BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering 1

2 Inleiding In dit document vindt u wat we voor u als klant kunnen doen. We leggen uit hoe we tegen bedrijfsvoering aan kijken en wat ICT management en Kwaliteitszorg in onze ogen is. Telkens geven we op die onderwerpen aan wat wij als uw partner voor u kunnen doen. Bedrijfsvoering is daarbij onderverdeeld in de onderwerpen: Procesmanagement Informatiemanagement, Waarbij dit laatste onderwerp weer is opgesplitst in: Informatiearchitectuur Informatiesysteemmanagement Gegevensmanagement Netwerkmanagement 2

3 Bedrijfsvoering Is gericht op.. Bedrijfsvoering is gericht op het verhogen van de: efficiency flexibiliteit / lenigheid (be)stuurbaarheid transparantie snelheid kwaliteit van een organisatie. De eisen en wensen van de business worden vertaald in veranderingen / verbeteringen van: processen systemen gegevens in onderlinge samenhang vanuit de kwaliteitszorg invalshoek. Houdt zich bezig met.. Bedrijfsvoering houdt zich vooral bezig met: procesmanagement informatiemanagement. Dus met bedrijfsprocessen en bedrijfssystemen en hun architectuur. Verwijzing Zie verder op het informatievoorziening schema. Wat doen we We kijken naar bedrijfsprocessen, informatiesystemen en de afstemming daartussen. Die afstemming vindt onder andere plaats door kwaliteitszorg principes toe te passen. Naast de functionele kant (wat wordt in het proces gedaan en hoe kan dat door informatiesystemen ondersteund worden) wordt ook de gegevenskant in ogenschouw genomen bij die afstemming. We richten in, we ontwikkelen en implementeren. We zorgen dat het beheer geregeld is. 3

4 Bedrijfsvoering, vervolg Informatievoorziening schema In onderstaand schema is te zien hoe we informatievoorziening indelen. Opmerking Deze indeling is gebaseerd op het L_PASO model. ICT DOMEIN (vlgs L_PASO model) ICT peoplemanagement Tot slot. De organisatorische inrichting van het Informatievoorziening domein is een apart aandachtsgebied en een voorwaarde voor goed management in dit domein. we noemen het ICT peoplemanagement. 4

5 Bedrijfsvoering, vervolg We zijn uw partner We kunnen, afhankelijk van de opdracht, optreden in de rol van: Informatiearchitect Projectmanager Implementator Klankbord Consultant Interim-manager. Informatiearchitect Projectmanager We zijn als informatiearchitect sterk in het analyseren van problemen, het gestructureerd oplossen en implementeren van de oplossing. We beperken ons niet tot één bepaalde invalshoek, maar zoeken op grond van onze kennis en ervaring met informatievoorziening / automatisering, procesontwerp / administratieve organisatie en kwaliteitszorg, naar integrale oplossingen. We kunnen optreden als projectleider bij complexe, omvangrijke of belangrijke veranderingen in ICT systemen of - structuren. Implementator Als implementator zorgen we er voor dat veranderingen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Klankbord Consultant We treden op als klankbord voor het management en als ICT coach voor medewerkers. Als consultant adviseren we graag waar we goed in zijn: bedrijfsvoering. 5

6 Bedrijfsvoering, vervolg Interimmanager We zijn er als interimmanager voor informatiemanagement in de rol van verandermanager of bijvoorbeeld als tijdelijke vervanger. Resultaat Wat u wilt Het resultaat is, of draagt bij aan een betere efficiëntere en flexibelere manier van werken; met andere woorden een optimale bedrijfsvoering. Wat we voor u doen, hangt af van wat u wilt. Als we dat weten gaan we gericht op uw eisen / wensen aan de slag. 6

7 Procesmanagement Procesmanagement Procesmanagement is het inrichten, inregelen en uitvoeren van bedrijfsprocessen. Het behelst het zorgen voor: een goed ingericht proces optimale condities voor de procesuitvoering procesbesturing. ICT DOMEIN (vlgs L_PASO model) Eisen Een bedrijfsproces verloopt goed als het, zonder verspilling producten oplevert waar een klant tevreden mee is. Om dat te bereiken is het nodig, dat: het proces goed in elkaar steekt het duidelijk is voor de medewerkers hoe het verloopt en wie, wat doet; met andere woorden het proces moet goed beschreven zijn medewerkers deskundig en gemotiveerde zijn adequate hulpmiddelen (bijvoorbeeld informatiesystemen) beschikbaar zijn. 7

8 Procesmanagement, vervolg We zijn uw partner Inrichten en inregelen We zijn uw partner voor procesinrichting. Samen met uw medewerkers worden uw bedrijfsproces (opnieuw) ingericht en ingeregeld. We hebben een unieke methodiek om processen te beschrijven en in te regelen gebruikmakend van vier te onderscheiden niveaus van beheersing. Procesinrichting houdt in: het analyseren en structuren van een bedrijfsproces het eenduidige beschrijven er van het vastleggen van o het (beleids)kader o de verantwoordelijkheden taken en bevoegdheden o het samenwerkingsverband o werkinstructies binnen dat proces zorgen voor commitment bij medewerkers voor het (opnieuw) ingerichte proces. Voordelen Medewerkers weten hoe het bedrijfsproces verloopt. Medewerkers weten wie, waarvoor verantwoordelijk is. Er kan doelmatiger / efficiënter gewerkt worden, er behoeft bijvoorbeeld minder afgestemd / gecoördineerd te worden. Medewerkers zijn het eens met de nieuwe manier van werken en zijn meer gemotiveerd. Er kan doeltreffender gewerkt worden (de klant krijgt wat hij vraagt/ verwacht). 8

9 Informatiemanagement Informatiemanagement Informatiemanagement betreft het sturen en beheersen van de inzet van ICT middelen (apparatuur, programmatuur en mensen) en de afstemming op de bedrijfsprocessen om de organisatie optimaal te ondersteunen. Het bestaat uit de onderdelen: Informatiearchitectuur Informatiesysteemmanagement Gegevensmanagement Netwerkmanagement ICT DOMEIN (vlgs L_PASO model) Relatie met procesmanagement Bedrijfsprocessen dienen adequaat ondersteund te worden met betrouwbare informatie. Om dat te bewerkstelligen is het belangrijk dat bedrijfsprocessen en de informatiesystemen die daarbij gebruikt worden goed op elkaar zijn afgestemd. Informatiemanagement en Procesmanagement zijn elke vanuit hun eigen invalshoek daar op gericht. 9

10 Informatiemanagement, vervolg We zijn uw partner Referentiekader We zijn uw partner bij informatiemanagement. Op de verschillende onderdelen (informatiearchitectuur, informatiesysteemmanagement, gegevensmanagement en netwerkmanagement) dragen we zorg voor de door uw organisatie gewenste verbetering. Voorbeeld 1 We zorgen er voor dat u ICT in de greep krijgt en het kunt sturen. U beschikt over een strategisch informatieplan en weet wanneer welke investeringen wenselijk zijn. Voorbeeld 2 U weet waarin (netwerk, apparatuur, programmatuur) het nuttig is te investeren en u weet ook dat het geen weggegooid geld is omdat het is afgestemd op uw behoeften en mogelijkheden. Voorbeeld 3 Wat u nodig heeft is niet door uw computerleverancier bepaald. Voorbeeld 4 De keuze voor een geheel nieuw softwarepakket, waarin u vertrouwen heeft en waarmee u weer jaren vooruit kunt, hebben we samen met u voorbereid. Voorbeeld 5 Een pakket kopen is een 1e stap. We kunnen er voor zorgen dat het gekochte pakket in uw organisatie optimaal gebruikt wordt en dat het goed aansluit op bestaande informatiesysteem. Implementeren heet dat in vakjargon. Voorbeeld 6 We kunnen zorgen dat het beheer / de exploitatie van uw informatiesystemen op rolletjes verloopt, terwijl de kosten binnen het beschikbare budget blijven. ITIL, BISL, APL, Prince2, MSP 10

11 Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur betreft het opzetten en in stand houden van een raamwerk de architectuur die richting geeft aan de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en automatisering. De architectuur is de basis voor Informatie-, Gegevens- en Netwerkmanagement. Opmerking De architectuur is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan. ICT DOMEIN (vlgs L_PASO model) Belang Afhankelijk van de grootte van de organisatie is informatiearchitectuur meer of minder belangrijk. Bij kleinere organisatie is het minder belangrijk omdat het overzicht er meestal wel is, het aantal direct betrokkenen niet groot en waar men naar toe wil niet al te ingewikkeld. Naar mate de organisatie groter is, blijkt informatiearchitectuur belangrijker. 11

12 Informatiearchitectuur, vervolg Waarvoor Wat Deelarchitecturen Groei architectuur In essentie is een informatiearchitectuur nodig voor het hebben en houden van overzicht op het bestaande en weten wat in de toekomst wenselijk is. Wat wenselijk is, wordt - na management goedkeuring - een standaard / richtlijn waar ieder zich aan te houden heeft. (Vergelijk het met de bouwtekening en het bestek. Voor de aannemer is dat waar hij zich in principe aan te houden heeft; afwijkingen behoeven de goedkeuring van de architect). Informatiearchitectuur heeft betrekking op de gehele informatiehuishouding van de organisatie. Het is een blauwdruk of bestemmingsplan (met de bijbehorende verantwoordelijkheden en procedures en het metagegevensbeheer) voor toekomstige informatiesystemen en infrastructuur. Door een dergelijke architectuur is helder wat kan en wat niet mag. Toelichting Metagegevens zijn gegevens over gegevens. Bijvoorbeeld: met Naam bedoelen we: de achternaam van een persoon, die hij/zij met de geboorte kreeg. Het Naam - veld is: 50 karakters lang. De omschrijving van Naam en de lengte ervan zijn voorbeelden van metagegevens. Architectuur is op zich weer uit te splitsen naar verschillende aandachtsgebieden, die deelarchitecturen dienen in samenhang met elkaar ontwikkeld te worden. Een architectuur zou een groeiarchitectuur moeten zijn om er bedrijfsmatig wat aan te hebben. Niet alle details hoeven ingevuld te zijn, dat wat nu belangrijk is wordt uitgezocht, afgesproken en vastgelegd. De rest komt later, wanneer er behoefte aan is. Afwijkingen op de architectuur moeten onder bepaalde condities mogelijk zijn. 12

13 Informatiearchitectuur, vervolg We zijn uw partner We zijn uw partner bij het opstellen en invoeren van een informatiearchitectuur of onderdelen daaruit. We plaatsen voor u ICT in een richtinggevend kader zodat voor de toekomst helder is waarin u voor wat betreft ICT kunt investeren. We hebben veel ervaring in het opzetten van bijvoorbeeld een gegevensarchitectuur, zodat gegevens eenmalig worden opgeslagen voor meervoudig gebruik. Of een complete informatiearchitectuur gewenst is, dan wel aan welke deelarchitectuur er behoefte is, en welke mate van detail verstandig is, wordt gezamenlijk vastgesteld. Daarna gaan we daadwerkelijk samen met uw medewerkers aan de slag. Het opzetten van een architectuur kan tevens een leertraject inhouden voor uw organisatie. Wat er precies gedaan moet worden, met wie en wanneer het klaar moet zijn, wordt in een plan van aanpak vastgelegd. 13

14 Informatiesysteemmanagement Informatiesysteemmanagement Het ontwikkelen en beheren (binnen de architectuur) van informatiesystemen. Toelichting Informatiesystemen moeten goed werken. Maar dat niet alleen, ze moeten daarbij de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. ICT DOMEIN (vlgs L_PASO model) Informatiesysteem Met een informatiesysteem worden gegevens bewerkt en verwerkt. Een informatiesysteem ondersteunt een bedrijfsproces. Hoe beter een dergelijk systeem dat doet, hoe beter het bedrijfsproces kan worden uitgevoerd. Hoe flexibeler het is, des te sneller is een bedrijfsproces aan te passen. 14

15 Informatiesysteemmanagement, vervolg Informatiesysteemmanagement Informatiesysteemmanagement omvat het: plannen ontwikkelen beheren van informatiesystemen. Plannen Het plannen bestaat uit het maken en bijhouden van: een strategisch plan; wat moeten we bereiken gegeven de bedrijfsdoelstellingen een activiteitenplan; het afstemmen van business prioriteiten op de mogelijkheden een bestemmingsplan; het maken van een blauwdruk (ook wel informatiearchitectuur genoemd) welke informatiesystemen voor welke processen er zouden moeten zijn en de daarbij noodzakelijke infrastructuur een investerings- en exploitatieplan. Ontwikkelen Het ontwikkelen is ruwweg op te delen in de aandachtsgebieden: ontwerp of keuze van een informatiesysteem realisatie (bouw of aanschaf) invoering Beheer Het beheren van een informatiesysteem houdt in: het beschikbaar hebben en houden voor gebruik het aanpassen aan gebruikerseisen / - wensen. 15

16 Informatiesysteemmanagement, vervolg Projectmanagement We zijn uw partner Goed projectmanagement is vooral van belang bij het tot stand brengen van informatiesystemen in de organisatie. We zijn uw partner voor informatiesysteemmanagement. Anders gezegd: uw informatiehuishouding of onderdelen daarvan zijn bij ons in goede handen. We kunnen voor u en met u bijvoorbeeld: o een (meerjaren)plan maken o informatiesystemen kiezen of laten ontwikkelen o het projectmanagement voeren o het beheer van uw informatiesystemen regelen. 16

17 Gegevensmanagement Gegevensmanagement Gegevensmanagement betreft het structureren en beheren van gegevens voor betrouwbare en beschikbare informatie. Toelichting Gegevens zijn te beschouwen als de grondstof van een informatieverwerkend proces. Aan de kwaliteit ervan dient veel aandacht besteed te worden. ICT DOMEIN (vlgs L_PASO model) Betrouwbare gegevens Betrouwbare gegevens als (besturings)informatie voor uw bedrijf - zijn van essentieel belang. Voor bijna alle organisaties zijn gegevens een belangrijke grondstof. Informatiesystemen helpen daarbij. Met behulp van informatiesystemen worden gegevens bewerkt en verwerkt. Het is belangrijk dat veel zorg besteed wordt aan het zorgvuldig bewaren van gegevens. Zo moet vermeden worden dat dezelfde gegevens dubbel worden opgeslagen; denk bijvoorbeeld aan adresgegevens die door zowel Verkoop als Administratie apart worden bijgehouden. 17

18 Gegevensmanagement, vervolg Gegevensmanagement Gegevensmanagement heeft tot doel te zorgen voor betrouwbare en beschikbare gegevens. Het omvat: ontwerpen en beheren metagegevens kwaliteitscontrole databankbeheer. Metagegevens Stelselmatige kwaliteitscontrole Het ontwerpen en beheren metagegevens houdt in dat wordt nagedacht over welke gegevens, waar bewaard worden en hoe. Metagegevens worden vastgelegd in onder andere een gegevensmodel en een gegevenswoordenboek. (Uit het gegevenswoordenboek valt op te maken welke gegevens er bijgehouden worden. Het gegevensmodel vermeldt hoe de gegevens worden opgeslagen.) De metagegevens dienen beheerd te worden zodat ze actueel zijn en blijven. Opmerking Metagegevens zijn gegevens over gegevens. Door een goed metagegevens beheer kunnen vragen beantwoord worden als welke gegevens leggen we allemaal vast over een klant?, Hoe identificeren we een leverancier of een product uniek. Door stelselmatig kwaliteitscontrole uit te voeren wordt de betrouwbaarheid van gegevens bewaakt en gegarandeerd. Opmerking Gegevens zijn betrouwbaar als ze: actueel correct volledig zijn. 18

19 Gegevensmanagement, vervolg Databankbeheer We zijn uw partner Databankbeheer richt zich op gegevensopslag. Gegevens moeten á la minute beschikbaar, ze moeten beveiligd en beschermd zijn. De technische voorzieningen (de infrastructuur) om dat mogelijk te maken dient daarvoor optimaal te zijn ingericht. Opmerking Gegevens dienen beveiligd te zijn zodat er door derden geen misbruik van gemaakt kan worden. Ze worden beschermd door kopieën te maken (Backups). We hebben veel ervaring in het opzetten en uitvoeren van gegevensmanagement. Gegevensmanagement is vooral in grotere organisatie belangrijk, toch wordt er vaak nog te weinig aandacht aan besteed. We kunnen hierin samen met u verbetering in brengen. 19

20 Netwerkmanagement Netwerkmanagement Netwerkmanagement houdt het ontwerpen en opzetten van een technische infrastructuur in, die optimaal de bedrijfsvoering ondersteunt. Toelichting Een netwerk bestaat uit twee of meer met elkaar verbonden computers met alle er bijbehorende systeemsoftware. ICT DOMEIN (vlgs L_PASO model) Netwerk Netwerk is de verzamelnaam voor twee of meer onderling verbonden computers. Naar mate de organisatie groter is, zijn er meer computers, zijn er meer verschillende soorten en typen computers en wordt specialisatie toegepast. Een computer doet niet alles, maar slechts een bepaald type werk; ze worden dan Servers genoemd. Een netwerk bestaat uit werkstations en Servers. Medewerkers gebruiken een werkstation en zijn via het netwerk verbonden met verschillende Servers. 20

21 Netwerkmanagement, vervolg Netwerkmanagement Netwerkmanagement kan het best omschreven worden als de zorg voor beschikbaarheid nu en in de toekomst van een op de behoefte van de organisatie afgestemd goed werkend netwerk. Functionele en constructie kant Belang We zijn uw partner Een netwerk kent een functionele en een constructie kant. De functionele kant betreft: o de manier waarop het netwerk gebruikt wordt o de opdeling in functies. Uit welke onderdelen (computers, bekabeling, Routers, systeemsoftware, etc.) het bestaat - gegeven de functionele eisen - is de constructie of technische kant van het netwerk. Een intranet (een binnenshuis internet) en toegang tot internet, een WEB server, etc. zijn functies die een netwerk kan vervullen. In feite is een netwerk een op elkaar stapeling van relatief eenvoudige en complexe software, die de hardware bestuurt; denk bijvoorbeeld een file-, print- of backupservers en, bij de wat ingewikkelder zaken, aan een WEB server. Naar mate er meer en verschillende computers zijn, neemt het belang van een goed netwerkmanagement toe. We zijn als partner goed in het opstellen van een functionele infrastructuur architectuur. Aan de hand van deze architectuur / beschrijving kan veel gerichter met uw leverancier gesproken worden om tot een voor u optimaal resultaat te komen: niet te veel / niet te weinig apparatuur en programmatuur, gebruikmakend van moderne bewezen technologie. Daarbij bekijken we wat intern nodig /wenselijk is om dit netwerk te beheren en hoe dat het beste kan. 21

22 ICT-organisatie management ICT-organisatie management ICT-organisatie management betreft het zorgen voor een goede ICT organisatie met adequate hulpmiddelen, technieken en methodieken. Eigen ICT organisatie De eigen ICT organisatie zal op haar taak berekend moeten zijn om de gehele organisatie adequaat te kunnen ondersteunen. Het is dus nodig ook daar aandacht aan te besteden. Uw ICT medewerkers functioneren het best als duidelijk is wat van hen verwacht wordt, wat hun speelruimte is en wat hun mogelijkheden zijn. Een keuze voor bepaalde methodieken, denk bijvoorbeeld aan projectmanagement, biedt veel houvast voor zowel medewerkers van de ICT-afdeling als daarbuiten. Als men over en weer weet hoe het ICT werk wordt aangepakt, wordt is er in ieder geval één probleem minder. Inrichting ICT-functie ICT-organisatie management betreft het zorgen voor een goede ICT organisatie met adequate hulpmiddelen, technieken en methodieken. ICT-organisatie management ICT-organisatie management betreft het zorgen voor een goede ICT organisatie met adequate hulpmiddelen, technieken en methodieken. 22

23 ICT-organisatie management, vervolg Hoofd niveau 3 Projectmanagement We zijn uw partner Ook de inrichting van de ICT-organisatie om de werkzaamheden die horen bij informatiemanagement intern te kunnen uit voeren, is een belangrijk aandachtspunt. Zaken die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld: o o o o visie op ICT en de ICT functie (indeling in) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de ICT-functie en binnen de organisatie functiebeschrijvingen FTE s (aantal en zwaarte). Opmerking E.e.a. dient te geschieden in nauw overleg met het management en de personeelsorganisatie. Projectmanagement is er op gericht om op een standaard manier eenmalige ICT taken te plannen en uit te voeren en zodoende op tijd en binnen budget het beoogde doel te bereiken. Er zijn veel methodieken voor het projectmanagement van ICT-projecten. Welke de beste is hangt af van de situatie. Wel is het wenselijk voor slecht één methode te kiezen. We zijn We zijn uw partner bij de inrichting van uw ICT organisatie. We kunnen zorgen samen met onder andere u en Personeelszaken voor het (her)inrichten van uw automatiseringsafdeling. Wat voor u de beste manier is om uw projecten goed te kunnen managen, weten we niet bij voorbaat. Samen met u en uw medewerkers vinden we de methodiek die het best bij uw organisatie past. Na de keuze voeren we de methodiek met en voor uw medewerkers in 23

24 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Kwaliteit Kwaliteitszorg betreft het streven dat gericht is op het voldoen aan impliciete en expliciete eisen / wensen van de (interne) klant. Kwaliteit is voor elke organisatie een zeer belangrijk aandachtspunt. Veel organisaties kiezen voor ISO certificering. Andere kiezen hun eigen weg. Hoe het ook zij, aandacht voor kwaliteit mag in geen elke organisatie ontbreken. Het opzetten van proces- en informatiemanagement geeft een belangrijke impuls aan het kwaliteitsstreven van de organisatie. Kwaliteitszorg is ook een goed handvat bij inrichtingsaspecten. ICT is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De manier waarop de organisatie met kwaliteit wil omgaan, zal ook de ICT-functie zich moeten eigen maken en moeten toepassen. We zijn We zijn uw partner We zijn uw partner bij het opzetten van procesmanagement systemen. Wij benaderen ICT altijd ook vanuit een kwaliteitsinvalshoek. (Voorbeelden: het inrichten van bedrijfsprocessen is gebaseerd op kwaliteitszorg principes. ICT verbeteringen zijn alleen nuttig als er een (interne) klant is die er om vraagt.) We kunnen uw administratieve organisatie op een kwaliteitszorg leest schoeien. Samen met uw ICT medewerkers en medewerkers van de afdeling Kwaliteit kunnen we werken aan een betere invulling van kwaliteit binnen de ICT functie. We hebben daarvoor een unieke methode ontwikkeld, die leidt tot korte en kernachtige documentatie. 24

25 Meer weten Wilt u meer weten neem dan contact met ons op. ebm bureau voor bedrijfsvoering Enschedesestraat CS Haaksbergen T M E Voor opdrachten in de Randstad werken we vanuit Laan van Meerdervoort AR Den Haag 25

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak door J.P. van Tongeren, van Tongeren & Trimp organisatie en informatiearchitecten te Den Haag Vóóraf Door de redactie is ons gevraagd

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door :

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door : voor functioneel beheerders SYSQA B.V. Almere Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.2 Doel en veronderstelde

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Rapportage workfl ow

Rapportage workfl ow Rapportage workflow Rapportage registratie workflow C.G.A.M Wessels Introductie Workflow management (WFM) staat voor de automatisering van bedrijfsprocessen en werkstromen (regels, procedures en processen)

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden.

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden. Handleiding Projectmatig werken Uit het Meerjarenplan: Toelichting bij doelstelling C-12: Er is een planmatige, doelgerichte en gecontroleerde interne organisatie. Bovendien zullen de diensten aangemoedigd

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Profiel Adviseur Informatiemanagement. Rijnland Zorggroep

Profiel Adviseur Informatiemanagement. Rijnland Zorggroep Profiel Adviseur Informatiemanagement Rijnland Zorggroep Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 3 Organogram 4 Plaats in de organisatie 5 Situatieschets 5 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 6 Functievereisten

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

Checklist voor interviews en workshops

Checklist voor interviews en workshops 1 Bijlage 6 Checklist voor interviews en workshops Hoe komen we aan de nodige informatie over de vast te leggen processen en procedures? In deze bijlage beschrijven we waar informatie aanwezig is en hoe

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal :

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Functiebeschrijving Functie-informatie Code : ICT 01 Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Indelingsniveau : Kenmerkscores

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk Al 15 jaar helpt CEPO haar klanten met het verbeteren van de ICTkwaliteit. Met een doordachte test- en acceptatiemethode en uitgekiende hulpmiddelen maken we die kwaliteit

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Vernieuwing en innovatie van informatievoorziening. Hoe doe je dat? Remko van der Pols

Vernieuwing en innovatie van informatievoorziening. Hoe doe je dat? Remko van der Pols Vernieuwing en innovatie van informatievoorziening. Hoe doe je dat? Remko van der Pols Agenda Ontwikkelingen Hoe dan wel Hoe werkt dat uit? Wat zijn leuke thema s? Informatievoorziening Hoe richt je de

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

STUREN MET HET BPM-MODEL

STUREN MET HET BPM-MODEL Trefwoorden Business process management Organisatiedoelen Procesmanagement DIRK DE WIT EN JOS TOLSMA STUREN MET HET BPM-MODEL Hoe u procesmanagement effectief kunt toepassen Compliance, complexiteitsreductie,

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering)

Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering) Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering) Werkdruk is een arbeidsrisico waaraan (als onderdeel van een PSA beleid) in de RI&E aandacht moet worden besteed. Een bron van werkdruk kan het gebruik

Nadere informatie

Integratie. Flexibiliteit sleutelfactor in alignmentproces. Theo Huibers, Michiel Kooper, Kathelijn Manschot en Abbas Shahim

Integratie. Flexibiliteit sleutelfactor in alignmentproces. Theo Huibers, Michiel Kooper, Kathelijn Manschot en Abbas Shahim Integratie Flexibiliteit sleutelfactor in alignmentproces Theo Huibers, Michiel Kooper, Kathelijn Manschot en Abbas Shahim Flexibiliteit sleutelfactor in alignmentproces Businessmodel brengt dialoog tussen

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie