuliere hulpverlener die door de ouders was betrokken. Ook geeft het AMK aan dat de reclasseringswerker toezegde dat er een risicoanalyse van de persoonlijkheid van de vader uitgevoerd zou worden. 2.7 Bevestiging afspraken AMK en reclassering Op 8 februari 2006 ontving de reclasseringswerker een brief van het AMK. Deze brief is op naam gericht aan de reclasseringswerker. Hierbij was een afsluitbrief aan cliënt en diens vriendin als bijlage gevoegd. In deze brief worden de afspraken met betrekking tot de hulpverlening rond het gezin bevestigd. In deze brief wordt ook het opgelegde verplichte reclasseringscontact en een coördinerende rol voor de reclasseringswerker bij de begeleiding van de vader genoemd. De reclassering heeft deze brief in het dossier opgeborgen en er niet op gereageerd. 10

12 2.8 Uitblijven brondocument De reclasseringswerker geeft in het interview aan dat ze haar unitmanager in ieder geval in februari 2006 gevraagd heeft of de zaak al is verdeeld aan een vaste begeleider. De unitmanager deelt in interview mee dat het door de hectiek ontgaan is om daar actief op in te gaan, er achter aan te gaan. De contacten tussen de reclasseringswerker en de unitmanager zijn niet in een dossier vastgelegd. De geldende procedure in de betreffende reclasseringsunit is dat een toezicht pas aan een reclasseringswerker ter uitvoering wordt toegewezen nadat er een schriftelijke opdracht van het OM (oftewel een brondocument ) voor het toezicht is ontvangen. De achterliggende reden voor deze procedure is dat de reclassering alleen door het ministerie van Justitie gefinancierd wordt voor een reclasseringstoezicht indien de schriftelijke opdracht tot reclasseringstoezicht van het OM in het cliëntdossier aanwezig is. Het is bij de betreffende unit van de reclassering niet gebruikelijk actief brondocumenten te achterhalen, ook niet als men weet dat een toezicht al loopt. Er is ook geen systematische of procedurele bewaking op het binnenkomen van brondocumenten voor een toezicht. 2.9 Pogingen van het AMK tot contact met de reclasseringswerker Het AMK geeft aan in de periode van 6 maart tot en met 18 april 2006, zeven keer geprobeerd te hebben betreffende reclasseringswerker te bereiken en steeds het verzoek te hebben neergelegd of ze teruggebeld kon worden. Toen het niet lukte contact te krijgen met de reclasseringswerker heeft het AMK contact gezocht met de OvJ. Betreffende reclasseringswerker geeft echter aan na de brief van 8 februari 2006 niets meer van het AMK of hulpverleners van het gezin te hebben vernomen. Ze geeft aan telefonisch goed bereikbaar te zijn. Conform de werkwijze in de unit neemt de receptie bij afwezigheid van de reclasseringswerker een bericht aan en geeft dat per door aan de betreffende medewerker. De reclasseringswerker deelt mee dat zij een telefoontje dan ook doorgekregen zou moeten hebben en dan zeker zou hebben teruggebeld. Ze kan zich niet herinneren een dergelijk verzoek gekregen te hebben, noch is er iets van in het dossier vastgelegd. De reclasseringswerker is telefonisch wisselend bereikbaar op twee werkplekken. Ook heeft zij een mobiele telefoon van de reclassering waarop zij bereikbaar op 11

13 is. Als er naar de receptie van de reclassering gebeld wordt, kan deze een verzoek bij de medewerker neerleggen om terug te bellen. Dat zal normaliter ook gebeuren, volgens unitmanager en reclasseringswerker Pogingen van de cliënt tot contact met de reclassering Bij de maatschappelijk werkster van het ziekenhuis gaf de justitiabele begin maart 2006 aan dat hij moeilijk contact kon krijgen met de reclasseringswerker Uitnodigingsbrief reclassering aan cliënt In de loop van maart 2006 constateert de reclasseringswerker dat er binnen de reclassering nog geen vaste begeleider voor de cliënt is aangewezen. Op 24 maart 2006 schreef de reclasseringswerker een brief aan de cliënt waarin zij hem uitnodigt voor een gesprek op 7 april In de brief (waarvan de tekst in het elektronisch cliëntdossier vastgelegd is) gaf de reclasseringswerker aan dat zij geen contact met hem heeft opgenomen, ondanks enkele voic berichten van de justitiabele in de maand maart, daar zij het druk had op het servicepunt. Ook informeerde zij of het kindje al is geboren. De reclasseringswerker heeft geen reactie ontvangen op deze brief, noch heeft de zij de cliënt gezien op 7 april Naast de brief is over het vervolg op deze uitnodiging niets opgenomen in het cliëntdossier. Uit het dossier en in de herinnering van de reclasseringswerker wordt niet duidelijk waarom die afspraak niet doorging 2.12 Contact tussen het AMK en de OvJ Op 18 april 2006 werd de OvJ benaderd door een arts van het AMK (zie paragraaf 2.9). Deze gaf aan niet zo zeer zorgen te hebben over de gang van zaken binnen het gezin zelf, maar wel over de hulpverlening. Er waren twijfels of de hulpverlening van de particuliere hulpverlener wel adequaat zou zijn. Ook zou het reclasseringstoezicht niet van de grond komen en lukte het het AMK niet zelf contact met de reclassering te krijgen Poging tot contact van de OvJ met de reclasseringswerker De OvJ heeft naar aanleiding van het bericht van de AMK-arts dezelfde dag nog geprobeerd de reclasseringswerker telefonisch te bereiken. Toen dat niet lukte, 12

14 heeft de OvJ de reclasseringswerker een gestuurd met daarin de mededelingen van het AMK. Op 19 april 2006 heeft de OvJ een leesbevestiging van het bericht ontvangen. Op 28 april 2006 heeft de OvJ een herinnering per verstuurd Bericht van de reclasseringswerker naar de OvJ Op 2 mei 2006 stuurt de reclasseringswerker de OvJ een waarin zij aangeeft dat zij in januari een huisbezoek bij de cliënt en diens partner heeft afgelegd, dat zij telefonisch contact heeft gehad met de cliënt en dat de cliënt nog niet naar een vaste begeleider verdeeld is omdat er geen brondocument of toezichtopdracht (schriftelijke vastlegging van het sepot onder voorwaarden) door de reclassering is ontvangen OM verstuurt brondocument De OvJ kan niet aangeven of er al eerder, kort na het sepot, een kopie naar de reclassering verzonden was. Maar naar aanleiding van het verzoek van de reclasseringswerker heeft de OvJ opdracht gegeven om een kopie van het document naar de reclassering te sturen. Volgens aantekening in het archiefsysteem van het OM is dit document op 9 mei 2006 verzonden. Bij de reclassering is het echter pas op 22 juni 2006 in het Cliënt Volg Systeem ingevoerd Telefonisch contact reclasseringswerker met cliënt Naar aanleiding van de van de OvJ heeft de reclasseringswerker begin mei telefonisch contact opgenomen met de cliënt. De cliënt gaf aan met werkgever te moeten overleggen over het tijdstip van een nieuwe afspraak en zou terugbellen. Dat is volgens de reclasseringswerker niet meer gebeurd. Over dit contact staat niets in het cliëntdossier vermeld De cliënt mishandelt zijn zoontje Op 17 juni 2006 heeft de onder toezicht gestelde cliënt zich bij de politie gemeld omdat hij zijn zoontje heeft geschud en heeft geprobeerd te wurgen. Het kindje 13

15 is in het ziekenhuis opgenomen. De vader is in hechtenis genomen. Hiermee was het reclasseringstoezicht van rechtswege beëindigd Contact OM en reclassering na het incident Na het incident hebben de OvJ en de reclasseringswerker elkaar kort informeel gesproken toen zij elkaar in het paleis van justitie tegenkwamen. Naar aanleiding van het nieuwe delict heeft de reclassering een verzoek om voorlichtingsrapportage van het OM ontvangen. Deze is, nu een inspectieonderzoek naar het toezicht plaatsvindt, naar collega-instelling van het Leger des Heils doorgestuurd om de schijn van eventuele belangenverstrengeling bij Reclassering Nederland te vermijden. 14

16 3 Conclusies en oordeel Dit deelonderzoek probeert uitdrukkelijk geen antwoord te geven op de vraag of het incident voorkomen had kunnen worden. Wel geven de conclusies in dit deelrapport een aantal knelpunten aan in deze casus waarbij de reclasseringsorganisatie beter had kunnen functioneren. Het benoemen van onderstaande knelpunten heeft tot doel om een bijdrage te leveren een de verbetering van de kwaliteit en de organisatie van het reclasseringswerk. 3.1 Knelpunten Werkproces toezicht Door het ontbreken van het brondocument heeft het geadviseerde toezicht nooit vorm gekregen op de wijze waarop op grond van de interne werkinstructies van de reclassering verwacht mag worden. Het starten van een reclasseringstoezicht betekent volgens de interne instructies van de reclassering dat er een diagnose of Risc 4 wordt uitgevoerd, waarvan een methodische risico-inventarisatie deel uitmaakt. Als hier aanleiding tot is, kan een persoonlijkheidsonderzoek hier deel van uitmaken. Er wordt op basis van de Risc of diagnose een inhoudelijk plan van aanpak opgesteld, goedgekeurd door de leidinggevende en vervolgens uitgevoerd. De reclasseringswerker stelt in overleg met de justitiabele een toezichtovereenkomst op waarin de inhoud van de begeleiding en het toezicht wordt opgenomen en er vindt minimaal tweewekelijks contact tussen reclasseringswerker en de justitiabele plaats. Geen van bovenstaande genoemde activiteiten heeft in dit geval plaatsgevonden Contacten na de advisering Het toezicht is binnen de reclasseringsunit nooit aan een reclasseringswerker toegewezen met het doel om het toezicht volgens de gebruikelijke procedure op te starten. Dit maakt de status van de contacten tussen de bij de casus betrokken reclasseringswerker en de cliënt na het moment van de advisering onduidelijk. In het dossier geeft de reclasseringswerker aan dat zij zelf de justitiabele zou gaan begeleiden. Ook wordt er gesproken van een vinger aan I 4 Recidive Inschattings Schalen, diagnostisch instrument voor recidiverisico en gewenste interventie 15

17 de pols -contact. Het landelijk kantoor van Reclassering Nederland geeft aan dat er uit oogpunt van nazorg is gehandeld. De reclassering heeft met haar handelswijze naar het OM, het AMK en de cliënt de indruk gewekt dat het reclasseringstoezicht al van start was gegaan. Dat deze indruk is gewekt blijkt onder meer uit het telefoongesprek met het AMK op 17 januari 2006, het uitblijven van een reactie op de brief van het AMK met afspraken rond de begeleiding, uit aantekeningen in het dossier over het gesprek met de cliënt in het dossier op 22 december 2005 en de uitnodigingsbrief aan de justitiabele van 24 maart Coördinatierol Volgens de afspraken in de brief van het AMK van februari 2006 zou de reclassering de begeleiding van de vader coördineren. Deze brief is ontvangen, gearchiveerd, maar er is geen inhoud gegeven aan die coördinatie, noch is het AMK op de hoogte gesteld dat de reclassering niet aan deze afspraak kon voldoen Rol van het brondocument De procedure waarbij een toezicht pas start als de toezichtopdracht (als brondocument voor het toezicht) ontvangen en verwerkt is, is een interne procedure van de reclassering. Deze interne procedure is begrijpelijk vanuit de gedachte dat de reclassering zekerheid wil over de vraag of de activiteiten die zij onderneemt in het kader van het toezicht en dus de inzet van de reclasseringswerker ook daadwerkelijk door het ministerie van Justitie vergoed worden. Zij krijgt immers volgens de regels van outputsturing alleen een toezicht gefinancierd als er een brondocument in de vorm van een toezichtopdracht in het dossier aanwezig is. Hierdoor is de reclassering voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de vlotte en accurate medewerking van haar opdrachtgever, in dit geval het OM. Het betreffende parket bewaakt niet systematisch of een toezichtopdracht ook daadwerkelijk binnen een redelijke termijn door de reclassering ontvangen wordt. De bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht start echter op het moment dat het sepot onder voorwaarde wordt opgelegd. Op het moment dat de reclassering hiervan op de hoogte is, is zij in de gelegenheid invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid. Er zijn meerdere mogelijkheden om na de start van het toezicht het brondocument te verkrijgen. 16

18 3.1.5 Bereikbaarheid van reclasseringswerker De versies van het AMK en de reclassering over de bereikbaarheid van de reclasseringswerker lopen hier uiteen. Wel is uit de signalen van de cliënt en de brief van de reclasseringswerker van 24 maart 2006 vast komen te staan dat de bereikbaarheid van de reclassering voor de cliënt in de maand maart niet optimaal was. Het duurde tot 2 mei 2006 tot de OvJ een reactie kreeg op haar op 18 april 2006 verzonden Inschatting van risico s De reclasseringswerker heeft geen signalen van dreigende recidive of verslechtering van de omstandigheden van de cliënt doorgekregen of gesignaleerd. De cliënt stelde zich in de contacten die er met de reclassering zijn geweest schuldbewust en coöperatief op. Als gevolg van het uitblijven van een daadwerkelijke start van het toezicht, is er geen risicoanalyse gemaakt op basis van de Risc. Overleg over risico s met andere bij de hulpverlening aan het gezin betrokken instanties heeft niet plaatsgevonden Interne sturing Er is volgens de reclasseringswerker en de verantwoordelijke unitmanager enkele keren mondeling overleg geweest tussen de reclasseringswerker en de unitmanager over deze zaak, waaronder over de procedure van de advisering, de uitkomst van de advisering en het ontbreken van het brondocument. Elke reclasseringsinterventie dient in het Cliënt Volg Systeem vastgelegd te worden en ter goedkeuring aan de unitmanager worden aangeboden. Dit is in deze casus alleen met de advisering gebeurd. Daarna heeft er tot aan het moment van recidive geen voorstel voor een interventie of goedkeuring in het CVS meer plaatsgevonden. 3.2 Oordeel Allereerst constateert de Inspectie dat het cliëntdossier van de reclassering met betrekking tot deze casus niet volledig is, waardoor niet de volledige gang van zaken achterhaald kan worden. De Inspectie is voorts van oordeel dat de reclassering zich onvoldoende heeft ingespannen om het toezicht daadwerkelijk te starten en daarmee invulling te geven aan haar taak en opdracht. De reclassering was op 21 december 2005 op 17

19 de hoogte van het opgelegde toezicht. De reclassering heeft echter pas begin mei 2006 geprobeerd het document te achterhalen en heeft deze pas in juni 2006, nadat de recidive had plaatsgevonden, in haar systeem ingevoerd. Ook is de Inspectie van oordeel dat de reclassering in haar communicatie naar derden, zowel het OM, het AMK als de cliënt, ten onrechte de indruk heeft gewekt dat er sprake was van een gestart toezicht. Na een vlot begin van het traject na oplegging van het sepot, volgde er in de latere fase steeds een late reactie van de reclassering op contactpogingen van derden of bleef een reactie zelfs helemaal uit. 18

20 4 Aanbevelingen De Inspectie komt tot de volgende aanbevelingen voor Reclassering Nederland. Zorg voor een goede dossiervorming. Het proces en de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot een reclasseringscliënt, moeten voor elke medewerker die met de cliënt te maken krijgt helder zijn en geen vragen oproepen. Zorg voor bewaking of borging van het binnenkomen van brondocumenten voor reclasseringstoezicht en start een reclasseringstoezicht wanneer dit juridisch van kracht wordt en bij de reclassering bekend is. Maak afspraken met het OM over het vlot aanleveren van opdrachten, eventueel door middel van alternatieve procedures. Wees helder in de communicatie naar OM, justitiabele en bij de justitiabele betrokken (hulpverlenings-)organisaties over de plannen, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de reclassering in een specifieke casus. Leg afspraken vast en spreek elkaar (in- en extern) aan op uitvoering ervan. Zorg voor een goede bereikbaarheid van de reclassering. De mogelijkheid om de reclassering te bereiken moet niet afhankelijk moet zijn van de bereikbaarheid van een specifieke medewerker. Tot slot beveelt de Inspectie het Openbaar Ministerie aan om zorg te dragen voor een systematische bewaking dat opdrachten van het OM aan de reclassering daadwerkelijk binnen een redelijke termijn worden ontvangen door de reclassering. 19

Onderzoek naar casus kindermishandeling

Onderzoek naar casus kindermishandeling Onderzoek naar casus kindermishandeling Inspectie jeugdzorg Inspectie voor de Sanctietoepassing Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, oktober 2007 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie. Rapport Instemming of niet? Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 2 Aanleiding Verzoekster is advocaat en haar cliënt stelt dat hij op

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van UVIT Zorgverzekeraar te Arnhem. UVIT zorgverzekeraar is vanaf 1 januari 2012 verder gegaan onder

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Rapport Baby Josephlaan

Rapport Baby Josephlaan Rapport Baby Josephlaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2008 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Onderzoek naar de casus...5 1.3 Onderzoeksbronnen...5

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /175

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /175 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014 Rapportnummer: 2014 /175 20 14/175 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Klacht Wat is er gebeurd?

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Deelrapportage MAASMEISJE

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Deelrapportage MAASMEISJE Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Deelrapportage MAASMEISJE Mei 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het deelonderzoek 4 2.1 Doelstelling deelonderzoek Inspectie OOV 4 2.2 Vigerend beleid 4 3. Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 Rapport Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 2 Klacht Op 5 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Arnhem, ingediend door de heer F. te Doorwerth, met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014 Rapportnummer: 2014/023 2 Klacht Verzoeker, bedrijfsarts, klaagt erover dat de verzekeringsarts van het UWV: 1. hem heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 5 Besluit van 14 december 2011, houdende regels inzake het uit te oefenen toezicht bij voorwaardelijke veroordeling (Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West, Vestiging Amsterdam. Datum: 23 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West, Vestiging Amsterdam. Datum: 23 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West, Vestiging Amsterdam. Datum: 23 december 2013 Rapportnummer: 2013/205 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 Rapport Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 2 Klacht Op 1 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer E. te Zutphen, ingediend door het Buro voor Rechtshulp te Zutphen,

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/078 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041 Rapport Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/041 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat X Gerechtsdeurwaarders: op 4 april 2006 een herhaald bevel heeft gedaan tot betaling van per 1 maart 2006 verschuldigde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 Rapport Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sollicitatiebrief van 6 maart 2000 heeft behandeld. Hij

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het gerechtsdeurwaarderskantoor S. te P. Datum: 17 oktober Rapportnummer: 2012/172

Rapport. Rapport over een klacht over het gerechtsdeurwaarderskantoor S. te P. Datum: 17 oktober Rapportnummer: 2012/172 Rapport Rapport over een klacht over het gerechtsdeurwaarderskantoor S. te P. Datum: 17 oktober 2012 Rapportnummer: 2012/172 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het gerechtsdeurwaarderskantoor S. uit

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert.

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Beoordeling I. Bevindingen 1. Op 3 oktober 2006 werd aan verzoekers

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 1999 Rapportnummer: 1999/027

Rapport. Datum: 28 januari 1999 Rapportnummer: 1999/027 Rapport Datum: 28 januari 1999 Rapportnummer: 1999/027 2 Klacht Op 2 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer G. te Amsterdam, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 Rapport Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 2 Klacht Beoordeling Conclusie AANBEVELING Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de IVW hem tijdens een telefoongesprek op 5 februari

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs met voorwaarden

Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs met voorwaarden Ministerie van Justitie Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs met voorwaarden Inspectierapport Themaonderzoek Mei 2006 Ministerie van Justitie a Reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs

Nadere informatie

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen.

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat zij, hoewel daartoe na haar emigratie naar Spanje geen enkele aanleiding bestaat, nog regelmatig aangiftes en andere stukken van de Belastingdienst ontvangt.

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht. Inspectierapport Themaonderzoek

Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht. Inspectierapport Themaonderzoek Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht Inspectierapport Themaonderzoek Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht Inspectierapport Themaonderzoek Mei 2010 Inhoudsopgave 2 Melding recidive tijdens

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033 Rapport Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013 Rapportnummer: 2013/033 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat VGZ zorgkantoor niet bevredigend reageerde op haar

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep. Datum: 9 augustus Rapportnummer: 2011/241

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep. Datum: 9 augustus Rapportnummer: 2011/241 Rapport Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/241 2 Wat ging er aan de klacht vooraf? De familie P. heeft een adoptiedochter, die onder

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Datum: 27 december 2011 Rapportnummer: 2011/365 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/ Rapport Rapport betreffende een klacht over de Inspectie voor de gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te den Haag Datum: Rapportnummer: 2011/ 2 Klacht Verzoekers

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam 1 Inspectie Veiligheid en Justitie Den Haag, oktober 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 2.

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

De minister van Justitie Postbus EH DEN HAAG. Onderzoek en bevindingen

De minister van Justitie Postbus EH DEN HAAG. Onderzoek en bevindingen De minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Onderzoek en bevindingen In de periode vanaf 1 januari 2007 tot 30 september 2008 ontving de Nationale ombudsman diverse klachten van burgers over

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 Rapport Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Utrecht is omgegaan met de op 9 december 2004

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar de wijze waarop Bureau Jeugdzorg Drenthe een. zorgmelding heeft behandeld. 20 140 128 d e Natio nale o mb ud sman 1/7

Rapport. Een onderzoek naar de wijze waarop Bureau Jeugdzorg Drenthe een. zorgmelding heeft behandeld. 20 140 128 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Rapport Een onderzoek naar de wijze waarop Bureau Jeugdzorg Drenthe een zorgmelding heeft behandeld. 20 140 128 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus 2200 1000 CE Amsterdam Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 Rapport Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten b.v. te Den Haag haar na beëindiging van de thuiszorg

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam 23 april 2014 RA140735 Samenvatting Een medewerker (jobhunter)

Nadere informatie

Proceskaart - reclasseringsinzet PilotPlus BIJ (bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen)

Proceskaart - reclasseringsinzet PilotPlus BIJ (bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen) De gemeente ontvangt een melding over een terugkerende gedetineerde Informatie bij Gebruik model risico-analyse Inschatten van risico op maatschappelijke onrust Geen justitieel kader justitieel kader De

Nadere informatie

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost 29 oktober 2012 RA121886 Samenvatting Het Leger des Heils

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar zo goed mogelijke hulpverlening aan cliënten dat zich niettemin situaties kunnen voordoen

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie