Bestek nummer A Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad"

Transcriptie

1 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel Fax Bestek nummer A Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Wijze van gunnen Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Indiening van de offertes Tav Via Digipolis Antwerpen Generaal Armstrongweg 1 B-2020 Antwerpen Public Procurement https://eten.publicprocurement.be/ Uiterlijk tegen 12 mei 2015 om 10:00 uur. Offertes die na dit tijdstip toekomen, zullen niet worden weerhouden. Aantal Bijlagen: 1. geen Dit bestek wordt ter beschikking gesteld in het e-notification platform op https://enot.publicprocurement.be/. Indien dit bestek op een andere wijze werd verzonden neemt Digipolis of de verzender geen enkele verantwoordelijkheid op mbt de correctheid van dit elektronisch document, noch kan dit bestek of enige bepaling eruit Digipolis of de verzender juridisch verbinden. De enige juridisch geldige versie van het bestek is de ter beschikking gestelde versie op https://enot.publicprocurement.be Versie 8.1 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Wettelijke en reglementaire bepalingen Toepasselijke Wetgeving Afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels... 4 Administratieve bepalingen Aard, voorwerp, opdrachtgever... 6 Aard en wijze van gunning... 6 Opdracht-gevend bestuur... 6 Leiding van de opdracht... 6 Voorwerp, aanvang en duurtijd van de opdracht... 6 Plaats van uitvoering Selectie en gunning... 8 Kwalitatieve selectiecriteria... 8 Gunning criteria De offerte en indiening Opmaak van de offerte Ondertekening van de offerte Indienen van de offerte Prijsbepaling Verbintenis termijn Inzage documenten & plaats-bezoeken Uitvoeringsmodaliteiten Toewijzing Borgtocht Inkooporders Prestatie-staten Facturatie Betalings-termijnen Voorschotten Prijsher-ziening Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Wijzigingen opdracht Algemene bepalingen Afwezigheid van een gezagsrelatie Geheim-houdings- overeenkomst Deontolo-gische code Beveiliging en gebruik van elektronische communicatiegegevens en infrastructuur Gegevens-integriteit Intellectuele eigendom Aansprakelijk-heid & overmacht Verweer-middelen, boeteclausule Taal 20 Beëindiging Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Inhoudelijk-technische bepalingen Inhoudelijke bepalingen Doel en omschrijving van de opdracht Technische bepalingen Gevraagde competenties ifv project en opdracht Gevraagd arbeidsregime Logistiek Versie 8.1 Pagina 2

3 Formulieren Inschrijvingsbiljet Inventaris Prijslijst Verklaring op erewoord Versie 8.1 Pagina 3

4 Wettelijke en reglementaire bepalingen 1. Toepasselijke Wetgeving Voor deze opdracht zijn van toepassing: Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna Wet Overheidsopdrachten ); Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna KB Plaatsing ); Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna KB Uitvoering ); Alle latere wijzigingen op voormelde regelgeving, voor zover van toepassing op de opdracht; Geldende internationale en Europese normen, inbegrepen deze die in de plaats zijn gekomen van vroegere Belgische normen, en geldende Belgische, regionale en lokale normen; Bovenstaande lijst is niet-limitatief. Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij zich strikt houden aan alle andere dwingende regelgeving die in het kader van deze opdracht van toepassing is. Zijn ook van toepassing: De bepalingen van het Bestek en alle andere documenten waarnaar het Bestek verwijst; De rechtzettingen op het Bestek. Deze worden per aangetekend schrijven verzonden naar de aangemelde partijen en/of de inschrijvers; Alle andere op het voorwerp van de opdracht van toepassing zijnde internationale, nationale, regionale en lokale richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, voorschriften, normen, standaarden en reglementen. Alle voormelde normen, reglementen en voorschriften zullen tot de meest recente en gecoördineerde uitgave behoren. Al deze voorschriften vullen elkaar aan en het zijn de strengste bepalingen die van toepassing zijn op deze opdracht. In geval van tegenstrijdigheid heeft dit Bestek voorrang. De in dit onderdeel weergegeven bepalingen zijn niet-limitatief opgesomd. De inschrijver wordt geacht alle van toepassing zijnde bepalingen te kennen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving te handelen. 2. Afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels Overeenkomstig artikel 9 4 van het KB Uitvoering zal desgevallend omwille van de bijzondere eisen van de onderhavige opdracht, worden afgeweken van een aantal Algemene Uitvoeringsregels zoals bepaald in het KB Uitvoering. Wat betreft deze artikelen waarvan, overeenkomstig artikel 9 4 van het KB Uitvoering, de afwijkingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, is de mogelijke afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels gerechtvaardigd omwille van de hierna genoemde motieven: In het kader van de voorliggende opdracht wordt er afgeweken van de Algemene Uitvoeringsregels zoals opgenomen in het KB Uitvoering : Artikel 19 en 20 van het KB Uitvoering (Intellectuele rechten) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Gebruik van de resultaten en Methodes en know how Versie 8.1 Pagina 4

5 Artikel 25 van het KB Uitvoering (borgtocht) zie Hoofdstuk 6 uitvoeringsmodaliteiten Er wordt geen borgtocht gevraagd. Het is in de IT consultancy sector eerder ongebruikelijk om met borgtochten te werken voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking en de schaderisico's voor Digipolis in dit soort opdrachten zijn quasi onbestaande. Daarom wordt er voor deze opdracht geen borg gevraagd. Artikel 44 van het KB Uitvoering (in gebreke blijven) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten In gebreke blijven en sancties Artikel 62 van het KB Uitvoering (Verbreking) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Verbreking Artikel 120 van het KB Uitvoering (Voorlopige oplevering) : zie Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen Nazicht van de levering Artikel 156 van het KB Uitvoering (Voorlopige oplevering) : zie Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten Oplevering van de opdracht Artikel 45 van het KB Uitvoering (Boetes) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Straffen Artikel 122 van het KB Uitvoering (Aansprakelijkheid) : zie Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen Aansprakelijkheid leverancier Artikel 152 en 153 van het KB Uitvoering (Aansprakelijkheid) : zie Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten Aansprakelijkheid dienstverlener Versie 8.1 Pagina 5

6 Administratieve bepalingen 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever Aard en wijze van gunning Deze opdracht is, in de zin van artikel 3 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, een opdracht voor diensten in de klassieke sector waarvoor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gebruikt ten behoeve van het opdrachtgevend bestuur Digipolis. Opdrachtgevend bestuur De opdracht gebeurt in naam en voor rekening van Digipolis, opdrachthoudende vereniging, met zetel te Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen en ondernemingsnummer BTW nr. BE Digipolis treedt aldus op als aanbestedende overheid. Digipolis is een opdrachthoudende vereniging opgericht overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en heeft van haar leden, waaronder de steden en OCMW s van Antwerpen en Gent, de bevoegdheid gekregen om in de telematica-behoeften te voorzien. (voor meer info zie Leiding van de opdracht Het toezicht op de uitvoering van de opdracht gebeurt door Digipolis, vestiging Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen. Onder leiding van de leidend ambtenaar, die instaat voor alle vragen in verband met dit Bestek. inhoudelijk-technische toelichting kan verschaffen. instaat voor de eerstelijnscommunicatie met de opdrachtnemer toezicht zal uitoefenen op de uitvoering van de opdracht. Alle correspondentie aan de opdrachtgever dient schriftelijk per brief, fax of te worden gericht aan: De leidend ambtenaar (projectleider) is Joke De Bock, Projectleider, tel: , De inschrijver wijst op het inschrijvingsbiljet bij contactpersoon een persoon aan ( de projectleider opdrachtnemer ) die hem zal vertegenwoordigen ten aanzien van de aanbestedende overheid. Digipolis behoudt zich het recht voor om eenzijdig de leidend ambtenaar te vervangen in de loop van de gunningsprocedure, dan wel tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht. De opdrachtnemer communiceert enkel met Digipolis, de communicatie met de eindklant gebeurt via Digipolis of in aanwezigheid van Digipolis" Voorwerp, aanvang en duurtijd van de opdracht De Opdrachtgever belast de opdrachtnemer die aanvaardt, met de uitvoering van de onderstaande opdracht zoals verder dagdagelijks gespecificeerd zal worden door de Opdrachtgever en gecommuniceerd zal worden. Beschrijving en planning van de werken/opdracht: In een informatiesamenleving waar informatiestromen van steeds groter belang zijn, past een transparante overheid die digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling met haar burgers en bedrijven. Als de stad Versie 8.1 Pagina 6

7 Antwerpen kiest om in te zetten in digitale dienstverlening, is bijgevolg een basisinvestering nodig om de huidige complexe ICT-omgeving te optimaliseren en om een aantal generieke toepassingen te ontwikkelen die eigen zijn aan elke digitale dienstverlening. Het gaat over toepassingen zoals een documentenbox voor de uitwisseling van informatie, een statusweergave van een dossier of aanvraag en de mogelijkheid om online te betalen, enz. Voor de verdere uitbouw van het digitaal platform antwerpen.be zoekt Digipolis externe bijstand voor de verdere opzet en uitbouw van dit platform. Het platform is opgebouwd rond de technologieën AngularJS, NodeJS, PHP, Zend, MongoDB, SQL Server, WSO2,... Digipolis is dan ook op zoek naar scrummasters die de ontwikkeling van het platform dagelijks opvolgen. Kennis van en ervaring met projecten in volgende of aanverwante technologieën wordt verwacht: NodeJS en PHP mib of ZEND framework, bij voorkeur ook Javascript frameworks (JQuery, AngularJS, ) en GIT De opdracht zal aanvangen op 1 juni De duurtijd van de opdracht bedraagt: +/-100 dagen en beperkt tot een maximale uitgave van ebtw Er zijn geen percelen. De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order. Onderaanneming is toegestaan. Plaats van uitvoering De uitvoering van de opdracht gebeurt in de kantoren van Digipolis, Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen en in de lokalen van de betrokken diensten van het stadsbestuur en OCMW. Versie 8.1 Pagina 7

8 4. Selectie en gunning Kwalitatieve selectiecriteria Toegangs recht Overeenkomstig artikel 61 1 van het KB Plaatsing moet in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan het Opdrachtgevend Bestuur kennis heeft, veroordeeld is voor; 1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek; 2. Omkoping als bedoeld in art. 246 van het Strafwetboek; 3. Fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4. Witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Overeenkomstig artikel 61 2 van het KB Plaatsing kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die; 1. Die in staat van faillissement of vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2. Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure in andere nationale reglementeringen; 3. Die, bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5. Die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van art. 62 van het K.B. van 15 juli 2011; 6. Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het K.B. van 15 juli 2011; 7. Die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de opeisbare inlichtingen of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van: verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in artikel 61 van het KB Plaatsing. Hiertoe dient de inschrijver het formulier zoals opgenomen in bijlage bij dit bestek te gebruiken. Versie 8.1 Pagina 8

9 RSZ-attest voor binnenlandse inschrijvers (art van het KB Plaatsing) : Digipolis zal het RSZ-attest zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier. RSZ-attest voor buitenlandse inschrijvers (art van het KB Plaatsing): De buitenlandse inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed. een document waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen). Financieeleconomisch Technisch Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers een bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico s gevraagd met vermelding van begin- en einddatum. Om de technische bekwaamheid van de inschrijver na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd: om de kwaliteit binnen onze diensten te garanderen mag de inschrijver slechts één profiel per competentie niveau (junior, medior, senior) voorstellen en dient een cv en een bijhorende referentielijst met de voornaamste relevante diensten uitgevoerd de laatste 3 jaar, met vermelding van datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd zijn, voor te leggen. Hierin moet duidelijk worden aangegeven wat de vertrouwdheid met en deskundigheid is met betrekking tot de omschreven opdracht. Per referentie (max. 1 A4) dient volgende indeling te worden gebruikt : Korte beschrijving inhoud project Relevantie voor deze nieuwe opdracht Sector Problematiek Datum opdracht Duurtijd opdracht Gebruikte technologie Budget een verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel medewerkers in te zetten die een voldoende kennis hebben van het Nederlands. Gunning De inschrijvers waarvan de financiële, economische en technische draagkracht bewezen werd, en die zich niet in één van de gevallen bevinden van uitsluiting van deelneming Versie 8.1 Pagina 9

10 criteria aan de opdracht, komen voor verdere evaluatie in aanmerking. De opdracht zal toegewezen worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, rekening houdend met onderstaande gunningcriteria: Gunningcriteria Gewicht 1. Prijs 50,00% 2. Beschikbaarheid en plan van aanpak voor geschikte en competente consultants 25,00% 3. Competenties 25,00% Totaal 100,00% De berekening van de scores zal als volgt gebeuren: 1. Prijs: De prijs zal beoordeeld worden d.m.v. de volgende standaardformule van Digipolis op basis van een gemiddelde offerteprijs: Gewicht gekoppeld aan criterium prijs x (laagste prijs / prijs van de inschrijver) Prijs = de totale dagprijs van de opdracht, inclusief alle directe en indirecte kosten nodig voor de realisatie van deze opdracht. 2. Beschikbaarheid en plan van aanpak voor geschikte en competente consultants: a. Het aantal werkdagen waarbinnen de inschrijver zorgt dat de consultant na afroep aan de opdracht kan starten. (10 punten) 0 5 werkdagen = 10 punten 6 10 werkdagen = 5 punten werkdagen = 2 punten > 20 mandagen = 0 punten b. Plan van aanpak voor het inzetten van geschikte en competente consultants. (15 punten) o Hiervoor levert de inschrijver in de gunningprocedure voor deelname aan de raamovereenkomst een toelichting over de bewaking van de kwaliteit van zijn consultants aan. De inschrijver dient dit onder meer te staven d.m.v. een kwaliteitscharter dat aan de opdrachtgever een duidelijk beeld verschaft over o.a. de analyse van de markt, de selectie en optimale inzet van personeel, het opleiden van personeel, de gevolgde interne kwaliteitsprocedures, kwaliteitscontrole enz., In geval van onderaanneming staat de inschrijver garant dat de selectie van evt. freelancers op eenzelfde gestructureerde en onderbouwde manier gebeurt, conform de medewerkers in eigen loondienst. De inschrijver dient dit eveneens te staven via een uitgebreid kwaliteitscharter. o Bij een concrete opdracht op afroep zal op basis van CV, eventueel gevolgd door een interview, de competenties van de aangeboden kandidaat getoetst worden aan de gevraagde vereisten. Bij een onvoldoende kwaliteit dient de inschrijver een andere kandidaat voor te stellen binnen het aantal werkdagen waartoe hij zich verbonden heeft (zie punt a.) Versie 8.1 Pagina 10

11 Ten allen tijde moet de deelnemer aan de raamovereenkomst kunnen garanderen dat het gewenste kwaliteitsniveau kan worden gegarandeerd voor de uitvoering van de opdracht. 3. Competenties: Op basis van het ingediende CV wordt per inschrijver een beoordeling met toelichting gemaakt. Vervolgens wordt er een score toegekend overeenkomstig de beoordeling door de aanbestedende overheid van dit element volgens onderstaande tabel: Uitstekend = 25 Goed = 20 Voldoende = 15 Matig = 10 Zwak = 5 Geen ervaring = 0 Er wordt uitgegaan van een voldoende indien het antwoord aan het gevraagde voldoet. Zijn er extra competenties, zal afhankelijk van de bruikbaarheid de appreciatie goed uitstekend worden toegekend. Omgekeerd, indien er minder wordt aangeboden dan wordt gevraagd, zal een mindere appreciatie worden gegeven. Een hogere of lagere appreciatie dan voldoende zal steeds gemotiveerd worden in het gunningverslag. Ervaring in de overheidssector is hierbij een pluspunt. Voor technologie wordt beoordeeld op de technologieën opgesomd in de omschrijving van de opdracht. Hiervoor moet de appreciatie minimaal voldoende zijn. Kennis en ervaring in aanverwante bruikbare technologieën worden gezien als extra en kunnen leiden tot een score goed of uitstekend. Versie 8.1 Pagina 11

12 5. De offerte en indiening Opmaak van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat uit het inschrijvingsbiljet en alle andere bij te voegen formulieren. De inschrijver is ertoe gehouden de offerte, de formulieren en alle briefwisseling alsook alle documentatie - in het Nederlands op te stellen, en dient het verplichte inschrijvingsbiljet te gebruiken. Enkel voor de zuiver technische bijlagen en folders, publicaties en bedrijfsreclame mag het Engels of Frans gebruikt worden. De inschrijver dient zijn offerte als volgt op te stellen: De offerte dient goed gestructureerd en ondubbelzinnig te zijn samengesteld op A4 formaat. Per bijlage die aan de offerte toegevoegd dient te worden, dient een apart hoofdstuk te worden voorzien. Elke inschrijving, of inventaris die op een ander document (bv. computerlijsten) is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die bovenaan zijn document volgende formule moet vermelden: "Ik, ondergetekende (...), verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door Digipolis verstrekte inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij". Ondertekening van de offerte De volledige offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde correct elektronisch ondertekend. Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie toe te voegen bijlagen, mandaat ondertekenaar). De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen. Indienen van de offerte Iedere offerte dient bij Digipolis vóór 12 mei 2015Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. om 10:00 uur toe te komen. Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om; naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen; om meer dan een (1) elektronische offerte in te dienen. De capaciteit voor het opladen van offertes of kandidaturen is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk offertes of kandidaturen correct op te laden. Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige offerte. De offertes, inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met Versie 8.1 Pagina 12

13 artikel 52 van het KB Plaatsing worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig. De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving toelicht van de voorwaarden van 52 van het KB Plaatsing. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Prijsbepaling De basiseisen van het bestek moeten worden uitgevoerd via een globale dagprijs op basis van 8 werkuren per werkdag voor een consultant (aangestelde uitvoerder) en 7,6 werkuren (7 uur 36 minuten) voor een interim. In beginsel gelden er geen overuren, en zijn de tarieven voor weekendwerk en werk op feestdagen, gelijkgesteld aan de tarieven tijdens de werkweek. De opgegeven prijzen zijn inclusief alle kosten, met name administratie- en secretariaatskosten, verplaatsingskosten, vervoerskosten, telefoniekosten, GSM, verzekeringskosten en de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door Digipolis wordt geëist, de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten, de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten, de kosten voor verpakking, de keuring- en de opleveringskosten, de recupelbijdrage (zie en alle andere mogelijke kosten, tenzij deze uitdrukkelijk gevraagd worden in de inventaris in bijlage. De inschrijvers dienen in hun offerte afzonderlijk te vermelden het bedrag exclusief BTW de aanslagvoet en het bedrag van de BTW het bedrag inclusief BTW De inschrijvers dienen ieder onderdeel van de prijsbepaling in detail te vermelden. Voor alle prijzen moet de inhoud ervan op een overzichtelijke en transparante wijze duidelijk gemaakt worden. De inschrijver moet alle inlichtingen verstrekken om Digipolis in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. Verbintenis termijn De inschrijver is door zijn offerte gebonden gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Inzage documenten & plaatsbezoeken Niet van toepassing Versie 8.1 Pagina 13

14 6. Uitvoeringsmodaliteiten Toewijzing De uitvoering van de opdracht vangt aan op de dag van verzending van de kennisgeving van de toewijzing of op de datum die vermeld is in de brief van de toewijzingsbeslissing van Digipolis aan de gekozen opdrachtnemer. Digipolis is niet verplicht de opdracht toe te wijzen en kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen - indien nodig op een andere wijze -, zonder dat een inschrijver aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. Inkooporders Om de gunning uitvoerbaar te maken zullen aparte inkooporders worden uitgeschreven. De volgende aspecten worden hierin besproken: Omschrijving van de te verrichten werkzaamheden Plaats Tijdstip van aanvang Duur van de opdracht Kostprijs Contactpersoon Een automatische verlenging is niet mogelijk. Prestatiestaten De opdrachtnemer zal Digipolis maandelijks, na verrichting van de werkzaamheden, op basis van de gewerkte uren en de daarop toepasselijke tarieven zoals vermeld op het inkooporder factureren betreffende haar assistentie. De prestatiebladen worden ingevuld met een nauwkeurigheid van 15 minuten of beter en aan Digipolis voorgelegd ter goedkeuring. De prestatiebladen vermelden: datum beginuur / einduur beschrijving van de opdracht naam en handtekening van de aangestelde die de prestatie heeft uitgevoerd naam en handtekening van de projectleider van Digipolis Tevens dient de aangestelde uitvoerder van de opdrachtnemer de elektronische projectregistraties van Digipolis in te vullen en dit ten laatste elke laatste werkdag van de maand. Ook aangestelde uitvoerders op verplaatsing moeten ervoor zorgen dat dit wordt ingevuld. Prestatiestaten kunnen enkel afgetekend worden door de opdrachtgever, met als enige doel de facturatie van de gepresteerde uren. Facturatie De facturatie gebeurt maandelijks. Elke factuur dient de prestaties van de betreffende maand te bundelen. De facturen of creditnota s dienen buiten de wettelijke voorschriften voorzien te zijn van de volgende aanvullende vermeldingen: verwijzing naar dit bestek verwijzing naar het inkooporder van Digipolis de prestatiestaat met vermelding van de naam van de ondertekenaars, en getekend voor goedkeuring door de opdrachtnemer en Digipolis of diens gemachtigde. Versie 8.1 Pagina 14

15 De facturen worden per in pdf formaat verstuurd aan Op vraag van Digipolis, moet het mogelijk zijn om de facturen rechtstreeks naar de stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, de stad Gent, het OCMW van Gent of andere verzelfstandigde entiteiten van deze administraties te sturen. Betalingen gebeuren binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum waarop Digipolis in het bezit is van de regelmatig opgemaakte en goedgekeurde factuur. Het opdrachtgevend bestuur kan een kortere betalingstermijn toestaan indien daar een korting (voor contante betaling) tegenover staat. De inschrijver kan hieromtrent een voorstel bij zijn offerte voegen. Met een eventuele korting voor contante betaling wordt geen rekening gehouden voor de beoordeling van het gunningscriterium prijs. Voorschotten Deze zijn niet toegestaan. Betalingstermijnen Prijsherziening De eventuele schommelingen in de prijzen van de producten, lonen, vervoerstarieven, sociale lasten en verzekeringspremies, geven geen aanleiding tot het herzien van de inschrijvingsprijzen uitgezonderd prijsdalingen. Voorlopige oplevering De voorlopige oplevering van de dienstverlening gebeurt door het controleren van de maandelijkse prestatiestaat met de afgesproken taken in het projectplan. Definitieve oplevering De definitieve oplevering valt samen met het einde van de opdracht, tenzij er facturen geweigerd zijn. Dan valt deze na het goedkeuren van deze facturen. Wijzigingen opdracht In de loop van de uitvoering van de opdracht zal Digipolis de mogelijkheid hebben om inhoudelijke aanpassingen aan te brengen in functie van de behoeften van Digipolis mits niet wordt afgeweken van de basisomschrijving van de opdracht overeenkomstig artikel 37 van het KB Uitvoering. Bij het intrekken van de aangestelde(n) uitvoerder(s) door de opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht, dient de opdrachtnemer voor een kwaliteitsvolle projectcontinuïteit te zorgen door tijdig een gelijkwaardig profiel voor te stellen. Na uitdrukkelijke goedkeuring van Digipolis betreffende dit nieuw profiel, zal een overdrachtsperiode voorzien worden van 10 dagen en dit ten laste van de opdrachtnemer. Dergelijke vervanging zal geen impact hebben op timing, prijs of andere bepalingen uit bestek en offerte. Indien onderaanneming wordt toegelaten overeenkomstig dit bestek (zie 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever - Voorwerp van de opdracht) dan kan vervanging van de in de offerte vermeldde onderaannemer(s) slechts na voorlegging aan en goedkeuring door Digipolis. Versie 8.1 Pagina 15

16 7. Algemene bepalingen Afwezigheid van een gezagsrelatie De personen die door de opdrachtnemer worden belast met het uitvoeren van de opdracht staan onder het uitsluitend gezag van de opdrachtnemer. Onder geen beding staan zij of de zelfstandige zaakvoerders onder het gezag van Digipolis. De opdrachtnemer zal bij de aanvang van de opdracht het bewijs leveren dat zijn aangestelden: hetzij in een werknemersstatuut zijn tewerkgesteld hetzij een zelfstandig statuut bezitten, en met alle voorschriften inzake sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing in regel zijn. Bovendien zal de opdrachtnemer op verzoek van Digipolis tijdens de uitvoering van de overeenkomst moeten bewijzen dat hij in regel blijft inzake sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. De verplichtingen van de opdrachtnemer betreffende de fiscale en sociale wetgeving vallen onder geen beding ten laste van Digipolis. De volgende elementen komen in elk geval toe aan de opdrachtnemer als werkgever ten aanzien van haar respectievelijke personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst, en kunnen in geen geval deel uitmaken van het instructierecht van de opdrachtgever; Aanwervingsbeleid; Beleid met betrekking tot loons- en arbeidsvoorwaarden; Beleid inzake opleiding, vorming en training, met uitzondering van deze die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht en die specifiek zijn aan de opdrachtgever; Controle van de arbeidstijd en het bepalen van eventuele overuren, rustpauzes of inhaalrustpauzes; Toelating en rechtvaardiging van afwezigheden (ziekte, klein verlet, vakantie ); Beleid inzake disciplinaire sancties en ontslag; Evaluatie- en functioneringsgesprekken; Functiebepalingen. Nietdiscriminatie clausule De opdrachtnemer: duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst; verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen; verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en bestraffen; leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na; verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van diensten. Bovenstaande clausule geldt zowel voor de opdrachtnemer natuurlijke persoon als voor de dienstverlener rechtspersoon en hun zaakvoerder(s), bestuurder(s) en andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid Versie 8.1 Pagina 16

17 binnen de rechtspersoon. Indien het opdrachtgevend bestuur kan aantonen dat de opdrachtnemer voormelde bepalingen niet naleeft bij de uitvoering van onderhavige opdracht, kan zij ten aanzien van de opdrachtnemer toepassing maken van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 van de Algemene Uitvoeringsregels (middelen van optreden van de aanbestedende overheid). Ter aanvulling van bovenstaande geheimhoudingsovereenkomst en Conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verbindt de opdrachtnemer zich er toe een overeenkomst tot verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen bij de start of tijdens de uitvoering van de opdracht, indien er persoonsgegevens betrokken zijn. De opdrachtnemer en Digipolis verzekeren het vertrouwelijke karakter van alle informatie, die wordt verkregen binnen de opdracht. De opdrachtnemer en zijn aangestelde(n) verbinden zich er toe om geen van de gegevens of inlichtingen, waarvan hij kennis zou krijgen door of bij de uitvoering van de opdracht, en ook de staten en bescheiden die het resultaat zijn van de verwerking van die informatie, mee te delen aan een derde partij of te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze opdracht zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digipolis. Dit zowel tijdens de duur van de overeenkomst, als na de beëindiging van deze overeenkomst. De Partijen zullen onmiddellijk na het beëindigen van de overeenkomst of op eenvoudig verzoek van de andere Partij, alle vertrouwelijke informatie terugbezorgen aan de andere Partij. En daarna alle mogelijke maatregelen nemen om deze data definitief en onomkeerbaar te verwijderen van de eventueel gebruikte eigen opslagmiddelen. De opdrachtnemer en Digipolis zullen deze confidentiële informatie slechts verspreiden onder die werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht of die van de geleverde goederen of diensten gebruik maken voor zover dit nodig is voor het correct gebruik van de geleverde goederen of diensten. Ze verzekeren dat deze werknemers de verplichtingen inzake het confidentieel karakter van de informatie kennen en deze ook respecteren. Door de ondertekening van de verklaring bij het inschrijvingsbiljet gaat de inschrijver met deze tekst akkoord en staat hij garant dat deze geheimhoudingsovereenkomst ook door zijn aangestelde uitvoerders(s) gekend is en nageleefd wordt. Op verzoek van Digipolis kan de inschrijver ten alle tijden gevraagd worden om in aanvulling van deze geheimhoudingsovereenkomst ook nog expliciet een verwerkingsovereenkomst en/of ondertekening van deontologische code te onderschrijven. Verwerkingsovereenkomst Ter aanvulling van bovenstaande geheimhoudingsovereenkomst en Conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verbindt de opdrachtnemer zich er toe een overeenkomst tot verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen bij de start of tijdens de uitvoering van de opdracht, indien er persoonsgegevens betrokken zijn. Geheimhoudingsovereenkomst Deontologische code Digipolis beoogt door middel van een deontologische code al haar medewerkers bewust te maken van hun specifieke rol als informatiebeheerder; te voorkomen dat ongeoorloofde (strafbare) of lasterlijke feiten worden gepleegd met de ter beschikking gestelde telematicamiddelen; te voorkomen dat door het gebruik van telematica schade wordt berokkend, van welke aard dan ook, aan de organisatie of aan derden; de dienstverlening aan de klant te garanderen; de vertrouwelijke omgang met gevoelige Versie 8.1 Pagina 17

18 persoonsgegevens van derden te waarborgen; de belangen van de organisatie te beschermen; de veiligheid en de goede technische werking van het netwerk te garanderen; en kostenbewustzijn te stimuleren bij het gebruik van de telematicamiddelen. De inhoud van deze code is steeds opvraagbaar bij Digipolis via de HRM-dienst. Door de ondertekening van de verklaring bij het inschrijvingsbiljet gaat de inschrijver met deze code akkoord en staat hij garant dat deze overeenkomst ook door zijn aangestelde uitvoerder(s) gekend is, nageleefd wordt en zich akkoord verklaart met de controlemogelijkheden die Digipolis heeft, zoals beschreven in deze code. Beveiliging en gebruik van elektronische communicatie gegevens en infrastructuur De opdrachtnemer en zijn aangestelden, verklaren zich akkoord met de goede zorg en het onderhoud van de toestellen en infrastructuur die ze van Digipolis ter beschikking krijgen. Bovendien stemmen zij ook in met de naleving van de geldende beveiligingspolicy s zowel omtrent de logische beveiliging (paswoordbeleid, Anti-virusbescherming, netwerk-monitoring ) als de fysieke beveiliging (brand, inbraak, ). Digipolis verleent de aangestelden die door de dienstverlener worden belast met het uitvoeren van de opdracht toegang tot en het recht tot gebruik van netwerk en infrastructuur. De aangestelden stemmen in met de controles op het correct gebruik van deze communicatiemiddelen. Deze controles verlopen uiteraard steeds conform de betreffende wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op elektronische onlinecommunicatiegegevens. Onze gebouwen zijn voorzien van toegangsbeveiliging, inbraakdetectie en camerabewaking en ook op basis hiervan gebeuren systematische controles naar het gebruik van onze infrastructuur. Gegevensintegriteit De opdrachtnemer en zijn aangestelden zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de gegevens of elektronische bestanden waarover ze in het kader van deze overeenkomst beschikken. Naast het veilig bewaren volgens de geldende standaarden, staan ze ook in voor het opslaan van gegevens en het ter beschikking stellen van veiligheidskopieën in een voor Digipolis standaard uitleesbaar formaat. Indien dit niet op infrastructuur van Digipolis gebeurt, moeten de eventuele toegangssleutels/codes tot deze gegevens kosteloos medegedeeld worden aan een door het management-team van Digipolis aangestelde contactpersoon. Digipolis moet in staat zijn zonder verdere kosten systematisch te kunnen verifiëren of het daadwerkelijk om de correcte gegevens gaat. Intellectuele eigendom Vanaf het ogenblik van hun creatie behoren automatisch (i) alle resultaten van de onder deze opdracht gepresteerde diensten zoals bijvoorbeeld - maar niet noodzakelijk beperkt tot - specifieke documentatie, analysedocument, specifieke website(s) en specifiek ontwikkelde software en bijbehorende broncode in volle en exclusieve eigendom toe aan Digipolis en (ii) de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot voormelde resultaten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, software en know how) eveneens in volle en exclusieve eigendom toe aan Digipolis. Onder specifieke documentatie wordt verstaan: op maat van Digipolis geschreven documentatie die geen standaarddocumentatie van de dienstverlener is. Onder specifieke website wordt verstaan: op maat van Digipolis ontwikkelde website die geen standaardwebsite van de dienstverlener is. Onder specifiek ontwikkelde software wordt verstaan: op maat van Digipolis ontwikkelde software die buiten gebruikelijke standaardsoftware valt. In geval van levering van standaardsoftware blijft de intellectuele eigendom bij de dienstverlener en verkrijgt Versie 8.1 Pagina 18

19 Digipolis een gebruiksrecht voor de overeengekomen duur en modaliteiten. Aansprakelijkheid & overmacht De opdrachtnemer is - behoudens in geval van overmacht - aansprakelijk voor elke mogelijke schade, zowel materiële als immateriële schade (inclusief mogelijke sancties ten laste van Digipolis en/of haar klanten) die Digipolis en/of haar klanten lijdt of aan derden verschuldigd is als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van vertragingen of tekortkomingen van de opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht. Behoudens in het geval van opzet, bedrog of zware fout is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer onder deze opdracht beperkt tot maximaal de totale waarde van deze opdracht waarbij ook de langdurige en weerkerende kosten in aanmerking worden genomen. De opdrachtnemer zal zich voor deze aansprakelijkheid afdoende verzekeren of reeds verzekerd hebben. Ook als er onderaannemers zijn, blijft de opdrachtnemer persoonlijk en rechtstreeks aansprakelijk voor alle verbintenissen die hij aanging met Digipolis. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe zijn verplichtingen te goeder trouw uit te voeren met het oog op het slagen van de opdracht. Overmacht betekent een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de opdrachtnemer of Digipolis, die niet kon worden voorzien noch verhinderd, en die de volledige onmogelijkheid van uitvoering van de opdracht of een deel ervan met zich brengt. Noch Digipolis noch de opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van de opdracht in de mate dat deze gebreken of vertragingen het gevolg zijn van overmacht. Tijdens de periode van overmacht zal Digipolis evenwel geen vergoedingen verschuldigd zijn in de mate dat deze vergoedingen betrekking hebben op de diensten, leveringen of werken die niet of niet conform de opdracht werden geleverd of uitgevoerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen binnen de onderneming van de opdrachtnemer of een onderaannemer, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de diensten, het niet beschikken over eventueel vereiste vergunningen, wanprestatie van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, en/of liquiditeit- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtnemer. Onder overmacht wordt wel verstaan: oorlog, opstand, onlusten, volksbewegingen, acties vanwege de burgerlijke of militaire overheden, embargo's, terrorisme, overstromingen, algemene elektriciteitspannes. Verweermiddelen, boeteclausule De opdrachtnemer wordt in verband met de uitvoering van zijn opdracht in gebreke gesteld: indien de geldig geschreven schriftelijke bevelen van Digipolis niet worden nageleefd. indien de diensten niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek. indien de diensten niet volledig voltooid zijn binnen de contractuele bedongen uitvoeringstermijn. De verweermiddelen die Digipolis ter beschikking heeft zijn deze die voorzien zijn in de artikelen 44 t.e.m. 49 van het KB Uitvoering en de artikelen 154 en 155 van het KB Uitvoering (onder meer ingebrekestelling, straffen, boeten wegens laattijdige uitvoering, maatregelen van ambtswege, compensatie (artikel 72 van het KB Uitvoering), uitsluitingen, korting wegens minwaarde, verbrekingen (61 t.e.m. 63 van het KB Uitvoering)). Digipolis heeft het recht om, om gemotiveerde redenen, de vervanging of, indien mogelijk, de bijsturing te eisten van aangestelden van de opdrachtnemer die incompetent worden geacht of wiens activiteiten of gedrag als onaanvaardbaar worden Versie 8.1 Pagina 19

20 geacht door Digipolis. Dergelijke vervanging zal geen impact hebben op timing, prijs of andere bepalingen uit bestek en offerte. Taal De taal waarin deze gunningprocedure wordt gevoerd is het Nederlands. De tekst van het Bestek in de Nederlandse taal is bindend. Tenzij Digipolis het anders aangeeft, moeten alle stukken die de inschrijvers bij Digipolis indienen in het Nederlands zijn. Officiële documenten of technische bijlagen die niet in het Nederlands beschikbaar zijn, mogen in de oorspronkelijke taal ingediend worden. Digipolis behoudt zich steeds het recht voor van die documenten een kosteloze, beëdigde Nederlandse vertaling te vragen. De inschrijver is verantwoordelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Beëindiging Beëindiging ingevolge wanprestatie Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft één of meerdere van de essentiële verplichtingen van de overeenkomst na te leven en voor zover de opdrachtnemer binnen een termijn van tien (10) werkdagen geen correctieve maatregelen genomen heeft en/of indien de dienstverlener minimaal drie (3) maal in gebreke wordt gesteld door Digipolis met betrekking tot geleverde prestaties ongeacht correcties en/of indien de opdrachtnemer eenmaal in gebreke wordt gesteld door Digipolis met betrekking tot een essentiële verbintenis en geen correctie tijdig is doorgevoerd, is Digipolis gerechtigd de overeenkomst dan wel, naar keuze van Digipolis, enkel de betrokken dienst(en) als ontbonden van rechtswege te beschouwen ten laste van de in gebreke blijvende partij en dit door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Beëindiging ingevolge faillissement of intrekking vergunning Ingeval de opdrachtnemer in staat van faillissement of welkdanige samenloop van schuldeisers verkeert of dreigt te verkeren waardoor de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigd of onderbroken wordt of waardoor zulke beëindiging of onderbreking dreigt te ontstaan, of indien de opdrachtnemer niet meer beschikt over de voor de dienstverlening benodigde vergunning(en) of rechten, of deze dreigt te verliezen of te worden ingetrokken, is Digipolis gerechtigd de overeenkomst als ontbonden van rechtswege te beschouwen ten laste van de opdrachtnemer en dit door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer. Beëindiging ingevolge zeggenschapswijzigingen Indien binnen de opdrachtnemer of binnen de groep van ondernemingen waar de opdrachtnemer deel van uitmaakt belangrijke zeggenschapswijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een fusie of overname, zal de opdrachtnemer Digipolis hiervan prompt schriftelijk in kennis stellen. Indien Digipolis van mening is dat de nakoming van de overeenkomst door die omstandigheden wezenlijk wordt beïnvloed, is Digipolis gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan. De beëindiging vindt door middel van een aangetekend schrijven plaats. Beëindiging door de dienstverlener Gelet op de taken van openbare dienst van Digipolis en haar leden kan de opdrachtnemer de overeenkomst niet opzeggen. Beëindiging door Digipolis Digipolis heeft het recht om de overeenkomst op elk ogenblik via aangetekende brief en mits vooropzeg van een (1) maand, op te zeggen. De onderhoudscontracten zijn jaarlijks opzegbaar zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtnemer, mits kennisgeving van de opzeg drie maanden voor het verstrijken van de verjaardag van de overeenkomst. Overige bepalingen De beëindigingmogelijkheden van Digipolis zoals hierboven aangeduid, doen geen Versie 8.1 Pagina 20

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer CD000335

Bestek nummer CD000335 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 216 76 11 Fax ++32 3 216 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000335 Overheidsopdracht

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie